• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 6.4 Casusonderzoek

  6.4 Casusonderzoek

  6.4.1 RAMOLA (Rabo Money Laundering)

  Feiten en omstandigheden

  Op een dinsdag in september 1991 gaat een man met een sporttas
  een filiaal van de Rabobank in Utrecht binnen. Noot Hij
  stelt zich voor als Soussi en kondigt aan dat hij van plan is
  veelvuldig grote hoeveelheden buitenlands geld, Frans en Belgisch,
  te wisselen. Het bankpersoneel verwijst hem vervolgens naar het
  hoofdkantoor. Daar wordt gevraagd naar de herkomst van het geld in
  de sporttassen die hij inmiddels bijna dagelijks aanbiedt. Soussi,
  die meneer T. blijkt te heten, vertelt dat het geld afkomstig is
  van zijn autohandel en van andere Marokkanen. De bank is voorlopig
  gerustgesteld en verleent haar diensten. In ruim een jaar gaan
  sporttassen met 25 miljoen gulden aan buitenlandse valuta over de
  balie. De directie van de bank vraagt op een gegeven moment naar
  een mogelijke relatie met verdovende middelen. De heer T. ontkent
  met klem. Ondanks het feit dat de Wet melding ongebruikelijke
  transacties bij financile dienstverlening nog niet van kracht is,
  acht de bank het toch wenselijk melding te maken van deze
  opmerkelijk grote hoeveelheden buitenlandse valuta in sporttassen.
  Het Meldpunt ongebruikelijke transacties bij de CRI ontvangt in
  januari 1993 (na zestien maanden) de eerste melding. De RCID
  Utrecht besluit deze melding na te trekken en ontdekt dat de heer
  T. zeer regelmatig naar Rotterdam rijdt, daar een aantal panden
  bezoekt en direct weer terugrijdt naar Utrecht. Daar wordt een
  aantal sporttassen geleegd bij de bank. Inmiddels doet de bank een
  vervolgmelding aan het MOT waarin staat dat inmiddels weer 30
  miljoen is aangeboden aan de bank om te wisselen. De zaak wordt
  overgedragen aan de RCID Rotterdam die reeds informatie blijkt te
  hebben over de panden in relatie tot verdovende middelen. Besloten
  wordt een gerechtelijk vooronderzoek te openen. Ontdekt wordt dat
  de handel in verdovende middelen onder meer plaatsvindt vanuit een
  snackbar en een videotheek. Vanuit de videotheek worden per
  telefoon regelmatig vreemde zaken besteld. Zo wordt gesproken over
  zendingen colberts, spul, jonge varkentjes, zuivere aarde, melk,
  kamers. Bovendien blijkt het mogelijk om halve cassettes en halve
  films te bestellen en wordt vaak verzocht om te komen met een
  weegschaal. De bestellingen worden gedaan bij een woning die
  naderhand een safehouse van verdovende middelen blijkt te zijn. In
  de loop der tijd wordt duidelijk dat de organisatie bestaat uit
  twee Marokkaanse families Z. en B. en een groep geldwisselaars die
  in anderhalf jaar tijd 270 miljoen gulden aan buitenlands geld
  hebben gewisseld.

  Politieel en justitieel onderzoek

  Tussen de eerste MOT-melding en de opening van het gerechtelijk
  vooronderzoek wordt proactief onderzoek
  gedaan. In deze periode wordt een aantal vaststellingen gedaan,
  zoals blijkt uit de verklaringen ter terechtzitting. Niet duidelijk
  wordt op welke wijze dit vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Gezien
  de vaststellingen lijkt observatie te zijn gebruikt. Vervolgens
  wordt het onderzoek overgedragen aan het regionale bureau
  bovenlokale criminaliteit Rotterdam (RBBC). Op 10 juni 1993 wordt
  een gerechtelijk vooronderzoek geopend op de geldwisselaar T. Door
  middel van langdurige observatie en het tappen van
  telefoongesprekken komt de politie onder andere uit bij de twee
  Marokkaanse families Z. en B. Bij de observatie in dit onderzoek
  werd onder andere gebruik gemaakt van fotocamera’s en
  videocamera’s. De opgenomen telefoongesprekken worden vertaald door
  tolken. Verder worden nog registraties van een aantal autotelefoons
  opgevraagd met een machtiging van de rechter-commissaris. In de
  doorlichting staat dat diverse ATF gesprekken zijn afgeluisterd
  middels de kolibrie. In het requisitoir wordt nadrukkelijk vermeld
  dat er geen autotelefoons zijn afgeluisterd. Noot

  Vooraankopen

  Een informant die zich in het criminele milieu kon bewegen doet
  vier vooraankopen van herone en cocane in opdracht van de RCID
  Rotterdam/Rijnmond.
  Deze informant is in de ogen van officier van justitie De Groot
  geen infiltrant, immers hij bevindt zich al in het criminele milieu
  dus hij hoeft hierin niet meer te infiltreren, noch is er sprake
  van pseudo-koop. Van het begin af aan was het de bedoeling door
  middel van deze aankopen CID-informatie te bemachtigen. Er is geen
  sprake geweest van
  pseudo-koop. Noot Voor
  deze aankopen wordt vooraf onder andere buitenlandse valuta
  verstrekt door het ministerie van Justitie. Dit geld wordt gemerkt
  teneinde de geldstromen te kunnen volgen. Noot De
  informant krijgt een beloning voor het doen van de aankopen. Dit
  CID-traject loopt parallel met het gerechtelijk vooronderzoek. De
  vooraankopen vinden plaats tussen 1 september 1993 en geruime tijd
  voor 3 oktober 1994 Noot en betreffen hoeveelheden van
  minder dan 100 gram, tussen de 100 en 750 gram of meer dan 750
  gram. Noot Elke aankoop heeft een ander aspect zoals een
  andere hoeveelheid of een andere persoon. Het doel van de aankopen
  is bevestiging te verkrijgen van reeds aanwezige informatie over de
  samenstelling van de organisatie en met name over de safehouses en
  de geldstromen. De aankopen zijn niet bedoeld om bewijs tegen
  personen te verkrijgen. In dit kader worden deze aankopen door het
  openbaar ministerie niet beschouwd als opsporingshandelingen
  Noot omdat zij niet hebben plaatsgevonden in een
  opsporingsonderzoek en niet gericht zijn geweest op bewijsgaring.
  Slechts informatie over het feit dat twee panden drugsgerelateerd
  zijn is doorgegeven aan het tactisch team.

  Het traject kwam tot stand in overleg tussen de RCID en de
  CID-officier van justitie. De informant zat strak aan de
  regie. De
  informant mag geen mensen uitlokken. De
  informant heeft zich gedragen op de manier waarop een
  informant zich moet gedragen. Noot De
  hoeveelheden werden vooraf afgesproken. Toen zijn geen afspraken
  gemaakt over het totale aantal voorkopen, noch om de operatie
  buiten het dossier te houden. Deze afweging is later gemaakt.
  Noot De inzet van dit middel werd nodig geacht omdat het
  hier een gesloten familie-organisatie betrof waarin een groot
  aantal familieleden zich bezighield met strafbare feiten en omdat
  het verkrijgen van informatie over deze groep erg moeilijk was. Om
  deze reden werd het ook niet voor mogelijk gehouden om een
  politie-infiltrant in te zetten. Bovendien was reeds een informant
  ingeschreven bij de RCID die informatie over deze groepering kon
  verschaffen.

  De CID-officier van justitie en de zaaksofficieren zijn achteraf
  op de hoogte gehouden van de voorkopen door middel van mondelinge
  verslaggeving en processen-verbaal waarin van elke aankoop het
  tijdstip, de hoeveelheid en de prijs staat vermeld. Noot
  De runners waren niet op de plaats aanwezig waar de aankoop zich
  had afgespeeld en de informant was evenmin in het bezit van
  afluisterapparatuur. Noot De rechtsgrond voor de
  aankopen is onduidelijk. In deze aankopen is niet voorzien in de
  Richtlijn infiltratie 1991. De Groot: De richtlijnen voor
  pseudo-koop zijn zo gemaakt maar de ontwikkelingen gaan wat
  harder. Ik heb deze affaire besproken met de HOvJ. We hebben intern
  besproken of we van de richtlijn af zouden wijken. We vonden de
  richtlijn achterhaald.
  Noot

  Het onderzoek ter terechtzitting

  Processen-verbaal van de vooraankopen komen aanvankelijk niet voor
  in het zittingsdossier. Op herhaald verzoek van de rechtbank wordt
  informatie hierover verstrekt door het openbaar ministerie en de
  criminele inlichtingendienst in de vorm van een proces verbaal en
  een getuigenverhoor van de chef CID, het getuigenverhoor van de
  CID-officier van justitie en geanonimiseerde processen-verbaal van
  de vooraankopen. Deze blijken zodanig geanonimiseerd dat niet veel
  duidelijkheid geschapen wordt over de feiten en omstandigheden van
  elke aankoop. De getuigenverhoren van de CID-officier van justitie
  en de CID-chef werpen ook niet meer licht op de zaak en worden
  gekenmerkt door: Ik weet dat wel, maar wil er geen uitspraak over
  doen. Als ik dat bevestig of ontken, is dat een vingerwijzing naar
  de identiteit. Noot De rechtbank verzucht:

  Voorzitter (In ‘t Velt-Meijer):
  Dat betekent dus dat u nooit volledige opening van zaken kan
  geven zonder de identiteit van de
  informant vrij te geven?
  Getuige RCID-chef (In ‘t Veld): Dat klopt. Dat was ook van tevoren
  voorzien, en het is de afweging geweest die wij hebben gemaakt.

  Noot

  Vervolgens wordt door de officier van justitie de mogelijkheid van
  het opvoeren van de informant/infiltrant als anonieme getuige
  overwogen. Hiervan wordt echter afgezien omdat op dat moment er
  niet voldoende concrete aanwijzingen zijn dat iemand uit de
  Ramola-groepering zich bedreigend naar de informant uitliet. Noot

  De officier van justitie vermeldt in zijn requisitoir dat naar
  de mening van het openbaar ministerie de verstrekte informatie
  voldoende mogelijkheden biedt tot toetsing door de rechter van de
  rechtmatigheid van de vooraankopen. De rechtbank denkt hier anders
  over. Tijdens de zitting worden hierover signalen gegeven. (..)
  deelt de voorzitter mede dat de rechtbank geen aanleiding ziet om
  nogmaals om overlegging van de processen-verbaal van

  pseudo-koop te verzoeken, aangezien zij daar reeds eerder om
  gevraagd heeft en zij de processen-verbaal ook toen niet heeft
  gekregen. Wat de consequentie daarvan is zal door de rechtbank
  worden overwogen.
  Noot

  De verstrekte informatie wordt met name onvoldoende bevonden om
  aan het Tallon-criterium te toetsen. De rechtbank oordeelt als
  volgt:
  Op dit punt is slechts bekend geworden dat er sprake was van een
  groep van personen die reeds in grote hoeveelheden drugs handelde.
  Dit is echter onvoldoende om voor elke verdachte afzonderlijk te
  kunnen vaststellen of hij reeds in grotere hoeveelheden harddrugs
  handelde voordat hij door de
  informant zou kunnen zijn
  benaderd, hetgeen toch minimaal nodig is om ervan te kunnen uitgaan
  dat de opzet van de verdachte met betrekking tot de telastegelegde
  feiten niet door het optreden van de
  informant is
  gevormd.(..) De rechtbank is van oordeel dat het openbaar
  ministerie door de beslissing aankopen te laten doen door een

  informant, zodat zonder diens identiteit prijs te geven
  onvoldoende informatie kan worden verstrekt om het gebruik van deze
  opsporingsmethode te kunnen toetsen en op grond daarvan is besloten
  in het geheel geen melding te maken van het gebruik van deze
  methode op zodanige wijze handelt in strijd met de goede procesorde
  dat het de niet-ontvankelijkheid over zichzelf afroept.

  Het feit dat door de verdediging wordt aangedragen dat deze
  vooraankopen elke rechtsgrond missen wordt door de rechtbank niet
  als zwaarwegend gezien. In ‘t Velt-Meijer zegt hierover tijdens het
  openbaar verhoor:

  De heer Vos :
  De heer In ‘t Veld heeft zich afgevraagd of het wel zo
  schokkend was dat aankopen werden gedaan en niet in het
  proces-verbaal terechtkwamen. Die aankopen werden namelijk toch
  niet als bewijs in de zaak gebruikt. Kunt u daarop
  reageren?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, ik verwijs dan ook weer naar het vonnis. De rechtbank
  heeft daar ook op gereageerd. Van de kant van de verdediging werd
  namelijk naar voren gebracht dat dit op zichzelf al zo erg was dat
  dit zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid. In het vonnis van
  de rechtbank staat dat het een verkeerde inschatting is geweest dat
  het, omdat het niet voor het bewijs gebruikt zou kunnen worden,
  niet nodig was om het te vermelden. Over de gang van zaken en de
  vraag wie er is ingelicht over de beslissing om de
  informant
  in te zetten, hoe vaak dit is gebeurd en of daar voldoende
  controle op is geweest, is ter zitting voor de rechtbank voldoende
  duidelijkheid gekomen. De rechtbank heeft ook gezegd: het enkele
  niet vermelden is voor ons geen reden om te zeggen dat het openbaar
  ministerie niet ontvankelijk is.
  Noot

  Uit het vonnis blijkt dat op een aantal andere punten de rechtbank
  van mening verschilt met het openbaar ministerie. Dit betreft
  ondermeer de vraag wanneer een methode een opsporingsmethode
  is.
  Het betreft in casu aankopen van verdovende middelen die gedaan
  zijn tijdens een gerechtelijk vooronderzoek en met het doel om ten
  behoeve van dat onderzoek informatie te verkrijgen. Het betreft
  derhalve een opsporingsmethode en wel een die vergaand en
  ingrijpend van aard is. (..) Ongeacht de benaming van deze methode
  (vooraankoop of pseudokoop) dient een dergelijke gang van zaken
  volledig door de rechter te worden getoetst.
  Noot

  Een mogelijke interpretatie van dit vonnis is dat het staat voor
  een vertrouwensbreuk tussen de zittende en staande
  magistratuur:

  De heer Gerding:
  Los van de vraag of dit vonnis in hoger beroep stand zal
  houden, vind ik het een vrij dramatisch vonnis, omdat de rechtbank
  tussen de regels door heeft gezegd: officier van justitie, openbaar
  ministerie, wij geloven u niet. De geloofwaardigheid van het OM in
  Rotterdam heeft toen een geduchte knauw gekregen.

  Noot

  De plaatsvervangend hoofdofficier te Rotterdam Gerding voegt
  hieraan toe dat vroeger het woord van de officier van justitie het
  is goed gegaan in de opsporing voldoende was. Nu is dit naar zijn
  mening niet meer zo. Niet iedereen deelt deze mening. CID-officier
  van justitie De Groot acht deze suggestie van vertrouwensbreuk
  begrijpelijk doch niet juist. Dit wordt bevestigd door de
  voorzitter van de strafkamer In ‘t Velt-Meijer. Immers het feit dat
  het openbaar ministerie ter terechtzitting meldt dat de verdachte
  schuldig is aan het plegen van bepaalde strafbare feiten maakt toch
  ook niet dat de rechtbank dit zonder zelfstandige toetsing
  overneemt?

  De heer Vos:
  Ik wil aan de orde stellen dat van de zijde van de officier
  gezegd is: rechtbank, geloof mij nu maar; het is voldoende
  zorgvuldig gegaan. En dat is voor u uiteindelijk toch onvoldoende
  gebleken?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, het gaat namelijk om een juridisch oordeel over de vraag
  of er is uitgelokt of niet. Het feit dat het OM zegt dat dit niet
  zo is geweest, vond de rechtbank onvoldoende. Wij wilden dat
  zelfstandig kunnen toetsen. Om de lijn door te trekken: als iemand
  verdacht wordt van moord en de officier zegt dat wij hem maar
  moeten geloven dat diegene dat heeft gedaan, dan nemen wij daar ook
  geen genoegen mee.
  Noot

  In deze zaak van niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
  voor de helft van het Ramola-onderzoek is hoger beroep aangetekend.
  In dit kader is extra informatie over een aantal verdachten
  overhandigd aan de advocaat-generaal. Noot Op de vraag
  welke les het openbaar ministerie uit deze zaak heeft getrokken
  zegt De Groot tijdens het verhoor:

  De heer De Groot:
  De les uit het Ramola-vonnis is wat mij betreft
  getrokken op het moment dat de Hoge Raad zijn oordeel heeft
  geveld.
  Noot

  In hoger beroep komt het gerechtshof te ‘s-Gravenhage tot een
  andere eindconclusie: ten onrechte heeft de rechtbank de officier
  van justitie in zijn vervolging niet-ontvankelijk verklaard.
  Noot Het hof wijst de zaak terug naar de rechtbank voor
  verdere afdoening. Het hof deelt overigens de kritiek van de
  rechtbank op de handelwijze van het openbaar ministerie, maar acht
  de bezwaren in dit specifieke geval in onderdelen en tezamen niet z
  ernstig, dat niet-ontvankelijkheid behoort te volgen.

  Het hof onderscheidt twee type bezwaren. Het ene type is dat
  van de integriteit van de strafrechtspleging, een belang dat in een
  meer verwijderd verband van de verdachten staat. Het hof acht deze
  bezwaren groot, maar de omstandigheden van het geval voldoende
  zwaarwichtig om van de infiltratierichtlijnen af te wijken. Die
  omstandigheden zijn gelegen in de uitzonderlijke omvang van de
  geldtransacties, die uit een navenante uitzonderlijke omvang van
  drugshandel zouden kunnen voortkomen, met alle nevengevolgen
  vandien; het gebrekkige resultaat van de reeds ingezette
  opsporingsmiddelen; het kennelijke gebrek aan professionele
  infiltranten; de lange duur van het onderzoek; de wat betreft zijn
  betrouwbaarheid positieve ervaringen die men al met de

  informant had, die bovendien ook zelf de risico’s van zijn
  handelen op de koop toe zal hebben genomen; het beperkt aantal
  aankopen dat men heeft verricht: de zorgvuldige begeleiding van
  de
  informant; en het feit dat drugs uit de markt zijn
  gehaald en vernietigd, welk laatste feit de ernst van het door de
  overheid gepleegde misdrijf aanzienlijk relativeert.

  Het andere type bezwaren betreft de controleerbaarheid van
  gegevens, waartegen de verdachte zich moeilijk kan verdedigen. Het
  hof merkt volledigheidshalve op dat geen omstandigheden aannemelijk
  zijn geworden, die tot de conclusie zouden moeten leiden dat door
  de toepassing van de methode grondrechten van de verdachte zijn
  geschonden. Weliswaar is verder veel oncontroleerbaar, maar aan de
  hand van de verklaringen
  van de CID-officier van justitie en de CID-chef is wel
  controleerbaar dat de aankopen niet hebben gestrekt tot het
  verkrijgen van bewijs.
  Dat betekent, aldus het hof, dat de verdachte wordt aangesproken
  op feiten, die niet direct met die aankopen in verband staan. Hij
  zal zich dus niet hebben te verantwoorden voor andere handelingen
  dan die waartoe hij mogelijkerwijs is uitgelokt of die rechtstreeks
  met die vooraankopen in verband staan. Voor die handelingen wordt,
  tot het tegendeel blijkt, steeds een afzonderlijk wilsbesluit
  verondersteld. De vooraankoop, bezien vanuit het perspectief van de
  mogelijk uitgelokte eerste verkoop, impliceert niet vanzelfsprekend
  dat volgende wilsbesluit. Derhalve moet aannemelijk worden dat de
  verdachte door toedoen van de politie onlosmakelijk in het
  drugsmilieu is beland en dat hij daardoor geen andere keus had dan
  het feit te begaan, wil zijn beroep op de niet-ontvankelijkheid een
  kans maken. Dat door de gewraakte handelingen de verdenking kan
  zijn gerezen, acht het hof niet een omstandigheid waarvan gezegd
  kan worden dat jegens de verdachte sprake is geweest van een
  zodanige ernstige schending van procesrecht dat hij niet vervolgd
  kan worden.
  Ernstig acht het hof dat politie en justitie niet
  onmiddellijk opening van zaken hebben gegeven. Het mag volgens het
  hof, niet zo zijn dat geheel en al van de verdediging afhankelijk
  is of kennis wordt verkregen van een toegepaste opsporingsmethode.
  Het hof verbindt in dit geval daar geen consequenties aan omdat
  volstrekt niet aannemelijk is geworden dat de gegevens achter zijn
  gehouden om de rechter te misleiden, maar dat de reden daartoe
  veeleer gezocht moet worden in het op zichzelf te respecteren en
  niet onbegrijpelijke feit dat men de informant heeft willen
  afschermen. Het achterhouden van processen-verbaal wordt in de
  infiltratierichtlijn mogelijk gemaakt, indien bewijs op andere
  wijze kan worden geleverd, terwijl het in casu niet om bewijs gaat.
  Bovendien is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep voldoende –
  voor juist te houden – informatie verstrekt

  6.4.2 COPA (Colombia-Paramaribo)

  Opsporingsonderzoek

  Het COPA-onderzoek wordt gestart in 1992 door de politieregio
  Haaglanden en betreft een onderzoek naar de betrokkenheid van het
  voormalige militair gezag in Suriname bij de cocanestroom van
  Suriname naar Nederland. Tevens wordt een grootschalig financieel
  onderzoek gestart naar hiermee gepaard gaande witwastrajecten. Aan
  de start van dit ambitieuze onderzoek is wel wat voorafgegaan, zo
  zegt de zaaksofficier:

  De heer Van der Voort:
  (…) Ik zal proberen om dat kort toe te lichten. De
  onderzoeken tot dan toe hadden geleid tot succesvolle
  verdovende-middelenzaken, waarbij partijen waren onderschept en
  waarbij verdachten waren veroordeeld. Daarnaast werd steeds meer
  informatie gegenereerd, waaruit aanwijzingen kwamen dat het
  voormalige militaire gezag in Suriname, de voormalige legerleiding,
  in feite betrokken was bij, dan wel achter die permanente
  cocanestroom vanuit Nederland naar Suriname zat.
  De voorzitter:
  Inclusief de hoogste baas. (…)
  De heer Van der Voort:
  De voormalige legerleiding, waaronder ook de voormalige
  legerleider.
  De voorzitter:
  Bouterse.
  De heer Van der Voort:
  Bouterse. Er was dus sprake van aanwijzingen.
  Noot Uit onderzoek blijkt dat de cocane in heel- of
  halffabrikaat uit Brazili of Colombia komt en via Suriname naar
  Nederland wordt vervoerd. Dit is veelal verstopt bij de legale
  goederenstroom, die kan bestaan uit vis, hout, groente of rijst.
  Ook worden de halffabrikaten in laboratoria in Suriname verwerkt en
  vervolgens doorgevoerd. Retour naar Suriname gaat een enorme
  geldstroom van tientallen miljoenen dollars. Het doel van het
  opsporingsonderzoek is tweeledig. Ten eerste een strafrechtelijke,
  dan wel politieke uitschakeling van het zogenaamde
  Paramaribo-kartel in Suriname. Van der Voort zegt hierover:
  De heer Van der Voort:
  Dat is een verzameling van personen op hoog niveau, politiek
  en militair, in Suriname met banden met landen die de cocane
  leveren. De cocane komt uiteindelijk niet uit Suriname. Het wordt
  ergens vandaan betrokken. Het gaat om de gezagsdragers daar die op
  de achtergrond verantwoordelijk zouden zijn voor – het was nog maar
  een aanname, wij hadden er aanwijzingen voor, maar geen bewijzen –
  en betrokken zouden zijn bij de internationale handel in verdovende
  middelen, namelijk cocane.

  Als tweede doelstelling voegt hij hier aan toe:
  De tweede doelstelling, de subdoelstelling was, om in elk geval
  belangrijke tussenhandelaren in cocane strafrechtelijk te
  vervolgen, aan te houden en in Nederland te berechten.

  Noot Voormalig legerleider Bouterse behoort tot de
  hoofdverdachten van het onderzoek.

  De heer De Graaf:
  (…) Ik vraag u niet om precies te zeggen wat u exact
  heeft. Heeft u nog hoop dat het ooit tot aanhoudingen op grond van
  de doelstellingen van het onderzoek komt?
  De heer Van der Voort:
  Die hoop heb ik niet.
  De heer De Graaf:
  U heeft niet die hoop.
  De heer Van der Voort:
  Neen.
  De heer De Graaf:
  Laat staan de verwachting.
  De heer Van der Voort:
  Laat staan de verwachting.
  De voorzitter:
  Dat is nogal wat. Dan bent u toch eigenlijk met een
  krankzinnig avontuur bezig, afgezien van alle successen die u
  boekt?
  De heer Van der Voort:
  Afgezien van alle successen, want die moeten vooral niet
  worden vergeten. Als wij het hebben over de hogere doelstellingen,
  moeten wij vooral niet vergeten dat wij in de loop van het traject
  een aantal prachtige zaken hebben gedraaid. Uiteindelijk is het
  echter iedereen te doen om die ene. (…)
  De voorzitter:
  Een krankzinnige opdracht, een negatieve verwachting. Dan is
  onze vraag toch wel gerechtvaardigd of men zich voldoende
  rekenschap heeft gegeven van de moeilijkheden en de
  mogelijkheden?
  De heer Van der Voort:
  Het gaat mij erom of het politieteam en ik als behandelend
  officier van justitie ons voldoende rekenschap hebben gegeven van
  de strafrechtelijke en strafvorderlijke haalbaarheid van het
  onderzoek. Dat is een andere vraag.
  De voorzitter:
  Dat is correct, maar aangezien de beslissingen uiteindelijk
  zozeer met elkaar verweven raken, ook in het strafvorderlijke
  traject, is die vraag toch wel begrijpelijk?
  De heer Van der Voort:
  De vraag is begrijpelijk, alleen…
  De voorzitter:
  Misschien kunt u er iets beter antwoord op geven. Hoe vaak
  heeft u doorgekregen dat men er van hogerhand goed over heeft
  gesproken, dat men weet wat de risico’s zijn, dat men weet wat de
  politieke problemen zijn, maar dat men er toch vertrouwen in heeft?
  Anders zou u deze opdracht toch niet als krankzinnig
  betitelen?
  De heer Van der Voort:
  De vorige minister, Hirsch Ballin, had daar een heel
  duidelijke mening over. Hij zei: als het boeven zijn, dan moeten de
  boeven worden gepakt. Dat is iets waar ik mee kan werken. Dat is
  heel duidelijk. Dat is heel tastbaar. Dan ga ik ervan uit dat hij
  een en ander politiek heeft afgewogen en dat hij dat politiek ook
  kan waarmaken.
  De heer De Graaf:
  De huidige minister is niet van dat standpunt van haar
  voorganger afgeweken?
  De heer Van der Voort:
  De huidige minister pleegt zich soms iets anders uit te
  drukken.
  De heer De Graaf:
  Het ging om de geest van de boodschap.
  De heer Van der Voort:
  Ik heb geen berichten gehoord dat het nu anders zou moeten
  zijn.
  Noot Via een trapsgewijze aanpak wordt
  getracht bij de top van de organisatie uit te komen. De
  opsporingsmethoden tappen, observatie en informanten worden
  gebruikt. Met tappen en observeren doet zich een aantal
  moeilijkheden voor. De verdachten bevinden zich vaak op grote
  afstand, onder andere veel in Suriname en Miami. Er is echter voor
  gekozen om niet met Surinaamse diensten samen te werken. Ook worden
  barrires opgeworpen door de machtspositie van de te onderzoeken
  groep, zowel in politiek als economisch opzicht. Met de bronlanden
  van de drugs, Colombia en Brazili, wordt wel samengewerkt.
  Bovendien wordt ook gezocht naar informanten met deze
  nationaliteiten om het onderzoek verder te helpen. Informanten
  hebben onder meer een rol in de zogenaamde Prismamethode die
  uitgeprobeerd is in dit onderzoek:
  De heer De Graaf:
  U kent de Delta-methode. U heeft ooit tegen ons
  gezegd dat er ook een Prisma-methode is. Kunt u ons dat in breed
  perspectief uiteenzetten?
  De heer Van der Voort:
  Je kunt de Prisma-methode op twee manieren definiren. De ene
  is de negatieve, namelijk niet zijnde de
  Delta-methode. De
  andere is een wat meer positieve. Binnen het Prisma-team krijgen
  wij regelmatig te maken met
  informanten, die wetenschap
  zeggen te hebben over aanstaande cocanetransporten, vanuit
  Zuid-Amerika naar Nederland. Zij geven aan dat zij door de
  criminele organisatie zijn gevraagd om daarin een bepaalde rol te
  spelen. Zij vragen aan ons of wij daarin zijn genteresseerd. Veelal
  zijn wij dat, niet altijd. Het gaat er vaak om dat de criminele
  organisatie een nieuwe cocanelijn wil openen. Ze benaderen mensen,
  omdat er in het verleden dingen zijn mis gegaan. Wat dan blijkt, is
  dat de criminele organisatie vaak gebruik maakt van wat de heer
  Brand bij u heeft aangeduid als een lijntester. Ik vind dat er
  niets verkeerds aan

  is om gebruik te maken van een lijntester. De methode betekent
  heel simpel dat eerst een kleine hoeveelheid verdovende middelen
  via die personen, die bedrijven, die schepen, die havens, vanuit
  het bronland naar Nederland komt, om te bekijken of die lijn goed
  is. Als die partij zou worden gepakt, in welk stadium dan ook, dan
  weten wij zeker dat via die lijn, waarschijnlijk met behulp van de
  mensen die er tot dan toe bij waren betrokken, de partij cocane
  waar het werkelijk om gaat en die dus vele malen groter is, niet
  wordt verzonden. Dat betekent dat wij in elk geval via die lijn
  daar nooit meer zicht op krijgen. Als het gaat om dat soort
  afwegingen, dan vind ik dat dit een verantwoorde methode kan
  zijn.

  (..)

  De heer Van der Voort:
  Ja, je kunt de methode natuurlijk nog aanvullen met allerlei
  varianten, bijvoorbeeld met de variant dat de
  informant
  wordt bijgestaan door een politie-infiltrant, of met de
  variant dat de
  informant wordt vervangen door een
  politie-infiltrant. Noot

  Een wezenlijk onderdeel van deze Prismamethode is het doorlaten van
  de eerste partij drugs die als lijntester wordt ingezet door de
  criminele organisatie. In het Copa-onderzoek zijn enkele honderden
  kilo’s harddrugs doorgelaten als lijntester en op de markt
  terechtgekomen. Dat het toch niet altijd tot n lijntester beperkt
  hoeft te blijven blijkt uit een opmerking van Van der Voort:

  De heer Van der Voort:
  Dat hangt helemaal af van de hoeveelheden die bij die testen
  zijn betrokken en van de doelstelling die bij een dergelijke
  methode is gesteld.
  Noot

  Na de lijntester wordt, als het goed gaat, een grotere partij drugs
  verzonden. Brand zegt daarover:

  De heer Brand:
  (…) Wij moeten de mogelijkheid hebben om mee te werken aan
  een situatie waarbij de criminele organisatie via de
  informant
  een lijn gaat testen. Als die lijn loopt, zal daar een grote
  hoeveelheid overheen komen. Het is ook zo dat, wanneer er een grote
  hoeveelheid over een uitgeteste lijn gaat lopen, je dan de meeste
  kans hebt dat je belangrijke mensen in de organisatie aanhoudt. Dat
  is ook gebeurd. Want als er een kleine hoeveelheid over de lijn
  loopt, zal men binnen de criminele organisatie niet hun
  topkwaliteit inzetten. Als er dus grote hoeveelheden overheen
  lopen, zet men zijn topcapaciteit in.
  Noot

  Over het verschil met de Deltamethode zegt Van der Voort dan:

  De heer Van der Voort:
  Het verschil is dat het de bedoeling is dat direct na de
  lijntester wordt ingegrepen. Ik zie de
  Delta-methode
  voornamelijk als een methode om de betrouwbaarheid van de
  informant, dan wel de infiltrant te testen en die langzaam in
  vertrouwen te laten groeien. De methode, zoals ik die schetste, is
  er veel meer n, waarbij de lijn eenmalig moet zijn getest. Het
  gebeurt soms ook op andere manieren. Het is geen geheim dat met
  name Colombiaanse organisaties, voordat ze een grote partij cocane
  afzenden, via dezelfde lijn een partij marihuana afzenden. Als die
  verloren gaat, dan is er niet zoveel aan de hand voor de
  Colombianen.
  De voorzitter:
  Dan kun je zo’n partij marihuana omgekeerd ook
  doorlaten.
  De heer Van der Voort:
  Dat zou ook kunnen.
  De voorzitter:
  Dat is, dacht ik, ook gebeurd.
  De heer Van der Voort:
  Dat is bij ons gebeurd.
  De voorzitter:
  Was zo’n lijntester altijd succesvol, in die zin dat daarna
  de boel kwam die u wilde hebben?
  De heer Van der Voort:
  Niet altijd. Noot Halverwege 1994 worden op
  basis van drie gerechtelijke vooronderzoeken tegen Bouterse en twee
  medeverdachten twee maal wereldwijd huiszoekingen verricht. De
  eerste keer gaat het om ruim 30 huiszoekingen, de tweede keer
  betreft het 130 huiszoekingen die tegelijkertijd in 12 landen
  plaatsvinden. De criminele groepering is al vanaf het begin goed op
  de hoogte van het COPA-onderzoek. Er worden zelfs processen-verbaal
  in Paramaribo verkocht. In het gehele COPA-onderzoek is er
  tactisch, financieel, CID- en inlichtingen-onderzoek gedaan. In dit
  kader is contact geweest met de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten. Tevens is de internationale samenwerking
  belangrijk gebleken. In april 1995 is het afgeronde dossier
  aangeboden aan de top van het openbaar ministerie. Dit wordt
  doorgesproken met de minister waarna er een afweging moet worden
  gemaakt over een eventuele vervolgactie.
  De voorzitter:
  U bent toch nog niet zo succesvol geweest, bijvoorbeeld in
  het grote onderzoek, waar we nu over spreken? Misschien zeer
  succesvol op de deelterreinen, maar niet op de
  hoofddoelstellingen.
  De heer Blok:
  Dat hangt ervan af. Wanneer ik, net als de heer Van der
  Voort, het totale traject bekijk, weet ik dat er in ieder geval
  ruim 2000 kilo cocane in beslag is genomen, en dat er 65 mensen
  zijn veroordeeld. Dat vind ik op zich, met name als ik naar die
  veroordeelden kijk, die meestal straffen kregen van 10 tot 14 of
  meer jaar, en waarbij het ging om belangrijke drugshandelaren, niet
  onsuccesvol.
  Noot Inmiddels is het rechtshulpverdrag
  tussen Nederland en Suriname in werking getreden. Hierin is niets
  bepaald

  over uitlevering.

  CID-trajecten

  Parallel aan het opsporingsonderzoek heeft een aantal gesloten
  CID-trajecten gelopen waarin bijzondere opsporingsmethoden zijn
  ingezet. Drie voorbeelden:

  Traject A

  Een informant wordt belast met de afhandeling van partijen
  verdovende middelen die naar Nederland worden gestuurd door de
  drugmafia in Zuid-Amerika. Hij levert aan de CID-Haaglanden
  informatie over een schip met een paar duizend kilo cocane dat
  binnen afzienbare tijd naar West-Europa zal komen. Deze partij is
  bestemd voor drie groeperingen in Nederland. Inmiddels wordt bij
  een politile actie een grote partij van meer dan duizend kilo
  cocane in beslag genomen en een groot aantal leden van n van deze
  drie groeperingen wordt aangehouden. De Zuidamerikanen komen
  hierdoor in de problemen. Er is geen geld voor het vervoer van een
  reeds gereedstaande partij cocane en zij willen nu eerst de
  betrouwbaarheid van deze nieuwe lijn testen. Er wordt een plan
  gesmeed om enkele duizenden kilo’s marihuana te verzenden, en
  vervolgens van de opbrengst het vervoer van de cocane te betalen.
  Met deze laatste partij zullen ook de Zuidamerikaanse
  hoofdrolspelers overkomen, aldus de informant.

  De CID vat het plan op om een doorlating van de lijntester van
  softdrugs te doen. Hierna kunnen van criminele zijde de financin
  worden afgehandeld waarna een gecontroleerde aflevering van
  harddrugs zal kunnen volgen. De Centrale toetsingscommissie gaat op
  9 februari 1995 niet akkoord met dit plan. Zij is er onder meer
  niet van overtuigd dat wel een partij cocane zal volgen op de
  doorlating van marihuana. Dit oordeel brengt grote problemen met
  zich mee. Het blijkt dat de liaison officer in Zuid-Amerika de
  informant runt voor Haaglanden en dat de informant er diep inzit en
  niet meer terug kan inzake de partij drugs. Het gaat nu om een
  proefzending van meer dan twintigduizend kilo marihuana. Bovendien
  ligt de partij cocane van meer dan zesduizend kilo klaar ter
  verscheping met hetzelfde schip als de softdrugszending. Nu blijkt
  ook dat de partijen qua financiering niet van elkaar afhankelijk
  zijn. De cocane zal toch komen, en is bestemd voor vijf
  organisaties in Nederland. Wanneer deze partij in Nederland
  aankomt, zal een aantal kopstukken van Zuidamerikaanse kartels
  overkomen om de partij de inspecteren en te splitsen, aldus de
  informant. De informant komt naar Nederland en zal hier gerund
  worden door de CID. Hij opereert dan als een burgerinfiltrant en
  zal daadwerkelijk een actieve rol gaan spelen. De doelstelling is
  het doorlaten van de partij marihuana tot zover de Zuidamerikanen
  van mening zijn dat de lijn safe is. Eventueel kan op een gegeven
  moment een deel bij n van de afnemers in beslag worden genomen. Het
  plan is om in ieder geval de partij cocane in beslag te nemen en de
  kopstukken aan te houden. Voor dit traject wordt voorwaardelijke
  toestemming door de Centrale toetsingscommissie gegeven. Aanbevolen
  wordt dit traject aan de minister voor te leggen. Bij een latere
  toetsing wordt gemeld dat de partij marihuana zoek is. De
  infiltrant meldt nu dat de partij eigenlijk al binnen is, maar weet
  niet met welk schip of in welke haven de partij is ingevoerd.
  Onbekend is of deze partij misschien al door een dienst ergens
  geveegd is of niet. Het vervolgtraject schijnt nog wel gewoon door
  te gaan.

  Traject B

  Een informant benadert de RCID-Haaglanden met het verhaal dat
  hij door een belangrijke drugcrimineel in Suriname gevraagd is om
  een partij cocane Nederland binnen te brengen. Het is bekend dat
  deze drugcrimineel onder bescherming van de voormalig legerleider
  opereert. Het CoPa-team gaat erop in. De criminele organisatie
  geeft aan eerst een proefzending te willen doen, waarna een grotere
  partij zal volgen. De RCID gaat naar de douane met het verzoek om
  doorlating. Er wordt een lijntester van meer dan tien kilo cocane
  doorgelaten en het milieu in gevolgd zonder dat wordt ingegrepen.
  De criminele winsten voor dit eerste transport levert de informant
  niet in. Voor latere transporten worden hierover wel afspraken
  gemaakt. Na deze succesvolle lijntester wordt door de criminele
  organisatie een tweede partij afgezonden van meer dan honderd kilo
  cocane naar een Nederlandse haven. Het schip ligt reeds voor de
  rede als de informant gevraagd
  wordt de partij ongezien door de douane te loodsen. Hij geeft dit
  door aan de politie waarna de officier van justitie rechtstreeks
  contact opneemt met de douane. Hier rijst een probleem. De
  container is reeds geselecteerd voor controle en kan dus niet
  ongezien worden doorgelaten. De informant komt in een lastig
  pakket. Hij moet met een smoes terug naar de organisatie en
  adviseert de organisatie om van de partij af te blijven. Later
  wordt deze partij gecontroleerd afgeleverd, alwaar de partij in
  beslag wordt genomen en er vijf aanhoudingen worden verricht.

  De informant heeft voor bewezen diensten een beloning tussen de
  20.000 en 30.000 gulden van justitie ontvangen. De hoofdverdachte
  in dit onderzoek is niet naar Nerderland gekomen. Een andere reeds
  lang nagejaagde Surinaamse drughandelaar is wel voor de partij op
  komen dagen. Deze is in hoger beroep tot een langdurige
  gevangenisstraf en een forse geldboete veroordeeld.

  CID-traject C

  In 1993 wordt A benaderd door X. Deze X onderhoudt goede
  contacten met de voormalige en huidige legerleiding in Suriname. A
  wordt door X gevraagd of hij cocane naar Nederland kan vervoeren.
  Immers hij beschikt over transportfaciliteiten. A gaat met dit
  verhaal naar de CID. X blijkt daar bekend te zijn. Onder andere
  blijkt dat hij op grote schaal cocane smokkelt. Het COPA team is
  genteresseerd. A zegt verder niets met de zaak te maken te willen
  hebben. Besloten wordt een politie-infiltrant B te introduceren als
  zaakwaarnemer. Deze buitenlandse undercover B gaat vervolgens
  daadwerkelijk de zaken regelen in het buitenland.

  De politie-infiltrant B wordt benaderd met het verzoek om een
  partij van een paar honderd kilo cocane naar Nederland te vervoeren
  als lijntester. Door het COPA-team wordt besloten om een doorlating
  te laten plaatsvinden. De partij wordt door de politie-infiltrant B
  vervoerd naar Nederland en overgedragen aan X die voor bewezen
  diensten vervolgens bijna een miljoen gulden aan politie-infiltrant
  B overhandigt. Het geld wordt door de RCID Haaglanden op een
  speciale rekening gestort. De overdracht wordt geobserveerd en het
  OT ziet een deel van de partij het Haagse Surinaamse circuit in
  verdwijnen.

  Direct na deze doorlating wordt een nieuwe politie-infiltrant C
  bij X gentroduceerd. Inmiddels oefent X druk uit op de
  politie-infiltrant B om een priv-partijtje van enkele tientallen
  kilo’s ook nog te vervoeren alvorens de grotere partijen van 1000
  kilo cocane zullen komen. Beloofd wordt dat politie-infiltrant B
  dan ook gentroduceerd zal worden bij de voormalige legerleiding.
  Besloten wordt om ook deze partij van enkele tientallen kilo cocane
  door te laten. Hiervoor krijgt politie-infiltrant B bijna
  tweehonderd duizend gulden, die wederom op een rekening wordt
  geparkeerd.

  Hierna wordt politie-infiltrant D gentroduceerd en er wordt een
  gerechtelijk vooronderzoek tegen X geopend. Hiermee is het open
  traject aangevangen, wat parallel loopt aan het gesloten traject
  met de eerste undercover B. Dit blijft doorlopen om volledige
  controle op X te houden.

  In 1994 ontmoeten en bellen X en de politie-infiltrant D elkaar
  regelmatig. Hierbij vertelt X dat hij grote partijen cocane aan hem
  wil leveren en dat zijn bazen wel een ontmoeting willen met de
  bazen van de politie-infiltrant D. Buiten Suriname kan geen
  ontmoeting worden geregeld maar politie-infiltrant D wordt wel
  uitgenodigd om in Suriname bij de topman te komen. Hierop wordt van
  politiezijde niet ingegaan, maar afgesproken wordt dat
  politie-infiltrant D een partij cocane in Nederland zal afnemen.
  Het doel is om deze in beslag te nemen en de verdachte aan te
  houden.

  Echter, X blijkt voor het transport nog steeds de eerste
  politie-infiltrant B nodig te hebben. In Midden-Amerika ligt voor
  deze politie-infiltrant B een partij klaar van ruim tweehonderd
  kilo cocane. In de loop van 1994 vervoert de eerste
  politie-infiltrant B de cocane naar Nederland en draagt het daar
  over aan X. Er zal worden ingegrepen als deze politie-infiltrant
  buiten beeld is. Echter, het OT mist de overdracht en ondanks
  reddingsoperaties van zowel de eerste als de tweede
  politie-infiltrant gaat de partij van meet tweehonderd kilo cocane
  het milieu in.

  De heer Koekkoek:
  Is het met doorleveren – lijntesten – voorgekomen dat een
  partij onbedoeld toch verdween, omdat men het zicht erop
  verloor?
  De heer Blok:
  U bedoelt dat het de bedoeling was dat het een
  gecontroleerde aflevering zou worden, en dat de partij
  vervolgens gemist werd?
  De heer Koekkoek:
  Ja.
  De heer Blok:
  Dat is voorgekomen.
  De heer Koekkoek:
  Ook met harddrugs?
  De heer Blok:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Grote hoeveelheden?
  De heer Blok:
  Zeker.
  De heer Koekkoek:
  Honderden kilo’s?
  De heer Blok:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is dat dan een observatieteam dat voor een stoplicht
  staat, of is het dan toch weer de positie van de
  informant,
  die er te dicht op zit, waardoor we er niet meer bij kunnen
  komen?
  De heer Blok:
  Nee, het zit meer in de sfeer van puur ongeluk, bijvoorbeeld
  aanrijdingen, of het eenvoudigweg missen. Zo simpel is het ook
  niet: je moet als
  observatieteam vaak op vrij grote afstand
  opereren, juist om de

  informant te beschermen en eruit te kunnen houden. Ook in
  verband met
  contra-observatie moet je soms op vrij grote
  afstand opereren. Dan gaat het wel eens mis. Dan is de bedoeling
  anders, maar de partij komt dan wel op de vrije markt.

  Noot

  6.4.3 Verantwoording van de Prisma-methode

  Beslissing onderzoek en de Groep

  De beslissing om tot specifiek onderzoek te komen naar de
  betrokkenheid van de Surinaamse legerleiding bij de handel in
  verdovende middelen is in 1992 genomen op aandringen van zowel,
  voorzover de commissie kan nagaan, de Haagse hoofdcommissaris Brand
  als minister van Justitie Hirsch Ballin. Bij notitie van 17 maart
  1992 wordt deze doelstelling onderbouwd in een notitie die is
  opgesteld door de Groep, een adviesgroep waarin zitting hadden een
  vertegenwoordiger van de Binnenlandse veiligheidsdienst, de
  procureur-generaal in Den Haag, Suyver, toen directeur-generaal
  Politie- en Criminaliteitsbestrijding bij het ministerie van
  Justitie, de secretaris-generaal van Algemene Zaken, Hoekstra en
  Meulmeester, toen nog chef van de Inlichtingendienst Buitenland,
  hoofdcommissaris Brand, het hoofd van de CRI en hoofdofficier Blok.
  Noot In de voltallige ministerraad is de notitie niet
  aan de orde geweest. Er is daar nooit een besluit gevallen
  onderzoek naar onder meer Bouterse te doen. Wel moet de notitie
  doorgeleid zijn aan de ministers Lubbers, Kok, Dales en Van den
  Broek. Deze adviesgroep is gaandeweg verwaterd, in de woorden van
  de heer Suyver. Van de kant van de Binnenlandse veiligheidsdienst
  waren twijfels geuit of een dergelijke aanpak opportuun zou zijn.
  Ook in de ministerraad van het kabinet Kok is deze zaak niet aan de
  orde geweest. In kleinere kring is de kwestie wel besproken.
  Volgens Suyver is de vraag of men tot vervolging zou willen
  overgaan aldoor naar voren geschoven. Hijzelf heeft dat ook gedaan.
  Noot Hirsch Ballin is die mening niet toegedaan. Het
  onderzoek was erop gericht duidelijk te krijgen wat de banden waren
  tussen de toenmalige militaire machthebbers en de handel in
  drugs.

  De vraag of strafvordelijk zou kunnen worden opgetreden moest
  beantwoord worden indien de strafdossiers daartoe aanleiding zouden
  geven. Noot Inmiddels heeft minister Sorgdrager op basis
  van het rechtshulpverdrag met Suriname haar ambtgenoot op 15
  december 1995 ingelicht dat er een gerechtelijk vooronderzoek tegen
  onder meer Bouterse geopend is. Noot

  Vast te stellen is dat de adviesgroep inzake COPA een zachte
  dood gestorven is en dat verschillende voortgangsrapportages aan de
  minister van Justitie gegeven zijn door de procureur-generaal in
  Den Haag, de hoofdofficier van justitie Blok en betrokken
  officieren van justitie en politiefunctionarissen waaronder de
  teamleider, Driessen.

  Methoden COPA-onderzoek

  In de voortgangsrapportages aan de minister is de aard van de
  bijzondere opsporingsmethoden en het doorlaten van drugs nooit
  expliciet aan de orde geweest. Blok verklaarde dat in die
  voortgangsrapportages gesproken werd over CID-operaties zonder
  nadere specificatie. De minister van Justitie vroeg er ook niet
  naar.

  De voorzitter:
  Maar had de minister dat toch niet moeten weten?
  De heer Blok:
  Ik heb meerdere malen gezegd, wanneer we een presentatie
  hadden afgerond en er een gesprek of een discussie over kwam, dat
  naast de voortgang van het onderzoek nog een aantal hoopgevende
  CID-trajecten liepen. Meer heb ik daar nooit over gezegd.
  De voorzitter:
  Had u dat niet moeten doen?
  De heer Blok:
  Ik vond dat mijn lijn eindigde bij de procureur-generaal.
  Daar ligt dan weer een volgende verantwoordelijkheid om eventueel
  de minister van Justitie op de hoogte te stellen. Door
  uitdrukkelijk bij zo’n presentatie nog eens te melden dat er
  CID-trajecten liepen, had de uitnodiging ook van de andere kant
  kunnen komen.
  Noot

  De minister van Justitie heeft ook niet verder gevraagd naar de
  methoden die in dit traject gebruikt werden. De in dit hoofdstuk
  beschreven doorlatingen van cocane zijn volgens Blok wel allemaal
  besproken met procureur-generaal Addens in 1993. Addens kan zich
  deze besprekingen herinneren. Van deze bespreking is

  echter niets vastgelegd. Addens heeft aan de voorzitter van de
  commissie telefonisch bevestigd dat hij toestemming heeft gegeven
  om cocane door te laten.

  Meningsverschil Sorgdrager – Blok

  Tijdens de verhoren van de commissie heeft de kwestie zich ook
  toegespitst op de vraag of ook procureur-generaal Sorgdrager, in
  functie vanaf 1 januari 1994, van de doorlating van cocane geweten
  heeft. Blok kan zich herinneren dat hij de doorlating met
  Sorgdrager besproken heeft. Hij heeft dit verklaard op basis van
  een notitie van 17 januari 1994 van officier Van der Voort. Daarin
  wordt gesproken over het gebruik van politie-infiltranten om
  proefzendingen te verzorgen. De notitie handelt niet expliciet over
  het doorlaten van cocane, noch over hoeveelheden.

  De voorzitter:
  En hoe zit het nu met de notitie, waar de heer Van der Voort
  het over had, van begin januari 1994, die hij aan u ter hand heeft
  gesteld?
  De heer Blok:
  Dat was een andersoortige notitie. Het was een notitie van
  17 januari 1994, en het betrof een beschrijving van de trajecten
  van de geleverde partijen, die toen reeds hadden plaatsgevonden.
  Dat was dus na die datum. Hij heeft aan mij gevraagd om dat nog
  eens met de toenmalige procureur-generaal te bespreken. Ik heb dat
  gedaan in de vorm van een voortgangsrapportage, en niet in de vorm
  van een heroverweging, of van een nieuwe beslissing. Dat kon ook
  niet; de beslissing was al genomen. Bovendien had het geen zin
  meer, want de partijen waren al binnen. Ik heb haar daarvan op de
  hoogte gesteld.
  De voorzitter:
  Heeft u haar daarvan mondeling op de hoogte
  gesteld?
  De heer Blok:
  Ik heb haar mondeling op de hoogte gesteld, aan de hand van
  dat bekende rapport van 17 januari 1994.
  Noot
  De voorzitter:
  Heeft mevrouw Sorgdrager gezegd: akkoord, of niet akkoord?
  Heeft zij er kennis van genomen? Hoe is dat gegaan?
  De heer Blok:
  Het laatste is het geval: zij heeft er kennis van genomen.
  Wij hebben erover gesproken. Ik herinner mij in ieder geval nog
  heel levendig een uitspraak van mijn kant: ik moet wennen aan dit
  soort grote partijen. Kortom, ik had er ook enige zorg over; dat
  waren geen makkelijke beslissingen. Zij maakte toen de opmerking:
  wij zullen daar nog eens nader over moeten praten, en we zullen
  vooral moeten kijken, of we de georganiseerde criminaliteit niet op
  een andere manier kunnen bestrijden, met meer bestuurlijke
  ingangen. Dat was ongeveer de teneur van het gesprek dat we hebben
  gevoerd.
  Noot Minister Sorgdrager herinnert zich de
  inhoud van het gesprek anders. Naar aanleiding van de doorlichting
  van

  opsporingsmethoden krijgt zij als minister informatie onder ogen
  dat er cocane doorgelaten was. In het openbare verhoor citeert zij
  uit een notitie van de Haagse officier van justitie Van den Broek.

  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik lees het voor, omdat het belangrijk is dat erin staat:
  het doel van de bespreking met de PG is de geheimhouding van het
  traject. Ik herinner mij wel dat ik met de heer Blok heb gesproken
  over een geheim traject, maar niet over doorlevering van drugs.
  Daar heb ik gewoon met hem niet over gesproken.
  De voorzitter:
  U heeft daar niet over gesproken?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee. Het probleem is dat hij zegt dat hij er met mij over
  gesproken heeft, dat hij daarbij nog vermeldt dat hij met mij samen
  heeft geconstateerd dat hij nog wel moet wennen aan dat soort
  hoeveelheden, maar dat de officier van justitie in zijn notitie –
  vandaar dat ik nog niet helemaal klaar was – zegt dat de heer Blok
  tegen hem gezegd had dat hij nog moest wennen aan dit soort
  hoeveelheden. Ik vind het ook zo vreemd. Want als ik mij dat niet
  kan herinneren, klopt er dus iets niet.
  De voorzitter:
  Nee. Er klopt iets niet, want de heer Blok zegt bij ons: Het
  laatste is het geval. Zij heeft er kennis van genomen. Dat was in
  zijn verhoor.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, dat zegt hij.
  De voorzitter:
  Wij hebben erover gesproken. En dan zegt hij: Ik herinner
  mij in ieder geval nog heel levendig een uitspraak van mijn kant:
  Ik moet wennen aan dit soort grote partijen. Kortom, ik had er ook
  enige zorg over. Dat waren geen makkelijke beslissingen. Zij – u
  dus -maakte toen de opmerking: Wij zullen daar nog eens nader over
  moeten praten en wij zullen vooral moeten kijken of wij de
  georganiseerde criminaliteit niet op een andere manier kunnen
  bestrijden, met meer een bestuurlijke ingang.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat laatste klopt wel, want dat soort dingen zei ik ook.
  Maar niet in dat verband. En ik heb ook niet met hem over die drugs
  gesproken. Die zorg van hem over die grote hoeveelheden heeft hij
  uitgesproken, blijkens de notitie van de officier van justitie,
  tegenover die officier van justitie. Het maakt bij mij verder ook
  niet een herinnering wakker. Ik weet zeker dat ik met hem niet
  gesproken heb over doorlevering van drugs. Wel over geheime
  trajecten.
  De voorzitter:
  Wat was dan de inhoud van die geheime trajecten?
  Mevrouw Sorgdrager:
  De inhoud daarvan was dat er gewerkt werd met
  informanten en pseudo-kopers en dat dit niet bekend mocht
  worden.
  De voorzitter:
  Maar was de inhoud van die geheime trajecten niet dat er ook
  dingen doorheen gingen?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee, dat heeft hij mij er niet bij gezegd.
  De voorzitter:
  Dat weet u zeker? Dan hebben wij echt een probleem.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, dat klopt. Dat begrijp ik. Ik zie dat probleem ook, maar
  hij heeft daar niet over gesproken.
  De voorzitter:
  Wij hebben twee personen, en niet de eersten de besten, die
  bij ons onder ede verschillende dingen zeggen.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ik begrijp best dat dit een
  probleem is, maar ik kan alleen maar vertellen dat dit met mij
  gewoon niet besproken is, dat ik het werkelijk niet weet.
  (…)
  De voorzitter:
  Is het nu zo dat de heer Blok dit wel degelijk gezegd heeft,
  maar dat u het gewoon niet meer weet of heeft de heer Blok het,
  denkt u, niet gezegd?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja. Kijk, hij heeft natuurlijk ook zijn herinnering
  opgehaald. Dat duurde lang. Ik herinner het mij niet. Ik durf met –
  ja, dan moet je dus – een aan grote zekerheid grenzende
  waarschijnlijkheid te zeggen dat hij dat niet gezegd heeft.

  Noot

  Nader onderzoek van de commissie heeft het volgende opgeleverd. Op
  12 juli 1995 doet de plaatsvervangend procureur-generaal Vast een
  brief toekomen aan het ministerie van Justitie met daarbij de
  notitie van officier Van den Broek. Daaruit blijkt dat
  procureur-generaal Addens in twee trajecten toestemming heeft
  gegeven voor het doorlaten van cocane. Op 25 januari 1994 is er
  sprake van een presentatie aan minister Hirsch Ballin en op 1
  februari 1994 aan procureur-generaal Sorgdrager.

  Het lijdt geen twijfel dat inderdaad op 1 februari een
  voortgangsrapportage heeft plaatsgevonden over het COPA traject.
  Blok en Sorgdrager bevestigen dat beide. Voor dat gesprek met
  Sorgdrager was Blok voorzien van twee notities: de ene, van 17
  januari van officier Van der Voort ging over het gebruik van
  politie-infiltranten in het afhandelen van twee proefzendingen
  cocane. De andere van 18 januari, behelsde een overzicht van de te
  bespreken punten in de voortgangsrapportage en was in de eerste
  plaats bestemd voor een eerder gesprek met Hirsch Ballin.

  Op onnaspeurbare wijze zijn beide notities in de kluis van het
  parket van de procureur-generaal terecht gekomen. Hoe dat is
  gebeurd is niet te achterhalen. In een brief van 25 augustus 1995
  meldt plaatsvervangend procureur-generaal Vast dit aan minister
  Sorgdrager.

  Nadat op 1 februari 1994 in groter gezelschap gesproken is over
  COPA spreekt Sorgdrager nog alleen na met Blok. Tijdens dat gesprek
  heeft Blok, naar zijn zeggen, gesproken aan de hand van de notitie
  van 17 januari. Blok denkt dat hij de notitie toen aan Sorgdrager
  heeft overhandigd. Sorgdrager weet zeker geen notitie van Blok
  ontvangen te hebben tijdens dat gesprek.

  Beiden herinneren zich dit korte gesprek. Er is geen verschil
  van mening dat zij gesproken hebben over de rol van ps-ers
  (pseudo-kopers, of te wel politie-infiltranten) en een geheim
  traject. Blok blijft erbij aan Sorgdrager gezegd te hebben: Ik moet
  wennen aan dit soort grote partijen in relatie tot de in de notitie
  van 17 januari 1994 genoemde proefzendingen. Sorgdrager blijft er
  bij dat hij dit niet gezegd heeft. Zij weet niet of, maar sluit
  niet uit dat Blok zijdelings het woord proefzendingen heeft
  genoemd. Dat kan best. Ik heb in ieder geval dat woord niet
  genterpreteerd als iets wat doorlaten betekent. Noot
  Sorgdrager wist op 1 februari 1994 wel dat het er op leek dat er
  bij het IRT softdrugs waren doorgeleverd en dat er cocane
  doorgeleverd zou gaan worden en dat toen gezegd is: stop ermee.
  Stel je voor, dat ik toen had geweten of gehoord dat er cocane was
  doorgeleverd, waren er op zo’n moment toch allemaal bellen gaan
  rinkelen en rode lampen gaan branden? Noot

  Blok blijft verbaasd als hij van de minister hoort dat ik het
  niet verteld zou hebben(…), dat het met aan zekerheid grenzende
  waarschijnlijkheid niet gebeurd is.(…) Ik heb gesproken over een
  voortgangsrapportage. Die voortgangsrapportage ligt hier. Die geeft
  expliciet aan waarover gesproken zou moeten worden: de
  proefzendingen.(…) Achteraf sprekend zeg ik, dan zou ik
  non-informatie hebben verschaft wanneer ik het niet over die
  proefzending had gehad, want daar ging het om. Het gesloten traject
  waren de proefzendingen.(…) Proefzendingen waren voor ons
  zendingen die wij niet in beslag namen. Noot Door deze
  weergave van de feiten heeft de commissie zo veel mogelijk
  opheldering verschaft op dit punt. Een nadere reconstructie is niet
  mogelijk. De commissie heeft geen redenen te twijfelen aan de
  nadere uitleg van hoofdofficier Blok en minister Sorgdrager.
  Minister Sorgdrager blijft bij haar eerdere verklaring de zinsnede:
  Ik moet wennen aan dit soort partijen niet gehoord te hebben en
  nooit gedacht te hebben aan doorlaten van cocane. Daarmee heeft zij
  dit dus niet geweten.
  In algemene zin is duidelijk geworden dat er geen meldingen van
  deze doorlatingen zijn geweest aan de minister van Justitie Hirsch
  Ballin. Procureur-generaal Addens noch hoofdofficier Blok, zij het
  vanuit verschillende verantwoordelijkheden, hebben het nodig
  geoordeeld na te gaan of de minister op de hoogte was en akkoord
  ging met een geheel nieuwe wijze van opsporing, namelijk het
  doorlaten van harddrugs. De commissie acht dit onverantwoord. Een
  dergelijke ingrijpende beslissing had aan de minister gemeld moeten
  worden en in de vergadering van procureurs-generaal aan de orde
  moeten komen. In de toenmalige verhoudingen was dit echter niet
  gebruikelijk. Pas door de instelling van de Centrale
  toetsingscommissie en de doorlichting van opsporingsmethoden zijn
  deze trajecten aan het licht gekomen.

  6.4.4 AH Oosterbeek

  De overval op het AH-filiaal te Oosterbeek

  Op 14 mei 1990, ‘s ochtends vroeg, dringen mannen het filiaal
  van de Albert Heijn in Oosterbeek binnen. Noot En
  gewapend met een pistool en de ander met een riotgun. Er is reeds
  personeel aanwezig. Zij bevelen dat iedereen moet gaan liggen en
  dat de kluissleutel moet worden ingeleverd. Niemand is echter in
  het bezit van deze sleutel. Na enig geschop en getrap beseffen de
  overvallers uiteindelijk dat de kluis niet open zal gaan. Hierop
  begint een overvaller n voor n de personeelsleden met een nekschot
  te executeren. En van hen ziet dit twee maal gebeuren en probeert
  te vluchten. In zijn vlucht wordt hij twee keer in de rug
  geschoten. Naar aanleiding van enkele getuigenverklaringen en een
  reconstructie van de werkwijze van de daders komt het Recherche
  Bijstands Team (RBT) uit op Ab A. (bijgenaamd Appie) als n van de
  vermoedelijke daders. Hij zou degene met de riotgun zijn geweest
  die de personeelsleden in koelen bloede heeft vermoord c.q.
  verwond. Gezien de werkwijze heeft hij waarschijnlijk ook al
  verschillende bankovervallen in Hilversum en Bussum, een overval op
  een postagentschap in Vreeland en een overval op een AH-filiaal in
  Baarn op zijn geweten. Evenals in Oosterbeek waren bij deze
  gelegenheden de overvallers gekleed in overalls en bivakmutsen,
  dreigden zij met een riotgun en een pistool en gebruikten gestolen
  Opels als vluchtauto’s die zij na achterlating besprenkelden met
  ondermeer ammoniak. Noot Al snel is derhalve duidelijk
  dat Appie A. waarschijnlijk betrokken is bij deze zoveelste
  overval, dit keer met dodelijke afloop. Echter, sluitend bewijs kan
  niet worden verkregen met methoden als semascan, het opvragen van
  gegevens bij PTT-Telecom, de inbeslagneming van post,
  videocamera’s, direct afluisteren in een Huis van Bewaring,
  afluisteren van telefoongesprekken onder andere met een Kolibri,
  opvragen van bankgegevens etcetera. Om in de buurt te kunnen komen
  van Appie A. wordt besloten over te gaan op politile
  infiltratie.

  Politile infiltratie

  Vanaf april 1992 heeft een pseudo-koper (A 807) van het
  Amsterdamse infiltratieteam regelmatig contact met Appie A. tijdens
  kerkdiensten van de Jehovagetuigen in Bussum. De CID-officier in
  deze zaak, Koers, zegt hierover tijdens zijn openbaar verhoor:

  De heer Koers:
  (…) Het bijzondere in deze situatie was dat de
  hoofdverdachte in die zaak, die het middelpunt was van, zeg maar,
  zo’n zestig kennissen, vrienden om hem heen, slechts op n publiek
  toegankelijke plaats echt kwam. Dat was in die gemeenschap. Toen
  hebben wij ons de vraag gesteld: op welke manier zou het mogelijk
  zijn, iemand in de buurt van die hoofdverdachte te brengen, niet om
  hem te verhoren, maar om aanwezig te zijn? Als de politie, zeg
  maar, in die kring van zestig betrokken of kennissen en vrienden
  met getuigenverklaringen zou beginnen en als het ware steeds
  dichterbij zou komen, dan ontstaat er psychologisch druk, zeker als
  je geweten niet schoon is. En als je dan iemand in de buurt kunt
  hebben die, als er onder die druk een uitlaatklep gezocht wordt,
  aanwezig is om te horen wat er gezegd wordt, zou dat mooi zijn. Die
  vraag hebben wij ons gesteld. Toen hebben wij gezegd: wij
  kunnen/moeten gaan kijken of dat lukt. Vervolgens bleek dat
  eigenlijk de enige plek om mogelijk een contact te laten ontstaan,
  die bijeenkomst was. Toen hadden wij gelijk een groot probleem. Ik
  had een gewetensprobleem; anderen ook: mag je dat doen of mag je
  dat niet doen? Wij hebben daar intern over gepraat, er best lang
  over gepraat. Ik kan mij nog herinneren dat wij toen bij de
  hoofdofficier geweest zijn. Ik weet niet wanneer hij bij de PG
  geweest is, maar er is behoorlijk over gepraat. Wij hebben gezegd:
  als wij nou iemand gewoon daar laten binnenkomen die absoluut geen
  contact zoekt…
  De heer Vos:
  Geen politieman?
  De heer Koers:
  …een politieman die eruit ziet als – en nu zeg ik het even
  zwart-wit – iemand met een crimineel verleden en je brengt hem dus
  in die geloofsgemeenschap waar onze hoofdverdachte aanwezig was
  die, zo zou je kunnen zeggen, het criminele verleden de rug toe
  gekeerd had, gekozen had voor die gemeenschap,

  maar wel dat wereldje nog kende en waarschijnlijk een
  bekeringsdrang zou hebben… En gelijk de eerste keer dat onze
  politieman zich daar vertoonde, gebeurde wat wij gehoopt hadden: de
  hoofdverdachte zelf nam contact met onze man op.

  Noot

  Dit contact komt dus snel tot stand. Appie A. blijkt te weten
  van het (gefingeerde) crimineel verleden van de politie-infiltrant,
  wat het gehoopte gevoel van verwantschap biedt. Tevens gaat het
  contact over woonruimte die Ab zal kunnen regelen voor A 807.
  Naarmate het contact vordert worden de ontmoetingen uitgebreid naar
  de woonadressen van zowel Ab als van A 807, alwaar bij de laatste
  video-opnamen met geluidopname worden gemaakt. Koers verklaart dat
  het tot nu toe verloopt volgens plan:

  De heer Koers:
  En dit is iets wat zo apart is en waar zo zwaar over
  nagedacht is. Ik denk nog steeds na over de vraag: hoe ver mag je
  juist met dat soort dingen gaan? Daarom kan ik het u zo precies
  vertellen. Ik heb dit als
  CID-officier gedaan; ik heb ook
  uiteindelijk gezegd: doen. Ik heb ook heel veel gesprekken gehad
  bij de briefing en de debriefing en de begeleiding daarvan. Toen
  hebben wij gezegd: het is mooi dat dat contact er is, maar er mag
  in die gemeenschap absoluut niets gebeuren.
  De heer De Graaf:
  Wat bedoelt u met niets gebeuren?
  De heer Koers:
  Al te uitgebreide gesprekken. Want het is een
  geloofsgemeenschap. Maar je kunt wel misschien zo ver komen dat de
  hoofdverdachte onze man een keer wou bezoeken. Dat is gebeurd.

  Noot

  Over en weer worden bij deze gelegenheden ontboezemingen gedaan
  over ieders crimineel verleden. Bij n van deze ontmoetingen zou Ab
  verteld hebben over zijn betrokkenheid bij de overval in
  Oosterbeek. Tevens vertelt Ab dat hij wil trouwen met zijn
  Chileense vriendin in Nederland waarna zij willen vertrekken naar
  Chili. Echter, er zijn problemen met de formaliteiten van de
  ondertrouw en hij vertelt geen geld te hebben om samen naar Chili
  te vertrekken. Hij werkt immers als concirge bij een school,
  waarvoor hij f.1.500 per maand krijgt. De politie-infiltrant biedt
  hem aan om de tickets naar Chili te betalen, dit voorstellende in
  het kader van een soort ruil voor de woonruimte van Ab waar de
  politie-infiltrant dan in zou kunnen trekken. Zodoende kan er
  controle gehouden worden op de vertrekdatum. Later is er nog het
  plan om samen, Ab en A 807, naar Chili te vluchten omdat het de
  politie-infiltrant ook te heet onder de voeten zou zijn geworden.
  Om onduidelijke redenen verstrekt A 807 aan Ab A. een bedrag van
  f.2.500 gulden.

  Echter, op een gegeven moment komt Ab niet meer opdagen bij de
  Jehovadiensten en niemand schijnt te weten waar hij is. Later
  blijkt dat de druk van de politie hem te groot is geworden omdat
  personen in zijn omgeving, waaronder zijn vriendin, worden
  aangehouden voor een verhoor over de connectie van Ab met de
  overval te Oosterbeek. Tevens blijkt hij gehoord te hebben dat A
  807 een infiltrant is. In paniek stapt hij op een avond in oktober
  1992 op het vliegtuig naar Chili, zonder zelfs zijn vriendin in te
  lichten. De vogel is gevlogen. Noot

  Het onderzoek ter terechtzitting

  Naar aanleiding van een uitleveringsverzoek van de Nederlands
  overheid aan de Chileense autoriteiten is Appie A. in november 1994
  aan Nederland uitgeleverd. Dit ondanks het feit dat er geen
  uitleveringsverdrag is tussen Nederland en Chili.

  Ter terechtzitting wordt door de voorzitter een brief
  voorgelezen van de hand van Appie A. waarin hij aan de nabestaanden
  zijn spijt betuigt. Hij bekent de overvallen. De verdediging voert
  ondermeer aan dat met betrekking tot de infiltratie-actie
  onregelmatigheden hebben plaatsgevonden waardoor het openbaar
  ministerie niet-ontvankelijk zal moeten worden verklaard. De
  rechtbank is echter van mening dat met het getuigenverhoor van de
  teamcommandant van het politile infiltratieteam en de overlegging
  van de processen-verbaal van A 807 genoeg uitsluitsel wordt gegeven
  over de goede gang van zaken tijdens de infiltratie. Tevens acht
  zij het rustig en ongestoord verloop van de godsdienstuitoefening
  niet geschonden. Bovendien wordt de op deze manier verzamelde
  informatie niet als bewijs gebruikt. Het openbaar ministerie wordt
  derhalve ontvankelijk verklaard in haar vervolging van Appie A.
  Noot De rechtbank oordeelt op 18 april 1995 Appie A.
  schuldig aan moord en poging tot moord, dubbele afpersing en een
  poging tot afpersing. Ondanks een psychiatrisch rapport dat Appie
  A. tijdens de misdrijven minder toerekeningsvatbaar was, is
  levenslange gevangenisstraf zijn deel. Noot Het ingestelde hoger
  beroep wordt ingetrokken.

  6.4.5 Exportzaak Twente

  In Twente houden de heren M., C. en B. zich bezig met criminele
  zaken. Al geruime tijd gaan er in Twente geruchten over de aard van
  deze zaken. Zij zouden zich bezig houden met mensensmokkel uit
  India en
  Pakistan naar Nederland en Engeland. Tevens zouden zij betrokken
  zijn bij de handel in verdovende middelen. Deze informatie bereikt
  de CID van de Koninklijke marechaussee (Kmar) en de RCID van de
  regiopolitie Twente. De informant van de RCID Twente is
  geclassificeerd meestal betrouwbaar en de informatie gehoord/niet
  bevestigd. Noot Een proactief onderzoek wordt gestart.
  In dit onderzoek komt wederom CID-informatie over de criminele
  organisatie van de informant maar nu met betrekking tot een
  concrete container, vermoedelijk met verdovende middelen. De
  politie besluit deze zaak nader te onderzoeken en richt een
  opsporingsteam op in januari 1994 onder de naam Exportteam. De
  KMAR, in verband met de vermeende mensensmokkel, en de politie
  Twente zijn hierin vertegenwoordigd. Het voornemen is om de
  criminele organisatie op te rollen en het wederrechtelijk verkregen
  vermogen te ontnemen. Noot In de loop van het onderzoek
  blijkt inderdaad dat de organisatie zich bezighoudt met de smokkel
  van mensen (Sikhs) en verdovende middelen, zowel hard- als
  softdrugs. Het betreft eigenlijk twee deelorganisaties met enkele
  dwarsverbindingen. Beide opereren wel onder de leiding van B. en C.
  Deze Twentse organisatie is een zijtak van een criminele
  organisatie die opereert in het westen des lands. De opsporing
  richt zich op beide deelorganisaties. Deze casus richt zich met
  name op het onderzoek naar de tak van de organisatie die zich
  bezighoudt met de handel in verdovende middelen. Dit omdat in dit
  kader burgerinfiltratie wordt ingezet.

  Politieel en justitieel onderzoek

  De RCID Twente doet vanaf eind 1992 proactief onderzoek naar
  deze bende. Er wordt een observatieteam ingezet en er wordt
  video-apparatuur geplaatst. Tevens worden er informanten gerund.
  Tijdens deze proactieve fase nemen andere opsporingsinstanties
  partijen verdovende middelen in beslag, die vervoerd worden in
  containers en die bestemd zijn voor de criminele organisatie in
  kwestie. Dit zijn drie partijen verdovende middelen. Deze acties
  leveren niet veel duidelijkheid op over de criminele organisatie.
  In de loop van het proactieve onderzoek kan de verkregen
  CID-informatie informatie over de criminele activiteiten
  onvoldoende bevestigd worden. In januari 1994 besluit de RCID
  Twente om een container door te laten teneinde uitsluitsel te
  krijgen over de vraag of de zaak zich nu leent voor ontmanteling
  door opsporing of niet. De politie observeert de container die naar
  een bedrijf in Geesteren gaat. De zich hierbij ophoudende personen
  zijn M. en B. De verdovende middelen gaan zonder tussenkomst van de
  politie het milieu in. Noot Het gaat om meer dan
  tienduizend kilo softdrugs. De doorlating bevestigt de reeds
  aanwezige CID-informatie. Duidelijk wordt dat een
  opsporingsonderzoek kan worden gestart.

  Burgerinfiltratie

  In januari 1994 wordt het Exportteam opgericht dat onderzoek
  gaat doen op basis van CID-informatie en een analyserapport. Het
  blijkt dat er nog onvoldoende uitsluitsel is over de betrokkenheid
  van individuele leden van de criminele organisatie zowel bij de
  smokkel van verdovende middelen, als bij de mensensmokkel. Verder
  is er nog geen duidelijkheid over de lokatie van de opslagplaatsen
  van de verdovende middelen en de financile stand van zaken. De RCID
  besluit in januari 1994 tot de inzet van de eerder vermelde
  informant als burgerinfiltrant. De introductie van een
  politie-infiltrant wordt niet mogelijk geacht gezien het gesloten
  familiekarakter van de criminele organisatie. De burgerinfiltrant
  moet duidelijkheid scheppen over de daadwerkelijke handel in
  verdovende middelen. Incidenteel mag hij strafbare feiten plegen
  teneinde zijn rol binnen de criminele organisatie op geloofwaardige
  wijze te vervullen. Hij heeft deelgenomen aan diverse transporten.
  De infiltratie-actie duurt ongeveer acht maanden. In deze periode
  wordt de infiltrant afgeluisterd en geobserveerd teneinde te
  checken of de verstrekte informatie klopt. Er worden geen
  processen-verbaal opgemaakt van de activiteiten van de infiltrant.
  Noot De infiltrant verdient aan zijn activiteiten voor
  de criminele organsatie. De afspraak is dat hij alle verdiensten
  inlevert bij de RCID. Dit is tot eind 1995 echter nog niet gebeurd.
  Er is hem een tipgeld van f.10.000 in het vooruitzicht gesteld.
  Noot In het kader van dit opsporingsonderzoek worden
  zestien gerechtelijke vooronderzoeken geopend waarin een aantal
  opsporingsmethoden wordt ingezet, te weten het tappen van faxen en
  (auto)telefoons, al dan niet met een Kolibrie, het parallel
  schakelen van semafoons en het opvragen van (historische)
  printgegevens. Tevens worden er acht strafrechtelijk financile
  onderzoeken geopend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken