• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.5 Commissie-Wierenga en politieke besluitvorming

  3.5 Commissie-Wierenga en politieke besluitvorming

  3.5.1 Instelling en rapport commissie-Wierenga

  Op 26 januari 1994 lichtten de ministers van Justitie en van
  Binnenlandse Zaken de Kamer in over de opheffing van het IRT.
  Noot In deze brief werd gesproken over het uit de hand
  lopen van een op zichzelf geoorloofde methode. In de brief en in
  het daarop volgende debat werd een nader onderzoek toegezegd.

  De heer Koekkoek :
  In de brief van 26 januari 1994 van de beide ministers wordt
  het een en ander uit de doeken gedaan over de opheffing van het
  team. Daarin wordt gesproken over de methode, de bestuurlijke
  problemen. De Kamer werd toch genformeerd. Dat was het eerste punt.
  Daarna, het tweede punt, de beschuldigingen van
  corruptie.
  Zowel over de organisatorische problemen als over de methode leek
  het toch wel aangewezen om na te gaan hoe het precies gegaan
  was.
  De heer Dijkstal:
  Ja, dat vond ik ook. Dat hadden de bewindslieden ook gewoon
  aan de Kamer kunnen meedelen. Het punt is dat de regering naar mijn
  overtuiging al een heleboel wist. Dat kon ook niet anders. Ze
  hebben er in maart 1993 uitgebreid over gesproken, in juli 1993
  staan de kranten er vol van. Ze hebben allerlei vergaderingen met
  iedereen gehouden. De regering had dus een hoop informatie
  beschikbaar. Die had zij uitgebreid aan de Kamer over moeten
  leggen. Om een of andere reden – laat ik daar nu maar neutraal in
  blijven – heeft zij dat niet willen doen.
  De voorzitter:
  Om welke reden?
  De heer Dijkstal:
  Ik moet aannemen dat dat toch van meer politieke aard was
  dan van inhoudelijke aard. Zo heb ik het althans ervaren.
  De voorzitter:
  Politieke aard?
  De heer Dijkstal:
  Omdat men vreesde dat het debat van januari zo’n snelle
  afloop kon hebben, in termen van moties van afkeuring of iets
  dergelijks, dat men tijd heeft willen winnen door te zeggen laten
  wij maar een commissie instellen, dan kunnen wij wat tijd winnen.
  Dat is een bekende methode in Den Haag. Even los van de
  corruptiezaak, want dat is wat mij betreft eigenlijk een apart
  traject.
  De heer Rabbae:
  Dus u was bang dat het kabinet, met een onderzoeksopdracht
  in handen, eigenlijk een vertragingstactiek wilde
  toepassen?
  De heer Dijkstal:
  Ja. (…)
  De heer Koekkoek:
  U had het gevoel dat de ministers informatie achterhielden
  op dat moment?
  De heer Dijkstal:
  Ja. Noot Bij besluit van 31 januari 1994 werd
  de bijzondere onderzoekscommissie IRT onder voorzitterschap van H.
  Wierenga, burgemeester van Enschede en voormalig lid van de Tweede
  Kamer voor de PvdA, ingesteld. De commissie had de volgende
  opdracht: 1. een onafhankelijk onderzoek instellen naar de
  ontwikkelingen inzake het ontstaan, het functioneren en het
  ontbinden van het
  IRT, 2 het vaststellen en beoordelen van
  de gronden waarop tot ontbinding werd besloten en de wijze waarop
  dit besluit is uitgevoerd, 3 het formuleren van conclusies en
  aanbevelingen.
  Noot

  Op 24 maart 1994 bood de commissie-Wierenga haar rapport aan de
  beide ministers aan.

  De voorzitter:
  Was de tijd die u voor het maken van een rapport had,
  voldoende?
  De heer Wierenga:
  Nadat wij een paar dagen hadden gesproken over de taak en de
  invulling van de commissie, gingen wij op 30 januari van start. De
  Kamer had aan de bewindslieden gevraagd, een commissie in te
  stellen die in vier weken klaar zou zijn met haar werk. De
  ministers hebben de Kamer er toen van overtuigd dat het alleen al
  op grond van logistieke overwegingen – stukken verzamelen, verhoren
  afnemen, met elkaar praten, conclusies trekken en een rapport laten
  drukken – nooit binnen vier weken zou lukken en zij hebben de Kamer
  er toen van overtuigd dat de commissie in ieder geval zes weken
  nodig zou hebben. Daar hebben wij ons ook praktisch aan gehouden.
  Ik vind de tijd die wij ervoor hadden, nog steeds erg kort.

  Noot

  De commissie-Wierenga gaf in haar openbare rapport de volgende
  beschrijving van de methode: a. In het kader van een onderzoek
  naar een criminele organisatie is gebruik gemaakt van de diensten
  van een
  informant. De betrouwbaarheid en de stuurbaarheid
  van deze
  informant is aan een zorgvuldige toetsing door de
  bevoegde officieren van justitie onderworpen.

  b De handelingen die door de informant in het kader
  van het onderzoek zijn verricht, hebben steeds de instemming van de
  bevoegde officieren van justitie verkregen. Hij heeft zich beperkt
  tot een zekere rol in de keten met betrekking tot de handel in
  softdrugs.

  c In het kader van de werkmethodiek zijn geen harddrugs in ons
  land gebracht, evenmin zijn daarvoor concrete voorbereidende
  maatregelen getroffen.
  d De werkmethodiek was het resultaat van een goed doordachte en
  zorgvuldig voorbereide operatie in het kader van een onderzoek naar
  een ernstige vorm van georganiseerde criminaliteit. e De
  activiteiten die in het kader van de werkmethodiek en het onderzoek
  werden ontplooid en de beslissingen die zijn genomen, zijn op een
  zorgvuldige en voorzover dit kan worden beoordeeld, volledige wijze
  vastgelegd.

  f Gezien de doelstelling van het onderhavige onderzoek heeft
  de officier van justitie verantwoord tot het besluit kunnen komen
  om de methodiek waarvan de commissie heeft kennis genomen, toe te
  passen Anders dan in het persbericht wordt vermeld, is de
  werkmethodiek slechts in n onderzoek en niet langer dan een jaar
  toegepast. (…) De commissie heeft geen aanwijzingen gevonden die
  de conclusie rechtvaardigen dat er sprake is geweest van het uit de
  hand lopen van een opsporingsmethode.
  Noot De
  commissie-Wierenga kwam op basis van haar onderzoek in de openbare
  rapportage tot het volgende oordeel over de methode:

  Ten aanzien van de door het IRT toegepaste
  werkmethodiek heeft de commissie vastgesteld dat deze op een
  weloverwogen en zorgvuldige wijze en niet onrechtmatig is
  toegepast. De commissie is voorts van oordeel dat de toepassing
  viel binnen het kader van de door het openbaar ministerie
  vastgestelde richtlijnen. Over de toepassing van een methodiek als
  de onderhavige zowel in het algemeen als in concrete gevallen
  blijven verschillen van inzicht mogelijk. Het oordeel komt
  uiteraard toe aan het openbaar ministerie. De minister van Justitie
  moet voor dat oordeel politieke verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  De commissie is echter van oordeel, dat gelet op de doelstelling
  van het onderhavige onderzoek, toepassing van de methodiek
  verantwoord was.
  Noot

  De heer De Graaf:
  Dus ook met de wetenschap van nu zegt u dat u toen gehoord
  hebt wat u nodig had voor het vellen van een oordeel?
  De heer Wierenga:
  Ik vind dat wij een verantwoord oordeel hebben geveld. Ik
  accepteer dat er nog eens goed naar gekeken wordt, ik vind dat
  zelfs grote winst, maar ik vind niet dat wij ons zelf zouden moeten
  beschuldigen in die zin dat wij een volstrekt verkeerde conclusie
  zouden hebben getrokken. Dat is mijns inziens niet het geval.

  Noot

  De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en de
  minister-president gaven in een brief van 25 maart 1994 een oordeel
  over het rapport van de commissie-Wierenga. Zij deden daarin ook
  een uitspraak over de gehanteerde methode.

  Met enige verbazing hebben wij in het rapport gelezen hoe
  door vele betrokkenen met de zogenoemde werkmethodiek van het

  IRT is omgegaan. Die verbazing heeft vooral betrekking op het
  feit dat de precieze aard en inhoud van deze reeds gevolgde en door
  de commissie als juist bevonden methodiek pas in zo’n laat stadium,
  wellicht pas bij de hoorzittingen van de commissie zelf, voor het
  bevoegd gezag helder zou zijn geworden. Ook bij nalezing van het
  rapport moet worden geconcludeerd, dat voor de toedracht van dit
  gegeven geen verklaring wordt gegeven. Dit betekent, dat conclusies
  omtrent de reden en toedracht van de opheffing van het
  IRT
  vooral ook moeten worden bezien in het licht van het niet
  beschikbaar zijn van die voor het oordeel van de commissie nu
  relevante informatie, zoals die op dat moment werd aangeleverd en
  zoals die door betrokkenen toen werd gepercipieerd. (…) Met
  inachtneming van hetgeen hiervoor in deze brief is overwogen,
  achten wij het op zich niet onbegrijpelijk dat op grond van de toen
  ter beschikking gestelde informatie het openbaar ministerie heeft
  besloten het onderzoek te doen staken en dat het openbaar
  ministerie vervolgens heeft gemeend ons ten spoedigste te moeten
  informeren. Terecht merkt de commissie op, dat de inzet van deze
  werkmethodiek verschillend kan worden beoordeeld en ook in deze
  kwestie verschillend is beoordeeld. Omtrent het concept van dit
  opsporingsmiddel heeft tot voor kort binnen het openbaar ministerie
  geen richtinggevende besluitvorming plaatsgevonden. Inmiddels heeft
  deze besluitvorming overigens wl plaatsgevonden, namelijk in de
  vergadering van procureurs-generaal, d.d. 9 maart, op basis van de
  bevindingen van de werkgroep-De Wit.

  Op grond van het vorenstaande achten wij het begrijpelijk dat
  de hoofdofficier van justitie en de procureur-generaal in november
  1993 tot de conclusie zijn gekomen dat het noodzakelijk was om het
  opsporingsonderzoek in de toen gepercipieerde schaal te
  beindigen.
  Noot Volgens de commissie-Wierenga waren
  er geen aanwijzingen te vinden, die de conclusies rechtvaardigen
  dat er sprake is geweest van het uit de hand lopen van een
  opsporingsmethode. Noot Blijkbaar plaatsten de beide
  ministers bij deze bevindingen vraagtekens.
  Naar ons oordeel dient, meer nog dan in het rapport is gedaan,
  een onderscheid te worden gemaakt tussen een beoordeling van de
  door het
  IRT gevolgde methodiek als zodanig en de
  beoordeling van de noodzaak tot het beindigen van de toen spelende
  specifieke actie.
  Noot Dit moeilijk te doorgronden
  oordeel kwam tot stand in een situatie waarbij, zoals tijdens de
  verhoren gebleken is, beide ministers duidelijk van mening
  verschilden over de vraag of de methode verantwoord was. In de
  publieke discussie na het uitkomen van het rapport van de
  commissie-Wierenga bleef onduidelijk of en hoeveel verdovende
  middelen op de markt verdwenen waren. Twee opeenvolgende
  ambtsberichten van Van Capelle droegen niet bij aan meer
  duidelijkheid. Naar aanleiding van elkaar tegensprekende
  perspublicaties bevestigde de commissie-Wierenga in een brief op 5
  april 1994 haar oordeel over de methode. Van nieuwe feiten die
  tot een ander oordeel zouden moeten leiden is dan ook geen sprake.
  (…) De wijze waarop de methodiek werd toegepast, voldeed aan de
  eisen van controleerbaarheid, betrouwbaarheid en stuurbaarheid.

  Noot

  3.5.2 Geheime bijlagen

  De commissie-Wierenga voegde een aantal geheime bijlagen bij
  haar rapport. De geheime bijlagen bestaan uit een aanbiedingsbrief,
  gedeelten van processen-verbaal van de hoorzittingen van 27
  personen, twee processen-verbaal van bevindingen van verhoren van
  Van der Veen en Woelders, opgemaakt door de, aan de commissie
  toegevoegde, commissaris van politie Jansen. Noot
  Vanwege het gevaar belangen van derden te schaden adviseerde de
  commissie-Wierenga de ministers de geheime bijlagen geheim te
  houden. De minister-president, de vice-premier, de minister van
  Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie namen deze
  aanbeveling over. De commissie-Wierenga had getuigen toegezegd dat
  bepaalde verklaringen in een geheim proces-verbaal zouden worden
  vastgelegd. Ook deze geheimhoudingsverplichting nam de regering
  over.

  In haar brief van 5 april 1994 benadrukte de commissie-Wierenga
  nogmaals de noodzaak tot geheimhouding: Alles afwegende blijft
  de commissie evenwel bij haar standpunt dat, gelet op de belangen
  van de rechtshandhaving en de noodzaak dat de overheid haar aan
  een
  informant gegeven woord gestand doet, het niet op de weg
  van de commissie ligt te adviseren om de eerder door haar als zeer
  geheim gerubriceerde stukken alsnog openbaar te maken.

  Noot

  De voorzitter:
  Voordat het rapport van de commissie-Wierenga uitkomt
  op 14 maart, krijgt u nog een ambtsbericht van de
  procureur-generaal. De hoofdofficier heeft het dan over 20 ton.
  Nogmaals de vraag: waarom konden die gegevens die ik zojuist
  noemde, onder andere van die 45 ton, niet aan de Kamer gemeld
  worden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Niet in mijn belang, voor alle duidelijkheid, ook niet op
  mijn persoonlijk verlangen, voorzover iemand dat zou mogen denken,
  maar omdat er zeer dringend werd gevraagd om niets naar buiten te
  brengen dat zou kunnen leiden tot het identificeren van de

  informant in kwestie.
  De voorzitter:
  Wie vroeg u dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het werd zeer dringend gevraagd vanuit het openbaar
  ministerie.
  De voorzitter:
  Door de heer Van der Veen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Door de procureur-generaal.
  De voorzitter:
  Door welke procureur-generaal?
  De heer Hirsch Ballin:
  De heer Van Randwijck, de procureur-generaal in
  Amsterdam.
  Noot De commissie heeft kennis genomen
  van de geheime bijlagen. De beschrijving van de IRT-methode in de
  aanbiedingsbrief verschilt op belangrijke onderdelen van de
  weergave in het openbare deel van de rapportage van de
  commissie-Wierenga. De geheime delen kwamen slechts ter kennis van
  de betrokken ministers en de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten. De overige leden van de Kamer waren niet op de
  hoogte van de toen bekende gegevens over de methode op het moment
  dat met de regering een debat moest worden gevoerd over de
  opheffing van het IRT, te weten op 7 april 1994. Om tot een
  verantwoorde vergelijking te kunnen komen tussen de informatie in
  het openbare deel en het geheime deel, citeert de commissie
  hieronder de weergave van de methode in de geheime aanbiedingsbrief
  bij de rapportage van de commissie-Wierenga:
  a. De criminele organisatie is de Delta-organisatie (…). De
  organisatie kent een celstructuur en een daarbij behorende
  taakverdeling. De onderdelen houden zich onder meer bezig met de
  handel in verschillende soorten verdovende middelen. b Het
  IRT-onderzoek naar de Delta-organisatie was gericht op het
  onderdeel dat zich bezig hield met de handel in softdrugs (weed).
  Dit hing samen met de omstandigheid dat zich in de loop van 1992
  een
  informant had gemeld bij de RCID Haarlem. Deze
  onderhield contacten met de Delta-organisatie. Omdat het de

  RCID Haarlem bekend was dat het IRT bezig was met de
  Delta-organisatie werd de
  informant overgedragen aan
  de

  CID van het IRT. De betrokken persoon is uitsluitend
  als
  informant gebruikt. c De informant hield zich
  bezig met het regelen van de transporten van de door de
  Delta-organisatie bestelde partijen weed. In dat kader is hij
  verschillende malen naar [een Zuid-Amerikaans land] gereisd. d
  Nadat besloten was om gebruik te maken van de diensten van de

  informant, was de werkwijze aldus dat de informant de
  transportpapieren van de ladingen waarin de drugs verborgen waren,
  aan de politie overhandigde. De politie zorgde er in samenwerking
  met de douane voor dat deze ladingen bij de invoer in Nederland
  ongemoeid werden gelaten. Vervolgens werd de lading door de politie
  genspecteerd en door de politie afgeleverd op de plaats van
  bestemming. Daar werden de verdovende middelen door de
  Delta-organisatie overgenomen. De geanonimiseerde beschrijving van
  deze werkwijze vindt u op pagina’s 160-161 van het rapport.

  e Op de hierboven omschreven wijze zijn 9 partijen
  binnengekomen, n daarvan bleek slechts rijst te bevatten. In totaal
  is met toestemming van het openbaar ministerie ongeveer 45.000
  kilogram softdrugs niet door de politie onderschept.

  f In het kader van de hierboven omschreven werkmethodiek is
  geen cocane binnengebracht. Wel is uit de verhoren van de betrokken
  officieren van justitie naar voren gekomen dat zij in het kader van
  de werkmethodiek daarmee rekening hielden. Er zou niet worden
  toegelaten dat harddrugs in het verkeer zouden worden gebracht.

  Noot

  Daarbij maakt de commissie-Wierenga onder andere nog de volgende
  opmerkingen: c. de afspraken en de beslissingen met betrekking
  tot de inhoud van het traject en de rol van de
  informant
  daarbij waren voorwerp van overleg tussen de betrokken officier
  van justitie, de teamleider van het
  IRT en de betrokken
  chefs
  CID. Omdat dit overleg frequent plaatshad en er sprake
  was van een nauwe samenwerking tussen betrokkenen, oordeelde men
  het niet nodig om deze op schrift te stellen. Dit onderdeel kan de
  commissie billijken. (…)

  e De commissie heeft op 25 februari 1994 kennis genomen van
  stukken die betrekking hebben op de nzet van de
  informant en
  de toepassing van de werkmethodiek. Naar de commissie heeft kunnen
  vaststellen, werden de activiteiten met betrekking tot de

  informant en de inlichtingenmethode op zorgvuldige wijze in
  registraties vastgelegd. In onderling verband en samenhang bezien
  geven deze een controleerbaar beeld over het besluitvormingsproces
  van de inlichtingenmethode.
  Noot

  Het geheime deel verschilt op de volgende onderdelen van het
  openbare deel. In het geheime deel wordt aangegeven dat softdrugs
  op de markt zijn gekomen; in het openbare deel wordt dat niet
  vermeld. Wel wordt vermeld dat er geen harddrugs worden
  doorgelaten. Tevens wordt in het geheime deel aangegeven hoeveel
  softdrugs op de markt zijn terecht gekomen. De rol van de informant
  is meer uitgebreid beschreven in het geheime deel, waarbij aan de
  orde kwam dat de informant een rol speelde tijdens het transport
  van drugs en daarvoor ook naar het land van herkomst reisde. In het
  geheime deel komt de rol van de politie en de douane bij de methode
  expliciet aan de orde, terwijl daarover in het openbare deel niets
  over wordt gezegd.

  De voorzitter:
  Ik wil nog even terugkomen op het feit dat er een groot
  verschil blijft tussen uw geheime aanbiedingsbrief en uw publieke
  aanbiedingsbrief. In de geheime aanbiedingsbrief wordt een heleboel
  zaken uit de doeken gedaan die publiek absoluut niet duidelijk
  werden. Ik noem hoe de methode in elkaar zat. In de geheime brief
  wordt gesproken van 45 ton. Ook noem ik het feit dat u billijkt dat
  afspraken en beslissingen met betrekking tot het traject en de rol
  van de
  informant niet vastgelegd worden, afgezien van de
  vraag wat precies de rol van de
  informant was. Had niet een
  heleboel ellende achteraf bespaard kunnen worden als u in uw
  publieke aanbiedingsbrief, ook de brief van 5 april, niet veel
  explicieter was geweest over wat er nu werkelijk aan de hand
  was?
  De heer Wierenga:
  Ook dat is een vraag die je achteraf moet beantwoorden. Ik
  wil wel even zeggen wat er toen verder is gebeurd. Wij hebben het
  rapport overgedragen aan de ministers. Toen is er kennelijk een
  discussie geweest tussen de ministers binnen het kabinet – ik weet
  dat verder niet – om een deel van het geheime rapport alsnog te
  publiceren. Nadat wij ‘s ochtends het rapport aan de ministers
  hadden gegeven, is er eerst door ons en later door de ministers of
  andersom – dat weet ik niet meer precies – een
  persconferentie

  gegeven. Toen heeft de heer Lubbers mij gevraagd: vind jij het
  goed dat wij nog eens kijken naar het geheime deel om na te gaan
  wat daarvan op dit moment publiek kan worden gemaakt? Ik heb toen
  gezegd: daar heb ik geen bezwaar tegen, mits er mensen worden
  gevonden die dat met kennis van zaken kunnen doen. De heer Lubbers
  kwam toen met de suggestie om de heer Van der Veen te vragen die
  selectie te maken. Ik heb toen gezegd dat ik daar geen bezwaar
  tegen had, maar dat ik het wel op prijs zou stellen als een lid van
  onze commissie, in dit geval de heer Bleichrodt, die de beste
  jurist in onze club was, er mede naar zou kijken, omdat ik niet
  alleen een ander wilde laten beslissen over welk deel van het
  geheime rapport alsnog gepubliceerd zou worden. Ik heb dat met de
  heer Bleichrodt overlegd en hij wilde dat graag doen. Daarna is er
  een stilzwijgen gevallen van de zijde van het kabinet. Mij is later
  meegedeeld dat daarna in een zitting van het kabinet of de groep
  die er over ging – dat waren toen de premier, de ministers van
  Binnenlandse Zaken en van Justitie en…

  De voorzitter:
  En de heer Kok, waarschijnlijk. De premier, de vice-premier,
  toen nog de heer Kok.
  De heer Wierenga:
  Ja. Toen is voor de tweede maal besloten om het
  vertrouwelijke deel van het rapport niet te splitsen en het alleen
  maar te geven aan de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten. Dat is bij een aantal fractievoorzitters
  bekend geworden.
  De voorzitter:
  Maar u had toch zelf het voorstel gedaan om het alleen aan
  de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten te
  geven?
  De heer Wierenga:
  Het is in discussie geweest; wij hadden er geen bezwaar
  tegen als nog wat verder bekeken zou worden of er nog iets meer uit
  het rapport kon worden gelicht.
  Noot

  De commissie heeft tevens de beschikking gekregen over de geheime
  delen van de processen-verbaal van de hoorzittingen van de
  commissie-Wierenga. Hieronder volgt een aantal voor het onderzoek
  van de commissie relevante citaten uit deze geheime
  processen-verbaal:

  Straver (korpschef regiopolitie
  Kennemerland):
  U zult morgen met een man (Langendoen) worden
  geconfronteerd, die de afgelopen twee maanden heeft moeten ervaren
  hoe iedere vertrouwelijke informatie op straat is komen te liggen.
  Hij heeft moeten ervaren dat het belang van het onderzoek tegen de
  Bruinsma-organisatie en het belang van de veiligheid van de

  informant en de betrokken rechercheurs niet de belangrijkste rol
  spelen. Hij zal u veel kunnen vertellen over het hele verloop van
  het proces, de rol van het openbaar ministerie en de rol van de
  Amsterdamse politie daarin, maar hij zal niet met u spreken over de
  inhoud van de operatie en ook niet over
  corruptie binnen het
  Amsterdamse korps.

  Van Kastel (teamleider IRT Noord-Holland/Utrecht
  vanaf 1 juli 1993): Op mijn vraag of datgene wat men deed, er nog
  eens toe zou leiden dat het doel nog een keer zou worden bereikt,
  heeft de chef
  CID van het IRT gezegd dat geenszins
  kon worden aangenomen dat met dat cocanetransport de Delta zou
  worden geraakt. Hij zei dat er dan wel met iets anders zou worden
  doorgegaan. (…)

  Als je dit hele scala ziet, dan praat je niet meer over het
  onder voorwaarden inzetten van een
  informant in de schakel
  van een keten, maar van het heel actief runnen van een

  burgerinfiltrant, die zich niet onder de regie van de politie
  laat plaatsen. Deze infiltrant is in staat geweest om datgene wat
  hij misschien voor die tijd volkomen illegaal en ongecontroleerd
  heeft kunnen doen nu onder de vlag van justitie en politie te doen.
  (…) Er is tonnen aan handel voorbij gegaan en er is praktisch
  niets van gepakt. Ook zijn er anderhalf miljoen XTC-pillen naar het
  buitenland vervoerd, terwijl de autoriteiten van elders niet zijn
  geinformeerd over de mogelijke komst van zo’n partij. (…)

  In die keten is dus door politie en justitie niet ingegrepen
  en is de
  informant daarvan dus gewoon rijk geworden. Ik heb
  het dan over miljoenen, ongeveer 15-20 miljoen.(…)

  Van Randwijck (procureur-generaal te
  Amsterdam):
  (…) De partij waar we over spreken zou de finale klap
  worden. Door het gebrek aan informatie kreeg ik niet zonder meer de
  zekerheid dat wij hier niet te maken hadden met een man die onder
  bescherming van de politie een fantastische privhandel opgezet had
  en dat waarschijnlijk ook gedaan heeft.(…) Hij heeft er
  waarschijnlijk schatten aan verdiend.(…) De heer
  Wortel
  (officier van justitie te Amsterdam, zaaks-officier van
  justitie
  IRT Noord-Holland/Utrecht): Op uw vraag of het
  nieuwe aan de methode was dat de politie als het ware zelf een
  rolletje speelde in het transporttraject, antwoord ik dat ik vorig
  jaar een container met hasj gecontroleerd heb laten doorgaan. Het
  transport werd verricht onder het toeziend oog en de nauwlettende
  bewaking van de douane. De partij hasj was met mijn medeweten door
  de douane ingeklaard en onder
  observatie door een
  transporteur vervoerd, die verder van niets wist. Dit heb ik vaker
  gedaan. De tonnen hasj en weed die ik heb laten doorgaan om op die
  manier een beeld en inzicht te krijgen in wie het afnemen, zou ik
  niet meer durven tellen.

  Van Capelle (officier van justitie te Amsterdam voor
  het
  IRT Noord-Holland/Utrecht vanaf 1 juli 1993): De
  nadrukkelijke afspraak was, dat als er harddrugs binnen Nederland
  zouden worden gebracht, dat dat dan het moment zou zijn om bij
  gelegenheid van die invoer de kernfiguren uit de organisatie op te
  pakken. Daarbij was de planning gemaakt, dat wij niet eerder dan
  media 1994 die stap zouden kunnen zetten. (…) Concreet was er dus
  nog niks (…) Er was op een gegeven moment wel een getal
  opgekomen, omdat n van de Deltafiguren liet weten wel interesse te
  hebben in een hele grote partij. Dat was inderdaad de 5.000 kilo
  (…) Zover zijn wij dus nooit gekomen. En toen was daar in n keer
  het ethisch reveil van de heer Van Kastel.(…) Op uw vraag of ik
  iets weet van het element van die methode, dat de politie zou
  zorgdragen voor het transport van de haven naar de loods, antwoord
  ik ontkennend. Het is ook nooit met mij besproken en ik zou het ook
  niet goed vinden.(…)

  Franken van Bloemendaal (officier van justitie te
  Amsterdam voor het
  IRT Noord-Holland/Utrecht tot 1 juni
  1992): Er was in die tijd, dat ik met het
  IRT werkte,
  contact tussen de heer Lith en de Haarlemse
  CID, die contact
  had met een
  informant die veel wist. Er is in die tijd in
  het wekelijks contact tussen de heer Lith en mij in ieder geval aan
  de orde geweest, dat er een
  informant zou zijn die ons wilde
  helpen, voor ons wilde werken, maar die dan eerst n of twee
  transporten voor zijn eigen rekening zou mogen nemen. Als wij
  zouden weten, dat er een hasjzending Nederland zou binnen komen,
  dan zouden wij het in het oog houden of het pakken, maar het
  willens en wetens het milieu in laten gaan was er niet bij. Het
  andere, namelijk de mogelijkheid dat die mijnheer enige transporten
  voor eigen rekening zou nemen, zou in wezen inhouden, dat het
  openbaar ministerie een licentie zou verstrekken aan criminelen om
  hier hun gang te gaan. Dat is toen ook niet gebeurd.

  Augusteijn (chef criminele inlichtingendienst
  van het IRT Noord-Holland/Utrecht): Bij dat gesprek op 26
  november informeerde ik Van Riessen naar de inhoud van het traject.
  Toen werd mij ook duidelijk dat Van Riessen dacht dat de partij
  drugs al op de stoep stond. Langendoen heeft hem toen de rol van
  de
  informant uitgelegd. Van Riessen wilde er toen mee
  stoppen. Op dat ogenblik waren Langendoen en ik ook niet erg
  enthousiast, maar om een heel andere reden. Wij wilden ook niet zo
  graag verder meer, omdat al zoveel mensen hiervan afwisten, de

  afscherming van Kennemerland al dermate zoek was, dat wij ons
  ernstig zorgen maakten over de veiligheid van de
  informant.
  Wij hadden dus een heel andere reden om te stoppen dan Van Kastel
  en Van Riessen. Mij viel nog op hoe Van Riessen een paar keer zei:
  Als ik wil dat het stopt, dat stopt het. Dat hij dat zomaar zei
  verwonderde mij. Justitie had daar toch ook een duidelijke, zelfs
  finale rol in? Toen wij uit elkaar gingen zou Langendoen
  onderzoeken of de mogelijkheid er wel was, de
  informant er
  langs de weg van de geleidelijkheid uit te halen. Daarvoor moest
  hij contact opnemen met zijn
  informant. Wij hebben helder
  gesteld dat er mensenlevens in gevaar waren.

  Van Baarle (commissaris van politie regiopolitie
  Utrecht, verantwoordelijk voor het
  IRT
  Noord-Holland/Utrecht): Het was ook duidelijk dat het in de
  methode om softdrugs ging, waarbij open was gelaten of er misschien
  ooit een moment kwam dat we daar verder in zouden gaan. Maar het
  besluit lag er. Ik heb daar met de procureur-generaal een paar keer
  over gesproken. Wij hebben een moeilijker zaak, in een veel
  crimineler milieu, met de procureur-generaal besproken waarbij het
  om harddrugs ging. Het ging om het zwaarste milieu dat wij ons
  kunnen voorstellen, waarin het ging om hele concrete risico’s
  voor
  informanten. In dat geval ging het om een zodanige
  grote afstand dat aansturing op korte termijn niet mogelijk was.
  Voor dat geval kregen wij groen licht.

  Lith (teamleider IRT Noord-Holland/Utrecht tot
  1 juli 1993): Misschien mag ik afsluiten met de opmerking dat het
  mij echt verbaast, dat in de brief van de ministers de huidige
  werkmethodiek wordt gerelateerd aan een op zichzelf gelijk geval,
  dat door de procureur-generaal is goedgekeurd. Dat ging echter veel
  verder dan wat hier gebeurde. Daar ging het namelijk om coke,
  waarbij de heer Van Baarle en ikzelf hebben gezegd dat we daar toch
  heel terughoudend in moesten zijn, maar waarin wij groen licht
  hebben gekregen. In dat onderzoek ging het om iets dat op dat
  moment voor die actie in eerste aanleg gevaarlijker, ingrijpender
  en grensverleggender was dan in deze werkmethode. Ik vind dat men
  dat echt niet af kan doen met de opmerking dat het nog niet heeft
  plaatsgevonden en het dus niet zo erg was, want zo beschouw ik de
  opmerking in de brief een beetje. Het loopt allemaal nog wel door.
  De zaak op zich kun je niet zomaar
  afbouwen; de processen
  lopen door. Wij hadden voor dat geval (…) op 12 januari 1993
  toestemming gekregen van de procureur-generaal. De week daarop
  heeft de heer Van der Veen, als verantwoordelijke officier van
  justitie, het besluit genomen om deze werkmethode toe te
  passen.

  Langendoen (chef regionale criminele
  inlichtingendienst Kennemerland): De organisatie X had de
  beschikking

  over dusdanig corrumperende contacten in het korps Amsterdam,
  dat ieder onderzoek zou falen. Betrokken
  informanten waren
  voort niet erg bereid informatie over organisatie X te verstrekken,
  omdat zij voor hun leven vreesden. (….)

  In totaal hebben zeven officieren van justitie, enkele
  hoofdofficieren en in sommige gevallen de procureur-generaal de
  gezette stappen in het CID-onderzoek goedgekeurd en gesteund.

  Van der Veen (officier van justitie te Haarlem voor
  het
  IRT Noord-Holland/Utrecht van 1 december 1992 tot 1 juli
  1993) : Ik had met de procureur-generaal een concreet,
  vergelijkbaar, geval besproken. Ik heb met de procureur-generaal
  dus niet de methode besproken. Die casus stoelde op de methode. De
  uitvoering van de omstreden methode was kwalitatief aanzienlijk
  beter dan in die casus. De mogelijkheden die wij in de omstreden
  methode hebben toegepast, gaven opsporingstactisch grote garanties
  om de
  informant te controleren en om de verdovende middelen
  tot op de gram te controleren. De methode gaf de officier veel
  grotere mogelijkheden om verantwoord te beslissen, dan tot dan toe
  gebruikelijk was. Dat was nieuw in Nederland.

  Met deze citaten heeft de commissie de belangrijkste onderdelen
  met betrekking tot de Delta-methode uit het geheime deel
  weergegeven. Verder geeft het geheime deel een nog beter inzicht in
  de verstoorde verhoudingen tussen Amsterdam en de andere
  verantwoordelijken. Het is evident dat bij sommigen de mogelijke
  aanwijzingen over corruptie een hindernis vormden om de politie in
  Amsterdam volledig te vertrouwen en in te lichten. Dat zou ook een
  overweging geweest zijn voor de voorwaarde van informant 1 dat aan
  Amsterdam absoluut geen informatie kon worden doorgegeven. In de
  door de commissie geraadpleegde documenten van het IRT is niets van
  die expliciete voorwaarde van de informant terug te vinden. Twee
  punten die duidelijk naar voren komen in de hierboven geciteerde
  delen, maar niet in de aanbiedingsbrief zijn vermeld, zijn: de
  doorlating in het XTC-traject en het feit dat de criminele
  informant miljoenen heeft verdiend en dus blijkbaar zijn criminele
  winst kon behouden.

  In het proces-verbaal van het verhoor van Van der Veen,
  opgemaakt door commissaris Jansen, wordt een verduidelijking
  gegeven van de praktische werkwijze van de politie om de
  distributie van drugs te organiseren. De politie is volgens Van der
  Veen een onmisbare schakel in de distributieketen. De methode was
  volgens Van der Veen zodanig opgezet dat deze buiten de controle
  van de rechter zou blijven. In dit proces-verbaal komen de
  verdiensten van de informant niet aan de orde. Noot

  De Kamer als geheel was in maart 1994 niet op de hoogte van deze
  wezenlijke elementen van de IRT-methode die inmiddels wel bekend
  waren bij de commissie-Wierenga, de minister van Binnenlandse Zaken
  Van Thijn, de minister van Justitie Hirsch Ballin, vice-premier Kok
  en minister-president Lubbers, en de leden van de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten Brinkman, Wltgens, Van Mierlo
  en Bolkestein.

  De voorzitter:
  Maar uw conclusies, die op een paar punten duidelijk
  afwijken van wat er in het publieke deel is gesteld, hadden toch
  voor een groot deel wel openbaar gemaakt kunnen en misschien wel
  moeten worden?
  De heer Wierenga:
  Wij hebben dat afgewogen. U moet de zaak toch in de tijd
  plaatsen. De
  afbouw van de informant was misschien
  nog niet volledig geregeld; dat weet ik niet precies meer en ik had
  daar uiteraard ook geen bemoeienis mee. Maar er stonden ook
  allerlei andere zaken op het spel waardoor wij gezegd hebben: je
  behoort daar als commissie uiterst terughoudend bij te zijn. Ik heb
  liever het verwijt dat wij te weinig gepubliceerd hebben dan dat
  wij te veel zouden hebben gepubliceerd en daardoor ongelukken
  zouden hebben veroorzaakt. Dat wilden wij niet en wij hebben ook
  precies in het rapport aangegeven, welke criteria wij gehanteerd
  hebben: verstoring van de rechtsgang of het in gevaar brengen van
  de veiligheid van personen.
  De voorzitter:
  Omdat het toch belangrijk is voor wat er verder met uw
  rapport gebeurd is en ook voor de politieke discussie, zou ik u nog
  willen vragen of het niet een boel ellende had voorkomen als u in
  het publieke deel veel duidelijker was geweest over wat er
  werkelijk aan de hand was.
  De heer Wierenga:
  Als wij de wetenschap hadden gehad dat wij daarmee problemen
  – u gebruikt het woord ellende – hadden kunnen voorkomen zonder
  negatieve effecten, dan zeg ik daar natuurlijk ja op. Maar wij
  hebben een bepaalde keuze gemaakt en anderen zouden uiteraard een
  andere keuze hebben kunnen maken. Als er verschillende mensen over
  oordelen, volgen er ook verschillende besluiten. Wij hebben mensen
  gehoord die bereid waren om dingen te vertellen die op geen enkele
  voorwaarde in het openbare deel terecht zouden mogen komen. Dat
  hebben wij afgewogen, maar er zou dan weer een hele ronde nodig
  zijn geweest om die mensen te raadplegen, omdat de uitspraken te
  herleiden zouden zijn geweest naar de heer Van Capelle, de heer
  Augusteijn of wie dan ook.
  Noot

  3.5.3 Debatten Tweede Kamer

  Ambtsberichten

  Ter voorbereiding op het debat met de Kamer over het rapport van
  de commissie-Wierenga ontving minister van Justitie Hirsch Ballin
  van verschillende kanten informatie. Officier van justitie Van der
  Veen is een keer bij de minister op bezoek geweest om nadere
  toelichting te geven. Hoofdofficier van justitie Vrakking stuurde
  op 20 maart een ambtsbericht aan de minister. Officier van justitie
  Van Capelle stuurde twee verschillende ambtsberichten. In eerste
  aanleg suggereerde hij dat alle drugs zouden zijn gepakt, maar naar
  aanleiding van perspublicaties kwam hij hier weer op terug. In het
  eerste ambtsbericht stelde Van Capelle dat zodra de veiligheid van
  de informant dat toeliet, de partijen softdrugs aan andere
  politiefunctionarissen werden weggetipt. In het tweede ambtsbericht
  moest Van Capelle erkennen dat zodra gelezen moest worden als
  indien en dat grote hoeveelheden softdrugs in het milieu waren
  verdwenen. Inmiddels was Hirsch Ballin gaan twijfelen of de methode
  nu wel terecht gestopt was, zoals hij eerder had geconcludeerd na
  de eerste meldingen vanuit Amsterdam. Tijdens de verhoren bleek dat
  de minister van Justitie al in december 1993 werd ingelicht dat in
  Rotterdam en Den Haag ook verdovende middelen werden
  doorgelaten.

  De voorzitter:
  (…) Hoe komt het dat er ook daarna niemand geweest is,
  voorzover wij kunnen nagaan, op het departement of uzelf die gezegd
  heeft wat ik nu gehoord heb, daar flapperen mijn oren van af en,
  jongens, is dat overal gestopt?? Afgezien van alle commissies, alle
  officile clubs, alle PG’s. Het idee is: het wordt allemaal
  doorgeschoven. Heeft u nu gezegd bij alle sores die u toen had
  jongens, wat is dit nou, is dit nou afgelopen, gebeurt het elders
  nog??
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb, toen dit bericht zo kwam, geconcludeerd met de
  hoofdofficier van justitie in Amsterdam en de procureur-generaal,
  dat dit niet kan en dat het moet worden gestopt. Dat gaf dus ook
  geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het openbaar
  ministerie, de procureurs-generaal bij buitenissigheden, toen door
  hen beschreven als het runnen van een drugslijn en het voorbereiden
  van de invoer van zeer omvangrijke partijen cocane, niet hun rol
  vervulden, daar negatief op reageerden. Vervolgens kwamen er in
  december 1993 enige aanwijzingen dat daar wellicht door anderen
  anders over werd geoordeeld. Maar op dat moment…
  De voorzitter:
  Wie waren die anderen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was tweerlei: officieren van justitie die ook betrokken
  waren bij de presentatie, in een besloten overleg, aan de Tweede
  Kamer van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit hadden
  vernomen van het stoppen van het werk van het
  IRT en op dat
  moment ook al het ontbinden van het
  IRT.
  De voorzitter:
  Dat was een persbericht; dat had in de krant
  gestaan.
  De heer Hirsch Ballin:
  Precies.
  De voorzitter:
  Welke officier was dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er waren toen enkele officieren van justitie. Ik noem de
  heer De Groot, die ook gehoord is door uw commissie, en…
  De voorzitter:
  Er zijn er twee.
  De heer Hirsch Ballin:
  En de heer Van Eck.
  De voorzitter:
  Welke mijnheer De Groot?
  De heer Hirsch Ballin:
  Rolf de Groot, om de voornaam er maar bij te geven.
  De voorzitter:
  De man uit Rotterdam?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Er zijn twee officieren van justitie met dezelfde naam.
  Mijn identificatie was niet geheel duidelijk.
  De voorzitter: Die zei:
  nou, dat gaat wel ver als je er helemaal mee stopt. Maar
  heeft u nu zelf gevraagd: jongens, is dit nou gestopt, gebeurt dit
  nog, hoe zit dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er was op dat moment een onduidelijkheid en zelfs een
  onbespreekbaarheid wat het precies was.
  De voorzitter:
  Onbespreekbaar wat het was?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik zal u dat toelichten: wat er precies was gestopt. Het was
  dus ook onmogelijk, na te gaan of dat waarvan die officieren van
  justitie dachten dat het vergelijkbaar was met wat zij deden, er
  inderdaad mee vergelijkbaar was.
  De voorzitter:
  Heeft de heer De Groot uit Rotterdam u toen gezegd dat hij
  er zelf ook, zij het op een andere manier, toe overgegaan was of
  ging?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het was een terloops gesprek van de strekking: als dit niet
  kan, zijn er ook dingen bij ons die niet zouden kunnen. Dat was de
  strekking van…
  De voorzitter:
  Dat heeft hij u toen gezegd?
  De heer Hirsch Ballin:
  …dat gesprek. Dat was voor mij, naast de informatie die ik
  in dezelfde maand kreeg, dat er een verschil van inzicht was binnen
  het ressort Amsterdam…
  De voorzitter:
  tussen…
  De heer Hirsch Ballin:
  …over de vraag of er terecht gebroken was met de
  toepassing van de methode, kennis, op grond waarvan ik toen en nu
  voor juist houd de conclusie: als er deze onzekerheid is over wat
  een methode inhoudt en of die toelaatbaar is, dan moet daar een
  krachtige, centrale toetsende voorziening voor…
  De voorzitter:
  Maar mijnheer Hirsch Ballin, dat is interessant. Toen
  mijnheer De Groot uit Rotterdam u vertelde dan kan ik niet meer
  verder gaan dan vraagt u hem toch terzijde, vertrouwelijk blijkbaar
  in de Tweede Kamer: wat doe je dan, wat is dat dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij zei niet: ik kan hier niet mee verder gaan.
  Hij…
  De voorzitter:
  Maar de puzzel past nu. Want zoals u weet, neemt de heer De
  Groot eind 1993 een
  informant, althans informatie over uit
  Haarlem, die dan nog door Haarlem gerund wordt met een
  vergelijkbare methode. Dan vraagt u toch na alle commotie: maar wat
  is dat dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Mijnheer de voorzitter, ik heb in november en december een
  melding gekregen van het openbaar ministerie in Amsterdam waarbij
  mij uitdrukkelijk op het hart is gebonden: bespreek alsjeblieft
  geen enkel detail uit deze melding, want dat leidt tot een
  blootstelling van de
  informant aan ontmaskering en aan
  represailles. Ik kreeg een vage en niet gespecificeerde aanwijzing,
  waarvan ik op dat moment niet kon nagaan waarop die precies
  betrekking had.
  De voorzitter:
  U kunt dat toch vragen? U bent toch als minister van
  Justitie de figuur die aan officieren van justitie kan vragen: wat
  is hier aan de hand?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er was op dat moment geen enkele gelegenheid toe. De
  vervolgvraag is dan uiteraard: maar is het dan op een ander moment
  anders? Ik neem aan dat ik dit ook heb besproken met degenen die
  mij daarin terzijde stonden op het departement.
  De voorzitter:
  Met wie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Uiteraard de secretaris-generaal en de directeur-generaal
  politie en criminaliteitsbestrijding, maar ik heb daar geen
  specifieke informatie over. Ik had de gewoonte om alle relevante
  punten die mij ook wel eens in gesprekken en marge ter ore kwamen,
  te bespreken. Wij hebben toen zeer snel, ook wetend van het
  verschil van inzicht of het geoorloofd of niet geoorloofd te achten
  was wat er in Amsterdam gebeurde, de conclusie getrokken: wij
  moeten een voorziening treffen om dat te toetsen. Dat is aan de
  orde geweest in de vergadering van procureurs-generaal. Daar waren
  dus alle procureurs-generaal van op de hoogte.
  De voorzitter:
  U geeft ons nu nieuwe informatie. Volgens het synthetisch
  verslag heeft u in de vergadering van 9 december gezegd: kennelijk
  hebben mensen uit dat team onorthodoxe wegen bewandeld; wel staat
  vast dat een en ander gebeurt met inachtneming van de eisen van de
  rechtsstaat. Dat zei u toen. Op 26 januari 1994 schrijft u: de
  directe aanleiding is het uit de hand lopen van een op zichzelf
  geoorloofde opsporingsmethode. Wat u ons nu vertelt, is dat de heer
  De Groot uit Rotterdam dus blijkbaar uw opinie over of het nu wel
  of niet kon, deed veranderen, zonder dat u hem vroeg wat er dan
  precies aan de hand was.
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij deed mijn opinie niet veranderen, maar hij zaaide wel
  twijfel.
  Noot

  Brief Sorgdrager

  Tijdens het openbare verhoor verklaarde Hirsch Ballin dat hij voor
  het debat in de Kamer op 7 april 1994 met verschillende
  procureurs-generaal over de zaak had gesproken. Dat waren Van
  Randwijck en Gonsalves. Op 30 maart 1994 ontving hij een fax van de
  toenmalige procureur-generaal te Den Haag, Sorgdrager.

  De voorzitter:
  In het vorige verhoor werden wij bekend met het bestaan van
  een brief die u op 30 maart heeft geschreven aan de heer Hirsch
  Ballin. Wij hebben van hem een afschrift van die brief gekregen. In
  die brief gaat u nader op de IRT-affaire in. De heer Hirsch Ballin
  zei in feite dat het van uw kant een brief was om toch niet
  afkeurend over de methode te oordelen. Ziet u dat ook zo? Ik kan
  hem wel voorlezen als u dat goed vindt.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik heb dat in die brief geschreven. Dat is ook zo. Wij
  moeten dan even een goed onderscheid maken tussen het concept van
  de methode, hoe die is opgezet in haar zuivere vorm, en de
  uiteindelijke uitvoering. Wij wisten toen nog niet zozeer hoe die
  uitvoering uit de hand was gelopen. Wij weten daar nu natuurlijk
  nog veel meer van. Het idee van de methode, zoals die is bedacht,
  is een idee dat op zichzelf niet onaanvaardbaar is, althans niet
  hoeft te zijn.
  Noot

  De commissie constateert dat voorzitter Wierenga de toenmalig
  procureur-generaal Sorgdrager voor 30 maart 1994 informeerde over
  de resultaten van de commissie-Wierenga. Noot Zij
  informeerde minister Hirsch Ballin over wat Wierenga haar had
  verteld. Noot

  Mevrouw Sorgdrager:
  Wat ik heb gehoord uit mijn bron, heb ik voor mijn
  toenmalige minister opgeschreven. Ik vond dat hij dat moest
  weten.
  Noot

  Sorgdrager wist niet van het bestaan van de geheime
  aanbiedingsbrief, die minister van Justitie Hirsch Ballin wel had
  gezien.

  Commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten

  De commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd
  op 25 januari 1994 over de opheffing van het IRT ingelicht door de
  ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. De vier
  fractievoorzitters werden op hoofdlijnen ingelicht over de reden
  van de opheffing. Zij besloten zich niet verder inhoudelijk met
  deze zaak bezig te houden en het rapport van de te vormen commissie
  en het daarop volgende debat in de Kamer af te wachten.

  De heer Rabbae:
  Wat hebt u in dat gesprek precies vernomen van beide
  ministers over de
  Delta-methode?
  De heer Brinkman:
  Ook hier is het niet aan mij om geheime informatie naar
  buiten te brengen, maar ik zal het globaal melden. De ministers, in
  het bijzonder de minister van Justitie, meldden dat er toestanden
  waren in een deel van het land, in het bijzonder in de streek van
  Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Die toestanden kwamen erop neer dat
  er invoer van harddrugs dreigde. Daarbij werd een omvang genoemd en
  welke bedragen daarbij in het geding waren.
  De voorzitter:
  Welke omvang werd toen genoemd?
  De heer Brinkman:
  Wij hebben het precies gehoord in de commissie, laat ik het
  zo zeggen.
  De voorzitter:
  U kunt dat wel met ons uitwisselen, gezien het feit dat
  velen voor u deze gegevens hier hebben gemeld.
  De heer Brinkman:
  Dat is op zichzelf nog geen sluitend argument voor mij om
  die geheimhouding te doorbreken. De minister van Justitie heeft
  gezegd: er dreigt invoer van enkele duizenden kilo’s cocane, met
  een waarde van enkele tientallen miljoenen guldens. Gelet op het
  feit dat het om cocane dreigde te gaan, en gelet op het feit dat
  het weliswaar oogde als een vervolg op eerdere gecontroleerde of
  ogenschijnlijk gecontroleerde invoer van softdrugs, had de minister
  van Justitie de indruk dat het niet zo werkte. De ogenschijnlijk
  gecontroleerde invoer van softdrugs bleek niet zo gecontroleerd te
  zijn. Hij vond dus dat die methodiek nader onder de loep moest
  worden genomen. Bovendien waren er dusdanige competentiegeschillen
  gerezen in het desbetreffende ressort dat de minister van Justitie
  vond dat het niet langer zo voort kon gaan. Hij vond dat er een
  onderzoek moest worden ingesteld en hij had daartoe een aantal
  maatregelen genomen. De commissie heeft toen indringend naar
  details gevraagd over de methodiek en over datgene wat fout leek te
  lopen, en die ook gekregen. Zij heeft indringend gevraagd of de
  minister er zeker van kon zijn dat die harddrugs niet op de markt
  zouden zijn gekomen. Dat is toen bevestigd.
  De voorzitter:
  Welke andere details hebt u gehoord over de methode tot dan
  toe?
  De heer Brinkman:
  Er werd een informant gebruikt om zo dicht mogelijk
  bij een met naam en toenaam genoemde misdaadorganisatie te
  komen.
  De voorzitter:
  Is toen ook gemeld hoeveel die informant daarmee
  verdiend zou hebben?
  De heer Brinkman:
  Niet in die bespreking.
  De voorzitter:
  Is daarbij gemeld hoeveel kilo’s er al ongeveer doorgelaten
  zouden zijn?
  De heer Brinkman:
  Nee. Door de commissie is toen gevraagd naar de
  voorgeschiedenis, met praktische getallen. Er is gesproken over
  vele duizenden kilo’s met een straatwaarde van vele miljoenen
  guldens. Vervolgens werd meegedeeld dat een commissie die zaak
  verder zou uitzoeken. Dat is later de

  commissie-Wierenga geworden. In het rapport dat uw commissie
  formeel niet ter beschikking staat, is daarover meer in detail
  mededeling gedaan, zowel in de verhoren als in de begeleidende
  stukken van de
  commissie-Wierenga. Noot

  Op 25 maart 1994 kreeg de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten vertrouwelijk vijf exemplaren van de geheime
  bijlage bij de rapportage van de commissie-Wierenga.
  Noot

  De heer Van der Burg:
  (…) Ik was ongelukkig met de procedure. Ik vond het
  onjuist dat dit rapport in handen werd gesteld van de
  BVD-commissie. Het had de vaste commissie voor Justitie moeten
  zijn. Naar mijn waarneming hebben de toenmalige voorzitter en
  ondervoorzitter daar niet op aangedrongen.
  De voorzitter:
  Eerder heeft de commissie voor Politie gevraagd om
  vertrouwelijke toezending.
  De heer Van der Burg:
  Vanwege het strafvorderlijke element…
  De voorzitter:
  …had de commissie voor Justitie in de rede gelegen. Maar
  dat is niet gebeurd. U dacht dus dat er meer aan de hand was. Zeg
  ik het zo goed?
  De heer Van der Burg:
  In ieder geval meer dan een gezagscrisis alleen.
  (…)
  De heer Van der Burg:
  Naar mijn mening had een weg gevonden moeten worden om de
  vaste commissie voor Justitie vertrouwelijk in te lichten, zodat
  daar over de methode, voorzover mogelijk vertrouwelijk en later in
  het openbaar, kon worden gedebatteerd. Dan zou er volgens mij nooit
  een commissie-Van Traa zijn geweest. In het begin is de fout
  gemaakt te snel in de gang van de
  BVD te zoeken naar een
  oplossing.
  Noot

  De commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft
  niet meer gesproken met de betrokken ministers over de inhoud van
  de geheime bijlage. Er is ook geen formele vergadering van de
  commissie over belegd.

  De voorzitter:
  Ik kom nog even terug op 25 maart. Er kwamen toen vijf
  pakketten, maar daar werd helemaal niet over vergaderd.
  De heer Brinkman:
  Er is in die tijd gesproken, maar u moet zich herinneren dat
  het een wat hectische tijd was, met verkiezingen.
  De voorzitter:
  Het was toch belangrijk genoeg om een uur uit te trekken om
  daarover te vergaderen? Maar dat is niet gebeurd.
  De heer Brinkman:
  Jawel.
  De voorzitter:
  Wanneer dan?
  De heer Brinkman:
  Er is een bespreking geweest, heel kort nadat het rapport er
  was.
  De voorzitter:
  Dat is nergens terug te vinden.(…)
  De heer Brinkman:
  Wij hebben een bespreking gehad, waarbij ik niet uitsluit
  dat een van de leden op het laatste moment verhinderd was, maar dan
  moet ik in mijn geheugen graven. Het kan zijn dat collega Wltgens
  op het laatste moment verhinderd was. Dat sluit ik niet uit. Ik zei
  al dat het een hectische tijd was.
  De voorzitter:
  Wij proberen het te reconstrueren. Op 14 april is er wel een
  bijeenkomst geweest, maar die ging over de zaak Wilman.
  De heer Brinkman:
  Ja, maar er zijn tussendoor…
  De voorzitter:
  Tussendoor is niets terug te vinden dat wijst op enig
  samenzijn van de vier leden van de commissie voor dit doel in enige
  ruimte.
  De heer Brinkman:
  Ik zeg al: niet in de officile zin van een
  commissievergadering met een griffier, maar over dit onderwerp is
  wel degelijk een- en andermaal gesproken.
  Noot

  Tijdens de verhoren kwam aan de orde in hoeverre de leden van de
  commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  daadwerkelijk kennis hebben genomen van het gehele geheime deel.
  Het is moeilijk na te gaan of de fractievoorzitters voldoende op de
  hoogte zijn geraakt van alle belangrijke punten in het geheime
  deel.

  De voorzitter:
  U kreeg die geheime bijlage op 25 maart. Wie heeft
  die toen gelezen?
  De heer Brinkman:
  De leden van de commissie.
  De voorzitter:
  Weet u dat zeker?
  De heer Brinkman:
  Ja, ik herinner mij dat zij dat hebben bevestigd, zowel in
  de bespreking die wij hebben gehad, als in de onderlinge contacten
  die wij regelmatig hadden.
  Noot
  De voorzitter:
  Heeft de heer Bolkestein u ooit iets gezegd over dat geheime
  deel?
  De heer Dijkstal:
  Nooit.
  De voorzitter:
  Heeft hij dat geheime deel gelezen?
  De heer Dijkstal:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Er is geen vergadering meer geweest, zo hebben wij kunnen
  vaststellen, van de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten nadat het geheime deel was gedeponeerd door
  Binnenlandse Zaken.
  De heer Dijkstal:
  Dat weet ik niet. Ik denk van wel, maar hij heeft mij er
  niets over meegedeeld. Ik heb hem er ook niets over gevraagd.

  Noot
  De voorzitter:
  Ik wil u nog een vraag stellen over de heer Wltgens als lid
  van de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Had
  hij volgens u het geheime deel gelezen?
  De heer Stoffelen:
  Ik had daar twijfels over.
  De voorzitter:
  Heeft hij u enige informatie gegeven? Gaf u hem de
  informatie?
  De heer Stoffelen:
  Nee, niets.
  De voorzitter:
  Volgens u wist hij minder dan u?
  De heer Stoffelen:
  Die indruk had ik, al dan niet gerechtvaardigd.
  Noot
  De heer Van Thijn:
  Ik ben er niet zeker van dat zij alle vier het rapport
  hebben gelezen.
  Noot
  De commissie heeft na de verhoren de toenmalige vice-premier Kok en
  premier Lubbers en de erbij betrokken fractievoorzitters,
  Bolkestein, Van Mierlo en Wltgens schriftelijk gevraagd nadere
  informatie te verstrekken. Met Kok en Lubbers heeft de commissie
  een gesprek gevoerd. Alle fractievoorzitters verklaren de stukken
  gelezen te hebben (Van Mierlo en Wltgens) dan wel er kennis van
  genomen te hebben (Bolkestein). Van Mierlo en Bolkestein herinneren
  zich niet dat er over het geheimhouden van de bedoelde bijlage
  overleg is gevoerd met het kabinet. Bolkestein kan zich overleg
  herinneren en marge van andere bijeenkomsten over de inhoud van het
  geheime deel. Van Mierlo en Wltgens herinneren zich dat niet. Het
  besluit om verder geen actie te ondernemen en het geheime deel
  geheim te laten is niet expliciet genomen. Bolkestein voegt daaraan
  toe dat geheimhouding immers wordt verondersteld. Bovendien kon de
  commissie niet eenzijdig een classificatie wijzigen of opheffen.
  Een verder gevolg zou worden gegeven in een plenair debat en niet
  in de commissie. Volgens Van Mierlo en Wltgens heeft de commissie
  voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten geen oordeel gegeven
  over de detamethode. Bolkestein meent dat de commissie
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten de opvatting van de minister
  van Justitie deelde dat een op handen zijnde levering van 2.000
  kilo, zonder de noodzakelijke waarborgen, niet aanvaardbaar was.
  Noot Lubbers maakte in zijn gesprek met de commissie de
  volgende punten duidelijk. Bij hem was het springende punt in het
  geheime deel de beschijving van de menselijke spanningen die een
  rol speelden bij de opheffing van het IRT. Hem is minder opgevallen
  dat het ging om het doorlaten van 45 ton softdrugs. Met Wierenga
  besprak hij op 24 maart 1994 de mogelijkheid om een gedeelte van
  het geheime deel alsnog openbaar te maken. Daar werd na advies van
  de toenmalige secretarissen-generaal op Algemene Zaken, Justitie en
  Binnenlandse Zaken, respectievelijk Hoekstra, Van Dinter en Van
  Aartsen, door de vier betrokken ministers van af gezien. De
  beslissing om het geheime deel slechts aan de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten ter beschikking te stellen is
  genomen op twee gronden. De vier fractievoorzitters van de grootste
  partijen waren derhalve op de hoogte en de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten houdt geheime zaken geheim. Er
  is niet overwogen de vaste commissie voor Justitie in te lichten.
  Het geheime deel zelf is niet aan de ministerraad voorgelegd. Wel
  is in de ministerraad de concept-brief met de eerste reactie op het
  rapport-Wierenga aan de orde geweest. Ten aanzien van het debat op
  7 april onderstreepte Lubbers de politieke situatie waarin het
  plaats vond. Men zat in een redelijk vergiftigde situatie.
  Noot Kok deelde de commissie mee dat het politieke
  klimaat een grote rol speelde bij de afwikkeling van het rapport
  van de commissie-Wierenga. Alles gebeurde fragmentarisch, zes weken
  voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook bij Kok is het geen punt van
  discussie geweest dat de geheime bijlage geheim moest worden
  gehouden. Drie afwegingen speelden daarbij een rol. Het geheime
  deel bevatte operationele gegevens. De toezegging van de
  commissie-Wierenga om geheimhouding te bewaren, waar het woord voor
  gegeven was, moest bekennen dat de verkregen inlichtingen als
  geheim zouden worden gehanteerd. Door de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in te schakelen was de
  geheimhouding verzekerd en konden toch de fractievoorzitters
  genformeerd worden. Een formele afweging of dit wel een zaak voor
  de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten was, is
  niet aan de orde geweest. Ook Kok is destijds niet werkelijk
  opgevallen dat 45 ton softdrugs niet in beslaggenomen waren. Meer
  viel hem op dat er geen sprake was van cocane. Kok staat niet bij
  dat Van Thijn geen gehoor vond om de methode met Lubbers en hem te
  bespreken. Wel heeft Van Thijn – bijvoorbeeld in de derde week van
  maart – veel naar voren gebracht waarvan Kok en Lubbers, wat
  betreft de methode, kennelijk nog onvoldoende wisten.
  Noot Uit de gesprekken met beiden concludeert de
  commissie dat de aanbiedingsbrief van de commissie Wierenga niet
  uitdrukkelijk is besproken door de vier betrokken ministers.

  Kamerdebatten en functioneringsgesprekken

  De kamerdebatten van 7 april en 25 mei 1994 stonden vooral in het
  teken van de opheffing van het IRT en van de organisatorische
  oorzaken die daarvoor door de commissie-Wierenga waren aangewezen.
  Noot Mede omdat de inhoud van de methode grotendeels
  vertrouwelijk bleef, was het voor de Kamer niet mogelijk tot een
  goed oordeel te komen over de gebruikte methode.

  De heer Koekkoek:
  In het kamerdebat van 7 april doet u daar toch belangrijke
  uitspraken over. U aanvaardt dat de vaste commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten het geheime deel van de

  commissie-Wierenga ontvangt. Dan doet u de uitspraak: als de
  fractievoorzitters vinden dat de Kamer de verkeerde kant op
  koerst,

  zullen zij daartegen zeker iets doen. Nu lag gisteren de vraag
  op tafel – vandaag stel ik ook u deze vraag – of de Kamer niet
  eigenlijk de verkeerde kant op koerste, doordat zij te weinig wist
  over de methode.

  De heer Dijkstal:
  Dat weet ik niet. Op dat moment was dat deel van het rapport
  geheim. Dus de discussie over de vraag wat nu precies de methode
  was, hoeveel kilo’s waarvan waren, en al dat soort dingen meer, kon
  in de Kamer in het openbaar niet gevoerd worden. Het was de Kamer
  ook bekend dat de informatie daarover aan de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd gegeven. Daar hield het
  dan een beetje op. De enige vraag die dan nog interessant is, is
  wat de vier fractievoorzitters met de informatie doen. Zij kunnen
  er niet veel mee doen, want zij kunnen er geen melding van maken
  naar buiten toe. Niet naar buiten toe betekent ook: niet in de
  fractievergadering. Dat is ook niet gebeurd, althans in het geval
  van mijn fractievoorzitter. De enige mogelijkheid die je dan nog
  kunt bedenken, is dat een fractievoorzitter, kennis genomen hebbend
  van het geheime deel, in de fractievergadering tegen mij zou hebben
  gezegd: luister eens, jullie hebben nu in de fractie een lijn die
  die of die kant op gaat. Ik kan je geen mededeling doen, maar dit
  kan niet.
  Noot
  De voorzitter:
  Bent u op het verkeerde been gezet?
  De heer Van der Burg:
  Ik ben in ieder geval niet adequaat genoeg genformeerd om
  een oordeel te kunnen vormen.
  Noot
  De voorzitter:
  Beschikte u toen, als kamerlid, over het maximum aan
  informatie om een goed oordeel te kunnen vellen?
  De heer Wolffensperger:
  Over de opsporingsmethode evident niet, voor het politieke
  oordeel -dat overigens nog een zeer genuanceerd oordeel was, maar u
  weet hoe het gelopen is – wl. De Kamer heeft zich natuurlijk
  gebaseerd op het rapport van de
  commissie-Wierenga en het
  standpunt van het kabinet daarover. Dat is het aanknopingspunt
  geweest voor de drie plenaire debatten die zijn gevoerd. De
  opsporingsmethode daarbij is vrij marginaal geweest.

  Noot
  De heer Van Thijn:
  Ik vind het onbegrijpelijk dat de Kamer niet heeft
  gedebatteerd over de kern van de zaak. Men heeft een onderscheid
  gemaakt – en daarom zit u nu hier – tussen het functioneren van
  allerlei personen in deze zaak en de beoordeling van de
  opsporingsmethode. Men heeft gezegd: dat doen wij in een later
  stadium. Daar is een aparte motie over aangenomen. Ik heb nooit
  begrepen hoe je nu functioneringsgesprekken kunt voeren en tegen
  personen kunt zeggen jij hebt dit fout gedaan en jij hebt dat fout
  gedaan, als er geen oordeel is over de opsporingsmethode. Ik had
  verwacht en gehoopt dat de fractievoorzitters, die in die commissie
  zaten en die toch de regie voeren in een parlementair debat – dat
  was tenminste tot voor kort gebruikelijk…

  Noot
  De voorzitter:
  Het gaat erom dat de relevante informatie op dat moment aan
  de Kamer onthouden was.
  De heer Korthals:
  Als er op dat moment gezegd was dat er van die
  opsporingsmethode gebruik gemaakt werd, had de Kamer inderdaad
  onmiddellijk kunnen zeggen dat het niet kon of juist wel. In dit
  geval staat het voor mij vast dat het niet had gekund.
  De heer Koekkoek:
  De Kamer heeft er toen, op 7 april 1994, genoegen mee
  genomen dat de informatie niet werd gegeven.
  De heer Korthals:
  Ja. Je moet wel onderscheid maken. Voor de politieke
  gevolgen maakt het voor ons geen verschil. Het was misschien
  inderdaad wel beter geweest dat wij die informatie wel gekregen
  hadden.
  Noot

  Klaarblijkelijk kende het PvdA-kamerlid Stoffelen meer
  bijzonderheden van de methode. Andere kamerleden gaven geen blijk
  van deze kennis of zeiden over andere informatie te beschikken. Dit
  was het geval bij de woordvoerder van D66, Kohnstamm.

  De Graaf:
  Het is opmerkelijk dat u in dat debat op 7 april 1994 heel
  specifieke cijfers noemt. U spreekt over duizenden kilo’s weed en
  over de hoeveelheid geld die gemoeid was met de omzet. U noemt 40
  ton weed die zou zijn doorgelaten. Daarvan zou slechts 4 ton zijn
  gepakt. U spreekt over een bepaalde straatwaarde. Uit dat debat
  blijkt dat andere woordvoerders die informatie niet hadden en zich
  afvroegen of uw informatie wel klopte. Zij hadden wellicht andere
  informatie. Hoe kwam u aan die informatie?
  De heer Stoffelen:
  Via precies dezelfde methode. Ik belde net
  zolang…
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp dat u mensen hebt gesproken. Waar kwam die
  informatie vandaan?
  De heer Stoffelen:
  Ik kreeg die informatie van iemand die bij de politie
  werkzaam was.
  De heer De Graaf:
  Dat mag ik aannemen.
  De voorzitter:
  Dat zijn er 40.000 in Nederland. Mogen wij u even helpen?
  Kwam die informatie uit Amsterdam?
  De heer Stoffelen:
  Zeker.
  De heer De Graaf:
  De informatie kwam uit Amsterdam. Het betrof een van de
  mensen die betrokken was bij de

  opheffing van het IRT?
  De heer Stoffelen:
  Het betrof iemand die ter zake zeer deskundig is.
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Het is op zichzelf zeer opmerkelijk dat gegevens die grosso
  modo overeenkomen met hetgeen u noemde tijdens dat debat in het
  geheime deel van het rapport-Wierenga stonden dat de woordvoerders
  absoluut niet mochten zien, terwijl u kennelijk vrij gemakkelijk
  aan die informatie kwam uit het Amsterdamse korps.
  De heer Stoffelen:
  Wat mij tot de dag van vandaag buitengewoon irriteert, is
  dat de Kamer zelfs geen flauw benul heeft van wat er in het geheime
  deel staat. Iedere vergelijking is mogelijk. Het zal best. U kent
  dat geheime deel. Ik niet.
  De voorzitter:
  Was het een Amsterdamse commissaris?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Het was dus de commissaris die direct verantwoordelijk was,
  de heer Van Riessen?
  De heer Stoffelen:
  Ja. Noot
  De voorzitter:
  U heeft blijkbaar ook niet de aandrang gevoeld in het debat
  om aan n van de ministers te vragen: is dat juist van die 40.000
  kilo?
  De heer Dijkstal:
  Nee, die aandrang heb ik niet gehad.
  De voorzitter:
  Nee, want u heeft dat niet gedaan.
  De heer Dijkstal:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Waarom heeft op dat punt eigenlijk niemand
  doorgevraagd?
  De heer Dijkstal:
  Volgens mij omdat de regering ons had meegedeeld dat er om
  bepaalde redenen informatie in een geheim rapport stond. Dat
  geheime rapport was door de regering aan de Kamer overgelegd, zij
  het in die specifieke vorm.
  Noot

  Na informele consultatie tijdens het debat van 7 april 1994 met de
  andere leden van de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten verwoordde de voorzitter Brinkman het oordeel
  dat de geheime stukken geen reden vormden tot twijfel aan de inhoud
  van de brief van de commissie-Wierenga van 5 april 1994.
  Noot In de verhoren verwoordde Brinkman het oordeel
  aldus: datgene wat in de geheime bijlage stond, dekt datgene wat
  het kabinet in de openbare stukken had gezegd. Noot Het
  debat op 7 april ging in de eerste plaats over de
  verantwoordelijkheid van beide ministers voor de beheersmatige en
  bestuurlijke moeilijkheden die aan het licht waren gekomen door het
  rapport van de commissie-Wierenga. Een motie van afkeuring terzake,
  ingediend door de oppositie, werd verworpen. Een motie Dijkstal
  c.s. die oorspronkelijk bedoeld was om specifiek parlementair
  onderzoek in te stellen naar de IRT-methode, werd omgebogen in de
  richting van een algemeen parlementair onderzoek naar de
  opsporingsmethoden, opdat de regeringsfracties daar ook voor zouden
  stemmen. Die aldus geformuleerde motie Dijkstal c.s. vormde de
  aanleiding voor de instelling van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden. Uitkomst van het debat was dat de ministers van
  Binnenlandse Zaken en van Justitie functioneringsgesprekken zouden
  houden met de meest betrokken politie- en justitiefunctionarissen.
  Onvrede over de uitkomst van die functioneringsgesprekken en de
  verhouding tussen de ministers waren een belangrijke reden voor de
  meerderheid van de Kamer om in het debat van 25 mei 1994 een motie
  aan te nemen, die leidde tot het vertrek van de toen demissionaire
  ministers Hirsch Ballin en Van Thijn. Het rapport van de
  commissie-Wierenga en de uitkomst van het kamerdebat op 7 april
  1994 hebben tot de volgende ontwikkelingen geleid.

  De betrokkenen in Amsterdam, zoals Vrakking, Nordholt en Van
  Riessen werden gestaafd in hun opvatting dat hun werkelijke
  motieven volstrekt verkeerd begrepen waren. In de verhoren ging de
  Amsterdamse commissaris Welten zelfs zo ver om te spreken van een
  affaire Wierenga. De samenwerking met andere politiekorpsen en
  binnen het OM in het ressort Amsterdam werd niet hersteld.
  Procureur-generaal Van Randwijck zag geen reden meer, zo bleek uit
  de verhoren, de IRT-affaire nader te evalueren binnen het
  Amsterdamse ressort of expliciet aan de orde te stellen in de
  Vergadering van procureurs-generaal.

  De andere hoofdrolspelers in Haarlem en Utrecht voelden zich
  gesterkt in de opvatting dat de methode rechtmatig was. Noch de
  commissie-Wierenga, noch het kabinet, noch de Tweede Kamer had zich
  expliciet uitgesproken tegen deze methode. Integendeel, de
  toepassing van de methode was door de commissie-Wierenga
  verantwoord en niet onrechtmatig geacht, mede gezien het doel een
  belangrijke criminele organisatie in Nederland uit te schakelen.
  Men kon de energie richten op het nieuwe IRT: het kernteam Randstad
  Noord en Midden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken