• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.11 Contra-strategien

  2.11 Contra-strategien

  2.11.1 Aanleiding onderzoek

  Uit het onderzoek door de onderzoeksgroep Fijnaut blijkt dat
  contra-strategien door criminele organisaties tegen politie en
  justitie een wezenlijk onderdeel vormen van de hedendaagse
  georganiseerde criminaliteit. Onder contra-strategien worden
  verstaan: observatie door criminele organisaties van politieen
  justitiefunctionarissen, intimidatie en bedreiging van politie en
  justitie door leden van criminele organisaties, corruptie bij
  politie en justitie waarbij de georganiseerde criminaliteit een rol
  speelt en oneigenlijke benvloeding van de media. Contra-strategien
  door criminele organisaties vormen een nieuw verschijnsel waarmee
  politie en justitie in het verleden nauwelijks geconfronteerd
  werden.

  De heer Fijnaut :
  (…) Onze algemene conclusie is dat de Nederlandse overheid
  im grossen und ganzen zeker niet een gecorrumpeerde of
  genfiltreerde overheid is, lokaal of nationaal. Dat sluiten wij
  absoluut uit, maar je ziet een aantal gevallen waarbij er
  aanwijzingen, signalen zijn dat mensen, somtijds op belangrijke
  sleutelposities in operationele sfeer, bedenkelijke relaties hebben
  met groepen of mensen binnen groepen.

  Noot
  Criminele groepen hanteren verschillende contra-strategien om het
  functioneren van politie en justitie te bemoeilijken.
  Contra-strategien worden vooral gehanteerd door autochtone
  criminele organisaties.

  2.11.2 Contra-observatie

  Gevallen van contra-observatie worden aangemeld bij de CRI. In
  1994 waren 96 voorvallen aangemeld, terwijl in 1995 tot augustus 52
  gevallen waren aangemeld. Het gaat daarbij met name om een groep
  scanner-freaks die constant tracht de politie te lokaliseren. Zij
  is onder andere actief in Amsterdam. Deze groep contra-observanten
  zou volgens de politie in opdracht van andere criminele
  organisaties functionarissen bij politie en justitie volgen en
  afluisteren. Deze contra-observanten volgen dus daadwerkelijk
  politile observatie- en arrestatieteams. Daarbij gaat het niet
  alleen om het volgen, maar ook om het afluisteren van
  telefoonlijnen en portofoonverbindingen. Het afluisteren van
  officier van justitie Valente en politiefunctionaris Woelders
  vormen belangrijke voorbeelden. Politie en justitie zijn een
  strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen deze groep. Inmiddels zijn
  enkele arrestaties in dit kader verricht. Noot

  2.11.3 Intimidatie en bedreiging

  Intimidatie en bedreiging van politie en justitie hebben zich in
  verschillende gedaanten voorgedaan. Hierbij moet worden gedacht aan
  het opvallend thuisbrengen van politiefunctionarissen, bedreigingen
  en fysiek geweld, inbraken bij politie- en justitie-ambtenaren
  waarbij persoonlijke en zakelijke eigendommen werden gestolen en
  dreigbrieven. Buiten Amsterdam zijn echter weinig harde voorbeelden
  gevonden van dergelijke intimidatiepraktijken die gericht zijn
  tegen politie- of justitiefunctionarissen. Wel zijn in de drie
  steden in het oosten ambtenaren van politie en leden van de
  zittende en staande magistratuur meermalen bedreigd.

  2.11.4 Corruptie

  In de afgelopen drie jaar waren er in Amsterdam vijftien
  gevallen waarin een vorm van corruptie is aangetoond die in verband
  stond met de georganiseerde misdaad. Het gaat daarbij steeds om
  politiemensen in de laagste rangen. Zij waren vaak meerdere malen
  door de korpsleiding gewaarschuwd. Het gaat bij deze
  corruptiegevallen naar verhouding vooral om Surinaamse
  politie-agenten die geen weerstand kunnen bieden aan de druk van
  hun familie, sociale of etnische omgeving. Via een
  minderhedencordinator van de Amsterdamse politie werd systematisch
  getracht Surinaamse politiemensen, die een intensieve relatie
  onderhielden met Surinaamse criminele organisaties, te laten
  infiltreren in de Amsterdamse politie. Ook in Arnhem en Enschede
  zijn gevallen bekend van ongewenste contacten tussen
  politiefunctionarissen en criminele organisaties. In alle steden
  zijn contacten tussen politiemensen en zware criminelen
  aangetroffen, waarbij niet steeds was vast te stellen in hoeverre
  sprake was van ongewenste contacten. Door de commissie is geen
  bewijs aangetroffen van corruptie bij de Amsterdamse korpsleiding
  of in de Amsterdamse politiek. Ook van enige ongewenste contacten
  tussen de Amsterdamse politietop of de Amsterdamse politiek met
  criminele organisaties is bij nader onderzoek door de commissie
  niets gebleken. Aanwijzingen over mogelijke betrokkenheid van hoge
  Amsterdamse politie-ambtenaren of Amsterdamse politici bij de
  georganiseerde criminaliteit zijn door de commissie zo goed
  mogelijk onderzocht en hebben tot de voorgaande conclusies geleid.
  Op de nasleep van de corruptiebeschuldigingen rond de opheffing van
  het IRT Noord-Holland/Utrecht komt de commissie terug in
  hoofdstuk 3.

  De voorzitter:
  U heeft, zo is mij gebleken, geen aanwijzingen aangetroffen
  voor
  corruptie in de hogere regionen. U heeft zich nog wel
  met het volgende beziggehouden. In november 1993 maakt de
  hoofdcommissaris van Amsterdam melding van politieke

  infiltratie. De BVD heeft de zaak naar aanleiding van die
  berichten van de heer Nordholt ook onderzocht en de dienst heeft
  uiteindelijk in een ambtsbericht aan de minister van Binnenlandse
  Zaken de conclusie neergelegd dat er van
  corruptie geen
  sprake was. Dit mede op basis van een rapport van de Amsterdamse
  politie, geaccordeerd door het openbaar ministerie. Van welke
  mogelijke politieke infiltraties was er nu sprake en zijn deze als
  geslaagd te beschouwen?
  De heer Bovenkerk:
  Wij hebben inderdaad inzage gehad in dat rapport. Het gaat
  om vijf personen in Amsterdam, alle minor figures in de politiek.
  Het waren kandidaten voor een deelraad en iemand die zichzelf
  kandidaat had gesteld om bij een belangrijke politieke partij
  aangesloten te geraken. In drie van die gevallen is het
  eenvoudigweg niet doorgegaan omdat de betrokkenen zich
  terugtrokken. Er was een advocaat bij die zich politiek probeerde
  te manifesteren, maar die heeft zich op tijd teruggetrokken.
  Overbleef een parlementarir die zich veelvuldig in
  schietverenigingen ophield waarin ook geregeld allerlei mensen uit
  het criminele milieu verkeerden, waar misdadigers trainden. Dat was
  eigenlijk de oogst: vier mensen die zich teruggetrokken hadden en
  een parlementarir. Je kunt je dus afvragen of het werkelijk waar
  was wat Nordholt zei, namelijk dat de integriteit van de
  Nederlandse politiek op het spel stond. In de kern had hij er
  natuurlijk wel gelijk in dat er een begin van was dat dit mogelijk
  zou gebeuren, maar op grond van het materiaal dat ik onder ogen heb
  gehad, zou ik mij persoonlijk minder stellig hebben uitgelaten.

  Noot

  In Arnhem is wel een Turks gemeenteraadslid aangetroffen dat zijn
  huis als opslagruimte liet gebruiken door een criminele
  organisatie, omdat de kans dat de politie bij een gemeenteraadslid
  zou binnenvallen, klein werd geacht.

  2.11.5 Benvloeding via de media

  Teamleider van het kernteam Randstad Noord en Midden, de
  niet-Amsterdamse tak van het voormalig IRT, Dros, stelde in zijn
  verhoor dat er aanwijzingen waren dat vanuit de criminele wereld
  journalisten gebruikt worden om criminele doelen te dienen.
  Noot Hij sprak van een vierde contra-strategie, namelijk
  het manipuleren van de media. Gonzales, officier van justitie van
  hetzelfde kernteam, meende dat journalisten zich voor een karretje
  lieten spannen om zand in de machine te gooien. Zij heeft bij de
  FIOD leggers gelicht van bepaalde journalisten van De Telegraaf om
  te bezien of er sprake kon zijn van hand- en spandiensten voor
  criminele organisaties. Noot Deze aktie leverde
  overigens niets op. Over het zand in de machine werd het volgende
  verklaard:

  De heer Dros:
  (…) Wij hebben heel sterke aanwijzingen dat ontdekt is
  door criminelen dat er door middel van publikaties in kranten zand
  in de machine gestrooid kan worden.
  De voorzitter:
  Over welke krant heeft u het dan?
  De heer Dros:
  Dat wil ik niet zeggen.
  De heer De Graaf:
  Ik zal het anders formuleren. Er zijn in de afgelopen
  maanden, het afgelopen halfjaar, misschien wel eerder, berichten in
  verschillende kranten verschenen over medewerkers van u.
  De heer Dros:
  Exact.
  De heer De Graaf:
  Heeft u het oog op dat soort berichten?
  De heer Dros:
  Mede.
  De voorzitter:
  U vindt dus dat berichten die in de pers verschenen zijn
  over huidige medewerkers van u daar een voorbeeld van
  zijn?
  De heer Dros:
  Laat ik het als volgt formuleren. Wij hebben signalen,
  gegenereerd vanuit verschillende bronnen, dat criminelen heel
  bewust bezig zijn met het manipuleren van nieuws om zand in de
  machine te gooien.
  De voorzitter:
  U wilt niet zeggen waar het precies om gaat en dit kan zo
  niet blijven hangen. Er zijn nu twee mogelijkheden. Of u kunt nu
  alsnog zeggen waar het om gaat of u geeft ons de map met
  artikelen.
  De heer Dros:
  U kunt zonder meer vertrouwelijk kennis nemen van de dingen
  die wij verzameld hebben.
  De voorzitter:
  Dan moet u ons de map met artikelen geven met de
  aanwijzingen die u daarbij heeft. Dan kunnen wij in onze
  eindrapportage beslissen hoe wij dat behandelen. Dat moet u dan
  doen.
  De heer Dros:
  Dat is geen enkel probleem.
  De voorzitter:
  Dat wilt u dus doen.
  De heer Dros:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dus wij krijgen van u de complete map met stukken, met
  daarbij de aanwijzingen die daarvoor gelden?
  De heer Dros:
  U krijgt van mij de aanwijzingen die wij in ons lopende
  onderzoek hebben verzameld. Die ondersteunen dat er sprake zou
  kunnen zijn van een vierde contrastrategie.
  De voorzitter:
  Zou kunnen zijn zegt u nu.
  De heer Dros:
  Zo voorzichtig heb ik het ook geformuleerd.
  De voorzitter:
  Wij krijgen van u die map en wij krijgen van u die
  aanwijzingen. Die wilt u vertrouwelijk aan ons geven.
  De heer Dros:
  Dat is geen enkel probleem.
  De voorzitter:
  En u wilt aan ons het oordeel overlaten over de wijze waarop
  wij er verder mee omgaan.
  De heer Dros:
  Ja, naar ik hoop met inachtneming van onze operationele
  belangen in het lopende onderzoek.
  De voorzitter:
  Ja, die zullen wij in het oog houden. Maar het kan niet zo
  blijven liggen, als u het nu niet wilt zeggen. Anders moeten wij
  schorsen en u toch vragen om de waarheid erover te zeggen.
  De heer Dros:
  U hebt tot nu toe alleen maar de waarheid gehoord.
  De voorzitter:
  Maar u wilt bepaalde dingen niet zeggen.
  De heer Dros:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Daar moeten wij toch achter zien te komen. Anders kan ons
  eindrapport er niet duidelijk over zijn.
  Noot

  Na zijn verhoor heeft Dros de commissie op 16 oktober 1995 een
  notitie, de zogenaamde map van Dros, doen toekomen waarin Gonzales
  en hij hun standpunt onderbouwen. Op 28 november 1995 heeft een
  nader gesprek hierover tussen Dros, Gonzales en de voorzitter van
  de commissie plaatsgevonden. Het mapje betreft artikelen van de
  misdaadjournalisten De Haas en Van den Heuvel in De Telegraaf. Deze
  artikelen hebben betrekking op het onderzoek naar de criminele
  organisatie van n van de erven-Bruinsma, vermeende schandalen bij
  de Utrechtse en de Haarlemse politie, de toepassing van de
  IRT-methode, de situatie bij de CID Kennemerland, de onopgeloste
  moord op Van der Heiden in Alkmaar en het gebrek aan vertrouwen dat
  tussen verschillende CID-en in Nederland zou bestaan.

  Dros en Gonzales hebben aanwijzingen dat bepaalde criminelen
  verklaard zouden hebben eropuit te zijn zand
  in de machine van politie en justitie te strooien. Het is de
  commissie gebleken dat de door Dros en Gonzales genoemde artikelen
  niet alleen betrekking hebben op het onderzoek van het kernteam
  Randstad Noord- en Midden maar ook op velerlei problemen die in de
  enqute aan de orde geweest zijn, zoals het functioneren van de CID
  in Haarlem. Voor deze artikelen zijn ongetwijfeld vele andere
  bronnen gebruikt binnen politie en justitie zelf. Met andere
  woorden de map van Dros onderbouwt de stelling niet dat sprake is
  van mediamanipulatie. Er is niet gebleken van een directe
  afhankelijkheidsrelatie tussen genoemde journalisten en de
  criminele wereld. Wel is duidelijk dat personen binnen het
  criminele milieu mogelijkheden zoeken om hun perscontacten te
  hunnen voordele te gebruiken.

  Nadat de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
  intrekking van de beschuldigingen tegen de journalisten gevraagd
  had, heeft de voorzitter van het College van procureurs-generaal,
  Docters van Leeuwen, per brief van 6 oktober 1995 laten weten dat
  in het geval van de journalisten van De Telegraaf geen sprake is
  van een vermoeden van enig strafbaar feit. Noot Hiermee
  was de zaak, wat betreft de NVJ en De Telegraaf, afgedaan.
  Noot In zijn verhoor op 9 november 1995 bleef Docters
  van Leeuwen echter bij de opvatting dat er aanwijzingen waren voor
  mogelijke betrokkenheid.

  De voorzitter:
  Betekent dat nou ook dat er geen aanwijzingen waren voor
  mogelijke betrokkenheid?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Er waren wel aanwijzingen. Staat u mij, gelet op de
  gevoeligheid van de herkomst van die aanwijzingen, toe daar in het
  openbaar niet verder over te verklaren, maar die aanwijzingen wezen
  toch in de richting van een contact dat betrekking had op heden,
  verleden en toekomst.
  De voorzitter:
  Dus een contact met criminelen van de journalisten buiten
  het kader van hun gewone werk?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ja. Ik vond ze nogal intensief en ik vond ze nogal intens.
  Ik heb wel aan de hoofdredacteur gevraagd: volgt u dit? Hij heeft
  mij toen medegedeeld dat hij ervan op de hoogte was. Ik zei: als ik
  in die situatie was, zou ik dat nauwkeurig volgen. Dat was
  desgevraagd een collegiaal advies.
  De voorzitter:
  U bent toch geen collega van die man?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Nee, maar je kunt nog wel collegiaal met elkaar omgaan, ook
  al ben je geen collega.
  De voorzitter:
  Natuurlijk. Hebt u dit, wat u een aanwijzing zou willen
  noemen, ook allemaal gemeld?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ik heb gemeld wat ik nu gezegd heb.
  De voorzitter:
  Daarmee was de zaak voor de Nederlandse Vereniging van
  Journalisten uit de wereld?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ja. Althans: nee; ik heb het nu over het gesprek met de
  hoofdredacteur van De Telegraaf.
  De voorzitter:
  U hebt gelijk.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ik heb, met goedvinden van de hoofdredacteur van De
  Telegraaf, een afschrift van die brief gezonden aan de Nederlandse
  Vereniging van Journalisten. Daarmee was ook wat hen betreft deze
  zaak uit de wereld. Zij hadden al gevraagd om een gesprek. Ik heb
  gezegd: dat lijkt mij een prima idee. Dat gesprek zal binnenkort
  plaatsvinden.
  Noot

  Docters van Leeuwen heeft de hoofdredacteur van De Telegraaf
  gewezen op intensieve contacten die bestaan tussen de journalisten
  en criminelen. Bestudering van de map van Dros leidt de commissie
  niet tot de conclusie dat er sprake is van mediamanipulatie.
  Hoogstens is er sprake van pogingen tot wederzijdse benvloeding.

  De journalisten Salverda en De Vries, werkzaam voor onder meer
  respectievelijk Veronica en RTL 4, zijn vervolgd door het OM wegens
  hun gebruik van bij politie en justitie gestolen en afgeluisterde
  informatie waarvoor mogelijk ook betaald zou zijn. De Amsterdamse
  rechtbank heeft deze journalisten bij vonnis van 2 januari 1996
  niet veroordeeld. Volgens de Amsterdamse rechtbank kan informatie
  niet geheeld worden. Salverda en De Vries werden vrijgesproken en
  op sommige punten ontslagen van rechtsvervolging. Het OM heeft
  aangekondigd tegen dit vonnis in hoger beroep te gaan.

  2.11.6 Beoordeling

  De commissie vat de genoemde contra-strategien ernstig op. Het
  functioneren van politie en justitie wordt hierdoor geschaad. Voor
  de individuele politieman en officier van justitie zijn de
  contra-strategien zeer bedreigend. Op onaanvaardbare wijze proberen
  criminele organisaties greep te krijgen op het functioneren van
  politie en justitie. Deze contra-strategien kunnen er namelijk voor
  zorgen dat politie en justitie in Nederland hun werk onvoldoende
  kunnen uitoefenen. Corruptie heeft tot gevolg dat een ongewenste
  vermenging ontstaat tussen politie, justitie, bestuur, politiek en
  criminele organisaties. Hoewel de commissie enkele
  corruptiegevallen heeft aangetroffen, is van systematische pogingen
  van criminele organisaties om politie, bestuur en justitie te
  corrumperen geen sprake.
  De omvang van het gebruik van contra-strategien door criminele
  organisaties neemt toe. De commissie meent dat het probleem van de
  contra-strategien door criminele organisaties hoge prioriteit moet
  krijgen van politie en justitie. Voorkomen moet worden dat deze
  activiteiten van criminele organisaties effect hebben op de
  rechtshandhaving.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken