• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 4.2 Vormen van observatie

  4.2 Vormen van observatie

  Onder observatie verstaat de commissie het gadeslaan van
  bepaalde personen, objecten en situaties ten einde informatie te
  verzamelen, al dan niet op de openbare weg of al dan niet in voor
  het publiek toegankelijke ruimten. In haar onderzoek heeft de
  commissie aandacht besteed aan verschillende vormen van observatie:
  a. aftappen van telecommunicatie;

  b. scannen van mobiele telefoons en van semafoons;
  c. direct afluisteren m.b.v. technische middelen (w.o.
  richtmicrofoons);
  d. observeren en volgen;
  e. gebruik van plaatsbepalingsapparatuur;
  f. fotograferen en maken van video-opnamen;
  h. inkijkoperaties.
  Een indicatie van het gebruik van deze methoden geeft de volgende
  tabel. Dit zijn slechts de verzoeken aan de Dienst technische
  ondersteuning in de afgelopen twee jaren.

  Assistentieaanvragen in recherchezaken van alle regio’s aan
  de DTOO in 1995 en 1994

  Tabel
  Uit deze tabel blijkt een toename van assistentieverzoeken aan de
  DTOO. Over 1994 zijn de cijfers over daadwerkelijke inzetten niet
  paraat, maar de gegevens hierover uit 1995 geven een indicatie.
  Vijftien procent van het totaal aantal verzoeken wordt niet
  ingewilligd. Hieraan kunnen redenen van recherche-tactische,
  juridische of technische aard ten grondslag liggen. Om het gebruik
  van het videolaboratorium, sema-kloon en het plaatsen van
  peilbakens blijkt het meest verzocht te worden.

  Over 1992 en 1993 kunnen de gegevens over aantallen
  assistentieverzoeken, respectievelijk 485 en 806, gesplitst worden
  naar politieregio, het KLPD en overigen. Hieronder vallen de
  bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de
  kernteams. De meeste verzoeken komen van de politieregio’s Utrecht
  en Amsterdam-Amstelland en het KLPD.

  In bijlage 5 Methoden is een apart hoofdstuk 3 observatie
  opgenomen waarin uitgebreid op de elementen van deze
  observatiemethoden wordt ingegaan. In deze paragraaf zal de
  commissie zich beperken tot de belangrijkste bevindingen en haar
  beoordelingen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken