• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 8.5 Kernteams

  8.5 Kernteams

  8.5.1 Inleiding

  In de tweede helft van de jaren tachtig is de belangstelling
  voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit toegenomen.
  Noot In dit kader ontstond de gedachte om permanente
  opsporingscapaciteit vrij te maken ter bestrijding van dit type
  criminaliteit. Gezien het feit dat de criminele activiteiten zich
  veelal uitstrekten over grote delen van Nederland en het buitenland
  werd besloten tot de oprichting van interregionale opsporingsteams.
  Aanvankelijk werd gesproken van interregionale recherche-teams
  (IRT’s); vanaf 1994 van kernteams. Het zijn er thans zes, te weten
  Noord-Oost-Nederland, Randstad-Noord en Midden, Zuid, Rotterdam,
  Haaglanden en Amsterdam. Er is een landelijk team (LRT) in
  oprichting.

  Van de kernteams wordt een prominente rol verwacht bij de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De commissie heeft
  derhalve van het begin af aan veel aandacht besteed aan het
  functioneren en de organisatie van deze zes kernteams en het
  landelijk team in oprichting. Relevante documenten zijn opgevraagd
  en bestudeerd. Met vele betrokkenen zijn gesprekken gevoerd. De
  bevindigen van de commissie terzake de kernteams komen in deze
  paragraaf aan de orde.

  8.5.2 Taken en organisatie

  In convenanten, afgesloten tussen de ministers van Justitie en
  Binnenlandse zaken en de regio’s zijn de doelen en de structuur van
  de kernteams vastgelegd. De convenanten geven de volgende
  omschrijving van de doelen en taken van de kernteams:-ontmanteling
  van criminele organisaties die bovenregionaal dan wel
  (inter)nationaal actief zijn,-berechting van de in criminele
  organisaties werkzaam zijnde verdachten,-ontneming van het
  financieel voordeel dat deze organisaties wederrechtelijk hebben
  verkregen,-inventarisatie van preventieve mogelijkheden om verdere
  groei van deze criminele organisaties in aantal en omvang te
  voorkomen, -vergaring van informatie over ontwikkelingen op het
  gebied van de georganiseerde criminaliteit die op korte danwel
  lange termijn de rechtsorde in Nederland ernstig kunnen schaden.
  Elke politieregio dient n procent van de sterkte beschikbaar te
  stellen aan de kernteams. Dit gebeurt niet altijd. Zo weigert de
  politieregio Zeeland te participeren in het kernteam Rotterdam. Aan
  elk van deze teams neemt een aantal aangrenzende politieregio’s
  deel.

  Kernteam Randstad Noord & Midden:
  Noord-Holland-Noord; Zaanstreek-Waterland; Kennemerland;
  Utrecht
  Kernteam Amsterdam:
  Amsterdam-Amstelland; Gooi- en Vechtstreek
  Kernteam Haaglanden:
  Haaglanden; Hollands Midden
  Kernteam Rotterdam:
  Rotterdam-Rijnmond; Zuid-Holland Zuid; Zeeland (verleent
  geen meewerking)
  Kernteam Zuid:
  Brabant-Noord; Brabant-West en -Midden; Brabant-Zuid-Oost;
  Limburg Noord; Limburg-Zuid
  Kernteam Noord-Oost-Nederland:
  Groningen; Friesland; Drenthe; IJsselland; Twente; Noord- en
  Oost Gelderland; Gelderland-Midden; Gelderland-Zuid;
  Flevoland.

  Naast politie-ambtenaren uit de regio participeren ook medewerkers
  van ARI’s en bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD in de
  kernteams. Meer incidenteel wordt gebruik gemaakt van expertise van
  de ECD, CRI-accountants en de Koninklijke marechaussee.

  Elk kernteam is gezags- en beheersmatig ondergebracht bij n
  bepaalde driehoek (korpsbeheerder, korpschef en hoofdofficier van
  justitie). Noot Aan de oprichting van de kernteams ligt
  de verwachting ten grondslag dat speciale politieteams een
  effectief middel vormen in de strijd tegen de georganiseerde
  criminaliteit. Deze teams zouden als herkenbare eenheden ingebed
  moeten worden in de regiostructuren. Dit om de continuteit en
  kwaliteit van het grootschalig onderzoek te waarborgen. De
  toegevoegde waarde van de kernteams staat echter ter discussie.
  Sommigen menen dat de afzonderlijke bovenregionale kernteams
  inhoudelijk geen enkele meerwaarde hebben voor de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit. Anderen menen dat verdergaande
  centralisatie noodzakelijk is. In het evaluatierapport van de
  kernteams Noot laat ook het ministerie van Justitie zich
  kritisch uit over de tot dan toe geconstateerde inhoudelijke
  meerwaarde van de kernteams. De kernteams zijn zowel
  organisatorisch als inhoudelijk niet wat de ministeries zich ervan
  hadden voorgesteld. De aanbevelingen van de commissie Wierenga
  blijken slechts gedeeltelijk overgenomen. Er bestaat met name veel
  kritiek op de wijze waarop de prioriteitenstelling binnen de
  kernteams plaatsvindt. Dit kan te wijten zijn aan opstartproblemen.
  Immers de huidige kernteams bestaan pas sinds 1994:

  De heer De Graaf :
  Vindt u de kernteams effectief?
  De heer Wilzing:
  Je moet de kernteams de tijd geven om echt effectief
  te kunnen worden. Ik ben er stellig van overtuigd – dit vanuit mijn
  eigen omgeving, wij hoeven niet elke zaak die wij hebben opgelost
  uitgebreid in de pers te hebben, wij zijn daar zelfs zeer
  terughoudend in – dat het een effectief model is. Ik denk dat het
  plaatje van de
  kernteams er in de toekomst goed uit zal
  zien. Je ziet dat ook in de laatste analyse, als het gaat over het
  oprollen van met name criminele organisaties.

  Noot

  Variatie organisatie en het LRT

  Er bestaat een grote variatie in de organisatie van de
  kernteams. Soms zijn zij onderdeel van de regionale recherche, soms
  functioneren zij als een volkomen afgescheiden organisatie. Bij de
  kernteams in Amsterdam Noot en Rotterdam is de vraag gewettigd of
  er wel sprake is van een apart kernteam of dat zij veelal een
  gewoon onderdeel vormen van de regionale politie-organisatie.

  De heer Rouvoet:
  U gaf aan hoe u dacht over de inrichting van de
  kernteams. Is het niet juist een punt geweest – dat was althans
  de mening van onder andere de
  commissie-Wierenga – dat wij
  over zouden moeten gaan naar duidelijk herkenbare, apart gezette
  teams, die wel gekoppeld zijn aan regionale teams maar er toch los
  van staan? Zij zouden herkenbare units moeten zijn, met een
  eigen
  CID, met een eigen observatieteam. Daar ziet u
  dus niet zoveel in?
  De heer Jansen:
  Ik zie daar wel wat in, maar dan voor de regio’s die
  gezamenlijk een
  kernteam hebben. Wij hebben evenals
  Haaglanden een veel grotere regionale recherchedienst. Daar zou
  zo’n
  kernteam helemaal separaat in moeten passen als je de
  adviezen van Wierenga opvolgt. Dat is een merkwaardig verschijnsel,
  want dan ga je schotjes binnen een dienst bouwen. Je gaat weer
  een
  RCID ergens bij bouwen, je gaat weer een stukje OT
  apart zetten. Dat is beheersmatig heel zwak.
  De voorzitter:
  Dat heeft u dus ook niet gedaan.
  De heer Jansen:
  Dat hebben wij niet gedaan. Het kernteam is unit 1
  van de regionale dienst. Wij hebben een tweede unit van gelijke
  grootte en wij hebben een specialistische unit ofte wel een
  expertise-unit die weer ondersteuning verleent aan de projecten,
  een soort projectenorganisatie.
  Noot

  De organisatorische inbedding van de CID-functie in de kernteams
  varieert. Formeel heeft geen van de kernteams een CID-status, zodat
  steeds een verhouding moet worden gecreerd met een RCID. Feitelijk
  functioneren binnen de kernteams afzonderlijke CID-en die nagenoeg
  alle handelingen verrichten die een reguliere CID ook verricht.

  Het voorgaande geldt niet voor Amsterdam en Rotterdam. In
  Amsterdam staat buiten kijf dat de (op zich wel decentrale)
  CID
  van het kernteam werkt onder verantwoordelijkheid van
  de
  RCID. De Rotterdamse regionale recherche dienst heeft een
  eigen
  CID, die moet worden onderscheiden van de
  Regionale
  CID. De eerste heeft acht runners; de laatste
  heeft geen eigen runners. In het Rotterdamse model is geen plaats
  voor een
  CID voor
  het kernteam.
  De meeste kernteams beschikken over een eigen OT. De randstedelijke
  kernteams kunnen hier niet over beschikken, zodat zij moeten putten
  uit de OT-capaciteit van de regio. Hierover zijn afspraken gemaakt.
  Het landelijk rechercheteam (LRT) is begin 1996 nog niet
  operationeel. Noot Het zal zijn activiteiten onder de
  verantwoordelijkheid van het landelijk OM-bureau gaan ontplooien.
  De taken van het LRT zullen zich concentreren op het verrichten van
  omvangrijke en complexe onderzoeken naar georganiseerde
  criminaliteit waarvoor specialistische kennis en expertise op het
  gebied van financile recherchemethodieken noodzakelijk is
  (MOT-meldingen, EG-fraude, Pluk Ze), onderzoeksactiviteiten van
  internationaal belang die voortvloeien uit buitenlandse
  rechtshulpverzoeken en zaken van nationaal belang die onvoldoende
  binding hebben met regionale belangen.

  Het LRT zal kunnen beschikken over eigen observatie- en
  infiltratiecapaciteit en over een nauw aan de bestaande structuren
  gekoppelde CID-ondersteuning. De verhouding tot de kernteams en de
  regionale recherche moet in de praktijk nog uitkristalliseren.
  Binnen de regio’s wordt op de oprichting van het LRT met
  terughoudendheid gereageerd.

  8.5.3 Zaken en prioriteiten

  De zes kernteams zijn op dit moment in totaal bezig met een
  twintigtal opsporingsonderzoeken. Het aantal per kernteam varieert
  van n tot zes onderzoeken. Het gaat daarbij doorgaans om
  onderzoeken naar criminele organisaties in de betrokken regio’s of
  die banden hebben met de regio. Dit kan onderzoek betreffen naar
  groeperingen die als hoog georganiseerd te kwalificeren zijn, maar
  dit is niet altijd het geval. De overgrote meerderheid van deze
  zaken betreft criminele organisaties die zich bezighouden met de
  handel in verdovende middelen. In veel zaken spelen internationale
  connecties een rol. Uit de aard der zaak zijn deze onderzoeken
  langlopend. Omdat het veel tijd kost een goede informatiepositie op
  te bouwen, wordt voor een dergelijk onderzoek als minimum twee jaar
  aangehouden. Enkele zijn al drie jaar of langer gaande. Deze
  langdurige kernteamonderzoeken hebben dikwijls gevolgen voor andere
  onderzoeken. Het komt voor dat minder belangrijke personen kunnen
  worden gearresteerd, waarbij het kernteam deze gevallen wegtipt aan
  regionale teams. Sommige van die onderzoeken kennen talrijke
  deelonderzoeken. Er zijn ook dwarsverbanden tussen de verschillende
  kernteamonderzoeken.

  De prioriteiten in aan te pakken zaken door de kernteams worden
  in principe landelijk door het Cordinerend beleidsoverleg (CBO) en
  de Vergadering van procureurs-generaal vastgesteld. De invloed van
  de regio’s zit in de aanlevering via de RCID en de NCID van
  informatie betreffende criminele groeperingen. Gesteld kan worden
  dat de bevoegdheid van het College van procureurs-generaal om als
  bevoegd gezag in hoogste instantie, op advies van het CBO, de
  prioriteiten te stellen, weliswaar formeel bestaat, maar praktisch
  volledig overschaduwd wordt door het informatiemonopolie van de
  politie. Artikel vier van de kernteamconvenanten, die door de
  politieministers zijn opgesteld, is hier ook debet aan. Het bepaalt
  dat de kernteams worden belast met onderzoeken die door de
  verantwoordelijke hoofdofficier en korpsbeheerder zijn vastgesteld
  en waarmee is ingestemd door de Vergadering van
  procureurs-generaal. In de praktijk komt de prioriteitenstelling
  voort uit de regionale gedachte.

  De heer Koekkoek:
  U zei dat de driehoek van het kernteam de zaak ook
  moet afkaarten. Heeft u iets gemerkt van invloed van het bestuur,
  zeg maar de
  korpsbeheerder die tevens burgemeester van
  Eindhoven is, op de keuze van de projecten?
  De heer Paulissen:
  Hij heeft daar natuurlijk wel een stem in, maar ik heb sterk
  het gevoel dat hij zich ook laat leiden door hetgeen politie en
  justitie aandragen. Dus ik heb het idee dat hij op hoofdlijnen het
  proces volgt, dat hij nagaat of er goede dingen gebeuren die hij
  kan verantwoorden. Maar wat heel de voorbereiding van de
  onderzoeken betreft heeft hij een rol op afstand.

  Noot

  Bij de keuze van de te onderzoeken groepen spelen eerder
  uitgevoerde onderzoeken een cruciale rol. In Rotterdam maakt het
  multidisciplinair samengestelde Platform criminaliteitsbestrijding
  een eerste selectie. De ruimte voor het toedelen van nieuwe zaken
  is beperkt aangezien kernteams vooral bezig zijn met langdurige
  onderzoeken. Er is veel kritiek op de prioriteitenstelling door het
  CBO. De onderzoeken die de kernteams nu uitvoeren, zijn tamelijk
  willekeurig en vooral historisch bepaald.

  De voorzitter:
  Maar de keuzen blijken toch nog steeds voor het grootste
  deel in de regio te worden gemaakt? U kunt daar, vanuit het
  departement, toch bijzonder weinig sturing aan geven?
  De heer Van de Beek:
  Het was niet zo dat het departement wilde gaan bepalen welke
  zaken…
  De voorzitter:
  Nee, maar toch wel in algemene zin, zo van: waar houdt u
  zich mee bezig, zijn dat inderdaad de

  zaken waarvan ook wij vinden dat ze op landelijk niveau moeten
  worden aangepakt?
  De heer Van de Beek:
  Ja, dat is waar.(…) Ik wil graag even nog iets meer
  hierover zeggen. Niet gezegd kan worden dat de
  kernteams
  zich bezighouden met zaken die niet binnen hun portefeuille
  kunnen liggen. Wel kan worden gezegd – dat is ook binnen het

  CBO zelf zo vastgesteld – dat mogelijk een aantal zaken kan
  worden overgedragen aan andere interregionale teams en de

  kernteams zich weer met andere zware zaken zullen bezighouden.
  Ten aanzien van de besluitvorming is vastgesteld dat die eigenlijk
  wat ingewikkeld loopt en dat die wat eenvoudiger en helderder kan.
  Daarover zijn in mei van dit jaar afspraken gemaakt door de
  betrokken hoofdofficieren, met ondersteuning van de korpsen en met
  instemming van de
  korpsbeheerders. Daarmee hebben wij nu een
  situatie gekregen waarin wij zowel ten aanzien van de organisatie
  en de inrichting als ten aanzien van de besluitvorming op een punt
  zijn gekomen waarop wij zeggen: ja, dat was de bedoeling toen wij
  startten.
  Noot

  De ervaringen met de kernteams hebben duidelijk geleerd dat het
  minder gemakkelijk is daadwerkelijk los te komen van het regionale
  belang. De onderzoeken van de kernteams worden onvoldoende bepaald
  door landelijke afwegingen en door het streven naar een adequate
  aanpak van internationale zaken.

  8.5.4 Methoden

  Kernteam-onderzoeken zijn per definitie grote onderzoeken.
  Derhalve wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare
  opsporingsmethoden waaronder bijvoorbeeld observatie, burger- en
  politile infiltratie en het runnen van informanten. De betekenis
  van een informant bij kernteamonderzoeken is van het grootste
  belang, omdat doorgaans geprobeerd wordt ook de grote vis te
  vangen.

  Indien in een crimineel netwerk de taken zo zijn verdeeld dat
  een hoofdpersoon zich slechts bezighoudt met het
  witwassen
  van met drugs verdiend geld, een andere met de inkoop van drugs
  en een derde met de logistiek om de drugs te importeren en aan de
  man te brengen, kan het lastig zijn bijvoorbeeld de financile man
  te binden aan de rest van de organisatie. Zeker als de betrokkenen
  behoedzaam opereren is informatie van een goed geplaatste

  informant of infiltrant welhaast onontbeerlijk, al was het maar
  om een bankrekeningnummer door te geven van waaruit kan worden
  doorgerechercheerd.

  Het aantal actief gerunde informanten varieert per kernteam van
  twee tot twintig. Sommige kernteams runnen slechts enkele
  informanten die echter veel relevante informatie leveren. In
  hoofdstuk 3 zijn enkele bijzondere gevallen van het runnen van
  informanten door kernteams aangegeven. Gecontroleerde aflevering en
  het doorlaten van partijen verdovende middelen komen voor bij de
  kernteams. Noot Politile infiltratie wordt door
  kernteams frequent ingezet.

  De kernteams worden tevens geacht onderzoek te doen naar
  specifieke aandachtsvelden, de zogenaamde fenomeenonderzoeken.
  Noot Zo doet het kernteam Haaglanden bijvoorbeeld
  onderzoek naar ontwikkelingen in Zuid-Amerika en het kernteam
  Rotterdam naar EG-fraude.

  Financile informatie-inwinning is voor het onderzoek van de
  kernteams vanzelfsprekend erg belangrijk gezien hun taakstelling en
  het feit dat de geldstroom immers dikwijls naar de top van de
  organisatie en naar relevante personen in de bovenwereld leidt. Bij
  het financieel rechercheren door de kernteams gaat het niet zozeer
  om de buitgerichte opsporing zoals verricht door de BFO’s, alswel
  om de dadergerichte opsporing. Daarbij kan enerzijds geprobeerd
  worden aan te tonen wat de betrokkene legaal verdient om vervolgens
  de door hem gedane uitgaven hiermee te vergelijken. Anderzijds kan
  men zich concentreren op de uitgaven ten behoeve van een
  goederen(inclusief drugs-)levering. Daartoe wordt het papieren
  spoor onderzocht dat bijvoorbeeld tot stand komt bij de aanschaf
  van een boot. Het is in beide gevallen van belang de relevante
  bankrekeningen te kennen. Van alle uitgaven en inkomsten van dat
  rekeningnummer worden de opmerkelijke uitgaven geselecteerd. Dit
  vergt specifieke financile kennis. Hiertoe participeren in het
  kernteam ambtenaren van de FIOD, het BFO en CRI-accountants.

  8.5.5 Sturing en controle

  Beheer

  De kernteams zijn beheers- en gezagsmatig ondergebracht bij
  bepaalde regio’s en parketten. Het beheer van het LRT berust bij de
  ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken, de landelijke
  hoofdofficier van justitie en de korpschef KLPD. Noot
  Formeel ligt de beheersverantwoordelijkheid van de kernteams bij de
  korpsbeheerder van de regio waar het team is gevestigd, zo is
  bijvoorbeeld de burgemeester van Haarlem
  beheerder van het kernteam Randstad Noord en Midden. Toch achten de
  korpsen die aan de kernteams personeel leveren, zich hiermee nog
  niet ontslagen van alle verantwoordelijkheden. Als gevolg daarvan
  heeft bijvoorbeeld de kernteamchef van het kernteam
  Noord-Oost-Nederland zo nu en dan – en soms intensief – te maken
  met negen korpsbeheerders en negen korpschefs. Of de korpsbeheerder
  daarmee tevens sturing en controle moet uitoefenen op de in te
  zetten opsporingsmethoden, is onderwerp van discussie. De commissie
  constateert dat de korpsbeheerders zich op dit moment niet of
  nauwelijks bezighouden met de opsporingsmethoden die door de
  kernteams worden gehanteerd. Het is de vraag of dat ook past bij de
  verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders. De rol van de
  beheersdriehoek van het kernteam is nog niet
  uitgekristalliseerd.

  Gezag

  Het gezag berust bij de hoofdofficier van justitie die in
  praktijk een kernteam-officier van justitie aanwijst. Bij sommige
  kernteams bestaat een onduidelijke verhouding tussen de
  kernteam-officier van justitie en de CID-officier van justitie.
  Doorgaans is de kernteam-officier van justitie tevens CID-officier
  van justitie voor het kernteam. Bij andere kernteams zijn deze
  functies meer gescheiden. Van een uniforme verdeling van de
  gezagsbevoegdheden en -verantwoordelijkheden over de kernteams is
  geen sprake. De landelijke hoofdofficier van justitie is
  verantwoordelijk voor de gezagsuitoefening over het LRT (inclusief
  de CID). Kernteam-officieren van justitie zijn over het algemeen
  zeer betrokken bij het werk van de kernteams. Deze officieren zijn
  verscheidene dagen per week fysiek aanwezig bij het kernteam. Zij
  vallen niet bepaald op door terughoudendheid en vereenzelvigen zich
  nogal met de politie. Vanwege de politieke, bestuurlijke en
  justitile gevoeligheid van de activiteiten van de kernteams is de
  sturing en controle intensief.

  De heer Vos:
  Mevrouw Gonzales, ik wil u eerst vragen stellen over uw
  werkveld als zodanig. Waar bestaat uw werk als kernteamofficier
  uit? Kunt u dat in het kort beschrijven?
  Mevrouw Gonzales:
  In Haarlem is er heel duidelijk voor gekozen dat de
  kernteamofficier tevens de CID-verantwoordelijkheid heeft voor
  het
  kernteam. Deze is dus tevens CID-officier, maar
  alleen van de
  CID van het kernteam. De nadruk van het
  werk ligt dan op de CID-fase en de zogenaamde proactieve fase. Het
  werk is in het algemeen voor een deel het opsporingswerk. Daar moet
  je bij het team bovenop zitten, dus nagaan welke methoden er worden
  gebruikt. Aan de andere kant moet je, juist als officier, toetsen
  aan de rechtmatigheid, dus: wat kan volgens de wet wel en
  niet.
  De heer Vos:
  U praat nu over uw CID-functie, maar kunt u iets vertellen
  over de kernteamelementen als zodanig? Wat is de functie van de
  officier van het
  kernteam?
  Mevrouw Gonzales:
  In feite heb je veel meer te maken met het aansturen van een
  aantal grote projecten die langer duren dan een paar weken. Je hebt
  te maken met een specialistisch team waarin alle onderdelen
  verenigd zijn: een eigen
  CID, een eigen observatieteam
  en een aantal tactische onderzoeken. Ook in de beheersmatige
  sfeer draai je mee in het reilen en zeilen van het

  kernteam.
  (…) De heer De Graaf:
  Maar heeft u nog wel voldoende distantie als officier als u
  eigenlijk deel uitmaakt van de leiding van het
  politieteam?
  Mevrouw Gonzales:
  Dat is altijd het punt dat je houdt als je als officier zo
  dicht op een opsporingsinstantie zit. Ik denk het wel, want ik ben
  juist de scharnier naar de
  zaaksofficier, mijn hoofdofficier
  en mijn unithoofd. En zij zijn mijn klankborden met wie ik dingen
  ook overleg, dus als het al zo is dat ik in mijn enthousiasme meer
  galoppeer waar het iets minder zou kunnen, dan heb ik altijd een
  paar mensen die aan de bel trekken en zeggen: heb je hier wel aan
  gedacht, of hoe zit dat? Ik denk dat daarmee de distantie wel
  verzekerd is.
  Noot

  Cordinerend rechters-commissarissen

  Binnen de rechterlijke macht werd in 1994 in de aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit aanleiding gezien het instituut van
  cordinerend rechter-commissaris (CRC) in te voeren. Met de
  instelling van kernteams die immers over de arrondissementsgrenzen
  werken, werden kernteam-officieren aangesteld. Daaruit werd de
  conclusie getrokken dat ook een CRC op zijn plaats zou zijn. In de
  loop van 1995 zijn in de arrondissementen waar een kernteam is
  gevestigd rechters, in de rang van vice-president, aangesteld met
  de bedoeling de cordinatie van de rechterlijke betrokkenheid bij
  een kernteam op zich te nemen. dat wil niet zeggen dat de CRC alle
  kernteamzaken behandelt. Hij dient te cordineren in zaken die door
  andere rechters-commissarissen worden afgedaan. Er zijn zes
  kernteams en daarom ook zes cordinerend rechters-commissarissen. De
  strafvorderlijke taakverdeling behoeft met hun aanstelling niet te
  worden aangepast. Het OM leidt en cordineert de opsporing en daar
  ligt de verantwoordelijkheid voor de onderzoekskeuzes; de rechter
  toetst. De rechters-commissarisen behouden hun eigen bevoegdheid
  tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. Door zijn
  overzicht over lopende kernteamzaken kan de CRC afstemming tussen
  de diverse onderzoeken realiseren. Er zijn zes kernteams en
  derhalve ook zes CRC’s. Een punt van discussie is de rol van de CRC
  tijdens het vooronderzoek. Juist omdat deze voorfase voor de
  kernteams zeer belangrijk is, is door n van de CRC’s de
  mogelijkheid geopperd dat de CRC zich daarmee zal moeten
  bezighouden. Noot Op dit moment spelen de CRC’s echter
  geen enkele rol bij de beoordeling van opsporingsmethoden die
  centraal staan in dit onderzoek.

  De heer Vos:
  Uw redenering is dus: ik ben een CRC bij een van de
  kernteams, de kernteams doen het zware werk en ik wil
  werk doen, ook in de proactieve fase waarin de
  kernteams
  actief zijn. Maar waarom is dat juist een taak voor een CRC?
  Waarom zegt u niet dat dit bij het OM thuishoort? Wat kunt u
  toevoegen?
  De heer Gelderman:
  Ook tegen mij is gezegd dat de cordinatie toch eigenlijk een
  OM-taak is. Waarom moet daar een rechter aan zitten, is mij
  gevraagd. Daarover doordenkende, komt toch aan de orde dat het
  handig kan zijn dat een centrale
  rechter-commissaris, die in
  goed contact staat met de in zijn ressort werkzame andere RC’s,
  afspraken kan maken over het cordineren van een aantal
  onderzoekshandelingen. Als in een grote zaak drie of vier takken
  een rol kan spelen, dan is het wel zo handig dat het
  getuigenverhoor door n
  RC wordt – met diverse takken in die
  ene zaak – die bij diverse rechtbanken speelt, een getuige wordt
  gehoord die in de verricht. Dat kan de cordinerend
  RC zijn.
  Er zullen natuurlijk afspraken gemaakt moeten worden over
  tijdstippen waarop handelingen worden verricht, opdat de ene
  huiszoeking de andere niet frustreert. (…)
  De heer Vos:
  Is dan uw overweging dat het zo praktisch is om daar een
  rechter-commissaris in de voorfase te plaatsen? Of zegt u dat
  daar de grootste knelpunten liggen, dat daar grondrechten
  geschonden kunnen worden en dat daar dus een rechter bij moet komen
  als bepaalde werkmethoden aan de orde komen in de
  voorfase?
  De heer Gelderman:
  Mijn gedachte is geweest dat bij het inzetten van bijzondere
  opsporingsmethoden die een inbreuk vormen op het grondrecht van
  privacy – daar praten wij met name over – de inbreuk op de
  grondrechten bij wet in formele zin moet worden geregeld. Als je
  dat regelt, moet je ook zeggen op welke wijze dat zou mogen en
  onder welke omstandigheden dat zou mogen. Er moet ook getoetst
  worden of volgens die normen wordt gewerkt. Daar het grondrecht van
  de persoonlijke levenssfeer van groot belang is, ben ik van mening
  dat de strafvorderlijk kwalitatief zo hoog mogelijke autoriteit
  degene moet zijn die de toets aanbrengt. Dan is het de rechter die
  het moet doen. De vraag is dan wel welke rechter het moet zijn. Ik
  heb in mijn optie gekozen voor de CRC. (…)

  Noot

  8.5.6 Beoordeling

  De kernteams hebben geen expliciete wettelijke basis. De
  beheers- en gezagslijnen zijn vastgelegd in convenanten tussen de
  regio’s en de ministeries. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de
  bestaande structuren. De taken en bevoegdheden van de kernteams
  zijn afgeleid van de bestaande wettelijke regelgeving. De commissie
  is van oordeel dat de taken en de bevoegdheden van de kernteams in
  een regeling op basis van de wet moeten worden vastgelegd.

  De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende
  betrokken functionarissen vormen aanleiding tot verwarring. De
  commissie is van oordeel dat indien daadwerkelijk een
  bovenregionale meerwaarde wordt nagestreefd het noodzakelijk is de
  kernteams een positie te geven waardoor zij als afzonderlijk te
  identificeren eenheden kunnen functioneren.

  De commissie constateert dat de kernteams werkelijk alle
  methoden hanteren die in dit onderzoek centraal staan. De
  bestrijding van de criminele organisaties waarop de kernteams zich
  richten, noodzaakt volgens betrokkenen tot het gebruik van al deze
  methoden. De kernteams maken onder andere gebruik van
  burgerinfiltranten, inkijkoperaties, gecontroleerde afleveringen en
  doorlatingen. Vooral in de Randstad zijn daarmee ervaringen
  opgedaan. In hoofdstuk 3 heeft de commissie aangetoond dat deze
  ervaringen niet altijd positief waren. Over het algemeen is bij de
  inzet van deze methoden sprake van een deugdelijke administratie en
  verslaglegging van deze methoden. Het OM is nagenoeg steeds op de
  hoogte van deze methoden en heeft daaraan tevens toestemming
  verbonden. Het gaat bij de kernteams om een systematisch gebruik
  van deze methoden.

  De commissie is van oordeel dat de prioriteitenstelling van de
  te onderzoeken zaken verbetering behoeft. Er bestaat een kloof
  tussen de beslissingen van het College van procureurs-generaal en
  de feitelijk door de kernteams uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast
  is de commissie van oordeel dat de prioriteitenstelling van
  onderzoeken op basis van tellingen van criminele organisaties
  ontoereikend is. Een meer uitgebreid kwalitatief en kwantitatief
  onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland is
  noodzakelijk om tot een meer verantwoorde keuze van de te
  onderzoeken zaken te kunnen komen. De commissie is van oordeel dat
  de kernteams zich op dit moment primair richten op de opsporing van
  drugdelicten. De commissie acht het wenselijk dat de kernteams zich
  tevens bezig gaan houden met andere vormen van georganiseerde
  criminaliteit. Bij de prioriteitenstelling moet tevens gestreefd
  worden naar afstemming tussen nationale prioriteiten en
  interregionale wensen en mogelijkheden.
  De commissie constateert dat de sturing en controle van de methoden
  die door de kernteams worden gebruikt intensiever is dan bij
  regionale recherche-eenheden en CID-en. Dit heeft te maken met de
  politieke, maatschappelijke, justitile en bestuurlijke
  gevoeligheden van de activiteiten van deze kernteams. Het OM zit er
  bovenop.

  De sturing en controle door de korpsbeheerders is nog niet
  uitgekristalliseerd. De commissie is van oordeel dat de
  beheersverantwoordelijkheid van de korpsbeheerder hem ertoe dwingt
  beter te participeren in de besluitvorming over de onderzoeken en
  de te hanteren methoden. Van een verantwoordelijkheid op afstand
  kan naar het oordeel van de commissie geen sprake zijn. In het
  verleden is meermalen aangetoond dat het gebruik van
  opsporingsmethoden directe beheersconsequenties heeft. De commissie
  is daarnaast van oordeel dat de rechters-commissarissen een
  belangrijke taak moeten hebben bij de beoordeling van de in te
  zetten methoden. De commissie acht het gewenst dat de
  rechters-commissarissen vooraf de in te zetten methoden toetsen. In
  hoofdstuk 9 geeft de commissie aan hoe zij deze rechterlijke
  toetsing vorm wil geven. De toegevoegde waarde van de kernteams is
  nog onvoldoende uitgekristalliseerd. De commissie is van oordeel
  dat indien kernteams daadwerkelijk als afzonderlijke eenheden
  kunnen functioneren en de prioriteitenstelling een betere basis
  krijgt, een inhoudelijke meerwaarde kan worden bereikt. Op dit
  moment is in veel gevallen sprake van kernteams die primair
  regionale belangen vertegenwoordigen. De commissie acht dat in
  tegenspraak met de doelstelling van de kernteams. Indien de
  kernteams er niet in slagen bovenregionale opsporing te
  bewerkstelligen is de betekenis van de kernteams gering.

  De kernteams en het LRT moeten naar het oordeel van de commissie
  de tijd krijgen te bewijzen dat zij daadwerkelijk een toegevoegde
  waarde hebben ten opzichte van de regionale eenheden. De taken van
  het LRT zijn diffuus en de meerwaarde van dit team moet nog
  blijken. De commissie is echter wel van mening dat indien in 2000
  nog niet expliciet is aangetoond dat de kernteams en het LRT een
  inhoudelijke betekenis hebben, besloten moet worden tot een andere
  organisatie van de opsporing.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken