• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 5.5 Beoordeling

  5.5 Beoordeling

  Het runnen van informanten heeft geen afzonderlijke (formele)
  wettelijke basis. De CID regeling 1995 spreekt niet van
  informanten. Politie, justitie en rechterlijke macht hebben het
  runnen van informanten en het geven van informatie door informanten
  volledig geaccepteerd. Informatie van informanten vormt een
  wezenlijk onderdeel van de meeste opsporingsonderzoeken bij de
  georganiseerde criminaliteit. De commissie is van oordeel dat voor
  het runnen van informanten door de politie een wettelijke basis
  noodzakelijk is. Het verwerven van informatie door informanten kan
  een beperking van de persoonlijke levenssfeer van burgers inhouden.
  Daarnaast blijkt het runnen van informanten dermate complex te zijn
  dat een duidelijke wettelijke regeling zowel vanuit het perspectief
  van politie en justitie als vanuit de optiek van informanten,
  CID-subjecten en verdachten wenselijk is.

  De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel politie en
  justitie als informanten zijn onduidelijk. Er zijn weinig regels
  voor de omgang tussen politie en informanten. In de Regeling tip-,
  toon- en voorkoopgelden is een aantal regels opgenomen. Deze
  regeling heeft geen bindende werking voor de korpsen. Hiernaast is
  een ethische code ontwikkeld, die echter niet de status heeft van
  een formele regeling. Het is onduidelijk wie wanneer en onder welke
  voorwaarden in aanmerking komt voor een beloning. Het is
  onduidelijk of anderen dan de CID-rechercheurs de identiteit van de
  informanten moeten kennen. Soms worden afspraken tussen informanten
  en de politie vastgelegd, soms worden die alleen mondeling
  uitgewisseld. De CID wordt bij het runnen van informanten
  onvoldoende gestuurd en gecontroleerd. De speelruimte van
  CID-rechercheurs bij het runnen van informanten is groot.

  De commissie is van oordeel dat de vrijheid van de CID bij het
  runnen van informanten te groot is. Het is naar het oordeel van de
  commissie noodzakelijk een meer adequate controle en sturing
  mogelijk te maken. De
  bevoegdheden en verantwoordelijkheden van politie en justitie bij
  het runnen van informanten moeten worden vastgelegd. Daarbij moet
  het uitgangspunt zijn dat alle afspraken tussen informanten en
  politie en justitie schriftelijk worden vastgelegd door de politie.
  Het moet te allen tijde mogelijk zijn te achterhalen welke
  afspraken gemaakt zijn tussen informanten en politie en justitie.
  In hoofdstuk 10 geeft de commissie haar oordeel over de wijze
  waarop tijdens de zitting om gegaan moet worden met deze
  informatie. Informanten zijn anoniem. Politie en justitie
  getroosten zich veel moeite om de identiteit van informanten te
  beschermen. Soms hanteren politie en justitie daarbij
  ondoorzichtige constructies, zoals de U-bocht en het inschrijven
  van politiemensen als informant. De commissie acht het ongewenst
  dat politiemensen als informant worden ingeschreven. Het onder alle
  voorwaarden beschermen van de identiteit van de informant heeft
  politie en justitie in een ongewenste positie geplaatst. Het gevaar
  bestaat dat politie en justitie te veel afhankelijk worden van de
  informant. Het beschermen van de identiteit van de informant wordt
  een instrument voor informanten om hun positie ten opzichte van
  politie en justitie te versterken. Ten aanzien van het runnen van
  informanten en de risico’s van politile corruptie die deze methode
  mogelijk met zich meebrengt, komt de commissies tot de volgende
  oordelen. Bij het runnen van informanten bestaat het risico dat de
  runner de regie over de informant verliest en de informant de
  runner leidt in plaats van andersom. De relatie tussen een
  informant en zijn runner kent een paradoxaal karakter. Aan de ene
  kant wordt van de runner verwacht dat hij het vertrouwen van de
  informant probeert te winnen om op die manier zoveel mogelijk
  informatie te kunnen verzamelen. Anderzijds geldt dat hoe groter
  het onderlinge vertrouwen tussen beiden is, hoe groter het risico
  wordt dat er priv-contacten tussen hen ontstaan, met alle gevaren
  van dien. Het runnen van informanten door rechercheurs die hiervoor
  niet zijn opgeleid maakt deze opsporingsmethode extra gevoelig voor
  corruptie.

  Politie en justitie moeten naar het oordeel van de commissie te
  vaak zaken geheim houden waardoor onderling wantrouwen wordt
  versterkt. Het structurele geheime karakter van het runnen van
  informanten heeft soms een desintegrerend effect gehad op het
  functioneren van politie en justitie. De commissie is van oordeel
  dat de anonimiteit van informanten geen vanzelfsprekende zaak is.
  Dit brengt met zich dat informanten in de toekomst meer frequent
  zullen moeten getuigen. Daarbij kan de constructie van de bedreigde
  getuige een bijdrage leveren. In hoofdstuk 10 wordt daar meer
  specifiek op ingegaan. Dit neemt niet weg dat de commissie zich
  zeer bewust is van de gevaren die sommige informanten lopen indien
  zij informatie geven aan de politie. Politie en justitie moeten het
  midden weten te vinden tussen het beschermen van een informant en
  de rechtsstatelijke eisen van openbaarheid en verantwoording. De
  effectiviteit van het runnen van informanten wordt door politie en
  justitie hoog ingeschat. Het ontbreekt echter aan objectieve
  gegevens om dit te kunnen vaststellen. De schattingen omtrent de
  hoeveelheid CID-informatie die daadwerkelijk wordt gebruikt door de
  tactische recherche lopen uiteen van 10% tot 50%. Bij het runnen
  van informanten speelt een complexe paradox. Hoe effectiever de
  informant, des te moeilijker is de informatie operationeel te
  gebruiken. Hoe dichter de informant bij de criminele activiteiten
  zit, des te moeilijker is het om de informatie te gebruiken, zonder
  de informant in gevaar te brengen. Het runnen van informanten is
  van groot belang voor de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit. Teneinde te voorkomen dat informanten het
  functioneren van politie en justitie schaden, is een wettelijke
  afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden noodzakelijk.
  Afspraken moeten worden vastgelegd. Justitie moet daadwerkelijk
  controle kunnen uitoefenen op de activiteiten van de informanten.
  Indien mogelijk moet de informatie van informanten ter zitting
  worden besproken. Het runnen van informanten is pas dan
  rechtsstatelijk verantwoord en effectief als een evenwicht kan
  worden gevonden tussen controle en verantwoording van de informatie
  en bescherming van de informant.


  vorige         inhoudsopgave en zoeken