• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.6 Kennemerland

  3.6 Kennemerland

  Bij het IRT en het verdere vervolg van de Delta-methode speelde de
  CID van de politieregio Kennemerland een belangrijke rol. Onder
  verantwoordelijkheid van de CID Kennemerland blijkt de methode ook
  na de ophefffing van het IRT te zijn toegepast. In het onderzoek
  van de commissie zijn nieuwe feiten naar voren gekomen die een
  ander licht werpen op de door het IRT toegepaste Delta-methode.

  3.6.1 Afbouw trajecten informanten

  Na de opheffing van het IRT werd besloten enkele informanten
  formeel af te bouwen, dat wil zeggen niet meer van hun diensten
  gebruik te maken. De politie in Haarlem was van mening dat de
  informanten daadwerkelijk het risico liepen geliquideerd te worden.
  Langendoen stelde dat dit het geval was. Langendoen en Van Vondel
  brachten vervolgens een bezoek aan de informant in een ver
  buitenland. Ten behoeve van de afbouw van informant 1 werd Van
  Vondel, die inmiddels een particulier recherchebureau was begonnen,
  weer in dienst van de politie Kennemerland genomen.

  De voorzitter :
  Op 1 februari 1994 gaat u weg, maar u blijft daarna
  betrokken bij het runnen van
  informanten.
  De heer Van Vondel:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe kan dat? U bent niet meer in politiedienst, maar blijft
  toch
  informanten runnen.
  De heer Van Vondel:
  Op een gegeven moment ben ik bij de politie weggegaan. Op
  uitdrukkelijk verzoek van mijnheer Straver van het regiokorps
  Kennemerland ben ik toen teruggekomen. Door publikaties in de pers
  waren heel veel mensen zodanig in problemen gekomen, dat zij
  ondersteuning nodig hadden. Mijnheer Straver heeft mij toen
  gevraagd om terug te komen.
  Noot

  Ten behoeve van de informanten 1 en 2 werden specifieke maatregelen
  getroffen.

  Informant 1:
  6.000 kilo

  Informant 1 moest naar het oordeel van de politie van
  Kennemerland worden afgebouwd. Er was echter nog een partij van
  6.000 kilo softdrugs onderweg. Indien deze partij van 6.000 kilo in
  beslag zou worden genomen, zou de identiteit van de informant
  bekend worden, aldus Langendoen. De verwachting was dat de
  informant vervolgens geliquideerd zou worden.

  De heer De Beaufort:
  (…) Wat was er nou aan de hand? Er was een oude
  IRT-informant die – ik praat uit mijn hoofd en daarom is het
  mogelijk dat ik me hierbij vergis – was benaderd vanuit de
  criminele wereld en er moet iets gezegd zijn in de volgende trant:
  luister eens, wij hadden nog een afspraak dat jij 6.000 kilo voor
  ons zou doorleveren en ons daarbij zou assisteren; als je dat niet
  doet, zwaait er wat voor je. Zwaait er wat voor je is voorzichtig
  uitgedrukt. Dat er iets zwaaide voor die
  informant was
  manifest duidelijk. Iedereen in Haarlem kon begrijpen dat dat een
  realiteit was, tenzij er hier van een verschrikkelijk complot
  sprake was, waardoor wij allemaal op het verkeerde been werden
  gezet. Dat er dreigingen waren aan het adres van die

  informant, was op het eerste gezicht evident.
  Noot

  De politie in Kennemerland, het OM in Haarlem en de
  procureur-generaal in het ressort Amsterdam gingen in de zomer van
  1994 akkoord met het doorlaten van 6.000 kilo softdrugs. Onder
  regie van politie en justitie is daardoor 6.000 kilo softdrugs op
  de markt terecht gekomen.

  De voorzitter:
  Voelde u zich toen ook voor het blok gesteld?
  De heer Straver:
  Het was verrassend dat het zo lang duurde. Kijk, die
  pijplijn kon op ieder moment worden afgestopt. De heer Lith heeft
  dat ook heel goed aangegeven. Als de criminele organisatie weer een
  partij in het buitenland wilde bestellen en daarbij de medewerking
  van de
  informant nodig had, dan werd dat besproken. Maar als
  door het OM het sein eenmaal op groen was gezet voor de levering
  van een partij, dan moest die wel uit de pijplijn komen. Dat was al
  voorzien in november 1993.
  De voorzitter:
  Maar het is toch eigenlijk niet meer terug te vinden waar
  het OM precies toestemming voor gegeven heeft? Dat geldt ook voor
  die laatste partij, die afbouwpartij. De heer De Beaufort zei hier:
  ik voelde mij voor het blok gesteld, het was een zaak van leven en
  dood, de korpsleiding vroeg het mij.
  De heer Straver:
  Ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  Voelde u zich dan niet voor het blok gesteld?
  De heer Straver:
  Ja, ik voelde mij ook voor het blok gesteld. Kijk, mijnheer
  Van Traa, u moet dat zo zien. Als er normaal nog een partij was
  gekomen die in de pijplijn zat, had die misschien best kunnen
  worden geveegd. Dan had de
  informant misschien best aan een
  verhaal kunnen worden geholpen waarmee hij zich bij de

  criminele organisatie kon verantwoorden. Maar wij zaten in een
  heel andere situatie, namelijk dat de positie van de
  informant
  door alle gelek rondom de methode uitermate precair was
  geworden.
  Noot Procureur-generaal Van Randwijck was
  dezelfde mening toegedaan.

  De heer Koekkoek:
  (…) Vond u het in dit geval nodig om het aan de minister
  van Justitie te melden?
  De heer Van Randwijck:
  Dat heb ik niet gedaan. Ik vond het op dat moment ook niet
  nodig, omdat wij in een fuik waren gelopen. Wij konden geen kant
  uit.
  De voorzitter:
  De informant had dus in feite de sturing
  overgenomen.
  De heer Van Randwijck:
  Nee, die had de sturing niet overgenomen, want in een
  dergelijke noodtoestand kun je nauwelijks nog van sturing spreken.
  Een noodtoestand houdt een volstrekt gebrek aan sturing
  in.
  De heer Koekkoek:
  U wilt hiermee zeggen dat de toen zittende minister er toch
  niets aan had kunnen veranderen, zodat het geen zin had om het hem
  te melden, ondanks dat er inmiddels een werkgroep-Van Traa aan de
  gang was? Er was geen andere keuze?
  De heer Van Randwijck:
  Juist. Noot Daarnaast werden nog meerder
  containers doorgelaten om de veiligheid van de informant te
  waarborgen. De commissie heeft gerede twijfels of daadwerkelijk
  sprake was van een bedreiging van de informanten. Informant 1 was
  feitelijk, na het bezoek van Van Langendoen en Van Vondel aan hem
  in het buitenland, afgebouwd. Opmerkelijk is dat informant 1 in
  juni 1994 onder een andere naam weer als informant bij de CID
  Kennemerland wordt ingeschreven. Het is de vraag in hoeverre
  Langendoen en Van Vondel de bedreiging van de informanten gebruikt
  hebben om de methode doorgang te kunnen laten vinden. Zij hebben de
  Haarlemse korpsleiding en de betrokken leden van het OM hierover
  niet ingelicht.
  Informant 2:
  2 miljoen

  Informant 2 was gedurende enige jaren informant bij de CID
  Kennemerland en was onder meer betrokken bij de XTC-transporten
  naar Engeland. Na de opheffing van het IRT was de relatie met
  informant 2 beindigd. In de zomer van 1994 voelde informant 2 zich
  bedreigd vanuit de Delta-organisatie. Perspublicaties die volgens
  de CID en de CRI zijn identiteit zouden kunnen onthullen, waren
  aanleiding om hem te beveiligen. De hoofdofficier van Justitie en
  de landsadvocaat meenden dat de bedreiging mede was veroorzaakt
  door onzorgvuldig optreden van de overheid. De informant eiste een
  grote afkoopsom en dreigde publiciteit te zoeken en de staat in
  kort geding te dagvaarden. Om die reden werd door het ministerie
  besloten om informant 2 een bedrag te geven om hem in staat te
  stellen op een onbekende plaats een nieuw bestaan op te bouwen. Uit
  een onderzoek door een CRI-accountant naar de gewenste hoogte van
  dit bedrag, bleek dat informant 2 criminele inkomsten had behouden
  en geen tipgelden had ontvangen. Ook bleek dat hij nog een grote
  vordering op de criminele organisatie had wegens zijn diensten bij
  een omvangrijke transactie. Noot In verband met de
  ontvangst van dit bedrag zou informant 2 hebben afgezien van
  tipgeld. Hij eiste nu compensatie door de staat. Hoofdofficier De
  Beaufort stelde in een ambtsbericht van 18 augustus 1994 dat hem
  inmiddels was gebleken dat het wegstrepen van tipgelden tegen
  behouden criminele winsten vaker voorkwam en dat in contacten met
  criminele informanten regelmatig dergelijke afspraken werden
  gemaakt. De Beaufort erkende in zijn ambtsbericht dat sprake was
  van mogelijkheden tot chantage van de overheid. Noot Hij
  stelde korpsbeheerder Schmitz op de hoogte van de voorgenomen
  afbouw. Het ministerie meende dat het onverstandig is om als
  overheid zelf veiligheidsrisico’s te dragen, maar dat de overheid
  wel gehouden is om de informant naar redelijkheid in de positie te
  brengen waarin deze zelf maatregelen kan nemen. Noot Op
  de dag van haar ambtsaanvaarding werd minister Sorgdrager de zaak
  voorgelegd. Zij besloot conform de adviezen van de landsadvocaat en
  de ambtelijke top informant 2 een bedrag toe te kennen van 2
  miljoen gulden. Dit bedrag was gebaseerd op de kosten voor
  identiteitsverandering, reis- en verblijfkosten, levensonderhoud
  gedurende een aantal jaren, alsnog tipgeld en een vergoeding voor
  immaterile schade. De uit te keren afbouw vond plaats door middel
  van een door de staat en de informant ondertekende akte van
  dading.

  De heer De Graaf:
  Dan de afbouw van een informant. Er heeft
  vorig jaar een
  afbouw plaatsgevonden, zoals het in het
  jargon is genoemd. Wat betekent dat precies, een

  afbouw?
  De heer Wooldrik:
  Het IRT was ontploft en de informant kon,
  doordat het
  IRT er niet meer was, zijn activiteiten niet
  meer ontplooien. Door allerlei rumoer eromheen, het bekend worden
  in de pers en wat dies meer zij, was er de vrees dat zijn
  identiteit bekend kon worden. Hij moest dus uit die operatie worden
  teruggetrokken op een zodanige manier dat zijn identiteit geheim
  bleef. Dat noemen wij het
  afbouwen van een
  informant.
  De heer De Graaf:
  Heel concreet, wat gebeurt er van de zijde van uw
  ministerie?
  De heer Wooldrik:
  U hebt het over dat ene geval, h?
  De heer De Graaf:
  Ik heb het over dat ene geval.
  De heer Wooldrik:
  Ik heb het niet zelf behandeld. Vorig jaar zomer is het
  afgewikkeld. Er is een voorstel gedaan door, ik dacht, in dit geval
  de regio Kennemerland om de
  informant op een bepaalde manier
  af te bouwen. Er is advies gevraagd aan de landsadvocaat. Er is ook
  een soort accountantsonderzoek van de
  CRI geweest om te zien
  wat de vermogenspositie van deze
  informant was. Op grond
  daarvan en van de bijdrage die hij in het verleden had geleverd, is
  op een gegeven moment een bepaald bedrag tot stand
  gekomen.
  De heer De Graaf:
  Als de CRI-accountant een vermogensonderzoek deed, was
  de
  informant dus ook bij die accountant
  bekend.
  De heer Wooldrik:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Met naam en toenaam?
  De heer Wooldrik:
  De informant was niet bij ons, maar wel bij het veld
  bekend.
  De heer De Graaf:
  Bij wie in het veld?
  De heer Wooldrik:
  In dit geval de CID-officier Haarlem, denk
  ik.
  De heer De Graaf:
  Ook bij de CRI?
  De heer Wooldrik:
  Bij de CRI denk ik ook wel.
  De heer De Graaf:
  U zegt dat een vermogensonderzoek heeft plaatsgevonden. Dan
  moet iemand bij de
  CRI weten wie het is.
  De heer Wooldrik:
  Of je de naam moet weten of voldoende gegevens kunt krijgen
  om een oordeel te vormen, is natuurlijk de kwestie. Er is een
  rapport over gemaakt.
  De voorzitter:
  Waar kreeg die mijnheer of mevrouw nu voor betaald?
  De heer Wooldrik:
  Dat is nu het geheim van de dading. Dat laat je in het
  midden. Er is een claim, een wens, een verlangen. Het element van
  schadevergoeding is ook van de andere kant naar voren gebracht. Wij
  hebben in het midden gelaten waar het voor is. Wij vonden dat de
  Staat der Nederlanden ervoor verantwoordelijk was dat de man
  dreigde af te branden. Er waren in de pers gesprekken gepubliceerd
  die konden leiden tot vaststelling van de identiteit van deze
  figuur. Het was een morele verplichting die de Staat der
  Nederlanden op zich had genomen. Wij vonden dat het leven van die
  man moest worden beschermd en dat wij hem bovendien de kans moesten
  geven, zijn schepen hier achter zich te verbranden en ergens anders
  opnieuw te beginnen. Daar is een bepaald bedrag uit
  gekomen.
  De voorzitter:
  Als ik bij Justitie kom en ik zeg dat ik mijn schepen achter
  mij wil verbranden, zegt Justitie niet: komt u binnen, wij zullen
  een
  accountant naar u toe sturen.
  De heer Wooldrik:
  Mijn antwoord duurde vrij lang, omdat ik een heleboel
  argumenten heb genoemd die van belang zijn geweest voor die
  dading.
  De voorzitter:
  Een morele verplichting schept toch nog geen
  verbintenis?
  De heer Wooldrik:
  De overheid, de Staat der Nederlanden, heeft gedurende enige
  tijd gebruik gemaakt van die
  informant. Door een geweldige
  ontploffing verdween het team, om welke reden dan ook; die laat ik
  nu maar in het midden. Hierdoor kwam zijn veiligheid in gevaar. Er
  waren ook andere dingen in de publiciteit gekomen. Ik vind dat de
  Staat der Nederlanden dan wel een zekere verantwoordelijkheid
  heeft.
  De heer De Graaf:
  Als er een bedrag wordt gereserveerd om een informant
  weg te helpen, moet er enige aanleiding zijn om dat geld ter
  beschikking te stellen. Heeft die
  informant niet zelf
  vermogen uit criminele activiteiten opgebouwd?
  De heer Wooldrik:
  Dat was het onderwerp van het vermogensonderzoek van de
  CRI. De accountant moest bekijken hoe het zat, voorzover
  je daar ooit achter komt.
  De heer De Graaf:
  Wilt u mijn vraag beantwoorden? Was dat zo?
  De heer Wooldrik:
  Hij had ook criminele inkomsten, ja. Degene die de
  informant heeft ingeschakeld en van hem gebruik heeft gemaakt,
  wist dat. Die heeft dat namens de Staat der Nederlanden
  gedaan.
  De voorzitter:
  Hoe weten wij dat hij het namens de Staat der Nederlanden
  heeft gedaan? Of gaan wij daarvan uit?
  De heer Wooldrik:
  Als politie en justitie iets doen, doen zij dat, denk ik,
  namens de Staat der Nederlanden.
  De voorzitter:
  Hebben die een onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid
  voor de abstractie de Staat der Nederlanden?
  De heer Wooldrik:
  Nee, nu komt u met allerlei civielrechtelijke constructies
  aanzetten. Ik houd het heel simpel.
  De voorzitter:
  Hoeveel kreeg die man nu mee?
  De heer Wooldrik:
  U wilt het bedrag weten? U weet het al.
  De voorzitter:
  Ik weet het niet exact.
  De heer Wooldrik:
  Ik dacht dat de heer De Graaf het wel weet. Ik zeg het
  liever niet.
  De voorzitter:
  Maar het is meer dan 1 mln.?
  De heer Wooldrik:
  Ja. Noot

  3.6.2 Methode verder ontwikkeld

  Nadat het IRT in december 1993 werd opgeheven, werd de methode
  van het doorlaten van drugs met hulp van een criminele
  burgerinfiltrant en onder regie van de politie gecontinueerd. Onder
  leiding van CID-chef Kennemerland Langendoen en CID-runner van
  Kennemerland Van Vondel werden vele containers Nederland
  binnengebracht zonder dat politie en justitie de drugs in beslag
  namen. Van Vondel was gedurende een deel van deze periode niet meer
  in dienst bij de politie, maar had een eigen recherchebureau. Ten
  behoeve van onderzoeken voor de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond
  en Gooi en Vechtstreek werden containers met drugs doorgelaten. Op
  die manier hoopten betrokkenen voldoende informatie te verzamelen
  over de activiteiten van de verschillende criminele organisaties.
  Begin 1995 ontvingen de hoofdofficieren in Haarlem en Rotterdam
  berichten dat de methode nog steeds werd gebruikt, waarbij
  medewerkers van de RCID Kennemerland actief waren. Mede op voorstel
  van de Haarlemse korpschef en hoofdsofficier, en de Rotterdamse
  hoofdofficier stelde het College van procureurs-generaal een
  rijksrecherche-onderzoek in. In mei 1995 ging het
  rijksrecherche-onderzoek van start naar de organisatie en het
  functioneren van de RCID Kennemerland en, in relatie daarmee, het
  functioneren van de korpsleiding van het regiokorps Kennemerland
  alsmede de verantwoordelijke leden van het OM te Haarlem. De
  opdracht aan het rijksrechercheteam luidde: Het verrichten van
  een zo grondig mogelijk feitenonderzoek over de activiteiten, het
  functioneren en de werkwijze van de
  RCID Kennemerland
  gedurende de periode 1990 – heden. Bijzondere aandacht behoort
  daarbij te worden geschonken aan het gebruik van bijzondere
  opsporingsmethoden. Tevens dienen de verantwoordelijkheid voor
  de
  RCID en de RCID-operaties, zowel bij politie als OM in
  kaart te worden gebracht. Het onderzoek moet resulteren in een
  rapportage met conclusies en aanbevelingen.
  Noot

  Het onderzoek heeft tot doel, om mede op basis van een aantal
  concrete CID-operaties, het feitelijk functioneren van de
  CID
  in kaart te brengen, afgezet wat op basis van de geldende
  wettelijke – en andere regelingen en een adequaat functionerend
  toezicht op deze dienst, zou mogen worden verwacht. In het
  onderzoek zal de relatie en communicatie van de
  CID met de
  eigen korpsleiding en het terzake bevoegde en verantwoordelijke OM
  mede worden gevalueerd.
  Noot

  De commissie heeft zich doorlopend op de hoogte laten stellen
  van de voortgang van het rijksrecherche-onderzoek. De commissie
  heeft enkele malen met beide ministers gesproken over de voortgang
  van het onderzoek.

  3.6.3 Doorlaten harddrugs

  De commissie heeft enkele gevallen aangetroffen waarin harddrugs
  met medeweten van politie op de markt terecht zijn gekomen.
  In 1991 bezochten twee medewerkers van de CID Kennemerland met een
  informant de haven van Rotterdam. De informant heeft daarbij vijf
  kilo harddrugs van het schip gehaald. Het is onduidelijk wat er met
  deze vijf kilo is gebeurd. Het is aannemelijk dat deze kilo’s op de
  markt terecht zijn gekomen. Volgens de douane is medio 1992 door
  twee medewerkers van de CID-Kennemerland een container in Amsterdam
  gecontroleerd. In die container werd 30 kilo harddrugs
  aangetroffen, die werd meegenomen door de rechercheurs. De
  betreffende container maakte deel uit van een zending van twee
  containers met koffie. De CID Kennemerland gaf aan voor de andere
  container geen belangstelling te hebben. Toen de douane deze
  container toch controleerde, werden twee koffers met elk 26 kilo
  harddrugs aangetroffen. In juni en november 1992 is een aantal kilo
  cocane doorgelaten in Rotterdam. De CID Kennemerland runde in deze
  zaak een informant. Volgens Langendoen is de cocane in het milieu
  terecht gekomen, doordat een communicatiefout ontstond tussen het
  observatieteam en de tactische recherche in Rotterdam, waardoor ze
  de partij kwijt raakten. Vanuit Rotterdam is verklaard dat de
  cocane moest worden doorgelaten om de informant in de ogen van de
  criminele organisatie meer vertrouwen te laten krijgen. Langendoen
  ontkent dit ten stelligste. Noot

  3.6.4 De sapman

  De commissie heeft tijdens haar onderzoek geconstateerd dat de
  CID Kennemerland betrokken was bij de verwerking van de deklading
  van de containers waarin de drugs waren verborgen. Het ging deels
  om vaten met extracten van vruchtensappen, waarin de drugs
  verborgen zaten. De CID Kennemerland had intensief contact
  met een producent van limonade in Belgi, aangeduid als de sapman.
  Via de sapman kon de CID Kennemerland zonder problemen dekladingen
  van containers met drugs afvoeren. De relatie tussen de sapman en
  medewerkers van de CID Kennemerland was dermate intensief dat nader
  onderzoek noodzakelijk bleek.

  Begin contact sapman

  De sapman kwam voor het eerst in contact met de CID Kennemerland
  na de cocane-vangst in IJmuiden in 1989. Toen was cocane verstopt
  in vaten vruchtenextract. De sapman kon de politie helpen bij het
  verwerken van deze vruchtenextracten.

  In september 1991 ging het bedrijf van de sapman failliet. Hij
  verkocht het bedrijf aan een ander. Het nieuwe bedrijf wilde
  vruchtensappen gaan importeren vanuit Marokko. De veronderstelling
  van sapman was dat de nieuwe eigenaar daarbij tevens drugs zou
  importeren. De sapman meldde zich bij de tactische recherche in
  Haarlem, die sapman overdroeg aan de CID. Vanaf dat moment ontstond
  intensief contact tussen de sapman en de CID Kennemerland.

  Volgens CID-chef Langendoen en CID-medewerker Van Vondel was
  sapman ingeschreven als informant. Noot In het
  informantenregister van de CID Kennemerland komt de sapman echter
  niet voor. De sapman verschafte de CID Kennemerland informatie over
  softdruglijnen en de algemene produktie en verwerking van
  vruchtensappen. Noot

  De sapman verwerkte in de navolgende periode alle vruchtensappen
  die als deklading werd gebruikt bij de containers met drugs die
  door de CID Kennemerland werden doorgeleverd. De CID Kennemerland
  scheidde de deklading van de drugs, vervoerde de drugs naar de
  criminele organisatie en schonk de deklading om niet aan de
  sapfabrikant. Volgens Langendoen zijn honderden tonnen
  vruchtensappen naar de sapfabrikant gegaan vanaf de CID
  Kennemerland. Noot

  Volgens de sapman gaat het om veel minder dan honderden tonnen
  sap. Hij verklaart naast sap geld van de CID Kennemerland verkregen
  te hebben dat ook gestort is op een borgrekening onder valse
  naam.

  Reis Van Vondel en sapman

  De verhouding tussen Van Vondel en de sapman roept de nodige
  vragen op. Van Vondel is in 1992 met de sapman op vakantie geweest
  naar Marokko. Van Vondel stelt uitdrukkelijk dat het hier gaat om
  een priv-reis. Langendoen heeft Van Vondel afgeraden naar Marokko
  te gaan met de sapman. Van Vondel erkende tijdens zijn openbare
  verhoor dat deze reis beter niet had kunnen worden gemaakt:
  achteraf gezien achtte Van Vondel dat niet professioneel.
  Noot Het blijft onduidelijk wat de sapman en Van Vondel
  beiden in Marokko hebben gedaan. Het is zeker dat zij een aantal
  vruchtensapfabrieken hebben bekeken.

  Bedrijf Zuid-Amerika

  In het voorjaar van 1992 ontstonden problemen tussen de sapman
  en de nieuwe eigenaar. In een daarop volgende rechtszaak dreigde
  sapman te verliezen. Hij dreigde op de zitting zijn samenwerking
  met de CID Haarlem uit de doeken te doen. Van Vondel heeft hem
  ontraden op de zitting iets te vertellen over zijn informantenrol.
  Van Vondel stelt echter dat hij sapman niets heeft aangeboden.
  Noot De sapman zegt in een gesprek met de commissie, via
  Van Vondel, te zijn benaderd door X, een investeerder uit Haarlem.
  X was een pseudo-identiteit van CID-chef Langendoen, die gebruik
  maakte van de naam van een bestaand persoon. Deze X zou volgens de
  sapman hem 200.000 gulden hebben gegeven om zijn activiteiten voort
  te zetten en een bedrijf in Zuid-Amerika op te bouwen dat sappen
  zou moeten exporteren naar Nederland. De sapman verklaart dat hij
  van Van Vondel en Langendoen meer dan drie miljoen gulden heeft
  gekregen. De sapman heeft daadwerkelijk een bedrijf opgericht in
  Zuid-Amerika eind 1993. Langendoen en Van Vondel ontkennen in hun
  openbare verhoren deze weergave van de gebeurtenissen door de
  sapman. De sapman zou van hen nooit geld gekregen hebben om een
  bedrijf in vruchtensappen op te richten. Langendoen en Van Vondel
  zouden nooit met de sapman hebben gesproken over de mogelijke rol
  van het bedrijf. Langendoen zou nooit als X geld hebben aangeboden
  aan sapman. Wel hebben Van Vondel en Langendoen met elkaar
  besproken of het bedrijf in Zuid-Amerika gebruikt kon worden als
  aanleverbedrijf voor vruchtenextracten aan criminele organisaties
  zodat zij nog meer controle zouden kunnen uitoefenen op de
  aanlevering van drugs. Die gedachte kwam op toen bleek dat de
  Colombianen in eigen land niet meer voldoende vruchtensappen konden
  krijgen als coverlading voor hun drugtransporten. De vier
  proefzendingen cocane van elk 25 kilo en de cocanelevering van
  5.000 kilo zouden via dit saptraject worden geleverd. Deze
  cocane-leveringen hebben nooit plaatsgevonden.

  Borgrekening onder pseudo-identiteit

  Medio 1993 hebben Langendoen en Van Vondel een borgrekening
  geopend. Op deze rekening is ongeveer een half miljoen gulden
  gestort. Van Vondel heeft zijn handtekening gezet onder het
  formulier waarmee de valse rekening werd geopend. Van Vondel en
  Langendoen stellen dat het verstrekken van deze identiteit nodig
  was om ervan verzekerd te kunnen zijn dat de dekladingen konden
  worden weggewerkt. Noot

  De heer Van Vondel:
  Het was absoluut noodzakelijk dat dat traject in stand
  bleef. Ik heb er niet echt zo specifiek over nagedacht. We hebben
  toen in de uitvoering van dit traject de beslissing genomen om dit
  zo te doen, zodat de voortgang gewaarborgd bleef.
  De heer Vos:
  En wist de officier van justitie hiervan?
  De heer Van Vondel:
  Nee, hij wist hier niet van. Noot Volgens Van
  Vondel was deze rekening een uitweg voor sapman om zijn zwarte
  verdiensten uit de verkoop van vruchtensappen op een rekening te
  zetten. Het is echter nauwelijks aannemelijk dat de sapman medio
  1993 al een half miljoen gulden verdiend zou kunnen hebben met het
  verkopen van door de CID Kennemerland aangeleverde vruchtensappen.
  Het overzicht van de containers die onder regie van de CID
  Kennemerland zijn ingevoerd maakt het zeer aannemelijk dat grote
  hoeveelheden sap pas in de tweede helft van 1993 op gang komen.

  Zuster van Langendoen

  Op 8 januari 1996 ontving de commissie van de rijksrecherche een
  verklaring van de zuster van Langendoen aan de rijksrecherche. Uit
  de verhoren was gebleken dat zij een rol speelde in het saptraject.
  Deze verklaring geeft meer inzicht over haar rol en duidt op een
  verdergaande betrokkenheid van Langendoen en Van Vondel bij de
  sapfabriek in Zuid-Amerika. Het onderstaande is gebasserd op de
  verklaring van Langendoens zuster. De commissie wil hierbij het
  volgende aantekenen. De zuster van Langendoen heeft op 18 december
  1995 een verklaring afgelegd ten overstaan van een notaris waarin
  zij stelt haar verklaringen aan de rijksrecherche onder druk te
  hebben afgelegd. De betrokken rijksrechercheur ontkent dit bij
  rapport van 19 januari 1996. De twee rijksrechercheurs die haar
  verhoord hebben verklaren dat haar medewerking geheel vrijwillig
  was en dat het hier niet om een strafrechtelijk onderzoek ging.

  De zuster van CID-chef Langendoen ging op verzoek van Langendoen
  bij het bedrijf van sapman werken. Volgens de zuster is niet
  expliciet gesproken over de reden waarom Langendoen voorstelde dat
  zij bij deze fabriek ging werken. Langendoen en Van Vondel
  verklaren dat zij haar op die manier alleen aan een baan wilden
  helpen. De sapman verklaart dat de zuster tevens een rol diende te
  spelen bij het opzetten van een frontstore in het buitenland,
  waarvan de CID Kennemerland later gebruik kon maken. De zuster van
  Langendoen verklaart dat de sapman Langendoen bij hun eerste bezoek
  aansprak als X en dat de sapman de naam Langendoen niet kende. De
  sapman wist niet dat Langendoen politieman was. De zuster mocht aan
  de sapman van Langendoen niet vertellen dat X in werkelijkheid
  Langendoen was en bij de politie werkte. Het is voor de zuster
  onduidelijk waarom zij die informatie niet mocht geven. De zuster
  ging vervolgens werken bij de fabriek van sapman in Zuid-Amerika.
  Zij werd gerente (wettelijk vertegenwoordiger) van de fabriek. Eind
  1994 vroeg de sapman aan de zuster of zij contact wilde leggen met
  Langendoen omdat de sapman zich in financile moeilijkheden bevond.
  De zuster van Langendoen is in maart 1995 op verzoek van Langendoen
  naar Nederland gekomen om de documenten van de fabriek te tonen.
  Langendoen heeft zijn zuster toen minstens 10.000 dollar gegeven om
  de schulden van de fabriek af te lossen en om achterstallig loon te
  betalen. In 1995 is een andere medewerker van de CID Kennemerland
  naar Zuid-Amerika gereisd om een video te maken van de fabriek. De
  man werd door Langendoen aangekondigd bij zijn zuster. Hij gaf als
  reden dat eventuele kopers een indruk wilde krijgen van de fabriek.
  Langendoen zou zijn zuster hebben gesuggereerd de fabriek over te
  nemen. In 1995 is Van Vondel naar Zuid-Amerika gegaan om te bezien
  of de fabriek kon worden verkocht. De zuster van Langendoen
  verklaart dat Langendoen haar heeft gebeld met de mededeling dat
  Van Vondel zou komen om de schulden van de fabriek te betalen. Zij
  zou van Van Vondel in totaal 40.000 dollar hebben ontvangen.

  De zuster van Langendoen is ervan overtuigd dat de sapman geld
  kreeg van de politie in Haarlem en dat de politie op de n of andere
  wijze financile belangen had in de fabriek in Zuid-Amerika.
  Langendoen spande zich in 1995 in om een afvloeiingsregeling voor
  zijn zuster te regelen. Die regeling is tot stand gekomen.

  Afkopen van sapman en het achterhouden van informatie

  Ook nadat Van Vondel bij de politie weg was gegaan en zijn eigen
  recherche-bureau begonnen was, bleef contact bestaan tussen de
  sapman en Van Vondel. Eind 1994 verkeerde de sapman in financile en
  emotionele moeilijkheden. Van Vondel verklaart dat hij toen
  zelfstandig heeft besloten maatregelen te nemen om de sapman te
  beschermen.

  De sapman kreeg in 1995 van Van Vondel een bedrag tussen de
  500.000 en 1 miljoen gulden om uit de problemen te komen en zijn
  bedrijf te kunnen voortzetten. De sapman heeft dat geld mede
  gekregen van Van Vondel om met zijn familie voor zes maanden naar
  de Verenigde Staten te gaan. Van Vondel wilde op die manier
  voorkomen dat de sapman door de rijksrecherche of de commissie zou
  worden gehoord. Van Vondel kreeg dit geld naar eigen zeggen van
  informant 1. Van Vondel bestempelde dit als een lening. Volgens Van
  Vondel wilde informant 1 het geld geven aan de sapman om te
  voorkomen dat de sapman in de openbaarheid zou vertellen over de
  saptrajecten. Noot Van Vondel stelt dat hij zich, ook al
  was hij geen politieman meer, emotioneel verplicht voelde de
  anonimiteit van de sapman te beschermen.

  De heer Van Vondel:
  Ik ben ook niet blij met datgene wat ik uiteindelijk gedaan
  heb, maar ik heb die beslissing wel overwogen en met een emotionele
  achtergrond genomen. Ik sta daar nu voor.
  Noot

  Van Vondel stelt nadrukkelijk dat hij zelf besloten heeft tot deze
  activiteiten. Langendoen zou niet op de hoogte zijn geweest van de
  betalingen. In 1994 en 1995 hebben Langendoen, Van Vondel en sapman
  verschillende malen contact gehad. Van Vondel en Langendoen
  verklaren beiden dat tijdens deze gesprekken nooit is gesproken
  over deze betalingen. Noot

  Uit een opgenomen gesprek tussen sapman en Van Vondel blijkt dat
  Van Vondel verschillende malen heeft gezegd dat, indien de
  rijksrecherche of de commissie sapman wil horen, hij contact moet
  opnemen met Langendoen om af te spreken hoe om te gaan met de
  informatie dat hij als informant had gefunctioneerd. Uit dit
  gesprek kan echter niet geconcludeerd worden dat Langendoen
  daadwerkelijk op de hoogte was van de betaling aan de sapman. Het
  gesprek toont dat Van Vondel probeerde om samen met de sapman een
  verhaal te construeren voor het geval hij verhoord zou worden door
  de rijksrecherche of de commissie. Het blijft onduidelijk in
  hoeverre Van Vondel in opdracht of met medeweten van anderen
  handelde. Het is onaannemelijk dat Van Vondel niemand heeft
  ingelicht over zijn beslissing de sapman geld te betalen dat
  afkomstig was van informant 1. Langendoen was in het verleden
  steeds op de hoogte van alle handelingen van Van Vondel.

  De heer Van Vondel:
  Kijk, wij zijn pioniers geweest met de methode. Ook daarin
  hebben wij dingen gedaan, waarvan je nu zegt: is het wel verstandig
  geweest dat je het zo gedaan hebt? Maar toen in dat tijdsbeeld
  hebben wij die verantwoordelijkheid, die beslissing zo genomen.
  Uiteraard ligt er ook een gedeelte bij mijzelf. In het geheel
  bezien word ik dus gegijzeld door de omstandigheden.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Vondel, waarom zegt u nu achteraf: ik had het
  niet moeten doen?
  De heer Van Vondel:
  Omdat het toch allemaal openbaar geworden is.
  De heer Koekkoek:
  En dat wilde u net voorkomen?
  De heer Van Vondel:
  Dat wilde ik voorkomen.
  De heer Koekkoek:
  Dus het was vergeefse moeite?
  De heer Van Vondel:
  Het is vergeefse moeite geweest. Noot

  3.6.5 Andere dekladingen

  De containers met drugs bevatten allerlei andere soorten
  deklading naast vruchtensappen. Er bestaat veel onduidelijkheid
  over wat precies is gebeurd met deze andere dekladingen. Er is geen
  administratie van de verwerking van deze dekladingen van de
  doorgelaten containers. De commissie constateert dat deze
  dekladingen op verschillende wijzen door de CID zijn weggewerkt. De
  dekladingen zijn deels aan de chauffeur gegeven om zelf te
  verhandelen en deels op een andere wijze weggewerkt. Humanitaire
  hulp

  De voorzitter:
  Hebt u te maken gehad met dekladingen van andere
  partijen die via de methode binnenkomen?
  De heer Van Vondel:
  Ja, daar heb ik ook mee te maken.
  De voorzitter:
  Wat doet u daarmee?
  De heer Van Vondel:
  Als je iets hebt, moet je dat kwijt, want het kan een
  obstakel zijn in je werkzaamheden. Je moet dat dus netjes
  opruimen.
  De voorzitter:
  Waar gaat het dan naartoe?
  De heer Van Vondel:
  Het is voor een groot gedeelte naar het buitenland
  vertrokken.
  De voorzitter:
  Kunt u daar iets preciezer over zijn? Waar gaat het naartoe?
  Wat moeten wij ons voorstellen?
  De heer Van Vondel:
  U moet zich voorstellen dat iets wat nog bruikbaar is, als
  humanitaire hulp naar het buitenland is gegaan, naar
  Oostbloklanden.
  Noot

  Tegeltjes

  De heer Teeven:
  Het waren Colombiaanse tegeltjes en bij dat bedrijf troffen
  wij nog een tegeltje aan dat op de achterzijde vermeldde: made in
  Colombia. Die tegeltjes werden daar gebracht en contant afgerekend.
  Wij hebben kunnen vaststellen dat de tegeltjes die hier per
  container zijn binnengekomen, ook de tegeltjes zijn die daar zijn
  afgeleverd. Dat kan je zien aan de hand van de factuur maar ook aan
  de hand van de ladingspapieren. Die bescheiden hebben wij uiteraard
  aan de rijksrecherche gegeven, ten behoeve van haar
  onderzoek.
  De voorzitter:
  Er is betaald. Wat gebeurt er met het geld? Er wordt zo vaak
  betaald. Als ik tegels kom aanbieden, word ik ook betaald.
  De heer Teeven:
  Interessant was de verklaring van de directeur van dat
  bedrijf. Hij deelde mee dat die tegeltjes waren aangeboden door een
  familielid van iemand die bij hem werkte. Er werkte dus een
  personeelslid bij dat bedrijf en de tegeltjes werden aangeboden
  door een familielid van hem. Welnu, dat was een politieman uit
  Noord-Holland. De naam is bij mij bekend maar die zal ik nu niet in
  het openbaar noemen.
  De heer De Graaf:
  Kennemerland?
  De heer Teeven:
  Een politieman uit Kennemerland, die daar een familielid had
  werken.
  De heer De Graaf:
  En daar is voor betaald?
  De heer Teeven:
  Daar is contant een betrekkelijk gering bedrag voor betaald
  en dat is ook afgetekend op de factuur met voldaan.

  Noot
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Vondel, zijn er ooit tegeltjes geweest als
  deklading?
  De heer Van Vondel:
  Dan moet ik weer terugkomen op mijn verhaal.
  De voorzitter:
  Wilt u zeggen ja of nee?
  De heer Van Vondel:
  Ik zeg daarop geen ja en geen nee. U vraagt naar specifieke
  goederen. Specifieke goederen zijn altijd gerelateerd aan zaken. Ik
  kan dus geen ja of nee zeggen.
  De voorzitter:
  Daar zitten wij nou. Vanochtend heeft de heer Teeven het
  specifiek gehad over tegeltjes die er als
  deklading uit
  zouden zijn gekomen. Is u daarvan iets bekend?
  De heer Van Vondel:
  Mijnheer de voorzitter, daarop kan ik geen antwoord geven.
  Ik kom elke keer weer terug op hetzelfde verhaal. Goederen zijn
  gerelateerd aan zaken. Als ik over goederen spreek, kunnen

  informanten in de problemen komen. Ik kan dat niet doen. Als wij
  in een besloten zitting zijn, kan ik daarover spreken. Ik kan dat
  hier niet doen voor de camera. (…)
  Noot
  De heer Van Vondel:
  Er is eenmaal een partij geweest waarin ik zelf een rol heb
  gespeeld.
  De heer De Graaf:
  Waarom heeft u dat gedaan? Waarom heeft u het toen niet om
  niet weggedaan?
  De heer Van Vondel:
  Wij hebben toen meteen geleerd dat dit veel te veel risico’s
  geeft. Vandaar dat wij voor die andere mogelijkheid hebben
  gekozen.
  De voorzitter: U zegt dus:
  er is een keer iets geweest waarvoor wij geld ontvangen
  hebben? Waar is dat geld gebleven?
  De heer Van Vondel:
  Dat is naar de informant teruggegaan. Die heeft het
  aangewend voor de financiering van andere zaken.
  De heer De Graaf:
  Het gaat toch niet om grote bedragen?
  De heer Van Vondel:
  Dat was een heel klein beetje. Noot

  3.6.6 Dekmantelfirma’s en valse identiteitsbewijzen

  Dekmantelfirma’s

  De CID Kennemerland maakte gebruik van verschillende
  dekmantelfirma’s. De CID richtte deze firma’s op. De firma’s werden
  gebruikt als organisaties waar de containers naar toe konden worden
  gestuurd. Zij dienden als notify-adresses op de bills of lading. De
  CID Kennemerland heeft onder verschillende namen verscheidene van
  deze dekmantelfirma’s opgezet.

  Bij het oprichten van deze dekmantelfirma’s is gebruik gemaakt
  van namen van bestaande personen. In enkele gevallen zouden deze
  personen achteraf op de hoogte gesteld zijn van het gebruik van hun
  naam. Langendoen stelt dat de betrokken personen indirect
  toestemming hebben gegeven. Noot Het blijft onduidelijk
  wat daaronder moet worden verstaan.

  De heer Rouvoet:
  U sprak van indirecte toestemming. Als daar in indirecte zin
  toestemming voor is gegeven,

  betekent dat dan dat u voor gebruikmaking van personalia carte
  blanche had? Werd er eenmalig gezegd dat u van personalia gebruik
  kon maken en kon u dan zelf bepalen wat u daarmee deed? En zou dat
  verklaren dat betrokkenen niet op de hoogte waren van het gebruik
  maken voor het oprichten van bijvoorbeeld een bedrijfje? Mag ik u
  zo verstaan?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat u het goed ziet. (…)
  De heer Rouvoet:
  Ik heb nog een vraagje over het gebruik van die naam. U zei
  eerder op een vraag van mij dat u carte blanche had gekregen. Ik
  begrijp nu dat, als u weggaat, u die carte blanche achterlaat en
  dat u op dat moment niet terug moet naar de betrokkene om dit terug
  te geven, te regelen of hier afspraken over te maken met degene die
  aan uw bureau komt te zitten.
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Rouvoet:
  Die carte blanche blijft er liggen en er kan van alles mee
  gedaan worden, zonder dat u daar zicht op hebt en daar
  verantwoordelijkheid voor draagt.
  De heer Langendoen:
  Ja. Noot

  Valse identiteitsbewijzen

  De CID Kennemerland kon beschikken over valse identiteiten die door
  de Haarlemse burgemeester ter beschikking waren gesteld. Het ging
  om een aantal paspoorten en rijbewijzen waarop onjuiste
  persoonsgegevens stonden vermeld. Deze bevonden zich in de kluis
  van de Haarlemse politie. De paspoorten en rijbewijzen zouden
  gebruikt worden voor het huren van auto’s ten behoeve van
  observatie en het huren van ruimten.

  De voorzitter:
  Heeft u ooit daarna gevraagd wat ermee gebeurde?
  Mevrouw Schmitz:
  Indertijd heb ik er niet naar gevraagd, maar ik heb nu
  gehoord dat men die drie keer heeft gebruikt. Tweemaal om naar
  een
  informant te reizen in de Verenigde Staten en
  eenmaal voor de veiligheid. De heer Langendoen verbleef toen met
  zijn gezin twee weken in het buitenland.
  Noot

  Met de burgemeester van Haarlem was afgesproken dat de CID verslag
  zou doen wat met deze valse identiteitsbewijzen zou gebeuren. Van
  dergelijke verslagen is geen sprake. Noot

  De heer De Graaf:
  Heeft u, buiten dat specifieke geval, andere identiteiten
  gebruikt? Heeft u andere namen gebruikt zonder dat u daarbij de
  benodigde papieren had? Of is dat niet nodig in het runnen van

  informanten?
  De heer Van Vondel:
  Ik heb wel eens een andere naam gebruikt. Ik heb mij wel
  eens anders voorgesteld dan degene die ik was.
  De voorzitter:
  Ook voor het opzetten van fakebedrijfjes?
  De heer Van Vondel:
  Ja, dat klopt. Noot De commissie heeft
  geconstateerd dat in verschillende regio’s gebruik is gemaakt van
  valse identiteitsbewijzen door de lokale politie of door de CRI
  (ANCPI). Noot Het gaat niet alleen om de regio’s
  Kennemerland en Gooi en Vechtstreek, maar ook om Utrecht,
  Zuid-Holland-Zuid, Den Bosch en Amsterdam. Het ontbreekt echter aan
  een eenduidige wettelijke basis voor het verstrekken van valse
  identiteitsbewijzen door gemeenten. In verschillende gemeenten
  werden dan ook verschillende voorwaarden gesteld aan het gebruik
  van de valse identiteitsbewijzen. De CRI verstrekt in principe geen
  valse identiteisbewijzen aan CID-en.

  3.6.7 Administratie Kennemerland

  In de administratie van de CID Kennemerland zijn vele hiaten
  aangetroffen. Cruciale onderdelen van het werk van de CID werden
  niet of onvolledig vastgelegd. De commissie constateert dat door de
  gebrekkige administratie belangrijke vragen over het functioneren
  van de medewerkers van de CID Kennemerland en de informanten
  onbeantwoord zullen blijven. Aangezien het niet mogelijk is op
  basis van documenten een oordeel te geven over de gebeurtenissen is
  de commissie genoodzaakt alleen verklaringen van personen als basis
  voor het oordeel te gebruiken. De betrouwbaarheid van deze
  verklaringen is niet altijd eenduidig te beoordelen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken