• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 8.3 Tactische recherche

  8.3 Tactische recherche

  8.3.1 Inleiding

  Rond 1900 wordt binnen de politie de scheiding aangebracht
  tussen de algemene politiedienst en de justitile dienst. Later
  groeide dit uit tot de scheiding tussen de surveillancedienst en de
  recherche. De recherche verzamelt inlichtingen over strafbare
  feiten en personen die daarvan verdacht worden, teneinde de
  onderliggende strafzaken bij het OM aan te brengen ter afdoening.
  Noot De tactisch rechercheur is derhalve georinteerd op
  het aanleveren van bewijsmateriaal voor concrete zaken.

  De commissie heeft de tactische recherche in de politieregio’s
  nader onderzocht door middel van gesprekken en aangeleverde
  documenten. Noot Een aantal regio’s is meer specifiek
  onderwerp van onderzoek geweest. Noot

  8.3.2 Organisatie

  Organisatie, juridische basis en opleiding

  Voor de organisatie van de tactische recherche bestaat geen
  afzonderlijke wettelijke regeling. Het bestaan van de tactische
  recherche ligt waarschijnlijk zo voor de hand dat een nadere
  regeling nooit nodig is geacht. De tactische recherche is op
  verschillende niveaus binnen de politie aanwezig: kernteam
  (interregionaal), regiopolitie (regionaal), districtspolitie
  (lokaal) en de basiseenheden. De zwaarte van de zaken van de
  verschillende tactische recherche-eenheden varieert. De
  interregionale en regionale recherche-eenheden voeren
  opsporingsonderzoeken uit naar de grotere criminele organisaties.
  De districtsrecherche houdt zich bezig met onderzoeken naar de meer
  lokaal gebonden criminaliteit, ook als het ernstige zaken betreft.
  Er bestaat een grote variatie in functies en overlegvormen per
  tactische recherche. Hoewel functioneel wel parallellen bestaan,
  zijn er zeer veel verschillende benamingen en organisatievormen.
  Van organisatorische
  uniformiteit is nauwelijks sprake. Regionale en persoonlijke
  voorkeuren spelen een belangrijke rol bij de inrichting van de
  recherche. De omvang van de recherche is afhankelijk van de regio.
  Gemiddeld bestaat een recherche-afdeling uit n tot vier procent van
  het aantal politiemensen per korps. Belangrijke beslissingen over
  de voortgang van een zaak worden genomen in het vierspan officier
  van justitie zware criminaliteit, CID-officier van justitie, hoofd
  tactische recherche en CID-chef. Steeds vaker wordt het primaat van
  de tactische recherche benadrukt. De CID dient de tactische
  recherche te ondersteunen. Er bestaan nog geen specifieke
  opleidingsvereisten voor regionale tactische rechercheurs. Evenmin
  is er een verplichte basisopleiding. Het volgen van een tweetal
  cursussen, de recherche basiscursus en de cursus algemene
  recherche, is steeds vaker voorwaarde voor het werken binnen een
  recherche-afdeling. Voor leidinggevenden binnen de recherche
  bestaan nauwelijks cursussen. De commissie constateert veel
  klachten over de afnemende kwaliteit van de rechercheleiding.
  Daarbij valt op dat slechts enkele korpschefs een
  recherche-achtergrond hebben.

  8.3.3 Onderzoeken en methoden

  Het aantal onderzoeken dat door de regionale tactische recherche
  per jaar wordt uitgevoerd varieert van n tot zeven. Meer dan de
  helft van het aantal onderzoeken van de regionale rechercheteams
  heeft betrekking op verdovende middelen. Noot In de
  meeste regio’s wordt de keuze welke zaak zal worden aangepakt
  gemaakt door de rechercheleiding, de CID en het OM. Soms wordt het
  bestuur in die keuze betrokken.

  De heer Koekkoek :
  Ik wilde u vervolgens vragen over de prioritering in de zin
  van de keuze van de onderzoeken die de politie, ook uw korps,
  uitvoert. In hoeverre heeft u daar, als korpschef, invloed
  op?
  De heer Wiarda:
  In de afgelopen jaren heeft zich daar een groei in
  voorgedaan, die er nu toe leidt dat de prioriteitskeuzen een
  onderwerp zijn in de regionale driehoek: een punt van overleg
  tussen de hoofdofficier van justitie, de
  korpsbeheerder en
  de korpschef. In het verleden is dat niet altijd zo geweest en werd
  de onderwerpenkeuze in sterke mate in de politile, justitile lijn
  bepaald. De ontwikkeling daarin is zo geweest, dat we komen uit een
  periode van 10, 15 jaar geleden waarin onderzoeken startten als er
  een aangifte was van een benadeelde. En als er een aangifte is van
  een benadeelde moet de politie een opsporingsonderzoek doen. Dan
  ontstaat er overleg met Justitie en dan gaat er een onderzoek
  lopen. Toen het verschijnsel georganiseerde criminaliteit sterker
  naar voren kwam, ontstond en sterker werd ontdekt, werd het accent
  verlegd niet meer zozeer naar de aangifte van de benadeelde maar
  naar het kiezen van een bepaalde groepering waar onderzoek op wordt
  verricht. Vanuit de stijl zoals die altijd had gegolden, bleef dat
  dus heel sterk in de politile, justitile lijn liggen. Van
  lieverlede hebben wij ontdekt, dat met name de vraag van de
  maatschappelijke relevantie in de prioritering een zeer
  bestuurlijke vraag is. Een van de eerste terreinen waarop dat
  nadrukkelijk naar voren kwam, was het terrein van de
  milieucriminaliteit, die heel sterk vanaf de bestuurlijke kant is
  ingezet veel meer dan van de justitile kant. Een tweede voorbeeld,
  een voorbeeld uit mijn eigen praktijk, is de problematiek van de
  horeca in de stad Utrecht, wat typisch ook een problematiek is van
  het bestuur van de gemeente Utrecht. Daar komt de behoefte naar
  voren om daar een scherper beeld van te krijgen, niet alleen in de
  vorm van een analyse uit open bronnen maar ook een analyse uit
  criminaliteitsgegevens. Zo zijn we nu op het punt aangeland, dat er
  geen nieuwe grote projecten meer worden gestart zonder dat de
  regionale driehoek zich daarover heeft gebogen.

  Noot

  De basis van deze keuze wordt in een aantal gevallen gevormd door
  de aanwezige CID-informatie. De wijze waarop men die informatie
  toetst, evalueert en aanvult, verschilt per regio. In enkele
  regio’s zijn platforms ingesteld die een voorstel doen voor de te
  onderzoeken zaken. Bij de besluitvorming speelt de organisatiegraad
  van de criminele doelgroep mee. De CID maakt hiervan een
  inschatting aan de hand van de CBO/CRI-criteria. Ook spelen de door
  de tactische recherche in te schatten haalbaarheid en de regionale
  prioriteitenstelling een rol.

  De tactische recherche gebruikt in principe opsporingsmethoden
  die op de zitting in het openbaar te verantwoorden zijn. Immers, in
  processen-verbaal en op de zitting moet alles gerelateerd worden
  wat zij gedaan heeft. Wanneer dit niet mogelijk is, zoals
  bijvoorbeeld in het geval van de noodzaak van geheimhouding of bij
  sturingsinformatie, wordt de CID gevraagd gegevens te vergaren. De
  keuze voor de wijze waarop dit gebeurt is aan de CID, of eventueel
  aan het observatieteam (OT) of arrestatieteam (AT). Voor allerlei
  geavanceerde vormen van observatie doet de tactische recherche een
  beroep op ondersteunende diensten als het OT, het AT, de Sectie
  Technische Ondersteuning (STO) en de Dienst Technische Operationele
  Ondersteuning (DTOO). Het gaat dan om volgen, inkijkoperaties,
  plaatsbepalingsapparatuur, huiszoekingen, afluisteren van telefoon,
  fax en mobiele telefoons, scannen en peilen. Vanwege het ontbreken
  van capaciteit van de OT’s observeren tactische rechercheurs
  geregeld zelf. De tactische recherche runt in principe geen
  informanten. Over het algemeen vindt dit plaats door de CID. In
  het verleden runde de tactische recherche wel informanten. De
  commissie acht het niet uitgesloten dat incidenteel tactische
  rechercheurs contacten hebben die te kenschetsen zijn als
  informanten. Het gaat dan vooral om tipgevers of eenmalige
  informatiegevers.

  Infiltratie kan plaatsvinden ten behoeve van een tactische
  recherche-eenheid. Dit betreft politile infiltratie die wordt
  uitgevoerd door een apart onderdeel, het politile infiltratie team
  (PIT). Dit gebeurt altijd met toestemming van een officier van
  justitie.

  De vastlegging van gebruikte methoden varieert van geen
  vastlegging tot vastlegging in een eigen PC, journaal, dagrapport
  of proces-verbaal. Er is verschil in de inhoud van de informatie
  die wordt opgeslagen.

  8.3.4 Samenwerking

  Tactische recherche en CID

  De samenwerking bestaat hieruit dat de CID faciliterend werk
  verricht voor het tactisch onderzoek. Een tactisch onderzoek kan
  aanvangen op basis van CID-informatie en lopende het onderzoek kan
  dit steeds gevoed worden door sturingsinformatie van de CID.

  In de vorige paragraaf over de CID is reeds ingegaan op de vaak
  moeizame aard van de relatie tussen de CID en de tactische
  recherche. In incidentele gevallen is sprake van
  informatie-uitwisseling tussen de CID en de tactische recherche
  door middel van informele contacten.

  De heer De Graaf:
  U bent wel recherchechef en moet dus enig zicht hebben op
  datgene wat er gebeurt.
  De heer Welten:
  Absoluut.
  De heer De Graaf:
  Gaat u regelmatig zelf kijken bij de CID?
  De heer Welten:
  Ja zeker. De CID zit, zoals dat heet, verderop in de
  gang en wij spreken elkaar heel regelmatig, heel regelmatig.

  Noot

  Recherche onderling

  De regionalisering heeft tot gevolg gehad dat omvangrijke
  regionale afdelingen zijn ontstaan die niet meer afhankelijk zijn
  van allerlei ad hoc samenwerkingsverbanden, zoals in de oude
  situatie het geval was. De commissie heeft geen wezenlijke
  problemen gesignaleerd in de verhoudingen tussen de
  recherche-eenheden op dit niveau. Indien noodzakelijk wordt
  informatie uitgewisseld en wordt geleerd van elkaars fouten en
  successen. Tussen recherche-eenheden op regionaal en
  districtsniveau kan de situatie anders liggen. Hier is de
  samenwerking niet altijd soepel.

  De CRI levert de recherche-eenheden specialistische kennis. De
  CRI vervult tevens een verwijzingsfunctie naar andere
  recherche-eenheden die met vergelijkbare onderzoeken bezig zijn. Om
  de afstand tussen de CRI in Zoetermeer en de regiokorpsen te
  verkleinen zijn vijf regionale steunpunten ingericht, de zogenaamde
  Afdelingen recherche-informatie (ARI’s). Naast een goede
  informatie-uitwisseling verzorgen de ARI’s ook concrete
  recherche-ondersteuning bij opsporingsonderzoeken en bemiddelen zij
  bij internationale rechtshulp. De ARI’s hebben een interregionaal
  karakter. De commissie heeft geconstateerd dat dit niet altijd uit
  de verf komt. Zo is de ARI-Zuidwest sterk op de regio Rotterdam
  gericht.

  8.3.5 Sturing en controle

  Openbaar ministerie

  Grote opsporingsonderzoeken worden intensief begeleid door
  zaaksofficieren van justitie. De zaaksofficier van justitie heeft
  regelmatig contact met de recherche-eenheid over de voortgang van
  het onderzoek. De zaaksofficier van justitie speelt een cruciale
  rol bij het goedkeuren van de te gebruiken opsporingsmethoden.
  Aangezien de zaaksofficier degene is die later ter zitting de
  methoden moet verdedigen, is een voorafgaande afweging over de
  inzet noodzakelijk.

  De commissie heeft kunnen constateren dat de zaaksofficieren van
  justitie over het algemeen een redelijk zicht hebben op de
  activiteiten van de recherche-eenheden en op de ingezette
  opsporingsmethoden. De sturing en controle door de zaaksofficieren
  van justitie van de recherche-eenheid is intensiever en beter dan
  de sturing en controle door de CID-officieren van justitie van de
  CID. In eerdere hoofdstukken heeft de commissie weliswaar enkele
  voorbeelden gegeven van strafzaken waarin noch de CID-officier noch
  de zaaksofficier van justitie op de hoogte was van bepaalde
  opsporingsmethoden. De commissie heeft echter de indruk dat dit
  meer uitzondering is dan regel. De tactische recherche laat zich
  ook beter sturen en controleren dan de CID, aangezien de
  tactische recherche slechts die methoden hanteert die ter zitting
  openbaar kunnen worden verantwoord en zij haar handelen bij
  proces-verbaal vastlegt.

  Korpsleiding en korpsbeheerder

  De korpsleiding draagt binnen het korps de verantwoordelijkheid
  voor de sturing en controle van de recherche. Noot Veelal is n van
  de leden van de korpsleiding, naast vele andere taken, belast met
  recherche-aangelegenheden. De recherche heeft de afgelopen tien
  jaren binnen de leiding van een aantal korpsen niet veel prioriteit
  gehad. De aandacht ging uit naar andere zaken dan de opsporing van
  georganiseerde criminaliteit. Lokale belangen streden hier met
  nationale belangen. Aandacht voor de openbare orde en het
  leefklimaat woog zwaarder dan de bestrijding van de zware
  criminaliteit.

  De voorzitter:
  Sinds wanneer bent u direct betrokken bij het onderwerp
  zwaar georganiseerde criminaliteit? Ik vraag dit omdat veel
  korpschefs deze achtergrond niet hebben.
  De heer Straver:
  Dat klopt en dat geldt ook voor mij. Ik was vooral bezig met
  veiligheid in mijn stad en mijn regio. Betrokkenheid bij de zware
  en georganiseerde criminaliteit was op afstand en is pas na de
  IRT-affaire heel intensief geworden. Sinds de twee voorgaande
  kabinetten is vanuit de politiek steeds meer aandacht gevraagd voor
  de georganiseerde criminaliteit. De regionale
  criminele
  inlichtingendiensten kregen mensen en middelen voor de BFO’s
  (bureaus financile ondersteuning). De reorganisatie van de politie
  in het begin van de jaren negentig had mede als doel de aanpak van
  de zware en georganiseerde criminaliteit beter te doen verlopen. In
  de sfeer van mensen en middelen is er veel gebeurd. Wij hebben de
  korpsen opgebouwd en de nieuwe onderdelen opgericht. Er werd niet
  gepraat over beleidskaders voor het proactieve recherchewerk. Als
  ik terugkijk, en dit gold niet alleen voor Haarlem maar voor het
  hele land, heeft de ontwikkeling van de methode van het proactieve
  recherchewerk, eigenlijk de ontwikkeling van het inlichtingenwerk
  op het gebied van de criminaliteit, zich voltrokken in een
  wisselwerking tussen CID-chefs,
  CID-officieren van justitie
  en een enkele gengageerde recherchechef en officier die zich bezig
  hield met de georganiseerde zware criminaliteit.

  Noot
  Bij de recente reorganisatie van de politie heeft de herinrichting
  van de recherche een ondergeschikte rol gespeeld.
  De korpsbeheerder draagt verantwoordelijkheid voor het beheer van
  de recherche. De recherche kreeg tot voor kort weinig aandacht van
  de korpsbeheerder en van de regionale driehoek (hoofdofficier,
  korpschef en de korpsbeheerder). Een uitzondering hierop vormen de
  burgemeesters van de grote steden. Hier bestaat veel overlast van
  georganiseerde criminaliteit. Inmiddels lijkt in de aandacht van
  korpsbeheerders op de recherche verandering te zijn gekomen onder
  invloed van de IRT-affaire en de parlementaire enqute.

  8.3.6 Beoordeling

  De methoden en de organisatie van de tactische recherche, de
  voorwaarden waaronder de tactische recherche wordt ingezet en de
  sturing en controle van de tactische recherche moeten worden
  genormeerd. De tactische recherche hanteert vrijwel steeds methoden
  die wettelijk genormeerd zijn. De voorwaarden waaronder die
  methoden worden ingezet, alsmede de sturing en controle zorgen over
  het algemeen niet voor onoverkomelijke problemen. Incidenteel heeft
  de commissie geconstateerd dat er communicatiestoornissen zijn
  tussen zaaksofficieren van justitie en de rechercheleiding over het
  gebruik van methoden. De door de tactische recherche gehanteerde
  methoden komen over het algemeen in het openbaar ter zitting ter
  sprake. Van geheimhouding van methoden door de tactische recherche
  is de commissie weinig gebleken. Over het algemeen acht de
  commissie de vastlegging van de gebruikte methoden door de
  tactische recherche voldoende. In het merendeel van de gevallen
  vindt dit plaats in een proces-verbaal. In een aantal gevallen
  moest de rechter apart verzoeken om een methoden-proces-verbaal,
  namelijk als de verdediging aannemelijk kon maken dat methoden
  waren gehanteerd die niet bij proces-verbaal waren gemeld. Dit acht
  de commissie een onwenselijke situatie. De commissie is van oordeel
  dat alle methoden die door of in opdracht van de tactische
  recherche worden gehanteerd bij proces-verbaal ter toetsing aan de
  rechter moeten worden voorgelegd.

  De sturing en controle van de tactische recherche door de
  zaaksofficieren van justitie acht de commissie beter dan de sturing
  en controle van de CID door de CID-officieren van justitie. Indien
  officieren van justitie hun gezag uitoefenen en de politie
  openstaat voor sturing en controle, blijkt het mogelijk te zijn
  politie-onderdelen daadwerkelijk te sturen en te controleren.

  De commissie heeft wel gesignaleerd dat recherche-eenheden in
  een aantal gevallen een grote invloed
  hebben op de keuze van de te onderzoeken zaken. De recherche levert
  de informatie aan op basis waarvan een beslissing moet worden
  genomen. Het OM heeft dan weinig mogelijkheden om tot een eigen
  afweging te komen. Dit geldt des te meer indien een platform
  criminaliteits-beheersing een beslissing neemt over de te
  onderzoeken zaken. Het OM laat de vrijheid om te beslissen welke
  strafzaken moeten worden opgespoord te veel inperken. Het OM kan
  aan een ieder advies vragen over de aan te pakken strafzaken. De
  uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de keuze van de te
  onderzoeken strafzaken ligt bij het OM. Het OM dient die
  verantwoordelijkheid ten volle te nemen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken