• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 8.4 Ondersteunende diensten

  8.4 Ondersteunende diensten

  8.4.1 Inleiding

  De CID-en en de tactische recherche maken gebruik van
  verschillende ondersteunende eenheden. Het gaat daarbij om eenheden
  die werkzaamheden met een geheim karakter verrichten, met name
  observatie-acties. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de
  organisatie en het functioneren van observatieteams (OT’s),
  arrestatieteams (AT’s), Secties technische ondersteuning (STO’s),
  de Dienst technisch operationele ondersteuning (DTOO) van het Korps
  landelijke politiediensten (KLPD), de politile infiltratieteams
  (PIT’s) en de bureaus financile ondersteuning (BFO’s).

  De commissie heeft alle regio’s gevraagd relevante documenten
  over deze ondersteunende diensten toe te sturen. In verschillende
  regio’s zijn uitgebreide interviews gehouden met leden van deze
  diensten. Tenslotte heeft de commissie enkele leden van deze teams
  gehoord teneinde een beeld te kunnen krijgen van de activiteiten
  van deze teams.

  8.4.2 Werkzaamheden, juridische basis en omvang

  Een OT houdt zich bezig met het onopvallend waarnemen van
  bewegingen van verdachten, CID-subjecten en anderen. Niet elke
  politieregio beschikt over een observatieteam. In een aantal
  gevallen wordt interregionaal samengewerkt. Van de bijzondere
  opsporingsdiensten beschikken de FIOD en de AID over een eigen OT.
  Hiervan wordt bij capaciteitsgebrek ook door de politie gebruik
  gemaakt. De omvang van de OT’s varieert, onder meer afhankelijk van
  de omvang van de regio, van tien tot zestig personen. Nederland
  heeft vijf Schengen-observatieteams ingesteld die op verzoek van
  het buitenland observatiewerkzaamheden in Nederland uitvoeren. Deze
  OT’s verrichten in de praktijk veelal reguliere
  observatiewerkzaamheden voor de regio’s, maar zijn te allen tijde
  inzetbaar voor het uitvoeren van buitenlandse verzoeken.

  De acht AT’s in Nederland houden zich het grootste deel van de
  tijd bezig met het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten.
  Daarnaast assisteren zij de CID-en en de tactische recherche bij
  enkele zeer specifieke observatiemethoden. Noot Vanwege
  technische en andere vaardigheden worden zij geregeld ingezet voor
  inkijkoperaties en het plaatsen van plaatsbepalingsapparatuur.
  Hoewel dit soort bezigheden niet specifiek vermeld staat in de
  taakomschrijving van de AT’s, is het de commissie gebleken dat
  CID-en en tactische recherche met enige regelmaat hiervoor gebruik
  maken van deze AT’s. Tegenwoordig bedienen de meeste
  arrestatieteams meer dan n regio en worden zij dan ook door meer
  dan n regio via convenanten gefinancierd. Of inkijkoperaties en het
  onopgemerkt aanbrengen van apparatuur ook tot de werkzaamheden
  behoren, staat soms wel en soms niet in die convenanten vermeld.
  Dat soort werkzaamheden wordt in ieder geval niet genoemd in het
  Besluit beheer regionale politiekorpsen (BBRP). Naast het AT voert
  ook het OT, behalve de genoemde functies in het BBRP, nog andere
  taken uit. De taken van de STO en de DTOO zijn niet vastgelegd in
  op de wet gebaseerde regelingen. De STO’s verzorgen de technische
  kant van het observeren van personen, zoals het plaatsen van
  video-camera’s. Zij hebben onder andere audio-, video- en
  radio-apparatuur en eenvoudige plaatsbepalingsapparatuur ter
  beschikking ten behoeve van de recherche. De STO’s onderhouden de
  apparatuur en vervaardigen specifieke toepassingen van bestaande
  apparatuur. Door hun technische kennis worden zij ook ingeschakeld
  als die apparatuur moet worden aangebracht en in werking gesteld.
  De STO bestaat bij de meeste korpsen maar uit enkele personen.

  Het OT en de STO zijn soms onderdeel van de CID en soms
  onderdeel van een ander deel van de recherche. Per regio zijn het
  OT en de STO verschillend georganiseerd. De capaciteit van het OT
  is veelal onvoldoende om aan alle aanvragen tot observatie te
  voldoen.

  De Dienst technische operationele ondersteuning van het KLPD is
  een landelijke dienst die technische ondersteuning bij
  observatiewerkzaamheden verleent, apparatuur uitleent en
  faciliteiten als het videolaboratorium ter beschikking stelt (zie
  verder tabel). Ook worden wel eens inkijkoperaties verricht
  wanneer
  deze onder moeilijke omstandigheden moeten worden uitgevoerd. Het
  plaatsen van peilbakens is een specialisme van de DTOO. De DTOO
  beschikt over een sleutelcentrale, waardoor het in principe
  mogelijk is alle sloten te openen. Nagenoeg alle korpsen maken
  gebruik van deze dienst.

  Assistentie aanvragen in recherchezaken van alle regio’s aan
  het DTOO in 1995 en 1994

  Tabel

  Over de jaren 1992 en 1993 is slechts het totale aantal
  verzoeken om assistentie in recherchezaken bekend. Dit zijn
  respectievelijk 485 en 806 aanvragen. Uit deze gegevens, inclusief
  de totalen uit de tabel, blijkt een aanzienlijke toename van
  assistentieverzoeken aan het DTOO over de afgelopen vier jaren.
  Over 1992-1994 zijn de cijfers over daadwerkelijke inzetten
  niet paraat, maar de gegevens hierover uit 1995 geven een
  indicatie. Vijftien procent van de verzoeken om assistentie wordt
  niet ingewilligd. Redenen van tactische, technische of juridische
  aard liggen hieraan ten grondslag. Om het gebruik van het
  videolaboratorium, sema-kloon en het plaatsen van peilbakens blijkt
  het meest verzocht te worden. Over 1992 en 1993 is het mogelijk om
  de gegevens over aantallen assistentieverzoeken uit te splitsen
  naar politieregio, de KLPD en overigen. Onder overigen vallen de
  bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de
  kernteams. De korpsen die in beide jaren de meeste verzoeken om
  assistentie hebben ingediend zijn achtereenvolgens Utrecht,
  Amsterdam-Amstelland en het KLPD. Met de evolutie van de relatief
  eenvoudige pseudokoop naar complexere vormen van
  politie-infiltratie zijn in 1992 professionele politile
  infiltratieteams (PIT’s) opgericht. Deze teams houden zich
  exclusief bezig met politile infiltratie-acties. Een model-PIT
  bestaat uit vier infiltranten en vier begeleiders. Dit zijn bij
  voorkeur zowel mannelijke als vrouwelijke politiefunctionarissen.
  Verder is er nog een chef en een administratieve kracht toegevoegd.
  De begeleiding van politie-infiltranten vindt plaats onder
  verantwoordelijkheid van de chef van het PIT en niet van het
  kernteam of het regionale korps dat om de infiltratie heeft
  verzocht. De laatste jaren stond de politie drie PIT’s ter
  beschikking. Deze bevinden zich in het zuiden (Den Bosch), oosten
  (Apeldoorn) en noorden (Assen). In 1994 telden deze teams
  respectievelijk 11, 7 en 4 medewerkers. Het PIT in het noorden is
  slechts op halve sterkte. De oprichting van een landelijk politieel
  infiltratieteam is half voltooid en telt drie leden. Dit team zal
  zich vooral bezighouden met internationale verzoeken. In Haaglanden
  en Rotterdam-Rijnmond bestaan ook plannen om tot oprichting van een
  PIT te komen. Op dit moment is volgens velen een gebrek aan
  politie-infiltranten.

  De voorzitter :
  Op dit moment zijn er slechts 25 volledige infiltratiebanen
  in Nederland. Is dat juist?
  De heer Karstens:
  Ja, ik heb al eerder aangegeven dat het mij enigszins
  teleurstelt dat sinds de reorganisatie van de Nederlandse politie
  het aantal plaatsen is teruggelopen tot 25. In 1992 sprak ik nog
  over 75 plaatsen.

  Noot
  Echter, de commissie stelt vast dat de PIT’s over het algemeen het
  aantal verzoeken goed kunnen afhandelen. Volgens art. 11
  Beheersbesluit beschikt een regionaal politiekorps zelfstandig of
  samen met andere korpsen over een BFO. Dit is onder meer belast met
  het inwinnen van gegevens van financile aard ten bate van
  opsporingsonderzoeken teneinde het wederrechtelijk verkregen
  voordeel vast te stellen. Op verzoek ondersteunt het BFO de RCID
  door het inwinnen en analyseren van gegevens van financile aard uit
  een CID-register. De Regeling bureaus financile ondersteuning van
  25 maart 1994, Stc 64, bepaalt onder meer dat het bureau tenminste
  is samengesteld uit een hoofd, twee politie-ambtenaren met ervaring
  als tactisch rechercheur, twee politie-ambtenaren die aantoonbaar
  boekhoudkundig zijn onderlegd en een administratief medewerker. De
  meeste BFO’s zijn volgens het model van de regeling opgebouwd. Per
  regio zijn wel grote verschillen ten aanzien van de plaats in de
  organisatie.

  De heer Rouvoet:
  De verhouding tussen het BFO en de regionale CID
  is niet altijd even helder. Draait een BFO alleen in een
  tactisch onderzoek mee of is er ook een financile
  voorfase?
  De heer Van Gemert:
  Nee. Ik kan alleen maar over de situatie in Amsterdam
  spreken. Daar maakt het
  BFO geen onderdeel uit van de
  CID. Het valt evenmin onder dezelfde chef. Het BFO is
  onderdeel van het Bureau tactiek.
  De heer Rouvoet:
  Zo is de organisatie, maar nu de praktijk. Draait het
  BFO mee in CID-activiteiten?
  De heer Van Gemert:
  Nee.
  De heer Rouvoet:
  Gebeurt dat alleen in Amsterdam zo of is dat overal
  zo?
  De heer Van Gemert:
  Bij mijn weten is dat wel verschillend. In Amsterdam draait
  het
  BFO daarin niet mee. Het enige wat ik mij kan
  herinneren, is dat er ooit naar aanleiding van informatie is
  gevraagd om toelichting op informatie van een
  informant. Er
  werd toen dus om deskundigheid gevraagd, laat ik het zo zeggen.
  Een

  accountant vertelde iets over de opbouw van een jaarrekening,
  dat soort zaken.
  Noot
  In de praktijk zijn bij alle BFO’s ook andere financile
  deskundigen, zoals (formeel vanuit de FIOD gedetacheerde)
  belastingambtenaren, gedetacheerd of accountants.

  Opleiding en cordinatie

  Voor het werken bij een OT of AT is een opleiding van meer dan
  tien weken verplicht. Bovendien wordt in de teams later nog ruim
  aandacht besteed aan het bijhouden van vaardigheden. De
  voortgezette opleidingen en trainingen van de acht AT’s worden in
  Rotterdam gecordineerd en hebben overal dezelfde inhoud. Ook de
  procedures, de afspraken, de technieken en de tactieken zijn
  gelijk. Er bestaat een Landelijk Contact Arrestatieteams (LCA), dat
  uit een beleidsmatige en een operationele component bestaat. Het is
  niet duidelijk in hoeverre deze vergaderingen met de praktijk van
  de AT’s van doen hebben. De DTOO werft onder leden van
  arrestatieteams, zodat men behalve van technische expertise ook
  verzekerd is van basisvaardigheden. Voor de STO geldt geen eis van
  vooropleiding. Er is wel veel keuze in onverplichte cursussen. Het
  Landelijk informatiepunt politile observatie (LIPO) en het
  Landelijk contact observatie (LCO) proberen enige afstemming te
  realiseren tussen de OT’s in het land. Het Landelijk cordinatiepunt
  grensoverschrijdende observatie (LCGO) is het scharnierpunt voor de
  observatie in en vanuit het buitenland. Het LCGO vervult vooral de
  administratieve functie ten behoeve van een eventueel later
  strafproces. Politie-infiltranten voor een PIT worden geselecteerd
  uit vrijwilligers uit de gehele politiedienst, dus niet (zoals in
  het verleden) alleen uit arrestatie- en/of observatieteams. Deze
  personen -er zijn ook vrouwelijke infiltranten- worden onder meer
  geselecteerd aan de hand van een psychologische test en de cursus
  aan de Rechercheschool. Het komt voor dat cursisten worden
  afgewezen omdat zij te fanatiek zijn, te weinig
  improvisatievermogen hebben, te kampen hebben met morele problemen,
  de politiehouding niet kunnen loslaten enzovoort.
  Politie-infiltratie geschiedt onder auspicin van de Afdeling
  nationale cordinatie politile infiltratie (ANCPI) van de CRI. De
  ANCPI cordineert de werkzaamheden van de politile infiltratieteams.
  De cordinerende rol van de ANCPI is groot, wellicht het grootst van
  alle diensten van het KLPD. Een formele basis daarvoor is er niet.
  Niettemin neemt de ANCPI zowel financieel als materieel
  (bijvoorbeeld bij het verlenen van valse identiteiten) een
  sleutelpositie in.

  De voorzitter:
  In het rapport-De Wit wordt in feite verschil gemaakt tussen
  een
  politie-infiltrant die een valse identiteit
  aanneemt en anderen. Waarom is dat verschil zo
  belangrijk?
  De heer Karstens:
  Als je de definitie van infiltratie neemt zoals die
  recent is opgenomen in de eindrapportage van de werkgroep

  infiltratie, dan is infiltratie nog steeds het al dan
  niet met behulp van een
  valse identiteit binnendringen in
  het milieu door buitenstaanders. Ik heb weleens gezegd dat de
  woorden al dan niet kunnen worden vervangen. Want als wij
  binnendringen in criminele organisaties dan zal dat per definitie
  met behulp van een
  valse identiteit gebeuren. Ik acht het
  niet toelaatbaar en niet gewenst dat mensen onder eigen identiteit
  binnendringen, in ieder geval als het politiemensen
  betreft.
  De voorzitter:
  Dus alle politie-infiltranten gebruiken een valse
  identiteit?
  De heer Karstens:
  Alle politile infiltranten die door mij gecordineerd worden,
  hebben een
  valse identiteit.
  De voorzitter:
  Geeft u die identiteit?
  De heer Karstens:
  Een van de dingen die ik versta onder facilitaire
  dienstverlening is het verstrekken van een valse identiteit.

  Noot

  Het hoofd en de medewerkers van een BFO dienen de
  BFO-vervolgopleiding aan de rechercheschool te hebben gevolgd.

  8.4.3 Methoden

  Geheimhouding en openbaarheid

  De activiteiten van deze ondersteunende diensten worden veelal
  niet in het zittingsdossier vermeld. De leden van deze teams
  hechten sterk aan het geheime karakter van hun werkzaamheden.
  Daarbij is de stelling dat, indien personen die betrokken zijn bij
  criminele organisaties op de hoogte geraken van de
  observatiemethoden die door de teams worden gehanteerd, deze hun
  effectiviteit verliezen. De precieze wijze van observeren en de
  positie van waaruit is geobserveerd worden nagenoeg steeds geheim
  gehouden. OT’s en AT’s functioneren veelal vanuit een afgeschermde
  lokatie. De chef maakt proces-verbaal op van de werkzaamheden van
  de leden en getuigt eventueel ter terechtzitting. Dit om te
  voorkomen dat de leden zelf moeten getuigen. Daarmee zouden zij hun
  eigen identiteit prijsgeven en niet meer kunnen functioneren als
  observant.
  Als het gaat om geheimhouding, is de status van OT, AT en STO niet
  duidelijk. Zij werken immers soms in het (open) tactische traject,
  soms in het (gesloten) CID-traject. Het is niet altijd duidelijk
  welke activiteiten die uitgevoerd moeten worden voor de CID wel en
  welke niet geheim moeten blijven voor de tactische recherche. Als
  antwoord op dit probleem wordt de laatste tijd in toenemende mate
  de volgende werkwijze gehanteerd. De tactische recherchechef en de
  zaaksofficier worden vooraf op de hoogte gebracht van de methode
  die de CID of de ondersteunende diensten zullen hanteren om aan
  informatie te komen. Hoe de methode precies gehanteerd wordt
  vernemen zij niet; de hoe-vraag wordt wel besproken in het overleg
  tussen CID-chef en CID-officier. Hoewel, ook lang niet altijd zijn
  CID-chefs precies op de hoogte van de werkwijzen van de
  ondersteunende diensten.

  De inzet van methoden door de ondersteunende diensten vindt
  altijd plaats op aanvraag en onder verantwoordelijkheid van een
  andere dienst. Zij toetsen niet zelf of de actie geoorloofd is,
  maar vragen aan de aanvrager of de benodigde toestemming verkregen
  is.

  Methoden OT’s

  De voornaamste activiteit van observatieteams is het waarnemen
  van de bewegingen en activiteiten van verdachten en andere personen
  die in de belangstelling van de recherche staan. Vaak gebeurt dit
  vanuit auto’s, maar ook op de fiets, te voet of vanuit de lucht met
  behulp van vliegtuigen. Observatieteams werken de meeste tijd voor
  de tactische recherche en soms voor de CID. In het laatste geval
  dienen ze veelal te onderzoeken of de informatie die een informant
  geeft klopt. Soms wordt ook nagegaan of de informant doet wat hij
  zegt te doen. Het werken voor de CID kan ook bestaan uit het in
  kaart brengen van de activiteiten en contacten van personen van wie
  wordt vermoedt dat ze strafbare feiten plegen. Als OT’s voor de
  tactische recherche werken, is de observatie meer direct gericht op
  het vaststellen van betrokkenheid bij strafbare feiten. Ook houden
  OT’s partijen die, al dan niet tactisch, gecontroleerd moeten
  worden afgeleverd of doorgelaten onder observatie.

  In principe kunnen personen die zich in de publieke ruimte
  bevinden worden geobserveerd. De observaties worden bijvoorbeeld
  met behulp van speciaal geprepareerde busjes of vermommingen
  uitgevoerd. Zo wordt melding gemaakt van het zich verkleden als
  toerist om onopvallend foto’s te kunnen maken. Gewaagder is het om
  te doen voorkomen dat men in een loods werkt en daar brutaalweg
  sjouwend met een doos binnen te lopen.

  Het OT maakt meestal verschil tussen gluren en inkijken.
  Regelmatig wordt door spleten en kieren en over muurtjes gekeken,
  door een raam of een gat in de heg of wordt een oor tegen een
  schuur gelegd. Ook vanuit een privtuin een woning observeren of
  over een schutting het uitladen van een auto op privterrein met
  video vastleggen vindt men niet iets wat uitvoerig besproken moet
  worden en wat voorafgaande toestemming vereist. Naar binnen kijken
  in een woning achten bijna alle leden van een OT ongeoorloofd. In
  incidentele gevallen neemt het OT een vuilniszak mee om de inhoud
  daarvan te onderzoeken. Daarnaast beschikken OT’s over een
  standaarduitrusting van verrekijkers, nachtkijkers, videocamera’s
  en foto-camera’s. Direct afluisteren gebeurt slechts
  incidenteel.

  Een OT maakt melding van een postbus waarin
  microfoontjes zijn aangebracht die van binnen uit gericht kunnen
  worden, zodat men tot 50 meter in de omgeving kan afluisteren. Dit
  bleek niet effectief, vanwege het omgevingsgeluid. Uit enkele
  regio’s meldt men het afluisteren in horeca-gelegenheden waarbij
  subjekten en rechercheurs aan belendende tafeltje zaten. Ze
  verstonden overigens erg weinig.
  De meeste regio’s laten de
  waarnemingen, soms zelfs de complete OT-verslagen en de
  afgeluisterde gesprekken over de autotelefoon, registreren bij de
  CID. Deze is in principe ook verantwoordelijk voor de uitgifte.
  Eventueel proces-verbaal wordt opgemaakt door de teamleider van het
  OT.

  De heer Kloosterman:
  Eh, wij krijgen een soort van opdracht mee waarin gevraagd
  wordt of wij een bepaalde handeling kunnen vastleggen, dat kunnen
  zien, een overdracht van het maakt niet uit wat, verdovende
  middelen, gestolen televisies en noem maar op. Daarvoor gaan wij de
  straat op. En dat proberen wij vast te leggen. En daar kan een
  tactisch team mee werken.
  De voorzitter:
  Maar hoe lang? Het gaat meestal toch op een paar mensen of
  op een auto of op een huis?
  De heer Kloosterman:
  Ja, je hebt onderzoeken waar wij vrij lang op zullen werken
  en je hebt onderzoeken die eenmalig zijn. Eh, maar in feite wordt
  dat allemaal beslist door het hoofd
  CID. Dat is mijn
  pakkie-an eigenlijk niet zo. Ik doe eigenlijk wat mij opgedragen
  wordt.
  Noot

  Methoden AT’s

  Het merendeel van het werk van AT’s heeft niets te maken met het
  gebruik van bijzondere opsporingsmethoden. De commissie heeft
  desondanks gemeend aandacht te moeten besteden aan de activiteiten
  van AT’s omdat zij een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling
  van inkijkoperaties. De AT’s hebben met de DTOO min of meer het
  monopolie op het uitvoeren van inkijkoperaties.

  De heer Koekkoek:
  Bij die neventaken denk ik bijvoorbeeld aan
  inkijkoperaties. Doet u die nog steeds in Rotterdam?
  De heer Broere:
  Als wij een verzoek daartoe krijgen, doen wij dat nog
  steeds.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer is dat voor het laatst gebeurd?
  De heer Broere:
  Ik kan mij niet herinneren dat wij de laatste twee jaar in
  Rotterdam een
  inkijkoperatie hebben gedaan. Zolang de
  huidige chef
  RCID er is – de heer In ‘t Veld – is de
  afspraak, dat hij degene is die dit bepaalt en het aan persoonlijk
  aan mij terugkoppelt.
  De heer Koekkoek:
  En voor andere korpsen?
  De heer Broere:
  Wij werken ressortelijk. Wij zijn ingebed in de organisatie
  van Rotterdam-Rijnmond. Wij werken voor vijf regiokorpsen. De
  laatste mij bekende
  inkijkoperatie is van februari dit
  jaar.
  De heer Koekkoek:
  Uitgevoerd door uw mensen?
  De heer Broere:
  Ja, uitgevoerd door mijn mensen.
  De heer Koekkoek:
  Is u bekend of de officier van justitie daarvoor toestemming
  heeft gegeven?
  De heer Broere:
  Daar gaan wij van uit. (…) Noot Inkijken
  vindt bijna altijd plaats in ruimten als schuren, loodsen,
  containers en garages. Inkijken in woningen komt slechts in
  uitzonderingssituaties voor. Daarbij doen zich wel grensgevallen
  voor zoals het inkijken in een bijkeuken die aan het woonhuis
  grenst. De frequentie van het aantal inkijkoperaties door AT’s is
  moeilijk vast te stellen. Van een systematische verslaglegging is
  weinig gebleken. Desondanks bleek het mogelijk een soort overzicht
  te maken. Tabel Vroeger maakten de AT’s geen proces-verbaal op van
  een inkijkoperatie, maar werd de verkregen informatie mondeling, al
  dan niet via de CID, doorgegeven aan de aanvrager. Het niet opmaken
  van proces-verbaal paste in de sfeer van geheimhouding waarin de
  inkijkoperaties werden uitgevoerd. Voorzover zij nog plaatsingen
  van apparatuur en inkijkoperaties uitvoeren, hanteren bijna alle
  AT’s tegenwoordig het uitgangspunt dat daarvan proces-verbaal moet
  worden opgemaakt. In dat proces-verbaal staat niet de techniek van
  binnentreden vermeld, maar wel staat dat er is binnengetreden en
  wat men heeft aangetroffen of heeft geplaatst. De indruk bestaat
  dat in het afgelopen jaar het aantal inkijkoperaties is
  teruggelopen.

  Methoden STO’s

  De STO’s stellen allerlei apparatuur en technische kennis ter
  beschikking aan de tactische recherche of de CID. Deze secties
  hebben vooral veel werk aan het plaatsen van statische
  videocamera’s. Zij hebben onder andere veel gexperimenteerd met het
  afluisteren met richtmicrofoons of bugs. In de praktijk van de
  opsporing wordt dit middel enkele malen per jaar ingezet, ook al
  ontbreekt daarvoor een wettelijke basis. De ervaringen met direct
  afluisteren zijn veelal negatief. Door de grote hoeveelheid
  bijgeluiden zou nauwelijks bruikbaar geluid kunnen worden
  opgevangen. Direct afluisteren met toestemming van n van de
  deelnemers komt vaker voor. Een infiltrant of een informant, soms
  ook een aangever die in overleg met de politie meer bewijs gaat
  verzamelen tegen een verdachte, kan een microfoontje krijgen, dat
  onzichtbaar voor derden wordt meegedragen. De STO zorgt voor het
  apparaatje en voor onzichtbare montage. Een STO beschikt veelal
  over n of meer auto’s met video-apparatuur voor waarnemingen op de
  openbare weg.

  STO’s volstaan vaak met het bijhouden van een
  uitleen-administratie, met behulp waarvan zij indien nodig
  proces-verbaal kunnen opmaken.

  Methoden DTOO

  Indien de regio’s bij de opsporing hoogwaardige apparatuur of
  specialistische technische kennis nodig hebben,
  wordt de landelijke dienst, de DTOO, ingeschakeld. De DTOO houdt
  zich vooral bezig met uitleen en plaatsing van videocamera’s en
  plaatsbepalingsapparatuur. De DTOO verrichtte in 1995 ruim 350
  plaatsingen (zie tabel in paragraaf 8.4.2).

  De voorzitter:
  U plaatst die apparatuur ook?
  De heer Hellemons:
  Ja, wij plaatsen die apparatuur ook.
  De voorzitter:
  Hoe plaatst u die apparatuur?
  De heer Hellemons:
  Ik kan u niet precies vertellen hoe wij die apparatuur
  plaatsen. Ik kan u wel vertellen dat wij daarvoor een aantal
  specialisten in dienst hebben, wel eens wat gemakkelijk en snel
  aangeduid als de sectie stiekem uit Driebergen.
  De voorzitter:
  Dat is toch geen gekke naam.
  De heer Hellemons:
  Ik vind dat een naam die niet helemaal recht doet aan
  hetgeen daar gebeurt. Aan de ene kant ben ik gevleid, als men dat
  de sectie stiekem noemt, omdat dit aangeeft dat de informatie over
  hoe exact gewerkt wordt, goed afgeschermd is en niet aan alle
  kanten uitlekt. Dat blijft dus goed in de hand. Aan de andere kant
  heeft stiekem in mijn persoonlijke beleving ook iets van
  oncontroleerbaar, slecht en geniepig.

  Noot
  Naast het plaatsen van plaatsbepalingsapparatuur voeren leden van
  de DTOO ook inkijkoperaties uit. Dit gebeurt door het DTOO als voor
  een AT de opdracht bijvoorbeeld in technisch opzicht te moeilijkis.
  Het aantal inkijkoperaties dor het DTOO bedraagt ongeveer twaalf
  per jaar.

  Methoden PIT

  Politie-infiltratie kan diverse vormen aannemen, varirend van
  pseudokoop en hand- en spandiensten bij een levering van verdovende
  middelen tot de oprichting van een frontstore en de zogeheten
  projectmatige infiltratie. Noot De inzet van een PIT
  wordt beschouwd als ultimum remedium. Daarom vraagt het PIT de
  aanvrager naar eerder gebruikte methoden.

  De infiltranten werken met n of meer valse-identiteiten. Op dit
  moment zijn er volgens de ANCPI 30 personen in Nederland met meer
  identiteiten. Het verlenen van een valse identiteit geschiedt op
  basis van een briefwisseling tussen de ministers van Binnenlandse
  Zaken, Justitie, Financin en Verkeer en Waterstaat gevoerd in de
  periode 1988-1992. Daarin wordt afgesproken dat de
  procureurs-generaal op juridische en beleidsmatige gronden afzien
  van strafvervolging van ambtenaren die betrokken zijn bij de
  verwezenlijking van pseudo-persoonskaarten, de afgifte van
  identiteitsbewijzen, van rijbewijzen en sofi-nummers.

  Methoden BFO

  Het onderzoek van de BFO’s is gericht op het verkrijgen van
  inzicht in geldstromen en vermogensposities, ten behoeve van de
  ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen (buitengerichte
  opsporing) en de vergaring van criminele inlichtingen. In de
  praktijk is van dit laatste, met uitzondering van de BFO’s bij
  kernteams, weinig terecht gekomen. Juridisch beschikt een BFO
  immers over weinig handvatten om tot pro-actief financieel
  onderzoek over te gaan. De buitengerichte opsporing is wel geregeld
  in het strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO).

  In het kader van de taakstelling van BFO’s wordt informatie
  opgevraagd bij diverse instellingen. Dat kunnen Kamers van
  Koophandel zijn, maar ook banken, de Gemeentelijke Sociale Dienst
  en het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor. In grote zaken komt
  het voor dat een bank al benaderd wordt voordat een gerechtelijk
  vooronderzoek of een strafrechtelijk financieel onderzoek is
  geopend. Vaker neemt het onderzoek van het BFO pas een aanvang als
  informatie bestaat dat buitgerichte opsporing, dat wil zeggen
  opsporing met het oog op uiteindelijke ontneming van
  wederrechtelijk verkregen voordeel, vermoedelijk vruchten zal
  afwerpen. Op zo’n moment is al uit open bronnen de nodige
  informatie vergaard, terwijl ook bijvoorbeeld gegevens uit een tap
  of een huiszoeking zijn verwerkt. De BFO’s willen zo vroeg mogelijk
  in het tactische recherchetraject ingeschakeld worden. Zij weten
  immers bijvoorbeeld bij huiszoeking in een kluis of het saldo van
  een rekening en/of de onderliggende stukken (en zo ja, welke) in
  beslag moeten worden genomen.

  8.4.4 Sturing en controle

  De commissie constateert veel verwarring over de vraag of de
  politie voor de inzet van deze diensten toestemming moet vragen aan
  het OM. Bovendien zijn er soms problemen tussen de CID en de
  tactische recherche over de wenselijkheid en mogelijkheid van inzet
  van de ondersteunende diensten. In sommige
  gevallen vragen CID en tactische recherche zelfstandig
  observatie-activiteiten van deze ondersteunende eenheden aan. In
  andere gevallen wordt toestemming van het OM gevraagd. In weer
  andere gevallen wordt het OM alleen achteraf ingelicht over de
  inzet van deze middelen.

  Het contact tussen OM en ondersteunende diensten vindt vrijwel
  steeds plaats door tussenkomst van de CID-chef. Rechtstreekse
  contacten tussen officieren van justitie en bijvoorbeeld CID- en
  OT-rechercheurs zijn er niet. En van de gevolgen daarvan is dat
  soms onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de aanwijzingen
  aan de CID. Soms wordt aan de aanvraag van een inkijkoperatie veel
  aandacht besteed, terwijl soms in het vage blijft of zeer snel
  besloten wordt dat vervolgens tijdens de inkijk ook peilapparatuur
  mag worden geplaatst. Het OM neemt de methode observatie en de
  ondersteuning van observatie met peilapparatuur of camera’s niet
  overal even hoog op. Dat betekent dat een videocamera zonder
  toetsing van het OM gedurende vier maanden op de voordeur van een
  huis gericht kan zijn. Slechts zelden verbood het OM een
  voorgesteld gebruik van een technisch middel. Dit kan echter
  wellicht mede verklaard worden uit het feit dat aanvragen die bij
  voorbaat kansloos worden geacht niet aan het OM worden gedaan en
  niet worden vermeld in de (gebrekkige) registraties. De sturing en
  controle van het OT en de STO is divers: soms door de CID-officier
  van justitie, soms door de zaaksofficier, soms alleen door
  politiefunctionarissen. Er bestaat geen OT/STO-officier van
  justitie. Het OT bepaalt zelfstandig de te gebruiken methode voor
  de te verzamelen informatie. Het al of niet aanwezig zijn van de
  toestemming van het OM, de wijze waarop die toestemming is gegeven,
  alsmede de manier waarop dit wordt geverifieerd leveren een
  wisselend en onduidelijk beeld op. Sinds de Handleiding
  Kijkoperaties van 12 december 1994 moet in geval van een
  inkijkoperatie hetzij de CID-officier hetzij de zaaksofficier
  nadrukkelijk bij de zaak worden betrokken. De aanvragende dienst
  betrekt de officier van justitie bij de beslissing, maar daarmee is
  het systeem echter niet geheel waterdicht. Het AT weet daarmee
  immers nog niet of het OM daadwerkelijk toestemming heeft verleend.
  Niet alle officieren van justitie vinden het overigens nodig per
  zaak toestemming te geven. Sommige officieren van justitie geven
  een kader. Wanneer een voorgenomen inkijkoperatie door het AT
  daarbinnen valt, behoeft niet expliciet de toestemming van de
  officier van justitie verkregen te worden. Alle arrondissementen
  waar procedurevoorschriften zijn uitgevaardigd voor het vragen van
  toestemming bij de inzet van bijzondere opsporingsmethoden, noemen
  inkijkoperaties als methode waarvoor toestemming nodig is. Voor
  inkijk van buitenaf, zonder betreding zoals die vooral door OT’s
  plaatsvindt, wordt echter niet altijd toestemming gevraagd omdat
  dit niet als een inkijkoperatie wordt beschouwd. Er zijn ook
  voorbeelden dat de toestemming van de officier van justitie voor de
  inkijk pas achteraf is gegeven.

  De DTOO heeft sinds kort de toestemmingsprocedure nauwkeurig
  vastgelegd. De inzet van deze eenheid is pas mogelijk na een
  schriftelijke verzoek van een officier van justitie. De DTOO heeft
  intern strakke voorwaarden gesteld voordat tot technische
  ondersteuning wordt overgegaan. Zij behoudt zich bovendien het
  recht in te gaan tegen een verzoek van de officier. Daarbij beroept
  zij zich dan, naast de veiligheid van haar medewerkers, op
  juridische of ethische overwegingen. Er bestaat geen landelijke
  officier van justitie DTOO die controle uitoefent op het
  functioneren van de DTOO.

  De voorzitter:
  Dat is duidelijk. Hebt u op dit moment een officier van
  justitie die het gezag over u heeft?
  De heeft Hellemons:
  U bedoelt een vaste officier die het gezag over ons
  heeft?
  De Voorzitter:
  Ja.
  De heer Hellemons:
  Neen, ik denk het niet.
  De voorzitter:
  Die hebt u niet?
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De voorzitter:
  Het is nu zo dat er bij elke aanvraag die u krijgt, een
  machtiging van een officier van justitie moet zitten.
  De heer Hellemons:
  Ja, sinds anderhalf jaar opereren wij alleen, als wij een
  schriftelijke opdracht of machtiging van een officier van justitie
  in ons bezit hebben.
  De voorzitter:
  En daarvoor was een verzoek van de politie
  voldoende?
  De heer Hellemons:
  Dan moet ik even terugaan in de historie. Onze dienst
  bestaat ongeveer 5 6 jaar. Voordat wij het tactisch team hadden,
  plaatsen wij onder dat soort omstandigheden geen apparatuur. Wij
  hadden daar namelijk niet de mensen voor. Toestemming van een
  officier van justitie speelde voor onze dienst dus niet tot eind
  1992. Het tactisch team is eind 1992/begin 1993 met zijn werk
  begonnen. Toen werden de mogelijkheden, operationeel gezien, nog
  wat groter. Met de groei van die hele ontwikkeling is eigenlijk ook
  het regime van toezicht mee gegroeid. Vrij snel daarna zijn wij aan
  de recherchechef gaan vragen of de officier het ook goed vond. Dan
  kregen wij het antwoord: de officier vindt het goed. Daarna hebben
  wij gevraagd of de officier dat zelf even kon zeggen.
  De voorzitter:
  Even bellen!
  De heer Hellemons:
  Ja, even bellen. De laatste stap was dat wij het
  schriftelijk wilden hebben van de officier, zodat er geen
  misverstanden konden ontstaan over de exacte opdracht die aan ons
  gegeven werd. Als er

  bijvoorbeeld een peilbaken geplaatst moet worden op een
  vrachtauto, moet er geen misverstand over bestaan of dat van de
  officier alleen aan de openbare weg mag of dat dit volgens hem ook
  moet kunnen, als die vrachtauto in een bepaalde loods staat. Nu is
  het zo dat er voor alle operaties van te voren een schriftelijke
  opdracht van het OM moet zijn.

  De voorzitter:
  En u maakt proces-verbaal?
  De heer Hellemons:
  Het proces-verbaal loopt daar in tijd iets op achter. In het
  begin, in 1992, maakten wij geen processen-verbaal. Wat wij er in
  1995 ook van denken, dat gebeurde niet binnen de
  CID. Er
  werd ook niet om gevraagd door het OM. Ter zitting kwam het haast
  niet aan de orde.
  De voorzitter:
  Omdat het als CID-informatie verpakt kon worden?
  De heer Hellemons:
  Dat zou in theorie kunnen. Dat kan ik natuurlijk niet per
  zaak overzien, maar dat zou kunnen.
  Noot

  Aan de inzet van het PIT gaat altijd overleg vooraf met de officier
  van justitie in het arrondissement waar de actie zal plaatsvinden.
  Aangezien tegenwoordig infiltratie-acties (vooral de pseudo-kopen)
  ook in het tactisch traject plaatsvinden, kan dit zeer wel de
  zaaksofficier van justitie zijn. In andere gevallen ligt contact
  met de CID-officier meer voor de hand. Dat gebeurt bijvoorbeeld als
  in de zaak ook een informant moet worden afgeschermd. De chef van
  het PIT zal over het eventueel verrichten van strafbare feiten in
  het kader van de infiltratie – bijvoorbeeld pseudo-koop – overleg
  voeren met deze officier van justitie. De officier spreekt de
  infiltranten niet zelf en kent hen hooguit bij codenaam.

  Wat de BFO’s betreft dient de Plukze-officier de sturende en
  controlerende rol te vervullen. In theorie is dit weliswaar een
  duidelijk stramien, maar in de praktijk betekent het niet evenveel.
  Het OM heeft problemen met het specialistische karakter van het
  werk van de BFO’s. Ook wordt de Plukze-wetgeving in het algemeen
  als moeilijk beschouwd. Dat vindt niet alleen de staande, maar ook
  de zittende magistratuur. De BFO’s beschouwen het OM in deze
  materie als terughoudend. Tegelijkertijd bestaat het besef dat dit
  mogelijk te wijten is aan de geringe ervaring bij het OM, en ook
  bij de BFO’s zelf.

  De betrokkenheid van de korpsbeheerder bij de ondersteunende
  diensten is gering. Controle van de korpsleiding wordt bemoeilijkt
  door samenwerkingsverbanden en de wens tot geheimhouding. In zijn
  algemeenheid kan gesteld worden dat de controle op de hier
  besproken ondersteunende diensten gering is door de verschillen
  tussen de beheersmatige verantwoording, zaaksgebonden
  verantwoording, de door de methoden inggeven CID-matige
  verantwoordingslijnen en het specialistische karakter van de
  werkzaamheden van de ondersteunende diensten.

  8.4.5 Beoordeling

  De commissie constateert dat de taken van deze ondersteunende
  diensten onvoldoende geregeld zijn. De commissie is van oordeel dat
  de taakomschrijving van deze ondersteunende diensten nauwkeurig
  moet worden omschreven in een regeling op basis van de wet, om te
  voorkomen dat zij oneigenlijke taken gaan verrichten. De commissie
  is van oordeel dat de ondersteunende diensten onderdeel moeten zijn
  van de recherche en dat de rechercechef volledig verantwoordelijk
  is voor de inzet en het functioneren van deze eenheden. Er bestaat
  veel onduidelijkheid over de precieze bevoegheden en
  verantwoordelijkheden van de ondersteunende diensten en hun
  opdrachtgevers, te weten de CID-en en de tactische
  recherche-eenheden. In sommige gevallen is sprake van
  ondergeschiktheid, in andere gevallen hebben de opdrachtgevers geen
  enkele rechtstreekse relatie met de ondersteunende diensten. De
  commissie is van oordeel dat duidelijker moeten worden vastgelegd
  wie kan beslissen of en hoe een ondersteunende dienst kan worden
  ingezet. Deze procedure moet op hoofdlijnen gelijk zijn voor geheel
  Nederland.

  Zoals in hoofdstuk 4 al aan de orde is gekomen acht de commissie
  de voorwaarden, waaronder verschillende observatiemethoden kunnen
  worden ingezet, onvoldoende duidelijk. Bij de inzet van deze
  ondersteunende diensten blijkt dat weer. De inhoudelijke en
  procedurele voorwaarden waaronder mag worden ingekeken of
  peilzenders mogen worden geplaatst, variren sterk. De landelijke
  organisaties van de verschillende ondersteunende diensten trachten
  tot uniformering te komen. De vrijblijvendheid van deze
  organisaties maakt het echter vrijwel onmogelijk richtlijnen
  daadwerkelijk in te voeren.

  De capaciteit van de OT’s is veelal onvoldoende om bepaalde
  personen frequent te observeren. De prioriteit wordt, vaak op basis
  van door de aanvragende dienst verschafte gegevens, bepaald door de
  chef OT. Het OM speelt hierbij geen rol. De commissie acht dit
  ongewenst. De inzet van ondersteunende eenheden dient onder het
  gezag van het OM plaats te vinden. Het OM dient dan ook mede te
  bepalen welke prioriteiten gesteld moeten worden.

  De commissie is van oordeel dat de gebrekkige vastlegging van de
  gebruikte methoden door OT’s, STO’s en AT’s onwenselijk is. De
  commissie heeft verschillende voorbeelden aangetroffen waarbij door
  de gebrekkige administratie problemen tijdens de strafzaak
  ontstonden. De commissie is van oordeel dat alle
  opsporingsactiviteiten van deze eenheden in elk betreffend
  proces-verbaal moeten worden vastgelegd. De gebrekkige
  administratie maakt een adequate sturing en controle nagenoeg
  onmogelijk. Van een verantwoorde sturing van en controle op de
  ondersteunende eenheden door het OM is nauwelijks sprake. De
  afstand tussen het OM en deze eenheden is groot. Veelal bevindt
  zich een CID-chef of recherchechef tussen de officier van justitie
  en de chef van de ondersteunende dienst. Van rechtstreekse sturing
  en controle is dan ook nauwelijks sprake. De geheimhouding
  verkleint de mogelijkheden voor het OM. Daarbij komt dat binnen
  deze ondersteunende eenheden verschillen van mening bestaan over de
  noodzaak en wenselijkheid om het OM toestemming te vragen of in te
  lichten over het gebruik van bepaalde observatiemiddelen. Aangezien
  er geen eenduidige wettelijke voorschriften bestaan over de te
  vragen toestemming, heeft elk regiokorps zijn eigen regels. De
  commissie acht dit ongewenst. De DTOO voert vele
  observatie-werkzaamheden uit. Zij hebben zichzelf de nodige
  voorwaarden opgelegd. De commissie is van oordeel dat
  onafhankelijke sturing en controle van deze dienst wenselijk is.
  Aangezien de DTOO opsporingsmethoden hanteert die vergaand inbreuk
  kunnen maken op grondrechten van burgers, acht de commissie het
  noodzakelijk dat een afzonderlijke officier van justitie controle
  uitoefent op deze dienst. Die sturing en controle vindt niet plaats
  door de lokale officieren van justitie die de aanvraag doen voor
  een peilzender of een inkijkoperatie.

  De politile infiltratieteams hebben onvoldoende capaciteit om
  alle verzoeken te kunnen inwilligen. De commissie is van oordeel
  dat deze teams uitgebreid dienen te worden. De politile
  infiltratieteams voeren een nauwkeurige registratie van hun
  werkzaamheden. De sturing en controle van infiltratie-acties door
  het OM is over het algemeen intensief. De commissie is een
  voorstander van een landelijk gecordineerde inzet van
  politie-infiltranten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken