• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 6.3 Bevindingen

  6.3 Bevindingen

  6.3.1 Pseudo-koop en pseudo-verkoop

  In het midden van de jaren zeventig werd in Nederland
  pseudo-koop ingezet bij de bestrijding van de drughandel. Inmiddels
  vindt het middel pseudo-koop nog slechts incidenteel toepassing. De
  effectiviteit is in de loop der tijd geringer geworden aangezien de
  criminelen goed op de hoogte zijn van het gebruik van dit middel.
  Dat neemt niet weg dat in combinatie met andere vormen van
  infiltratie pseudo-koop is aangetroffen. Met enige regelmaat worden
  vertrouwensaankopen of proefaankopen gedaan door infiltranten om te
  kunnen beslissen of overgegaan moet worden tot een gecontroleerde
  aflevering of doorlating. Hiermee zijn nog aanzienlijke bedragen
  gemoeid:

  Voorkoopgelden 1995-1990

  Tabel
  Uit deze tabel blijkt een duidelijke stijging over de laatste jaren
  van het totaalbedrag dat door het ministerie van Justitie is
  uitbetaald ten bate van voorkoop-acties. Dit wordt met name
  duidelijk als de jaren 1993 en 1995 worden vergeleken. Immers in
  deze jaren is welhaast een gelijk aantal zaken behandeld. Opvallend
  bij deze vergelijking is de spectaculaire stijging in het hoogste
  bedrag in n zaak: het bedrag in 1995 is het zestienvoudige van het
  bedrag in 1993. Afgezien van de invloed hiervan op het gemiddelde
  blijft ook dit bedrag in 1995 bijzonder hoog: het tienvoudige van
  het bedrag in 1993.

  Pseudo-verkoop wordt zelden gebruikt. Het is moeilijk om aan de
  te leveren goederen te komen. De commissie heeft wel voorbeelden
  aangetroffen van pseudo-verkoop van wapens en grondstoffen voor
  synthetische drugs. Pseudoverkoop van grondstoffen voor de
  produktie van amfetamine

  Een RCID koopt in Belgi en Duitsland
  vele malen grondstoffen aan die gebruikt kunnen worden voor de
  produktie van amfetamine. Hiervoor wordt vaak vooraf geld ter
  beschikking gesteld door de
  informant. De aankoop door de
  Nederlandse politie gebeurt met medeweten of bemiddeling van de
  plaatselijke autoriteiten. Die
  RCID levert de grondstoffen
  tegen inkoopprijs aan de
  informant die het verkoopt met
  winst aan het laboratorium van de criminele organisatie. De
  bedoeling is om door
  observatie laboratoria te ontmaskeren.
  Uiteindelijk is dit nooit gelukt.
  Noot

  6.3.2 Politie-infiltratie

  Organisatie en omvang

  Politie-infiltratie is voorbehouden aan de politile
  infiltratieteams (PIT’s). Dit gebeurt in overleg met de Afdeling
  nationale cordinatie politile infiltratie van de CRI (ANCPI). Elk
  politieel infiltratieteam zou moeten
  bestaan uit tien mannen en vrouwen, van wie vier infiltranten, vier
  begeleiders, een administratieve kracht en een teamleider. In
  1992/1993 zijn de drie pseudokoopteams van de gemeentepolitie
  Amsterdam en het infiltratieteam West I van de Rijkspolitie
  opgeheven. Op dit moment zijn alleen de politile infiltratieteams
  in het zuiden en het oosten op volle sterkte. In het noorden
  functioneert een half-bezet politieel infiltratieteam. Het
  landelijk politile infiltratieteam is in oprichting en zal zich
  vooral bezighouden met internationale infiltratie. In de regio’s
  Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond bestaan er plannen voor de
  oprichting van nieuwe infiltratie-eenheden. Op dit moment
  beschikken politie en justitie dan ook slechts over ongeveer negen
  Nederlandse politie-infiltranten.

  De omvang van de inzet van politile infiltratie is niet
  eenduidig vast te stellen. De opgaven van de ANCPI Noot
  en de Werkgroep infiltratie over de aantallen verzoeken om
  politie-infiltratie in de afgelopen jaren (1991: 98; 1992: 66;
  1993: 59 en 1994: 78) moeten met de nodige relativering bezien
  worden. De verzoeken in 1994 hebben slechts in 65 gevallen een
  operationeel gevolg gekregen en betreffen voor het grootste deel
  buitenlandse verzoeken om ondersteuning (42 gevallen). Vijf van het
  totaal aan daadwerkelijke acties kunnen worden aangemerkt als
  langdurige zaken, wat wil zeggen een looptijd van anderhalf tot
  twee jaar. Van de overige 60 zaken vergden 24 acties enkele maanden
  en 36 slechts enkele dagen. Het gaat hierbij grotendeels om zeer
  kort lopende buitenlandse infiltraties in Nederland zoals het even
  bezoeken door een buitenlandse infiltrant van een hotel bij
  Schiphol. Sommige van deze buitenlandse infiltraties duurden niet
  langer dan enkele uren. De landelijk officier van justitie bij de
  CRI dient op de hoogte gesteld te worden van deze (kortlopende)
  infiltratie-acties. Volgens betrokkenen is het nagenoeg uitgesloten
  dat buitenlandse infiltratie-acties op Nederlandse bodem
  plaatsvinden zonder dat de Nederlandse politie en justitie zijn
  genformeerd. De commissie heeft echter enkele voorbeelden
  aangetroffen waarbij dat wel het geval was. De Nederlandse politile
  infiltratieteams voeren op zich niet veel infiltratie-acties uit
  per jaar. Zo heeft het politile infiltratieteam Oost sinds 1990
  slechts vijf grotere infiltratietrajecten uitgevoerd. Nederlandse
  infiltranten worden ook ingezet in het buitenland. In 1994 bereikte
  de ANCPI 42 maal een buitenlands verzoek om Nederlandse
  assistentie. Een voorbeeld van een operatie uit 1991 is de volgende
  casus: In 1991 werd gestart met een undercoveroperatie Contrat.
  Dit was een samenwerkingsverband tussen de beide landen en had tot
  doel om zicht te krijgen op de activiteiten van criminele
  organisaties op het gebied van het
  witwassen van gelden via
  geldwisselkantoren. Besloten werd om rechtspersonen op te richten
  die actief zijn op het gebied van
  witwassen. Er werd een
  Nederlandse bedrijvenstructuur van financile instellingen gecreerd
  als
  frontstore, waarmee vervolgens succesvol werd
  binnengedrongen in de criminele organisatie. In dit kader zijn
  Nederlandse undercoveragenten ingezet, die regelmatig contact
  hadden met de Canadese hoofddaders in Nederland, Zwitserland en de
  Nederlandse Antillen. Tevens hebben de Nederlandse

  politie-infiltranten transporten van verdovende middelen
  gearrangeerd van Colombia naar Canada.
  Noot Ook
  buitenlandse politile infiltranten zijn voor langere duur actief in
  Nederland (zie bijvoorbeeld de casusbespreking Copa). Deze
  buitenlandse infiltranten worden op dat moment begeleid door
  Nederlandse begeleiders. De inzet van buitenlandse infiltranten is
  grotendeels gebaseerd op onderling vertrouwen tussen
  politie-instanties van verschillende landen. Van een afzonderlijk
  onderzoek naar de identiteit van buitenlandse politie-infiltranten
  is geen sprake. In Europees verband is een werkgroep actief die de
  afstemming van internationale infiltratie-acties voor haar rekening
  neemt. In deze werkgroep participeren ook Canada en de VS.

  Infiltratie en selectie

  Politile infiltratie vindt primair plaats in de ondersteuning
  van de criminele organisatie. Het gaat dan vooral om het aanbieden
  van facilitaire diensten zoals vervoer, opslag en doorvoer, aan de
  criminele organisatie. Slechts zelden vindt infiltratie plaats in
  de directe nabijheid van de hoofddaders. Van diepte-infiltratie
  waarbij politie-infiltranten daadwerkelijk deel zijn gaan uitmaken
  van de kern van de criminele organisatie, is de commissie niets
  gebleken. Wel is een geval bekend waarbij de infiltranten de top
  van een criminele organisatie dicht zijn genaderd (zie
  eerstvolgende casus).

  De selectie van politile infiltranten is streng. Uitgebreid
  wordt de infiltrant getest op onder meer stressbestendigheid. Ook
  moeten diverse cursussen worden gevolgd voordat een
  politiefunctionaris als politile infiltrant mag functioneren.
  Tijdens infiltratie-acties wordt steeds gestreefd naar dagelijks
  contact tussen de infiltrant en de begeleiders. Zowel de infiltrant
  als de begeleiders maken proces-verbaal op van hun activiteiten.
  Deze processen-verbaal worden in principe toegevoegd aan het
  procesdossier en zijn daarmee onderwerp van beoordeling door de
  rechter. Noot Een voorbeeld van zo’n open
  infiltratietraject is in het openbaar verhoor van officier van
  justitie Koers aan de orde geweest:
  In dit onderzoek naar vier Turkse broers is projectmatig
  genfiltreerd in een tactisch (open) traject.
  Noot
  De projectinfiltratie is uitgevoerd door negen
  politie-infiltranten. Hiervan waren zes van het politieel
  infiltratieteam Oost-Nederland en drie Duitse

  politie-infiltranten. Het milieu waarin genfiltreerd moest
  worden was niet wars van grof geweld. Ook tegen de

  politie-infiltranten zijn forse bedreigingen geuit. Van januari
  1993 tot juni 1995 zijn de
  politie-infiltranten in
  verschillende combinaties in totaal 119 maal opgetreden. In de
  praktijk blijkt vooral n van de
  politie-infiltranten
  daadwerkelijk veel contact te hebben gehad met de criminele
  organisatie. De anderen hebben veelal als geloofwaardige
  achtergrond gediend:

  De voorzitter :
  Ik wil u nog een vraag stellen over de processen-verbaal.
  Het is constant A851, die alles ziet, doet en daar verslag van
  legt. Die andere infiltrant nooit, bijna nooit. Er staan nog een
  paar andere nummers. Betekent dit nu, dat ook de handelingen en
  bevindingen van andere infiltranten toch onder A851 worden
  weggeschreven? (…)
  De heer Koers:
  Als A851 proces-verbaal opmaakt, is dat zijn verhaal. Dat
  zou hooguit aangevuld kunnen worden door verhalen van
  anderen.
  De voorzitter:
  Kan het ook zo zijn, dat A851 weer hoort van andere verhalen
  en die er zonder nummer ook inzet?
  De heer Koers:
  Nee. (…)
  De voorzitter:
  Maar dan is natuurlijk de vraag wat al die andere mensen dan
  doen. Daar is namelijk weinig tot niets van terug te
  vinden.
  De heer Koers:
  Ik denk dat in een aantal gevallen de rest alleen maar
  franje is geweest.
  Noot De
  politie-infiltranten waren tot hoog in de criminele organisatie
  genfiltreerd. Zij hadden diverse ontmoetingen met de vier
  hoofdverdachten, waarbij de
  politie-infiltranten partijen
  kregen aangeboden. Besloten is tot de aankoop van een aantal
  partijen teneinde te bewijzen dat de hoofdverdachten over een
  langere periode actief waren en in staat waren in korte tijd
  verschillende keren herone te kunnen leveren. De eerste aankoop
  betrof twee kilo cocane in april 1994. Deze werd gevolgd door vier
  aankopen van elk twee kilo herone in november en december.
  Vervolgens gingen de gesprekken over de financiering van een
  transport van een partij herone van Turkije naar Nederland en de
  levering van drie kilo. In overleg met het OM werd besloten een
  investering in dit transport (in totaal ongeveer 160 kilo) te doen
  van fl. 100.000,- . Tevens werd besloten dat een

  politie-infiltrant naar Turkije moest afreizen. In dit traject
  is de minister gekend.

  De heer Vos:
  Vervolgens zijn vanuit de Centrale toetsingscommissie wel
  enige voorwaarden gesteld, onder andere met betrekking tot de
  betrokkenheid van de minister in het voortraject en in het
  natraject. Hoe heeft dat in de praktijk gestalte gekregen?
  De heer Koers:
  De betrokkenheid van de minister in deze zaak had een
  specifiek karakter, met name voor het laatste stukje van de zaak.
  Niet zozeer de individuele aankopen – daarmee heb je wel te maken
  met de tip- en toongeldregeling, de aankoopregeling, van het
  departement -maar met name het laatste stukje van de zaak, waarin
  het ging het investeren in een transport drugs vanuit Turkije naar
  Nederland. Daarbij kwam ter sprake dat de
  politiemenseninfiltranten, in ieder geval een daarvan, naar Turkije
  moesten. Dan heb je te maken met internationale verhoudingen.
  Binnen de Centrale toetsingscommissie is op dat moment gezegd, dat
  dit niet mocht zonder dat de minister van Justitie op de hoogte is.
  Die moet daar haar goedkeuring aan geven. Dat is vervolgens
  gebeurd. De hoofdofficier van Zwolle heeft een bespreking gehad met
  de hoofdofficier van Istanbul. Daar is ook de staatssecretaris van
  Justitie van Turkije bij betrokken geweest om goedkeuring te
  hechten aan de komst van een politiemaninfiltrant naar Istanbul, om
  als het ware daar besprekingen te voeren met een of meer van de
  Turkse verdachten.
  Noot De afgesproken partij van
  drie kilo herone werd nog aangenomen en betaald, maar de volgende
  aangeboden partij van 20 kilo herone in juni 1995 werd in beslag
  genomen en de verdachten aangehouden. In totaal is er 31 kilo
  harddrugs aangekocht en fl. 623.000,- genvesteerd in deze
  vooraankopen. De ratio achter deze hoeveelheden legt Koers uit
  tijdens zijn openbaar verhoor:
  De heer Koers:
  Er is 31 kilo aangekocht; dat klopt. Het doel was niet het
  kopen van herone of cocane, maar het doel was bewijs te vergaren
  tegen de vier hoofdverdachten. Als je bewijs tegen n hoofdverdachte
  hebt, dan heb je er nog drie tegen wie je geen bewijs hebt. Dan is
  het soms verstandig om door te gaan. Dat zijn afwegingen geweest
  gedurende met name het laatste jaar: hoe ver komen wij?
  Uiteindelijk is door de serie waartoe is besloten het mogelijk
  gebleken tegen dat viertal bewijs bij elkaar te krijgen.
  De heer Vos:
  En waarschijnlijk bent u ook doorgegaan om de Turkse lijn
  zelf bloot te leggen, de lijn naar het

  buitenland. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
  De heer Koers:
  De laatste actie die geweest is, is het mee investeren in
  een traject vanuit Istanboel deze kant op. Daarvan was het de
  bedoeling om de transportlijn, de aanvoerlijn bloot te leggen.
  Gedeeltelijk zijn wij daarin geslaagd, maar gedeeltelijk ook
  niet.
  Noot De bedoeling was om tijdens dit hele
  traject geen gram verdovende middelen op de markt te laten komen.
  Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. De aankopen zijn vernietigd
  maar:
  De voorzitter:
  Mogen wij dat iets helderder zeggen? Er is genvesteerd in
  een hoeveelheid die in totaal ongeveer 160 kilo zou zijn; dat staat
  ook in het proces-verbaal. Ongeveer 20 kilo daarvan wordt in beslag
  genomen en wij weten niet waar de rest is.
  De heer Koers:
  Wij ook niet.
  De voorzitter:
  Het is toch niet zo dat, zoals de recherchechef zei, er geen
  gram waar wij aan mee hebben gedaan op de markt is gekomen? Dat
  weten wij niet precies, want wij weten niet waar dat is.
  De heer Koers:
  Neen, wij weten ook niet of die 160 kilo naar Nederland
  gekomen is.
  De voorzitter:
  Neen, goed.
  De heer Koers:
  Wij hebben die 20 kilo gezien die in Amsterdam is gepakt
  plus wat er in de bergplaats lag, zo’n 30 kilo, die ook in beslag
  is genomen. Dat is wat wij gezien hebben. Wat er verder geweest is,
  weet ik niet.

  Noot

  Sturing en controle

  De sturing en controle door politie en justitie zijn bij
  politile infiltratie nauwkeurig geregeld. De goedkeuring vindt
  plaats op het niveau van de hoofdofficier. Tegenwoordig moet de
  Centrale toetsingscommissie de aanvraag voor een infiltratie-actie
  beoordelen. De Centrale toetsingscommissie geeft veelal onder
  voorwaarden toestemming. Incidenteel wordt een infiltratie-actie
  gestopt omdat de beheersbaarheid ter discussie staat. In het
  volgende geval heeft de minister besloten tot het stoppen van een
  infiltratie-actie, ondanks het feit dat de CTC goedkeuring hieraan
  had verleend: Noot

  Dit onderzoek in het zuiden des lands was gericht op een
  notoire drugsbaron. Vele reguliere opsporingsmiddelen als taps
  en
  observatie bleken niet te werken. Besloten werd om een
  infiltratietraject te starten, met als doel zicht te krijgen op de
  strafbare feiten en de financile stromen waarna respectievelijk
  aanhouding en afroming van de
  criminele winsten zouden
  kunnen volgen. De bedoeling was om dit traject later geheel ter
  toetsing aan de rechter voor te leggen.

  In 1993 wordt begonnen met de opbouw van de cover door het
  politile infiltratieteam, waarna binnen een aantal maanden de
  eerste sociale contacten worden gelegd door de

  politie-infiltrant. Deze wordt langzamerhand in het milieu van
  de verdachte opgenomen. De
  politie-infiltrant heeft
  ondermeer financile deskundigheid te bieden. Tevens is hij bekend
  in een buitenlandse wereldhaven. Hij wordt benaderd om deel te
  nemen aan transporten softdrugs uit het buitenland.

  In januari 1995 wordt dit infiltratietraject in zijn
  algemeenheid ter toetsing aan de
  CTC voorgelegd. Onder een
  aantal voorwaarden, waaronder een goede psycho-sociale begeleiding
  van de infiltrant, gaat de
  CTC akkoord. Tevens wordt het
  advies gegeven eventueel een tweede
  politie-infiltrant te
  introduceren als er een financieel n transporttraject gaan lopen.
  Het wordt onwenselijk geacht om twee informatieposities te
  verenigen in n
  politie-infiltrant. Bij een tweede toetsing
  op 4 april wordt toestemming gevraagd voor het vervolgtraject op de
  infiltratie-actie, te weten het plegen van strafbare feiten door de
  infiltrant. Het voorstel is om de vertrouwenspositie van de

  politie-infiltrant verder uit te bouwen door middel van een
  investering in een transport van enkele duizenden kilo’s marihuana.
  De kans was aanwezig dat de partij eventueel op de Nederlandse
  markt zou kunnen komen. De
  CTC gaat voorwaardelijk akkoord
  met de actie voor een periode van drie maanden.

  Ondanks het oordeel van de hoofdofficier, de
  procureur-generaal en de
  CTC dat het traject verantwoord was
  gezien de uitstekende stuurbaarheid van de
  politie-infiltrant
  en het feit dat het een open traject is, is de minister van
  Justitie van mening dat dit traject niet kan. Per brief van 27
  april 1995 vraagt zij dit te stoppen. De toenmalige kernteamleider
  zegt hierover:

  De voorzitter:
  Is u geworden waarom de minister het afkeurde? Hoorde u dat
  via de telefoon van Justitie? Hoe is dat gegaan?
  De heer Paulissen:
  Ik ben er zelf niet bij geweest, maar wij hebben
  uiteindelijk een briefje van de minister gekregen, een heel kort
  briefje: op het punt van de gecontroleerde doorvoer kon zij op dit
  moment geen toestemming geven.
  De voorzitter:
  Dat moet ongeveer in mei van dit jaar zijn geweest.
  De heer Paulissen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u het toen weer op een andere manier opgepakt? Wat is
  er toen gebeurd?
  De heer Paulissen:
  Wij hebben toen besloten te stoppen. Wij vonden de
  gecontroleerde doorvoer echt noodzakelijk voor het bereiken van het
  grotere doel in de
  infiltratie. Wij zijn meteen gaan denken
  of er binnen de consignes van de minister nog mogelijkheden waren
  om dat doel op een andere manier te bereiken. Toen werden wij
  helaas geconfronteerd met het feit dat de zaak was uitgelekt in de
  pers. Toen hebben wij besloten om de zaak abrupt te stoppen.

  Noot De minister kan niet instemmen met de invoer en
  vermoedelijke doorlating van een partij softdrugs door de politie
  waarin bovendien ook overheidsgeld genvesteerd wordt. Vervolgens
  wordt besloten de
  politie-infiltrant

  af te bouwen. In het openbaar verhoor zegt de minister van
  Justitie desgevraagd het volgende over de onthouden
  toestemming:

  De voorzitter:
  Ligt het aan de politieke gevoeligheid dat u in mei van het
  jaar van de infiltratie-operatie in het zuiden zegt die niet meer
  te willen doen. Die methode leek, vergeleken met de IRT-methode,
  zeer verantwoord te zijn. Ik doel dus op de infiltratiemethode van
  het
  kernteam in het Zuiden, waarvan u zegt het niet meer te
  willen doen, omdat er te weinig garantie is dat men de zaak echt in
  beslag kan nemen.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Als de zaak waar u nu over spreekt, in het zuiden des lands,
  loopt, is er geen kader wat de Centrale toetsingscommissie
  kennelijk had vastgesteld.
  De voorzitter:
  Zij vonden het goed!
  Mevrouw Sorgdrager:
  Zij vonden het goed, maar het openbaar ministerie twijfelde
  kennelijk, want men is naar mij toegekomen met de vraag of het door
  kon gaan. Wij hebben toen die methode besproken en bekeken wat de
  te verwachten effectiviteit was. Ik vond, nu men het mij toch
  vroeg, dat men een te vaag doel had. De effectiviteit van de
  methode was niet groot genoeg. Ik verwachtte dat men over enige
  tijd weer bij mij zou komen met dezelfde vraag over dezelfde zaak.
  Dat moesten wij dus gewoon niet doen.
  Noot

  Het openbaar ministerie wordt over de voortgang van
  politile-infiltratie-acties in het algemeen goed genformeerd. Dit
  betreft in ieder geval de CID-officier. Echter dit brengt nog niet
  met zich mee dat de later optredende zaaksofficier ook volledig
  genformeerd is. In principe worden alle activiteiten van de
  politie-infiltrant vastgelegd en staat de actie volledig open ter
  beoordeling aan de rechter. Ten behoeve van het functioneren van de
  politile infiltranten worden valse identiteiten afgegeven.
  Noot Een briefwisseling van de ministers van Justitie,
  Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Financin vrijwaart de
  ambtenaren die deze valse identiteiten verstrekken van
  strafvervolging. Noot Het gaat daarbij om valse
  identiteiten om rekeningen te kunnen openen, auto’s, woningen of
  loodsen te huren, frontstores op te zetten etc.

  De commissie heeft geconstateerd dat politile infiltranten
  gebruikt worden ter afscherming van informanten. Een politieel
  infiltratieteam gebruikt soms een gesloten CID-traject om de
  identiteit van de informant te beschermen. Dan worden twee of meer
  infiltranten ertussen geschoven zodat de oorspronkelijk informant
  niet meer zichtbaar is. De politie-infiltrant, die van deze
  informant het verhaal heeft gehoord, wordt als informant
  ingeschreven.

  6.3.3 Burgerinfiltratie

  Omschrijving en omvang

  Over het gebruik van burgerinfiltranten bestaat minder
  duidelijkheid dan over de inzet van politie-infiltranten. De
  commissie spreekt van burgerinfiltranten indien al dan niet
  criminele burgers gevraagd worden bepaalde activiteiten te
  ondernemen waaronder het plegen van strafbare feiten. Sommige
  CID-en spreken in dit verband van gestuurde informanten, waarbij
  het onderscheid met burgerinfiltranten nauwelijks meer aanwezig is.
  Het enige verschil is dat zij op een gestuurde informant de
  infiltratierichtlijn niet van toepassing achten. In hoofdstuk 3
  heeft de commissie enkele in het oog springende voorbeelden gegeven
  van het omgaan met burgerinfiltranten.

  Het is duidelijk dat geregeld gebruik wordt gemaakt van
  criminele burgerinfiltranten. De commissie heeft vele voorbeelden
  aangetroffen van criminele burgers die door de politie gevraagd
  worden bepaalde activiteiten te verrichten. Wanneer deze
  activiteiten geen strafbare feiten omvatten spreekt de commissie
  van gestuurde informanten. Veelal gaat het om een verzoek van
  politie en justitie om informatie te verzamelen door het bezoeken
  van bepaalde plaatsen. In het overzicht aan het begin van dit
  hoofdstuk blijkt dat het grootste aantal
  toetsingsverzoeken aan de CTC de inzet van criminele
  burgerinfiltranten betreft (30). Vier verzoeken betreffen de inzet
  van niet-criminele burgerinfiltranten. Uit de CTC-stukken blijkt
  dat deze burgerinfiltranten strafbare feiten mogen plegen. Het ging
  dan vooral om het vervoeren van drugs of het anderszins
  ondersteunen van het invoeren en verkopen van verdovende middelen
  zoals het huren van loodsen of het ter beschikking stellen van
  vrachtauto’s. Noot Bijvoorbeeld:

  In het kader van een onderzoek is overwogen om een
  projectinfiltratie van een gesloten traject te starten waarbij
  een
  burgerinfiltrant hand- en spandiensten zou verrichten
  bij een transport van softdrugs. De bedoeling was om eerst een
  proefzending softdrugs van enkele tonnen door te laten gaan, waarna
  een grote partij van meer dan tien ton zou worden gepakt, inclusief
  de verdachten. De
  informant heeft eerst een orintatiereis
  gemaakt naar het bronland op verzoek van het
  kernteam. In
  principe zou de
  informant de criminele verdiensten
  afdragen en een vergoeding krijgen van het ministerie van
  Justitie waarbij gedacht werd aan tonnen. De
  CTC ging na
  grote aarzeling akkoord. De
  informant werd door de criminele
  organisatie niet meer benaderd om behulpzaam te zijn bij
  transporten verdovende middelen. Tot op heden heeft het
  infiltratietraject daarom geen doorgang kunnen vinden.

  Noot

  Ook wordt wel gevraagd om monsters aan te kopen. De commissie
  constateert dat in een aantal gevallen de CTC niet gevraagd is om
  toestemming voor de inzet van burgerinfiltranten. In nagenoeg alle
  regio’s en arrondissementen worden voorbeelden aangetroffen van
  burgerinfiltranten in de definitie van de commissie. In de regio
  Amsterdam-Amstelland echter wordt sinds 1992 niet meer gewerkt met
  burgerinfiltranten. Informanten mogen in Amsterdam slechts
  informatie geven. Politie en justitie gaan in principe niet akkoord
  met het verrichten van enige activiteit door informanten:

  De heer De Graaf:
  Ik wil even bij dit element blijven; zo meteen komen wij op
  andere elementen. Collega’s van u uit andere korpsen zeggen: niks
  onbetrouwbaar, wij controleren zo’n
  informant van achteren
  naar voren; elke stap die hij zet, kennen wij, dubbelchecken wij.
  Is het volstrekt ongeloofwaardig als zij dat zeggen?
  De heer Welten:
  U zei daarstraks dat elke informant ook een beetje
  crimineel moet zijn. Elke infiltrant is wat mij betreft zeker een
  beetje crimineel. Je kunt misschien wel betrouwbaar en crimineel
  zijn, maar dat is een contradictie waarmee ik echt niet uit de
  voeten kan.
  Noot (…)
  De heer Welten:
  Ja, weet u… Kijk, het beeld zou bijna gaan ontstaan dat
  Amsterdam roomser is dan de paus. Ik denk dat wij geleerd hebben
  van de kwetsbaarheid van methoden in zijn algemeenheid, omdat wij
  misschien wel in het centrum van de aandacht hebben gezeten. Er is
  destijds heel nadrukkelijk door wijlen mevrouw Dales gezegd dat wij
  na moesten denken, als overheid, over de integriteit van het
  openbaar bestuur, de integriteit van jezelf als apparaat. In
  combinatie met datgene wat ik persoonlijk vind, proberen wij daar
  een andere wending aan te geven. Dan ben ik helemaal niet roomser
  dan de paus; als ik afwijkend ben van de rest van het land, vind ik
  dat vervelend; op zichzelf probeer ik – ik denk ook dat dit
  behoorlijk gaat – heel constructief met de omgeving samen te
  werken, ondanks het feit dat ik misschien een vreemde eend in de
  bijt ben.
  Noot
  De voorzitter:
  Eerder zeiden vertegenwoordigers van het OM uit Amsterdam en
  ook de politie in Amsterdam dat er helemaal geen

  burgerinfiltratie was. Maar nu zegt u dat u dat onder
  omstandigheden niet geheel wilt uitsluiten.
  De heer Vrakking:
  Ik heb nooit gezegd: helemaal niet. Ik zeg in beginsel, nee,
  tenzij.
  Noot De ANCPI houdt zich in principe niet
  bezig met burgerinfiltranten. Wel wordt bezien in hoeverre het
  mogelijk is materiedeskundigen (accountants, piloten, etcetera) in
  te schakelen als niet-criminele infiltranten. Als nadeel wordt
  genoemd dat deze materiedeskundigen geen politie-achtergrond
  hebben. Tot op heden zijn er nog geen materie-deskundigen op deze
  wijze ingezet.

  Sturing en controle

  De commissie constateert dat zich bij de inzet van criminele
  burgerinfiltranten verschillende problemen voordoen. De
  controleerbaarheid en stuurbaarheid van de criminele
  burgerinfiltrant is problematisch. De motivatie van deze
  infiltranten is veelal dubbelzinnig. Onduidelijkheid bestaat veelal
  over wat er met het criminele geld gebeurt. Op het plegen van
  strafbare feiten door de infiltrant is controle slechts ten dele
  mogelijk.

  Enkele burgerinfiltranten geven informatie aan meer dan n CID.
  Deze infiltranten hebben onder regie van de verschillende CID-en
  strafbare feiten gepleegd. De verschillende CID-en waren niet
  altijd op de hoogte van
  het feit dat de infiltranten ook voor andere CID-en werkten. Deze
  infiltranten hebben zeer veel geld verdiend aan het geven van
  informatie. Hiertegenover stonden ruime onkostenvergoedingen,
  beloningen en het mogen houden van de verkregen criminele winsten.
  In hoofdstuk 3 zijn deze gevallen uitgebreid beschreven. De
  commissie is van oordeel dat burgerinfiltranten die een zo actieve
  positie hebben in een criminele organisatie niet meer volledig
  onder regie van politie en justitie kunnen staan. Het rele risico
  dreigt dan dat politie en justitie worden gestuurd door de
  burgerinfiltrant in plaats van andersom.

  6.3.4 Frontstore

  De fronstore is slechts recent in Nederland gentroduceerd en
  derhalve bestaat nog weinig ervaring met deze opsporingsmethode.
  Het eerste, de commissie bekende, voorbeeld is de operatie Contrat
  (zie casus hiervoor). Tijdens het verhoor zei Wilzing hierover:

  De voorzitter:
  Was u ook al betrokken bij frontstores toen u
  verantwoordelijk was bij de
  CRI? Waren die er toen al,
  zogenaamde bedrijven die de politie gebruikte als dekmantel om
  eventueel binnen het criminele milieu te infiltreren dan wel om
  bewijs te verzamelen tegen criminele groepen die van zo’n
  dergelijk
  dekmantelbedrijf gebruik maken?
  De heer Wilzing:
  Ik weet mij uit mijn periode te herinneren dat wij daar een
  zaak hebben gehad. Het was een grote zaak die vanuit een ander
  werelddeel op ons afkwam, waarbij wij met onze accountants daar een
  aantal zaken voor geregeld hebben. Dan ging het met name over het
  sluizen van geld.
  De voorzitter:
  Daarbij speelde de financile dienstverlening een
  rol?
  De heer Wilzing:
  Het was een financile dienstverlening, exact.
  Noot Een ander voorbeeld van een frontstore dat de
  commissie bekend is, is wederom een internationaal
  samenwerkingsverband: De Amerikanen hebben een wereldwijde
  frontstore-operatie opgezet geheten Green Ice II, waarvan een
  deeloperatie vanaf september 1992 operationeel is. De doelstelling
  van deze operatie is om via het financile traject in de
  Colombiaanse kartels te infiltreren. Zodoende komt zicht op de
  internationale stroom van drugsgelden. Ook in Nederland is een
  cover opgezet die gericht is op het scheppen van paperwork. Tot op
  heden is door de criminele organisatie niet gehapt op het
  Nederlandse aas. Op andere plaatsen is wel met succes geopereerd.
  Het is niet ondenkbaar dat de zaak rond komt zonder dat gebruik
  gemaakt wordt van de Nederlandse cover. Op het moment wordt bekeken
  of er andere toepassingsmogelijkheden zijn.

  Indien een frontstore wordt toegepast, gebeurt dat veelal in
  combinatie met politile infiltratie; in incidentele gevallen ook
  met burger-infiltranten. Het gaat in Nederland om minder dan tien
  frontstores. Deze frontstores bevinden zich vooral in de
  dienstverlenende en facilitaire sector. Te denken valt aan
  transportbedrijven en financile dienstverlening. Het doel is veelal
  criminele organisaties gebruik te laten maken van deze
  ondersteuning waardoor politie en justitie een beter beeld kunnen
  krijgen van hun activiteiten. Tijdens de openbare verhoren is hier
  ondermeer het volgende over gezegd:

  De voorzitter:
  (…) Hoeveel frontstores kennen wij ongeveer in
  Nederland? Honderden?
  De heer Karstens:
  Nee.
  De voorzitter:
  Tientallen?
  De heer Karstens:
  Ook niet.
  De voorzitter:
  Minder dan tien?
  De heer Karstens:
  U wordt warm. Noot Van de frontstores moeten
  onderscheiden worden de dekmantelbedrijven die bij de PIT’s op de
  plank liggen, met het doel om een andere identiteit van een
  informant of infiltrant aannemelijk te maken. Het opzetten van
  frontstores wordt bemoeilijkt doordat in Nederland alle gegevens
  nauwkeurig zijn geadministreerd. Volgens betrokkenen zal het in de
  toekomst vooral noodzakelijk zijn afspraken te maken met de
  belastingdienst hoe om te gaan met frontstores. Op dit moment zijn
  die afspraken nog niet gemaakt. Frontstorehouders melden dan ook
  dat zij veel moeite moeten doen om de belastingdienst op afstand te
  houden.
  De voorzitter:
  Daar komt het op uit. Moet ik dan vooral denken aan
  transportbedrijven of faciliterende bedrijven? Hoe houdt u de
  belasting en de waterleiding van uw nek?
  De heer Karstens:
  Vanuit onze positie gezien, is de belastingdienst in zijn
  algemeenheid een geduchte tegenstander. Tot op heden hebben wij de
  argwaan van de belastingen nog niet gewekt.

  Noot

  Een andere toepassingsmogelijkheid van een frontstore is het
  afschermen van CID-rechercheurs. Dit wordt noodzakelijk geacht door
  de vele contra-activiteiten van criminele organisaties. De CID
  richt dan een bedrijf op om bijvoorbeeld telefoons en kentekens te
  kunnen registreren op naam van dit bedrijf.

  6.3.5 Gecontroleerde aflevering

  De gecontroleerde aflevering is een zeer frequent gebruikte
  methode. Het gaat om honderden gecontroleerde afleveringen per
  jaar, varirend van een verdacht postpakketje tot een container.
  Veelal betreft dit verdovende middelen.

  De heer De Wit:
  (…) Wij spreken bijna dagelijks, zeker in de
  grootstedelijke praktijk, over gecontroleerde afleveringen en
  doorleveringen.(…)
  Noot

  Bij gecontroleerde afleveringen wordt steeds getracht de verboden
  goederen daadwerkelijk in beslag te nemen. Het transport geschiedt
  dan ook meestal onder observatie van een OT. Dit voornemen tot
  inbeslagneming kan om diverse redenen mislukken. In enkele gevallen
  heeft de commissie geconstateerd dat door fouten tijdens de
  observatie partijen drugs uit het oog werden verloren. Een
  voorbeeld:

  Begin 1994 komt een buitenlandse informant, die door een
  zusterdienst van de
  CRI overgedragen is aan een RCID,
  naar Nederland voor de invoer van een partij van tientallen kilo’s
  cocane. Zijn rol bestaat uit het door de douane loodsen van deze
  partij drugs. De
  RCID besluit om de partij gecontroleerd af
  te leveren. Echter, het
  OT raakt betrokken bij een
  aanrijding en de partij verdwijnt ongezien in het milieu. Hierna
  gaat de
  informant terug naar Zuid-Amerika, alwaar hij door
  Zuid-Amerikanen wordt benaderd met de vraag of hij dit vaker wil
  doen. De
  informant gaat, na consultatie van de betrokken
  RCID in Nederland, hierop in. Vervolgens wordt de informant
  geconfronteerd met een grote partij van duizenden kilo’s
  marihuana die al in de haven ligt en wordt hem gevraagd of hij die
  “even binnen wil loodsen”. Besloten wordt om deze partij door te
  laten en wel om drie redenen: de
  informant is beloofd dat
  hij het volgende omvangrijke cocanetransport mag doen, tevens is de
  criminele organisatie in een ander traject bezig om cocane in te
  voeren en dit mag niet verstoord worden. Bovendien vreesde de
  politie represailles als de partij wordt gepakt. De partij wordt
  wel gevolgd en het
  OT stelt vast waar de partij wordt
  opgeslagen.

  In december 1994 wordt de grote partij cocane, die meer dan
  duizend kilo blijkt te bevatten, aangeboden aan de
  informant
  met de vraag of hij deze door de Amsterdamse douane kan loodsen.
  Besloten wordt om tot een
  gecontroleerde aflevering over te
  gaan. Wederom raakt het
  OT de vrachtwagen met de bewuste
  container kwijt. Echter, later wordt toch nog op verschillende
  adressen de partij teruggevonden en in beslag genomen. Meer dan 20
  verdachten worden aangehouden, waaronder de top van de organisatie
  in Nederland. Tijdens zijn verhoor noemt Brand dit traject de
  klassieke methode:

  De heer Brand:
  Dat zal ik u uitleggen. Het is onze eerste opdracht dat wij
  de criminele organisatie proberen op te rollen. Wij moeten ervoor
  zorgen dat wij het aantal kilo’s in de hand hebben. Dat moet
  gebeuren wanneer dit het meest gunstig is. Wij hebben 1100 kilo
  cocane binnengehaald met de traditionele methode.
  De voorzitter:
  Op welke vangst doelt u?
  De heer Brand:
  Dat is een vangst van verleden jaar kerstmis.
  De voorzitter:
  Het is geen HOLCO-vangst?
  De heer Brand:
  Dat is een HOLCO-vangst.
  De voorzitter:
  Daar is toch een heel interessant en moeizaam traject aan
  vooraf gegaan?
  De heer Brand:
  Eerst de zaak van de 1100 kilo. Dat ging volgens de
  traditionele methode. Traditioneel wil zeggen dat wij natuurlijk
  via taps weten wat er gebeurt. De traditionele methode gaat ervan
  uit dat de tegenpartij fouten maakt. In dat traject pakken wij op
  een gegeven moment dat aantal kilo’s. Maar hoe dan ook: als je
  afluistert weet je veel meer dan op het moment waarop je ingrijpt.
  Wij moeten echter ingrijpen op het moment waarop de grotere
  hoeveelheden komen. Als die komen is daar vanuit de criminele
  organisaties meer kwaliteit tegenaan gezet en die moeten wij
  oppakken. Wij proberen niet alleen maar zoveel mogelijk kilo’s te
  pakken.
  De heer De Graaf:
  U sprak ook over een ander traject, een klassiek
  recherchetraject, waarbij 1.100 kg cocane in beslag is genomen. Dat
  speelde aan het eind van het vorige jaar. Maar gingen daar ook geen
  lijntesters aan vooraf?
  De heer Brand:
  Aan dat specifieke geval ging, voorzover ik weet, niet
  nadrukkelijk een lijntester vooraf.
  De voorzitter:
  Maar het is misschien niet goed om hier te veel in detail in
  te gaan op wat daar eventueel aan vooraf is gegaan. Het is althans
  onze indruk dat er iets meer aan voorafgaat dan louter klassiek
  rechercheren.
  De heer Brand:
  Nou ik vind dat je het als een voorbeeld van klassiek
  rechercheren mag noemen. Dat er informatie in dat traject heeft
  meegespeeld, is altijd zo. Maar klassiek rechercheren is toch het
  bij elkaar brengen van informatie. Maar er is geen systematiek
  geweest van een lijnuittester op de manier waarop dat in de andere
  zaak is gebeurd.
  De voorzitter:
  Misschien weet u dat niet. Noot Voor de
  geslaagde partijen krijgt de
  informant geld van de criminele
  organisatie. Na overhandiging van de justitile beloning van 275.000
  gulden draagt hij zijn
  verdiensten af. Het ingeleverde
  bedrag bedraagt meer dan een miljoen gulden. Dit geld wordt gestort
  op een rekening van de
  CRI. Het doel van deze
  gecontroleerde afleveringen is te bezien wie in de criminele
  organisatie betrokken is bij de

  strafbare feiten. Gecontroleerde afleveringen vinden zowel plaats
  door de reguliere politie als door de Koninklijke marechaussee en
  bijzondere opsporingsdiensten.

  De heer Van Blijswijk:
  Gecontroleerde afleveringen kwamen met enige regelmaat voor
  en de vraag was: realiseert de leiding, in dit geval die van de
  douane, zich dat dit soort dingen gebeuren? Verder werd de vraag
  gesteld of aan het meewerken met de douane aan deze afleveringen
  geen grotere risico’s verbonden waren voor het personeel dan aan
  het normale, reguliere werk. Die signalen waren aanleiding voor een
  contact. Dat contact heeft ertoe geleid dat de directeur van de
  douane en ik hebben gezegd: wij moeten dat gewoon eens bespreken en
  de zaken helder op een rij krijgen. Vervolgens hebben wij een
  afspraak gemaakt. Bij het gesprek op het ministerie van Financin
  zijn mensen van de douane Amsterdam, onder wie de directeur Douane,
  en van de
  FIOD aanwezig geweest. Ik was daarbij ook
  aanwezig.
  De heer Rabbae:
  Wat is daaruit geresulteerd?
  De heer Van Blijswijk:
  Uit dat gesprek is naar voren gekomen dat de aanwezigen geen
  enkele aanwijzing hadden dat er iets anders gebeurde dan

  gecontroleerde aflevering. Wij hebben verder geconstateerd in
  dat gesprek dat de methode, die wij al jaren kenden, correct was en
  dat wij medewerking zouden blijven verlenen als onder
  verantwoordelijkheid en op verzoek van het OM onze bijstand werd
  gevraagd.
  Noot Meestal komt de politie plannen om
  partijen verdovende middelen in te voeren op het spoor door
  informatie

  van informanten of infiltranten. Zo weet men bijvoorbeeld het
  aantal containers, de naam van het schip en de haven van aankomst.
  Niet altijd blijkt deze informatie betrouwbaar:

  De heer Van der Voort:
  De vraag van de heer Vos was of ik wel eens heb meegemaakt
  dat een aangekondigde proefzending van een bepaalde hoeveelheid
  later veel groter bleek te zijn. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
  Ik heb wel meegemaakt – die zaak is bij het verhoor van de heer
  Brand aan de orde geweest haven een schip lag met een partij van
  maar 40 of 50 kilo groot. Hij zei tegen ons dat de politie daar
  vooral – dat iemand zich presenteerde als
  informant en een
  partij bij de politie meldde. Hij vertelde dat iets buiten de niet
  aan moest komen, omdat daarna een partij zou komen die vele malen
  groter zou zijn. Dat verzekerde hij ons ook. Ik geloof dat zelfs
  werd gesproken over 1000 kilo cocane. Dat heb ik wel meegemaakt,
  maar dat is dus geen vooraf met mij en de politie doorgesproken
  traject, in de zin van: laat de lijntester maar komen. Dat is een
  geheel andere zaak geweest.
  De heer Vos:
  U besluit dan te vegen, als zo’n risico zich
  voordoet.
  De heer Van der Voort:
  In dat geval hebben wij de partij gecontroleerd afgeleverd,
  omdat er twee dingen aan de orde waren. Het ene was dat de

  informant F volstrekt oncontroleerbaar en onbestuurbaar was. Dat
  was al in een eerdere zaak gebleken. Het andere aspect was dat wij
  zeer ernstige twijfels hadden over de betrouwbaarheid van deze

  informant. Ik had de indruk, samen met de politie, al in een
  heel vroeg stadium, dat het helemaal geen kleine partij was, maar
  dat op deze manier, met toestemming van de politie, met bescherming
  van de politie zelfs, om een ripdeal te voorkomen, een grotere
  partij werd ingevoerd. Het laatste bleek, want er zat geen 40 kilo
  in, maar 200 kilo.(….)
  De heer Van der Voort:
  De partij is geschept, er is een gecontroleerde
  aflevering van gemaakt. De informant, tevens zijnde
  verdachte, is aangehouden, voorgeleid aan de

  rechter-commissaris en uiteindelijk voor de rechtbank gebracht.
  Ik heb een gevangenisstraf van acht jaar geist. De rechtbank heeft
  er zeven van gemaakt. Het Hof, om hem moverende redenen, heeft er
  drie jaar gevangenisstraf van gemaakt.
  Noot Naast
  het gecontroleerd afleveren van drugs heeft de commissie ook
  aangetroffen dat dit incidenteel gebeurde

  met bedreigde diersoorten, gestolen auto’s en wapens:
  Een aantal handelaren smokkelt bedreigde diersoorten uit
  Australi naar Nederland. Deze diersoorten worden gemengd met legaal
  te verhandelen dieren en de facturen worden vervalst. Vanaf

  Schiphol worden de dieren tijdelijk ergens in Nederland
  ondergebracht. Hierna worden ze verzonden naar handelaren in de

  Verenigde Staten met de vermelding dat de dieren in
  gevangenschap zijn gefokt in Nederland. Teneinde de smokkel en de
  valsheid in geschrifte te bewijzen worden de dieren gefotografeerd
  en gewaarmerkt bij invoer en uitvoer op
  Schiphol. Zo kan na
  transport in de VS worden vastgesteld dat dit dezelfde dieren zijn
  als in Nederland. De US Fish and Wildlife Service is op de
  hoogte.

  Naar aanleiding van een Amerikaans rechtshulpverzoek heeft
  een gecontroleerde aflevering van wapens plaatsgevonden. Er was van
  Amerikaanse zijde niet vermeld dat de af te leveren partij wapens
  betrof en de verdachte militair was. Direct na aflevering is
  huiszoeking gedaan waarbij een partij pistolen en munitie is
  gevonden.

  Politie en justitie laten een partij verboden goederen (veelal
  verdovende middelen) niet alleen afleveren aan de criminele
  organisatie, maar ook doorleveren aan de verdere tussenpersonen en
  de afnemers. Op die manier hopen politie en justitie inzicht te
  krijgen in het gehele traject van de verdovende middelen. De
  doelstelling is de verboden goederen in de tweede, derde of vierde
  hand in beslag te nemen. Het probleem daarbij is dat een partij
  drugs veelal wordt opgesplitst in kleinere hoeveelheden waardoor
  het voor politie en justitie nagenoeg onmogelijk wordt om alle
  deelpartijen te blijven observeren.

  6.3.6 Doorlaten

  Het doorlaten van verboden goederen betreft met name verdovende
  middelen. Noot In de afgelopen jaren zijn naast de
  tonnen softdrugs ook honderden kilo harddrugs op de markt terecht
  gekomen, terwijl politie en/of justitie zicht hadden op deze
  partijen drugs. De precieze hoeveelheden drugs die met medeweten
  van politie en justitie op de markt terecht zijn gekomen, zijn niet
  te bepalen. Over het aantal in een concreet onderzoek wordt in een
  verhoor gezegd:

  De voorzitter:
  Van hoeveel kilo harddrugs weet u dat ze op de markt
  gebracht zijn?
  De heer Karstens:
  Ik wil niet over exacte aantallen spreken, omdat de operatie
  nog steeds loopt. Het is meer dan 100 maar minder dan 500.
  De voorzitter:
  U heeft het dan over het
  politie-infiltratietraject?
  De heer Karstens:
  Ja.
  De voorzitter:
  In de afgelopen jaren?
  De heer Karstens:
  Er is sprake van een redelijk unieke situatie. Er was nog n
  zaak met softdrugs.
  De voorzitter:
  Die harddrugs van meer dan 100 maar minder dan 500 kilo,
  hebben die betrekking op n zaak?
  De heer Karstens:
  Ja, n zaak.
  De voorzitter:
  Was er ook nog niet een met 50?
  De heer Karstens:
  Dat is dezelfde zaak.
  De voorzitter:
  Het kwam dus meerdere keren voor in die zaak?
  De heer Karstens:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat is de enige die u kent?
  De heer Karstens:
  Waarbij wij harddrugs hebben doorgelaten? Ja!
  Noot De redenen voor de doorlating van drugs
  verschillen. Het kan zijn dat de criminele organisatie een
  drugsmokkelroute (druglijn) wil testen alvorens een grote partij af
  te zenden. De kleine testzending wordt dan doorgelaten. Ook kan een
  aantal grotere partijen worden doorgelaten om zicht te krijgen op
  de criminele organisatie. De commissie heeft in een aantal gevallen
  vastgesteld dat partijen soft- en harddrugs bewust op de markt
  terecht zijn gekomen. In hoofdstuk 3 zijn enkelen gevallen
  uitgebreid beschreven en in de navolgende paragrafen komen nog de
  doorlatingen in het Copa- en Exportonderzoek aan de orde. De
  commissie heeft echter nog meer gevallen aangetroffen: Een
  kernteam heeft een (open) infiltratietraject overgenomen van een
  Europees land in een drugslijn van Zuid-Amerika naar Nederland. Het
  betreft een buitenlandse
  burger-infiltrant en een
  politie-infiltrant. Ten tijde van het overnemen moet een partij
  van 9000 kilo marihuana worden doorgelaten uit Zuid-Amerika via het
  Europese land in Nederland.
  De heer De Graaf:
  Als het gaat over een partij van zeg 10.000 kilo marihuana,
  wordt dat ongetwijfeld weer

  verdeeld in deelpartijen. Je moet dat met observatieteams
  zodanig bijhouden, dat je het dan ineens in een heel andere
  regio laat wegtippen.
  De heer Blok:
  De partij waarover u spreekt, is wel gevolgd met een
  OT, maar het is niet gelukt om die partij vervolgens in beslag
  te nemen.
  De heer De Graaf:
  Maar daar was de doelstelling van de politie ook niet op
  gericht?
  De heer Blok:
  Jawel, want er was observatie, ook nadat er
  doorgeleverd was.
  Noot Dit is een lijntester
  waarna door het kartel een grote partij cocane zal worden
  verzonden. De partij komt via dezelfde route als de partij
  marihuana naar Nederland. Deze partij cocane wordt gecontroleerd
  afgeleverd en blijkt na huiszoeking 250 kilo te bevatten. Bij deze
  gelegenheid wordt nog een partij van 150 kilo aangetroffen. Er
  worden in totaal acht huiszoekingen gedaan en 19 verdachten
  aangehouden.

  Voor dit traject heeft de vorige minister van Justitie, Kosto,
  expliciet toestemming gegeven.

  De voorzitter:
  Het laatste punt dat ik kort aan de orde wil stellen: in het
  eerste verhoor van de heer Wooldrik hebben we het over een zaak
  gehad van de doorlevering van softdrugs, die bij u aan de gang was.
  Omdat uit de toetsingscommissie bleek dat toestemming was gegeven
  door de waarnemend procureur-generaal, is gebleken dat de minister
  daarvan wist. Inmiddels is opgehelderd dat de minister ervan
  geweten heeft. Dat was de heer Kosto, en daarna mevrouw Sorgdrager.
  Hoe is het gegaan tussen u en de minister?
  De heer Blok:
  Ik was daarbij niet persoonlijk betrokken. Het speelde in
  augustus, en toen was ik op vakantie. In dat hele traject hebben
  allemaal waarnemers gespeeld, zoals u misschien heeft ontdekt. Mijn
  plaatsvervanger heeft de plaatsvervangend PG op de hoogte gesteld,
  die vervolgens de minister op de hoogte heeft gesteld. Het is dus
  via een plaatsvervangend PG gegaan.
  De voorzitter:
  Schriftelijk?
  De heer Blok:
  Nee, dat is een mondeling overleg geweest, tussen mijn
  plaatsvervanger en de plaatsvervangend PG.
  De voorzitter:
  De plaatsvervangend PG moet dus naar het ministerie zijn
  gegaan, en daar is het blijkbaar neergeslagen in een
  notitie?
  De heer Blok:
  Het laatste weet ik niet helemaal zeker. Ik weet wel dat de
  plaatsvervangend PG een ambtenaar op het departement heeft
  benaderd, die vervolgens de minister heeft benaderd.

  Noot

  Het tweede voorbeeld betreft een Arubaans onderzoek dat overgenomen
  wordt door de Amsterdamse politie: De politie in Aruba verzoekt
  de Amsterdamse recherche om te assisteren bij een
  infiltratietraject. Verteld wordt dat er reeds een boot met
  ongeveer 2500 kilo marihuana onderweg is naar Amsterdam, wat geldt
  als een proeftransport. Hierna zal een partij van 2 3 ton cocane
  komen. De landelijke officier van justitie verleent toestemming. De
  recherche heeft haar bedenkingen:

  De heer Welten:
  (..) Wij zijn geforceerd geworden om mee te werken aan zo’n
  traject. Met zo’n traject bedoel ik dat wij de oorsprong van de
  informatie niet konden toetsen. Was de informatie op basis waarvan
  activiteiten door de politie moesten worden ontplooid, rechtmatig
  verkregen informatie? Als dat niet rechtmatig is, werken wij daar
  liever niet aan mee. In die tijd hebben wij daar een dispuut over
  gehad en het moest toch. Nu, wij hebben het gedaan. De levering is
  doorgegaan en er is f.930.000 van de betrokken persoon die het
  invoerde, afgenomen en dat is naar de autoriteiten in het land van
  herkomst teruggegaan.
  Noot Er komen twee
  burgerinfiltranten onder politiebegeleiding uit Aruba naar
  Nederland om in Amsterdam contact te leggen met de ontvangers van
  de partij verdovende middelen. De infiltranten maken de partij vrij
  en brengen die onder beheer van de politie. Later wordt de partij
  overgedragen aan een groep Nederlandse criminelen waar een andere
  regio mee bezig is. De politie aldaar wordt op de hoogte gebracht
  van de opslagruimte waar de partij ligt. Een deel wordt in beslag
  genomen, een ander deel verdwijnt in het milieu.
  De heer De Graaf:
  Waar ging het in dat geval om? Softdrugs?
  De heer Welten:
  Het was softdrugs, 2500 kilo.
  De heer De Graaf:
  Die is op de markt verdwenen?
  De heer Welten:
  Die is voor een deel aangehouden, heeft men mij gezegd, en
  is op de markt verdwenen, ja.
  Noot De opbrengst van de
  verkoop van deze partij wordt in beslag genomen en op uitdrukkelijk
  verzoek overgemaakt op een bankrekening van de autoriteiten te
  Aruba. Vervolgens wordt geen medewerking meer verleend aan
  het

  Arubaanse traject daar onder meer de beheersbaarheid van de
  infiltranten moeilijk is gebleken.
  Het doorlaten van partijen
  drugs heeft vaak tot doel zicht te krijgen op de top van een
  criminele organisatie en deze strafrechtelijk te vervolgen. De
  commissie constateert dat in gevallen waarin gebruik is gemaakt van
  doorlating wel veel aanhoudingen zijn verricht en veroordelingen
  zijn gevolgd (met name in het Copa-onderzoek), maar er geen sprake
  is geweest van het succesvol vervolgen van de top van de criminele
  organisatie.

  6.3.7 Corruptiegevoeligheid

  Een onderwerp dat regelmatig in verband wordt gebracht met
  infiltratie is het gevaar van het afglijden van een
  politie-infiltrant in het criminele milieu. Immers deze
  opsporingsmethode brengt nauw contact met de criminele organisatie
  met zich mee met alle verleidingen van dien. Nordholt licht tijdens
  zijn openbaar verhoor het besluit tot opheffing van de
  pseudo-koopteams in Amsterdam toe en hij benadrukt hierbij ook de
  risico’s van de methode:

  De voorzitter:
  Kunt u kort de redenen aangeven, waarom de teams zijn
  opgeheven?
  De heer Nordholt:
  (…) Ik was altijd tegen pseudo-koop. Ik heb wat dat
  betreft altijd dezelfde lijn gevolgd die de heer Blaauw uit
  Rotterdam ook volgde. Ik denk dat je het middel eigenlijk niet zou
  moeten toepassen. Ik vind het gevaarlijk. Het gevaar is groot dat
  collega’s die in zo’n traject terechtkomen, afglijden. Je krijgt in
  zekere mate een gespleten geest als je het maar lang genoeg doet.
  Eigenlijk vind ik de voordelen ervan niet opwegen tegen de nadelen,
  waarbij je moet denken aan de psychische en vaak ook fysieke
  bescherming van collega’s.

  Noot
  In deze paragraaf zullen aan de hand van een aantal casus
  verschillende corruptie-risico’s bij infiltratie worden
  beschreven.

  Het risico van normafwijkend gedrag en het lekken van
  informatie

  De methode van infiltratie vereist dat een politieambtenaar
  (soms zeer lange tijd) intensieve contacten onderhoudt met het
  criminele milieu. Het voortzetten van deze contacten nadat hij zijn
  functie als infiltrant heeft beindigd kan leiden tot verschillende
  risico’s, zo blijkt uit de volgende casus. Casus Een
  informant verklaart aan een criminele inlichtingendienst dat een
  begeleider van een unit pseudo-kopers vertrouwelijke
  politie-informatie verkoopt. Naar aanleiding van onder andere deze
  verklaring wordt een onderzoek naar de betrokken politieman
  gestart. Tijdens het onderzoek worden geen aanwijzingen gevonden
  voor de beschuldiging van de
  informant, maar blijkt wel dat
  de betrokken politieman veelvuldig priv-contacten onderhoudt met
  personen uit het criminele milieu. Er komt onder meer naar voren
  dat hij regelmatig een caf bezoekt waar hij ook komt voor zijn
  politiewerk. In het caf wordt in goud gehandeld. De betrokken
  politieman koopt hier onder meer goud voor zichzelf en hij wordt er
  bovendien van verdacht de handelaar zijn diensten aan te bieden als
  bewaker. De politieman heeft verschillende kennissen in de
  bouwwereld en krijgt zo korting bij de aanschaf van bouwmaterialen
  voor zichzelf en voor anderen. Een aantal van deze kennissen, zo
  blijkt uit het onderzoek, heeft criminele contacten of heeft zelf
  een crimineel verleden. De betrokken politieman heeft bovendien op
  zijn huisadres telefonisch contact met personen uit het criminele
  milieu. Hij bemiddelt op die manier onder andere bij de aanschaf
  van een auto voor een vriend en op verzoek van een kennis heeft de
  politieman in het verleden wel eens het HKS systeem geraadpleegd om
  na te gaan of hij, wanneer hij op wintersport zou gaan, op

  Schiphol zou worden aangehouden voor openstaande boetes. Voordat
  betrokkene werkzaam was als begeleider van een unit pseudo-kopers,
  is hij in de jaren zeventig vanwege disciplinaire redenen
  overgeplaatst naar een ander politiebureau. De directe aanleiding
  hiervoor was dat hij samen met zijn echtgenote een gala-avond had
  bezocht, op uitnodiging van een bevriende medewerker van een
  particulier beveiligingsbedrijf die ook hun toegangsbewijzen
  betaalde. Hierdoor, en door een aantal andere omstandigheden, wekte
  hij de indruk dat hij voor het bedrijf bewakingswerkzaamheden zou
  verrichten. Betrokkene is vanaf eind jaren tachtig werkzaam geweest
  als begeleider van een pseudo-koopteam en werkt op dit moment niet
  meer bij de politie.

  Bovenstaand voorbeeld illustreert hoe de methode van politile
  infiltratie ook risico’s kan opleveren ten aanzien van het lekken
  van vertrouwelijke politie-informatie. Noot In de
  praktijk zal dit risico vaak nauw samenhangen met andere vormen van
  corruptie, zo blijkt onder meer uit de volgende casus.
  Casus Naar aanleiding van belastende verklaringen door
  zijn ex-vrouw en een voormalige vriendin, stelt de Rijksrecherche
  een onderzoek in naar een lid van een politieel infiltratieteam. De
  betrokken politieman, die door zijn collega’s wordt omschreven als
  professioneel, gedreven en soms zelfs fanatiek, is naast part-time
  pseudo-koper/infiltrant ook werkzaam als CID-rechercheur. Uit het
  rijksrecherche-onderzoek blijkt onder meer dat hij aan familie,
  vrienden en kennissen regelmatig zeer gedetailleerde verhalen
  vertelt over afgeronde of op stapel staande pseudo-koop- en
  infiltratie-acties en andere aspecten van zijn werk. Thuis in zijn
  werkkamer hangen foto’s die zijn genomen tijdens inzetten van zijn
  team en bezoekers bij hem thuis laat hij politievideo’s zien van
  zijn werk. Zijn echtgenote heeft hij verschillende malen meegenomen
  naar enkele zogenaamde safehouses. De betrokken politieman blijkt
  bovendien een illegaal vuurwapen (een riot gun) te bezitten dat hij
  bij een collega in bewaring heeft gegeven. Hij heeft dit wapen
  aangeschaft omdat hij zich naar aanleiding van een voorval in een
  caf met een crimineel die hem kende als politie-ambtenaar en als
  gevolg van uitlatingen van zijn ex-vriendin, bedreigd voelde.
  Tijdens de opleiding voor pseudo-koop/infiltratie wordt uitgebreid
  aandacht besteed aan het simuleren van druggebruik. Betrokkene
  heeft met toestemming van zijn chefs, en uit het budget van het
  politie infiltratieteam, een coke-setje voor het gebruik van cocane
  aangeschaft dat hij bij zich mocht dragen. Uit het onderzoek van de
  Rijksrecherche blijkt dat hij, ondanks dat hem dit nadrukkelijk is
  verboden, een aantal jaren priv cocane heeft gebruikt. Daarnaast
  maakt de politieman zich zowel binnen als buiten diensttijd
  schuldig aan overmatig drankgebruik, onder andere onmiddellijk
  voorafgaand aan een actie (door hemzelf bestempeld als
  voordrinken). Tegen de pseudo-koper/infiltrant bestond aanvankelijk
  ook de verdenking dat hij samen met enkele collega’s tegen betaling
  politie-informatie zou doorgeven aan een particulier
  beveiligingsbedrijf, maar tijdens het rijksrecherche-onderzoek is
  dit niet aangetoond. Betrokkene blijkt enige jaren niet in bezit te
  zijn geweest van een verplicht A-nummer omdat hij niet de vereiste
  opleiding voor pseudo-koper heeft gevolgd. Toen hij zich aanmeldde
  voor deze opleiding bleek er op dat moment geen plek meer te zijn
  en daarom heeft hij in plaats daarvan de opleiding voor
  pseudo-koop-begeleider gevolgd. De pseudo-koper/infiltrant, die in
  strijd met de Richtlijnen
  infiltratie langer dan 4 jaar als
  zodanig werkzaam geweest, is inmiddels geschorst.

  Dit politile infiltratieteam is inmiddels ontbonden. De
  Rijksrecherche heeft in haar onderzoek in deze zaak niet alleen
  gekeken naar de individuele politieambtenaar, maar heeft ook
  nadrukkelijk onderzocht in hoeverre er mogelijk sprake was van een
  structureel probleem. Uit het onderzoek blijkt dat het team op een
  aantal punten slecht georganiseerd was en op verschillende manieren
  ruimte kon bieden aan vormen van politile corruptie. Uit het
  onderzoek blijkt dat het grootste deel van de pseudo-kopers langer
  dan de voorgeschreven vier jaar actief is geweest. Een enkeling
  werkte zelfs al tien jaar als pseudo-koper. De meeste leden van het
  politile infiltratieteam en hun begeleiders vervulden een part-time
  functie. De chef van het team was tevens leider van het arrestatie-
  en observatieteam alsmede van de criminele inlichtingendienst. Ook
  enkele andere teamleden waren daarnaast werkzaam bij de CID. Dit
  leidde er onder andere toe dat leidinggevende taken vaak naar een
  (te) laag niveau werden gedelegeerd. Dit heeft volgens de
  Rijksrecherche waarschijnlijk een nadelige invloed gehad op het
  werk en de veiligheid. Uit het onderzoek is ook gebleken dat
  signalen met betrekking tot een afglijdend normbesef, zoals de
  Rijksrecherche het noemt, binnen het team niet altijd als zodanig
  zijn onderkend en wanneer dit wel het geval was, niet op het juiste
  niveau zijn besproken. Toen bijvoorbeeld in het verleden een lid
  van het team aangaf met de leiding te willen spreken over de
  heersende groepscultuur binnen het team, wilde de betrokken chef
  dit niet en wees deze dit teamlid door naar de psychiater die het
  team begeleidde. Toen het teamlid merkte dat er met de aangegeven
  zaken niets binnen het team gebeurde, heeft het betrokken lid het
  team verlaten.

  Bij (ex-)pseudo-kopers/infiltranten is regelmatig sprake van
  psycho- sociale problemen. Daarmee wenden zij zich in een aantal
  gevallen tot de Bedrijfsmaatschappelijke dienst. Zo is gewezen op
  een pseudo-koper, die al na een half jaar zeer angstig was
  geworden. De echtgenote van de pseudo-koper zei dat de man stil in
  een hoekje zat en zich niet meer op straat durfde te vertonen. Hij
  kon zijn verhaal bij niemand kwijt. Het rijksrecherche-onderzoek in
  deze zaak laat zien dat de psychosociale begeleiding van de
  pseudokopers niet werkte. Gesprekken met de psycholoog of de
  psychiater waren facultatief en niet periodiek verplicht. Volgens
  een betrokken arts bestond de indruk dat een aantal politiemensen
  niet graag naar een van de begeleiders stapte, uit angst dat zij
  uit het team gezet zouden worden. Er zijn, los van het onderzoek
  bij dit betreffende team, nog andere gevallen naar voren gekomen
  waar het kennelijk fout is gegaan bij de begeleiding van
  pseudo-kopers. Zo is melding gemaakt van een pseudo-koper, die
  tijdens een actie met een mes bedreigd was. Hij heeft dat wel aan
  zijn begeleiders verteld, maar niet gezegd dat hij zowel op het
  moment van de bedreiging als nog lang daarna angstig was. De
  pseudo-koper was bang dat, als hij vertelde angst te hebben, hij
  niet meer geschikt voor infiltratie zou worden bevonden.

  Het risico van financieel voordeel

  Door uitvoerige begeleiding, en door bijvoorbeeld de bepaling dat
  een politie-ambtenaar niet langer dan drie jaar full-time lid mag
  zijn van een infiltratieteam, wordt geprobeerd om het risico van
  normatief afglijden binnen de perken te houden. Zo komt naar voren
  dat de angst voor corrumptief gedrag bij politile infiltratie
  gering geacht mag worden door de stringente begeleiding. De twee
  eerder beschreven casus illustreren echter hoe bijvoorbeeld de
  manier van leven binnen het criminele milieu (het op grote schaal
  kopen van gouden sieraden; het gebruik van cocane) een verlokkende
  factor kan zijn voor een politie-ambtenaar. Het risico om af te
  glijden is ook aanwezig wanneer de infiltrant een verleden heeft.
  In dit onderzoek is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat een
  opsporingsambtenaar, voorafgaand aan de inzet als infiltrant, een
  bedrijfje had opgezet (goudhandel). Het gevaar van
  belangenverstrengeling is in zo’n geval groot. De volgende casus
  laat nog een ander mogelijk risico van infiltratie zien: het delen
  in criminele winsten. Casus Er loopt ergens in Nederland
  al enige tijd een onderzoek naar een criminele organisatie die zich
  bezig houdt met verschillende vormen van zware criminaliteit.
  Een
  Criminele inlichtingendienst runt een
  informant/infiltrant die hen regelmatig informatie over deze
  organisatie verschaft. Wanneer vanuit de groep criminelen een
  gestolen auto te koop wordt aangeboden, laten de betrokken runners
  hun informant/infiltrant bij de verkoop bemiddelen. De
  CID-rechercheurs verklaren later hieraan te hebben meegewerkt,
  teneinde hun
  informant het vertrouwen van de criminelen te
  laten winnen en hem zo te laten infiltreren in de organisatie. De
  koper van de auto is een persoonlijke kennis van een van de
  runners, die (uiteraard) in het ongewisse wordt gelaten over de
  herkomst van de auto en de precieze omstandigheden rond de verkoop.
  Uit onder andere een
  telefoontap blijkt dat de runners met
  hun informant/infiltrant hebben afgesproken dat zij zelf enkele
  duizenden guldens aan de verkoop willen verdienen. Er bestaat
  bovendien de indruk dat ze betrokken zijn bij nog meer handeltjes
  met de informant/infiltrant, waarbij ze eveneens in de winst zouden
  delen. Het onderzoek dat naar de runners is ingesteld, toont niet
  aan dat ze daadwerkelijk geld hebben ontvangen bij de verkoop van
  de auto of in andere zaken en wordt uiteindelijk gestaakt wegens
  gebrek aan bewijs. Intern beschrijft de bij het onderzoek betrokken
  officier van justitie deze zaak als een goed voorbeeld van het
  gevaar dat volgens hem vooral bij CID-werk dreigt, dat op zich
  goede politiefunctionarissen langzaam van het rechte pad afraken en
  terechtkomen in situaties waarin zij niet behoren te
  verkeren.

  Volgens een voormalig teamleider van een politieel
  infiltratieteam is het risico voor de betrokken politie-ambtenaar
  de laatste jaren toegenomen als gevolg van de ingezette
  verschuiving van korte-termijn-infiltratie (pseudo-koop) naar
  projectinfiltratie. Met name bij inzetten over een langere termijn
  komt volgens hem de politie-infiltrant te zwemmen met alle gevolgen
  van dien, doordat deze niet meer stap voor stap te begeleiden is.
  Noot Ook tijdens de openbare verhoren worden de risico’s
  van deze methode benadrukt.

  De heer Rabbae:
  Nu zijn er mensen binnen politieland die de
  politie-infiltratie beschouwen als een geschikt middel om
  criminele organisaties bloot te leggen. Ik begrijp van u dat u
  juist de
  politie-infiltratie een riskante constructie vindt
  wat betreft
  corruptie.
  De heer Kuijper:
  Dat is zacht uitgedrukt. Het is een zeer riskante
  aangelegenheid.
  De voorzitter:
  En als u het gewoon uitdrukt?
  De heer Kuijper:
  Als ik het gewoon uitdruk, dan zeg ik dat het
  levensgevaarlijk is.
  De voorzitter:
  Moeten wij ermee stoppen?
  De heer Kuijper:
  Het is, denk ik, ook een kwestie van proportionaliteit. Wat
  zet je er tegenover? Wat is het beoogde doel en wat is het belang?
  Als je, bijvoorbeeld, zou zeggen dat wij op het niveau van
  oorlogvoering staan met de georganiseerde criminaliteit – ik heb
  begrepen dat ik dan tegen de gevoelens van de minister van Justitie
  inga – dan zal je degene die voor de bestrijding daarvan ingehuurd
  zijn als soldaten moeten beschouwen en die zal je dan het slagveld
  op moeten sturen. Dat is echter een afweging die door het
  beleidsniveau gemaakt wordt.
  Noot

  Andere betrokkenen uit de praktijk echter, wijzen op de hoge mate
  waarin verantwoording moet worden afgelegd en achten daarom het
  risico voor corrumptief gedrag door politie-ambtenaren bij
  infiltratie gering.

  Het risico van het medeplegen van strafbare
  feiten

  De volgende casus laat een grote betrokkenheid zien in de vorm
  van het opkopen door de politie van grondstoffen voor de
  vervaardiging van verboden middelen.
  Casus Om meer zicht te krijgen op de lokatie van een
  aantal amfetamine/XTC-laboratoria, is in een politie-regio de
  methode van de pseudo-verkoop gebruikt. Die methode hield onder
  andere in dat medewerkers van de desbetreffende
  RCID in het
  buitenland, met medeweten van de plaatselijke autoriteiten, zelf
  grondstoffen ter vervaardiging van amfetamine/X.T.C. aankochten.
  Vervolgens werden de aldus verkregen grondstoffen door een
  informant/infiltrant geleverd aan verschillende criminele
  groeperingen. Hierbij was sprake van een
  gecontroleerde
  aflevering. Het geld dat de RCID-ers gebruikten voor het
  aankopen van de grondstoffen werd vooraf betaald door de
  informant/infiltrant. Hierdoor beschikte de
  RCID regelmatig
  langere tijd over het geld van de informant/infiltrant en over met
  diens geld vooruit betaalde grondstoffen. Alhoewel ten aanzien
  hiervan geen onregelmatigheden zijn geconstateerd, was de
  boekhouding die hierover werd bijgehouden summier en werd deze
  bijna niet gecontroleerd. Uit het rijksrecherche-onderzoek dat naar
  onder andere deze methode is ingesteld, blijkt dat maar weinig van
  de leveringen resultaat hebben opgeleverd omdat er lang niet altijd
  een
  observatieteam beschikbaar was om de leveringen te
  volgen. De Rijksrecherche merkt hierover op dat men zich niet aan
  de indruk kan onttrekken dat dit in een aantal gevallen te maken
  had met de regie die volgens hen meer bij de
  informant dan
  bij de
  RCID lag. Het blijkt bovendien dat de
  verantwoordelijke officieren van justitie over deze methode
  onvoldoende zijn ingelicht.
  Deze zaak van de pseudo-verkoop was
  voor de Rijksrecherche aanleiding om ook het functioneren van de
  desbetreffende RCID te onderzoeken. Uit het in 1991 ingestelde
  onderzoek is onder meer het volgende gebleken. De RCID is niet
  volgens de geldende CID-regeling georganiseerd en de interne
  leiding is onduidelijk. Bovendien is er sprake van onvoldoende
  gestructureerd en inhoudelijk overleg met de CID-officier van
  justitie. De officier van justitie is onjuist ingelicht over de
  opsporingsmethode die de aanleiding voor het onderzoek vormde. De
  Rijksrecherche concludeert onder meer dat met de methode van de
  pseudo-verkoop weinig kritisch is omgegaan en dat de betrokken
  RCID-ambtenaren te weinig grip op de zaak hadden. Er wordt volgens
  de Rijksrecherche ook te weinig aan interne verslaglegging en
  vastlegging van afspraken gedaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken