• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 6.2 Juridische grondslag, toetsing en omvang

  6.2 Juridische grondslag, toetsing en omvang

  Het Wetboek van Strafvordering noch enige andere Nederlandse wet
  in formele zin kent de opsporingsmethode infiltratie. In enkele
  internationale verdragen waaraan Nederland zich heeft gebonden,
  komt n van de vooromschreven varianten van infiltratie, te weten
  gecontroleerde aflevering, wel voor. Noot In de
  jurisprudentie is infiltratie sedert het Tallonarrest als
  opsporingsmethode erkend. Noot In de Richtlijn
  infiltratie, vastgesteld door de Vergadering van
  procureurs-generaal van 20 februari 1991, worden voorwaarden,
  werkmethoden, de rechtspositie van de infiltrant, het centraal
  voorwaardenscheppend orgaan, de gecontroleerde aflevering en de
  internationale samenwerking geregeld. De richtlijn noemt vier
  voorwaarden: a. De infiltrant mag door zijn optreden de verdachte
  niet brengen tot ander handelen dan waarop zijn opzet
  tevoren reeds gericht was. Noot
  b. Het optreden van de infiltrant dient plaats te vinden na
  goedkeuring door het openbaar ministerie, onder regie van de
  recherchechef en in nauw overleg met de betrokken officier van
  justitie. c. De toepassing van infiltratie moet voldoen aan de
  eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en zorgvuldigheid. De
  aard van de op te sporen feiten moet de toepassing rechtvaardigen
  en andere meer gebruikelijke opsporingstechnieken moeten
  onvoldoende effectief geacht kunnen worden. De Hoge Raad oordeelde
  dat bij beoordeling of voldaan is aan de eisen van
  proportionaliteit (..) niet alleen de ernst van de feiten van
  belang is maar ook de wijze waarop en de mate waarin ten behoeve
  van opsporing en vervolging van die feiten wordt opgetreden in het
  criminele milieu. Noot d. Als infiltrant dient bij
  voorkeur alleen een speciaal daarvoor opgeleide politiefunctionaris
  te worden ingezet. Noot

  In de rechtspraak ligt de meeste nadruk op de eerste en derde
  voorwaarde. De Werkgroep infiltratie hanteert de noodtoestand als
  legitimatie voor het plegen van strafbare feiten tijdens
  infiltratie-acties. Noot De commissie acht dit
  onwenselijk.

  De Vergadering van procureurs-generaal heeft op 6 december 1994
  besloten dat de volgende infiltratie-acties vooraf ter toetsing aan
  de Centrale toetsingscommissie (CTC) van het OM moeten worden
  voorgelegd: zoals pseudo-koop en de gecontroleerde aflevering
  gericht op inbeslagneming (welke laatste moeten worden – alle
  (inter-)nationale (projectmatige) infiltratiezaken met uitzondering
  van eenmalige of kortlopende acties aangemeld ter registratie aan
  de CTC);

  van criminele infiltranten, die onder regie en gezag van het
  openbaar ministerie en de politie strafbare feiten – alle vormen
  van – al dan niet langdurige – infiltratie-operaties waarbij
  gebruik wordt gemaakt van informatie (blijven) plegen;

  coverbedrijf of een structuur van coverbedrijven, door middel
  waarvan desgevraagd facilitaire ondersteuning in – alle zogenaamde
  frontstore-operaties waarmee bedoeld wordt het opzetten en/of
  exploiteren van een de vorm van goederen of diensten aan criminele
  groeperingen of organisaties wordt aangeboden; De procedure is dat
  via een formulier een voorgenomen infiltratie-actie ter toetsing
  wordt aangemeld bij de – alle infiltratie-operaties, waarbij
  gebruik gemaakt wordt van niet- criminele burgerinfiltranten.
  Noot secretaris van de CTC. Na een toelichting van
  politie en/of justitie wordt door de CTC een beslissing genomen
  over de toelaatbaarheid. Noot De commissie heeft
  geconstateerd dat niet altijd een duidelijke toetsing mogelijk is
  van bovengenoemde voorwaarden. De CTC beschikt niet steeds over
  alle relevante informatie. Daarbij komt dat het de vraag is of
  begrippen zonder wettelijk kader als proportionaliteit,
  subsidariteit, zorgvuldigheid en uitlokking voldoende leidraad
  geven. Voor de meeste infiltratie-acties wordt, soms na ampel
  beraad, toestemming verleend.

  Aantal aangemelde infiltratie-acties in 1995 en beslissingen
  CTC

  Tabel
  De voorwaarden die door de CTC aan infiltratie-acties worden
  gesteld zijn onder meer: – er mag niet worden afgeweken van de
  aard en de duur van de inzet zonder de
  CTC hiervan op de
  hoogte te stellen;

  consequenties (o.a. aanhouding) bij schending hiervan;
  – afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en de

  burgerinfiltrant moet gewezen worden op de

  • criminele verdiensten moeten worden afgedragen in
   ruil voor een beloning van justitie;
  • aandacht moet worden besteed aan het beperken van het
   afbreukrisico, zowel voor de infiltrant als politiek;
  • de Nederlandse burgerinfiltrant mag doorgaans geen
   activiteiten in het buitenland verrichten. Bij buitenlandse

   burgerinfiltranten moeten goede schriftelijke afspraken worden
   gemaakt met de buitenlandse autoriteiten en er moet op gelet worden
   dat er absoluut geen sprake is van uitlokking;
  • bij gecontroleerde aflevering of doorlating moet de
   uiteindelijke omvang van een transport verdovende middelen gemeld
   worden, inclusief het deel dat eventueel uiteindelijk het milieu in
   gaat;
  • goede psycho-sociale begeleiding van de
   politie-infiltrant;

  buitenland: handelen conform Nederlandse richtlijnen,
  schriftelijke afspraken met buitenlandse autoriteiten – in geval
  van een buitenlandse
  politie-infiltrant in Nederland of een
  Nederlandse
  politie-infiltrant in het onder meer over
  vrijwaring als sprake is van het plegen van strafbare feiten en het
  sturen van een rogatoire

  commissie.
  Verder spreekt de CTC nadrukkelijk haar voorkeur uit voor deals met
  afgestraften in plaats van verdachten en in ruil voor harde
  verklaringen om zware zaken op te lossen.
  Deze tabel laat, naast de aard van de beslissingen van de CTC, ook
  de omvang van het aantal meldingen ter toetsing zien. In het
  grootste aantal gevallen is er sprake van de toetsing van
  burgerinfiltratie, gevolgd door politie-infiltratie.
  Inkijkoperaties, deals met criminelen en overige, waaronder
  bijvoorbeeld direct afluisteren valt, komen ongeveer in gelijke
  mate voor. Deze aantallen geven geen uitsluitsel over het totaal
  aantal infiltratie-acties in 1995. Een aantal toetsingen betreft
  reeds afgeronde acties. Dit zijn derhalve toetsingen achteraf. Ook
  heeft de commissie geconstateerd dat er infiltratie-acties niet
  zijn aangemeld. Uit de verslagen van de vergaderingen van de CTC
  constateert de commissie dat verschillende doelen voor
  infiltratie-acties worden aangegeven. Soms gaat het om het
  identificeren van personen die betrokken zijn bij het begaan van
  strafbare feiten; soms om zicht te krijgen op de organisatie en de
  financin; soms gaat het er alleen om zicht te krijgen op de leiders
  van de organisatie of het in beslag nemen van verdachte goederen.
  Al deze doelstellingen zijn door de jurisprudentie en de Centrale
  toetsingscommissie in specifieke gevallen als voldoende redenen
  aangemerkt. Het ontbreekt aan een eenduidige doelomschrijving voor
  de inzet van infiltratiemethoden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken