• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.10 Lokale studies

  2.10 Lokale studies: Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en
  Enschede

  2.10.1 Aanleiding lokale onderzoeken

  De onderzoeksgroep Fijnaut heeft ter verdieping en verbreding
  van haar inzichten aan de hand van de landelijke onderzoeken,
  tevens de georganiseerde criminaliteit in een aantal steden meer
  nauwkeurig onderzocht. Amsterdam, Enschede, Arnhem en Nijmegen zijn
  op een systematische wijze bezien op de omvang, aard en ernst van
  de georganiseerde criminaliteit. De keuze voor Amsterdam ligt voor
  de hand. Veel activiteiten van een groot aantal criminele
  organisaties vinden hun oorsprong in Amsterdam. Georganiseerde
  criminaliteit in de rest van Nederland heeft veelal raakvlakken met
  Amsterdam. De steden in het oosten van Nederland zijn onderzocht,
  om tevens een beeld te krijgen van de niet-randstedelijke
  georganiseerde

  criminaliteit. De keuze voor deze steden hangt samen met het feit
  dat de hoogleraren Bruinsma en Van de Bunt in het verleden al
  onderzoek hadden gedaan in deze steden en daardoor goed bekend
  waren met de thematiek.

  De voorzitter :
  Is er nog een stad waar niets aan de hand is in
  Nederland?
  De heer Fijnaut:
  Ik denk dat dit een Romeinse idylle is. Als ik kijk naar
  middelgrote en grote steden in Nederland, dan heeft elkeen zijn
  deel. Mijn inschatting is wel dat in termen van georganiseerde
  criminaliteit en zeker in termen van hoogwaardige
  beroepscriminaliteit, de Randstad toch wel een spijtige koploper is
  in dit verband en dat Amsterdam in dat opzicht het zwaartepunt
  vormt in de ontwikkelingen.
  Noot

  2.10.2 Amsterdam

  De voorzitter:
  Wordt de samenleving, onze rechtsstaat, nu bedreigt door
  vormen van georganiseerde criminaliteit?
  De heer Fijnaut:
  In algemene zin, omdat men meestal nog ontwijkende
  strategien hanteert, zou ik daar niet in grote woorden over durven
  te spreken. Maar inderdaad, de Amsterdamse setting laat zien dat
  men het probleem toch niet moet veronachtzamen en dat men alert
  moet zijn op wat daar gebeurt. In de voorbije jaren hebben de
  Amsterdamse politie, justitie en de mensen daaromheen, ook lang
  gedacht dat het toch eigenlijk maar incidenten waren, dat het
  minder systeem had en niet op grote schaal gebeurde. Maar het
  laatste anderhalf jaar heeft men toch ingezien dat die strategien
  niet alleen afzonderlijk worden toegepast, maar ook in combinatie
  worden gehanteerd en dat men mensen kan corrumperen die men
  vervolgens gaat intimideren, om weer valse verklaringen af te
  leggen tegen diegenen die juist in de opsporingsonderzoeken
  betrokken zijn. Je krijgt een soort verknoping van de strategien.
  Als dat systeem wordt, kan je met grote problemen te maken
  krijgen.
  Noot

  De Amsterdamse politie beschikt niet over een op schrift gesteld
  algemeen beeld van de georganiseerde criminaliteit. De kennis van
  de Amsterdamse politie is gefragmenteerd. Het beeld van de politie
  in Amsterdam over de georganiseerde criminaliteit zegt meer over
  haar eigen beleid in dezen dan over deze vorm van criminaliteit.

  Reeds vanaf de jaren zestig-zeventig komen in Amsterdam vormen
  van criminaliteit voor die traditioneel zonder twijfel worden
  gerekend tot de georganiseerde criminaliteit: internationale handel
  in verdovende middelen en organisatie van gokken. De opgang van de
  heronehandel en het (Chinese) gokwezen veroorzaakte een
  bijverschijnsel: corruptie van politie-ambtenaren.

  De georganiseerde criminaliteit in Amsterdam bestond grotendeels
  uit de handel in verdovende middelen. Wapenhandel en diefstallen
  waren in enkele gevallen wellicht geen onbelangrijke
  nevenactiviteiten. Amsterdam vormde een knooppunt in een
  wereldwijde illegale markt. De georganiseerde misdaad in Amsterdam
  was bevolkt geraakt met groepen van allerhande etnische
  origine.

  Actuele vormen van georganiseerde criminaliteit

  Amsterdam vormt tegenwoordig een internationale markt voor
  verdovende middelen. De groothandel in drugs is geheel in handen
  van de georganiseerde misdaad. Politie en justitie richten zich
  nagenoeg zonder uitzondering op de bestrijding van deze drughandel.
  De reden dat Amsterdam zich heeft ontwikkeld tot een internationale
  markt wordt deels veroorzaakt door de geografische ligging van de
  stad en deels door de aanwezigheid van een gevarieerde
  immigrantenbevolking. Daardoor ontstaat een geschikte
  infrastructuur voor drughandel.

  In Amsterdam zijn verschillende Nederlandse criminele groepen
  actief die zich bezig houden met drughandel. Deze groepen
  ontwikkelen in toenemende mate contra-strategien ten opzichte van
  politie en justitie. Daarnaast dienen de Hells Angels apart genoemd
  te worden als criminele groep die onder andere actief is in de
  drughandel.

  Naast de handel in drugs doen zich in Amsterdam tevens andere
  vormen van traditionele georganiseerde criminaliteit voor. In
  Amsterdam zijn enkele criminele groepen actief in de vrouwenhandel.
  De omvang van de vrouwenhandel in Amsterdam kan nauwelijks worden
  vastgesteld. De illegale handel in vuurwapens is een blinde vlek
  voor de Amsterdamse politie. In Amsterdam zijn ongeveer tien
  groepen professionele autodieven actief. Maar ook voor dit type
  criminaliteit geldt dat weinig gegevens beschikbaar zijn.

  Allochtone groepen en georganiseerde criminaliteit in
  Amsterdam

  Buitenlandse en allochtone criminele groepen spelen een belangrijke
  rol op de drugmarkt: Colombianen, Surinamers, Antillianen,
  Arubanen, Turken, Marokkanen, Pakistanen, Chinezen, Italiaanse
  mafia, Joegoslaven, Nigerianen, Ghanezen en Britten. De politie
  heeft met name veel informatie over de betrokkenheid van Turkse en
  Surinaamse personen in de drughandel. De precieze omvang van de
  betrokkenheid van de allochtone gemeenschappen in Amsterdam bij de
  georganiseerde criminaliteit is niet goed vast te stellen. De
  betrokkenheid varieert van het daadwerkelijk deelnemen aan een
  criminele organisatie en haar werkzaamheden, tot het eenmalig
  transporteren van drugs.

  De precieze omvang van de betrokkenheid van Turkse mannen bij de
  georganiseerde criminaliteit en dan vooral drughandel is niet vast
  te stellen. Noot Uit analyses van een bestand van de
  Amsterdamse politie lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken
  dat ongeveer 1.880 tot 2.250 Turkse mannen ouder dan 18 jaar in de
  jaren 1990 – 1995 op enigerlei wijze in de belangstelling van de
  politie hebben gestaan vanwege betrokkenheid bij criminele
  organisaties die actief zijn in de drughandel. Noot Een
  schatting van hun betrokkenheid in termen van procenten blijkt op
  basis van het bestaande materiaal niet onderbouwd te kunnen
  worden.

  Opmerkelijk is dat Duitse, Franse of Belgische criminele groepen
  niet zijn aangetroffen. Wel heeft de politie onderzoek gedaan naar
  Britse criminele groepen.

  Legale branches

  Het Horeca Interventie Team van de Amsterdamse politie komt tot
  de conclusie dat tenminste n vijfde van alle horeca-ondernemingen
  in Amsterdam direct of indirect wordt gecontroleerd door de
  georganiseerde misdaad. Daarmee zou de georganiseerde misdaad een
  infrastructuur in handen hebben voor verdere criminele
  handelingen.

  Van georganiseerde misdaad in de branche van de Turkse
  naai-ateliers is niet of nauwelijks sprake. Er zijn enkele
  aanwijzingen dat georganiseerde misdaad in de bouwnijverheid
  pogingen onderneemt, maar die aanwijzingen zijn niet hard gemaakt.
  In het particulier vervoer in Amsterdam is wel sprake van
  systematische fraude, maar er bestaat geen bewijs dat de
  georganiseerde misdaad is genfiltreerd. De Amsterdamse politie
  voert een preventieproject uit om infiltratie door de
  georganiseerde criminaliteit bij de voorgenomen aanleg van de
  Noord-Zuid metroverbinding te voorkomen. Dit project heeft eerder
  preventieve betekenis dan dat er duidelijke aanwijzingen zijn van
  het optreden van criminele aannemers. Op en rond ‘de Wallen’ is de
  georganiseerde misdaad zeer actief. Verschillende criminele
  organisaties hebben hier hun criminele verdiensten genvesteerd in
  de horeca en in onroerend goed.

  De voorzitter:
  (…) U heeft samen met de heer Fijnaut specifiek aandacht
  besteed aan de binnenstad van Amsterdam, aan de Wallen. Wat heeft u
  daar gevonden op het gebied van de besteding van crimineel geld en
  de uitwerking daarvan?
  De heer Bovenkerk:
  Wij hebben gekeken of de politie zicht had op het
  eigenaarschap van horecabedrijven. En dat bleek het geval te zijn
  in zeker n district, namelijk district twee rond de wallen, rond de
  Warmoesstraat. Daarvan heeft men een analyse gemaakt die erop
  neerkomt dat de problemen die je op straat tegenkomt en in de
  vitrines met allerlei uitstallingen van bijvoorbeeld seksapparaten
  en de aanbiedingen die daar gedaan worden, het enigszins
  verloederde karakter van althans sommige delen van het
  wallengebied, wel eens te maken zouden kunnen hebben met de vraag
  wie er eigenlijk achter die gevels zaten, dus wie de eigenaren
  waren. Men heeft eenvoudig van al die panden, voorzover men kon
  nagaan, in de horecasfeer gekeken tot wie die behoorden. Men kwam
  tot de conclusie dat er een groot aantal ondernemers waren met
  duidelijk criminele antecedenten. (…) Maar er waren enkele
  groepen die in Amsterdam bekend zijn als harde kernen van
  georganiseerde misdaad, dertien of veertien groepen of groepjes,
  die over een substantieel deel bleken te beschikken van dat
  wallengebied. (…) Wij konden in ieder geval vaststellen op basis
  van die politieanalyse dat dertien of veertien van die groeperingen
  zich grote concentraties hadden verworven in dat stukje van de
  binnenstad. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld mensen die zich
  ooit met een zware ontvoering bezig hadden gehouden, een
  belangrijke pornokoning, de Hells Angels, een bekende
  drugshandelaar, een beruchte onroerend-goedhandelaar, een eigenaar
  van illegale naai-ateliers, althans vroeger, de eigenaar van een
  overigens heel onopvallende shoarmazaak, maar die zeer zwaar in de
  georganiseerde misdaad zit, mensen van wisselkantoren, bijvoorbeeld
  van Isralische afkomst. Die groepen beheersen in feite een zeer
  belangrijk deel van de horeca in de binnenstad.
  De voorzitter:
  Dus dat zou je als het ware een soort innesteling in een
  ander gebied kunnen noemen?
  De heer Bovenkerk:
  Zeker, omdat de functie iets verder reikt dan alleen maar
  ondersteuning voor hun criminele activiteiten. Ik bedoel: als je
  drugs wilt verkopen, doe je dat bijvoorbeeld via een koffieshop.
  Daar heb je een koffieshop voor nodig. Maar als je gaat investeren
  in andere dingen, in cafs die er eigenlijk

  organiek geen relatie mee hebben, dan kan je dat zeggen. Nou,
  dat is inderdaad het geval. In deze buurt zie je dat voor het eerst
  gebeuren. Ik denk dat dit het meest duidelijke geval is in
  Nederland van racketeering.
  Noot

  2.10.3 Het oosten van Nederland

  Enschede

  In Enschede is al jarenlang sprake van een zorgelijke
  economische situatie. De onveiligheidsgevoelens nemen onder de
  bevolking sneller toe dan landelijk het geval is. Een aantal wijken
  in de stad is duidelijk verpauperd en er vindt volgens sommige
  zegslieden een zwakke vorm van gettovorming plaats. Enschede heeft
  de naam een gewelddadige stad te zijn. De informatiepositie van de
  Enschedese politie is door de reorganisatie van de politie
  veranderd. Er is sprake van een grote versnippering van relevante
  kennis binnen het korps. Een deel van de kennis over de stad en
  haar criminaliteit is verloren gegaan of verouderd. De handel in
  herone en cocane is in Enschede in handen van verschillende
  allochtone en autochtone groepen. Daarnaast heeft Enschede al van
  oudsher een actieve softdrughandel, waarbij vooral
  woonwagenbewoners een belangrijke rol spelen. De georganiseerde
  drughandel is niet zodanig zichtbaar op straat dat sprake is van
  overlast voor inwoners. Daarnaast doen zich op beperktere schaal
  autodiefstallen en vrouwenhandel voor.

  In Enschede is een voorbeeld aangetroffen van een omvangrijke
  fraudezaak: activa van noodlijdende bedrijven werden overgeheveld
  naar besloten vennootschappen van een crimineel. De korpschef van
  Twente sprak tijdens zijn verhoor over een voorbeeld van
  financieel-economische criminaliteit:

  De heer De Graaf:
  U sprak over facilitators uit legale sectoren, waarvan
  groepen uit de georganiseerde criminaliteit gebruik maken. Vindt u
  dat inderdaad een bedreiging? Ziet u daarin een bepaalde
  ontwikkeling? Wordt er steeds misbruik of gebruik gemaakt van
  diensten van adviseurs uit de legale vrije beroepsgroepen?
  De heer IJzerman:
  Ja, ik zie dat. Ik lees dat ook in rapportages van
  collega’s. Ik ben daarmee ook zelf geconfronteerd
  geworden.
  De heer De Graaf:
  In uw hoedanigheid als korpschef van de regio
  Twente?
  De heer IJzerman:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Ik zal niet vragen naar een specifieke zaak, zeker niet als
  die nog loopt. Maar wat kan de politie daaraan doen? Gaat het om
  strafbare feiten die worden gepleegd, of gaat het om een
  betrokkenheid waarvan je niet kunt vaststellen of die strafbaar is,
  doch waarvan je zegt dat het de criminele organisaties wel
  helpt?
  De heer IJzerman:
  Ik heb informatie, zonder dat die voor ons op dat moment
  exploitabel is.
  De voorzitter:
  Kunt u dat uitleggen? Dat is zo’n vakterm.
  De heer IJzerman:
  De heer De Graaf vroeg of het een strafbaar feit is. Wij
  vragen ons dan onmiddellijk af of je proces-verbaal kunt opmaken en
  een strafvervolging opstarten. Als ik zeg dat die informatie niet
  exploitabel is, bedoel ik dat het niet kan. Maar ik heb informatie
  dat er vanuit de dienstverlenende sfeer, zoals ik het in heel
  algemene termen maar noem, ondersteunende activiteiten plaatsvinden
  die als strafbare feiten te betitelen zouden zijn.
  De heer De Graaf:
  Kortom, er is geen sprake van een zodanige verdenking dat er
  echt een opsporingsonderzoek plaatsvindt. Uw indicatie is dat er
  strafbare feiten worden gepleegd door mensen uit de groepen die
  werden aangegeven.
  De heer IJzerman:
  Feiten die als strafbaar feit te definiren zouden
  zijn.
  De voorzitter:
  Zouden wij dat even precies mogen hebben, want het luistert
  nauw. U zegt dat u informatie hebt. Zijn dat feiten en
  omstandigheden die aannemelijk maken dat het strafbare feiten
  zijn?
  De heer IJzerman:
  Het zijn gegevens die voldoende aanleiding zouden kunnen
  vormen om, in vaktermen, artikel 27 te gaan onderbouwen en aan te
  tonen.
  De voorzitter:
  Zou u dan iets preciezer kunnen zijn waar u het over heeft,
  zodat dat niet blijft hangen?
  De heer IJzerman:
  Ik denk dat ik daarover op dit moment, onder deze
  omstandigheden, in het openbaar geen verdere mededelingen over kan
  en mag doen.
  De voorzitter:
  U moet iets preciezer zijn waar u het over heeft. U zegt dat
  er nog geen sprake is van verdenkingen en verdachten. Over wat voor
  gedragingen en wat voor situaties heeft u het?
  De heer IJzerman:
  Als ik daar meer concrete informatie over geef, ligt het
  open. Ik kan dat niet voor mijn rekening nemen.
  De voorzitter:
  U kunt toch gewoon zeggen wat u er in algemene zin mee
  bedoelt? Wij vragen u toch niet naar een speciale zaak, een
  speciale casus?
  De heer IJzerman:
  Dan gaat het om diensten aanbieden en mogelijkheden
  aanreiken, niet alleen in adviezen,

  maar feitelijk, aan lieden die onderdeel uitmaken van een
  crimineel netwerk.
  De voorzitter:
  Wat voor diensten en mogelijkheden?
  De heer IJzerman:
  Bijvoorbeeld om crimineel geld ergens weer op een legale
  manier op te laten duiken.
  De voorzitter:
  Dus om mee te werken in een witwas-constructie?
  De heer IJzerman:
  Bijvoorbeeld ja.
  De heer De Graaf:
  U hebt het specifiek over de beroepsgroepen die ik net even
  aanduidde: advocaten, notarissen, belastingadviseurs? Moet ik in
  die termen denken?
  De heer IJzerman:
  In algemene zin aan alle dienstverlenende organisaties die
  een faciliterende rol vervullen.
  Noot

  Nijmegen

  Nijmegen heeft lang bekend gestaan om de aanwezigheid van
  koppelbazen. Enkele koppelbazen zijn nu weer actief, maar op een
  moderne wijze: zij hebben een respectabele status verworven als
  onroerend-goedexploitant en als min of meer legale bemiddelaar in
  arbeidskracht. De harddrughandel wordt gedomineerd door Turkse
  groepen. Daarnaast nemen enkele andere groepen deel aan deze
  handel. Net zoals in de andere steden is een deel van de Turkse
  gemeenschap in de stad betrokken bij deze criminele handel. Maar
  ook hier bestaat onvoldoende basis om tot eenduidige kwantitatieve
  uitspraken te komen. Er is de nodige onrust tussen de verschillende
  criminele groepen in Nijmegen. De handel in softdrugs is verspreid
  over verschillende ondernemers en ondernemertjes. Veel
  politie-ambtenaren stellen dat door het ontbreken van effectieve
  tegenmaatregelen jonge criminelen carrire hebben kunnen maken in de
  softdrughandel. De georganiseerde drughandel is op straat
  nauwelijks merkbaar. Andere vormen van georganiseerde misdaad doen
  zich nauwelijks voor. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor
  vrouwenhandel in Nijmegen. Er zijn wel enkele pogingen gedaan om
  door middel van intimidatie en geweld in discotheken te
  infiltreren. Intimidatie van justitie en openbaar bestuur is in de
  afgelopen jaren enkele malen gesignaleerd.

  Arnhem

  Het straatbeeld in Arnhem wordt meer en meer door de harddrugs
  bepaald. De georganiseerde drughandel is duidelijk op straat
  merkbaar. Arnhem is een belangrijk knooppunt voor de import en
  doorvoer van herone uit Turkije. De harddrugs hebben de laatste
  jaren een stempel gedrukt op de stad en haar zichtbaar veranderd.
  De heronehandel is in handen van enkele Turkse criminele
  groepen.

  De plaatselijke straathandel in cocane wordt overgelaten aan
  Antilliaanse en Surinaamse groepen. Het aantal gewelddadige
  confrontaties tussen criminele organisaties blijft beperkt en is de
  laatste jaren stabiel gebleven. Tijdens enkele verhoren kwam de
  vergelijking tussen de drie steden aan de orde:

  De voorzitter:
  Heeft u een algemeen omvattend oordeel te geven over deze
  drie steden, vergeleken met Amsterdam?
  De heer Bruinsma:
  Deze drie steden zijn natuurlijk moeilijk te vergelijken met
  de grote hoofdstad. Ik heb net al de algehele conclusie getrokken
  dat de drugshandel daar evenals in Amsterdam heel belangrijk is en
  dat over de
  infiltratie in legale branches, afgezien van de
  horeca, hetzelfde beeld wordt aangetroffen als in Amsterdam. Het is
  wel van belang dat de kwaliteit en kwantiteit, de aard en de omvang
  van de georganiseerde criminaliteit, in Amsterdam van een andere
  orde zijn dan in de drie steden. Dat wil niet zeggen dat er in de
  drie steden geen sprake van is, want dat is niet het geval. Dat heb
  ik net verteld. Wel is in Amsterdam veel meer sprake van variatie.
  Buitenlandse groepen, zoals Italianen, Chinezen en Joegoslaven,
  zijn nadrukkelijker in Amsterdam actief en veel minder of niet
  aanwezig in de drie steden. De aard van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam is dan ook veel gevarieerder, heeft een
  veel breder scala. Er zijn ook veel meer contacten met het
  buitenland. In het oosten is dat wat beperkter van aard en ook van
  omvang.
  Noot
  De voorzitter:
  (…) Als u heel in het kort een schets moet geven van de
  zwaar georganiseerde criminaliteit in de Randstad en in Enschede,
  hoe verhoudt zich dat?
  De heer IJzerman:
  Ook uit de presentaties van de heren Fijnaut en Bovenkerk
  gisteren bleek duidelijk dat de aard, omvang en ernst hiervan in de
  Randstad – en met name in Amsterdam – beduidend groter is dan in
  het oosten van het land. Niettemin zien wij op een aantal terreinen
  ontwikkelingen en feiten, die daarmee vergelijkbaar zijn en in de
  toekomst wellicht ernstiger kunnen worden als wij daarop niet
  adequaat reageren.
  De voorzitter:
  Welke gevaren ziet u speciaal?
  De heer IJzerman:
  Ik denk aan de mobiliteit, de transportsector, de
  ontwikkelingen in Oost-Europa. De heer Fijnaut sprak gisteren over
  de transportlijnen in de drugseconomie. Daarvan zie je uiteraard de
  vertakkingen in het oosten van het land op verschillende punten
  samenkomen. Ik verwacht, ook op grond van publikaties, dat de
  verdere ontwikkeling van Oost-Europa in dat opzicht een factor van
  betekenis kan worden.
  Noot

  2.10.4 Beoordeling

  De lokale studies bevestigen en verdiepen het eerder geschetste
  beeld van de aard, omvang en ernst van de georganiseerde
  criminaliteit. Dergelijke lokale studies van de georganiseerde
  criminaliteit maken een betere keuze van te onderzoeken zaken in de
  betreffende steden mogelijk. Dat neemt niet weg dat ook in deze
  studies slechts weinig eenduidige kwantitatieve uitspraken gedaan
  kunnen worden over de omvang van de georganiseerde criminaliteit.
  Geen van de politiekorpsen in de onderzochte steden beschikte over
  een omvattend beeld van de georganiseerde criminaliteit in de stad.
  De lokale studies voorzagen in een expliciete behoefte bij politie,
  justitie en bestuur.

  De uitkomsten van de lokale studies tonen dat de drughandel de
  belangrijkste criminele activiteit van de in deze steden actieve
  criminele organisaties is. Andere vormen van georganiseerde
  criminaliteit doen zich wel voor, maar niet in de omvang die de
  drughandel heeft aangenomen.

  Het meest zorgwekkende in deze lokale studies is de gebleken
  betrokkenheid van lokale etnische gemeenschappen bij de
  georganiseerde criminaliteit. Verontrustend is tevens dat in delen
  van de steden de georganiseerde misdaad zo actief is dat zij in
  belangrijke mate economische macht uitoefent. Vooral in Amsterdam
  en Arnhem lijken wijken te zijn waar de criminele organisaties
  vanuit hun economische machtspositie schadelijke invloed kunnen
  uitoefenen, ook op het functioneren van politie, bestuur en
  justitie. Aan de andere kant tonen deze studies dat van infiltratie
  in branches of vrije beroepsgroepen door de criminele organisaties
  in het algemeen geen sprake is. Een uitzondering vormt de horeca,
  waarvan is vastgesteld dat een aanzienlijk deel in handen is of
  dreigt te komen van enkele criminele organisaties. De lokale
  studies onderbouwen het gedifferentieerde beeld van de
  georganiseerde criminaliteit dat het onderzoek oplevert. In een
  aantal branches is sprake van verontrustende vormen van
  georganiseerde criminaliteit, andere sectoren lijken nauwelijks
  genfecteerd te zijn door activiteiten van criminele
  organisaties.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken