• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 7.3 Informatiehuishouding

  7.3 Informatiehuishouding

  7.3.1 Omschrijving

  Onder informatiehuishouding verstaat de commissie het aanleggen van
  persoonsregisters en de opslag van gegevens in deze registers, het
  beheer daarvan en de verstrekking van gegevens aan derden. De in
  het register opgenomen personen en organisaties hoeven niet per se
  veroordeelden of verdachten te zijn. In (tactische) onderzoeken
  worden veelal tijdelijke registers aangelegd, waarin alle in het
  onderzoek op enigerlei wijze betrokken personen worden opgenomen.

  Een CID-subject is een natuurlijke of rechtspersoon die als
  verdachte betrokken is, of naar redelijkerwijs kan worden vermoed
  als verdachte betrokken kan worden bij enig misdrijf dat gezien de
  ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin het
  wordt gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.
  Noot Een CID-subject is niet per definitie verdachte in
  de zin van artikel 27, eerste lid Wetboek van Strafvordering. Een
  CID- subject kan immers ook zijn een persoon of organisatie ten
  aanzien van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij of zij
  als verdachte betrokken zal worden bij enig misdrijf met het oog
  waarop een CID-register is aangelegd (artikel 1 sub c CID-regeling
  1995). Hetzelfde geldt haast per definitie voor een
  grijze-veld-subject.

  De Wet politieregisters en de Wet persoonsregistraties
  Noot bieden de kaders waarbinnen de opslag en de
  verstrekking van gegevens behoren plaats te vinden. Het staat de
  regionale korpsen vrij die bestanden aan te leggen die zij
  noodzakelijk achten voor de uitoefening van hun taken. Daarbij zijn
  de korpsen gebonden aan de Wet politieregisters en de daarop
  gebaseerde regelgeving. Dit betekent in ieder geval dat voor elk
  register een reglement ter goedkeuring aan de Registratiekamer moet
  worden voorgelegd, dan wel dat de houder verklaart dat een
  modelreglement van toepassing is.

  7.3.2 Bevindingen

  Aanleg en opslag van gegevens
  De door elke politiefunctionaris te (laten) bevragen registers zijn
  het Opsporingssysteem, het Herkenningsdienstsysteem en Centrale
  verwijzingsindex, Nationaal Schengen informatiesysteem, het
  Kentekenregister en het computersysteem Landelijke
  informatiesystemen (LIST). Noot Deze registers staan
  onder het regime van de Wet politieregisters (behalve het
  kentekenregister).

  De Regionale criminele inlichtingendienst onderhoudt een aantal
  persoonsregistraties, die gezamenlijk het CID-register vormen. Deze
  registraties zijn door het centraal gezag aangewezen in de thans
  vigerende CID-regeling 1995. Voor het register van de zogenaamde
  CID- subjecten (natuurlijke en rechtspersonen) en het register van
  de zogenaamde grijze-veld- subjecten (natuurlijke en
  rechtspersonen) zijn afzonderlijke (model)privacyreglementen
  vastgesteld. In het CID-register zijn eveneens opgenomen de
  (rechts)personen met wie CID-subjecten contact hebben (gehad).

  In de CID-regeling 1995 staat vermeld welke gegevens van
  CID-subjecten, contacten van CID-subjecten en grijze-veld subjecten
  geregistreerd mogen worden. Het is de commissie opgevallen dat in
  de registers informatie van velerlei aard is opgenomen. Het lijkt
  erop dat daarbij van enige selectie van beschikbare informatie niet
  of nauwelijks sprake is. De regionale CID-en dienen hun
  CID-subjecten en grijze-veld-subjecten naar de landelijke CID te
  zenden. Daar staan eind 1995 ongeveer 60.000 personen als
  CID-subject geregistreerd terwijl ongeveer 10.000 personen als
  grijze-velders zijn opgenomen. Het aantal personen dat als
  contacten van subjecten is opgenomen wordt niet centraal
  bijgehouden. Tevens worden incidenteel rechtspersonen als
  CID-subject opgenomen. Gebleken is dat melding aan de landelijke
  CID niet altijd gebeurt De informatie in een CID-register wordt
  voorafgaand aan de opslag gevalueerd. De informatie wordt voorzien
  van een betrouwbaarheidscodering naar bron en naar gegevens. De
  waardering inzake de betrouwbaarheid naar de bron is als volgt: A
  betrouwbaar, dat wil zeggen afkomstig van politie-ambtenaar,
  overheidsinstelling of uit een anderszins zeer betrouwbare
  bron;

  B meestal betrouwbaar, dat wil zeggen afkomstig van een
  informant die in het verleden betrouwbaar is gebleken;
  C niet betrouwbaar, dat wil zeggen afkomstig van een informant die
  in het verleden niet altijd betrouwbaar is gebleken;
  X niet te beoordelen, dat wil zeggen afkomstig van een informant
  waarvan de betrouwbaarheid (nog) geheel onbekend is.
  Bovendien worden vier niveaus van betrouwbaarheid aangegeven:
  1 de informatie is zeker juist;
  2 de informatie is door de bron zelf waargenomen;
  3 de informatie is door een ander dan de bron waargenomen, maar
  wordt bevestigd door gegevens uit andere bron;
  4 de informatie is door een ander dan de bron waargenomen en wordt
  niet door andere gegevens bevestigd.
  De criteria op basis waarvan deze beoordelingen worden gegeven zijn
  multi-interpretabel. De beoordeling is sterk afhankelijk van de
  individuele runners en hun contacten met de informanten. Van een
  objectieve controle van deze betrouwbaarheid kan nauwelijks sprake
  zijn. De commissie heeft geen officier van justitie aangetroffen
  die zelfstandig een oordeel wilde geven over de betrouwbaarheid van
  een informant. Desondanks is de inschatting van de betrouwbaarheid
  van de informatie en de informant van wezenlijk belang hoe verder
  met de informatie kan en moet worden omgegaan. Naast de
  CID-registers komen bij de CID ook dagrapporten en journaals voor
  waarin de ruwe gegevens worden opgeslagen. De commissie constateert
  dat in de CID-registers geen afzonderlijke melding wordt gemaakt
  van de methoden waarmee de informatie is verzameld. In de
  CID-registers staat inhoudelijke informatie over personen. Er
  bestaan geen regels over het vastleggen van de methoden waarmee de
  informatie is verzameld. Afhankelijk van de CID-en wordt de
  gebruikte opsporingsmethoden vermeld in het journaal van
  activiteiten van de CID-rechercheurs of in de afzonderlijke
  computers van de rechercheurs. In andere CID-en wordt geheel geen
  administratie bijgehouden van de gebruikte opsporingsmethoden. De
  herkomst van de opgeslagen informatie is door de wijze van
  administreren vrijwel nooit te traceren. Controle of de verzamelde
  informatie rechtmatig is verkregen is daarmee nauwelijks mogelijk.
  In een politieregister mogen slechts gegevens worden opgenomen die
  rechtmatig zijn verkregen (artikel 4 Wet politieregisters ). De
  commissie is niet gebleken dat een dergelijke controle op
  CID-gegevens wordt toegepast.

  Verstrekking van gegevens

  Afgezien van de CID-registers zijn de politieregisters gevuld
  met gegevens, die zonder nadere voorwaarden bruikbaar zijn in het
  kader van de vervulling van de politietaak. Indien de bevraging
  past in dit kader geldt voor de beheerder van een politieregister
  een verplichting tot verstrekking. Dit verplichtende regime geldt
  niet voor de RCID-en (artikel 11 Besluit politieregisters en
  artikel 11 CID-regeling 1995). Zij kunnen volstaan met
  verstrekkingen aan de projectleiders van tactische onderzoeken en
  verder aan andere RCID-en en de NCID. Verstrekkingen door de CID
  aan anderen gaan voornamelijk mondeling. Veelal worden de
  mondelinge verstrekkingen gevolgd door een formulier waarop de
  gegevens staan vermeld (4×4-formulieren), soms door een
  proces-verbaal opgemaakt door de chef CID. Bij de evaluatie van de
  ingewonnen inlichtingen staat naast een betrouwbaarheidscode ook
  een afhandelingscode. De waardering voor bruikbaarheid
  (afhandelingscodes) is: 00 kan niet gebruikt worden;

  01 alleen gebruiken na overleg met afzender;
  10 operationeel te gebruiken, afzender niet vermelden;
  11 operationeel te gebruiken.
  00-informatie kan niet gebruikt worden door de tactische recherche.
  Dat neemt niet weg dat de tactische recherche soms informeel wel op
  de hoogte is van de inhoud van de 00- informatie. Informeel wordt
  de tactische recherche op de hoogte gesteld van deze informatie.
  Niet in alle regio’s is dat het geval. Soms is sprake van een
  strikte scheiding tussen CID en tactische recherche.
  Noot Officieren van justitie hebben formeel geen
  mogelijkheid tot inzage in de CID-registers en de
  informantendossiers. In de CID-regeling 1995 staan zij niet vermeld
  als rechthebbenden op inzage in de registers. Daarmee onstaat de
  onduidelijke situatie dat een CID-officier van justitie geen inzage
  kan hebben in de registers, maar wel gezagsmatig verantwoordelijk
  is voor het functioneren van de CID. Feitelijk constateert de
  commissie dat slechts weinig officieren van justitie daadwerkelijk
  behoefte hebben aan het inzien van de verschillende CID-registers.
  De korpsbeheerder is formeel de beheerder van de registers van de
  CID.

  Er is nauwelijks zicht op de vele formele en informele
  informatiestromen tussen politie, justitie en derden. Hoewel er
  signalen zijn dat de informele informatiestromen een grote omvang
  hebben, is er moeilijk vat op te krijgen. Het blijft steken in
  incidentele voorbeelden over informatie-uitwisseling tussen
  politie-afdelingen onderling, met banken, creditcardmaatschappijen,
  Kamers van Koophandel, etc.

  De voorzitter:
  Kunt u de U-bochtconstructie nog even uitleggen?
  De heer Van Steeg:
  Ja, soms denk ik: je hebt een U- en een
  L-bochtconstructie.
  De voorzitter:
  Legt u ze allebei dan uit.
  De heer Van Steeg:
  De U-bochtconstructie betreft in mijn beleving de situatie
  dat er in Utrecht bijvoorbeeld een informatie binnenkomt, waarvan
  je zegt: om afschermingstechnische redenen kan het feit niet in de
  openbaarheid komen dat het uit Utrecht komt. Wij zoeken dan een
  partner, bijvoorbeeld Amsterdam, en wij vragen aan Amsterdam:
  willen jullie deze informatie overnemen en vervolgens terug laten
  komen als zijnde informatie in Amsterdam ingewonnen, en die terug
  bij Utrecht insluizen? Dat is de U-bochtconstructie.
  De heer Vos:
  Wat zijn, voor alle duidelijkheid, afschermingstechnische
  redenen?
  De heer Van Steeg:
  Afschermingstechnische redenen zijn er, indien, als de
  informatie zoals die is opgemaakt, in de openbaarheid komt – dus te
  zijner tijd in een proces-verbaal zal worden opgetekend – de

  informant niet veilig is. Dan zal iedereen uit de omgeving van
  de verdachte, de medeverdachten of een hoofdverdachte, bedenken en
  zien: h, dit komt van mijnheer X af.
  Noot

  (…)

  De voorzitter:
  Dan nu de uitleg van de L-bocht.
  De heer Van Steeg:
  De L-bocht houdt in, dat Utrecht de informatie opmaakt. Om
  redenen die ik zojuist noemde, kan de informatie niet uit Utrecht
  komen. De informatie is bijvoorbeeld bestemd voor het korps
  Amsterdam. In dat geval maak je de informatie op en je vraagt of ze
  in Amsterdam die informatie over willen nemen op hun papier.
  Vervolgens geef je die aan de
  tactische recherche in
  Amsterdam. Dan heb ik niet de controle dat in dat korps dezelfde
  waardering aan de informatie wordt gegeven als wij er in Utrecht
  aan geven, maar als later dingen getoetst zouden moeten staan,
  staan wij voor de aangeleverde de informatie. Hierover ging de
  vraag van de heer Rabbae. De informatie staat dus in ons systeem
  als B3 aangemerkt. Als de informatie er elders als B2 uitkomt,
  hebben ze daar malversatie gepleegd. Maar ik heb dat nog nooit
  gemerkt. Laat dat duidelijk zijn.
  Noot

  Desinformatie

  De commissie heeft geconstateerd dat verschillende
  politiefunctionarissen en officieren van justitie hebben overwogen
  desinformatie te gebruiken om de leden van een criminele
  organisatie te verwarren. Slechts een enkele keer is het ook tot
  uitvoering gekomen.

  De voorzitter:
  Ik bedoel het in algemene zin. Heeft u overwogen om onjuiste
  informatie naar te pers te lekken?
  De heer Koers:
  Nee, dat is niet overwogen. Er is wel iets anders overwogen.
  Er liep op dat moment een redelijk aantal
  telefoontaps. Als
  je in een groep van 60 mensen wilt proberen te achterhalen wat de
  waarheid is, kan een bericht in de krant of in dat soort bladen
  soms een rumoer over de telefoon veroorzaken. Als dat zou gebeuren,
  is dat meegenomen. Allerlei opties c.q. mogelijkheden om die zaak
  tot een oplossing te brengen hebben de revue gepasseerd. Hoe kun je
  achter de waarheid van deze zaak komen?
  De voorzitter:
  In algemene zin, mag het OM onjuist informatie naar buiten
  brengen om achter de waarheid te komen?
  De heer Koers:
  Ik vind van niet. Ik zou het ook niet doen. Je kunt echter
  soms wel een klein beetje informatie naar buiten brengen die waar
  is en die reacties oplevert. Ik vind echter niet dat je onware
  informatie naar buiten moet brengen.
  De voorzitter:
  U vindt niet dat je mag liegen in het belang van de
  zaak?
  De heer Koers:
  Absoluut niet.
  De heer Rabbae:
  Het gebeurt ook niet in de praktijk?
  De heer Koers:
  Ik weet niet wat een ander doet, maar ik doe het niet.
  Noot

  Wel komt het in ieder geval voor dat bepaalde informatie op een
  door de politie (al dan niet in overleg met het openbaar
  ministerie) gekozen moment aan de pers wordt gegeven. Dit wordt
  gedaan teneinde na te gaan of getapte personen over de telefoon
  over die perspublicaties spreken waardoor wellicht duidelijk wordt
  of van enige betrokkenheid sprake is. Het gaat dan om met het oog
  op de opsporing gefaseerde en gestructureerde
  informatievoorziening. Van een zelfstandige opsporingsmethode kan
  dan eigenlijk niet worden gesproken.

  7.3.3 Beoordeling

  Privacy-regelgeving wordt veelal opgevat als een belemmering
  voor de opsporing. De commissie heeft niet kunnen constateren dat
  privacy-regelgeving daadwerkelijk een belemmering vormt in het
  functioneren van politie en justitie. De commissie constateert dat
  politie en justitie alle gegevens opslaan die verkregen worden. Van
  enige selectie van de opgeslagen gegevens is nauwelijks sprake. De
  commissie constateert tevens een uitgebreide uitwisseling van
  gegevens tussen de CID-en onderling en de CID en de tactische
  recherche. De commissie ziet onvoldoende argumenten voor de
  opvatting dat de opsporing wordt gefrustreerd doordat
  privacy-regelgeving daaraan in de weg staat. Politie en justitie
  hebben inmiddels leren werken met deze regelgeving. De commissie is
  van oordeel dat de geldende regelgeving voor de verschillende
  politieregisters kan en moet worden gevolgd. Daarbij moet nader
  worden bezien of de uitwisseling van informatie kan worden
  bespoedigd. De commissie is een tegenstander van de
  U-bochtconstructie. De commissie is van oordeel dat de controle op
  de vaststelling van de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van
  CID-informatie moet verbeteren. De officier van justitie moet naar
  het oordeel van de commissie inzage kunnen hebben in de
  CID-registers. De officier van justitie dient ook daadwerkelijk
  controle uit te oefenen op de inhoud van deze registers. De
  beoordeling van de inhoud van deze registers is een onderdeel van
  de taak van de officier van justitie. Daarnaast is de commissie van
  oordeel dat in de verschillende politieregisters, maar vooral in de
  CID-registers moet worden vastgelegd op welke wijze de informatie
  is verzameld of verkregen. Naast een registratie van de inhoud van
  de informatie dient naar het oordeel van de commissie ook een
  registratie van de gebruikte methoden plaats te vinden. Te allen
  tijde moet het mogelijk zijn achteraf vast te stellen zowel wat de
  inhoud van de informatie is als hoe de informatie is verkregen. In
  hoofdstuk 9 wordt aangegeven hoe de commissie meent dat omgegaan
  moet worden met de begrippen CID-subject en grijze-veld-subject. De
  commissie is van oordeel dat de omschrijving van deze begrippen in
  de CID-regeling 1995 niet adequaat is en tot effect heeft dat
  overbodige informatie wordt opgeslagen over teveel personen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken