• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 6.6 Beoordeling

  6.6 Beoordeling

  Infiltratie vindt zijn juridische grondslag in de Richtlijn
  infiltratie en de jurisprudentie. De commissie constateert dat een
  expliciete wettelijke basis voor de verschillende vormen van
  infiltratie niet bestaat. Dat neemt niet weg dat infiltratie
  inmiddels veelvuldig gebruikt wordt door politie en justitie. De
  commissie is van oordeel dat voor infiltratie een wettelijke basis
  noodzakelijk is. Infiltratie maakt inbreuk op grondrechten van
  burgers. Door een fictieve voorstelling van zaken worden burgers
  geconfronteerd met een infiltrant die stelt bepaalde activiteiten
  te kunnen verrichten. Het rechtmatig en effectief kunnen uitvoeren
  van infiltratie-acties maakt het noodzakelijk infiltratie wettelijk
  te normeren. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij politile
  infiltratie en pseudo-koop-acties zijn inmiddels redelijk
  uitgekristalliseerd. Pseudo-koop en -verkoop spelen samen met
  andere infiltratiemethoden nog steeds een rol bij de opsporing van
  de georganiseerde criminaliteit. Pseudo-verkoop betekent dat de
  overheid welbewust illegale goederen op de markt brengt zonder die
  in beslag te nemen. Daartegen bestaan dezelfde bezwaren als tegen
  doorlating.

  De criteria in de jurisprudentie en de intensieve begeleiding
  van politie-infiltranten verkleinen het risico van een
  niet-rechtmatige of niet-verantwoorde inzet. Op allerlei momenten
  vinden afwegingen plaats. De toestemming voor en controle van de
  politile infiltratie werkt in de praktijk goed. Het openbaar
  ministerie wordt over het algemeen goed genformeerd. De
  activiteiten van de infiltrant en zijn begeleiders worden bij
  proces-verbaal vastgelegd. De rechter heeft de mogelijkheid tot
  toetsing van het politile infiltratietraject. Politile infiltratie
  betekent dat politie-ambtenaren (voor een soms erg lange tijd)
  nauwe relaties onderhouden met het criminele milieu. Hier bestaat
  het risico van going native, dat wil zeggen dat deze contacten, en
  de levensgewoonten die daarbij horen (drugs, wapens, grote
  hoeveelheden geld) worden voortgezet wanneer de infiltratie is
  beindigd. Nauwe contacten met het criminele milieu, die zijn
  aangegaan vanuit het oogpunt van politile infiltratie, behelzen een
  risico voor het weglekken van vertrouwelijke politieinformatie.
  Ondanks een gedegen opleiding en goede begeleiding zijn er aan
  politile infiltratie altijd risico’s verbonden. Deze worden
  vergroot wanneer politiemensen als infiltrant worden ingezet,
  zonder dat zij de hiervoor vereiste opleiding hebben gevolgd. Dit
  risico lijkt toe te nemen nu, door het wegvallen van de P.I.T.’s in
  het westen van het land, volgens sommigen een groot gebrek aan
  politie-infiltranten bestaat. Zowel de methode van politile als
  burgerinfiltratie kent een afglij-risico. De politile infiltrant
  kan overstappen naar de andere kant en zich schuldig maken aan
  criminele activiteiten. Bij criminele infiltratie bestaat het
  risico dat de politile begeleiders delen in criminele winsten.
  Niet altijd is duidelijk met welk specifiek doel een politieel
  infiltratietraject wordt opgezet. In sommige gevallen vindt
  infiltratie plaats om een beter zicht te krijgen op de criminele
  groep. In andere gevallen wordt specifiek geprobeerd bewijs te
  verzamelen over bepaalde personen. De diffuse doelstellingen
  bemoeilijken een beoordeling van de proportionaliteit en
  subsidiariteit van de infiltratie. Of het gebruik van politile
  infiltratie in alle gevallen verantwoord is, kan de commissie dan
  ook niet vaststellen. De commissie is van oordeel dat politile
  infiltratie een opsporingsmethode is die zowel effectief kan zijn
  als rechtsstatelijk verantwoord. Bij een nog meer verfijnde
  normering biedt politile infiltratie de mogelijkheid het evenwicht
  te vinden tussen effectieve opsporing en controle op de
  methode.

  Over de inzet van burgerinfiltranten is de commissie een ander
  oordeel toegedaan. Met niet-criminele burgerinfiltranten bestaat
  nauwelijks ervaring. De commissie constateert dat het problematisch
  is criminele burgerinfiltranten te sturen en te controleren. De
  commissie heeft verschillende gevallen aangetroffen waarbij geen
  sprake meer was van voldoende controle op de criminele
  burgerinfiltrant. In een enkel geval lijkt het er eerder op dat
  politie en justitie gestuurd werden door de burgerinfiltrant dan
  andersom. De commissie acht de risico’s van de inzet van een
  criminele burgerinfiltrant op de huidige wijze buitengewoon groot.
  De gecontroleerde aflevering waarbij direct in beslag wordt genomen
  voldoet in het overgrote deel van de gevallen aan de criteria van
  controleerbaarheid en stuurbaarheid. Deze opsporingsmethode kan ook
  nagenoeg steeds ter zitting worden besproken. Maar ook hier is het
  voor de commissie moeilijk vast te stellen of in concrete gevallen
  de methode verantwoord is ingezet en of de methode effectief is
  geweest. De doelomschrijving van gecontroleerde afleveringen is
  veelal te algemeen om tot een eenduidig oordeel te kunnen komen.
  Dat neemt niet weg dat de commissie van oordeel is dat onder de
  voorwaarde van een wettelijke normering van gecontroleerde
  aflevering deze methode een effectieve en verantwoorde bijdrage kan
  leveren aan de opsporing van de georganiseerde criminaliteit.

  De commissie is van oordeel dat bij doorlating, met uitzondering
  van een kleine proefzending softdrugs, geen sprake is van een
  effectieve en verantwoorde bijdrage aan de bestrijding van de
  criminaliteit. Controle op de partijen verboden goederen als zij
  eenmaal zijn afgeleverd aan de criminele organisatie is niet meer
  mogelijk. Het bewust op de markt laten komen van grote hoeveelheden
  verdovende middelen en andere verboden goederen is onverantwoord.
  De geloofwaardigheid en de legitimiteit van politie en justitie
  worden daarmee ondermijnd. De overheid moet niet meewerken aan
  strafbare feiten die zij moet bestrijden. De commissie is dan ook
  van oordeel dat gecontroleerde aflevering slechts kan plaatsvinden
  indien de inzet erop gericht is om in beslag te nemen, en voldoende
  waarborgen kunnen worden gegeven dat dit op een bepaald moment ook
  daadwerkelijk gebeurt. De commissie constateert dat met het gebruik
  van frontstores nog weinig ervaring is opgedaan in Nederland.
  Frontstores lijken echter een vergelijkbare sturings- en
  controlestructuur te krijgen als politile infiltratie. De bekende
  frontstores voldoen aan de voorwaarde van adequate sturing en
  controle, ook al is het ook hier vanwege de algemene doelstelling
  moeilijk vast te stellen of sprake is van een proportioneel en
  subsidiair gebruik van dit middel. Desalniettemin is de commissie
  van oordeel dat het gebruik van dit infiltratiemiddel bij een meer
  uitgebreide wettelijke normering van zowel de inhoudelijke als de
  procedurele aspecten van frontstores effectief en verantwoord kan
  plaatsvinden. De commissie is van oordeel dat de wisselwerking
  tussen de verschillende methoden tot nog toe onvoldoende is bezien.
  Het effect van combinatie van methoden op de privacy van verdachten
  lijkt groter te zijn dan de inbreuk op de privacy door de methoden
  afzonderlijk. De commissie komt dan ook tot het oordeel dat de
  combinaties van methoden nader genormeerd moeten worden. Er dient
  niet alleen een normering te volgen van de afzonderlijke
  methoden.


  vorige         inhoudsopgave en zoeken