• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.6 Buitenlandse en allochtone groepen

  2.6 Buitenlandse en allochtone groepen

  2.6.1 Aanleiding onderzoek

  Onderzoek naar buitenlandse en allochtone groepen en
  georganiseerde criminaliteit is een gevoelige aangelegenheid. Het
  kan, als er niet zorgvuldig mee wordt omgegaan, gemakkelijk voedsel
  geven aan racistische vooroordelen. Tot nu toe is aan het onderwerp
  nauwelijks aandacht besteed. Er bestaat geen duidelijk beeld over
  de rol van buitenlandse en allochtone groepen in de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. De CRI-analyses geven daar slechts
  zijdelings antwoord op.

  De eventuele betrokkenheid van etnische gemeenschappen bij de
  activiteiten van buitenlandse en allochtone criminele groepen kan
  verschillende negatieve effecten hebben op deze gemeenschappen.
  Landgenoten zijn de eerste slachtoffers van de georganiseerde
  misdaad die stamt uit hun land van herkomst. Associatie met
  georganiseerde criminaliteit kan desastreuze gevolgen hebben voor
  het aanzien van de gehele etnische groep. In een aantal gevallen
  zijn criminele organisaties uitvoerders van machthebbers in het
  land van herkomst. Ten slotte versterkt de betrokkenheid van delen
  van de etnische groep bij de georganiseerde criminaliteit de
  vorming van een etnische onderklasse. Deze redenen noodzaken de
  commissie ertoe aandacht te besteden aan de betrokkenheid van
  etnische groepen in Nederland bij de georganiseerde criminaliteit.
  De vraag naar de activiteiten van internationaal opererende
  misdaadorganisaties roept de vraag op naar de operationele,
  financile en ruimere sociale relaties tussen buitenlandse criminele
  groepen en de (autochtone en allochtone) groepen die in Nederland
  genesteld zijn. Gekozen is voor onderzoek naar criminele groepen
  van verschillende nationaliteit en ethische afkomst waarover de
  politie informatie beschikbaar had: Surinaamse groepen, Turkse
  organisaties, Marokkaanse netwerken, Chinese triades, Italiaanse
  mafia, Colombiaanse kartels, Nigeriaanse en Ghanese netwerken,
  Russische mafia en Joegoslavische groepen.

  2.6.2 De Surinaamse connectie

  In Suriname houden verschillende criminele groepen zich bezig
  met de handel in cocane. Suriname dient als tussenstation voor de
  levering van drugs aan Europa. Enkelen in Suriname zijn zeer rijk
  geworden van deze drughandel. Er zijn allerlei aanwijzingen voor
  betrokkenheid van de voormalige legerleiding bij de handel en het
  transport van cocane.

  Er is sprake van enige betrokkenheid van Surinamers in Nederland
  bij de georganiseerde criminaliteit: drugs, illegale autohandel,
  prostitutie. Deels bestaat de drughandel uit harddrug-smokkel van
  grote partijen, zoals uit het Copa-onderzoek blijkt.
  Noot Met behulp van koeriers en reizigers worden, ook
  via een deel van het uitgebreide distributie-apparaat van het
  Surinaamse bedrijfsleven, kleine hoeveelheden drugs Nederland
  binnengesmokkeld. Op die manier is een bepaald segment van de
  bevolkingsgroep direct betrokken bij de drughandel.

  De voorzitter :
  Maar is er nu ook in Nederland sprake van georganiseerde
  criminaliteit in de zin van een hechtere groep of van groepen die
  een monopolie hebben in de cocanehandel met Suriname? Of gaat het
  om kleinere transporten, waardoor er in Nederland ook geen sprake
  is van duidelijk georganiseerde groepen?
  De heer Bovenkerk:
  Allebei. Je treft netwerken aan van mensen die soms met
  elkaar samenwerken en dan weer eens iets alleen proberen, met hier
  en daar een kristallisatiepunt. Er zijn ook wel groepen die wat
  sterker zijn, maar dat is niet het overheersende beeld. De handel
  is niet in handen van enkelen, het is een veel breder verschijnsel,
  er is een heel groot aantal mensen op de een of andere manier bij
  betrokken.
  De voorzitter:
  En wat doen die mensen in de Surinaamse gemeenschap? Wat
  gebeurt er als er een pakje hier gekomen is?
  De heer Bovenkerk:
  Dat zal in het algemeen verkocht worden. Hoe het precies
  verloopt, heb ik niet uit het politiemateriaal kunnen afleiden,
  want daar houdt het op. De politie kijkt naar wat er binnenkomt;
  wij weten

  eigenlijk betrekkelijk weinig van de manier waarop die kleinere
  hoeveelheden verder worden gedistribueerd, maar wij kunnen ons wel
  voorstellen dat het via een netwerk gaat.

  De voorzitter:
  En is het dan een Surinaams distributienetwerk of komt
  bijvoorbeeld cocane naar uw mening voor de verspreiding onder
  autochtone Nederlanders ook in andere handen?
  De heer Bovenkerk:
  Ik denk dat de drugs in eerste instantie in de Surinaamse
  infrastructuur terechtkomt. De Surinaamse bevolking heeft in
  Nederland een eigen winkelstand ontwikkeld, handel in allerlei
  tropische produkten, goudsmederijen, eethuizen en wat al niet. Ik
  denk dat een aantal van die etablissementen – niet allemaal; je
  moet bij dit onderwerp buitengewoon goed oppassen – als
  distributiepunt fungeert, soms zelfs zonder dat men er zelf weet
  van heeft. Dat klinkt gek, maar het geeft aan hoe normaal die
  handel geworden is. Ik kan dit wel met een anekdote toelichten. Een
  Surinamer kocht bij een Surinaamse groentehandelaar in een grote
  stad in Nederland bananen en hij merkte thuis dat er een vreemd wit
  poeder in zat. Hij ging naar de politie en de handelaar claimde
  voor de rechter dat hij niet wist dat het spul erin zat. Maar dit
  wekt de suggestie dat de machtige georganiseerde misdaad in
  Suriname via die goederenstroom drugs distribueert, zelfs zonder
  dat men ervan weet.
  De voorzitter:
  Er is dus in Nederland geen sprake van een apart, hecht
  georganiseerd netwerk, het is veeleer wijd verbreid?
  De heer Bovenkerk:
  Het is wijd verbreid. Noot Over de omvang van
  deze betrokkenheid zijn geen onderbouwde uitspraken te doen. De
  gegevens zijn daarvoor te verschillend en te weinig onderbouwd. In
  het begin van de jaren negentig waren er serieuze aanwijzingen dat
  de Surinaamse legerleiding een poging ondernam om (Surinaamse)
  politiemensen binnen te sluizen in de Nederlandse politie met het
  oog op het verlenen van diensten aan haar regime. Diepgaand
  onderzoek naar deze vorm van infiltratie is uitgebleven. Daarnaast
  is, met name in Amsterdam, vastgesteld dat enkele politiemensen van
  Surinaamse origine frequent twijfelachtige contacten onderhielden
  met drughandelaren die een prominente positie innemen in criminele
  groepen. Herhaalde waarschuwingen van de korpsleiding om die
  contacten te vermijden, bleken niet te helpen.
  De voorzitter:
  Zijn er nu signalen dat er vanuit Suriname, de Surinaamse
  groep, speciaal geprobeerd wordt om strategien toe te passen om te
  corrumperen? Is dat gebeurd?
  De heer Bovenkerk:
  Ja, zonder meer.
  De voorzitter:
  Is dat succesvol geweest?
  De heer Bovenkerk:
  Ja. Ik geloof dat Surinamers op individuele basis en in de
  vorm van samenwerkende groepjes, waar wij het over hebben, op vrij
  aanzienlijke schaal kans hebben gezien om mensen bij de Nederlandse
  politie te corrumperen en om ambtenaren bij gemeenten te
  corrumperen, bijvoorbeeld ambtenaren die paspoorten uitgeven die
  essentieel zijn voor illegale immigranten. Dit geldt ook voor
  mensen bij sociale diensten, alsook bijvoorbeeld bij het
  bewakingspersoneel van
  Schiphol en bij de marechaussee. Daar
  zijn dus ook mensen gecorrumpeerd. Dat zijn soms Hollanders, maar
  in het overgrote deel van die gevallen gaat het om Surinamers; dat
  wil zeggen Surinaamse Nederlanders.
  Noot

  De Surinaamse drughandelaren gebruiken het merendeel van het
  verdiende criminele geld voor eigen gebruik of voor investering in
  de eigen organisatie. Er is nauwelijks sprake van investering in de
  Nederlandse economie. Wel zijn er signalen dat een deel van de
  Surinaamse infrastructuur in Nederland gebruikt wordt voor het
  witwassen van crimineel geld.

  2.6.3 Turkse criminele groeperingen in Nederland

  De Balkanroute maakt Turkije tot een belangrijk land in de
  doorvoer van illegale goederen. Daarbij worden veelvuldig
  douane-ambtenaren omgekocht. De Turkse mafia is intensief verbonden
  met overheidsdiensten en de zakenwereld in Turkije. Naast de
  klassieke mafia wordt een deel van de georganiseerde misdaad
  uitgevoerd door politiek-criminele groeperingen.

  De Turkse mafia heeft zich vanaf 1980 snel over de verschillende
  Europese landen verspreid mede vanwege het grote aantal
  gastarbeiders dat zich hier heeft gevestigd en de families die via
  volgmigratie zijn herenigd. De Turkse georganiseerde misdaad is
  voor Nederlandse begrippen ongekend gewelddadig. Wapenbezit komt
  binnen de Turkse georganiseerde criminaliteit veelvuldig voor. De
  emigrantengemeenschappen in de verschillende Europese landen hebben
  intensieve contacten met elkaar, waardoor smokkelaars,
  geweldsspecialisten en politieke dissidenten gemakkelijk van het
  ene naar het andere land kunnen worden overgebracht.

  Onderzoek naar de Turkse georganiseerde criminaliteit is een
  essentieel onderdeel van de activiteiten van
  politie en justitie in Nederland. Bij de Nederlandse politie werken
  verschillende Turken-specialisten. Enkele politiemensen spreken nu
  echter van Turken-moeheid: jarenlange strafrechtelijke onderzoeken
  doen groepen en individuen verdwijnen, maar nieuwe duiken weer op
  of de oude organisaties continueren gewoon hun werkzaamheden.

  De heer Bovenkerk:
  (…) Als je tien jaar of langer steeds hetzelfde type van
  zaken draait, achter Turkse families aan loopt, vaak met succes –
  de politie zelf noemt het in het algemeen domme zaken, dus
  betrekkelijk gemakkelijk te doen – er worden mensen enige tijd
  achter slot en grendel gezet en je ziet vervolgens dat in dezelfde
  stad de zaak gewoon doorgaat en door anderen of door andere
  familieleden wordt overgenomen, kan ik mij voorstellen dat je
  enigszins hulpeloos neerzit en denkt: waarom doe ik dit
  allemaal?
  Noot

  De Turkse criminele organisaties houden zich primair bezig met
  drughandel. Daarbij is sprake van spreiding over Nederland.
  Nederland wordt door een fijnmazig Turks distributienetwerk
  bediend. Tijdens zijn eerste verhoor deed Bovenkerk de volgende
  uitspraak: De enige conclusie die ik trek, is dat enkele tientallen
  procenten van de volwassen Turkse mannen in Amsterdam in enigerlei
  functie bij de georganiseerde misdaad betrokken zijn. Ik vind dat
  een spectaculair hoog percentage.
  Noot Deze
  uitspraak leek te zijn gebaseerd op gegevens uit een bestand van de
  Amsterdamse politie. Nader onderzoek moest een meer precies beeld
  geven van de betrokkenheid van de Turkse gemeenschap bij de
  georganiseerde criminaliteit. Op 25 september werd Bovenkerk
  hierover voor de tweede maal verhoord. Bovenkerk hield tijdens het
  tweede verhoor staande dat een aanzienlijk deel van de Turkse
  mannelijke bevolking bij de georganiseerde criminaliteit betrokken
  is. In dit verhoor maakte Bovenkerk echter duidelijk dat er geen
  bestand bestond of dat er andere cijfers waren die de conclusie
  konden onderbouwen dat enkele tientallen procenten van de volwassen
  Turkse mannen bij de georganiseerde criminaliteit betrokken zijn.
  In het bestand van de Amsterdamse politie waren na hertelling
  ongeveer 2000 Turkse mannen aangetroffen die in de periode 1990 –
  1995 op de een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de
  georganiseerde criminaliteit. Het bleek niet mogelijk tot een
  verantwoord percentage van het aandeel van de Turkse bevolking in
  de georganiseerde criminaliteit te komen.
  Noot

  De Turkse criminele organisaties veranderen langzaam van strak
  geleide, hirarchische organisaties tot lossere netwerken. De Turkse
  drughandelaren leiden een onopvallend bestaan: velen ontvangen een
  uitkering. Er zijn enkele gevallen gevonden waarbij Turkse
  criminele organisaties in Nederlandse onroerend-goedprojecten
  investeren. Het merendeel van het crimineel verdiende geld wordt
  evenwel genvesteerd in Turkije en in het bijzonder in de
  toeristenindustrie. De gewelddadigheid van de Turkse organisaties
  is extreem in vergelijking met andere criminele organisaties.

  De gewelddadigheid van Turkse criminele organisaties blijkt
  bijvoorbeeld in de zaak rond de Turkse familie B. Alle leden van
  criminele organisatie/familie gedragen zich onopvallend. Alle leden
  ontvangen een uitkering van de Sociale Dienst. Deze groep laat een
  Surinaamse dealer vermoorden die betalingsproblemen had. Tevens
  werd een andere Turkse drugshandelaar vermoord aangezien hij
  trachtte de hegemonie van de familie aan te tasten. Vervolgens
  wordt een Turk die voor de familie een safehouse beheert
  doodgeschoten. Nog later wordt drie aanwezigen bij een rip deal de
  keel afgesneden. Bij een wraakactie komen weer drie personen om;
  hun lijken worden in stukken gesneden en verkoold in het
  Brielsemeer aangetroffen. De totaalscore aan moorden bedraagt elf
  in een half jaar.

  De betrokkenheid van de PKK bij de georganiseerde misdaad
  manifesteert zich in de afpersing van Koerden in Nederland. De
  Turkse georganiseerde misdaad is zodanig in Nederland gentegreerd
  dat sommige overheidsdienaren van Turkse afkomst
  (politiefunctionarissen, tolken) gebruikt worden voor criminele
  doeleinden. In n geval is een poging waargenomen om te infiltreren
  in de plaatselijke politiek.

  2.6.4 Marokkaanse groepen in Nederland

  De georganiseerde misdaad uit Marokko heeft zich vooral
  toegelegd op de cannabishandel en in toenemende mate op harddrugs.
  Er zijn aanwijzingen dat delen van de Marokkaanse overheid en het
  hof meewerken aan de cannabis-economie. De Marokkaanse
  georganiseerde criminaliteit heeft daarmee naast een crimineel
  tevens een politiek karakter. De cannabis-branche is wezenlijk
  geworden voor de staathuishouding in Marokko. Vele Marokkaanse
  drughandelaren investeren intensief in Marokko.

  De Marokkaanse gemeenschap in Nederland bevindt zich in een
  sociale achterstandspositie. De voedingsbodem voor criminaliteit is
  groot. Er zijn signalen van omvangrijke autodiefstal, mensenhandel,
  maar
  vooral cannabishandel. Voor deze laatste zijn ingenieuze
  smokkelsystemen ontworpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een
  netwerk van cannabisgroothandelaren en detaillisten. Marokkaanse
  instituties worden er diep door geraakt. De Marokkaanse
  georganiseerde misdaad is opvallend weinig gewelddadig. Politie en
  justitie hebben weinig informatie over deze groepering. Over de
  omvang van de Marokkaanse georganiseerde criminaliteit is weinig te
  zeggen. Er is nauwelijks sprake van informatie-uitwisseling tussen
  de Nederlandse en Marokkaanse politie. Het lijkt erop dat de
  Marokkaanse zware criminaliteit in Nederland een belangrijk
  steunpunt heeft gevonden. Het netwerk van Marokkaanse instituties
  in Nederland is moeilijk te doorgronden aangezien het politieke
  beheersingssysteem vanuit Marokko wordt geleid. De Rotterdamse
  politie krijgt zicht op een Marokkaanse criminele groep na een
  melding van een ongebruikelijke transactie. Een onopvallende
  Marokkaanse man wisselt wekelijks grote hoeveelheden geld bij een
  filiaal van de Rabobank. Het filiaal kan het niet meer aan. Het
  hoofdkantoor werkt samen met de politie en de politie krijgt een
  uniek inzicht in de hoeveelheid geld die omgaat in de drugshandel
  in de Rotterdamse wijk Spangen. Het geld kwam grotendeels terecht
  in Marokko. In totaal leverde het onderzoek 40 verdachten op. De
  criminele organisaties hebben in totaal minimaal 470 miljoen gulden
  naar Marokko overgemaakt. In Nederland leefden de leden van die
  organisatie van een uitkering. Hun levensstijl kwam overeen met die
  van andere Marokkanen in Spangen.

  2.6.5 De Chinese georganiseerde criminaliteit in
  Nederland

  De Chinese georganiseerde criminaliteit wordt veelal
  gelijkgeschakeld met de triadestructuur. Naar Chinese
  georganiseerde criminaliteit in Europa is weinig systematisch
  onderzoek gedaan. Uit onderzoek in andere landen wordt duidelijk
  dat een omvangrijke Chinese gemeenschap een voorwaarde is voor de
  Chinese georganiseerde criminaliteit om tot ontplooiing te
  komen.

  De Chinese georganiseerde criminaliteit in Nederland houdt zich
  met verschillende criminele activiteiten bezig: afpersing en
  overvallen (vooral op Chinese bedrijven) waarbij veel geweld wordt
  gebruikt of met geweld wordt gedreigd, uiteenlopende vormen van
  mensenhandel, handel in herone voor de Nederlandse en de
  buitenlandse markt, vervaardiging van valse credit-cards en het
  illegale gokwezen. In Nederland zijn drie Chinese triades actief.
  Tussen deze triades is sprake van constant wijzigende
  machtsverhoudingen waarbij veel geweld wordt gebruikt. Zij zijn
  niet alleen verantwoordelijk voor de Chinese georganiseerde
  criminaliteit.

  Er zijn weinig berichten van pogingen van Chinezen om de politie
  om te kopen. Advocaten en notarissen spelen nauwelijks een rol. Het
  is onduidelijk in hoeverre crimineel geld in Nederland wordt
  genvesteerd. De Chinese gemeenschap in Nederland is aan de ene kant
  goed gentegreerd terwijl zij aan de andere kant in sociaal en
  cultureel opzicht een wereld op zich vormt. Nederland kent in
  tegenstelling tot enkele andere landen geen China-towns. In
  hoeverre de Chinese gemeenschap betrokken is bij de georganiseerde
  criminaliteit blijft onduidelijk. Duidelijk is wel geworden dat de
  actieve triades gebruik maken van verschillende Chinese
  restaurants, gokbedrijven en videotheken. Daarbij is vooral
  verontrustend de mate waarin afpersing van legale Chinese bedrijven
  plaatsvindt.

  2.6.6 Andere buitenlandse en allochtone groepen

  De Italiaanse mafia

  De verschillende mafia’s in Itali – cosa nostra, ‘ndrangheta,
  camorra en de sacra corona unita – zijn de laatste jaren steeds
  meer naar elkaar toegegroeid. Ondersteuning van elkaars criminele
  activiteiten komt steeds meer voor. Er is in toenemende mate sprake
  van n echte Italiaanse mafia. De Italiaanse mafia is uitgewaaierd
  over Europa.

  Vanaf het einde van de jaren tachtig is de Italiaanse mafia
  actief in Nederland. Dat geldt voor de camorra, die actief is in de
  cocanehandel. Nederland wordt daarbij vooral gebruikt als
  handelsplaats. Het gaat met name om het treffen van logistieke
  voorzieningen.

  Daarnaast zijn andere Italianen (niet-mafia) crimineel actief in
  Nederland. De omvang van de Italiaanse georganiseerde criminaliteit
  in Nederland is omvangrijker dan menigeen had verwacht of voor
  mogelijk had gehouden. De precieze omvang blijft ook hier
  onduidelijk. Van een directe betrokkenheid van de kleine Italiaanse
  gemeenschap in Nederland bij mafiapraktijken is weinig
  gebleken.

  De Colombiaanse kartels

  De Colombiaanse drugkartels zijn de laatste jaren razendsnel
  opgekomen. Ongeveer driekwart van de cocane komt uit Colombia. De
  kartels zijn zoveel mogelijk celsgewijs georganiseerd. De
  Colombianen hebben zich in Europa voorzien van een aanzienlijke
  handelsbasis.

  Nederland kent een kleine Colombiaanse gemeenschap, waarvan een
  deel waarschijnlijk betrokken is bij de Colombiaanse drughandel. De
  Colombiaanse georganiseerde criminaliteit is met vier groepen
  actief in Nederland. Het gaat nagenoeg volledig om drughandel.
  Nederland is voor de kartels vooral van logistiek belang. De
  opbrengsten vloeien nagenoeg geheel terug naar Colombia. In
  Nederland hebben zich enkele liquidaties en ontsnappingen met hulp
  van bewakingspersoneel voorgedaan.

  De Nigeriaanse en Ghanese criminele netwerken

  Nigeriaanse georganiseerde criminelen houden zich vooral bezig
  met internationale drughandel, illegale autohandel,
  oplichtingspraktijken en mensenhandel. Er is weinig bekend over de
  Nigeriaanse en Ghanese netwerken. Politie en justitie hebben weinig
  gericht onderzoek gedaan naar deze vorm van criminaliteit. De
  Nigeriaanse organisaties die in Nederland actief zijn, vormen de
  uiteinden van grotere criminele organisaties. In een aantal
  gevallen zijn samenwerkingen tussen Nederlandse en Nigeriaanse
  criminele organisaties aangetoond. De actieve Ghanese criminele
  groepen in Nederland kennen vooral betrokkenheid bij de
  drughandel.

  Russische mafia

  De Russische mafia kreeg vooral kansen na de val van de Muur.
  Over het aantal misdaadgroepen in Rusland valt weinig te zeggen. Er
  is sprake van een uitgebreide internationalisering van de Russische
  mafia, die mede op gang is gekomen via de tot voor kort in
  Duitsland verblijvende troepen uit de voormalige Sovjet-Unie. Over
  de Russische mafia in Nederland is echter weinig bekend. Wel is er
  sprake van afpersing van Nederlandse bedrijven in Rusland.

  De Russische gemeenschap in Nederland is niet groot. Er zijn
  aanwijzingen dat Russische criminelen op beperkte schaal op
  Nederlands grondgebied actief zijn in vrouwenhandel, illegale
  autohandel, afpersing, wapenhandel en drughandel. De Russische
  mafia heeft zich echter nog niet genesteld in Nederland. Eerdere
  berichten van vooral de BVD over de dreiging van de Russische mafia
  worden niet onderbouwd met harde gegevens.

  Joegoslavische bendes

  In verschillende steden in Nederland zijn Joegoslavische benden
  actief in de vrouwenhandel, autohandel, inbraken en overvallen.
  Daarbij wordt veel geweld gebruikt. Er is geen sprake van een
  Joego-mafia. Het zijn afzonderlijke groepen die wel onderlinge
  relaties hebben, maar door etnische verschillen allerminst een
  eenheid vormen. De Joegoslavische bendes schrikken er niet voor
  terug politie en justitie te intimideren. Hun harde opstelling
  tegenover de overheid is opvallend.

  2.6.7 Beoordeling

  De grote verscheidenheid van organisaties, daders en delicten is
  kenmerkend voor de rol van allochtone en buitenlandse groepen in
  Nederland. Er valt nauwelijks een algemeen oordeel te geven over de
  buitenlandse criminele organisaties en de betrokkenheid van
  etnische gemeenschappen in Nederland bij de georganiseerde
  criminaliteit. Het is noodzakelijk steeds te differentiren naar de
  verschillende buitenlandse en allochtone criminele groepen.

  De commissie meent desondanks enkele verontrustende
  ontwikkelingen waar te nemen. Verontrustend is dat in verschillende
  gevallen is aangetoond dat delen van etnische gemeenschappen in
  Nederland intensief betrokken zijn bij de georganiseerde
  criminaliteit uit hun herkomstland. Deels gaat het dan om het
  ondersteunen van smokkelroutes, deels gaat het om een directe
  betrokkenheid bij de handel in en het transport van vooral drugs.
  Het probleem van die betrokkenheid moet met grote voortvarendheid
  worden aangepakt. Het risico van verloedering van deze groepen mede
  door betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit is reel. Deze
  criminaliteit brengt in eerste instantie schade toe aan in de
  etnische gemeenschappen zelf. Daarbij moet echter de kanttekening
  worden geplaatst dat weinig gezegd kan worden over de precieze
  omvang van de betrokkenheid. De cijfers op grond waarvan eventuele
  percentages zouden kunnen worden genoemd zijn te zacht, te
  verschillend en te onzeker. De omvang van het probleem blijft
  daardoor onduidelijk. De commissie meent wel dat voldoende is
  aangetoond dat sprake is van een ernstig probleem, vooral binnen
  de
  Surinaamse, Turkse en Marokkaanse gemeenschappen.
  Tevens meent de commissie dat enkele andere aspecten van de
  buitenlandse georganiseerde criminaliteit in Nederland
  verontrustend zijn. In de eerste plaats valt op dat politieke
  verwevenheid een veel belangrijker rol speelt in de buitenlandse
  georganiseerde criminaliteit dan in de autochtone georganiseerde
  criminaliteit. De verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit
  met de machthebbers in het land van herkomst plaatst politie en
  justitie voor grote problemen. In de tweede plaats baart de
  gewelddadigheid van verschillende vormen van buitenlandse
  georganiseerde criminaliteit de commissie zorgen. Deze
  gewelddadigheid maakt op zeer directe wijze inbreuk op het
  functioneren van de Nederlandse samenleving. Door liquidaties en
  andere vormen van geweldgebruik en afpersing wordt de maatschappij
  rechtstreeks geconfronteerd met de uitwassen van de georganiseerde
  criminaliteit. Ten slotte trachten enkele buitenlandse criminele
  groepen organisaties binnen de Nederlandse overheid te corrumperen.
  Het gevaar van benvloeding van het Nederlandse openbaar bestuur
  door buitenlandse criminele groepen mag niet worden uitgevlakt.

  Er zijn enkele bevindingen die de dreiging van de buitenlandse
  georganiseerde criminaliteit relativeren. De hoofdzetels van
  buitenlandse criminele groepen bevinden zich zelden in Nederland.
  Het gaat in Nederland steeds om de uitvoerders van de criminele
  organisaties. Vooral in het transport van illegale goederen spelen
  de Nederlandse vertakkingen van buitenlandse criminele groepen een
  belangrijke rol. Er wordt slechts in de Nederlandse economie
  genvesteerd voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de
  illegale activiteiten. Nagenoeg alle criminele revenuen vloeien
  terug naar het land van herkomst. De meeste leden van allochtone
  misdaadorganisaties leggen een sobere levensstijl aan de dag. Van
  een vermenging van de Nederlandse legale bovenwereld en de
  buitenlandse criminele organisaties is weinig gebleken. Er is reden
  tot zorg over de betrokkenheid van etnische gemeenschappen in
  Nederland bij buitenlandse en allochtone criminele groepen. Het
  gaat niet om incidentele betrokkenheid van enkelen, maar om
  structurele betrokkenheid van een deel van de etnische
  gemeenschappen bij de georganiseerde criminaliteit. In vergelijking
  met de aandacht van politie en justitie voor Hollandse netwerken,
  wordt minder prioriteit gegeven aan politieel en justitieel
  onderzoek naar allochtone en buitenlandse criminele groepen. De
  commissie is van oordeel dat het verminderen van de betrokkenheid
  van etnische gemeenschappen bij de georganiseerde criminaliteit
  hoge priorititeit van politie en justitie verdient. Het kan dan
  niet zo zijn dat politie en justitie bijvoorbeeld door
  Turken-moeheid minder aandacht zouden besteden aan dit probleem.
  Het behoeft geen betoog dat de overheid naast repressieve
  maatregelen expliciet aandacht dient te besteden aan de preventie
  van betrokkenheid van etnische gemeenschappen bij georganiseerde
  criminaliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken