• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.8 Vrije beroepsbeoefenaren

  2.8 Vrije beroepsbeoefenaren

  2.8.1 Aanleiding onderzoek

  Vrije beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, notarissen,
  accountants en belastingadviseurs, kunnen een belangrijke
  faciliterende rol vervullen voor de georganiseerde misdaad. Zij
  zijn in staat de benodigde deskundigheid te verschaffen om
  financile transacties te verrichten of zij kunnen dergelijke
  transacties autoriseren. Daarnaast bieden de vrije
  beroepsbeoefenaren goede mogelijkheden tot afscherming. Hun
  betrokkenheid bij transacties kan de schijn van vertrouwen wekken;
  de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bieden een
  belangrijke bescherming aan de clinten. Vrije beroepsbeoefenaren
  zijn om deze redenen aantrekkelijk voor de georganiseerde
  criminaliteit.

  De onderzoeksgroep Fijnaut heeft gevallen van verwijtbare
  betrokkenheid van de vrije beroepsgroepen in kaart gebracht. Van
  verwijtbare betrokkenheid van vrije beroepsbeoefenaren bij
  strafbare handelingen van criminele organisaties kan in tweerlei
  zin sprake zijn. Ten eerste kan een beroepsbeoefenaar in
  strafrechtelijke zin betrokken zijn bij de strafbare gedragingen.
  Deze betrokkenheid kan bestaan uit het medeplegen van of
  medeplichtig zijn aan de strafbare feiten van de criminele groep,
  uit het begunstigen van de plegers van deze feiten, bijvoorbeeld
  door het plegen van heling, of door het belemmeren of bemoeilijken
  van de opsporing van de misdrijven en de uit misdrijf verkregen
  opbrengsten (vgl. art. 189 WvSr.). Hier is sprake van verwijtbare
  betrokkenheid in enge zin. Ten tweede is er verwijtbare
  betrokkenheid in ruime zin. Hiervan is sprake als de
  beroepsbeoefenaar in de uitoefening van zijn beroep niet de nodige
  zorgvuldigheid in acht neemt ter voorkoming van misbruik van zijn
  beroepsuitoefening voor criminele doeleinden. Er is dan weliswaar
  geen sprake van het welbewust en opzettelijk meewerken aan
  strafbare handelingen, maar wel kan worden verweten dat de
  betrokkene had moeten of kunnen weten dat van zijn diensten
  misbruik is gemaakt voor criminele doeleinden.

  De heer Van de Bunt :
  (…) Juist daarom probeer ik uit te leggen hoe belangrijk
  het is om onderscheid te maken tussen betrokkenheid en

  verwijtbare betrokkenheid. Betrokken ben je als juridische
  dienstverlener altijd, maar als je niet weet dat je wordt
  misbruikt, bijvoorbeeld bij de oprichting van rechtspersonen, valt
  het je niet euvel te duiden en kan er niet over
  verwijtbare
  betrokkenheid worden gesproken. Er is sprake van verwijtbare
  betrokkenheid wanneer je willens en wetens – het is de
  strafrechtelijke variant – meewerkt aan de volvoering van misdadige
  activiteiten. Als je als
  notaris weet dat de BV die bij jou
  wordt opgericht, zal worden gebruikt

  voor criminele doeleinden en daarvoor ook wordt opgericht, ben
  je in mijn definitie
  verwijtbaar betrokken. Zo’n geval ben
  ik tegengekomen: een
  notaris die wist wat hij deed. Er is
  nog een tweede variant van
  verwijtbare betrokkenheid. Wat
  mij betreft blijft dit niet beperkt tot strafrechtelijke
  betrokkenheid. Er is ook een andere, wat moeilijker af te palen
  zone waarin je vrije beroepsbeoefenaars kunt verwijten dat ze
  nalatig of onzorgvuldig zijn geweest. Waar ze het vermoeden hadden
  meten hebben dat er iets niet klopte, hebben ze toch hun diensten
  verleend. Ze hebben niet doorgevraagd en ze hebben niet geweigerd
  om hun diensten te verlenen. Het in strijd handelen met het
  zorgvuldigheidsbegrip is een element van mijn definitie. Als
  voorbeeld noem ik een advocaat die wordt gevraagd om een bepaalde
  procedure te voeren met betrekking tot een bepaalde som geld. Hij
  kan weten dat er met dat geld iets loos is maar laat na om te
  verifiren of wat zijn clint hem zegt wel klopt. Die advocaat is
  volgens mijn definitie
  verwijtbaar betrokken bij die
  handeling.
  Noot

  2.8.2 Advocatuur

  De 8000 Nederlandse advocaten vormen samen de Nederlandse Orde
  van Advocaten. Advocaten dienen zich steeds te bewegen tussen de
  onafhankelijk uitoefening van hun beroep en partijdigheid ten
  opzichte van hun clinten. De geheimhoudingsplicht en het
  verschoningsrecht zijn noodzakelijke onderdelen van het
  functioneren van een advocaat. De advocatuur is vanwege haar
  relevante kennis en het verschoningsrecht aantrekkelijk voor
  criminele organisaties. De commercialisering van de advocatuur
  veroorzaakt dat de traditionele professionele normering aan kracht
  inboet.

  Over de omvang van de verwijtbare betrokkenheid van de
  advocatuur bij de georganiseerde criminaliteit is moeilijk iets te
  zeggen. In de media zijn verschillende berichten verschenen over de
  omvang van die betrokkenheid. Daarbij kwam steeds aan de orde dat
  een lijst zou bestaan van corrupte advocaten. Noot In
  het verhoor van Wilzing, voormalig hoofd CRI en korpschef
  IJsselland, kwam dat lijstje aan de orde:

  De heer De Graaf:
  Bestaat dat lijstje? Bestond dat lijstje? Heeft u het zelf
  gezien?
  De heer Wilzing:
  Ik heb nu een unieke kans om het uit te leggen. Ik denk ook
  dat dat goed is. Wij hebben gezwegen over de hele periode die
  achter ons ligt, omdat wij vonden dat wij moesten zwijgen. Ik heb
  hierop in de krant geen toelichting kunnen geven.
  De heer De Graaf:
  Gaat uw gang hier!
  De heer Wilzing:
  Ik ga dat nu doen. In de zomermaanden van 1993, nadat de
  CBO-analyse was verschenen, hebben wij een soort scan van het
  bedrijf gemaakt. Wij hebben daarbij gezegd: wat zijn de
  ontwikkelingen waarmee wij op dit moment bezig zijn, wat zijn
  bijzondere zaken? Met name binnen financieel-economische
  criminaliteit, een expertisecentrum dat een zwaardere rol begon te
  spelen, werden mij deze verhalen over advocaten en notarissen in
  voorbeelden aangereikt. Wij hadden een kleine innovatieve
  voorhoede, een groep van een man of zes zeven die scande en keek
  wat er aan de hand was, wat de ontwikkelingen waren en hoe daarmee
  verder moest worden gegaan. Toen heb ik gezegd: ja, jullie kunnen
  wel vertellen hoe het precies is gegaan, maar geef mij aan de hand
  van casussen de situatie weer van wat je daadwerkelijk aantreft.
  Dat is een lijstje van nog net geen tweeneenhalf kantje, waarop
  elke keer bij zeer kleine alineaatjes staat: advocatenkantoor, zus
  en zo; notarissenkantoor dit en dat; het pand wordt drie keer
  gepasseerd op n dag en gaat van 7 naar 21 mln. bij die en die; ziet
  er dubieus uit. Wij hebben ook gesproken van dubieuze zaken. Ik gaf
  zojuist al aan dat bij het verschijnen van de CBO-analyse in de
  totale informatie ook informatie naar boven kwam die met name ging
  over de rol van advocaten en notarissen. (…) Er werd op geen
  enkele wijze bij de
  CRI systematisch bijgehouden dat wij een
  lijst of een register hadden. (…).
  Noot

  Een analyse van de tuchtrechtspraak door het Hof van discipline in
  de jaren 1990 – 1995 laat enkele gevallen van verwijtbare
  betrokkenheid van advocaten bij handelingen van criminele
  organisaties zien. De toegang tot de tuchtrechter is beperkt tot de
  rechtstreeks belanghebbenden en de deken. De onderzoeksgroep
  Fijnaut heeft op basis van verschillende bronnen – een bestand van
  verdachte financile transacties, landelijke CRI-inventarisaties,
  meldingen LCID en de ter beschikking gestelde politie- en
  CID-rapportages – in totaal 29 advocaten aangetroffen die
  verwijtbaar betrokken zijn bij criminele organisaties. Er zijn
  gevallen aangetroffen waarbij advocaten in hun partijdigheid te ver
  gingen, en gevallen waarin advocaten geheel in het belang van een
  criminele organisatie handelden.

  De heer De Graaf:
  Mijnheer Van de Bunt, bent u nu ook advocaten tegengekomen
  in uw onderzoek die echt, zoals zij dat noemen, als consiglieri
  werken, als de juridische adviseur van een criminele organisatie,
  en die daar deel van uitmaken?
  De heer Van de Bunt:
  Ik ben enkele advocaten tegengekomen die inderdaad meer dan
  eens
  verwijtbaar betrokken waren bij bepaalde handelingen
  van criminele organisaties, van wie je moet vermoeden dat zij dus
  kennelijk in dienst van zo’n organisatie werkzaam zijn. Ik heb daar
  een aantal voorbeelden van aangetroffen.

  Noot
  Een hasjtransport wordt in het buitenland onderschept. Enkele
  Nederlandse verdachten worden aangehouden. Met behulp van een
  Nederlandse advocaat, die hiervoor naar het buitenland afreist,
  overhandigt de toegevoegde advocaat het briefje met de volgende
  tekst: Hou je rustig, er is genoeg verkeerd gegaan, probeer het
  goed te maken want we weten je te vinden, (naam afzender).

  Daarnaast zijn gevallen aangetroffen van civiele advocaten die
  proberen criminele vermogens voor de fiscus en justitie te
  verstoppen. Een voorbeeld:

  Een drugsdealer zit in voorlopige hechtenis onder alle
  beperkingen. Hij is er bevreesd voor dat justitie beslag zal leggen
  op zijn banktegoeden in Zwitserland. De advocaat verzint een
  mogelijkheid om de tegoeden van de rekening af te halen en voert
  het plan vervolgens persoonlijk uit.

  Ten slotte zijn er voorbeelden van advocaten die bijdragen aan
  de afscherming van criminele activiteiten. In deze gevallen worden
  advocaten gebruikt om financile transacties af te schermen. Een
  bekende, in het buitenland gevestigde, non-profit organisatie wordt
  opgelicht voor 10 miljoen gulden door enkele personen, van wie n
  bekend staat vanwege zijn banden met de mafia in New York. Ook
  wordt een Amerikaanse burger voor ruim 1 miljoen gulden opgelicht.
  Bij het doorsluizen van een deel van de gelden speelt een
  Nederlander, samen met zijn (civiele) advocaat een belangrijke rol.
  De advocaat wordt op een aantal manieren gebruikt: hij houdt de
  slachtoffers lange tijd in de waan dat alles goed zit door brieven
  te ondertekenen waarin wordt verklaard dat spoedig terugbetaling
  zal volgen, en hij ontvangt gelden op zijn kantoorrekening en gaat
  als ware bankieren voor de Nederlandse verdachte. Deze verdachte
  neemt geld op van de kantoorrekening en laat via de rekening hoge
  bedragen doorboeken naar buitenlandse rekeningen. Op deze manier
  wordt de papertrail tussen het geld en de verdachte doorbroken.

  Inmiddels heeft de Orde van Advocaten richtlijnen opgesteld om te
  voorkomen dat advocaten betrokken raken bij criminele organisaties.
  De richtlijnen verplichten de advocaten tot nader onderzoek en
  verbieden bijvoorbeeld het aanvaarden van contante betalingen van
  meer dan 25.000 gulden.

  De voorzitter:
  (…) waarom zijn er (…) richtlijnen ter voorkoming van
  betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen
  gekomen?
  De heer De Waard:
  Ik heb aan het begin van het gesprek al gezegd dat dit is
  gebeurd vanuit de optiek dat voor iedere organisatie in de
  samenleving, de overheid, de politie, het bedrijfsleven en ook voor
  de vrije beroepen, geldt dat de waakzaamheid ten opzichte van de
  betrokkenheid bij criminaliteit vergroot moet worden nu er zulke
  grote sommen geld in de bovenwereld worden genvesteerd. Dat is de
  eerste reden. In de tweede plaats zijn advocaten van oudsher gewend
  steeds moeilijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld of zij een
  zaak wel of niet aannemen. Een advocaat wordt er altijd bij
  geroepen wanneer het moeilijk is, wanneer de clinten in
  moeilijkheden verkeren en er snel iets moet gebeuren. Allerlei
  dingen vragen op korte termijn tegelijk de aandacht van de
  advocaat. In die situatie moeten advocaten regelmatig beslissen of
  zij een zaak, een clint wel of niet nemen. Nieuw voor ons is het
  verschijnsel van de investeringen in de bovenwereld. Althans dat
  was in 1993 nieuw voor ons, maar dat is nu allang niet meer het
  geval. Op dat gebied was er nog geen vorm van gedragsrecht. Wij
  vonden het binnen de orde wenselijk dat de
  advocatuur ook op
  die gevaren gewezen zou worden. Daarom vonden wij het nodig dat er
  richtlijnen zouden komen.(..)
  De heer De Waard:
  Die richtlijnen waar we net over spraken, gaan daar ook
  over. Die richtlijnen geven de advocaat aanwijzingen. De advocaat
  moet altijd de vraag stellen: Waarom word ik hierbij ingeschakeld?
  Word ik hierbij wel ingeschakeld als advocaat, als iemand die
  opkomt voor de rechten en belangen van mensen die bedreigd worden,
  dus rechtsbijstand verleent? Of wordt mij iets anders gevraagd, wat
  net zo goed een boekhouder of een bank zou kunnen doen? Die
  advocaat moet zich daar kritisch op bezinnen. Als hij tot de
  slotsom komt dat het niet echt advocatenwerk is en als hij het niet
  vertrouwt, moet hij het niet doen.
  De voorzitter:
  Moet hij dat nu kritischer doen dan vroeger?
  De heer De Waard:
  Zeker. De hoofdregel blijft dat je mag afgaan op datgene wat
  je clint zegt. Als je echter redelijke aanwijzingen hebt dat die
  transacties kunnen dienen ter
  afscherming van criminaliteit,
  dan mag je de opdracht niet aanvaarden of moet je deze neerleggen.
  Dat betekent dus dat je onderzoeksplicht verzwaard is.
  De voorzitter:
  Hoeveel moet je er als advocaat voor doen om dat na te
  gaan?
  De heer De Waard:
  Je moet in de eerste plaats de identiteit van de clint goed
  vaststellen, ook als het een rechtspersoon is of als er sprake is
  van een tussenpersoon. Je moet geen genoegen nemen met de
  tussenpersoon, maar ook de identiteit willen weten van de
  achterliggende opdrachtgever. Je moet dus goed

  doorvragen totdat het je helemaal duidelijk is waar de zaak over
  gaat, waarom je wordt ingeschakeld en waar het geld vandaan komt.
  Bij een kantoorgenoot van mij komt bijvoorbeeld een mijnheer die
  een groot bouwwerk in Malawi wil gaan starten. Hij zegt dat ze daar
  tot nu toe nooit Nederlandse bedrijven voor namen, maar dat hij
  daar nu een kans krijgt. Hij vraagt mijn kantoorgenoot om daar de
  contracten voor te maken. Hij zegt 150 mln. bij elkaar te brengen
  om dat te financieren. Mijn kantoorgenoot vraagt waar dat geld
  vandaan komt. Die mijnheer zegt dat hij nog een beetje op zoek is.
  Hij is in gesprek met banken, hij weet het nog niet helemaal, maar
  hij krijgt het geld vast wel en hij weet over een paar dagen meer.
  Een paar dagen later komt hij terug. Hij zegt de 150 mln. bij
  elkaar te hebben. Mijn kantoorgenoot vraagt of dat geld van de bank
  komt. De mijnheer zegt dat het van een aantal priv-investeerders
  komt. Mijn kantoorgenoot vraagt wie dat zijn. Die mijnheer zegt dat
  hij helaas niet de vrijheid heeft om dat te zeggen. Waarop mijn
  kantoorgenoot zegt: Dan kan ik niets voor u doen. Goedemiddag. Je
  vraagt dus door. Je neemt geen genoegen met ontwijkende antwoorden.
  Krijg je geen bevredigende antwoorden, dan doe je het niet.

  Noot

  Na de onrust die ontstaan was binnen de Nederlandse Orde van
  Advocaten over het bestaan van de lijst van Wilzing heeft de
  voorzitter van het College van procureurs-generaal, Docters van
  Leeuwen, met de Orde de volgende afspraak gemaakt. Een op het
  gebied van het gedragsrecht ervaren advocaat krijgt inzage in de
  vertrouwelijke informatie uit het zogenaamde Finpol-bestand van de
  CRI, waar meldingen van ongebruikelijke transacties verwerkt
  worden. Deze advocaat zal het OM adviseren of die informatie
  concrete gegevens bevat die tuchtrechtelijke stappen tegen
  advocaten kunnen rechtvaardigen. Deze advocaat krijgt echter geen
  inzage in informatie uit lopende tactische onderszoeken en in
  CID-informatie omdat deze zich gezien hun zachte karakter niet
  zouden lenen voor tuchtrechtelijk ingrijpen. Noot

  2.8.3 Het notariaat

  De notaris is als openbaar ambtenaar de functionaris wiens
  tussenkomst dwingend is voorgeschreven bij allerlei
  rechtshandelingen. De notaris heeft nauwelijks de mogelijkheid een
  clint te weigeren: de notaris heeft een plicht tot dienstverlening
  (ministerieplicht). Voor de notaris zijn onpartijdigheid en
  onafhankelijkheid cruciale onderdelen van zijn taakuitoefening.
  Geheimhouding en verschoningsrecht zijn daarbij instrumenten. De
  positie van de notaris is om verschillende redenen kwetsbaar voor
  infiltratie en gebruik door criminele organisaties. De tussenkomst
  van notarissen is wettelijk voorgeschreven bij verschillende
  rechtshandelingen. De notaris vormt daarnaast een goede dekmantel
  voor criminele activiteiten. Daar staat tegenover dat notarissen
  slechts een geringe weerbaarheid hebben ten opzichte van de
  criminele groepen. Een notaris heeft nauwelijks mogelijkheden een
  clint nader te onderzoeken.

  Het tuchtrecht en enkele aanvullende bronnen laten voorbeelden
  zien van notarissen die betrokken zijn bij de georganiseerde
  criminaliteit. Noot Het gaat dan steeds om gevallen
  waarbij sprake is van verwijtbare betrokkenheid. In totaal zijn 13
  gevallen van verwijtbare betrokkenheid van notarissen gevonden. In
  n geval had een notaris connecties met personen uit belangrijke
  criminele organisaties. De betrokken notaris is uit zijn ambt
  ontzet. Andere gevallen hadden betrekking op ambtelijke
  dienstverlening die niet verricht had moeten worden De notaris is
  de criminele organisatie behulpzaam. De notaris weet dat er iets
  niet deugt, maar neemt er geen actie tegen. Twee voorbeelden:

  Een drugshandelaar koopt met medewerking van een notaris
  een groot aantal huizen op. Hierna worden de huizen door een
  makelaar voor de driedubbele waarde getaxeerd waarna de huizen via
  dezelfde
  notaris weer worden verkocht aan personen met een
  criminele achtergrond. In veel gevallen werden op deze basis hoge
  hypotheken verstrekt waarbij kopers de leningen niet aflosten en
  met de noorderzon vertrokken. Een
  notaris passeert op een
  dag driemaal een transportakte met betrekking tot hetzelfde pand
  waarbij de waarde toeneemt van 7 naar 14 naar 21 miljoen gulden.
  De
  notaris verricht de ambtelijke dienstverlening zonder
  meer.

  Daarnaast zijn enkele voorbeelden gevonden waarbij de notaris
  werd gebruikt als afscherming. De notaris dient als faade om de
  werkelijke bedoelingen van de criminele organisatie af te schermen.
  Door een drugsorganisatie wordt getracht via een Nederlandse
  bank een bedrag van 16 miljoen dollar over te boeken naar een bank
  in Zuid-Amerika. Een Zwitserse bank zou garant staan. Een

  notaris waarmerkt de handtekeningen op het leencontract voor
  authentiek zonder gegevens van betrokkenen te verifiren waarmee een
  schijn van betrouwbaarheid aan het contract wordt gegeven die niet
  gerechtvaardigd is.
  De Koninklijke Notarile Broederschap heeft
  richtlijnen uitgevaardigd om te voorkomen dat notarissen
  betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit.

  De heer Rabbae:
  Begrijp ik goed dat de Koninklijke Broederschap van
  Notarissen in het kader van een zelfregulering ermee ingestemd
  heeft om een soort eigen meldplicht in acht te nemen in de richting
  van de
  CRI, de Centrale recherche- en
  informatiedienst?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, maar dat is wel via heel veel filters. Er is een
  vertrouwensarts… Nee, vertrouwensnotaris ingesteld die als een
  soort filter werkt. Een
  notaris die iets niet vertrouwt of
  ergens mee zit, zijn diensten heeft geweigerd aan een clint en
  vindt dat voorkomen moet worden dat de clint nu naar een ander
  loopt, omdat het een ernstig geval is, kan zijn ervaringen kwijt
  bij een vertrouwensarts…
  De voorzitter:
  Vertrouwensnotaris.
  De heer Van de Bunt:
  Ja, vertrouwensnotaris. En in dat overleg met de
  vertrouwensnotaris kan dan worden besloten om de zaak te melden aan
  de
  CRI. Noot

  2.8.4 Accountancy

  Accountants stellen de betrouwbaarheid van financile informatie
  vast. Daardoor zijn zij aantrekkelijk voor criminele organisaties
  die crimineel verdiend geld zo kunnen legitimeren. Accountants
  treden ook steeds vaker op als adviseurs op administratief en
  financieel terrein. Accountants hebben een functionele
  geheimhoudingsplicht, maar kunnen zich niet beroepen op een
  verschoningsrecht. Inmiddels zijn accountants onderworpen aan een
  wettelijk geregelde tuchtrechtspraak. In zeven gevallen bleken
  accountants betrokken te zijn bij het afdekken van zwarte
  geldcircuits, het geven van adviezen in witwasconstructies of
  valsheid in geschrifte. De betrokkenheid komt vooral voor bij
  kleinere kantoren. Betrokkenheid vindt vooral plaats in het
  voortraject, waarin advies gegeven wordt over constructies en
  slechts zelden in het natraject van financile controle.

  De beroepsgroepen trachten door richtlijnen de accountants af te
  houden van criminele handelingen. Na lange discussie is een
  meldingsplicht ingevoerd.

  2.8.5 Beoordeling

  In Nederland doet zich geen stelselmatige infiltratie door de
  georganiseerde criminaliteit in de onderzochte vrije beroepsgroepen
  voor. De gevallen waarin sprake was van verwijtbare betrokkenheid
  van vrije beroepsbeoefenaren bij criminele organisaties lijken
  incidenten te zijn. Dat is van groot belang voor het oordeel over
  de ernst van de georganiseerde criminaliteit. Het functioneren van
  de rechtsstaat zou ernstig belemmerd zijn indien sprake was van
  stelselmatige infiltratie van de georganiseerde criminaliteit in de
  vrije beroepsgroepen.

  Niettemin neemt de commissie de gevallen van verwijtbare
  betrokkenheid bij vooral de advocatuur en het notariaat ernstig.
  Het aantal incidenten en de aard van de verwijtbare handelingen van
  de kant van deze advocaten en notarissen zijn verontrustend. Door
  deze criminele activiteiten kan het aanzien van de gehele
  beroepsgroep in gevaar komen. Daardoor bestaat het risico dat een
  politieke discussie ontstaat over de noodzaak van afschaffing van
  het verschoningsrecht of de geheimhoudingsplicht voor deze vrije
  beroepsbeoefenaren.

  De commissie ziet op dit moment geen aanleiding een dergelijke
  politieke discussie te beginnen. Wel zal het noodzakelijk zijn de
  beroepsgroepen ervan te doordringen dat alleen richtlijnen
  onvoldoende zijn om ook in de toekomst criminele organisaties
  buiten de deur te houden. Advocaten en notarissen zijn
  aantrekkelijk voor criminele organisaties. Die aantrekkelijkheid
  moet verminderen. Daarnaast zal bezien moeten worden op welke wijze
  de officier van justitie de bevoegdheid kan verkrijgen binnen de
  kaders van de Advocatenwet om een klacht in te dienen bij de
  tuchtrechtelijke colleges indien vermoedens bestaan van verwijtbare
  betrokkenheid van vrije beroepsbeoefenaren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken