• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 7.2 Bevindingen

  7.2 Bevindingen

  7.2.1 Informatie-inwinning bij derden

  De politie wint allerlei informatie in bij andere organisaties voor
  en tijdens een opsporingsonderzoek. Het gaat daarbij deels om
  openbare informatie zoals gegevens van de Kamers van koophandel.
  Daarnaast vraagt de politie aan derden informatie die valt onder de
  bescherming van de privacy, zoals bepaald in de Grondwet (artikel
  10) en de daaruit voortvloeiende Wet persoonsregistraties (WPR), of
  die anderszins (meer) vertrouwelijk is, zoals bijvoorbeeld gegevens
  van banken. De commissie heeft geconstateerd dat daarbij veelal
  niet de formele weg wordt bewandeld. Formele strafvorderlijke wegen
  om informatie van derden te krijgen zijn onder meer het oproepen
  van de derde als getuige in het kader van een gerechtelijk
  vooronderzoek en, wanneer het gaat om op gegevensdragers
  vastgelegde informatie, is er de huiszoeking, onderzoek in
  computers of het bevel tot uitlevering van stukken. Daarnaast
  vraagt de politie informatie, die valt onder de bescherming van de
  WPR, aan derden. In overeenstemming met artikel 11 WPR beoordeelt
  de houder van een register in de private sector het verzoek
  gegevens te verstrekken. Een probleem hierbij is dat het voor de
  houder van een register feitelijk vrijwel onmogelijk is om bij de
  beslissing tot verstrekking van gegevens de wettelijk
  voorgeschreven afweging (artikel 11, lid 2 WPR) te maken tussen de
  dwingende en gewichtige reden (van opsporing) en de mate waarin de
  persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde door verstrekking
  wordt geschaad. Voor verstrekking uit registers van de
  (semi)publieke sector aan een persoon of instantie met een
  publiekrechtelijke taak (zoals de politie) geldt niet de eis van
  een dringende en gewichtige reden, de vrager moet deze gegevens
  nodig hebben voor de uitvoering van zijn taak en de persoonlijke
  levenssfeer van de geregistreerde mag door verstrekking niet
  onevenredig worden geschaad. In de praktijk hanteert de politie bij
  de meeste vormen van informatie-inwinning het uitgangspunt dat als
  derden (al dan niet) op een (informele) vraag van de politie
  beslissen vrijwillig informatie te verstrekken, zij die informatie
  mag gebruiken. Deze vrijwillige verstrekking aan politie-ambtenaren
  en het gebruik van de verkregen gegevens is gezien de hiervoor
  genoemde formele weg en op zijn minst omstreden.

  De voorzitter:
  Als ik opbel naar een bank en vraag wat op de rekening van
  de heer Willems staat, dan wordt gezegd: ga fietsen, je hebt er
  niets mee te maken.
  De heer Willems:
  Ik vind dat ze dat ook tegen een politieman moeten zeggen.
  Ik vind dat daar een beschermd recht ligt.
  De voorzitter:
  H?
  De heer Willems:
  Ik vind dat de burger er aanspraak op heeft om niet zo maar
  zijn bankgegevens meegedeeld te krijgen aan iemand die daarom
  vraagt.
  De voorzitter:
  Het is misschien wel rechtens als wij kijken naar de Wet
  persoonsregistratie.
  De heer Willems:
  In die fase en met het oog op de mogelijke verdenking die je
  gaat koesteren, vraag ik mij af of dat inderdaad de positie
  is.
  De voorzitter:
  Dat zou nieuw licht werpen op de vraag of in de proactieve
  fase de politie dit soort dingen kan doen.
  De heer Willems:
  Ik heb daar wel vraagtekens bij. Ik heb begrepen dat er vrij
  intensief onderzoek is gedaan bij banken. Ik meen dat dit niet
  zonder meer vrij kan staan. Je kunt beginnen met de formulering,
  dat de politie mag wat een burger mag. U zegt terecht dat de
  politie toch niet de gewone burger is. Als de politie het doet,
  gebeurt dat op een manier en een schaal, waaraan je nooit toekomt
  in de gedachte van wat de burger mag. U moet mij niet vragen hoe ik
  dat precies moet definiren.
  Noot

  In de praktijk komt het bijvoorbeeld voor dat
  politiefunctionarissen bij bankmedewerkers informeel vragen of een
  bepaald persoon een rekening heeft bij die bank en welk bedrag
  hierop staat of welke financile handelingen recent zijn verricht.
  Indien daar een voor de politie positief antwoord op volgt en de
  informatie noodzakelijk lijkt voor het bewijs, wordt alsnog de
  formele procedure gevolgd. Zo ook in het financile traject in de
  zaak Charles Z.: In 1991 heeft het team die de zaak Charles Z.
  onderzocht contact gelegd met de toenmalige ABN bank om te vragen
  naar een hypotheek die verstrekt was voor het woonverblijf van
  Charles Z. Later is, aan de NMB bank dit keer, gevraagd naar een
  rekening van een bedrijf Investment cars B.V. die in relatie stond
  met Charles Z. Tevens is gevraagd of het onderzoekssubject aldaar
  een rekening hield. Dit was het geval. Bovendien meldde de bank dat
  zij nog een oninbare vordering had van ruim acht ton op betrokkene.
  Van de kant van de politie is vervolgens aan de veiligheidsdienst
  van de NMB aangegeven dat een beruchte wisselaar van criminele
  gelden in dienst was bij een van de vestigingen. De
  veiligheidsdienst ontdekte daarop een aantal verdachte
  wisseltransacties op het betreffende kantoor welke zijn gemeld aan
  het onderzoeksteam. Deze informeel verkregen informatie tijden de
  diverse bankbezoeken is later formeel opgevraagd met machtigingen
  van de rechter-commissaris. Zo is het team in oktober 1993 op
  bezoek geweest bij de ING bank waar een afschrift van het
  klantendossier van het bedrijf Investment Cars B.V. is opgevraagd.
  Noot In het openbaar verhoor van Van Gemert is het
  volgende gezegd over deze zaak:

  De voorzitter:
  In de zaak-Z is het toch wel gebeurd?
  De heer Van Gemert:
  In de zaak-Z is er inderdaad contact met een bank geweest en
  is informatie opgevraagd, maar de manier waarop het gebeurd is, is
  een andere geweest dan u net schetste.
  De voorzitter:
  Hoe dan?
  De heer Van Gemert:
  (…) Een derde mogelijkheid is dat in een groot onderzoek –
  ik praat dan over een opsporingsonderzoek, zoals in de zaak-Z – in
  een contact met de bank wordt aangegeven dat een
  opsporingsonderzoek gaande is en dat de vraag wordt gesteld of er
  van politiezijde behoefte is aan informatie. In bedoeld geval is
  dat gebeurd en heeft de bank een afweging gemaakt en heeft zij
  besloten, informatie aan de politie te verstrekken.
  De voorzitter:
  Zij gaf u dus die informatie vrijwillig.
  De heer Van Gemert:
  Ja. (…)
  De heer Van Gemert:
  Er was nog geen GVO.
  De voorzitter:
  Was er al een verdachte?
  De heer Van Gemert:
  In mijn beleving was er al een verdachte. (…)
  De voorzitter:
  Ik wil helder hebben of u in de manier waarop u informatie
  verzamelt onderscheid maakt tussen gevallen waarin er een verdachte
  is en gevallen waarin die er niet is.
  De heer Van Gemert:
  Daar maken wij onderscheid tussen. Ik zal u proberen uit te
  leggen waarom ik zo’n moeite heb met het antwoord op de vraag: ja
  of nee? Er was een situatie waarin besloten was een onderzoek te
  verrichten naar bepaald activiteiten van de heer Zwolsman. Er waren
  allerlei aanleidingen om dat te doen. Wij waren bezig met het
  verzamelen van informatie, er was sprake van een opsporingsfase,
  waarin ook open bronnen werden benaderd en er waren contacten met
  de belastingdienst. Op enig moment is er contact met een bank
  geweest. Toen hebben wij om informatie gevraagd en hebben wij die
  verkregen.
  De voorzitter:
  Dus in het opsporingsonderzoek?
  De heer Van Gemert:
  Ja.
  De voorzitter:
  Moet er voor een opsporingsonderzoek sprake zijn van een
  verdachte of kan er ook sprake zijn van zo’n onderzoek zonder dat
  er een verdachte of een verdenking is?
  De heer Van Gemert:
  Als u denkt aan het benoemen van een verdachte, zoals
  weergegeven in artikel 27 Strafvordering, moet ik zeggen dat er
  sprake kan zijn van een fase waarin je dat wellicht nog niet exact
  kan. Maar dan is er wel sprake van een opsporingsfase. Dat
  probeerde ik aan te geven toen ik het had over het arrest in de
  zaak-Zwolsman.
  Noot

  In deze zaak is bovendien niet alleen sprake van
  informatie-inwinning bij verschillende banken, maar ook van
  informatie-verstrekking aan een bank.
  Inmiddels zijn met banken nadere afspraken gemaakt over de wijze
  waarop
  politiefunctionarissen informatie kunnen verkrijgen.
  Noot Men streeft naar het vinden van een minder
  omslachtige weg om informatie op te vragen en te verstrekken.

  De heer Koekkoek:
  Maakt u in uw huidige onderzoeken ook gebruik van het vragen
  van informatie bij banken?
  De heer Dros:
  Wij hebben dat tot voor kort gedaan. Toen ik begonnen ben
  als teamleider op 1 april 1994 hebben wij hier uitputtend over
  gesproken met het openbaar ministerie en wij zijn met elkaar tot de
  conclusie gekomen dat het juridisch verantwoord kan, mits de
  resultaten van de vrijwillige medewerking van een bank niet leiden
  tot bewijzen in het dossier. Daarmee zou je namelijk mensen in de
  problemen kunnen brengen die hieraan meewerken. Wij hebben dit
  gedaan uit de optiek dat het bijzonder moeilijk is om zicht te
  krijgen op geldstromen. Het is, meen ik, hier verschillende malen
  aan de orde geweest dat het verstandig is om de financile
  deskundigheid bij de politie te vergroten. In mijn optiek is dat
  niet het grootste probleem, want die deskundigheid begint zo
  langzamerhand wel op orde te komen. Het grootste probleem is om de
  losse uiteinden te vinden van geldstromen en
  witwas-constructies.
  Noot

  Dezelfde wijze van informatie-inwinning heeft de commissie
  aangetroffen bij creditcardmaatschappijen en andere financile
  instellingen dan banken. Politiefunctionarissen benadrukken dat het
  hier gaat om een volkomen geaccepteerde vorm van informatie-
  inwinning. Vragen staat vrij.

  7.2.2 Misdaadanalyse

  Onder misdaadanalyse verstaat de commissie het opsporen en
  inzichtelijk maken van verbanden tussen criminaliteitsgegevens
  onderling en andere mogelijk relevante gegevens met het oog op de
  praktijk van politie en justitie. Noot Misdaadanalyse
  kan enerzijds gericht zijn op direct toepasbare resultaten voor de
  opsporings- en vervolgingspraktijk, dit is operationele
  misdaadanalyse. Dit kan onder meer resulteren in relatie-, familie-
  of handelsactiviteitenschema’s. Anderzijds kan de analyse een rol
  spelen in de bepaling van beleid, dit is strategische
  misdaadanalyse. Niet altijd is er een duidelijke scheiding tussen
  deze twee vormen. Bij operationele misdaadanalyse wordt met name
  gewerkt met reeds beschikbare gegevens uit opsporingsonderzoeken.
  Incidenteel wordt ter complementering informatie bij derden, ook
  van buitenlandse instanties, ingewonnen. Deze vorm van
  misdaadanalyse, en dan met name de relatieschema’s, wordt
  veelvuldig gebruikt in het kader van de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit.

  Beide analysevormen worden op lokaal, regionaal en nationaal
  niveau verricht door veelal hiervoor opgeleide misdaadanalisten.
  Deze functioneren binnen de politiekorpsen. Dit kan zijn binnen de
  CID of het onderdeel waaronder de CID ressorteert, of binnen een
  kernteam. In totaal zijn binnen de regiokorpsen 181
  formatieplaatsen voor misdaadanalisten. Bovendien is er een
  Afdeling misdaadanalyse bij de CRI.

  Er zijn bij politie en justitie hoge verwachtingen ten aanzien
  van de kwaliteit van misdaadanalyse. Misdaadanalisten zelf zijn
  zich beter bewust van de beperkingen van misdaadanalyse dan haar
  afnemers. In de praktijk blijkt dat de analyses geen
  doorslaggevende rol spelen in de keuze voor de aanpak van bepaalde
  criminele groeperingen.

  7.2.3 Fenomeenonderzoek

  In de Vergadering van procureurs-generaal van 10 maart 1993 is
  besloten dat de zes kernteams zich onder meer bezig gaan houden met
  fenomeenonderzoeken. Er bestaan grote verschillen in hetgeen onder
  fenomeenonderzoek wordt verstaan. Noot De definitie
  verschilt naar gelang het belang dat men hecht aan
  fenomeenonderzoek. De commissie verstaat onder fenomeenonderzoek
  het doorlichten op aspecten van georganiseerde criminaliteit van
  een geografisch gebied of bevolkingsgroep, een misdaadveld of
  criminele markt, en/of een sector of verschijnsel in de
  samenleving. Het daaruit voortvloeiende inzicht kan strekken tot
  nadere prioriteitenstelling en beter inzicht in bepaalde vormen van
  criminaliteit (in bijvoorbeeld concrete operationele onderzoeken).
  Ook kan fenomeenonderzoek een toepassing krijgen in een gerichte
  advisering van het OM aan het bestuur inzake preventie. De
  betrokkenen beoordelen de waarde van fenomeenonderzoeken heel
  verschillend. Sommigen menen dat met behulp van fenomeenonderzoeken
  tot betere keuzen kan worden gekomen met betrekking tot de vraag
  welke criminele groepen moeten worden onderzocht. Anderen stellen
  dat fenomeenonderzoek een taak is voor anderen dan de politie,
  zoals de wetenschap, en dat het blijft steken in algemene verhalen
  over bepaalde criminele groepen of strafbare feiten.

  De voorzitter:
  We willen er even uithalen wat de meerwaarde is van het
  fenomeenonderzoek wat u doet.
  De heer Jansen:
  Veel slimmer en trefzekerder je controle-instrumenten
  inzetten op deze wereld, op deze markt, in deze branches. Afspraken
  maken met deze branches, beschrijvingen maken van vormen van

  fraude, zodat je ze tijdig kunt herkennen en uiteraard ook de
  regelgeving daarop aanpassen, zodat je er minder last van
  hebt.
  De voorzitter:
  De regelgeving aanpassen is een slag verder.
  De heer Jansen:
  Dat is een slag verder.
  De voorzitter:
  Betekent dit ook dat door het kennen van zo’n fenomeen het
  onderzoek korter kan duren?
  De heer Jansen:
  Ik denk het wel. Je hebt veel meer inzicht in de markt.
  Noot

  Kernteams worden geacht fenomeenonderzoek te doen naar de
  ontwikkelingen op hen toegewezen aandachtsgebieden. Deze
  aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld over de kernteams in
  Nederland:

  – Zuid:
  synthetische drugs, (ex-)Joegoslavi alsmede mensenhandel. –
  Noord-Oost-Nederland: Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie en
  Turkije. – Amsterdam: West-Europa en Joegoslavi. –
  Rotterdam-Rijnmond: Chinese netwerken, EG-fraude en
  milieucriminaliteit (inclusief bedreigde uitheemse diersoorten). –
  Haaglanden: Zuid-Amerika en Itali. – Randstad Noord en Midden:

  Schiphol.

  De verdeling van aandachtsgebieden over de kernteams vond plaats op
  basis van twee zeer verschillende criteria: geografie en onderwerp.
  Deze verdeling wordt door uitvoerende politiefunctionarissen als
  onlogisch en zinloos gezien. Bij de verdeling is onvoldoende
  rekening gehouden met de beschikbare kennis bij de verschillende
  regio’s. Fenomeenonderzoeken zijn niet voorbehouden aan kernteams:
  sommige politieregio’s zijn zelf ook bezig met fenomeenonderzoeken.

  Operatie Gouden Kalf

  Bij verschillende recherche-onderzoeken kwam naar voren dat de
  wisselkantoren op enigerlei wijze een rol speelden bij criminele
  activiteiten. Het bleek dat er in het centrum van Amsterdam ruim
  honderd wisselkantoren waren gevestigd. Uit dit grote aantal werd
  afgeleid dat de kantoren niet alleen op de toeristische markt
  opereerden. Dit was reden om het verschijnsel wisselkantoor nader
  te bestuderen. Er werden vragen gesteld als: Hoe is het mogelijk
  dat zoveel kantoren op de duurste lokaties in Amsterdam kunnen
  voortbestaan? Wie oefent toezicht uit? Wat zouden ongeveer de
  inkomsten moeten zijn uit het wisselen ten behoeve van de
  toeristen? Hoeveel geld gaat er feitelijk om? Waar gaat dat
  heen?

  Vervolgens werd in beeld gebracht wie er achter zaten, wie de
  eigenaren waren, hoe deze personen bekend stonden, hoe de
  belastingsituatie was. Uit dit onderzoek bleek dat er een aantal
  clusters bestond, o.a. van enige families. Deze informatie was
  voldoende reden om een recherche-onderzoek te starten op n familie
  die meerdere wisselkantoren had, waarbij onder andere fax-verkeer
  werd afgetapt. Na de huiszoeking bleek uit het onderzoek van het
  materiaal dat vijf kantoren in zeven maanden een totaalomzet hadden
  van 170 miljoen gulden. Het percentage toeristische transacties
  bedroeg ongeveer tien. Op die manier bleek dat er ook heel andere
  activiteiten plaatsvonden en kon hard gemaakt worden dat de
  wisselkantoren een belangrijke rol speelden in het onwettige
  geldverkeer.

  In de kernteams wordt in verschillende mate prioriteit gegeven
  aan de fenomeenonderzoeken. Zo heeft het kernteam Randstad Noord en
  Midden tot op heden nagenoeg niets aan het fenomeenonderzoek
  gedaan, terwijl het kernteam Noord-Oost-Nederland aparte
  organisatorische voorzieningen voor fenomeenonderzoek heeft
  getroffen. De commissie constateert dat de kwaliteit van de
  fenomeenonderzoeken varieert. Zo geven enkele rapporten uit
  Haaglanden over Zuid-Amerika slechts algemene staatkundige en
  geografische informatie over de verschillende landen in
  Zuid-Amerika.

  De vraag of fenomeenonderzoek behoort tot de politietaak is niet
  van belang ontbloot. CID-informatie mag namelijk alleen worden
  gebruikt ten behoeve van de politietaak. De commissie heeft
  geconstateerd dat bij verschillende fenomeenonderzoeken gebruik is
  gemaakt van CID-informatie. Een andere vraag is of
  fenomeenonderzoek als opsporing kan worden aangemerkt. Is dit niet
  het geval dan is gegevens-inwinning langs strafvorderlijke weg
  uitgesloten.

  7.2.4 Financieel rechercheren

  De commissie verstaat onder financieel rechercheren het proces
  van verzamelen, veredelen, bewerken en analyseren van financile
  gegevens, met het doel deze gegevens te gebruiken in een
  strafrechtelijk onderzoek. In toenemende mate wordt het belang van
  het financieel onderzoek onderkend:

  De voorzitter:
  Zou u ook financieel iemand helemaal willen kunnen
  doorlichten, uitkleden, veel vroeger dan het nu kan?
  De heer Van Amerongen:
  Dat zou wel heel erg makkelijk zijn. Ik zie wel dat de
  slagkracht die wij nu hebben, heel erg klein is. Zo zijn er voor
  geld heel weinig grenzen. Je kunt binnen 3,5 minuut geld overmaken
  naar Amsterdam, Hong Kong, New York, de Caribische eilanden waar je
  een eigen bank voor f.20.000 kunt kopen, naar Zwitserland. En wij
  doen er als opsporingsteam 3,5 jaar over om die papertrail te
  kunnen volgen. Aan dat veld kan onze daadkracht en slagkracht
  worden afgemeten. Dus het zou misschien wel handig zijn als wij
  binnen dat financile traject beter aan opsporing konden doen, omdat
  het de boef toch altijd gaat om geld.
  Noot
  In tegenstelling tot de politie, houdt de FIOD zich al jaren
  structureel bezig met financieel onderzoek. Over het begin van zo’n
  onderzoek zegt een teamleider van de FIOD:
  De voorzitter:
  Ik heb nog een vraag over het financieel rechercheren
  als zodanig. Op basis van welke gegevens start een financieel
  onderzoek bij u? Wat is een eenvoudig praktijkvoorbeeld, waarvan u
  zegt: dn start
  financieel rechercheren?
  De heer Bakker:
  Financieel rechercheren is een hele manier van werken. Uit
  alle activiteiten die binnen een criminele organisatie spelen, ga
  je alle activiteiten die op financieel gebied spelen naar boven
  halen. Je gaat via die financile lijnen kijken, wie er nu eigenlijk
  tot die criminele groep behoort. In de praktijk blijkt dat je dan
  inderdaad een goed overzicht krijgt van wie er daadwerkelijk
  betrokken is.
  De voorzitter:
  Maar wat voor informatie heeft u nodig om dat onderzoek te
  kunnen beginnen?
  De heer Bakker:
  Het is de bekende kluwen: je begint met een draadje met
  betrekking tot in dit geval de aansluiting op het tactisch
  onderzoek, waarbij je uiteindelijk aan de hand van de bescheiden –
  ik moet het even zorgvuldig formuleren, om geen tactieken en
  technieken prijs te geven – komt tot…
  De voorzitter:
  Maar neemt u een praktijkvoorbeeld van vroeger? Neemt u een
  casus van vroeger, waarvan u zegt: dat heb ik nodig gehad om goed
  te kunnen werken?
  De heer Bakker:
  Als we die 2600 kilo gaan bekijken, constateren we dat zo’n
  zaak begint met signalen die van de
  CID vandaan komen. Nadat
  de partij in beslag is genomen, zijn wij daarbij betrokken geraakt.
  Op dat moment blijkt dat sprake is van primaire aanteke- ningen op
  het gebied van chequeverkeer dat heeft plaatsgevonden. Aan de hand
  van dat chequeverkeer komen we bij banken, en aan de hand van die
  banken komen we bij meer chequeverkeer, en we gaan gewoon de
  papertrail volgen van de zaken. Naast het financile traject hebben
  we ons in die zaak ook beziggehouden met het douanetraject:
  verdovende middelen, harddrugs in dit geval, plegen Nederland
  binnen te komen. Aan de hand van dat onderzoek constateer je ook
  een aantal betrokkenen die bij een groepering horen. Je constateert
  dat een dergelijke partij onderdeel is van meerdere transacties die
  hebben plaatsgevonden. Al die gegevens bij elkaar zijn de basis
  voor vervolgonderzoek.
  Noot

  Financieel rechercheren wordt wel gezien als het middel bij uitstek
  tegen georganiseerde criminaliteit. Noot Wanneer de
  criminele geldstromen, en daarmee de illegale goederenbewegingen,
  zichtbaar gemaakt worden dan kunnen topcriminelen, die zich
  doorgaans exclusief bezighouden met de financin, aan de
  onderliggende strafbare feiten worden gerelateerd. Bovendien kan
  financieel onderzoek resulteren in het afromen van wederrechtelijk
  verkregen vermogen.

  De heer Vos:
  Kunt u dat financieel rechercheren nader uitleggen?
  Vanmorgen zei mijnheer Van Amerongen ook dat geld soms in
  tweenhalve minuut de wereld kan rondgaan, maar dat het tweenhalf
  jaar kan duren om het financieel trac te vinden. Wat heb je daar nu
  aan als je de zware georganiseerde criminaliteit wil
  aanpakken?
  De heer Pieters:
  De heer Van Amerongen heeft een voorbeeld gegeven, denk ik.
  Ik ben hier de laatste maanden mee bezig geweest. Nadat wij elkaar
  al eerder hebben gesproken, ben ik doorgegaan op het financieel
  rechercheren, ook omdat ik zag dat er geen echt goede definitie van
  was. Ik denk dat die er nu wel ligt, mede op basis van een tweetal
  stukken. Die definitie is niet zo gemakkelijk te geven. Heel kort
  kan gezegd worden: het is onderzoek naar geldstromen, en dan
  criminele geldstromen of geldstromen afkomstig uit de
  criminaliteit. Dat is vooral administratief onderzoek. Dit betekent
  veel papierwerk. Er is gezegd dat geld in tweenhalve minuut de
  wereld rond kan gaan en dat wij er dan heel lang achteraan kunnen
  lopen. Het zwakke punt van de criminaliteit is nu dat bepaalde
  dingen moeten worden vastgelegd; met name als het geld afkomstig is
  van handelingen die in het algemeen als crimineel worden beschouwd,
  zoals drugshandel. Dat geld kan men niet verantwoorden, maar men
  wil het toch gebruiken. Men wil het ook niet te ver weg hebben,
  want wat heb je eraan als het geld ergens in een oerwoud in een ver
  werelddeel vaststaat en men kan er niets mee? Men wil het het
  liefst dicht in de buurt gebruiken. Dan moet het zichtbaar worden.
  Bij het zichtbaar worden, worden de fouten gemaakt. Daar moet de
  financieel rechercheerder zich op richten.
  Noot

  Financieel rechercheren heeft volgens nagenoeg alle betrokkenen een
  meerwaarde ten opzichte van het klassieke rechercheren.
  Financieel rechercheren komt voor in twee elkaar aanvullende
  varianten. De eerste vorm concentreert zich op een (rechts)persoon,
  waarbij wordt aangetoond wat betrokkene legaal verdient. Dat wordt
  vervolgens afgezet tegen wat hij uitgeeft. Discrepanties kunnen
  aanleiding zijn voor nader onderzoek. De tweede vorm concentreert
  zich op het geldspoor dat de omgekeerde richting volgt van een
  transport van verboden goederen. De paper trail van bijvoorbeeld
  een drugstransport wordt in kaart gebracht. De meldingen van het
  Meldpunt ongebruikelijke transacties Noot en de
  zogenaamde Pluk-ze wetgeving zijn behulpzaam bij financieel
  rechercheren.

  Over het algemeen is de vereiste financile deskundigheid nog
  niet aanwezig binnen politie en justitie. Daarom wordt intensief
  samengewerkt met FIOD en andere financile deskundigen. Ook lopen
  politiemensen stage bij de bureaus financile ondersteuning teneinde
  meer inzicht te krijgen in financile aspecten. Noot Het
  landelijk rechercheteam (LRT) in oprichting zal zich in het
  bijzonder gaan bezighouden met het financieel rechercheren:

  De heer Rouvoet:
  (…) Kunt u aangeven waarin het LRT zich gaat
  onderscheiden van de
  kernteams? Ik meen begrepen te hebben
  dat u wel eens gezegd hebt: het
  LRT is een
  kernteamals andere kernteams. Kunt u duidelijk maken
  waarin het zich gaat onderscheiden van wat wij al
  hebben?
  De heer Van Gemert:
  Ik zal het in elk geval proberen. Het LRT heeft
  dezelfde positie en beweegt zich op dezelfde markt als de
  andere
  kernteams. Er is heel nadrukkelijk behoefte aan het
  kiezen van een andere ingang, aan het nagaan waar het geld van de
  georganiseerde criminaliteit blijft. De ministers van Binnenlandse
  Zaken en van Justitie hebben een opdrachtomschrijving gegeven en
  die omvat eigenlijk drie verschillende taken. Ten eerste de
  bestrijding van georganiseerde criminaliteit via de financile
  invalshoek. Ten tweede het voldoen aan rechtshulpverzoeken uit het
  buitenland. Ten derde het plaatsen van zaken van nationaal of
  internationaal belang, die niet te plaatsen zijn bij een regionaal
  team, bij een landelijk team. De hoofdtaak is de eerste taak. Die
  komt erop neer dat wij zullen proberen om met name geld te volgen.
  U zult zeggen: dat doen de andere
  kernteams ook.
  De heer Rouvoet:
  Dat zou mijn volgende vraag zijn. Er wordt al een tijd op
  gehamerd dat het
  financieel rechercheren door alle
  politieteams gedaan wordt, dat niet veronachtzaamd mag worden dat
  er een financieel traject is.
  De heer Van Gemert:
  Ik denk dat dit inmiddels de insteek van de meeste teams is.
  Waarom dan toch een landelijk rechercheteam? In samenwerking met
  het
  LBOM proberen wij die eerste taakomschrijving wat verder
  uit te werken. U kunt zich voorstellen dat er bepaalde complexe
  zaken zijn of zaken die een internationaal verband hebben of zaken
  waarin heel nadrukkelijk moet worden samengewerkt met andere

  bijzondere opsporingsdiensten, waarbij het plan bestaat dat zij
  ook deelnemen in het team.
  De heer Rouvoet:
  Denkt u bijvoorbeeld aan de FIOD?
  De heer Van Gemert:
  Ja. Je kunt een aantal factoren opsommen die een zaak
  geschikter maken voor het
  LRT dan voor een kernteam.
  Het ligt in de bedoeling dat verder vorm te geven.
  De heer Rouvoet:
  Kunt u dat iets inzichtelijker maken? Wij hebben een periode
  achter de rug waarin is aangedrongen op die manier van
  rechercheren: volg een geldstroom en probeer uit te komen bij
  degene die uiteindelijk de beschikkingsmacht over het geld heeft.
  Er is druk uitgeoefend op de regiokorpsen om dat te doen. Wij
  kennen het verschijnsel van de BFO’s, waarover wij straks
  waarschijnlijk nog komen te spreken. Lag het niet veel meer voor de
  hand om die route uit te bouwen en te verdiepen, in plaats van het
  in leven roepen van het
  LRT?
  De heer Van Gemert:
  Ik denk dat je beide zult moeten doen, omdat wij ervaren
  dat
  financieel rechercheren een goede methodiek is. Ik heb
  de overtuiging dat dit bij de andere teams verder wordt uitgebouwd.
  Daarnaast kunnen zich zaken voordoen op het nationale of
  internationale terrein waarin het noodzakelijk is dat er sprake is
  van navolging. Ik meen dat de minister bij de presentatie van het
  rapport Meldpunt ongebruikelijke transacties heeft aangegeven dat
  daarin ook een opdracht voor het
  LRT zou kunnen liggen. Dat
  kan een voorbeeld zijn waarover je kan zeggen: daar komen
  informatie en een onderzoeksobject naar voren waarbij navolging
  geboden is en dat zou iets kunnen zijn voor het
  LRT.
  Noot

  (…)

  De heer Van Gemert:
  Financieel rechercheren is niet specifiek voor fraude
  of milieu voorbehouden. Ik denk dat je ook drugszaken kunt
  aanpakken als je voor een andere ingang kiest. Dat wordt ook
  langzamerhand gedaan. Ik wil de zaken van het
  LRT niet
  beperken tot een bepaald terrein. Het is best mogelijk dat de
  noodzaak wordt gevoeld om heel specifiek een bepaald persoon aan te
  pakken. Dat kan ook een drugshandelaar zijn.
  Financieel
  rechercherenzou daar dan ook een mogelijkheid voor zijn en dat
  zouden wij dan ook kunnen doen.
  De heer Rouvoet:
  U gaat met een nieuwe klus beginnen. Daarover heeft u
  contact met de heer De Groot. U heeft vast al een paar keer gezegd
  dat dit u nu een zaak lijkt met een niveau of van een bepaalde aard
  die het
  LRT moet gaan doen. Ik kan mij dat toch niet anders
  voorstellen. Toen u met elkaar sprak over de vraag wat u vanaf
  januari of vanaf mei gaat doen, was u toch wel iets concreter? U
  zei toch meer dan: wij sluiten niet uit dat wij naast
  fraude
  iets anders gaan behandelen?
  De heer Van Gemert:
  Nee, wij zijn nog niet zo concreet geweest dat er specifiek
  een opdracht uit is gekomen.
  Noot

  De financile gerichtheid van de regiopolitie, de samenwerking,
  de afstemming en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende
  diensten laat te wensen over. Met name in de fase voor een
  gerechtelijk vooronderzoek is de behoefte aan financile informatie
  groot. Slechts in een gerechtelijk vooronderzoek bestaat een
  wettelijke regeling voor het opvragen van (financile) gegevens via
  een vordering van de rechter-commissaris (artt. 105 e.v. Sv). De
  commissie heeft vastgesteld dat de betrokkenheid van met name
  financile instellingen bij een financieel onderzoek soms veel meer
  behelst dan het verschaffen van financile informatie. Zo is aan
  banken gevraagd de medewerking aan witwaspraktijken te continueren
  in dienst van het strafrechtelijk onderzoek. De (concept) Richtlijn
  inzake medewerking van banken regelt in dit verband de vrijwaring
  van banken.

  7.2.5 Beoordeling

  Misdaadanalyse, fenomeenonderzoek en financieel rechercheren
  zijn vormen van onderzoek die als zodanig niet wettelijk zijn
  geregeld. Dat neemt niet weg dat op deze vormen van onderzoek
  rechtsregels van toepassing zijn die in acht genomen moeten worden.
  De commissie constateert dat in het bijzonder de
  informatie-inwinning problematisch is. De politie kan vrij gebruik
  maken van informatie uit open bronnen. In het Wetboek van
  Strafvordering en in bijzondere wetten zijn regelingen getroffen
  voor de inwinning van informatie uit niet- openbare bronnen (onder
  meer huiszoeking, bevel tot uitlevering). In de praktijk wordt deze
  formele weg dikwijls vermeden. Banken en andere financile
  instellingen blijken bereid, al dan niet op basis van algemene
  afspraken, de gegevens vrijwillig te verstrekken. Naar het oordeel
  van de commissie staat deze informele praktijk op gespannen voet
  met de Wet persoonsregistratie. Een nadere wettelijke regeling is
  daarom noodzakelijk. Daarbij zal de behoefte aan een snelle
  informatie-voorziening afgewogen moeten worden tegen de privacy van
  degenen op wie de gegevens betrekking hebben.

  Met het verrichten van fenomeenonderzoek wordt getracht vele
  verschillende doelen te bereiken, varirend van preventieve
  maatregelen tot (rechtstreeks toepasbare gegevens in) operationele
  onderzoeken.

  Fenomeenonderzoek dat door de politie wordt verricht om het
  opsporingsonderzoek te sturen of te ondersteunen, behoort naar het
  oordeel van de commissie tot de politietaak. Tegen het gebruik van
  CID-gegevens bestaat dan ook geen bezwaar mits de nodige waarborgen
  in acht worden genomen en de officier van justitie betrokken wordt
  en toestemming verleent. Fenomeenonderzoek dat door andere
  (overheids)- instanties in het kader van de hen opgedragen taak
  wordt verricht, valt uiteraard buiten de politietaak. Van
  CID-gegevens zal daarbij geen gebruik gemaakt mogen worden. De
  verstrekking van persoonsgegevens door derden uit de private sector
  aan de politie ten behoeve van fenomeenonderzoek kan in verband met
  de privacywetgeving (art. 11 WPR) moeilijkheden opleveren. In
  fenomeenonderzoek zal de houder van zo’n register, die het verzoek
  om gegevens moet beoordelen, niet spoedig een dwingende en
  gewichtige reden kunnen vinden. Voor hem is een mogelijke schending
  van de privacy (ook met het oog op een toekomstig strafrechtelijk
  onderzoek) door verstrekking niet te overzien.

  De commissie is van oordeel dat de kwaliteit van misdaadanalyse,
  fenomeenonderzoeken en financieel rechercheren kan worden
  verbeterd. Daarbij is het de vraag of het fenomeenonderzoek en
  bepaalde specialistische onderdelen van het financieel rechercheren
  door de politie moeten worden gedaan of dat anderen (universiteiten
  en hogescholen, financile deskundigen, onderzoeksbureaus)
  dergelijke onderzoeken moeten uitvoeren. De commissie meent dat het
  soms effectiever en efficinter is als de politie dergelijke
  onderzoeken uitbesteedt aan terzake deskundigen. Een dergelijke
  uitbesteding van delen van de politie- en opsporingstaak behoeft
  echter naar het oordeel van de commissie een wettelijke basis.
  Daarbij dient gewaarborgd te zijn dat de politie als opdrachtgever
  een bepalende rol speelt bij de inhoud en structuur van het
  onderzoek. Voorzien moet zijn in gedragsregels met betrekking tot
  de wijze waarop de onderzoekers informatie inwinnen. Bezien moet
  worden of en onder welke voorwaarden van vertrouwelijke
  politiegegevens gebruik mag worden gemaakt. De commissie is tevens
  van oordeel dat de inhoud (probleemstelling), afbakening en
  verdeling van de fenomeenonderzoeken over de kernteams beter op
  elkaar afgestemd dient te worden. Te weinig kernteams maken serieus
  werk van het fenomeenonderzoek. Slechts een enkel kernteam kan de
  meerwaarde van verricht fenomeenonderzoek aantonen. De meerwaarde
  van fenomeenonderzoeken kan pas tot haar recht komen indien de
  kernteams zelf de noodzaak van eigen inspanningen ten behoeve van
  dergelijk onderzoek erkennen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken