• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.7 Branches

  2.7 Branches

  2.7.1 Aanleiding onderzoek

  Onderzoek in andere landen toont aan dat de ernst van de
  georganiseerde criminaliteit tevens kan worden afgemeten aan de
  mate waarin legale branches betrokken zijn bij de georganiseerde
  criminaliteit. Deze betrokkenheid kan verschillende vormen
  aannemen. De organisaties binnen de branches kunnen zelf
  participeren in de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast kunnen
  criminele groepen trachten delen van de branches onder controle te
  krijgen, waarmee ze gebruik kunnen maken van de infrastructuur van
  de branches voor hun criminele activiteiten. De onderzoeksgroep
  Fijnaut heeft daarom systematisch een aantal branches doorgelicht
  op betrokkenheid bij de georganiseerde criminaliteit. Dit onderzoek
  biedt een beeld van de vervlechting van de legale bovenwereld met
  de criminele onderwereld.

  2.7.2 Autobranche en autocriminaliteit

  Onderzoek naar autodiefstal krijgt weinig aandacht van politie
  en justitie. Er zijn weinig grootschalige opsporingsonderzoeken
  naar autodiefstallen gedaan. Daardoor zijn slechts weinig gegevens
  beschikbaar. De autobranche zelf is weinig openhartig over
  misstanden binnen de branche.

  De organisaties binnen de branche kunnen op vele wijzen
  slachtoffer worden van criminaliteit (stelen van auto’s,
  overvallen, inbraken). Daarnaast zijn verschillende vormen van
  organisatiecriminaliteit te onderkennen (laten betalen voor
  werkzaamheden die niet verricht zijn, minder kilometers op de
  teller, bewust gestolen of omgekatte auto’s verkopen, betalen met
  zwart geld). Bij beide is het onduidelijk in hoeverre de
  georganiseerde criminaliteit daar de hand in heeft.

  Er zijn verschillende particuliere en publieke
  registratiesystemen voor autodiefstallen. Er kan derhalve geen
  volledige duidelijkheid worden gegeven over de omvang van het
  probleem. Jaarlijks worden ongeveer 35.000 personenauto’s gestolen.
  Het terugvindpercentage varieert van 60% tot 85%. Daarnaast worden
  ongeveer 150 vrachtauto-combinaties per jaar ontvreemd, waarvan
  slechts 17 in het buitenland. Het blijft onduidelijk welk
  aandeel de georganiseerde criminaliteit heeft in het stelen van
  personenauto’s. Men mag aannemen dat het stelen van vrachtwagens
  vrijwel altijd het werk is van professionele dieven. De schade als
  gevolg van diefstallen door criminele groepen bedraagt tussen de
  205 en 240 miljoen. De verzekeringsmaatschappijen hebben de neiging
  het aantal door de georganiseerde misdaad gestolen auto’s te
  majoreren. De gemiddelde autochtone criminele groep die zich bezig
  houdt met autodiefstallen opereert lokaal en regionaal. Veelvuldig
  zijn kampers actief in de autodiefstallen. Daarnaast zijn er sinds
  1992 enkele internationale criminele groepen actief die veel
  grootschaliger functioneren. Het gaat dan vooral om Oost-Europese
  criminele groepen. Autodiefstallen door criminele groepen bestaan
  uit verschillende deelactiviteiten:

  • diefstal van de auto’s,
  • verplaatsing van de auto’s door koeriers,
  • omkatten van auto’s (een andere identiteit geven aan de
   auto),
  • legalisering van de auto’s en aflevering aan de klant.
  De voorzitter:
  Zijn er nu duidelijk georganiseerde groepen aan te wijzen
  die zich richten op die 5000 7000 auto’s die niet meer
  terugkomen?
  De heer Bruinsma:
  Ja. Ik heb gebruik gemaakt van de diverse politiedossiers
  die mij ter beschikking zijn gesteld door de regiokorpsen en door
  de
  CRI. Daaruit blijkt dat je speciale groepen hebt die zich
  richten op de diefstal van auto’s. Misschien kan ik daar iets over
  zeggen. De groepjes waar wij het over hebben, bestaan meestal uit
  ongeveer 4 tot 5 personen. Het zijn allemaal mannen; vrouwen vind
  je in deze branche nauwelijks meer terug. Meestal zijn het mensen
  die al een groot strafblad hebben, vaak ook voor andere criminele
  activiteiten zoals inbraken, heling en ook wel geweld. Zij zijn
  daarvoor eerder veroordeeld. Zij kennen elkaar vaak al heel lang.
  Er is een soort onderlinge werkverdeling zonder dat er sprake is
  van een type leiderschap. De leider is meer een regelaar die
  daarachter zit, die vaak de beschikking heeft over een
  autosloperij, over een garage of over een loods waarin de auto die
  eenmaal gestolen is, kan worden gezet. Hij regelt alles en zorgt er
  ook voor dat er valse kentekenpapieren komen. Je hebt een monteur
  in dat groepje zitten, de technicus om het zo maar te noemen. Hij
  moet de auto omkatten, hij moet nieuwe nummers slaan in het chassis
  van de auto, hij moet ook vaak delen lassen en weer repareren. Dat
  is vaak de monteur, meestal ook een oude bekende van de regelaar.
  Verder hebben we meestal iemand die de auto’s steelt en wij hebben
  iemand die de auto’s vervolgens weer in de legale branche
  terugbrengt. Er is dus een kleine werkverdeling, maar dat is niet
  een vaste, eeuwigdurende werkverdeling.
  Noot

  Om dit soort activiteiten te kunnen verrichten is een zekere
  organisatie en leiding noodzakelijk. Het vergt bovendien
  samenwerking tussen criminele groepen en legale garagebedrijven.
  Volgens schatting zijn twee- tot driehonderd bedrijven bij
  autodiefstallen betrokken. Steeds vaker worden lease-auto’s door
  criminelen gebruikt om tot een optimale afscherming te komen.

  De voorzitter:
  Tot slot, kunnen wij spreken van een innesteling van de
  georganiseerde criminaliteit in de
  autobranche?
  De heer Bruinsma:
  Ik denk dat van innesteling absoluut geen sprake is, omdat
  het ook helemaal niet nodig is. Het is zelfs heel onverstandig van
  dit soort groepen om zich in te nestelen en een vaste plaats te
  verkrijgen, met eigen bedrijven en eigen dingen. Een
  samenwerkingsverband aangaan, is veel handiger. Ik heb in het
  rapport dat ik heb geschreven, ook geschat dat er toch wel een paar
  honderd garages en autosloperijen betrokken zijn bij deze handel in
  gestolen auto’s.
  Noot

  Opsporing van gestolen auto’s heeft voor de politie een lage
  prioriteit. De politie stelt zich passief op en doet slechts het
  meest noodzakelijke administratieve werk. De meldingssystemen van
  gestolen auto’s zijn in handen van verschillende private en
  publieke organisaties.

  Steeds vaker zijn zogenaamde carhunters actief die voor geld
  gestolen auto’s terugbezorgen. In veel gevallen zijn voormalige
  politie-ambtenaren betrokken bij deze bedrijven.
  Verzekeringsmaatschappijen werken bepaalde vormen van corruptie bij
  opsporingsambtenaren in de hand door buiten de officile kanalen om
  opsporingsambtenaren te betalen voor hun tips.

  De voorzitter:
  Kunt u ongeveer de schade aangeven die deze vorm van
  criminaliteit aanricht in Nederland?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb een schatting proberen te maken van het aantal
  weggebleven auto’s. Ik heb een schadebedrag berekend, ook gebaseerd
  op eerder onderzoek dat ik heb verricht. Het is ongeveer zo’n
  f.17.000 per auto. Dan komen wij op ongeveer 85 tot 120 mln. aan
  personenauto’s dat per jaar gestolen wordt. Bij vrachtwagens komen
  wij ongeveer op een vergelijkbaar bedrag. Dan komt de totale schade
  als gevolg van autodiefstal in Nederland op zo’n 220 mln. per
  jaar.
  Noot

  2.7.3 Transportbranche

  De transportbranche schetst zelf een zwart beeld van de
  economische positie van de 9700 aangesloten bedrijven. De huidige
  malaise moet echter gezien worden tegen de achtergrond van
  jarenlange positief stijgende resultaten. De problemen doen zich
  vooral voor bij de grote groep van zeer kleine tot middelgrote
  ondernemingen. Deze groep is te groot. De onderlinge concurrentie
  aan de onderkant van de branche is steeds harder geworden.

  Transportondernemers werken nauwelijks samen. Er bestaat een
  felle concurrentieslag. Dat veroorzaakt een sterke geslotenheid.
  Het onderwerp criminaliteit is nauwelijks bespreekbaar.
  Misdaadbestrijding staat bij transportondernemers en chauffeurs
  niet hoog op de agenda.

  In de transportbranche doen zich verschillende vormen van
  georganiseerde criminaliteit voor. Transportondernemingen kunnen
  gebruikt worden voor het witwassen van zwart geld. Malafide
  organisaties kopen noodlijdende transportondernemingen op om zwart
  geld wit te wassen. Het is onduidelijk in welk mate dit voorkomt.
  Het huidige aantal noodlijdende transportbedrijven geeft hiertoe
  wel de gelegenheid. Slechts weinigen in de Nederlandse
  transportbranche richten zich op systematische misbruik van
  Europese regels, subsidies en belastingen. Wel bestaat er een
  aanzienlijke smokkel van illegale goederen in vrachtwagens. Vooral
  drugs spelen daarbij een grote rol. Het zijn vooral koelwagens die
  worden gebruikt voor smokkeldoeleinden. De organisatie van de
  smokkel varieert van incidentele smokkelaars tot omvangrijke
  organisaties. Soms smokkelen chauffeurs willens en wetens, soms
  zijn ze niet op de hoogte. In een aantal gevallen is sprake van
  dekmantelfirma’s voor de smokkel van illegale goederen. Het
  geweldgebruik is gering. Er is voor de chauffeurs een mogelijkheid
  om smokkelen te weigeren.

  2.7.4. Haven Rotterdam en Schiphol

  De georganiseerde criminaliteit in de Rotterdamse haven bestaat
  voornamelijk uit de smokkel van drugs. De meeste drugs worden
  gesmokkeld in containers. Hoeveel drugs er zijn verstopt in de
  ongeveer drie miljoen containers die jaarlijks de haven passeren,
  is niet te zeggen. In 1994 is 188.000 kilo aan drugs door de douane
  in beslag genomen. Er zijn in de Rotterdamse haven geen criminele
  groepen aangetroffen die hun activiteiten primair op de haven
  richten, laat staan dat er groepen zijn die controle hebben over
  bepaalde havenactiviteiten.

  Luchthaven Schiphol heeft vooral te maken met smokkel van drugs,
  mensen en bedreigde dier- en plantensoorten. De drugsmokkel bestaat
  voornamelijk uit cocanesmokkel. In 1994 is in totaal 600 kilo
  cocane bij koeriers in beslag genomen.

  De smokkel van cocane op Schiphol gebeurt in een aantal gevallen
  ook met hulp van personeel van de luchthaven. Kwetsbare sectoren op
  de luchthaven, waar mensen als hulp voor criminele groepen zijn
  gestationeerd, zijn de vrachtafhandeling, de vrachtloodsen en de
  opsporingsdiensten. Noot Hoewel geen aanwijzingen
  bestaan dat de georganiseerde criminaliteit op de luchthaven een
  vaste plaats heeft verworven, is geconstateerd dat het aantal
  corruptiegevallen bij opsporingsorganisaties en andere organisaties
  op de luchthaven in verband met mensen- en drugsmokkel meer dan
  incidenteel te noemen is.

  2.7.5 Horeca

  Door verschillende factoren is de horeca interessant voor de
  georganiseerde criminaliteit: aanwezigheid van alcohol en eventueel
  drugs, gokken, goedkope goederen en de noodzaak van kapitaal. De
  horeca vormt het natuurlijke werkterrein van criminelen. De
  publieke toegankelijkheid verhoogt de kwetsbaarheid van de horeca
  voor infiltratie door de georganiseerde criminaliteit.
  Noot De belangen van de horecabranche worden behartigd
  door de Koninklijke Horeca Nederland. De organisatiegraad van de
  horeca is slechts 30%. De horeca heeft over het algemeen een sterk
  gesloten karakter. Dat veroorzaakt problemen bij de aanpak van
  criminaliteit. Er is sprake van een conspiracy of silence:
  criminaliteit en geweldgebruik worden slechts zelden gemeld.

  In de horeca komen verschillende vormen van criminaliteit voor.
  In sommige gevallen is sprake van betrokkenheid van de
  georganiseerde criminaliteit.
  a. Protectie door afpersingsorganisaties: horeca-ondernemers worden
  gedwongen portiers te huren van criminele organisaties. Zo heeft
  veertig tot zestig procent van de horeca-ondernemers in het centrum
  van Utrecht te maken met deze ongewenste beschermers.b. Afpersing
  van horeca-gelegenheden van buitenlanders door politieke
  organisaties uit het land van herkomst.c. Gedwongen overnames. Er
  zijn aanwijzingen dat de
  georganiseerde misdaad op grote schaal bezig is met het opkopen van
  horeca-gelegenheden. In totaal zouden inmiddels ongeveer
  vierhonderd horeca-ondernemingen in Nederland zijn opgekocht.
  Vooral in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden veel
  zaken opgekocht.d. Witwassen: het opkopen van horeca-gelegenheden
  wordt vooral gedaan om via deze gelegenheden misdaadgeld wit te
  wassen. De horeca-omzet is nauwelijks te controleren.

  De horecabranche is zeer aantrekkelijk voor malafide
  ondernemers, vooral omdat zij vele mogelijkheden biedt om zwart
  geld wit te wassen.
  In 1986 werd de exploitatie van de geld uitkerende
  kansspelautomaten bij wet geregeld. In 86% van de cafs staan
  gokkasten. Voor de kleine ondernemers vormen de gokkasten een
  cruciale bron van inkomsten. Het gaat om een omzet van 1,5 miljard
  gulden. In totaal zijn 850 speelautomatenexploitanten actief. De
  controle op de gokautomaten is gering, zowel preventief als
  repressief. Het imago van de gokautomatenbranche is niet goed. De
  Vereniging Automatenhandel Nederland is de branche-organisatie
  waarbij iets meer dan de helft van de exploitanten is
  aangesloten.

  Verschillende vormen van (georganiseerde) criminaliteit doen
  zich voor in de gokautomatenbranche:

  • illegale plaatsing en illegale gokkasten,
  • gedwongen verpachting en leningverstrekking door
   automatenhandelaren,
  • gedwongen afname van gokkasten,
  • witwassen van misdaadgeld.

  Het blijft onduidelijk in hoeverre de georganiseerde misdaad een
  hand heeft in deze activiteiten. Verschillende deelonderzoeken
  tonen een vervlechting tussen de georganiseerde misdaad en de
  gokautomatenbranche.

  2.7.6 Afvalverwerkingsbranche

  De milieubranche is in korte tijd uitgegroeid tot een complexe
  en onoverzichtelijke bedrijfstak. Vele verschillende typen
  organisaties maken deel uit van de milieubranche. In de
  afvalverwerkingsbranche zijn ongeveer 1000 bedrijven werkzaam. Vele
  kleine brancheverenigingen zijn op dit terrein actief. Er zijn zeer
  verschillende afvalstromen die voor zeer verschillende prijzen
  worden behandeld. Er bestaat een spanning tussen de hoeveelheid
  aangeboden soorten afval en de verwerkingscapaciteit. De afvalmarkt
  is sterk in beweging. De internationale concurrentie zal toenemen.
  De totale hoeveelheid afval neemt af. Vooral kleinere
  familiebedrijven zullen in de problemen komen.

  De voorzitter:
  We gaan over naar de afvalverwerkingsbranche. Kunt u
  ons kort uitleggen waarom we, als we het over het
  milieucriminaliteit hebben, dat speciaal in de

  afvalverwerkingsbranche moeten zoeken?
  De heer Bruinsma:
  We moeten ervan uitgaan dat in Nederland de bevolking, de
  overheid en allerlei bedrijven en instellingen het milieu
  vervuilen. Daarbij gaat het ook om bedrijven die in hun
  produktieproces allerlei uitlaatgassen de lucht in stoten en afval
  gewoon via het water of de riolering afvoeren. Dat soort
  criminaliteit gebeurt natuurlijk op een bepaalde schaal, en daar
  moet ook nadrukkelijk naar gekeken worden. Waar ik mij in mijn
  onderzoek op heb geconcentreerd, is wat er gebeurt vanaf het
  inzamelen van het afval en het verwerken daarvan, tot het transport
  en het doelmatig uitschakelen van de giftigheid van het afval. Het
  cynische is dat in de afgelopen 20 jaar die branche heel sterk is
  gegroeid. Eerst was afval een waardeloos goed, dat je zomaar ergens
  dumpte, totdat afval heel veel geld waard werd. De markt heeft zich
  snel ontwikkeld tot allerlei onoverzichtelijke bedrijfjes en
  bedrijven. De overheid heeft in de afgelopen jaren een beleid
  gevoerd om die markt zoveel mogelijk open, vrij en zelfstandig te
  laten, dat wil zeggen te privatiseren. De controle is pas
  recentelijk wat meer op gang gekomen. Er is dus een soort gebied
  ontstaan waar bedrijven makkelijk, mede door het grote geld dat
  daarin omgaat, in de verleiding kunnen komen om afval niet
  ordentelijk te verwerken, maar ergens te lozen op oppervlaktewater,
  of te verwerken tot compost of anderszins.
  Noot

  De officile cijfers geven weinig zicht op de werkelijke
  milieucriminaliteit. Waarschijnlijk bestaat er een aanzienlijk dark
  number, aangezien politie en justitie slechts recent begonnen zijn
  met de opsporing van milieucriminaliteit.

  Er is een gelegenheidsstructuur voor (georganiseerde)
  criminaliteit in deze branche. De afvalverwerkingsbranche wordt
  geconfronteerd met complexe wet- en regelgeving. De handhaving van
  deze regels is gebrekkig. Steeds meer wordt zelfregulering in deze
  branche toegepast. Daarmee wordt de overheid buiten de deur
  gehouden. Het toenemende gebruik van convenanten biedt weinig
  waarborgen. Afvalmakelaars, dit zijn tussenpersonen die bemiddelen
  bij de (internationale) handel in afval, vervullen een afschermende
  rol zodat de herkomst, route en bestemming van afval geheim kunnen
  blijven. Te vaak is de
  overheid in een afhankelijke positie ten opzichte van de
  afvalverwerkers. Kartelvorming en monopolie in deze sector dragen
  daaraan bij. Ten slotte zijn de hoge winstmarges en de geringe
  pakkans belangrijke motieven voor illegale activiteiten.

  In Nederland staat het opsporingsonderzoek naar milieuzaken door
  politie en justitie nog in de kinderschoenen. De politie beschikt
  nog over weinig informatie. De onderzoeksgroep Fijnaut beschrijft
  enkele gevallen van (omvangrijke) organisatiecriminaliteit in deze
  branche.

  Het is onwaarschijnlijk dat criminele groepen zich in de
  afvalverwerkingsbranche hebben genesteld. De georganiseerde
  criminaliteit is niet in deze branche actief.

  De voorzitter:
  Is er nu sprake van zware, georganiseerde
  milieucriminaliteit?
  De heer Bruinsma:
  Ik zou dat absoluut niet willen definiren in de vorm van
  zware, georganiseerde criminaliteit. Ik zou dat een vorm van
  organisatiecriminaliteit willen noemen die naar mijn oordeel wel
  ernstig van aard is.
  Noot

  2.7.7 Bouwnijverheid

  De Nederlandse bouwnijverheid heeft een aantal aspecten dat de
  gevoeligheid en aantrekkelijkheid voor de georganiseerde misdaad
  mede bepaalt. Er gaat zeer veel geld om in deze branche. Tevens is
  sprake van omvangrijke concurrentie. Het is eenvoudig om tot de
  branche toe te treden. Daarnaast zijn er veel bedrijven die (te)
  weinig personeel in dienst hebben. Het werk moet bijna altijd onder
  grote tijdsdruk plaatsvinden. Veelal moet daarbij gebruik worden
  gemaakt van onderaannemers.

  In Nederland is de bouwnijverheid slachtoffer van diefstallen
  van bouwmateriaal en vernielingen. Geweld, ontvoeringen,
  liquidaties, intimidatie en afpersing komen in Nederland in deze
  branche niet voor. In andere landen vormen deze criminele
  activiteiten mede een indicator voor de mate waarin de
  georganiseerde criminaliteit genfiltreerd is in de bouwnijverheid.
  Daarnaast kunnen zich verschillende vormen van
  organisatiecriminaliteit voordoen. Er zijn vele vormen van fraude
  mogelijk. Door gebrek aan registratie bestaat nauwelijks zicht op
  de omvang van al deze mogelijke vormen van
  organisatiecriminaliteit. In het verleden speelde koppelbazerij in
  deze branche een belangrijke rol. Koppelbazen stellen werknemers
  ter beschikking voor wie veelal geen sociale premies en belastingen
  werden afgedragen. Na invoering van de Wet ketenaansprakelijkheid,
  begin jaren tachtig, is de koppelbazerij verminderd. Tegenwoordig
  komt de koppelbazerij weer op, maar nu onder de term
  arbeidsbemiddeling. Door personeel als zelfstandigen in dienst te
  nemen ontloopt de arbeidsbemiddelaar de verplichting om premies en
  belastingen af te dragen. De moderne koppelbazen hebben contacten
  met het criminele milieu in hun woonplaats. Hoewel de Nederlandse
  bouwnijverheid kwetsbaar en gevoelig is voor penetratie en
  innesteling van criminele groepen moet uit de analyse van het
  beperkte materiaal de conclusie worden getrokken dat de
  georganiseerde misdaad niet actief is in de bouwnijverheid. Ook de
  vakbonden in deze branche zijn op geen enkele wijze verbonden met
  de georganiseerde criminaliteit.

  2.7.8 Overige branches

  Er zijn nauwelijks gegevens bekend over de rol van de
  georganiseerde misdaad in de verzekeringsbranche. Alle
  branche-organisaties stellen dat zij niet te maken heeft met
  georganiseerde misdaad. Er is alleen sprake van een toename van het
  aantal fraudes door klanten van de verzekeringsmaatschappijen.
  Bemiddelingsbureaus en assurantievertegenwoordigers zouden
  kwetsbaar kunnen zijn voor criminele groepen. De Wet bedreigde
  uitheemse diersoorten beschermt in Nederland de bedreigde
  diersoorten. Het gaat om de volgende soorten criminele
  handelingen:

  • smokkelen van dieren en planten,
  • valselijk opmaken of vervalsen van de vereiste
   documenten,
  • omkopen van overheidsvertegenwoordigers.

  De wildlifehandel in Nederland wordt uitgevoerd door eigenaren van
  dieren- en plantenwinkels die soms hun legale handel vermengen met
  illegale activiteiten. In Nederland bestaan geen aparte
  statistieken voor smokkel en illegale handel in wildlife. Op grond
  van de beperkte gegevens kan niet worden aangenomen dat de illegale
  handel in uitheemse diersoorten en planten in Nederland een grote
  omvang heeft. Er zijn geen aanwijzingen voor groepscriminaliteit of
  van georganiseerde misdaad.

  Uit onderzoek is niets gebleken van illegale handel in nucleair
  materiaal in Nederland. Wel is er bij de ECD een centraal
  cordinatiepunt ingesteld voor de illegale handel in nucleair
  materiaal.

  2.7.9 Beoordeling

  Het onderzoek heeft aangetoond dat geen van de onderzochte
  branches stelselmatig genfiltreerd wordt door criminele
  organisaties. Deze constatering is van groot belang voor de
  beoordeling van de ernst van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. Criminele organisaties zijn er (nog) niet in geslaagd
  legale branches in brede zin te infecteren. Geen van de branches
  wordt gedomineerd door de georganiseerde criminaliteit. In de
  meeste branches zijn ook geen pogingen tot infiltratie door
  criminele organisaties aangetroffen. De enige sectoren met
  aantoonbare relaties met de georganiseerde criminaliteit zijn de
  horeca- en de transportbranche. In de horeca doen zich zeer
  ernstige ontwikkelingen voor, zoals het opkopen van
  horeca-ondernemingen door criminele organisaties teneinde crimineel
  geld te kunnen witwassen. Daarnaast bestaan vele aanwijzingen dat
  de transportsector op allerlei manieren betrokken is bij de
  georganiseerde criminaliteit voor wat betreft de smokkel van
  illegale goederen. Het aantal corruptiegevallen op Schiphol,
  waarbij sprake was van betrokkenheid van de georganiseerde
  criminaliteit, is verontrustend. De kwetsbaarheid van enkele
  branches voor de georganiseerde criminaliteit is verontrustend. Zij
  hebben kenmerken waardoor hun aantrekkelijkheid voor de
  georganiseerde criminaliteit toeneemt. Vooral de horecabranche kent
  vele ingangen voor de georganiseerde criminaliteit. De
  gelegenheidsstructuur in de afvalverwerkingsbranche roept tevens
  bezorgdheid op. Hetzelfde geldt ook voor de autobranche en de
  bouwnijverheid. Daarbij dient tevens het risico genoemd te worden
  dat de soms omvangrijke organisatiecriminaliteit in de branches
  verwordt tot georganiseerde criminaliteit. De commissie meent dat
  een intensief preventief beleid moet worden gevoerd om de
  aantrekkelijkheid van deze branches voor de georganiseerde
  criminaliteit te verminderen. Dat betekent vooral dat binnen de
  branches het eventuele bestaan van georganiseerde criminaliteit
  moet worden onderkend. Het is onwenselijk dat vormen van
  georganiseerde criminaliteit binnen branches niet aan de orde
  worden gesteld. Het moet de georganiseerde criminaliteit moeilijker
  worden gemaakt om te kunnen infiltreren in deze branches. Op het
  moment dat de georganiseerde criminaliteit daadwerkelijk
  infiltreert in deze branches, bestaat het risico van ontwrichting
  van delen van de Nederlandse samenleving.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken