• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.9 Fraude, misbruik legale constructies en witwassen

  2.9 Fraude, misbruik legale constructies en witwassen

  2.9.1 Aanleiding onderzoek

  Onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit beperkt zich
  veelal tot de traditionele vormen van georganiseerde criminaliteit:
  drugshandel, wapenhandel, vrouwenhandel en andere vormen van handel
  in illegale goederen en diensten. Maar ook bij
  financieel-economische criminaliteit (fraude, witwassen, misbruik
  van legale constructies) kan sprake zijn van georganiseerde
  criminaliteit. Bevindingen over de aard en omvang van deze
  financieel-economische georganiseerde criminaliteit bieden inzicht
  in de aard, omvang en ernst van
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

  De heer Rabbae:
  Kunt u middels concrete voorbeelden aangeven langs welke
  vormen dit misbruik van vertrouwen zich manifesteert in deze
  sector?
  De heer Van de Bunt:
  Ik heb drie grote vormen, drie verschillende vormen van dat
  misbruik van vertrouwen, van het wekken van de valse schijn,
  bestudeerd. En betreft frauduleuze feiten. Ik heb in totaal
  achttien grote fraudezaken bestudeerd, die neerkomen op het
  misbruik maken van het vertrouwen, waardoor schade is ontstaan bij
  anderen. Een tweede vorm van valse schijn wekken is het misbruik
  maken van rechtspersonen. Dat is overigens ook vaak het
  gereedschap, de schroevedraaier als het ware, van de fraudeur, de
  rechtspersoon. Maar daar hebben wij ook over geschreven hoe het
  komt dat vooral rechtspersonen zich zo goed lenen voor dat
  misbruik. Een derde vorm – en dan komen wij weer terug op

  witwassen – het wekken van een valse schijn omtrent de herkomst
  van het geld.
  Noot

  2.9.2 Fraude

  Fraude wordt opgevat als het misbruik van vertrouwen dat ertoe
  strekt zichzelf of anderen wederrechtelijk te bevoordelen. In de
  georganiseerde vormen van fraude kan de volgende onderverdeling
  worden gemaakt: bestemming of aard van de handelswaar
  verdoezelen,

  – misbruik door valse activiteiten die de schijn wekken dat de
  actor solvabel is of die de ware herkomst,

  • misbruik door het ontlopen van persoonlijke aansprakelijkheid
   voor gewraakte handelswijzen,
  • voorwenden van een legale herkomst van wederrechtelijk
   verkregen voordeel (witwassen). De onderzoeksgroep Fijnaut heeft 18
   grote fraudezaken nader onderzocht. Er zijn verschillende
   parasitaire vormen van fraude te onderscheiden: fraudevormen waarin
   de actoren op de wettige markt primair als slachtoffers moeten
   worden aangemerkt. Voorbeelden van deze parasitaire fraude zijn:
   het opkopen en leegplunderen van slecht lopende bedrijven, de
   zwendel met gefingeerde waardepapieren, methoden om beleggers te
   misleiden en BTW-fraude.

  Daarnaast onderscheidt de onderzoeksgroep Fijnaut symbiotische
  fraude: fraude waarin ook sprake is van verwijtbare betrokkenheid
  van een deel van de wettige nijverheid. Sommige vormen van
  EG-fraude (het gefingeerd in- en uitvoeren van EG-goederen),
  BTW-fraude en merkvervalsing voldoen aan de definitie van deze vorm
  van fraude. Sommige wettige deelnemers aan de markt deinzen niet
  terug voor verwijtbare betrokkenheid bij de fraudeketen, vooral in
  de rol van afnemers van de besmette goederen en diensten. Deze
  symbiotische fraudezaken doen zich vooral voor in de olie-, vlees-,
  zuivel-, tabak- en textielsector.

  De heer Rabbae:
  In het kader van de fraude kom je wel eens de termen
  tegen van parasitaire
  fraude en symbiotische fraude.
  Dat komt eigenlijk ook terug in uw eigen concept-studie. Kunt u dat
  uitleggen?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Parasitaire fraudes zijn fraudes die een groot
  financieel nadeel berokkenen. De winst voor de criminele
  organisatie is het verlies, de schade voor het slachtoffer. Dat
  drukt het woord parasitair uit. Je zuigt een bedrijf of je zuigt
  een bepaalde bedrijfstak leeg en je gaat er met de winst vandoor.
  Het is dus ook vaak een vluchtige fraudevorm, want als eenmaal de
  klap is gevallen, maak je je snel uit de voeten. Bij
  symbiotische
  fraude – en dat is eigenlijk wat gevaarlijker –
  zie je dat er een zekere verwevenheid optreedt, dat bepaalde
  onderdelen van een branche meeprofiteren van de
  fraude. Heel
  simpel, wanneer je een BTW-fraude pleegt, kun je onder de prijs
  bepaalde produkten doorverkopen. En bepaalde andere bedrijven, de
  wettige bedrijven, vinden dat aantrekkelijk en kopen dat ook. Zij
  kunnen dus mede voordeel behalen uit de gepleegde
  fraude.
  Dat is dus een
  fraude die zich wat makkelijker innestelt en
  een wat duurzamer leven leidt dan de
  fraude waar ik net op
  doelde.
  Noot

  De fraudedelicten worden door verschillende personen en groepen
  gepleegd. Noot Het gaat steeds om mannen van middelbare
  leeftijd met een autochtone achtergrond. Buitenlandse criminele
  groepen zijn zelden georganiseerd actief op de fraudemarkt.
  Daarnaast is het opvallend dat het aandeel van woonwagenbewoners in
  de fraudezaken onevenredig groot is. Veel daders hadden eerder
  fraude gepleegd. Er is sprake van criminele netwerken die ad hoc
  worden samengesteld bij verschillende fraudevormen. Binnen de
  netwerken bestaan interne sanctiesystemen met een nadruk op
  positieve sancties: vooral het bieden van meer geld. Desondanks
  zijn er ook bedreigingen met geweld. Uit de onderzochte fraudezaken
  valt af te leiden dat menige vorm van criminele samenwerking ten
  einde kwam door interne verdeeldheid. Daarbij speelde tevens een
  rol dat medewerkers van criminele organisaties fraudeconstructies
  voor zichzelf gingen opzetten. De verschillende dadergroepen hebben
  onderling regelmatig contact. Er is geen duurzame relatie tussen de
  drughandel en grootschalige fraude aangetoond.
  De omvang van de georganiseerde fraude blijft onduidelijk.
  Schattingen van de schade van frauduleuze praktijken zijn nagenoeg
  onmogelijk. De vormen van georganiseerde fraude die zijn gevonden,
  grijpen diep in het economische verkeer in. Fraudes met een
  symbiotisch karakter veroorzaken niet alleen materile schade, maar
  verstoren tevens de concurrentieverhoudingen.

  De heer Rabbae:
  Wij hebben het over de aard, de omvang en de ernst van
  criminaliteit. Als wij dit projecteren op deze groepen, rijst de
  vraag of er iets te zeggen valt over de omvang van de vermogens die
  door middel van deze activiteiten zijn verkregen.
  De heer Van de Bunt:
  Laten wij eens beginnen met de schade die deze groepen
  veroorzaken. Die schade viel niet in alle gevallen te becijferen.
  Wanneer je marktontwrichtend werkt en op die manier schade
  veroorzaakt aan bona fide bedrijven is dat moeilijk te becijferen.
  In de gevallen waarin de schade wl te becijferen viel, een
  twaalftal zaken, kwam de schade neer op 330 mln.
  De heer Rabbae:
  Schade aan wie?
  De heer Van de Bunt:
  Dat hangt af van de fraude waarover wij spreken. Als
  wij het hebben over BTW-fraude die erop neerkomt dat je de overheid
  laat uitbetalen, dan betaalt de overheid ten onrechte.

  Noot

  2.9.3 Afscherming

  De aangetroffen constructies waarmee criminele organisaties zich
  afschermen voor gedupeerden en opsporingsorganisaties variren van
  zeer ingewikkeld tot zeer eenvoudig. De meeste criminele
  organisaties concentreren zich wat afscherming betreft op beperking
  en manipulatie van informatiestromen (het slechts in beperkte kring
  bekend maken van de activiteiten, verbod op onderling contact,
  etc.). In een enkel geval zijn onoirbare externe contacten bij de
  uitvoering van de fraudeconstructie gevonden, zoals de medewerking
  van bankmedewerkers bij criminele handelingen. In enkele zaken is
  aantoonbaar sprake van contacten tussen criminele groepen en
  vertegenwoordigers van Nederlandse opsporingsinstanties. Het gaat
  hierbij steeds om opsporingsambtenaren die informatie omtrent het
  verloop van het strafrechtelijk onderzoek hebben laten weglekken
  naar de criminele organisatie.

  Toch is slechts een gering aantal fraudeurs in staat beschutting
  te vinden in respectabele sociaal-culturele netwerken. In de
  bestudeerde fraudezaken is slechts een gering aantal verdachten
  hiertoe geneigd en in staat het wederrechtelijk verkregen vermogen
  te investeren in produktiemiddelen, aandelen of andere minder
  tastbare waarden. Ook hier lijkt van een systematisch vermenging
  van de legale bovenwereld met de criminele organisaties nauwelijks
  sprake te zijn.

  2.9.4 Misbruik van rechtsfiguren

  Criminele organisaties maken gebruik van verschillende
  rechtsfiguren om hun criminele activiteiten te verbergen. Ondanks
  het verscherpt toezicht op het gebruik van rechtspersonen bestaat
  in de praktijk de nodige ruimte voor het ontwikkelen van
  schijnconstructies. De meest vergaande vorm van afscherming is
  gelegen in de constructie van het scheiden van juridische en
  economische eigendom. Criminele groepen wijken steeds meer uit naar
  buitenlandse rechtspersonen.

  Ten aanzien van de besloten vennootschap is een aantal
  criminaliteitsgevoelige factoren te onderscheiden. Daarbij blijft
  de vaststelling van de identiteit van de oprichters van een
  besloten vennootschap een probleem. Justitie komt nauwelijks tot
  een grondige kwalitatieve toets van de aanvraag. De overdracht van
  aandelen geschiedt sinds 1993 bij notarile akte, maar een
  antecedentenonderzoek blijft daarbij achterwege. Vanwege de geringe
  mogelijkheden tot controle wint de stichting van een besloten
  vennootschap in het criminele circuit aan populariteit.

  Er bestaat een levendige handel in rechtspersonen. Daarbij
  spelen tussenpersonen een cruciale rol. Over de omvang van deze
  markt blijft veel onduidelijkheid bestaan.

  2.9.5 Witwassen

  De heer Rabbae:
  Is het witwassen een ernstig probleem of is het een
  symptoom van de georganiseerde criminaliteit? Is het een probleem
  op zich of is het een afgeleide van?
  De heer Van de Bunt:
  Tot voor kort werden het misdaadgeld en het witwassen
  gezien als een staartje van het eigenlijke probleem. In de visie
  van velen ging het primair om de drugfeiten en niet zozeer om de
  druggelden. Ik denk dat nu bij steeds meer mensen het besef
  doordringt dat niet de drugs voor de samenleving het grootste
  probleem zijn, ook al vormen zij natuurlijk wel een belangrijk
  volksgezondheidsprobleem, maar dat vooral de illegale opbrengst een
  wezenlijk probleem is. Ik zou dit dan ook zeker niet willen zien
  als een afgeleide, een

  symptoom van het eigenlijke probleem. Gisteren werd hier al
  gezegd dat wij eigenlijk niet weten hoe groot dat zwarte gat is.
  Als wij niet weten hoeveel misdaadgeld er in de samenleving in
  omloop is, kunnen wij ook niet gerust achterover leunen en zeggen:
  het valt wel mee met de georganiseerde misdaad. Het is een
  belangrijk probleem dat veel aandacht vergt.
  Noot

  Het is moeilijk een goed beeld te krijgen van de omvang van het
  witwassen van misdaadgeld en van de omvang van investeringen in de
  legale economie. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties heeft, in
  de periode van februari 1994 tot februari 1995, 2.638 verdachte
  transacties aangemeld bij de CRI. Het totaalbedrag dat met deze
  meldingen is gemoeid is drie miljard gulden. Deze cijfers geven een
  indicatie van de omvang van een deel van de witwaspraktijken in
  Nederland. Aangezien politie en justitie pas recent bezig zijn met
  strafrechtelijke onderzoeken naar witwaspraktijken ontbreekt
  informatie over de omvang van het probleem.

  Het fysiek verplaatsen van geld in weekendtassen of per post
  komt geregeld voor. En van de mogelijkheden om geld over te maken
  zonder een papieren spoor achter te laten wordt geboden door
  ondergrondse banken. Ondergronds bankieren is een systeem waarbij
  een persoon geld of waardepapieren overbrengt naar een begunstigde
  in een ander land zonder dat de autoriteiten in beide landen
  daarvan ook maar enige kennis of bewijsmateriaal bezitten. In het
  recente verleden werden wisselkantoren gebruikt als eerste schakel
  in een witwastraject.

  Er zijn twee basispatronen van witwassen te onderkennen. In de
  eerste plaats is er het lenen van zichzelf. In de tweede plaats
  wordt misdaadgeld witgewassen via de effectenhandel en door te
  handelen in onroerend goed. Misdaadgeld wordt ook gebruikt voor het
  verstrekken van legale leningen. Het merendeel van de
  witwastechnieken valt onder het creren van een legale winst, omzet
  of inkomen. Van een directe relatie tussen criminele organisaties
  en de effectenhandel is niet duidelijk gebleken.

  2.9.6 Beoordeling

  Financieel-economische criminaliteit maakt een belangrijk
  onderdeel uit van het scala van activiteiten van criminele
  organisaties in Nederland. Er bestaat echter weinig directe
  verbinding tussen deze criminaliteit en de klassieke
  drugcriminaliteit. Bij fraude en witwassen bestaat meer verweving
  van de bovenwereld met de onderwereld dan bij de meer traditionele
  vormen van georganiseerde criminaliteit (drughandel).
  Georganiseerde criminaliteit in Nederland beperkt zich derhalve
  niet tot drughandel of handel in andere illegale goederen. De
  activiteiten van politie en justitie zouden zich niet alleen moeten
  richten op het witwassen van druggeld, maar ook op andere vormen
  van financieel-economische criminaliteit. De omvang van de
  financieel-economische georganiseerde criminaliteit is nauwelijks
  aan te geven, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat de omvang
  toeneemt. Het lijkt erop dat, mede doordat politie en justitie deze
  vorm van georganiseerde criminaliteit pas recent in onderzoek
  hebben genomen, het inzicht minder groot is dan bij andere
  verschijningsvormen van de georganiseerde criminaliteit. De
  commissie acht het ongewenst dat zo weinig inzicht in de omvang van
  de problematiek bestaat.

  De financieel-economische georganiseerde criminaliteit in
  Nederland is ernstig. Uit het vooral kwalitatieve beeld blijkt in
  ieder geval dat financieel-economische georganiseerde criminaliteit
  zeer schadelijk kan zijn voor het functioneren van de economie. Zij
  kan nationale en internationale concurrentieverhoudingen aantasten.
  De potentile schade van de financieel-economische criminaliteit
  voor de samenleving is groot. In de onderzochte gevallen is voor
  honderden miljoenen guldens gefraudeerd. De commissie heeft niet de
  indruk dat op dit moment sprake is van een structurele vermenging
  van de legale economische bovenwereld met criminele organisaties.
  Dat neemt niet weg dat de commissie meent dat verhoogde aandacht
  voor deze vorm van georganiseerde criminaliteit zeer wenselijk
  is.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken