• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 7.4 Bestuurlijke rechtshandhaving

  7.4 Bestuurlijke rechtshandhaving

  7.4.1 Omschrijving

  Onder bestuurlijke rechtshandhaving verstaat de commissie in het
  kader van dit onderzoek het geheel van bestuurlijke maatregelen dat
  mogelijk is ter beheersing van de (georganiseerde) criminaliteit
  zoals het weigeren of verlenen van vergunningen, aanbestedingen of
  subsidies en het treffen van maatregelen binnen
  overheidsorganisaties. Noot

  De voorzitter:
  Wij hebben het alleen gehad over strafvordering. Vindt u ook
  dat criminele inlichtingen van de politie gebruikt moeten kunnen
  worden ten behoeve van het bestuur? Het komt dus niet tot een zaak,
  maar de informatie is wel zodanig dat het bestuur er baat bij kan
  hebben in het kader van
  bestuurlijke
  rechtshandhaving.
  De heer Corstens:
  Ja, mijn antwoord daarop is een voorzichtig: ja. Het lijkt
  mij uitermate nuttig, zeker als wij denken aan kwesties van
  verwevenheid van onderwereld met bovenwereld, waarover vanochtend
  gesproken is. Het gevaar van die verwevenheid, dat weet u beter dan
  ik, is uitermate groot en uitermate bedreigend voor de samenleving.
  Ik ben dan geneigd om te zeggen dat het onder omstandigheden en
  onder bepaalde voorwaarden zou moeten kunnen.

  Noot

  7.4.2 Bevindingen

  Verschillende overheidsorganen zijn bezig met maatregelen op het
  terrein van de bestuurlijke rechtshandhaving. Het voorkomen en
  bestrijden van integriteitsaantasting en het vergroten van de
  weerbaarheid van overheidsorganisaties zijn daarbij een belangrijk
  aandachtspunt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is het primair
  verantwoordelijke departement. Noot Bestuurders kunnen
  uit openbare bronnen informatie verzamelen ter voorbereiding van
  een bestuursbesluit. Daarbij zijn met name het handelsregister en
  het kadastrale register het meest belangrijk. In de praktijk zullen
  deze gegevens geen overtuigende motivering opleveren voor het
  weigeren van een vergunning, subsidie, ontheffing of gunning aan
  een bepaalde inschrijver.

  Bestuurders kunnen tevens informatie uit niet-openbare bronnen
  genereren. Deze bronnen (niet zijnde politieregisters) zijn
  onderworpen aan de Wet persoonsregistratie (GBA,
  kentekenregistratie). Bestuurders kunnen slechts vragen om deze
  gegevens: de beheerder van de registratie maakt de afweging (doel,
  individueel belang, taak, geen onevenredige schade van de privacy
  van de geregistreerde).

  Verstrekking van gegevens uit een politieregister buiten de door
  de wet genoemde limitatieve kring van personen kan niet
  plaatsvinden (Wet en Besluit politieregisters). Noot Het
  bestuur kan geen gegevens verkrijgen. Verstrekking van CID-gegevens
  is tevens onderworpen aan Wet en Besluit politieregisters. Het is
  niet mogelijk deze informatie te verkrijgen als de vrager niet is
  genoemd in het CID-privacyreglement.

  De huidige wettelijke kaders bieden nauwelijks mogelijkheden om
  op basis van een veroordeling of een vermoeden van gepleegde of nog
  te plegen strafbare feiten vergunningen, ontheffingen en subsidies
  te weigeren of in te trekken. Bij aanbesteding van grote
  bouwopdrachten kan dit wel op basis van een eerdere
  veroordeling.

  In de praktijk is een informele uitwisseling van gegevens
  ontstaan. Gegevens uit politieregisters (inclusief CID-registers)
  worden soms aan het bestuur verstrekt. De commissie heeft vele
  voorbeelden aangetroffen waarin politie en justitie bestuurders
  inlichten op basis van vertrouwelijke informatie uit CID-registers.
  Bestuurders hebben tevens afwijzende beslissingen genomen op basis
  van CID-informatie. Tot nog toe zijn er geen schadeclaims
  gevolgd.

  De heer Paulissen:
  … Vaak is het een kwestie van tijd. Dat wil zeggen, de
  tijd waarop het niet kan dat wij die informatie uitgeven. Bij veel
  van die gevallen zie je dat later, uiteindelijk, blijkt dat er toch
  wel iets mis is, dus dat je er in een strafrechtelijk onderzoek
  uiteindelijk wel achter komt. Natuurlijk is het zo dat er nu een
  situatie is waarin die aannemer zich niet kan verdedigen. Dat kan
  ook niet. Ik zou ook geen manier weten waarop dat kan. Wij maken de
  afweging heel zorgvuldig. Wij praten nu over het systeem, alsof wij
  dat dagelijks doen. Het is nu in n concreet geval gebeurd. Daarbij
  hebben wij gezegd: wij hebben zo’n duidelijke aanwijzingen en wij
  vinden de aard van het gebouw zo cruciaal dat…
  De voorzitter:
  Wat voor gebouw was het?
  De heer Paulissen:
  Een politiebureau. Wij hebben gezegd: wij vinden het zo
  cruciaal dat wij het gewoon niet willen. Wij hebben het in de verre
  voorfase gedaan. Als de aannemer in de aanbesteding had gezeten en
  als hij zich had ingeschreven, was hij gewoon doorgegaan. In een
  verre voorfase ga je proberen om het te verhinderen. (…) Het gaat
  uiteindelijk maar om dat ene gebouw. Ik zou het anders zien als ik
  hiermee die man een stigma oplegde waardoor hij nergens meer zou
  kunnen bouwen. Ik maak voor mij zelf deafweging tussen doel en
  middel. Als er een overheidsgebouw wordt neergezet en als wij het
  risico lopen dat dit gebeurt door een aannemer waarvan wij goede
  informatie hebben dat die niet helemaal lekker zit, dan… Als ik
  daarmee naar buiten zou gaan of als ik het zou laten uitlekken,
  waardoor ik die man een stempel opplak, dan doe ik hem heel veel
  onrecht. Nu wordt hem op een min of meer subtiele manier deze ene
  aanbesteding onthouden. Ik heb daar niet het gevoel bij dat ik de
  werkgelegenheid en die man in het bijzonder…
  De voorzitter:
  U wilt niet in een politiebureau werken dat eventueel met
  crimineel geld neergezet is. Daar kan ik mij iets bij voorstellen.
  Aan de andere kant, kan die aannemer zeggen: die man vergist zich
  verschrikkelijk. Het blijft altijd in een schemergebied
  hangen.
  De heer Paulissen:
  Ja. Noot
  De voorzitter:
  Heeft u het wel eens bij de hand gehad dat u informatie
  kreeg uit de CID- sfeer terwijl u op het punt stond om een bepaalde
  beslissing te nemen?
  De heer d’Hondt:
  Heel zelden. Ik heb het een keer bij de hand gehad bij de
  mogelijke verkoop van het politiebureau zelf. Dat was overigens
  geen echte CID-informatie, maar informatie van mensen die bij
  de
  CID werkten. Het ging om de eigen organisatie; de CID
  was in dat gebouw gehuisvest en de dienst was dus genteresseerd
  in de gegadigden voor dat gebouw. Er was harde informatie over de
  betrokkene uit de strafregisters en de justitile documentatie, maar
  die was uit een ver verleden. Maar er was ook recente informatie
  bekend bij degenen die bij de
  CIDwerkten. Het ging echter
  niet om een
  CID-subject, zodat de gegevens boterzacht waren.
  Je vraagt je in zo’n geval dan ook af, wat je ermee kunt doen, maar
  zulke informatie kan wel een rol spelen.
  De voorzitter:
  Wat heeft u ermee gedaan?
  De heer d’Hondt:
  Wij hebben de informatie in die zin gebruikt dat wij tegen
  de betrokkene hebben gezegd dat het verstandig zou zijn, van de
  transactie af te zien. En op de vraag waarop dat berustte, hebben
  wij gezegd dat hij het in die sfeer moest zoeken.
  De voorzitter:
  Ik begrijp uw bezorgdheid wel als zoiets zich voordoet,
  zeker als het om een politiebureau gaat, maar u spreekt van
  antecedenten uit een ver verleden. Die mogen toch in het normale
  rechtsverkeer geen rol spelen. En verder noemt u informatie van
  politie- ambtenaren bij de
  CID, die geen CID-informatie
  is.
  De heer d’Hondt:
  Maar die informatie leidde wel voor 100% tot de overtuiging
  dat die transactie niet moest worden gesloten.
  De heer Rouvoet:
  Mag ik het u dan iets concreter vragen? In dit verband
  worden termen als integrale veiligheid of integrale
  rechtshandhaving gebruikt. De politie verzamelt informatie ten
  behoeve van het bestuur; kan dan naar believen de strafvorderlijke
  weg, de fiscale weg of de bestuurlijke weg gevolgd worden en kan
  iedereen gebruik maken van de informatie in die bak, bijvoorbeeld
  CID-informatie, die niet altijd even hard is?
  De heer d’Hondt:
  Als het om justitile documentatie, strafregisters en
  politieregisters gaat, is de zaak duidelijk. Dat is goed
  geregeld, ook voor CID-informatie. Maar gebruik maken van
  CID-informatie, zeker als het gaat om de grijze registers, is
  berhaupt niet doenlijk. Ook de andere CID-informatie is niet
  bedoeld om hiervoor gebruikt te worden, maar er zijn grensgevallen.
  Kan CID-informatie die buiten een bepaald circuit eigenlijk tot de
  algemene informatie van de politie behoort, een rol spelen bij het
  nemen van beslissingen ten aanzien van bijvoorbeeld de
  politie-organisatie zelf? Je moet dan bekijken tot hoe ver je kunt
  gaan.
  Noot
  De heer Koekkoek:
  Ik geef een ander voorbeeld. Hebt u voorkomen dat een
  CID- subject of een verdachte een bepaalde officile functie zou
  gaan vervullen? Bij officile functies kunt u denken aan een
  burgemeester of een rechter.
  De heer Paulissen:
  Dat heeft wl gespeeld. Wij beschikten over CID-informatie
  dat een persoon zich bezighield met strafbare feiten en dat die
  persoon geopteerd had voor rechter-plaatsvervanger. Wij hebben toen
  gezegd: dat is een heel kwalijke ontwikkeling, wij moeten met de
  hoofdofficier en de PG bespreken wat wij daar concreet mee kunnen
  doen om het tegen te houden. Toen zijn op een gegeven moment uit de
  eigen omgeving, het eigen vakgebied, van de man geluiden gegaan
  naar degene die de beslissing moest nemen over de plaatsing. Die
  geluiden zijn ons vr geweest. Anders hadden wij of via de PG het
  contact gelegd om te zeggen: wij hebben deze informatie en wat
  betekent dit voor de plaatsing van deze persoon?
  De heer Koekkoek:
  Aan de ene kant hebt u de informatie doorgespeeld binnen
  hetopenbaar ministerie, maar aan de andere kant constateerde u dat
  vanuit de desbetreffende beroepsgroep ook al enig rumoer was
  ontstaan waardoor het uiteindelijk toch niet doorging.
  De heer Paulissen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar de president van de desbetreffende rechtbank heeft het
  toch ook uit uw koker gehoord?
  De heer Koekkoek:
  Is het u bekend dat de informatie hem bereikt heeft vanuit
  het openbaar ministerie?
  De heer Paulissen:
  Ik weet dat er contact gelegd zou worden tussen het openbaar
  ministerie en de desbetreffende rechter.
  De heer Koekkoek:
  Tussen de procureur-generaal en de president van de
  rechtbank?
  De heer Paulissen:
  Ja. Ik ga ervan uit dat het op die manier gebeurd is. Je
  kunt uiteindelijk alleen maar voor je zelf spreken. Laat ik het zo
  zeggen: ik heb het gegeven aan de hoofdofficier-PG, met de
  bedoeling dat er iets mee gedaan werd.
  Noot
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Van Riessen, mede gelet op de tijd kom ik nog op n
  onderwerp, namelijk uw betrokkenheid bij het project van de
  noord-zuidlijn, de metroverbinding. Wij hebben eerder begrepen dat
  daar een bestuurlijk project aan gekoppeld is waarin politie en
  gemeente samenwerken. Waarom precies? Kunt u dat aangeven?
  De heer Van Riessen:
  Het is een samenwerking tussen bestuur, politie en openbaar
  ministerie. Ook Coopers & Lybrand werkt daaraan mee. De
  bedoeling hiervan is, een methodiek te ontwerpen om te bekijken of
  wij de aanbesteding van een groot project, zoals de noord-
  zuidlijn, kunnen beveiligen tegen invloeden van vormen van
  georganiseerde misdaad. Hoe doe je dat dan? Je kunt wel zeggen:
  jongens, ga eens even de aanbesteding beveiligen. Dat gaat echter
  niet zo maar. Er zit dus een hele voorstudie aan vast om een
  screening-model op te bouwen om tot die beveiliging te
  komen.
  De heer De Graaf:
  Hoever bent u nu? Ik had begrepen dat u in het
  najaar…
  De heer Van Riessen:
  Binnenkort komt de eerste studie van de projectgroep op
  tafel bij de driehoek. In die studie wordt aangegeven dat er een
  model is te bouwen waarbij je niet in eerste instantie een beroep
  doet op politiegegevens, CID-gegevens. Neen, de lijn gaat veel meer
  naar een andere kant. Bedrijven die aanbesteden en inschrijven,
  worden van te voren in een soort pre-kwalificatie helemaal
  nagetrokken, gescreend. En dat kan wettelijk ook. Op grond van de
  Europese wetgeving is het mogelijk om die screening te doen.
  (…)
  Noot

  Er bestaat een grote behoefte bij politie, justitie en bestuur om
  mogelijkheden te creeren voor de uitwisseling van informatie tussen
  politie, justitie en bestuur.
  Het openbaar bestuur tracht door preventieve maatregelen deze
  vraagstukken te vermijden. In veel gevallen zal het bestuur
  informatie kunnen vergaren doordat de aanvrager van een vergunning,
  ontheffing of subsidie dan wel de intekenaar op een aanbesteding
  zelf informatie moet aandragen. Op deze manier wordt thans getracht
  te voorkomen dat criminele organisaties zich vermengen met de
  bovenwereld.

  7.4.3 Beoordeling

  De commissie is van oordeel dat de huidige situatie niet kan
  worden gehandhaafd. Politie, justitie en bestuur wisselen nu
  informeel allerlei informatie uit. Er bestaat veel onduidelijkheid
  over wat er met die informatie kan en moet gebeuren. Voor een
  effectieve en rechtsstatelijk verantwoorde opsporing en vervolging
  is het noodzakelijk dat politie, justitie en bestuur vertrouwelijke
  informatie kunnen uitwisselen. Het bestuur moet met het oog op
  nauwkeurig omschreven doeleinden op de hoogte kunnen zijn van
  informatie waarover politie en justitie beschikken. De commissie is
  van oordeel dat een zodanige normering moet plaatsvinden dat
  uitwisseling van deze gegevens mogelijk wordt gemaakt. Een
  moeilijker vraagstuk is of het bestuur CID-informatie kan gebruiken
  als grond voor afwijzing van een verzoek om vergunning of een
  aanbesteding. CID-informatie alleen kan naar het oordeel van de
  commissie geen grond zijn voor een negatieve beslissing. Door
  politie, justitie en bestuur moet een gezamenlijke inschatting
  worden gemaakt van de betrouwbaarheid van de gegevens.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken