• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.8 Beveronderzoek Rotterdam

  3.8 Beveronderzoek Rotterdam

  In de zomer van 1992 werd in Rotterdam het
  Haveninformatieproject gestart. Het doel van het project was de
  informatie van verschillende diensten over de georganiseerde
  criminaliteit in de haven bij elkaar te brengen. Uit het
  Haveninformatieproject bleek dat een aantal personen zich in
  georganiseerd verband bezig hield met strafbare feiten. De
  Rotterdamse recherche en CID startten mede naar aanleiding hiervan
  een onderzoek tegen een handelaar in verdovende middelen die al
  meermalen veroordeeld was. Onder de codenaam Bever werd zodoende
  eind 1993 een onderzoek gestart door het kernteam
  Rotterdam-Rijnmond. De RCID Rotterdam had contact met de RCID
  Kennemerland. Uit dit contact bleek dat de RCID Kennemerland een
  informant runde die voor het Beveronderzoek belangrijke informatie
  zou kunnen bieden (hier verder informant 3 genoemd).

  Omdat de organisatie van het onderzoekssubject zeer gesloten
  was en professioneel te werk ging, was de inschatting dat het zeer
  moeilijk zou zijn een goede informatiepositie te verkrijgen in dit
  onderzoek. De mededeling van de
  RCID Kennemerland kwam
  derhalve voor het onderzoek van het
  kernteam op een
  buitengewoon goed moment.
  Noot

  Op 21 december 1993 vond overleg plaats tussen
  vertegenwoordigers van de CID Kennemerland, waaronder CID-chef
  Langendoen en CID-rechercheur Van Vondel, de CID-chef Rotterdam In
  ‘t Veld en CID-officier van justitie te Rotterdam De Groot. De RCID
  Kennemerland vertelde dat de informant, gezien zijn contacten, zeer
  gedetailleerde informatie kon leveren over de invoer in Nederland
  van containers met softdrugs door het onderzoekssubject in het
  Beveronderzoek. Volgens het verslag van deze bijeenkomst meldde
  Langendoen dat de CID Kennemerland nu tijd had, omdat het IRT was
  opgeheven en de voordelen van de methode in Amsterdam niet begrepen
  werden.

  De CID Kennemerland zou de container vervoeren naar
  een door de politie gecontroleerde loods. De container zou in die
  loods worden gecontroleerd op softdrugs en andere verdovende
  middelen. Indien alleen softdrugs in de container aanwezig zouden
  zijn, zou een
  gecontroleerde aflevering doorgang kunnen
  vinden. Het onderzoekssubject zou n of meer auto’s beschikbaar
  stellen om de softdrugs op de door het onderzoekssubject bepaalde
  plaats af te leveren. Het voertuig zou worden beladen door de

  RCID Kennemerland en onder begeleiding van het
  observatieteam door een van de CID-rechercheurs van Kennemerland
  worden neergezet op een lokatie te behoeve van het
  onderzoekssubject.
  Noot Volgens De Groot stelde
  Langendoen in dit gesprek dat hij al eerder deze methode had
  gebruikt en daarvoor toestemming had van de officier van justitie
  in Haarlem.

  Het OM Haarlem bevestigt het verlenen van een dergelijke
  toestemming niet. Zaken waarbij van de hier bedoelde methodiek
  gebruik is gemaakt, zijn op het Haarlemse parket niet bekend. Wel
  is bekend dat in het oude
  IRT waarin sommige van dezelfde
  dramatis personae participeerden als in het Kennemer CID-veld
  werkzaam waren, van een vergelijkbare methodiek gebruik is gemaakt.
  Van een direct contact tussen Rotterdams en Haarlems OM teneinde
  uitdrukkelijk na te gaan in hoeverre deze methodiek in Kennemerland
  – buiten
  IRT verband – was geaccordeerd, is geen sprake
  geweest.
  Noot Langendoen zou tevens in dit gesprek
  gezegd hebben dat het OM Haarlem de informant toestemming had
  gegeven zijn verdiensten te behouden. De informant zou zelf de
  verschillende kosten moeten betalen. Volgens De Groot werd de
  afspraak gemaakt dat elke levering van softdrugs, behoudens
  bijzondere omstandigheden, in beslag zou worden genomen. De
  commissie heeft geconstateerd dat in het CID-verslag van deze
  vergadering vermeld staat dat doorlating vanwege de
  geloofwaardigheid van de informant tot de mogelijkheden behoorde.
  Noot

  De heer De Graaf :
  Maar de eis die u nu formuleert, namelijk dat alles in
  beslag zou moeten worden genomen bij de zendingen, was toch niet zo
  absoluut als u hem nu formuleert?
  De heer De Groot:
  Die was wl absoluut. Ik heb er wel bij gezegd – dat is zo
  langzamerhand een kwestie van algemene bekendheid, in ieder geval
  in ons vak – dat ik mij natuurlijk realiseer dat het niet op alle
  momenten mogelijk is, door wat voor soort omstandigheden dan
  ook.
  De heer De Graaf:
  Maar in die vergadering van 21 december 1993 is het zo
  geformuleerd – als wij goed

  genformeerd zijn – dat gecontroleerde doorlevering zou kunnen om
  redenen van geloofwaardigheid.
  De heer De Groot:
  Nee, helemaal niet. Daar hebben wij het niet over gehad. Die
  man was al hartstikke geloofwaardig, werd ons verteld.
  De voorzitter:
  Ik kan mij ontzettend vergissen, maar in het verslag dat
  door uw eigen
  CID is gemaakt van de vergadering van 21
  december, staat met zoveel woorden dat het natuurlijk gericht is op
  het tactisch maken, maar dat doorlaten in het milieu om redenen van
  geloofwaardigheid niet kan worden uitgesloten.
  De heer De Groot:
  Van geloofwaardigheid, van veiligheid, dat is maar hoe je
  erover praat.
  Noot CID-officier De Groot zag deze
  methode als een normale vorm van gecontroleerde aflevering.
  Noot De Groot keurde de methode dan ook goed.
  Noot Hoofdofficier van justitie De Haas gaf op een
  globale vraag van De Groot te kennen dat hij deze trajecten
  overliet aan De Groot. Gezien de mededelingen van Langendoen over
  de toestemming van het Haarlemse OM achtte De Groot dit alles
  toelaatbaar. De Groot stemde ermee in dat de informant zijn
  verdiensten mocht behouden. Noot
  De heer De Graaf:
  Uw hoofdofficier schrijft in een begeleidend schrijven bij
  uw ambtsbericht, in zijn brief aan de procureur-generaal, de heer
  Docters van Leeuwen, dat politie en openbaar ministerie Rotterdam
  te zeer blind lijken te hebben gevaren op informatie uit een
  traject dat zij niet zelf geheel onder controle hadden of geheel
  konden doorzien. Dat lijkt mij niet prettig om te lezen. Of bent u
  het daarmee eens?
  De heer De Groot:
  Ik denk dat het de waarheid is.
  De heer De Graaf:
  Vindt u zelf dat u te makkelijk te blind heeft
  gevaren?
  De heer De Groot:
  Ik denk dat wij achteraf kunnen constateren dat wij te veel
  zijn uitgegaan van mededelingen en dat wij niet hebben doorgevraagd
  c.q. niet medegedeeld hebben gekregen hoe het precies werkte.

  Noot

  De Groot ging ervan uit dat de RCID Kennemerland informant 3 zou
  blijven runnen onder de verantwoordelijkheid van de CID-officier
  Kennemerland. Desondanks werd informant 3 wel ingeschreven als
  informant bij de RCID Rotterdam. De RCID Rotterdam moest
  verschillende malen vragen om het informantendossier van informant
  3. Uiteindelijk kreeg de RCID Rotterdam slechts enkele summiere
  gegevens over de informant.

  De informant mocht slechts activiteiten verrichten met
  betrekking tot de invoer van softdrugs indien door De Groot
  toestemming zou zijn gegeven. De Groot ging ervan uit dat informant
  3 alleen voor Rotterdam zou worden gerund en niet voor andere
  regio’s. De Groot had hierover geen contact met CID-officier van
  justitie uit Haarlem Kuitert.

  Wel deelde de Rotterdamse CID-OvJ op 11 januari 1994 terloops
  – in een vergadering die op een geheel andere aangelegenheid
  betrekking had – aan het unithoofd van de Haarlemse CID-OvJ mede
  dat in Rotterdam gebruik werd gemaakt van de methodiek uit de
  zogenaamde IRT-affaire met behulp van een Haarlemse

  informant. Nadere gedachtenwisseling heeft niet plaats
  gehad.
  Noot Vervolgens werden op de afgesproken
  wijze verschillende partijen drugs Nederland ingevoerd. Begin 1994
  verloor het observatieteam een partij van meer dan 2.000 kilo
  softdrugs uit het oog die vervolgens in het milieu terecht kwam.
  Midden 1994 werden ruim 8.000 kilo softdrugs afgeleverd. Daarvan is
  6.550 kilo in beslag genomen. In deze periode werden enkele
  duizenden kilo’s softdrugs Nederland ingevoerd die achteraf niet
  voor de criminele organisatie bleken te zijn, waarnaar de
  Rotterdamse politie onderzoek deed. Door het observatieteam werden
  twee opslagplaatsen in Amsterdam vastgesteld. Deze hoeveelheden
  zijn niet in beslag genomen.

  Inmiddels besloot de CID Rotterdam de informant af te bouwen. De
  CID Rotterdam werd met teveel onverwachte zaken geconfronteerd.
  Tevens ontstond twijfel of met deze methode relevante informatie
  kon worden verzameld. Het afbouwen bleek veel tijd te nemen.

  De heer De Graaf:
  Wanneer heeft u besloten dat het moest worden
  afgebouwd?
  De heer De Groot:
  In juli.
  De heer De Graaf:
  Waarom?
  De heer De Groot:
  Omdat wij bij de laatste zending op het laatste moment met
  een probleem geconfronteerd werden, waar wij niet op gerekend
  hadden. Dat maakte het ons onmogelijk, die hoeveelheid verdovende
  middelen in beslag te nemen.
  De heer De Graaf:
  En toen had u er genoeg van?
  De heer De Groot:
  Nou, niet genoeg van, want op zichzelf had ik graag nog wel
  wat bewijsmateriaal bij elkaar gehaald. Maar dan krijg je toch het
  idee dat je niet meer precies weet of de regie nog wel goed is.

  Noot

  Eind 1994 raakte het observatieteam enkele honderden kilo’s
  softdrugs kwijt doordat het vliegtuig dat de aflevering volgde, in
  verband met weersomstandigheden was gedwongen te landen. Tevens
  werden enkele duizenden kilo’s doorgelaten om de veiligheid van de
  informant te waarborgen. Eind 1994 werd de voornoemde 6.500 kilo in
  beslag genomen.

  Intussen was in Kennemerland bij het OM gebleken dat voor
  Rotterdam een informant werd gerund. Noch de vorige CID-officier
  Kuitert, noch de huidige CID-officier Snijders was op de hoogte. Op
  6 februari 1995 overlegde CID-chef Rotterdam In ‘t Velt met de
  CID-officier Kennemerland Snijders en de nieuwe CID-chef
  Kennemerland Woest. Zij besloten informant 3 te laten runnen door
  Rotterdam. Pas na dit gesprek had een eerste contact plaats tussen
  CID-officier Rotterdam De Groot en CID-officier Kennemerland
  Snijders. De criminele organisatie eiste een goedmaker van
  informant 3 voor alle in beslag genomen partijen. Informant 3 leek
  onder de druk van de criminele organisatie te bezwijken. Hij uitte
  serieuze bedreigingen richting de CID Kennemerland en de Haarlemse
  korpschef Straver. Tevens dreigde de informant zichzelf en zijn
  familie van het leven te beroven. De CID Rotterdam en het OM
  Rotterdam waren bereid onder strikte voorwaarden nog een container
  door te laten om de veiligheid van de informant te waarborgen. In
  deze periode kreeg de informant van een andere criminele
  organisatie de bill of lading van een container. De informant
  raakte in paniek en vreesde voor zijn leven als deze container in
  beslag zou worden genomen. Informant 3 had inmiddels bedreigingen
  thuis ontvangen.

  Indien de partij niet zou worden binnengehaald door de
  overheid, vreesde hij dat de criminele groepering hem zou
  liquideren. In dat geval zou hij echter van tevoren Van Vondel,
  Langendoen en Straver meenemen.
  Noot De CID
  Kennemerland, CID Rotterdam en de CID Gooi en Vechtstreek bespraken
  de ontstane situatie. Besloten werd de informant mede te delen dat
  geen containers meer zouden worden ingevoerd en dat de informant
  vanaf dat moment onder observatie van de politie zou staan om bij
  eventuele dreigingen te kunnen ingrijpen. De informant kreeg van de
  politie een geloofwaardig verhaal voor de criminele organisatie. In
  het Bevertraject zijn in totaal 44.000 kilo softdrugs doorgelaten.
  Daarvan is aantoonbaar 26.000 kilo in beslag genomen en 18.000 kilo
  op de markt terecht gekomen door ofwel de onmogelijkheid van
  observatieteams om de transporten te volgen ofwel bewust
  doorgelaten vanwege de veiligheid van de informant. Ook deze
  informant mocht zijn verdiensten behouden en diende alle kosten van
  het huren van de loods, het loon van de chauffeur en de benodigde
  papieren zelf te betalen. De commissie heeft zelf kunnen
  constateren dat informant 3 verklaart nog steeds te worden
  geconfronteerd met containers met drugs. De criminele organisaties
  eisen dat hij de containers Nederland binnen brengt. Nog onlangs
  probeerde informant 3 de overheid ertoe te brengen om deze
  containers door te laten. Hij heeft een aanbod voor een
  beschermingsprogramma afgeslagen. Dat is in een convenant tussen
  informant 3, de RCID chef Kennemerland en de RCID chef Rotterdam
  vastgelegd. Nog steeds worden bedreigingen geuit door en tegen de
  informant. De positie van de informant is nog steeds penibel.

  De heer De Graaf:
  Mijn laatste vraag op dit punt. De Bever-zaak is
  gestopt?
  De heer De Groot:
  De Bever-zaak is niet gestopt.
  De heer De Graaf:
  Het tactisch onderzoek is niet gestopt?
  De heer De Groot:
  Wij zijn nog steeds met de Bever-zaak bezig, zij het op een
  andere wijze.
  De heer De Graaf:
  Op een andere wijze? Niet meer via deze methode?
  De heer De Groot:
  Nee, niet meer via deze methode.
  De heer De Graaf:
  U heeft nog steeds goede hoop dat het een goede afloop
  krijgt?
  De heer De Groot:
  Ja, want anders zouden wij helemaal gezegd hebben dat er
  niks meer gedaan moest worden. Wij proberen er in ieder geval nog
  iets van te maken.
  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken