• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 4.1 Inleiding

  HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE

  4.1 Inleiding

  De commissie heeft systematisch onderzoek gedaan naar het
  gebruik van opsporingsmethoden. De basis van dit onderzoek ligt in
  de vragen die de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden
  hierover gesteld heeft. In de volgende hoofdstukken wordt
  weergegeven hoe opsporingsmethoden in Nederland worden ingezet. De
  commissie hanteert daarbij het onderscheid tussen observatie,
  informanten runnen, infiltratie en overige opsporingsmethoden. De
  commissie besteedt per methode aandacht aan de regelgeving en de
  jurisprudentie, het feitelijk gebruik, de sturing en controle van
  het gebruik door het OM en de verslaglegging. Afsluitend wordt bij
  een aantal methoden aandacht besteed aan de corruptiegevoeligheid
  hiervan. Noot De inzet van methoden waarbij veelvuldig
  contact wordt onderhouden met criminele derden levert
  corruptierisico’s op. Dit is het geval bij het runnen van
  informanten, infiltratie, gecontroleerde aflevering en het
  doorlaten van drugs. In de hoofdstukken over informanten en
  infiltranten wordt hierop nader ingegaan. De commissie heeft veel
  onderzoeken naar criminele organisaties aangetroffen waarbij sprake
  was van de inzet van een combinatie van methoden. Een omvangrijk
  onderzoek naar een criminele organisatie betekent al snel de inzet
  van verschillende methoden tegelijkertijd. Naast een tactisch
  onderzoek met specifieke methoden ten aanzien van verdachten loopt
  dan ook een zogenaamd pro-actief onderzoek dat zich concentreert op
  andere personen. Zo gaat een methode als politie-infiltratie
  vrijwel altijd gepaard met observatie. Ook bestaat gecontroleerde
  aflevering niet zonder observatie. Inkijkoperaties gaan vaak samen
  met gecontroleerde afleveringen. Het plaatsen van peilzenders
  zonder volgen heeft geen zin. De commissie realiseert zich derhalve
  terdege dat een aparte bespreking van methoden, zoals hier voor
  gekozen is, vaak geweld doet aan de praktijk. Gezien het feit dat
  het hier gaat om duidelijk te onderscheiden opsporingsmethoden, is
  gekozen voor een aparte bespreking en beoordeling.

  Om een beeld te krijgen van de inzet van opsporingsmethoden
  heeft de commissie in alle politieregio’s en arrondissementen
  gesprekken gevoerd en documenten opgevraagd. Het onderzoek door de
  commissie en haar staf leverde veel nieuwe gegevens over het
  gebruik op. Noot Hiernaast is ook gebruik gemaakt van de
  inventarisatie van gehanteerde opsporingsmethoden (de doorlichting)
  die op last van de minister van Justitie begin 1995 door de
  parketten is opgesteld (zie hoofdstuk 9). Op straffe van het
  stopzetten van de zaak dienden politie en justitie een overzicht te
  leveren van de gebruikte methoden. Deze doorlichting heeft veel
  (ongestructureerde) gegevens opgeleverd. Het ministerie van
  Justitie heeft geen samenvattend overzicht van deze gegevens
  gemaakt. De commissie heeft gemeend in haar rapportages de gegevens
  die voortkomen uit deze doorlichting te moeten verwerken. Daarnaast
  geven de beslissingen van de Centrale toetsingscommissie ( CTC) een
  beeld van opsporingsmethoden in Nederland. Ook deze gegevens zijn
  verwerkt in de rapportages. De commissie heeft casusonderzoek
  gedaan naar enkele bijzondere zaken en methoden naast het onderzoek
  naar de Delta-methode. Het gaat om een casus of voorbeelden van
  opsporing en vervolging waarin de vraagpunten van de commissie
  expliciet naar voren komen. De commissie besteedt specifieke
  aandacht aan een aantal omvangrijke casussen, te weten de zaken
  Charles Z., Henk R., TCR/TCA, Laundry, Ramola en AH Oosterbeek,
  alsmede het Copa-onderzoek. Tenslotte is de informatie die uit de
  openbare verhoren kwam verwerkt in deze rapportage. In deze
  verhoren zijn de verschillende opsporingsmethoden uitgebreid aan de
  orde geweest. De commissie moest daarbij steeds laveren tussen de
  wens om lopende onderzoeken niet te openbaren of personen niet in
  gevaar te brengen en de noodzaak om in de openbaarheid de gebruikte
  opsporingsmethoden te kunnen duiden. De commissie heeft getracht
  steeds een evenwicht te vinden tussen deze potentieel
  conflicterende belangen. Het volgende citaat toont het dilemma
  waarmee zowel de commissie als de getuigen worstelden:

  De voorzitter:
  Maar op dit moment? Weet u of er bij u wordt doorgeleverd of
  niet?
  De heer Wilzing:
  Ik sta onder ede en u vraagt mij heel concreet over een
  zaak.
  De voorzitter:
  Neen, niet over een zaak.
  De heer Wilzing:
  Maar ik denk aan een zaak; laat ik het zo zeggen. Daar ben
  ik buitengewoon terughoudend in. Maar ik sta onder ede.
  De voorzitter:
  U staat onder ede, zeker.
  De heer Wilzing:
  Dat betekent dat zaken kunnen lopen. Die zijn tot op het
  hoogste bevoegde niveau

  afgeregeld en afgespijkerd, zeer zorgvuldig. Daar is dan ook een
  driehoek van op de hoogte: die kent het, weet het en weet wat ze
  wil.
  De voorzitter:
  Het lijkt u niet verstandig om daarover verder indicaties te
  geven op dit moment?
  De heer Wilzing:
  Neen.
  De voorzitter:
  Goed, dat begrijp ik. Noot Deze
  onderzoeksmethoden hebben de commissie een goed beeld gegeven van
  de diversiteit van opsporingsmethoden. Echter, de commissie heeft
  niet de illusie dat zij door haar onderzoek een volledig beeld
  heeft. Elk onderzoek levert andere feiten op. In dit onderzoek
  worden de varianten beschreven waarin opsporingsmethoden worden
  ingezet, alsmede worden gegevens genoemd over de omvang.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken