• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 7.5 Internationale opsporing

  7.5 Internationale opsporing

  7.5.1 Inleiding

  In het licht van de bestrijding van de op internationale schaal
  opererende criminele organisaties wordt aandacht besteed aan de
  praktijk van de internationale opsporing. In dit kader wordt
  ingegaan op internationale samenwerking en gegevensuitwisseling.
  Tevens komt het functioneren van buitenlandse opsporingsambtenaren
  in Nederland en Nederlandse opsporingsambtenaren in het buitenland
  aan de orde. Er zal geen aandacht worden besteed aan andere vormen
  van rechtshulp dan de rogatoire commissie en politile samenwerking.

  7.5.2 Juridische structuur en organisatie

  Regelmatig blijkt tussen verschillende staten behoefte te
  bestaan aan strafprocessuele bijstand in de vorm van kleine
  rechtshulp. Kleine rechtshulp vindt plaats op basis van
  schriftelijke verzoeken tot het verzamelen van bewijsmateriaal van
  de ene justitile autoriteit aan de andere. Dergelijke verzoeken
  moeten ex artikel 552 n Sv op een verdrag zijn gebaseerd als zij de
  toepassing van dwangmiddelen, zoals inbeslagneming en onvrijwillig
  verhoor van personen, vergen. Dergelijke tot Nederland gerichte
  verzoeken vragen de inschakeling van de rechter-commissaris. Men
  noemt dergelijke verzoeken rogatoire commissies. Er zijn
  verschillende rechtshulpverdragen gesloten. Zo is Nederland partij
  bij het Europees verdrag aangaande de wederzijdse hulp in
  strafzaken (1959), inclusief het protocol (1978), de
  Nederlands-Duitse overeenkomst van Wittem (1979), de Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst. Nederland zal naar verwachting partij
  worden bij het Europolverdrag. Indien geen dwangmiddelen nodig zijn
  om aan een rechtshulpverzoek tegemoet te kunnen komen, kan sinds
  kort de politie zelfstandig, zonder tussenkomst van een officier
  van justitie, hieraan gevolg geven (zie art. 552i Sv).
  Gegevensverstrekking in het kader van internationale
  politiesamenwerking is geregeld in artikel 13 Besluit
  politieregisters (1991). Er is geen aparte wettelijke regeling voor
  uitgaande rechtshulpverzoeken anders dan artikel 539a Sv. Hierin is
  bepaald dat het optreden van politie/justitie in het buitenland
  gehouden is aan het Nederlandse Wetboek van Strafvordering.

  Sinds september 1991 is een landelijk officier van justitie
  werkzaam op het gebied van de internationale opsporing. Zo worden
  inkomende rechtshulpverzoeken die niet kunnen worden ondergebracht
  bij een bepaald parket, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot
  observatie waarbij het niet zeker is waar de gevraagde observatie
  heen zal leiden, behandeld door de landelijke officier van
  justitie. Bovendien valt de cordinatie van samenwerking met de
  Nederlandse Antillen en Aruba en de buitenlandse
  verbindingsofficieren (liaison-officers) tot zijn competentie. Ook
  is zijn tussenkomst vereist bij het optreden van buitenlandse
  informanten en infiltranten in Nederland en gecontroleerde
  afleveringen. De landelijke officier van justitie speelt een niet
  onaanzienlijke rol bij de inzet van bijzondere opsporingsmethoden.
  In de meeste gevallen echter handelt een lokale officier van
  justitie de reguliere stroom van inkomende en de uitgaande
  rechtshulpverzoeken af. In principe dienen de verzoeken tot
  rechtshulp via de CRI te lopen alwaar registratie en cordinatie kan
  plaatsvinden. In spoedeisende gevallen kan een inkomend verzoek ook
  rechtstreeks aan een korps worden gericht.
  Jaarlijks worden ongeveer 2500 rechtshulpverzoeken gedaan om
  Nederlandse strafprocessuele bijstand. Deze jaarlijkse stroom kan
  een politie- of een bijzondere opsporingsdienst rechtstreeks
  bereiken van een buitenlandse collega, via de CRI, via het openbaar
  ministerie, via de rechter-commissaris, van een buitenlandse of een
  Nederlandse liaison-officer (LO) dan wel via het ministerie van
  Justitie, wat evenwel in reguliere zaken weinig voorkomt. De
  ongeveer 400 uitgaande verzoeken worden veelal rechtstreeks, zonder
  tussenkomst van het ministerie van Justitie, verzonden. Een
  belangrijke positie in het grensoverschrijdende politile
  gegevensverkeer nemen de afdelingen recherche-informatie (ARI) in.
  Dit zijn vijf regionaal vooruitgeschoven posten van de CRI, die de
  uitvoering van de internationale opsporingsverzoeken en de
  liaison-officers begeleiden. Van geringe importantie maar wel in
  opkomst zijn de internationale informatiesystemen. Zo bestaat het
  Schengen Informatie Systeem, wat echter nog niet door alle
  lidstaten is gevuld met gegevens. Ook is de voorloper van Europol,
  de Europese Drugs Eenheid in Den Haag, operationeel.
  Noot Echter, tot op heden functioneert deze voornamelijk
  als een faciliterende dienst voor informatie-uitwisseling tussen de
  gedetacheerde liaison-officers.

  7.5.3 Informatie-uitwisseling

  Een niet onaanzienlijk deel van de informatie-uitwisseling
  geschiedt via de informele kanalen, omdat de officile weg vaak lang
  duurt. Deze informatie wordt opgevraagd om eerst te kunnen bepalen
  of en zoja welke stukken later als bewijs kunnen worden gebruikt.
  Deze bewijsstukken worden dan alsnog via de officile weg wederom
  opgevraagd.

  In de praktijk verschilt de verstrekking van politiegegevens aan
  het buitenland niet wezenlijk van verstrekking aan andere
  politieregio’s. De politie kan dit zelfstandig afhandelen, met
  uitzondering van CID-informatie. Hierin moet de CID-officier worden
  gekend (artikel 13 CID-regeling 1995). Verstrekking dient via de
  NCID te worden gedaan. De indruk is dat dit niet consequent
  gebeurt. Theeuwes beaamt dit in zijn verhoor:

  De voorzitter:
  Ik wil graag met de heer Theeuwes het geven van informatie
  aan en de contacten met het buitenland bespreken. Komt alle
  politie-informatie aan het buitenland bij u langs?
  De heer Theeuwes:
  Neen, niet alle politie-informatie aan het buitenland komt
  bij de
  CRIlangs.
  De voorzitter:
  Kunnen politiekorpsen direct die informatie
  leveren?
  De heer Theeuwes:
  Strikt volgens de regeling, zoals neergelegd in het
  besluit
  politieregisters, moet alle politie-informatie langs
  de
  CRI gaan.
  De voorzitter:
  Waarom gebeurt dat niet?
  De heer Theeuwes:
  Het apparaat van de CRI is daarvoor veel te klein. De
  regionale korpsen in Nederland zijn misschien niet op de hoogte van
  deze kleine bepaling in artikel 13 van het besluit

  politieregisters. Noot

  In het buitenland kent men ons systeem van gecodeerde zachte
  informatie veelal niet. Het is voorgekomen dat niet operationeel te
  gebruiken informatie in een zaaksdossier is beland. Bij het omgaan
  met uit het buitenland afkomstige informatie wordt gehandeld naar
  het vertrouwensbeginsel, dat wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt
  dat de informatie rechtmatig is verkregen door de buitenlandse
  autoriteit, alsmede dat de informatie gebruikt zal worden voor geen
  ander doel dan het doel waarvoor zij is verstrekt.

  De voorzitter:
  Hoe controleer je of de informatie die je geeft nog
  rechtmatig gebruikt wordt en of de informatie die je krijgt,
  rechtmatig verkregen is? Nederland is in Europa het enige land met
  een CID-systeem met een waardering van soms heel gevoelige
  informatie. In het buitenland bestaat dit niet.
  De heer Theeuwes:
  Niet overal. Er zijn landen die waarde aan hun informatie
  toekennen door middel van dit systeem. Uit een gesprek met
  liaison-officieren bleek mij dat het in
  Engelandgebruikelijk
  is om waardering van informatie en de bron toe te kennen.
  De voorzitter:
  Is er praktische controle op wat er in- en uitgaat? Wat
  gebeurt daarmee en hoe is de informatie verkregen?
  De heer Theeuwes:
  Internationale samenwerking is een kwestie van
  professionaliteit en vertrouwen. Wij spreken nu over het
  vertrouwensbeginsel.
  De voorzitter:
  Hebt u enige controle op dat vertrouwen?
  De heer Theeuwes:
  Als het enig doel dient, kan ernaar worden genformeerd. Je
  stelt echter wel op dat zelfde moment de vertrouwensvraag.

  Noot

  Zelden wordt gecontroleerd of de informatie rechtmatig is
  verkregen. Derhalve is het denkbaar dat informatie verkregen door
  uitlokking al dan niet van landen waar dit onder omstandigheden is
  toegestaan, zoals Duitsland, gebruikt wordt in een Nederlandse
  rechtzaak. Naast politiediensten wordt ook informatie uitgewisseld
  tussen bijzonder opsporingsdiensten en veiligheidsdiensten. Zo
  heeft de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) regelmatig contact
  met haar zusterdiensten in het buitenland. Sommige hiervan hebben
  ook de bestrijding van de georganiseerde misdaad in hun
  portefeuille. Vragen hierover aan de BVD worden doorgegeven aan de
  landelijke BVD-officier van justitie. Deze praktijk van
  gegevensverkeer tussen zusterdiensten met verschillen in taken,
  vindt men ook terug bij de douane. De uitwisseling van, soms
  ongelijksoortige, douane-informatie geschiedt op basis van de
  Europese verordening 1468 of een apart verdrag.

  De uit het buitenland verkregen CID-informatie krijgt doorgaans
  de evaluatie A1 hetgeen wil zeggen afkomstig uit zeer betrouwbare
  bron alsmede dat de informatie door de bron zelf is waargenomen en
  er een bevestiging uit andere bron is.

  7.5.4 Uitvoering van buitenlandse assistentieverzoeken door
  Nederland

  Er is een stijgende lijn merkbaar in het aantal officile
  verzoeken om kleine rechtshulp. Van 38 verzoeken in 1991 naar 52
  verzoeken in 1994, waarvan het merendeel betrekking had op
  verdovende middelenzaken. In het kader van een rogatoire commissie
  kan worden verzocht een politiefunctionaris aanwezig te laten zijn
  bij de tenuitvoerlegging van het verzoek. Sinds 1993 is het tappen
  van telecommunicatieverkeer ten behoeve van buitenlandse
  strafrechtelijke autoriteiten toelaatbaar (art. 552o, eerste lid
  Sv).

  In het kader van dit onderzoek gaat de aandacht verder vooral
  uit naar de politile samenwerking en wordt vooral aandacht besteed
  aan de verzoeken betreffende bijzondere opsporingsmethoden als
  observatie, gecontroleerde aflevering en infiltratie. Zelden of
  nooit wordt een verzoek om observatie geweigerd, of er moet sprake
  zijn capaciteitsproblemen. Voor internationale verzoeken uit de
  Schengenlanden zijn vijf observatieteams opgericht. De meeste
  verzoeken om observatie, onder andere in het kader van een
  gecontroleerde aflevering, komen dan ook uit de buurlanden. In een
  onderzoek verzocht de Duitse politie om een doorlating en het
  overnemen van een burger-infiltrant: Een kernteam heeft
  een (open) infiltratietraject overgenomen van de Duitsers in een
  druglijn van Colombia naar Nederland. Het betreft een
  buitenlandse
  burger-infiltrant en een
  politie-infiltrant. Ten tijde van het overnemen is een partij
  marihuana doorgelaten uit Colombia via
  Duitsland naar
  Nederland.

  De heer De Graaf:
  Als het gaat over een partij van zeg 10.000 kilo marihuana,
  wordt dat ongetwijfeld weer verdeeld in deelpartijen. Je moet dat
  met
  observatieteamszodanig bijhouden, dat je het dan ineens
  in een heel andere regio laat wegtippen.
  De heer Blok:
  De partij waarover u spreekt, is wel gevolgd met een
  OT, maar het is niet gelukt om die partij vervolgens in beslag
  te nemen.
  De heer De Graaf:
  Maar daar was de doelstelling van de politie ook niet op
  gericht?
  De heer Blok:
  Jawel, want er was observatie, ook nadat er
  doorgeleverd was.
  Noot Dit was een lijntester
  waarna door het kartel een grote partij cocane zou worden
  verzonden. De partij is ook gekomen, en wel vanuit Colombia via
  Hamburg naar Nederland.

  Maar ook de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA)
  dient regelmatig verzoeken om rechtshulp in. Zo heeft de DEA
  gevraagd om een gecontroleerde aflevering van, wat later bleek,
  enkele vuurwapens. Noot Het Landelijk cordinatiepunt
  grensoverschrijdende observaties ( LCGO) Noot is het
  centrale meldpunt voor grensoverschrijdende inkomende dan wel
  uitgaande observaties. Tevens neemt deze dienst in het tweede geval
  contact op met de buitenlandse autoriteiten en hij cordineert de
  peilfrequenties van de eventueel in gebruik zijnde peilauto’s. In
  meer dan de helft van de gevallen krijgt het verzoek geen
  operationeel gevolg omdat de verdachte in kwestie toch niet de
  verwachte kant op vertrekt. Het OT staat dan tevergeefs aan de
  grens te wachten om de observatie over te nemen. Observatie kan
  worden overgenomen aan de Nederlandse grens al dan niet met een
  zogenaamde opstapper van het buitenlands team of Nederlandse
  begeleiders gaan mee met een buitenlands OT dat de observatie
  voortzet in Nederland. Deze grensoverschrijdende observatie is
  mogelijk gemaakt door de Schengen-Uitvoeringovereenkomst (SUO). Het
  komt ook voor dat er gecontroleerde afleveringen in transito
  plaatsvinden. Dan wordt het transport begeleid van bijvoorbeeld
  Duitsland via Nederland naar Engeland. Noot De
  Uitvoeringsovereenkomst van Schengen regelt eveneens de
  grensoverschrijdende achtervolging, die overigens al tot de
  mogelijkheden behoorde tussen de Benelux-landen. Al eind jaren
  zeventig kwam het voor dat buitenlandse politie-infiltranten van de
  Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA), het Duitse
  Bundes-kriminalamt (BKA) of het Belgische Infiltratieteam ingezet
  werden op Nederlands grondgebied. Noot In het begin van
  de Nederlandse praktijk inzake pseudo-koop is ook dankbaar gebruik
  gemaakt van deze buitenlandse expertise. Noot
  Tegenwoordig is voor deze samenwerking de International Working
  Group on Police Undercover Work opgericht, waaraan 16 landen
  deelnemen. Deze samenwerking kan vele vormen aannemen waaronder
  bijvoorbeeld de inzet van een buitenlandse politie-infiltrant voor
  een Nederlandse zaak. Zo speelden drie Engelse politie-infiltranten
  in een Nederlands traject een belangrijke rol in het transport van
  verdovende middelen. De buitenlandse politie-infiltranten worden in
  principe begeleid door een Nederlands begeleidingsteam, opereren
  naar Nederlandse rechtsregels en de inzet wordt gemeld aan de
  landelijke officier van justitie. Tot eind 1993 was een probleem
  dat een buitenlandse politie-ambtenaar voor de Nederlandse wet
  slechts een ambteloos burger was, nadien is dit geregeld in artikel
  185a Sr.

  De voorzitter:
  Vindt u het een probleem dat een buitenlandse infiltrant die
  in Nederland werkt, bijvoorbeeld voor een deels Nederlandse zaak,
  in feite geen opsporingsambtenaar is in Nederland?
  De heer Karstens:
  Dat is een probleem waar wij altijd tegen aanlopen. Dat
  geldt ook voor een Nederlandse opsporingsambtenaar die in het
  buitenland opereert. Het gaat om een verklaring van een ambteloos
  burger, zij het dat de rechter daaraan doorgaans een hogere waarde
  toekent.
  Noot

  Ook worden buitenlandse burgerinfiltranten ingezet in Nederland. De
  identiteit van de informanten wordt afgeschermd. Zo zijn in een
  zaak twee burgerinfiltranten door de Arubaanse politie naar
  Nederland gestuurd om een partij van 2500 kilo softdrugs op te
  vangen en door te laten. Echter, bij nader inzien ontstonden enige
  twijfels over de betrouwbaarheid der infiltranten en is de operatie
  van Nederlandse zijde na deze ene doorlating afgeblazen.
  Noot In een ander onderzoek is een Colombiaanse
  informant uit Colombia overgekomen om in Nederland de Colombiaanse
  criminele organisaties te scannen. Het had geen succes zodat na
  twee maanden de informant is teruggestuurd. Noot Ook is
  gebleken dat het Duitse BKA partijen verdovende middelen, begeleid
  door een informant, naar Nederland heeft gestuurd zonder hier al
  een afnemer voor te hebben. Na bemiddeling van de CRI is getracht
  dit onderzoek bij een regio onder te brengen, waar afnemers werden
  gezocht. Het is de commissie bekend dat in de regio Zuid-Holland
  Zuid zo’n BKA-partij, bij gebrek aan afnemers, alsnog in beslag is
  genomen.

  De voorzitter:
  Er zijn verschillende berichten, vooral uit
  Duitsland, dat wel degelijk nog door informanten gepoogd
  wordt, uitlokking te plegen. Er heeft laatst een geval in de krant
  gestaan. Dat speelde bij de rechtbank in Rheinland Pfalz. Er is ook
  een geval in Limburg waarbij sprake is van een Duitse
  informant/infiltrant die probeert een Nederlander naar

  Duitsland te krijgen.
  De heer Karstens:
  Er zijn tal van opsporingsinstanties in Duitsland. Ik
  bedoel de Duitse VE-teams, dat zijn de verdeckte Ermittlungsteams.
  Zij weten van de hoed en de rand van onze afspraken. Zij melden
  zich trouw. Dat er daarnaast instanties, politie-instanties
  wellicht of douane-instanties zijn die met
  informanten of
  infiltranten, wellicht
  burgerinfiltranten werken, onttrekt
  zich aan mijn waarneming.
  De voorzitter:
  U ziet dus ook de mogelijkheid dat die VP’s
  vertrouwenspersonen zijn waarbij dit toch voorkomt?
  De heer Karstens:
  Als het voorkomt, ligt het niet op mijn weg, daaraan iets te
  doen. Ik heb mijn handen al vol aan het politile
  infiltratiegebeuren, dat goed on line is.
  De voorzitter:
  Geldt wat u zegt ook voor de Duitsers? U zegt immers dat het
  niet voorkomt bij
  politie-infiltranten, maar dat u voor
  burgerinformanten uw handen niet in het vuur durft te steken. Geldt
  dat ook voor de Amerikanen?
  De heer Karstens:
  Daarvan ben ik niet helemaal zeker. De verhoudingen zijn de
  laatste tijd aanzienlijk verbeterd. Het is in ons mtier vaker zo
  dat op basis van vertrouwen gewerkt wordt. Voor de afgelopen
  periode durf ik mijn hand niet in het vuur te steken.
  De voorzitter:
  Welke aanwijzingen heeft u daarvoor?
  De heer Karstens:
  Ik moet verwijzen naar kranteartikelen waarbij Nederlandse
  onderdanen betrokken zijn geweest bij operaties van een
  buitenlandse, in dit geval Amerikaanse, opsporingsinstantie die
  zich in ieder geval niet bij mij heeft gemeld.
  De voorzitter:
  Hebt u dat verder onderzocht? Hebt u daaraan iets
  gedaan?
  De heer Karstens:
  De commotie in de kranten was dermate dat het hele
  ministerie waarschijnlijk al gealarmeerd was. Ik vond het niet op
  mijn weg liggen, daar nog eens een keer achteraan te gaan.
  De voorzitter:
  Hoeveel keer heeft u contact met de mensen van de DEA
  over dit soort dingen?
  De heer Karstens:
  De laatste tijd zijn de verhoudingen aanzienlijk verbeterd.
  Ik hoop dat de
  DEA zich houdt aan onze regels.
  Noot

  Ook de DEA zou operaties in Nederland zonder medeweten van de CRI
  of andere autoriteiten hebben uitgevoerd. De commissie heeft hier
  geen harde aanwijzingen voor gevonden. Om een hoeveelheidsindicatie
  te geven: 42, dus meer dan de helft van de het totaal van 65
  daadwerkelijke infiltratie-acties in 1994 behelsden een buitenlands
  verzoek om Nederlandse assistentie. Vijf Nederlandse
  infiltratie-acties hadden op een of ander wijze een link met het
  buitenland. Noot Een aantal infiltratieverzoeken heeft
  geen operationeel gevolg gekregen. Karstens zegt hierover tijdens
  zijn verhoor:

  De heer Karstens:
  Nogmaals, ik doel op de ontwikkelingen die zich na 1993
  hebben ingezet. Er is een groot aantal internationale verzoeken om
  assistentie gestopt omdat de buitenlandse instanties niets meer van
  zich lieten horen of omdat de operaties niet aan de voorwaarden
  voldeden. Dat kan ook nog. Er wordt dan bijvoorbeeld eerst een
  gesprek gevoerd, waarin wij tot de conclusie komen dat men, gelet
  op ons systeem en onze richtlijnen, eerst zijn huiswerk beter moet
  maken en later maar eens terug moet komen.
  Noot

  De verzoeken om rechtshulp komen onder meer van de buitenlandse
  liaison-officers die in Nederland zijn gestationeerd. Zij zijn
  allen officeel geaccrediteerd en hebben de diplomatieke status. In
  totaal verblijven er 34 liaison-officers uit dertien landen in
  Nederland. Met name de Verenigde Staten met tien liaison-officers
  en het Verenigd Koninkrijk met vijf zijn goed vertegenwoordigd.
  Cordinatie van hun activiteiten vindt plaats door de Afdeling
  liaisons van de CRI, onder het toezicht van de landelijke officier
  van justitie. Noot Over de controle op het functioneren
  van de buitenlandse liaison-officers zegt Barendregt tijdens zijn
  verhoor:

  De voorzitter:
  Dan is het natuurlijk ook nog mogelijk, dat de liaisons
  direct met de korpsen contact hebben.
  De heer Barendregt:
  Ja, dat voorbeeld gaf ik u daarnet. Dat is dus
  mogelijk.
  De voorzitter:
  Daar heeft u verder geen zicht op?
  De heer Barendregt:
  Daar hebben we niet altijd zicht op. Wij trachten wel – ik
  zal proberen dat nog strakker te doen – om die liaisons aan ons te
  binden met goede afspraken, zodat het wel gebeurt. Nogmaals, echt
  dwingen – wat de heer Theeuwes zegt – lukt echt niet.

  Noot

  De meeste liaison-officers houden zich bezig met drugzaken.

  De heer Theeuwes:
  De buitenlandse informatie die bijvoorbeeld door
  buitenlandse liaison-officieren die hier zijn gestationeerd wordt
  geleverd of die anderszins op ons afkomt proberen we van een
  codering te voorzien. De CID-chef waar die informatie terechtkomt,
  heeft behoefte aan deze codering en er ontstaat enige mate van
  zekerheid omtrent de waarde daarvan. Maar dit is niet altijd
  mogelijk. De eerste vraag bij de levering van dit soort
  buitenlandse informatie is altijd: wat is de waarde en hoe ben je
  er aan gekomen? Dat geeft een indicatie. Als een antwoord is
  verkregen uit het land waar de informatie vandaan komt, is het
  mogelijk om er een codering aan toe te kennen.
  De voorzitter:
  U zei daarnet dat dit op basis van vertrouwen gaat.
  De heer Theeuwes:
  Het is professioneel om aan buitenlandse liaison-officieren
  die hier gestationeerd zijn te vragen hoe de informatie tot stand
  is gekomen. Het is ook een gebruikelijke vraag van een buitenlandse
  liaison-officier die hier CID-informatie krijgt.

  Noot

  Tijdens het onderzoek rees de vraag of zij ook alles melden.

  De voorzitter:
  Moeten zij u alles melden wat zij hier aan opsporings- en
  inlichtingenactiviteiten inwinnen?
  De heer Theeuwes:
  Ze worden geacht dat te doen.
  De voorzitter:
  Maar ze doen het niet altijd.
  De heer Theeuwes:
  Er is geen sprake van een verplichting, ze worden geacht dat
  te doen. In Europees verband is er een raamregeling tot stand
  gebracht met betrekking tot de posting for liaison-officers. Per
  land in Europa bestaat de vrijheid om daar nadere voorschriften aan
  te verbinden. Ook Nederland heeft daartoe een poging
  ondernomen.
  De voorzitter:
  Een poging?
  De heer Theeuwes:
  Ja, ik spreek over een aantal jaren geleden. Ook de CRI
  is betrokken geweest bij het tot stand brengen van een
  hoeveelheid voorschriften waarmee we de liaison-officieren kunnen
  controleren. Destijds werd die wens uitgesproken naar aanleiding
  van incidenten met buitenlandse liaison-officieren hier.
  De voorzitter:
  Wat voor incidenten?
  De heer Theeuwes:
  Ik herinner me incidenten met de Amerikaanse collega’s op
  het terrein van het zelfstandig runnen van
  informanten en
  een affaire waarbij de Canadese collega informatie die hem in
  Nederland ter ore was gekomen had gebruikt om een hasj-zaak in de
  richting van Canada op te zetten. Dat was destijds aanleiding tot
  het stellen van vragen in de Tweede Kamer. Toen zijn er pogingen
  ondernomen om voorschriften tot stand te brengen om dit wat
  strakker te krijgen.
  De voorzitter:
  Dat is niet gelukt.
  De heer Theeuwes:
  Het is geen instrument waarmee de CRI de buitenlandse
  liaison- officieren krachtdadig kan controleren op hun
  handelen.
  Noot

  De Guidelines with regard to stationing liaison-officers
  in the Netherlands regelen de grenzen waarbinnen de
  liaison-officer moet opereren. Op dit moment wordt door de CRI
  gewerkt aan een handleiding voor de buitenlandse liaisons waarin
  wordt aangegeven aan welke voorwaarden rechtshulpverzoeken moeten
  voldoen. Voorts worden enkele controlepunten aangegeven ten aanzien
  van het voortraject van een buitenlands onderzoek zoals de
  vermelding van de totstandkoming, de waarde en de betrouwbaarheid
  van de informatie. Noot Tevens bestaat een richtlijn van
  de procureurs-generaal inzake de toepassing van artikel 552i Sv.
  Hierin staat onder meer dat informatievertrekking kan plaatsvinden
  op basis van afspraken die met individuele landen kunnen worden
  gemaakt.

  De heer Barendregt:
  Sinds kort zit ik de vergaderingen voor en ben ik
  operationeel verantwoordelijk voor de liaison-begeleiding. Ik weet
  ook niet of de
  DEAinformanten runnen. Ik heb daar te kort
  zicht op, maar ze worden geacht dit niet te doen.
  De voorzitter:
  Ze worden geacht het niet te doen, dat is duidelijk. Behoort
  dit tot het gebied waarover men elkaar geen vragen stelt?
  De heer Barendregt:
  Wij hebben toevallig gisteren vijf nieuwe liaisons
  toegesproken en de situatie in Nederland uitgelegd. Wij hebben ze
  duidelijk de richtlijnen voorgehouden. In de richtlijnen staat dat
  ze geacht worden zelfstandig geen
  informanten te runnen.
  Doen ze het toch, dan hebben we een diplomatiek probleem.
  De heer Vos:
  Ik wil hier nog even een vraag over stellen, want ik vind
  het antwoord wel heel subtiel. U zegt, dat u denkt van niet maar u
  weet niet of de
  DEA hier wellicht informanten runt.
  Denkt u het wel?
  De heer Barendregt:
  Ik herinner mij de afspraken die destijds zijn gemaakt. In
  de richtlijnen staat, dat ontmoetingen met personen in Nederland
  met de liaisons wel mogelijk zijn – dat kunnen dus ook

  informanten zijn – maar op het moment dat die informanten
  in Nederland actief zijn met betrekking tot Nederlandse
  misdrijven, moeten zij dat melden aan of de regio of aan de

  CRI. Kortom, een Amerikaanse collega kan best op Schiphol
  een ontmoeting hebben met een informant maar op het
  moment dat het Nederlandse raakvlakken heeft, moet hij dat melden.
  Ik ken geen gevallen, dat het gebeurd is en dat het niet gemeld
  is.
  Noot

  7.5.5 Uitvoering van Nederlandse assistentieverzoeken in het
  buitenland

  Uitgaande rechtshulpverzoeken zijn opgesteld volgens de regels van
  een van toepassing zijnd verdrag. Volgens de (summiere) rechtspraak
  mogen de officieren van justitie niet meer vragen dan wat in
  Nederland toelaatbaar is en waartoe zij zelf bevoegd zijn. Tevens
  dienen de Nederlandse politie-ambtenaren zich in het buitenland te
  houden aan de aldaar geldende rechtsregels. Wederom zal worden
  ingegaan op observatie, gecontroleerde aflevering, informanten en
  infiltratie. Een andersoortig verzoek om buitenlandse rechtshulp is
  bijvoorbeeld het verzoek aan de Turkse autoriteiten om
  GSM-telefoons in Turkije af te luisteren. Noot
  Grensoverschrijdende observatie door een Nederlands OT, al dan niet
  in het kader van gecontroleerde aflevering en doorlaten, komt
  regelmatig voor. Via het LCGO en de landelijke officier van
  justitie worden de buitenlandse autoriteiten op de hoogte gesteld.
  Dit is geregeld in de Schengen Uitvoerings overeenkomst (artikel
  40) en het VN-verdrag van Wenen (1988). Gebleken is dat de melding
  niet altijd wordt gedaan. In de XTC-zaak van het IRT (zie hoofdstuk
  drie) zijn diverse transporten gevolgd naar Engeland die niet aan
  de Engelse autoriteiten zijn gemeld.

  In 1993 heeft de LCGO bij 64 grensoverschrijdende
  observatie-acties bemiddeld naar Belgi en Duitsland, maar ook in
  het kader van gecontroleerde afleveringen naar Frankrijk of Spanje.
  Incidenteel wordt dan gebruik gemaakt van buitenlandse
  kentekenplaten. Niet alleen politile OT’s opereren
  grensoverschrijdend, ook de bijzondere opsporingsdiensten en
  bijvoorbeeld de douane doen dat. Het DTOO plaatst ter ondersteuning
  van observatie wel eens technische apparatuur zoals een peilzender
  in het buitenland en vervolgens worden aldaar ook de batterijen
  verwisseld. De Belgische rijkswacht maakt graag gebruik van de
  voorzieningen en expertise van het KLPD.

  In het buitenland gestationeerde Nederlandse liaison-officers
  worden regelmatig geconfronteerd met informanten die informatie
  bieden over criminele organisaties of drugtransporten. Dit was het
  geval in de Radar-zaak die door bemiddeling van de Colombiaanse
  liaison-officer tot stand kon komen.

  In Pakistan zijn er voorbeelden van informanten die tips over
  drugtransporten proberen te slijten. Een aantal hiervan is
  beroepsinformant. Soms wordt op geloofwaardige verhalen ingegaan en
  probeert de liaison-officer de zaak aan een Nederlands korps te
  slijten. Niet altijd blijkt het te gaan om een Nederlands belang,
  waarna geen actie op de aangekondigde partijen wordt ondernomen.
  Ook is dit wel te wijten aan capaciteitsproblemen, zo stelt
  Barendregt tijdens zijn verhoor. Noot De
  liaison-officers onderhouden contacten met informanten.

  De voorzitter:
  Hoeveel personen zijn er op dit moment bij de CRI
  geregistreerd als informant met wie in het buitenland door
  liaison-officers wordt gesproken?
  De heer Barendregt:
  (…) Het zijn er wat minder dan 20, die ingeschreven staan.
  Een beperkt aantal daarvan is op dit moment actief, althans levert
  informatie die actueel interessant is. Een
  informant die
  ingeschreven staat, is op zichzelf en ook vanuit de
  cordinatierol… hij kan zich ook in andere landen aandienen of
  zelfs in Nederland… om die gegevens vast te houden ter
  cordinatie. Wij coderen ook
  informanten in een
  coderingssysteem om doublures te voorkomen en om te cordineren. Het
  aantal actuele
  informanten is echter op de vingers van n
  hand te tellen die op dit moment voor de
  CRI informatie
  produceren.
  De voorzitter:
  Worden ze ook gestuurd?
  De heer Barendregt:
  Wij sturen niet, althans wij sturen in de zin… Daarmee
  geef ik tevens aan, dat wij niet zelfstandig operationeel runnen en
  zeker niet in het buitenland. Dat zouden wij, omgekeerd, het
  buitenland ook niet in dank afnemen als zij in Nederland

  informanten runnen zonder dat wij dat weten… (…)
  De heer Barendregt:
  …het is een situatie waarin wij of samenwerken met het
  betreffende land, sterker nog, waarin wij
  informanten die
  zich bij ons aandienen zich eventueel overgeven aan de lokale
  autoriteiten of het geeft de situatie, dat het inderdaad voor de
  Nederlandse situatie direct interessant is. Dan zoeken wij een
  competente, een verantwoordelijke recherchechef of CID-chef of
  een
  CID-officier van justitie, na overigens de zaak
  besproken te hebben – in dit geval – met de landelijke officier van
  justitie of wij inderdaad aan de hand van de informatie die wordt
  geboden met zo’n persoon in zee willen gaan. Wij toetsen aan de
  hand van de bekende criteria zoals rechtmatigheid etcetera. Als
  zo’n
  informant inderdaad blijft komen aan die post in het
  buitenland, hebben wij de praktische invalshoek waarin wij de
  contacten onderhouden, maar onder verantwoordelijkheid van een
  lokale CID-chef.
  De voorzitter:
  In Nederland?
  De heer Barendregt:
  Nee, ook in het buitenland.
  De voorzitter:
  Maar in het buitenland heb je toch geen CID-chefs, want je
  hebt er geen
  CID?
  De heer Barendregt:
  Nee, maar de instructies die wij geven… de sturing op zich
  vindt dus niet door ons plaats. Als instructies worden gegeven,
  proberen wij in de eerste plaats die
  informantdirect te
  koppelen aan de
  CID. Gelet op de reisafstand en de kosten
  kan gevraagd worden om nog even de contacten te onderhouden. Wordt
  het echt operationeel en is er echt sprake van runnen, van inzetten
  van de
  informant, dan is het de regionale CIDdie de
  contacten onderhoudt. Dan kunnen wij daarin hooguit nog
  assisteren.
  Noot

  Infiltratie door Nederlandse politie-infiltranten in het
  buitenland komt voor. In principe blijft de infiltrant gebonden aan
  de Nederlandse rechtsregels.

  De voorzitter:
  Kan dat wel met verschillende systemen en met verschillende
  vormen van geaccepteerd zijn van uitlokking, minder uitlokking,
  meer uitlokking?
  De heer Karstens:
  In dat verband wil ik er toch op wijzen dat de meeste landen
  wel een soort uitlokkingscriterium hanteren.
  De voorzitter:
  Dat criterium wordt toch zeer verschillend
  gehanteerd?
  De heer Karstens:
  Het is werkbaar op dit moment. De Nederlandse infiltrant die
  op buitenlands grondgebied optreedt, heeft zich te houden aan de
  regelgeving van dat betreffende land. Als die regelgeving
  uitgebreider is, dan heeft hij zich te houden aan de eigen
  Nederlandse regelgeving.
  De voorzitter:
  De Nederlandse regelgeving kent voorlopig toch slechts een
  vaag aantal richtlijnen?
  De heer Karstens:
  U heeft mij al eens eerder gevraagd of ik tegen legalisering
  ben. Op zichzelf ben ik niet tegen wetgeving op dit gebied. Ik hoop
  alleen dat er kaderwetgeving zal ontstaan en geen strak keurslijf
  die onze mogelijkheden aanzienlijk aan banden legt. Met de
  richtlijn uit 1991 kan ik nog steeds onder voldoende waarborgen
  opereren.
  Noot

  In principe gaat een Nederlands begeleidingsteam mee. Dit is
  bijvoorbeeld gebeurd in de Contrat-zaak. Een aantal Nederlandse
  politie-infiltranten heeft een belangrijke rol gespeeld in een
  Canadese zaak, die mede hierdoor uiteindelijk succesvol kon worden
  afgerond. Noot Ook in het onderzoek van het kernteam
  Noord-Oost-Nederland is door een Nederlandse politie- infiltrant ,
  dit keer ten behoeve van een Nederlandse onderzoek, genfiltreerd in
  het buitenland. Hij is afgereisd naar Turkije om besprekingen te
  voeren met Turkse verdachten. Dit traject is besproken met de
  minister en goedkeuring is verleend zowel door de Nederlandse
  minister van Justitie als door de Turkse autoriteiten.
  Noot De uitvoering van Nederlandse rechtshulpverzoeken
  in het buitenland gebeurt meestal, indien aanwezig, via aldaar
  gestationeerde Nederlandse verbindingsofficieren. In 18 landen
  heeft Nederland liaison-officers gestationeerd, allen met de
  diplomatieke status met uitzondering van de twee liaison-officers
  op de Antillen aangezien dit geen buitenland is. De ambassadeur is
  verantwoordelijk voor hun optreden. Verder dient de liaison-officer
  dagrapportages in te dienen bij de Afdeling liaisons. In de
  praktijk heeft hij veel handelingsvrijheid. De liaison-officer
  richt zich onder andere op de informatie-inwinning ter zake van de
  georganiseerde misdaad, met name met een link naar Nederland.

  De voorzitter:
  Wat doet een liaison-officer voor de CRI in
  Thailand en Pakistan, behalve zijn ogen en oren goed open
  houden?
  De heer Theeuwes:
  Hij zal behalve kijken en luisteren in samenspraak met zijn
  Thaise respectievelijk Pakistaanse collega’s proberen om zicht te
  krijgen op criminele organisaties, met name organisaties die in de
  richting van Nederland bezig zijn met de smokkel van verdovende
  middelen. We praten hier over stationeringen van

  liaison-officers in bronlanden, waar de verdovende middelen
  vandaan komen.
  De voorzitter:
  Doet u daar ook directe recherchefuncties in zo’n land, toen
  u daar zat?
  De heer Theeuwes:
  Neen, het woord liaison houdt het in feite al in:
  verbindingsofficier, het rechtstreeks uitoefenen van de
  recherchefunctie in de zin van het zelf doen van verhoren, het
  meegaan met een eventuele arrestatie, komt niet voor. De

  liaison-officer is niet bij het daadwerkelijke recherchewerk in
  die landen betrokken.
  De voorzitter:
  Maar een liaison-officer kan wel, zoals we gezien
  hebben – zij het misschien voor kortere tijd – in dat land een

  informant runnen?
  De heer Theeuwes:
  U gebruikt het woord runnen. Ik zou dat eraf willen halen.
  Dan houden we over dat een
  liaison-officer wel eens in
  aanraking komt met een
  informant in het buitenland. Runnen
  heeft in de Engelse betekenis toch iets in zich van sturen en dan
  zit je toch al gauw in de richting van de
  infiltratie. Daar
  is hier al uitgebreid over gesproken. Ik zou het eerder willen
  noemen een gesprek met iemand, die zich op een Nederlandse
  vertegenwoordiging in het buitenland waarvan bekend is dat er
  een
  liaison-officer zit – en wij zijn daar vrij open in –
  met een verhaal meldt dat hij wel kwijt wil maar die toch anoniem
  wenst te blijven.
  De voorzitter:
  Wat doet u met zo’n verhaal?
  De heer Theeuwes:
  Zo’n verhaal hoor ik aan. Het is natuurlijk een tijd geleden
  dat ik dat gedaan heb en ik rapporteer de inhoud, voorzover
  relevant en voorzover die kan aansluiten bij een Nederlands
  onderzoek richting Nederland.
  Noot

  Veel informatie komt van lokale informanten, maar ook de
  liaison-officers onderling wisselen informatie uit.

  De heer Theeuwes:
  Ja, maar dat hoeft niet te beginnen met een
  informantenverhaal. Er zijn bijvoorbeeld organisaties onderzocht in
  samenwerking met de Thaise politie naar aanleiding van informatie
  die van een heel andere plek ter wereld kwam. De Royal
  Hongkong-police, waar wij in Thailand redelijk veel zaken mee
  deden, gaf bijvoorbeeld aan dat men van een
  informanthoorde
  dat een paar koeriers onderweg waren naar Bangkok om herone op te
  halen die vervolgens naar Nederland moest worden getransporteerd.
  Het logische gevolg van die informatie was dat, gezien de
  Nederlandse betrokkenheid, de Nederlandse liaison-officier daarbij
  werd ingeschakeld. In samenwerking met de Thaise politie werd
  geprobeerd de koeriers in Bangkok of elders op te sporen om vast te
  stellen op welk tijdstip ze naar Nederland zouden vertrekken.

  Noot

  Ook de politiekorpsen komen via de ARI’s met gerichte vragen op
  allerlei terreinen. De liaison-officer wordt wel gevraagd enige
  kleine observaties te verrichten in het gastland bijvoorbeeld het
  vaststellen van het vertrek van een persoon van de luchthaven. Ook
  het volgen van verdachten en informanten in Nederlandse onderzoeken
  komt voor. Tevens hebben zij een feitelijke CID-status zodat zij de
  verkregen informatie eventueel gecodeerd kunnen doorgeven aan de
  LCID.

  De voorzitter:
  Wanneer wordt iemand nu bij de CRI als
  informantingeschreven in zo’n situatie?
  De heer Theeuwes:
  In zo’n situatie vindt een inschrijving plaats bij de
  CRI, waarbij aan het hoofd van de afdeling, in dit geval de heer
  Barendregt, bekend wordt gemaakt wie het is die zich met een
  hoeveelheid informatie gemeld heeft. Dat is een zogenaamd
  informantendossier A. Vervolgens komt de informatie van die

  informant in aanvulling op die personalia richting Nederland en
  komt in een apart dossier terecht. Ik noem hem echter getuige,
  omdat ik het runnen er even af wilde halen.
  De voorzitter:
  Maar het is toch geen getuige, want hij wil het voorlopig
  alleen aan u vertellen.
  De heer Theeuwes:
  Hij wenst anoniem te blijven en op datzelfde moment zou je
  kunnen zeggen, dat er sprake is van een
  informant. Ik wilde
  echter even een onderscheid maken tussen het luisteren naar een
  verhaal in het buitenland dat op een
  liaison-officerafkomt
  en het runnen van een
  informant in het buitenland. Ik denk,
  dat daar een wezenlijk verschil tussen zit.

  Noot

  Op het moment zijn bij de Afdeling liaisons van de CRI twee
  liaison-officers in opleiding die bijzondere opdrachten in
  specifieke zaken kunnen verrichten in landen zonder een post.
  Bovendien hebben ook andere Nederlandse diensten de beschikking
  over eigen mensen in het buitenland. Zo hebben de BVD en de
  Immigratie- en Naturalisatiedienst in diverse landen eigen
  verbindingsofficieren. Ook het Douane Informatie Centrum (DIC)
  heeft liaison- officers in het buitenland te weten n in Parijs, n
  in Bonn en binnenkort n in Londen.

  7.5.6 Beoordeling

  De commissie is van oordeel dat er nauwelijks controle is op de
  rechtmatigheid van de uit het buitenland verkregen informatie. Bij
  het omgaan met uit het buitenland afkomstige informatie wordt
  gehandeld naar het vertrouwensbeginsel. Controle is derhalve niet
  gebruikelijk. De commissie acht dit een onwenselijke situatie omdat
  de informatie ook door uitlokking kan zijn verkregen. Een gezond
  wantrouwen is hier naar het oordeel van de commissie op zijn
  plaats. De commissie is van oordeel dat alle politie-informatie aan
  en van de korpsen eerst de CRI moet passeren. De CRI dient de
  waarde van de informatie te toetsen. De buitenlandse
  opsporingsinformatie dient alszodanig herkenbaar te zijn.

  De commissie is van oordeel dat de inzet van buitenlandse
  infiltranten slechts toegestaan is met instemming vooraf door de
  landelijk CRI-officier van justitie en onder regie van de CRI. De
  identiteit van de buitenlandse infiltrant moet in ieder geval bij
  het hoofd van de ANCPI bekend zijn.

  De commissie is van oordeel dat de samenwerking tussen de
  Nederlandse opsporingsdiensten en buitenlandse opsporingsdiensten
  (in het bijzonder de DEA en het BKA) een nadere reglementering
  behoeft voor wat betreft het gebonden zijn aan Nederlandse regels
  en rapportage aan Nederlandse instanties.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken