• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 4.4 Bevindingen

  4.4 Bevindingen

  4.4.1 Aftappen telecommunicatie

  Het aftappen van telecommunicatie (telefoon, mobiele telefoon,
  semafoon, fax, dataverkeer) moet plaatsvinden in het kader van een
  gerechtelijk vooronderzoek met machtiging van de
  rechter-commissaris (artt. 125g e.v. WvSv). De commissie heeft
  slechts n keer geconstateerd dat aftappen van telecommunicatie
  zonder machtiging van de rechter-commissaris heeft
  plaatsgevonden.

  Het gebruik van taps van (auto)telefoons, semafoons en faxen
  vindt frequent en nagenoeg automatisch plaats in grote strafzaken.
  Het aantal taps loopt jaarlijks in de duizenden. Het gebruik van
  dit opsporingsmiddel is routine geworden voor zowel politie als
  justitie. De waarde van het middel voor bewijsrechtelijk gebruik is
  afgenomen omdat leden van criminele organisaties slechts zelden via
  de telefoon belastende uitspraken doen. Dit neemt niet weg dat dit
  middel veel informatie kan opleveren. Door middel van de tap worden
  contacten tussen bepaalde personen, afspraken en
  ontmoetingsplaatsen vastgesteld. Van de tapverslagen wordt soms
  kennis genomen door de criminele inlichtingendienst.

  Aantal geplaatste taps in Nederland, aandelen per
  arrondissement (bron, rapport WODC).

  Tabel
  Tappen is een tijdelijk geheim dwangmiddel. De tapverslagen en
  beschikkingen vormen onderdeel van het strafdossier. In de loop van
  het gerechtelijk vooronderzoek (na het beindigen van de tap) komen
  de gegevens beschikbaar voor de verdachte. Andere getapte personen
  (niet-zijnde de verdachte) worden niet op de hoogte gebracht. Van
  een niet later op naam gesteld gerechtelijk vooronderzoek tegen NN
  raakt de getapte persoon niet (vanwege justitie) op de hoogte.

  Het is inmiddels (sinds 1 januari 1996) technisch mogelijk om
  mobiele GSM-telefoons af te luisteren via de infrastructuur van
  PTT-Telecom. Afluisteren van GSM geschiedt op grond van artikel
  125g Sv. In 1995 is voor het eerst met gebruik van speciale
  kostbare apparatuur GSM getapt in een kernteamonderzoek. In
  verschillende deelonderzoeken van een opsporingsteam is veelvuldig
  gebruik gemaakt van aftapmogelijkheden. Zo worden in Turkije GSM
  aansluitingen getapt teneinde de onderlinge relaties tussen de
  verdachten te kunnen vaststellen en gesprekken te kunnen
  afluisteren. Het
  aftappen gebeurt door Turkse politiemensen
  met een machtiging van een Turkse rechter. Eerder zijn ook ATF
  gesprekken afgeluisterd. Dit keer zonder kennisgeving aan de Turkse
  autoriteiten.

  Zodra het berichtenverkeer gericht wordt afgeluisterd is een
  machtiging van de rechter-commissaris noodzakelijk. Deze
  machtigingen worden nagenoeg automatisch verleend en verlengd, met
  name in opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit.
  Zelden wijst een rechter-commissaris een vordering tot aftappen af.
  Wel komt het voor dat er eerst informeel overleg plaats vindt
  tussen de officier van justitie en de rechter-commissaris.
  Rechters-commissarissen benadrukken echter dat zij steeds weer een
  nieuwe afweging maken van de proportionaliteit en subsidiariteit
  van het tappen van bepaalde personen. Het aftappen van
  gegevensverkeer vindt plaats in het kader van een gerechtelijk
  vooronderzoek. Daarmee is het een onderdeel van het tactische
  onderzoek. In veel gevallen krijgt de CID toegang tot de inhoud van
  het gegevensverkeer. Dit is dan het geval omdat de CID, die
  parallel aan het tactisch traject opereert, op de hoogte moet zijn
  van hetgeen in het tactische traject gebeurt. Gegevens uit de tap
  worden ook opgeslagen in CID-registers. Op het moment dat de
  rechter-commissaris opdracht geeft tot vernietiging van de
  tapverslagen is niet gegarandeerd dat daarmee ook de door de CID
  opgeslagen gegevens worden vernietigd. In de praktijk blijft de bij
  de CID opgeslagen informatie gewoon bestaan. Een wettelijke
  grondslag voor het opslaan van tapinformatie in CID-registers
  ontbreekt. In het ontwerp Herziening gerechtelijk vooronderzoek
  wordt een voorziening getroffen om tapinformatie in andere zaken te
  kunnen gebruiken. Het printen van telefoonnummers (printers/call
  tracers) en het registreren van semafoonoproepen vindt veelvuldig
  plaats. Op die manier tracht de politie in kaart te brengen wie met
  wie telefonisch contact legt. Het gaat daarbij niet om de
  boodschap, maar om de vaststelling van contacten. Wanneer de
  semafoon wordt gebruikt voor gegevensverkeer valt deze onder het
  regime van artikel 125g Sv. Als er nog geen gerechtelijk
  vooronderzoek loopt, ligt de bevoegdheid tot printen bij de
  officier van justitie. In een dergelijk geval dient de officier van
  justitie binnen een maand na het verkrijgen van de gegevens een
  gerechtelijk vooronderzoek te
  vorderen indien hij van deze gegevens gebruik wil maken. In de
  praktijk wordt deze wettelijke termijn, die volgt uit artikel 125h,
  lid 4 Sv wel eens overschreden.

  De heer Maan :
  De wet zegt dat als je gebruikt wilt maken van de gegevens
  die uit een printerlijst naar voren zijn gekomen een gerechtelijk
  vooronderzoek moet worden gevorderd binnen een maand na ontvangst,
  na kennisneming van de desbetreffende gegevens.
  De voorzitter: Dus u zegt:
  ik mag er een tijd over doen voordat ik er kennis van neem
  en zo kan ik het oprekken?
  De heer Maan:
  Het is geen kwestie van oprekken. Het gaat niet om de datum
  waarop de beschikking door mij is gegeven. Het gaat om de datum
  waarop ik kennis neem van de desbetreffende gegevens, die voor mij
  relevant zijn om te gebruiken. Naar aanleiding daarvan beslis ik om
  een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen.

  Noot

  De commissie heeft vastgesteld dat het in een paar gevallen
  voorgekomen is dat informatie is opgevangen omdat de hoorn van de
  haak van een telefoontoestel lag. De commissie is van mening dat in
  dit verband geen sprake is van een aparte opsporingsmethode.

  4.4.2 Scannen

  Het scannen van mobiele telefoons en semafoons is niet apart
  wettelijk geregeld. De jurisprudentie staat het toe om deze
  middelen in te zetten voorzover zij niet gericht, stelselmatig of
  langdurig worden ingezet. Het gericht gebruiken van scanners om
  daarmee telefoongesprekken af te luisteren wordt opgevat als het
  aftappen van gegevensverkeer en moet dan ook aan de daarvoor
  geldende voorwaarden voldoen. Het scannen van mobiele telefoons
  door de politie heeft verschillende doelen. Met behulp van een
  zogenoemde kolibrie kan worden vastgesteld of van deze
  communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt. Dit wordt door de
  jurisprudentie toegelaten. Het middel scannen werd op die manier
  gebruikt ter ondersteuning van het volgen en observeren van
  personen.

  Het is echter tevens mogelijk met behulp van de kolibrie
  gesprekken, gevoerd over mobiele telefoons af te luisteren. Dit kan
  enerzijds gebeuren met het doel de inhoud van de gesprekken in het
  verdere verloop van de strafzaak te gebruiken en anderzijds om vast
  te stellen waar een bepaalde persoon naar toe gaat. De commissie
  heeft vastgesteld dat observatieteams voor laatstgenoemd doel,
  frequent mobiele telefoons afluisteren. Er is dan sprake van het
  beluisteren van de inhoud van het gesprek, die bovendien soms
  zakelijk wordt weergegeven in OT-verslagen. Voor dit beluisteren is
  vaak geen machtiging gegeven.

  De voorzitter:
  Twintig jaar geleden bestonden er nog geen
  Kolibries.
  De heer Jansen:
  Nee, maar toen had je wel een tap. Je had een indicatie. Het
  is maar heel kort in zwang geweest om open over de telefoon te
  praten, want na de eerste rechtszaken was dat mooi afgelopen. Je
  had dus wel indicaties. Je kon aan een stemverheffing, aan het
  nerveus worden van mensen die over de telefoon praatten, merken dat
  er met een bepaalde lading iets niet goed moest zitten. Men was
  alerter, nerveuzer. Men belde elkaar vaker. Een ogenschijnlijk
  onbelangrijke lading bleek ineens ontzettend belangrijk te zijn.
  Het ging een keer om 20 ton elastiekjes waar niemand in Nederland
  op zat te wachten, maar men had daar geweldig veel haast mee. Dan
  is daar iets fout. Dan ga je daarnaar kijken.

  Noot
  De heer De Graaf:
  Met die Kolibrie kon u eigenlijk twee dingen doen:
  bepalen dat iemand aan de telefoon zat en rechtstreeks afluisteren
  als u erachter zat en een frequentie opving.
  De heer Mosterd:
  Dan konden wij gewoon afluisteren, ja.
  De heer De Graaf:
  Dat deed u dan zonder machtiging van de
  rechter-commissaris?
  De heer Mosterd:
  Voor alle duidelijkheid: de informatie die wij via de
  Kolibrie hoorden, gebruikten wij alleen als er een machtiging
  van de
  rechter-commissaris was. Nog steeds gaat de
  schakelaar van het apparaat gewoon om als wij zien dat er iemand
  belt met ATF3, alhoewel je die vandaag de dag niet veel meer
  tegenkomt.
  De heer De Graaf:
  Wat bedoelt u met de schakelaar gaat om?
  De heer Mosterd:
  Dat het apparaat aangaat. Dan maakt het observatieteam
  er gebruik van om te anticiperen op de bewegingen van de
  verdachte.
  De heer De Graaf:
  Is dat een grijs gebied of een grensgebied?
  De heer Mosterd:
  Ik wil er niet schijnheilig over doen: wij beroepen ons er
  natuurlijk op dat het eigenlijk nergens wettelijk verboden is om
  een
  scanner te gebruiken. Er zijn ook uitspraken,
  richtlijnen, over dat je hem wel mag gebruiken voor operationele
  werkinformatie ten behoeve van je
  observatieteam, maar dat
  je de informatie die zonder machtiging is verkregen, niet mag
  gebruiken ten behoeve van het onderzoek.
  Noot

  Het is nu bijna algemeen gebruikelijk om voor het scannen een
  machtiging van de rechter-commissaris te vragen, indien het in
  feite het afluisteren van telefoonverkeer betreft en om het OM om
  toestemming te vragen als het gaat om het scannen ter ondersteuning
  van de observatie. Het middel wordt ook ingezet als er geen
  verdenking bestaat. Veelal betreft het in de praktijk onderzoeken
  naar criminele organisaties. Het middel wordt dus enerzijds ingezet
  om telefoongesprekken af te luisteren en anderzijds als hulpmiddel
  bij andere vormen van observatie. Terwijl de artikelen 125f en 125g
  Sv van toepassing worden geacht voor het scannen om af te
  luisteren, is er geen expliciete wettelijke grondslag voor het
  scannen ter ondersteuning van de observatie.

  4.4.3 Direct afluisteren

  Onder direct afluisteren verstaat de commissie het afluisteren
  en/of opnemen van gesprekken met gebruikmaking van verborgen
  microfoons en/of recorders. Als men geen deelnemer aan het gesprek
  is of als men niet handelt in opdracht van een gespreksdeelnemer,
  is het verboden gesprekken met een technisch middel af te luisteren
  of op te nemen (artt. 139a en 139b Sr). Evenzo is het verboden
  afluisterapparatuur te plaatsen (art. 139d Sr). Alleen voor de
  Binnenlandse veiligheidsdienst is een uitzondering opgenomen.
  Aangezien voor opsporingsambtenaren geen uitzondering is gemaakt,
  mag een gesprek door politie en justitie alleen direct afgeluisterd
  worden als men zelf aan het gesprek deelneemt of als een
  gespreksdeelnemer hiertoe opdracht heeft gegeven. Infiltranten
  nemen geregeld gesprekken op.

  De voorzitter:
  Was het afluisteren van de safe houses – de infiltrant heeft
  gesprekken met de criminele groepering – of het afluisteren van
  auto’s rechtmatig?
  De heer Naey:
  De wetgeving op dat punt is zodanig, dat het in het algemeen
  niet strafbaar is, wanneer iemand een gesprek opneemt en
  afluistert, waarbij hij zelf is betrokken.
  De voorzitter:
  Dat is ook geen inbreuk op de privacy?
  De heer Naey:
  Het is niet strafbaar. Als ik van de eerdere gesprekken van
  de parlementaire enqutecommissie opnames had gemaakt, dan zoudt u
  onaangenaam verrast zijn geweest, als ik dat had uitgezonden of
  gepubliceerd. Dat is niet strafbaar. Dat wil niet zeggen dat het
  onder omstandigheden geen inbreuk is op de privacy. Het zijn twee
  verschillende zaken.
  Noot

  De commissie heeft vastgesteld dat verschillende vormen van direct
  afluisteren zich hebben voorgedaan. Veelvuldig werden gesprekken
  afgeluisterd met toestemming van n van de deelnemers. Dat gebeurde
  vooral bij ontmoetingen met informanten, pseudo-koop en
  infiltratie-acties. Daarnaast hebben politie en justitie gebruik
  gemaakt van afluisterapparatuur in openbare ruimten en is
  meegeluisterd met gesprekken die gevoerd zijn in een openbare
  gelegenheid. Ter illustratie:

  De heer Vos:
  Heeft direct afluisteren enige malen
  plaatsgevonden?
  De heer Koers:
  Dat heeft een paar keer plaatsgevonden. Wij hebben een keer
  geprobeerd op een terras met geluidsboxen een gesprek af te
  luisteren. Daarbij is de redenering toegepast, dat de wet verbiedt
  in een gesloten ruimte met technische hulpmiddelen een gesprek op
  te nemen; dit is niet een gesloten ruimte; wij kunnen eens kijken
  of het lukt. Dat was voordat het nieuwe wetsvoorstel
  direct
  afluisteren in de Kamer aanhangig is gemaakt. (…) Ik herinner
  mij nog een zaak waarin het in overleg met een gevangenisdirecteur
  gebeurd is, omdat de dreiging bestond dat iemand zou ontsnappen.
  Dat heeft echter absoluut niets opgeleverd.(…)
  De heer Vos:
  Mag in een woning ook direct afgeluisterd worden of gelden
  daar weer andere normen voor?
  De heer Koers:
  Ik vind dat er in een woning niet direct afgeluisterd mag
  worden.
  De heer Vos:
  Is dat ooit gebeurd?
  De heer Koers:
  In n zaak weet ik dat een collega dat gedaan heeft om – ook
  daar liep het onderzoek vast – uit te sluiten dat bepaalde mensen
  wel of niet bij een moord betrokken waren. Daar is het
  gebeurd.
  De heer Vos:
  Is daar verslag van gedaan?
  De heer Koers:
  Daar is verslag van gedaan Noot
  De voorzitter:
  Wij willen het met u nog hebben over twee kleine puntjes. In
  de doorlichting van uw regio komt ook nog voor dat u wel eens ging
  afluisteren met, geloof ik, uw eigen koffer.
  De heer Paulissen:
  Ja. Wij zagen dat criminelen niet meer via de telefoon met
  elkaar praatten, maar stad en land afreden om ontmoetingen met
  elkaar te hebben. Wij hebben zelfs een geval gehad waarin iemand
  naar Luxemburg reed om daar tien minuten op de hoek met iemand te
  praten en vervolgens terugging. Wij hebben gezegd: we kunnen achter
  ze aan blijven rijden tot we een ons wegen, maar wij zullen toch
  een beetje zicht moeten krijgen op datgene wat daar gebeurt. Wij
  hebben toen gezegd: in openbare ruimten vangt iedereen gesprekken
  op. Als je daar bent, vang je flarden van een gesprek op van een
  naastliggend tafeltje. Waarom

  zou je als politie ook niet mogen proberen, die flarden op te
  vangen? Misschien vang je flarden op die je in het totaal van de
  onderzoeksgegevens uiteindelijk weer wat wijzer maken.

  De heer Paulissen:
  Wij hebben toen gezegd dat datgene wat een normale burger in
  de openbare ruimte doet, ook voor de politie toelaatbaar is. Zij
  kan dus flarden van gesprekken en mededelingen oppakken. Nogmaals,
  Daarvan kan achteraf worden gezegd: dat is heel stout, dat had je
  niet moeten doen. Daar heb ik ook wel vrede mee. Maar ik wil maar
  aangeven dat wij dit soort afwegingen gemaakt hebben. Uiteindelijk
  hebben wij in die afweging gezegd: wij vinden dit te
  verantwoorden.
  De voorzitter:
  Heeft het overigens gewerkt?
  De heer Paulissen:
  Neen, op dat punt schaam ik mij nog het meest. Als je daarop
  terugkijkt, ziet het er allemaal wel amateuristisch uit. Het heeft
  dus niet gewerkt. Wij zijn er op een gegeven moment ook mee
  gestopt.
  Noot

  De commissie heeft enkele voorbeelden aangetroffen van het plaatsen
  van bugs en andere afluisterapparatuur zonder dat n van de
  deelnemers toestemming had gegeven. Ook is enkele malen gebruik
  gemaakt van richtmicrofoons. Dat deed zich vooral voor bij ernstige
  noodsituaties.

  De heer Koekkoek:
  (…) Werkt u met afluisterapparatuur?
  De heer Broere:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Bij welke gelegenheden?
  De heer Broere:
  Gijzelingen, ontvoeringen. Wij maken daarbij ook gebruik van
  camera’s om zicht te krijgen op wat zich binnen afspeelt.

  Noot

  De indruk bestaat dat inzet van deze methoden alleen wordt
  overwogen in zaken die OM en politie zeer ernstig vinden. Dit valt
  ook te concluderen uit de doorlichting. Daarin wordt 15 maal
  melding gemaakt van direct afluisteren, waarvan in zes gevallen met
  medeweten van n der gespreksdeelnemers. Het afluisteren vond plaats
  in gevallen van moord/doodslag, gijzeling, een schietpartij,
  kinderporno, een zedenzaak, fraude en handel in verdovende
  middelen. Een paar uitgewerkte voorbeelden:

  Moordzaak
  Tijdens het onderzoek naar de gewelddadige moord op een bejaarde
  vrouw is direct afgeluisterd. Dit gebeurde door de plaatsing van
  afluisterapparatuur in een woning teneinde de gesprekken van de
  vermoedelijke dader in de aangrenzende woning af te luisteren. Dit
  betrof een zwaar verslaafde jongen die bij zijn moeder woonde. Uit
  de bandjes die gedurende twee dagen van gesprekken tussen moeder en
  zoon zijn opgenomen bleek dat de jongen niet betrokken was bij de
  moord. Deze afluisteroperatie gebeurde onder de regie van de

  CID en met toestemming van de officier van justitie.

  Gijzelingszaak
  In het geval van een gijzelingszaak is direct afgeluisterd door het
  aanbrengen van afluisterapparatuur in een hotelkamer. Het ging om
  de gijzeling van een uit
  Duitsland afkomstige Turk. Het zag
  ernaar uit dat de onderhandelingen tussen de familie en de
  gijzelnemers in een nader bepaalde lokatie zouden plaatsvinden. Op
  voorhand heeft de politie toen een hotelkamer gehuurd waarin video-
  en geluidsapparatuur is geplaatst. Naderhand liep de zaak anders en
  is deze afluisteractie niet nodig gebleken. Hiervoor was
  toestemming gegeven door de officier.

  Afluisteren in het huis van bewaring
  In het huis van bewaring zat een verdachte die vermoedelijk
  betrokken was bij de invoer van verdovende middelen van Frankrijk
  naar Nederland. Een medeverdachte kwam op bezoek en er zou wellicht
  over de handel gepraat worden. Besloten werd om direct af te
  luisteren, hetgeen echter geen succes had.
  Het direct
  afluisteren leverde vaak slechte kwaliteit van het opgenomen
  geluid. Dat vormt volgens politie- en justitiefunctionarissen de
  belangrijkste reden waarom nog weinig gebruik wordt gemaakt van
  deze methoden.

  De heer Kloosterman:
  Ik heb nog nooit gezien dat zoiets werkt. Ze hebben mij nog
  nooit kunnen bewijzen dat dit te doen is voor ons soort werk. Het
  is mooi in het bos, als het heel stil is, voor de vogeltjes, maar
  ik denk niet dat je in een stad als Amsterdam een richtmicrofoon
  kan gebruiken.
  Noot

  De toestemming en controle van direct afluisteren varieerde. De
  criteria op basis waarvan tot gebruik werd besloten, zijn
  onduidelijk. De toestemming werd, zover kon worden nagegaan, door
  een officier van justitie gegeven. In het verleden (voor 1992) werd
  zelden toestemming gevraagd aan het OM. De laatste jaren is daar
  verandering in gekomen. De commissie heeft geconstateerd dat
  officieren van justitie toestemming hebben
  gegeven voor vormen van direct afluisteren waarvoor geen juridische
  basis bestond. Daar komt bij dat de vastlegging van het direct
  afluisteren varieert van uitgebreid (bij de DTOO) tot summier (bij
  de afzonderlijke STO’s bij de regio’s). Het wetsontwerp Direct
  afluisteren waarvan de behandeling voor de duur van de enqute is
  opgeschort, voorziet in een exclusieve rol voor de DTOO bij het
  aanbrengen van afluisterapparatuur.

  4.4.4 Observeren en volgen

  Onder observeren en volgen verstaat de commissie het direct,
  fysiek heimelijk gadeslaan en heimelijk volgen van een persoon of
  een object, al of niet met gebruikmaking van hulpmiddelen. Het
  observeren en volgen is het klassieke schaduwen. Dit schaduwen
  wordt meestal aangeduid als dynamische observatie. Noot
  Daarnaast kent men de statische observatie. Dat is het
  vanuit een vast punt in de gaten houden van een object (woning,
  loods, dealpand). Het gebeurt door het subject op enige afstand te
  volgen, zowel op de openbare weg als in voor het publiek
  toegankelijke ruimten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van optische
  hulpmiddelen, zoals verrekijkers en van
  beeldregistratie-apparatuur, zoals foto-en videoapparatuur. Ook
  worden wel detectoren ingezet:

  Wanneer men een vermoeden heeft dat er ingebroken gaat worden
  in een pand, dit kan zijn op basis van CID-informatie, kan men
  ertoe overgaan om een postkoffer te plaatsen. Dit werkt als volgt.
  In een ruimte wordt op een strategische plaats een klein kastje met
  een of andere detector geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld een
  warmtemeter zijn of een bewegingsmelder. Dit kastje is draadloos
  dan wel met een draad verbonden aan een koffer. Wanneer de detector
  een signaal uitzendt wordt de apparatuur in de koffer geactiveerd
  om een van te voren geprogrammeerd nummer van bijvoorbeeld de
  meldkamer of een
  semafoon te bellen. Een ingesproken bandje
  meldt vervolgens welke postkoffer gemeld heeft, waarna een poging
  tot betrappen op heterdaad kan worden gedaan. Dit gebeurt veelal
  met toestemming van de eigenaar van het pand. Deze postkoffer wordt
  ook wel gebruikt bij een huiszoeking die meerdere dagen bestrijkt.
  Hiermee kan worden voorkomen dat goederen ‘s nachts ontvreemd
  worden. Van tevoren wordt over de inzet geen officier gekend.

  Dynamische observatie wordt zeer veelvuldig ingezet. De duur
  varieert van enkele uren tot enkele weken. De totale duur van een
  observatie van een criminele groep kan maanden duren.

  De heer Koekkoek:
  Wat is de langste observatie die u ooit heeft gedaan
  op dezelfde zaak?
  De heer Kloosterman:
  Enkele jaren.
  De heer Koekkoek:
  En dat betekende dat u steeds maar weer…
  De heer Kloosterman:
  U moet het niet zo zien dat wij ‘s ochtends vroeg opstaan en
  dan direct op die zaak gaan en dat wij dat twee jaar lang
  doen.
  De heer Koekkoek:
  Ik bedoel dat u er regelmatig mee bezig bent.
  De heer Kloosterman:
  Enkele malen in de week wordt er gekeken wat hij doet.
  Noot Langdurige observatie, zeker in combinatie met
  andere opsporingsmethoden, is een ingrijpende zaak.
  De voorzitter:
  Wij zien nu constant, en dat hebben wij ook in ons onderzoek
  gezien, dat de politie langdurig observeert, ook zonder dat er
  sprake is van een specifiek strafbaar feit. Men kijkt ook naar de
  achtergrond van mensen. Gisteren en vanochtend hebben wij dat ook
  gehoord en hebben wij ook de noodzaak gehoord die daarbij door
  justitie en politie wordt aangegeven om dat te doen. Nu die
  wettelijke regeling er nog niet is, is dat dan allemaal
  onrechtmatig?
  De heer Corstens:
  Ik zou beweren dat het onrechtmatig is. Als je de redenering
  aanhangt dat het onderdeel is van de opsporingstaak of in het
  algemeen van de
  politietaak en je zegt dat er daarmee
  voldoende legitimatie is, misken je het systeem van de Grondwet en
  het systeem van het Verdrag. Mijn conclusie zou zijn dat het
  onrechtmatig is. Een ding is naar mijn idee nodig, in elk geval,
  naast allerlei andere zaken die straks nodig zullen blijken te
  zijn, zo schat ik althans, en dat is een wettelijke regeling van
  dit type langdurige, stelselmatige, systematische

  observatie. Op dit moment zou ik dus zeggen dat het onrechtmatig
  is.
  Noot

  Ook de omstandigheden waaronder en de plaats alwaar de observatie
  plaatsvindt kunnen deze zeer ingrijpend maken. Zo bleek uit de
  doorlichting dat een rechercheur zich tijdens een tactisch
  onderzoek in een verdovende middelenzaak heeft laten opnemen in het
  ziekenhuis op de kamer van de verdachte. Op deze wijze kon
  observatie plaatsvinden.

  Deze observatie-activiteiten worden doorgaans verricht door een
  observatieteam. De beslissing tot inzet van een OT wordt genomen
  door de tactische chef of de CID-chef. Soms wordt toestemming
  gevraagd aan de officier van justitie. De verkregen informatie
  wordt vastgelegd in een volgrapport
  en verstrekt aan de tactische recherche of de CID. De resultaten
  van de observatie worden veelal als CID-informatie behandeld. Dat
  betekent dat aangegeven wordt wat is waargenomen, maar niet hoe is
  waargenomen. De gegevens worden veelal verwerkt in de
  CID-bestanden.

  4.4.5 Plaatsbepalingsapparatuur

  Het gebruik van plaatsbepalingsapparatuur is het inzetten van
  een heimelijk geplaatste zender die een signaal uitzendt dat bij
  ontvangst de plaats van het object aangeeft. De ontvanger kan zowel
  op een centrale plaats zijn ondergebracht, als mobiel worden
  ingezet. Juridisch wordt het gebruik van plaatsbepalingsapparatuur
  opgevat als ondersteuning bij de observatie.
  Plaatsbepalingsapparatuur kan tevens worden gebruikt om bewegingen
  in kaart te brengen. De jurisprudentie lijkt deze methode te
  aanvaarden en acht deze onderworpen aan de algemene criteria voor
  observatie. Noot

  De heer Vos:
  In de notitie die u ons stuurde, meldde u het geval van
  een
  peilzender die in een fiets werd ingebouwd van twee
  jongens die van brandstichting verdacht werden.
  De heer Van der Spoel:
  Dat betreft een geval van een collega van mij. Je kunt je
  daarbij de vraag stellen of ze het allemaal wel goed hebben
  bekeken, of het allemaal wel evenwichtig is. Ik denk dat dergelijke
  middelen alleen in bepaalde gevallen moeten worden gebruikt. Dat
  geldt ook voor de
  telefoontap en andere dwangmiddelen die
  wij kennen uit het Wetboek van Strafvordering.

  Noot

  Plaatsbepalingsapparatuur wordt vooral ingezet in verband met
  doelmatigheidsoverwegingen. De inzet bespaart mankracht en maakt
  onopgemerkte observatie mogelijk. Peilapparatuur wordt vooral
  gebruikt ter ondersteuning van het OT indien een verdachte moeilijk
  te volgen is. Een voorbeeld, gegeven tijdens het verhoor van een
  observant:

  De heer Koekkoek:
  Dat ging met hoge snelheid over de autobaan?
  De heer Kloosterman:
  Nee, dit ging met heel lage snelheid. Ja, ik kan het
  eigenlijk wel vertellen, maar… Wij maakten toen gebruik van
  peilapparatuur. Eh, de man reed nogal langzaam.
  De heer Koekkoek:
  Wat is langzaam op de autobaan?
  De heer Kloosterman:
  80 km/u. (…) meestal word je dan voorbij gereden door de
  vrachtwagens. Dus dan valt 80 km/u erg op, als er een hele sliert
  OT-auto’s rijdt. (Gelach) Het schijnt grappig te zijn, maar voor
  ons zijn zulk soort situaties heel moeilijk. Dus toen is er
  besloten om peilapparatuur in te zetten. (…) Ik denk dat ook
  meegenomen is dat een sliert Nederlandse auto’s in een buitenland
  heel moeilijk te verbergen is. Dus vandaar dat er ook
  peilapparatuur ingezet is.
  Noot

  De feitelijke aanbrenging vindt veelal plaats door de DTOO. De
  wijze waarop de DTOO dat doet blijft voor de aanvrager geheim. De
  verzoeken om technische ondersteuning aan de DTOO zijn vanaf 1992
  verdrievoudigd. Noot In 1995 worden 212 verzoeken om plaatsing van
  peilbakens uitgevoerd. Noot De meningen over de
  kwaliteit van de peilbakens verschilt.

  De voorzitter:
  Gisteren heeft onze laatste getuige (Kloosterman) gezegd dat
  hetgeen voorhanden is, eigenlijk niet goed werkt.
  De heer Hellemons:
  Dat heb ik gehoord, maar ik ben het in het geheel niet met
  hem eens.
  De voorzitter:
  Maar hij rijdt ermee rond; u stuurt de mensen
  eruit.
  De heer Hellemons:
  De vraag is waar hij mee rondrijdt. Ik wil hier graag bij
  aantekenen dat er, zoals ik al aangegeven heb, een enorme variteit
  aan
  plaatsbepalingssystemen is. Ik neem aan dat de getuige
  van gisteren doelt op een standaardmethodiek van een

  observatieteam.
  De voorzitter:
  Het plakken van een…
  De heer Hellemons:
  Van een peilbaken, zoals u waarschijnlijk wilde opmerken. Ik
  teken hierbij aan dat er op dit moment heel andere systemen bij
  onze dienst in gebruik zijn. Ongetwijfeld zullen er vanavond rijen
  deskundigen op de televisie komen en in de krant staan, die
  allemaal laten zien dat een peilbaken piept en dat je met een
  apparaat, waarvan zij driftig verkondigen dat het echt maar f.120
  ex BTW kost, die
  peilzender onmiddellijk te pakken hebt aan
  de andere kant van de kamer. Ik durf hier echter absoluut te
  beweren dat wij goede systemen in gebruik hebben. Ik daag elke
  crimineel uit om die te vinden. Ik denk dat dat niet lukt.

  Noot

  De inzet van plaatsbepalingsapparatuur gebeurt frequent, in sommige
  regio’s meer dan 30 keer per jaar. De duur van de inzet kan variren
  van enkele dagen tot meer dan een half jaar. Van een eenduidige
  (eerste) maximumduur met de mogelijkheid tot verlenging is in de
  praktijk geen sprake. Dat betekent dat niet tevoren
  wordt bepaald hoelang het middel mag worden ingezet. In de meeste
  gevallen wordt het middel pas in de verdenkingsfase ingezet, maar
  het wordt ook ingezet in de hieraan voorafgaande periode. Veelal
  betreft het in de praktijk onderzoeken naar criminele organisaties
  die verdacht worden van de handel in verdovende middelen, maar het
  vindt ook toepassing bij andere criminaliteit, zoals inbraken en
  autokraken. Tot 1992 besloot de politie zelfstandig over de inzet
  van deze middelen. Toestemming voor het gebruik van deze middelen
  wordt nu veelal schriftelijk gegeven door een officier van
  justitie. Sinds 1 januari 1995 moet de inzet van een technisch
  middel aan de Centrale toetsingscommissie worden gemeld. In een
  aanzienlijk aantal gevallen is er inmiddels melding gedaan. Tot
  nadere normering heeft dit nog niet geleid. De inzet van
  plaatsbepalingsapparatuur is geheim. Er is een tendens om in het
  zogenoemde stamproces-verbaal zakelijk mee te delen dat van
  plaatsbepalingsapparatuur is gebruik gemaakt en eventueel ook voor
  welke termijn. Het is geen vaste regel dat hetgeen door middel van
  de plaatsbepalingsapparatuur wordt waargenomen in de vorm van een
  proces-verbaal wordt vastgelegd.

  4.4.6 Foto- en video-apparatuur

  Het gebruik van foto- en video-apparatuur is niet wettelijk
  geregeld. De jurisprudentie laat het fotograferen en het maken van
  video-opnamen toe, zolang de privacy niet geschonden wordt. Van
  belang is dat niet meer wordt waargenomen dan een lijfelijk
  aanwezige politiefunctionaris had kunnen waarnemen.

  De heer De Graaf:
  Een camera op het raam, is dat in uw arrondissement wel of
  niet gebeurd?
  De heer Koers:
  Ik weet dat er in n zaak een video geplaatst is op een
  woning waarmee door de woning heen gekeken kon worden. Het betrof
  een zaak waarin een moord gepleegd werd.
  Noot

  Foto- en video-observatie wordt zeer veel gehanteerd. Het gaat
  daarbij primair om het observeren van de buitenkant van een gebouw,
  lokaliteit of woning. Het gaat daarbij veelal om videocamera’s die
  op de openbare weg zijn geplaatst of met toestemming van
  betrokkenen in een huis of loods. Een enkele maal werd via een
  inkijkoperatie een camera geplaatst in een loods zonder toestemming
  van de rechthebbende. Sommige camera’s waren gekoppeld aan een
  bewegingsdetectiesysteem. Bij nagenoeg elk omvangrijk
  strafrechtelijk onderzoek wordt wel gebruik gemaakt van deze
  methode. In de doorlichting wordt honderden malen melding gemaakt
  van de inzet van deze methode.

  De heer Koers:
  Van alle bezoeken in de caravan, waar onze infiltrant toen
  woonde, en in het appartement waar hij later woonde, zijn
  video-opnames met geluidopnames gemaakt om dit risico, deze
  discussie (of er wel of niet een verhoorsituatie was, red.) uit te
  sluiten.
  Noot

  De mate van controle varieert. Soms geeft een officier van justitie
  toestemming, soms is hij alleen op de hoogte en soms doet de
  politie het zelfstandig.

  De voorzitter:
  Nee, ik bedoel de slimmigheidjes. Ik vind het een vervelend
  woord, maar u hebt het zelf gentroduceerd. Ik zou het niet bedacht
  hebben. Laten wij zeggen: methodieken waarover u zelf besliste en
  die verder niet terug te vinden waren.
  De heer Mosterd:
  Ja, er is nog de statische observatie, het plaatsen
  van videocamera’s. Dat passen wij in Hollands-midden regelmatig toe
  teneinde zicht te krijgen op lokale dealers. Hoe is hun handel en
  wandel, wanneer komen de klanten en wanneer de spullen? Dat
  plaatsen bepaal ik gewoon zelf. Nu is het overleg gelukkig
  inmiddels zodanig dat wij deze zaken ook ter kennisgeving bespreken
  met de officier, maar dat was een stukje niemandsland. Pas sinds
  het begin van dit jaar moeten wij dat doorgeven aan de

  Centrale

  toetsingscommissie, zodat zij er zicht op krijgt hoe vaak dit
  middel wordt toegepast.

  De voorzitter:
  Gebruikt u ook video met geluid in verhoorkamers van
  politiebureaus?
  De heer Mosterd:
  Die wordt ook gebruikt, maar die is dan altijd openlijk
  geplaatst. De verdachte die gehoord wordt, ziet gewoon dat er video
  staat. In zwaardere zaken kan een koppel in een kamer ernaast zich
  dan ook inleven in de verhoorsituatie.
  De voorzitter:
  Dat is zichtbaar, niet heimelijk?
  De heer Mosterd:
  Dat is gewoon zichtbaar. Het is aan iedereen
  bekend.
  De voorzitter:
  En videocamera’s met geluid?
  De heer Mosterd:
  Nee, die gebruiken wij niet. Ik herinner mij die discussie,
  maar wij werken alleen met beelden. Op geen enkele manier proberen
  wij via dergelijke methodieken geluid op te nemen, te
  registreren.
  De voorzitter:
  Wordt er bij het maken van de processen-verbaal goed op
  gelet dat het zien van gebeurtenissen zowel met het blote oog als
  met video gebeurd kan zijn? Staat er bijvoorbeeld in het
  proces-verbaal: ik zag om 9.32 uur dat mijnheer Jansen zijn pand
  verliet? Of staat erin: ik zag dat mijnheer Jansen om 9.32 uur zijn
  pand

  verliet?

  De heer Mosterd:
  In het begin hebben wij het zodanig op papier geformuleerd
  dat het niet duidelijk werd of het via een videocamera was
  geregistreerd of rechtstreeks met de ogen van de betrokkenen. Ook
  daarin zie je een ontwikkeling. Wij geven nu gewoon aan of er wel
  of niet gebruik is gemaakt van een videocamera.

  Noot

  Dit middel wordt – ook bij statisch gebruik – niet alleen ingezet
  na een redelijk vermoeden van schuld, maar ook pro-actief en
  (zelfs) in het kader van de openbare ordehandhaving. Het middel
  wordt bij alle soorten misdrijven toegepast. De inzet geschiedt in
  hoofdzaak om doelmatigheidsredenen. Er wordt mankracht bespaard en
  soms is andere observatie onmogelijk.

  De duur van de inzet varieert sterk: van enkele uren tijdens het
  volgen tot (statisch) enkele maanden (bijvoorbeeld een loods).
  Relevante waarnemingen worden met het oog op de interne
  communicatie binnen het onderzoeksteam in het journaal vermeld.

  De inzet van het middel is doorgaans geheim. Tot voor kort
  geraakte de verdachte als regel in het geheel niet op de hoogte van
  de inzet van het middel. Er is een tendens om in het
  stamproces-verbaal zakelijk mededeling te doen van de inzet van het
  middel. Het is nog niet gebruikelijk daarbij de duur van de inzet
  en hetgeen is waargenomen aan te geven. Probleem bij de
  openbaarmaking is dat daardoor mogelijk gevaar ontstaat voor derden
  die hun medewerking verleenden.

  4.4.7 Inkijkoperaties

  Inkijkoperaties is de verzamelnaam voor de activiteiten waarbij
  men heimelijk en zonder toestemming van de rechthebbende een
  (afgesloten) gebouw of erf betreedt, eventueel door middel van
  braak of verbreking, om binnen de situatie in ogenschouw te nemen
  en/of apparatuur aan te brengen in de ruimte zelf of aan een in die
  ruimte aanwezig object. Er bestaat in de praktijk onduidelijkheid
  over de definitie van inkijkoperaties. Sommigen beschouwen het over
  een hek kijken of door een kier in de schutting kijken al als een
  inkijkoperatie. Noot

  De reden voor een inkijkoperatie is veelal het verder sturen van
  het onderzoek. Een inkijkoperatie bevestigt een bestaande
  aanwijzing of een bestaand vermoeden. Een inkijkoperatie kan er toe
  leiden dat een vordering tot huiszoeking (beter) kan worden
  gemotiveerd. Er worden eveneens (zij het minder frequent)
  inkijkoperaties uitgevoerd om plaatsbepalingsapparatuur op een
  voertuig te plaatsen of een videocamera te installeren. De
  jurisprudentie laat een inkijkoperatie op basis van de Opiumwet
  (art..9) toe. Noot Ook kan dit plaatsvinden op basis van
  bijzondere wetten. De rechtbank Den Bosch achtte de schouw (art.
  150 Sv) een wettelijke basis voor inkijkoperaties. Het met
  gebruikmaking van een hulpmiddel in een ruimte naar binnen gluren,
  zonder die ruimte te betreden (bv. met een endoscoop in een loods
  of vrachtwagen kijken), wordt in de zaak Charles Z. toelaatbaar
  geacht.

  De heer Koekkoek:
  Biedt de Opiumwet een basis?
  De heer Corstens:
  Ja, artikel 9, Opiumwet. In de eerste plaats eist de
  Opiumwet, net als Strafvordering, dat er sprake moet zijn van een
  redelijk vermoeden. Het mag alleen maar als er sprake is van een
  verdenking van een strafbaar feit en dus niet in de voorfase, de
  fase van pro-actief optreden. Dat heeft een van de kamers van het
  Amsterdamse Hof naar mijn gevoel terecht uitgemaakt. In de tweede
  plaats heb ik het idee dat je binnen de Opiumwet het binnengaan van
  plaatsen mag doen om daar andere, geregelde handelingen te stellen,
  namelijk in beslag nemen, huiszoeking of iemand aanhouden. Het gaat
  niet op voor deze wijze van opereren. Naar mijn gevoel heeft de
  wetgever daar niet aan gedacht.
  De heer Koekkoek:
  U ziet het niet als een zelfstandige bevoegdheid?
  De heer Corstens:
  Nee, ik zie het niet als een zelfstandige bevoegdheid.
  Noot De Handleiding kijkoperaties 1995, die is
  uitgevaardigd door het College van procureurs-generaal
  Noot , stelt uitdrukkelijk dat, buiten gevallen die
  onder de Opiumwet plaatsvinden, de schouw de grondslag van een
  inkijkoperatie is. Volgens de handleiding is inkijken in woningen
  niet toegestaan. De commissie heeft verschillende vormen van
  inkijkoperaties aangetroffen: een politieman die met een
  controlerend ambtenaar mee naar binnen gaat om rond te kijken, het
  kijken door een door de politie geboord gat in de zijkant van een
  loods, het oplichten van een dakplaat van een loods, het
  binnentreden om plaatsbepalingsapparatuur te plaatsen of te
  vernieuwen, het plaatsen van bewegingsmelders, het binnentreden in
  loodsen en schuren om de situatie te bezien en de aanwezige
  goederen te controleren.
  De voorzitter:
  Inkijkoperaties? De heer Welten had er maar n. En wij hebben
  toen doorgevraagd: hoeveel
  inkijkoperaties heeft u in de
  afgelopen jaren gehad.
  De heer Van Amerongen:
  Ik zit pas twee jaar bij deze afdeling. Ik denk dat er in
  ieder geval iets van tien waren

  en die zijn allemaal keurig netjes benoemd in het proces-verbaal
  en door de rechter getoetst.
  De voorzitter:
  Heeft bij u niet gespeeld dat van bepaalde
  inkijkoperaties geen proces-verbaal was gemaakt? Wij weten dat
  daarop in Den Bosch een zaak stukging.
  De heer Van Amerongen:
  Ik ken dat voorbeeld ook, ja.
  De voorzitter:
  En bij u niet? Is dat nooit voorgekomen?
  De heer Van Amerongen:
  Jawel. Ik heb n keer toestemming gegeven – dat was in de
  eerste fase dat ik er zat gebruikelijke wijze was waarop wij dat
  drie vier jaar terug deden. Wij hebben pas de ommezwaai gemaakt na
  – om een
  inkijkoperatie te doen onder de CID-vlag, zoals wij
  dat dan noemen. Ik denk dat dat ook de de notitie van de twee heren
  Revers en Pieters van het Bossche parket, omdat zij hem onder 9
  Opiumwet en dan onder 150 Wetboek van Strafvordering lieten vallen.
  Wij hebben achteraf gemeend, die zaak alsnog te moeten melden en
  daarvan 9 Opiumwet te maken. Maar voorheen – ik heb dat gisteren
  nog een keer nagevraagd omdat ik het verhoor van de heer Welten heb
  gehoord – vond dat naar mijn mening gewoon plaats onder de
  CID-vlag. Ik denk dat dit als reden had dat men eigenlijk vond dat
  wel de zorgvuldigheid er was, dat dus de beginselen van
  proportionaliteit en subsidiariteit werden ingevuld, maar dat het
  wat de wetmatigheid betreft, niet kon.
  Noot
  De heer De Graaf:
  Heeft u toestemming gegeven voor een
  inkijkoperatie?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja, dat heb ik gedaan.
  De heer De Graaf:
  Op grond van 9 Opiumwet?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Volgens de richtlijnen Gonsalves?
  Mevrouw Gonzales:
  Exact. Klopt.
  De heer De Graaf:
  En keer?
  Mevrouw Gonzales:
  Dat is n keer gebeurd en ik moet erbij zeggen dat het nog
  mislukt is ook, dus het had niet veel resultaat.
  De heer De Graaf:
  Het is dus bij een poging gebleven?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja, en het is geverbaliseerd, inderdaad op basis van 9
  Opiumwet.
  Noot Van inkijken in woningen of kantoren
  Noot is nauwelijks gebleken. Men zou kunnen spreken van
  enkele – zeer zeldzame – semi-inkijkoperaties in woningen/kantoren,
  waarbij een opsporingsambtenaar andere ambtenaren tijdens een
  reguliere controle begeleidde. Inkijken is een methode die binnen
  politie en justitie met enige regelmaat is gehanteerd. Inmiddels
  lijkt het aantal sterk terug te lopen. Inkijkoperaties werden vaak
  uitgevoerd zonder enige verdere vastlegging en zonder vermelding in
  het proces-verbaal. Verschillende arrestatieteams (bijvoorbeeld
  Rijkspolitie West II, Utrecht en Rotterdam) voerden dergelijke
  operaties uit, ook ten behoeve van het IRT.
  De voorzitter:
  Het lijstje van de heer Zllner betrof allerlei
  inkijkoperaties waar verder geen verslaglegging van terug
  te vinden was. Uit een zakboek kwam naar voren: klusje voor Lith.
  En wij vragen ons nu af wat dat was.
  De heer Lith:
  Mijn opvatting daarover is dat de registratie niet
  thuishoort bij het
  arrestatieteam maar bij degene die de
  verantwoordelijkheid had. Die lag bij mij en daar is het
  geregistreerd. Ik heb er ook over gesproken met de heer Zllner. Ik
  heb ook geconstateerd dat een aantal malen bij hem op z’n lijstje
  stond: klusje. Ik zal u een voorbeeld geven. Als ik hem vroeg om
  met zijn team bij wijze van spreken morgen zo’n inkijkactie te
  verrichten, dan ging hij vanavond voorverkennen. Daar besteedde hij
  twee uur aan. En dat bleek er ook op te staan als klusje. In die
  zin kan ik precies bij de administratie van het
  IRT
  terugvinden welke inkijkacties, overigens met toestemming van
  het openbaar ministerie, wij hebben gedaan.

  Noot

  De inkijkoperaties werden veelal ook uitgevoerd door de Dienst
  technische operationele ondersteuning van het Korps landelijke
  politiediensten. Over de omvang van de inzet van deze methode is
  weinig te zeggen aangezien slechts zelden zaken werden vastgelegd.

  Een aantal voorbeelden is bekend uit de doorlichting.
  Inkijkoperatie in een kas
  In een verdovende middelenzaak is door de politie zonder
  toestemming van de officier een
  inkijkoperatie uitgevoerd in
  een kas. Het vermoeden was er dat er hennepplanten zouden worden
  gekweekt. In de grote kas bleken inderdaad enige honderden
  hennepplanten te staan. Hierna is er nog een tweede keer gekeken
  o.a. door CRI-medewerkers die bevestigden dat het inderdaad ging om
  verboden planten. Vervolgens zijn bij huiszoeking de planten in
  beslag genomen.

  Meeliften
  De politie heeft onder bijzondere omstandigheden een
  voor-inkijkoperatie gedaan in een loods. In het kader van een
  onderzoek werd genformeerd bij het GEB naar het energieverbruik in
  een bepaalde loods. Door het GEB werd gemeld dat de gasinstallatie
  was afgesloten en dat er een aanvraag was om de levering te
  hervatten. Het GEB moest echter de aanwezige gasinstallatie nog
  keuren. Vervolgens heeft een politieman de GEB-controleur vergezeld
  bij de controle van de gasinstallatie in de loods. Hierbij was de
  eigenaar aanwezig. De politieman heeft de situatie in de loods en
  de afsluiting hiervan bekeken. Het doel van dit meeliften was om de
  opportuniteit van een eventuele latere
  inkijkoperatie danwel
  een huiszoeking te beoordelen. Dit vervolgtraject is echter niet
  doorgegaan.


  Milieuambtenaar controleert op verzoek
  In een onderzoek heeft een ambtenaar van milieuzaken op verzoek van
  de politie een bedrijf gecontroleerd. Hij werd hierbij vergezeld
  door een politieambtenaar die met een verborgen camera opnamen
  maakte in het pand. De politieman heeft zichzelf niet als zodanig
  kenbaar gemaakt maar deed zich voor als een collega van de
  milieu-ambtenaar. Later is dit in een andere situatie nogmaals
  gebeurd, maar dan zonder camera.
  In sommige gevallen was er
  sprake van toestemming van het OM, in andere gevallen was het OM
  niet op de hoogte. Soms vond de inzet plaats op initiatief van de
  CID, soms van de tactische recherche. Tot voor kort besloot de
  politie zelfstandig over het gebruik van dit middel. De Handleiding
  kijkoperaties verplicht de politie tot toestemming van het OM. De
  registratie van de inkijkoperaties liet veel te wensen over. Het
  bleek in verschillende gevallen niet mogelijk achteraf te
  reconstrueren wie waarvoor inkijkoperaties had verricht. De
  gebeurtenissen rond de strafzaak Henk R. tonen dit duidelijk
  aan.

  4.4.8 Andere observatiemethoden

  In verschillende interviews komen vuilnissnuffel en postvang, in
  de zin van hengelen in brievenbussen, aan de orde. Postvang in deze
  zin is in strijd met het grondwettelijk gewaarborgde briefgeheim.
  Het Wetboek van Strafvordering kent een aparte regeling voor het
  onderscheppen van poststukken (zie artt. 100-102 en 114 Sv).
  Postvang buiten deze regeling om is onrechtmatig. In de zaak
  Charles Z. heeft de Hoge Raad beslist dat het in die zaak
  toegepaste onderzoek van huisvuil geen schending van het recht op
  de persoonlijke levenssfeer opleverde.

  Slechts weinigen zien vuilnissnuffel en postvang als bijzondere
  methoden waarvoor aparte regelgeving zou moeten worden
  geformuleerd. Deze methoden worden volgens betrokkenen al gebruikt
  zolang de politie bestaat.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken