• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 6.1 Omschrijving

  HOOFDSTUK 6 INFILTRATIE

  6.1 Omschrijving

  Infiltratie is het met het oog op opsporing en vervolging onder
  gezag en regie van politie en openbaar ministerie binnendringen in
  een criminele organisatie of groep, het ervan deel uitmaken, het
  gebruik maken van personen die er reeds deel van uitmaken of het
  (desgevraagd) ondersteunen ervan, indien dit optreden gepaard gaat
  met het I) aannemen van een valse identiteit en/of II) plegen van
  strafbare feiten en/of III) aanbieden van goederen en/of diensten
  aan de criminele organisatie of groep. Infiltratie doet zich in
  verschillende vormen voor. De commissie is de volgende vormen van
  infiltratie tegengekomen:

  strafprocessueel te kunnen optreden tegen de verkoper(s) en
  anderen die met betrekking tot dat goed een – Pseudokoop is een
  vorm van infiltratie gericht op de aankoop of poging daartoe van
  een goed teneinde strafbaar feit hebben gepleegd of gaan
  plegen.

  strafprocessueel te kunnen optreden tegen de koper(s) en anderen
  die met betrekking tot dat goed een strafbaar – Pseudoverkoop is
  een vorm van infiltratie gericht op de verkoop of poging daartoe
  van een goed teneinde feit hebben gepleegd of gaan plegen.

  in of deel uitmaken van een (criminele) organisatie, dan wel het
  leveren van goederen of diensten aan die – Projectmatige
  infiltratie is het al dan niet onder de dekmantel van een
  aangenomen identiteit binnendringen organisatie, teneinde zicht te
  krijgen op activiteiten en werkwijzen, ten aanzien waarvan concrete
  aanwijzingen bestaan van gepleegde of nog te plegen misdrijven die
  tot de georganiseerde criminaliteit gerekend kunnen worden, met als
  doel het geheel of gedeeltelijk beindigen van criminele
  activiteiten en/of het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen
  voordeel.

  coverbedrijven, door middel waarvan desgevraagd facilitaire
  ondersteuning in de vorm van goederen of – Een frontstore-operatie
  is het opzetten en/of exploiteren van een coverbedrijf of een
  structuur van diensten aan criminele groeperingen of organisaties
  wordt aangeboden.

  verdachte zendingen aan de criminele organisatie waarna de
  verdachte zending in beslag wordt genomen. – Gecontroleerde
  aflevering is het met medeweten en onder toezicht van politie en
  justitie laten leveren van zonder dat de zendingen in beslag worden
  genomen waardoor de verdachte zendingen in het criminele milieu –
  Doorlaten is het met medeweten en onder toezicht van politie en
  justitie doorlaten van verdachte zendingen en bij consumenten
  terecht komen.

  De commissie heeft op basis van haar onderzoek besloten wat
  betreft gecontroleerde aflevering en doorlating andere definities
  te hanteren dan in het rapport van de Werkgroep opsporingsmethoden
  het geval is. Zij heeft besloten de term doorleveren niet te
  gebruiken om verwarring met het begrip gecontroleerde aflevering te
  voorkomen. De commissie heeft zich laten leiden door wat zij heeft
  aangetroffen in de praktijk. De commissie beseft dat de
  bovenstaande definities niet geheel overeenkomen met de definities
  uit het rapport van de Werkgroep infiltratie Noot , die
  in opdracht van het College van procureurs-generaal een rapport
  heeft geschreven over infiltratie. De commissie is van oordeel dat
  haar definities meer recht doen aan de werkelijke gang van zaken
  bij de inzet van deze opsporingsmethoden.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken