• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 8.6 Bijzondere opsporingsdiensten

  8.6 Bijzondere opsporingsdiensten

  8.6.1 Inleiding

  In het rapport van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden
  is een aantal vragen gerezen over de betrokkenheid van de
  bijzondere opsporingsdiensten bij de bestrijding van zware,
  georganiseerde misdaad. Immers vele bijzondere opsporingsdiensten
  worden op n of andere manier geconfronteerd met uitingen van
  georganiseerde misdaad en een aantal draagt ook actief bij aan de
  bestrijding ervan (denk aan BTW-fraude, verdovende middelen,
  EG-fraude, milieu-fraude). Derhalve heeft de commissie aandacht
  besteed aan de organisatie en het functioneren van de Fiscale
  inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) van het ministerie van
  Financin, de Economische controledienst (ECD) van het ministerie
  van Economische Zaken, de Algemene inspectiedienst (AID) van het
  ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het
  Milieubijstandsteam ( MBT) en de Dienst recherchezaken (DRZ),
  beiden van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
  Ordening en Milieu. Documenten zijn bestudeerd en vele interviews
  zijn gehouden met betrokken functionarissen.

  8.6.2 Organisatie en samenwerking

  De onderzochte bijzondere opsporingsdiensten hebben elk een
  landelijke taak en werken onder beheersverantwoordelijkheid van een
  minister. Zij ontlenen hun taak aan bijzondere wetten. Voor de FIOD
  betekent dit dat optreden van de FIOD in beginsel een fiscaal
  belang vergt; voor de ECD speelt de economische impact van
  gedragingen een rol bij de beoordeling of moet worden opgetreden;
  ook de AID heeft zijn eigen prioriteiten, te weten EG-fraude,
  milieu, landbouw, en visserij. De verschillen tussen de bijzondere
  opsporingsdiensten in de organisatie van de opsporing zijn veelal
  groter dan de overeenkomsten. Elke bijzondere opsporingsdienst
  heeft zijn karakteristieken. Zo is de AID met name een
  controledienst met een kleine afdeling recherche, terwijl de FIOD
  primair gericht is op opsporing met een daartoe gequipeerd
  apparaat. Het is nauwelijks mogelijk tot algemeen geldende
  uitspraken te komen over de rol van bijzondere opsporingsdiensten
  tijdens de opsporing. Structurele organisatiewetgeving over de
  bijzondere opsporingsdiensten, zoals de Politiewet, ontbreekt en
  wordt node gemist.

  De AID, de ECD en de DRZ hebben de beschikking over een
  CID-afdeling. De FIOD heeft de beslissing hierover een half jaar
  aangehouden. Deze vier diensten hebben CID-status, als bedoeld in
  artikel 10 en 11 van de CID-regeling, aangevraagd. Binnen het
  ministerie van Justitie circuleert een concept wetsontwerp dat
  de
  mogelijkheid opent om bij AMvB aan de bijzondere opsporingsdiensten
  CID-status te verlenen. De wens van de bijzondere
  opsporingsdiensten om een CID-status te verkrijgen heeft vooral te
  maken met de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de
  CID-informatie van de politie. Daarnaast zou de politie zelf
  gebruik kunnen maken van de CID-gegevens van de bijzondere
  opsporingsdiensten. Noot Teneinde de uitwisseling van
  CID-informatie te vergemakkelijken en te controleren bestaan voor
  de AID, de FIOD en de ECD convenanten met de LCID, waarin de
  werkzaamheden van bijzondere opsporingsdiensten-liaisons worden
  geregeld. Via deze liaisons melden de AID, de ECD en de FIOD
  bijvoorbeeld informanten aan bij de CRI. Deze liaisons functioneren
  al enige tijd zonder dat de convenanten ten departemente
  bekrachtigd zijn. Het inwinnen van informatie op milieugebied dient
  voornamelijk in de bovenwereld plaats te vinden. Op het moment zijn
  met name de politile CID-en hierop niet berekend. Wel hebben alle
  RCID-en milieu in hun pakket. Er heeft een pilot-project `CID en
  milieu` plaatsgevonden dat onder meer heeft geresulteerd in de
  aanbeveling een CID-rechercheur te koppelen aan een ervaren
  politiefunctionaris uit de milieuhandhavingssector.

  De ambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten werken op
  basis van art. 11 Politiewet 1993 samen met de politie. In een
  aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van de specifieke
  bevoegdheden waarover de buitengewone opsporingsambtenaren kunnen
  beschikken. Noot De samenwerking met de politie verloopt
  niet altijd vlekkeloos. Naast cultuurverschillen,
  opleidingsverschillen en salarisverschillen lopen de belangen van
  de politie en de bijzondere opsporingsdiensten niet altijd
  parallel. Immers de bijzondere opsporingsdiensten vallen onder een
  vakministerie, dat vervolging niet als primaire taak heeft. Bij de
  handhaving van bijzondere wetten is strafvervolging veelal een
  subsidiair handhavingsmiddel.

  Samenwerking tussen FIOD en politie geschiedt het meest
  structureel in de kernteams. Daartoe zijn afzonderlijke convenanten
  afgesloten. De FIOD heeft verder n procent van zijn capaciteit ter
  beschikking gesteld van de Bureaus financile ondersteuning (BFO’s).
  De samenwerking tussen de FIOD en de politie is intensiever dan
  tussen de andere bijzondere opsporingsdiensten en de politie.

  8.6.3 Opsporings- en controlebevoegdheden

  Eerst een opmerking over het proactieve optreden van bijzondere
  opsporingsdiensten. Bij deze diensten zijn drie fasen te
  onderscheiden: de toezichtfase, de proactieve fase en de
  opsporingsfase. De overgang van controle naar proactief geschiedt
  zodra een inspectie/toezichthouder de zaak overdraagt aan de
  opsporingsdienst/-afdeling. Daar wordt bezien of de feiten die naar
  voren zijn gebracht op grond van het toezicht voldoende zijn om te
  spreken van een redelijk vermoeden van schuld. Zo niet, dan zal er
  eerst informatie moeten worden vergaard uit open bronnen, de eigen
  CID, althans een eigen bestand, of een CID van de regionale politie
  die soms al bij het onderzoek is betrokken, of er kan een OT worden
  ingezet. In de bijzondere wetten staan bevoegdheden omschreven voor
  twee soorten ambtenaren: toezichthoudende ambtenaren en
  opsporingsambtenaren. Inhoudelijk onderscheiden dergelijke
  bevoegdheden zich dikwijls niet bijzonder van elkaar. De bijzondere
  opsporingsdiensten stellen eenstemmig dat zij geen gebruik maken
  van hun controle-bevoegdheden tijdens de opsporingsfase. Van een
  vermenging van de verschillende bevoegdheden is nauwelijks sprake.
  Bijzondere opsporingsambtenaren blijken zich goed bewust van deze
  zogenaamde sfeerovergang en maken daar ook doordacht gebruik van.
  Deze overgang tussen controle en opsporing biedt voldoende ruimte
  voor het verzamelen van informatie.

  De FIOD, bestaande uit de fiscale- en douanerecherche, wordt als
  opsporingsdienst normaliter pas ingeschakeld als de
  belastinginspecties of de douane hun toezichthoudende werkzaamheden
  hebben verricht. De FIOD stelt dan ook scherp onderscheid te maken
  tussen opsporing en toezicht. Als een strafzaak is begonnen, ligt
  de controle stil. Ook de ECD en DRZ zijn in beginsel
  opsporingsdiensten. Voor bijna 90% bestaan de werkzaamheden van de
  ECD uit opsporingsactiviteiten. Bij de ECD is de scheiding tussen
  toezicht en opsporing niet scherp. Anders is het met de AID, waar
  zowel toezichthouders als opsporingsambtenaren werken. De recherche
  is bij de AID wel in een aparte eenheid ondergebracht. Het
  Milieubijstandsteam neemt een enigszins bijzondere plaats in. Het
  is geen recherchedienst pur sang, maar een dienst waarvan het
  toezichthoudend personeel ook opsporingsbevoegdheid heeft en
  technische ondersteuning levert aan de politie.

  Al met al erkennen de bijzondere opsporingsdiensten het belang
  om toezicht en opsporing niet door elkaar te laten lopen, wat niet
  wil zeggen dat zulks nimmer gebeurt. Veel aanwijzingen van het door
  elkaar gebruiken van bevoegdheden zijn echter niet gevonden.

  8.6.4 Methoden

  FIOD:
  douanerecherche

  De douanerecherche van de FIOD verricht de opsporing van zaken die
  voortkomen uit de controles van de douane. Binnen de
  douanerecherche opereert landelijk het drugs (Kolibrie)team en het
  EG-fraudeteam. Beide voeren grote strafrechtelijke onderzoeken uit
  die gericht zijn op criminele organisaties. De douanerecherche runt
  incidenteel informanten. In hoofdstuk drie heeft de commissie
  aangegeven hoe de douanerecherche betrokken raakte bij de
  doorlating van vele containers met drugs. Het Douane
  informatiecentrum (DIC) analyseert wetgeving op fraudegevoeligheid
  en analyseert branches en goederenstromen. Op dit moment beperkt de
  analyse zich nog tot ladingsbescheiden in de maritieme sector,
  waarbij met name gedacht moet worden aan de Rotterdamse haven. De
  analyse wordt waarschijnlijk uitgebreid naar Schiphol. De analyse
  richt zich op afwijkende patronen van vracht uit bepaalde
  bestemmingen.

  De heer Huisman :
  (…) Het Douane-informatiecentrum is een eenheid die in
  1992 als een project is begonnen en in 1993 officieel is
  genstalleerd binnen de Nederlandse douane. Het is een
  ondersteunende eenheid. Ons werk ligt voornamelijk op het vlak van
  het analyseren van gegevens aan de hand waarvan de douane veel
  gerichter kan controleren. Immers, de douane is een controledienst.
  Maar met deze gegevens is het dus in een aantal gevallen goed
  mogelijk dat onze eigen opsporingsdienst, de
  FIOD, wat
  gerichter kan opsporen. Als ik praat over het analyseren, dan kunt
  u daar een aantal dingen in onderscheiden. Het eerste, en dat is
  ook datgene waar wij ooit mee begonnen zijn, is het analyseren van
  ladingbescheiden. Daarbij proberen wij – ik geef het maar wat
  eenvoudig weer – om zendingen te traceren die afwijken van het
  normale patroon.
  Noot
  De heer Huisman:
  (…) Dan zijn er weer twee mogelijkheden. Het kan zijn dat
  wij zeggen: de zending wijkt wat af van het normale patroon, maar
  verder kunnen wij daar toch niet al te veel informatie omheen
  verzamelen. Dan wordt zo’n zending uitgezet ter controle bij de
  douane. Het kan ook zijn, en dat maakt het soms moeilijk, dat bij
  het analyseren van die ladingsbescheiden er zoveel informatie op
  tafel komt, dat wij zeggen: nu ontstaat er een redelijk vermoeden
  van een strafbaar feit. Dan wordt een dergelijke geselecteerde
  zending niet uitgezet bij de douane zelf, maar gaat die naar onze
  collega’s van de
  FIOD. Noot

  Het DIC is meermalen verzocht containers niet te laten controleren
  door de douane omdat politie en justitie hadden besloten tot een
  gecontroleerde aflevering of doorlating van de containers.
  Noot De douane werkt mee aan opsporingsmethoden die door
  politie en douanerecherche ingezet worden. Met name betreft dit
  gecontroleerde afleveringen en het plaatsen van peilbakens.
  Getwijfeld wordt of het inkijken in containers op het haventerrein,
  voordat een gecontroleerde aflevering aanvangt, een inkijkoperatie
  kan worden genoemd. Peilbakens worden incidenteel door de
  douanerecherche betrokken van het KLPD; het plakken van een
  peilbaken gebeurt vooral in samenwerking met een AT. De inbouw van
  bewegingsmelders in containers komt ook voor. Vuilnissnuffel
  gebeurt door de FIOD al sinds heugenis. Dit wordt niet als
  onrechtmatig beschouwd. De FIOD beschikt over een eigen
  observatieteam. De observatieteams beschikken over mobilofoons,
  portofoons, verrekijkers, film- en video-apparatuur.

  De douanerecherche heeft in het recente verleden intensief
  contact gehad met enkele informanten. Officier van justitie Teeven
  spreekt in zijn verhoor van ongeveer tien informanten die door de
  douanerecherche gerund zouden zijn. In hoofdstuk 3 is geconstateerd
  dat sommigen van hen voldeden aan de commissie-omschrijving van
  infiltranten.

  De FIOD heeft jarenlang een informant gerund
  die later actief is geweest in het sigarettentraject in
  Kennemerland. Met deze
  informant was geregeld contact vanaf
  1989 en stond vanaf 1993 in het FIOD-informantenbestand
  ingeschreven. In het sigarettentraject werd hij in combinatie met
  de
  RCID Kennemerland gerund. Het komt wel vaker voor dat in
  een samenwerkingsverband iemand uit de bovenwereld wordt mee-gerund
  met een
  RCID, omdat de FIOD daartoe de inhoudelijke
  deskundigheid heeft. In het sigarettentraject is echter wat
  misgegaan. In de praktijk opereerde de
  informant min of meer
  los van de runners omdat de
  RCID Kennemerland en de
  FIOD-medewerker (de mee-runner) allebei in de veronderstelling
  verkeerden dat de ander actief runde. In het kader van het
  sigarettentraject, zo stelt de FIOD-medewerker
  Noot
  , heeft de FIOD ook enkele proeftransporten laten
  uitvoeren door de
  informant. Er is niet gebleken dat
  hierover enig overleg met het OM heeft plaatsgevonden of dat
  daarvoor toestemming is gegeven. De
  informant heeft zich
  niet aan de afspraken gehouden. Hij meldde proeftransporten niet
  tevoren aan en kwam met bewijsstukken van uitgevoerde transporten
  uit een voorliggende periode.

  Op dit moment worden, volgens de directeur van de FIOD Van
  Blijswijk en het hoofd van de douanerecherche Bakker, geen
  informanten meer gerund. De FIOD zou alleen zogenoemde tipgevers of
  relaties kennen.

  De voorzitter:
  De FIOD heeft vroeger wel informanten
  gehad.
  De heer Bakker:
  Ik gebruik het woord informanten liever niet. Ik zou liever
  het woord relaties willen gebruiken. Het regime van
  informanten
  impliceert een CID-regime, dat wij als FIOD nooit hebben
  gehad. Dat hebben wij dus ook niet gebruikt. Het is wl juist dat we
  in het verleden signalen kregen van die relaties. Op het moment dat
  sprake was van heel frequente contacten, hebben wij die relaties
  uiteindelijk overgedragen aan RCID’s.
  De voorzitter:
  Maar dat waren toch eigenlijk mensen die te vergelijken zijn
  met
  informanten van de politie?
  De heer Bakker:
  Uiteindelijk zijn die mensen, doordat ze frequent
  kwalitatief gezien goede informatie leverden, informatie die ook
  vaak in een bredere context was dan informatie die wij als
  FIOD
  alleen nodig hadden, overgedragen, samen met hun informatie, aan
  de RCID’s. Het is mij bekend dat zij daar werden ingeschreven
  als
  informant.
  De heer Rabbae:
  Maar u wilt toch niet zeggen dat de FIOD geen
  informanten heeft gehad en ook niet heeft gerund?
  De heer Bakker:
  Ik heb al aangegeven dat ik spreek over relaties. In het
  verleden zijn er contacten geweest met die relaties.
  De heer De Graaf:
  Bent u bang voor het woord informant?
  De heer Bakker:
  Nee, ik ben niet bang voor het woord informant.
  De heer De Graaf:
  Waarom noemt u dan mensen die informatie leveren,
  relaties?
  De heer Bakker:
  Dat past in een veel bredere context van signalen die wij
  als
  FIOD soms krijgen.
  De heer De Graaf:
  Daar begrijp ik niets van.
  De heer Bakker:
  Wij krijgen tips, en wanneer er frequent tips van dezelfde
  persoon komen, is dat een relatie. Op het moment dat dat informatie
  is die bruikbaar is, kunnen wij dat niet gebruiken onder een
  CID-regime. Dus zeggen we dan: deze man moet worden overgedragen
  aan de
  RCID.
  De voorzitter:
  Wanneer zijn uw tipgevers/informanten overgedragen aan
  de
  criminele inlichtingendiensten?
  De heer Bakker:
  U suggereert dat wij lijsten met dat soort mensen hebben. Ik
  ken die lijsten en die personen niet. Ik heb zelf begrepen dat op
  enig moment dit soort contacten die binnen de douane en de
  FIOD
  aanwezig waren, zijn genventariseerd. De mensen die geen
  kwalitatief goede informatie meer leverden, zijn toen geschoond, in
  die zin dat daarmee geen contact meer is geweest. De

  informanten die kwalitatief gezien goede informatie leverden,
  zijn overgedragen. Dat is gebeurd in 1992.
  Noot

  Desondanks krijgt de CRI via de FIOD-liaison verzoeken om
  informantencodes voor de douanerecherche te checken. Wat betreft
  informanten speelt tipgeld slechts een zeer geringe rol. Een enkele
  maal is een FIOD-ambtenaar benaderd om vanwege zijn specifieke
  deskundigheid bij te dragen aan het opzetten van een frontstore.
  Ook is het ministerie van Financin geraadpleegd over
  belastingtechnische aspecten van frontstores.

  De FIOD, en met name de douanerecherche, verleent facilitaire
  diensten aan RCID-en ten bate van gecontroleerde afleveringen. De
  dienst kent tenslotte de douaneprocedures en heeft inzage in
  gegevens over al dan niet verdachte containers. De RCID-verzoeken
  tot medewerking lopen via vaste contactambtenaren van beide
  diensten. Het uiteindelijk resultaat is veelal dat de douane
  verzocht wordt de bewuste container zonder nadere controle door te
  laten gaan of dat een container, voordat deze wordt afgehaald,
  gecontroleerd moet worden op verdovende middelen. Wanneer de
  container het douaneterrein verlaat en onder observatie wordt
  geplaatst, is daarmee de douanebemoeienis beindigd. De FIOD volgt
  deze procedure sinds januari 1994. De procedure is in convenanten
  met RCID-en vastgelegd. Noot In douanekringen wordt
  gesteld dat voor 1991 geen ongecontroleerde gecontroleerde
  afleveringen in de haven van Rotterdam hebben plaatsgevonden. Alle
  gecontroleerde afleveringen zijn toentertijd gecontroleerd en
  tezijnertijd in beslag genomen. Vooral de regio Dordrecht was zeer
  actief in dit opzicht. De afgelopen twee jaren zijn het vooral de
  regio’s Kennemerland en Gooi en Vechtstreek waar (on)gecontroleerd
  containers heengaan. Het omslagpunt ligt ongeveer eind 1991.
  Omstreeks dat moment werd de douane geconfronteerd met het fenomeen
  dat zendingen ongecontroleerd moesten worden doorgelaten in het
  belang van het onderzoek. Noot

  FIOD:
  fiscale recherche

  De fiscale recherche houdt zich bezig met de opsporing van
  fiscale strafbare feiten. De fiscale recherche wordt actief naar
  aanleiding van ernstige onregelmatigheden die blijken uit reguliere
  controles door de belastingdienst. De FIOD beschikt over een eigen
  tapcentrale, observatieteam en technische recherche. De fiscale
  recherche maakt incidenteel gebruik van dit OT. In concrete zaken
  waarin de FIOD en de politie samenwerken krijgen de fiscale
  rechercheurs inzage in de politile CID-gegevens. De fiscale
  recherche runt zelf geen informanten. Wel wordt gebruik gemaakt van
  tipgevers. De FIOD wordt ook wel benaderd om informatie:

  De voorzitter:
  Ik wil u nog n heel ander ding vragen. Verleden week heeft
  de officier van justitie mevrouw

  Gonsalez hier gesproken over het bezoek dat zij aan de FIOD
  heeft gebracht om leggers van enkele journalisten in te zien.
  Bent u daarbij betrokken geweest?
  De heer Bakker:
  Ja. Zij heeft een verzoek om informatie aan mij
  gericht.
  De voorzitter:
  U had kunnen weigeren, omdat het ging om een pro-actief
  onderzoek, waarbij zij zich in het verhoor baseerde op de Wet
  persoonsregistratie.
  De heer Bakker:
  Mijn perceptie van de vraagstelling is geweest dat zij deze
  vraagstelling heeft gedaan in februari 1995. Wij hadden
  besprekingen in het kader van de bijdrage van de
  FIOD aan
  het
  kernteam, en mijn perceptie op dat moment was ook dat
  die vraagstelling plaatsvond in het kader van haar rol als

  CID-officier van dat kernteam. Die informatie heeft zij
  aan mij gevraagd, dus in het kader van een strafrechtelijk
  onderzoek wat zich bevindt in de GVO-fase. Dat was de perceptie die
  ik op dat moment had van haar vraagstelling. Ik heb dat voorgelegd
  aan het plaatsvervangend hoofd van de
  FIOD, gelet op het
  karakter van de vraagstelling. Dat karakter past in de
  mogelijkheden om in deze fase van het onderzoek de informatie
  beschikbaar te stellen. Wat ik vervolgens heb gedaan, is de leggers
  van deze mensen op te vragen binnen de belastingdienst. Ik heb daar
  persoonlijk naar gekeken; daar zijn slechts heel weinig mensen
  binnen de
  FIOD van op de hoogte, gelet op het karakter van
  de vraagstelling. Er was een vermoeden van relaties tussen
  criminelen en deze journalisten. De vraagstelling was of uit de
  gegevens van deze mensen zou blijken dat wellicht een veel groter
  uitgavenpatroon of vermogen aanwezig is…
  De voorzitter:
  Of betalingen krijgen…
  De heer Bakker:
  Precies. Meer dan wellicht mogelijk is in hun positie.
  Noot
  De heer Bakker:
  Ik ging ervan dat hier sprake was van een strafrechtelijk
  onderzoek, een gerechtelijk vooronderzoek, waarbij in het kader van
  het onderzoek dat daar plaatsvindt een relatie zou zijn en
  informatie zou moeten opkomen…
  De voorzitter:
  Maar dat deze journalisten…
  De heer Bakker:
  Het hoeft niet zo te zijn dat de journalisten verdacht zijn,
  het kan ook zijn dat onderzoekssubjecten, gegevens van derden, van
  belang zijn voor hoofdsubjecten of subjecten uit het onderzoek.

  Noot

  De FIOD verricht uit haar taakstelling structureel financieel
  onderzoek. In dit kader wordt de FIOD verzocht te participeren in
  financieel rechercheren door onder meer de kernteams.

  AID

  In tegenstelling tot de FIOD die exclusief gericht is op
  opsporing, houdt de AID zich voornamelijk bezig met toezicht en
  controle, gericht op de handhaving van regelgeving die tot stand is
  gekomen onder verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw,
  Natuurbeheer en Visserij, en op relevante bepalingen van het
  Wetboek van Strafrecht. De afdeling Recherche van de AID verricht
  de opsporing, veelal op verzoek van de inspecties. De AID beschikt
  over een eigen CID en OT, die zijn samengebracht in n dienst,
  genaamd recherche-ondersteuning. De CID functioneert binnen de AID
  volgens het AID-CID-reglement. Voor het uitwisselen van
  CID-gegevens met de politie is een convenant opgesteld met de CRI
  en is een liaison geplaatst bij het CRI. Er is inmiddels een
  CID-subjecten register en een grijze-veld-register aangelegd. In
  zeer beperkte mate worden informanten gerund. Jaarlijks zou het
  gaan om n of twee informanten. Het gaat hierbij om
  concurrentie-informanten, zoals vissers, boeren, buurbedrijven, en
  vrachtwagenchauffeurs die uit concurrentie-overwegingen de AID
  inlichten over vermeende onregelmatigheden. Ook vervullen
  (ex-)werknemers de informantenrol. Er zijn geen criminele
  informanten. Formeel kan de AID geen informanten afschermen. Die
  worden dan ook bij een RCID ondergebracht.

  Het volgen van vrachtauto’s en containers is een specialisatie
  van het OT. Dit is aangesloten bij het Landelijk contactpunt
  observatieteams (LCO). Dit wordt als een erkenning ervaren van de
  professionaliteit van het team. In dit kader wordt het AID-OT ook
  weleens door de politie gevraagd bijstand te verlenen. Van
  infiltratie door de AID is de commissie niet gebleken.

  ECD

  De ECD heeft als centrale taak de preventie en bestrijding van
  economische (bedrijfs)criminaliteit van een zodanige omvang dat
  daardoor sprake is van een belemmering van gezonde economische
  groei en van aantoonbare schade voor de overheid, het bedrijfsleven
  en/of consumenten. Noot Binnen de ECD zijn drie
  afdelingen bezig met opsporing van strafbare feiten: economische
  ordeningsrecherche, internationale economische recherche en
  financieel-economische recherche.

  De ECD beschikt over de Centrale Inlichtingen- en Analysedienst
  (CIAD), die op een vergelijkbare wijze
  functioneert als een CID. De CIAD verzamelt en analyseert
  voornamelijk de gegevens die uit de onderzoeken van de drie
  hoofdafdelingen naar voren zijn gekomen. Verder worden open en
  gesloten bronnen geraadpleegd. Het inzien van gesloten bronnen
  gebeurt hoofdzakelijk op basis van toezichthoudende bevoegdheden.
  De CIAD is opgezet als wegbereider voor de ECD-CID. De
  CIAD-cordinator is tevens ECD-liaison bij de CRI. De CIAD heeft 151
  subjecten in het systeem; 61 natuurlijke personen en 90
  rechtspersonen. Allen zijn aangemeld bij de CRI.

  Twee rechercheurs houden zich bezig met het actief runnen van
  circa vijf informanten. De sturing vindt plaats door bijvoorbeeld
  de opdracht te geven om ontbrekende informatie te vinden in
  bijvoorbeeld een andere vestiging. Het eventuele tipgeld wordt
  conform de regeling Tip, toon- en voorkoopgelden betaald door het
  ministerie van Justitie. De meeste informatie wordt op 4 x 4-tjes
  aangeleverd door de 156 ECD-rechercheurs. Dat is voornamelijk
  CID-informatie waar binnen het kader van het lopende onderzoek
  tegenaan wordt gelopen. Als het geen betrekking heeft op de ECD
  wordt de informatie doorgesluisd naar de CID van de politie. Van
  observatie wordt spaarzaam gebruik gemaakt. De ECD heeft geen eigen
  observatieteam. Voor de inzet van een OT kan een beroep worden
  gedaan op de AID of de politie.

  Binnen de ECD wordt gediscussieerd of infiltratie moet worden
  ingezet. Infiltratie is overwogen in verband met een
  effectenfraude, maar als te riskant afgeblazen. Infiltreren op het
  terrein van de ECD vergt een goede materiekennis. Op de plank ligt
  een concept-infiltratiedraaiboek voor het geval dat zich eens een
  niet te missen kans zou voordoen. Op het terrein van merkenfraude
  wordt wel gewerkt met het middel pseudokoop. Incidenteel vindt een
  gecontroleerde aflevering plaats.

  Het plaatsen van peilbakens is voorgekomen in verband met
  drugprecursoren. Het plaatsen daarvan wordt overgelaten aan het
  KLPD. Alles wordt bij proces-verbaal vastgelegd, ook al heeft het
  niets opgeleverd.

  Milieubijstandsteam

  Het Milieubijstandsteam valt onder de Inspectie Milieuhygine die
  een onderdeel is van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het
  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
  Milieubeheer (VROM). Het MBT is opgericht in 1985. Het MBT beschikt
  over 121 personen met opsporingsbevoegdheid, waaronder
  recherche-tactische, milieuhyginische en milieu-juridische
  deskundigen. De taak van het MBT is om de aanpak van de zware
  milieucriminaliteit te stimuleren en assistentie te verlenen aan
  politie en justitie bij de opsporing van milieudelicten. Het MBT is
  dus geen zelfstandige opsporingsdienst. Het MBT heeft
  primair te maken met organisatiecriminaliteit en verzorgt
  technische bijstand voor de politie. Voor de cordinatie van de
  aanpak van regio-overschrijdende milieuzaken functioneert het
  projectteam zware milieu-criminaliteit.

  Het MBT maakt gebruik van observatiemiddelen. Enkele transporten
  zijn gevolgd met plaatsbepalingsapparatuur. Zo worden boten wel
  gevolgd met behulp van peilbakens. De informanten die zich tot het
  MBT richten, worden doorgaans doorverwezen naar een RCID. Soms
  neemt een medewerker van het MBT deel aan het gesprek tussen de
  informant en CID-rechercheur. De twee belangrijkste categorien
  informanten zijn vrachtwagenchauffeurs en ontslagen werknemers.
  Bovendien willen bedrijven uit concurrentie-overwegingen ook
  weleens een boekje open doen. Infiltratie bij bedrijven, gewoon via
  vacatures, is wel eens overwogen maar niet uitgevoerd.

  Dienst Recherchezaken VROM

  Deze dienst met 70 medewerkers houdt zich bezig met de opsporing
  van misbruik van VROM-subsidiegelden. Binnen de DRZ bestaat een
  eigen CID in oprichting. Op het moment worden geen informanten
  gerund. Wel zijn er tientallen personen, afkomstig uit het
  bedrijfsleven en de overheid maar ook personen met een crimineel
  verleden, die regelmatig informatie verschaffen. De DRZ maakt
  nauwelijks gebruik van andere opsporingsmethoden.

  De DRZ krijgt veel te maken met corrupte overheidsdienaren. Het
  OM is terughoudend in de vervolging hiervan. Van elke zaak die
  strafrechtelijk wordt afgehandeld wordt tevens een bestuurlijke
  rapportage opgemaakt. De verhouding tussen het MBT en de DRZ is
  complex: binnen een ministerie bestaan twee diensten die deels
  gelijksoortige zaken onderzoeken.

  8.6.5 Sturing en controle

  De vakminister is verantwoordelijkheid voor het beheer van de
  eigen bijzondere opsporingsdiensten. De bijzondere
  opsporingsdiensten ontlenen hun taken aan bijzondere wetten. Op
  grond van artikel 148 Sv heeft de officier van justitie het gezag
  over de opsporing door de bijzondere opsporingsdiensten. Het
  probleem
  daarbij is echter dat het in artikel 148 Sv gaat om het klassieke,
  strafvordelijke opsporingsbegrip. Anders dan ten aanzien van de
  politie het geval is beslaat het gezag van de officier van justitie
  derhalve niet het hele terrein van de strafrechtelijke handhaving
  van de rechtsorde. Over het optreden van de bijzondere
  opsporingsdiensten in de fase voorafgaand aan het vermoeden van een
  gepleegd strafbaar feit, heeft de officier van justitie formeel
  niets te zeggen. Een afwijkende regeling geldt ten aanzien van
  fiscale delicten; dan geschiedt opsporing onder
  verantwoordelijkheid van het bestuur van ‘s Rijks belastingen.
  Alleen bij de toepassing van dwangmiddelen komt het OM eraan te
  pas. De prioriteitsbepaling van de bijzondere opsporingsdiensten en
  de ministeries kan op gespannen voet staan met die van het OM.

  In hoofdstuk 3 heeft de commissie enkele gevallen beschreven
  waarin van daadwerkelijke sturing en controle van een bijzondere
  opsporingsdienst, in casu de douanerecherche, geen sprake was. Een
  ambtenaar van de douanerecherche kon lange tijd zelfstandig
  allerlei opsporingsmethoden hanteren. De commissie constateert dat
  de sturing en controle door het OM van de bijzondere
  opsporingsdiensten niet erg intensief is. De specifieke kennis en
  taken van de bijzondere opsporingsdiensten zijn daar, naast de
  voornoemde beperking in gezag dat aan de officier van justitie is
  toegekend, wellicht debet aan. De afstand tussen bijzondere
  opsporingsdiensten en het OM is vrij groot.

  De strafrechtelijke handhaving van bijzondere wetten betreft
  zeer grote schadebedragen. In verhouding daarmee is de beschikbare
  capaciteit van het OM om vervolg te geven aan het
  opsporingsonderzoek opmerkelijk gering.

  8.6.6 Beoordeling

  De commissie constateert dat organisatiewetgeving op het terrein
  van de bijzondere opsporingsdiensten ontbreekt. De commissie heeft
  zich geen oordeel aangemeten over de wenselijkheid van
  organisatiewetgeving en samenvoeging van de verschillende
  bijzondere opsporingsdiensten. Wel meent de commissie dat een
  nadere omschrijving van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  wenselijk is. Nagenoeg alle besproken bijzondere opsporingsdiensten
  hebben enigerlei bemoeienis met de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit. Bij opsporing van georganiseerde
  criminaliteit moeten naar het oordeel van de commissie de
  bijzondere opsporingsdiensten te allen tijde samenwerken met de
  reguliere politie. De afbakening van taken en bevoegdheden is
  buitengewoon complex. Slechts specialisten in de bijzondere
  wetgeving kunnen de precieze nuances en verschillen ontwarren en
  waarderen. De commissie meent dat een duidelijke verdeling van
  bevoegdheden en verantwoordelijkheden wenselijk is. De commissie
  beseft dat zij zich met dit oordeel enigszins buiten haar opdracht
  begeeft. Dat neemt niet weg dat de diffuse verdeling van taken en
  bevoegdheden effect heeft op de opsporing van strafbare feiten die
  een relatie hebben met de zware, georganiseerde criminaliteit. De
  commissie meent dat een reorganisatie van taken en bevoegdheden tot
  een meer effectieve en efficinte opsporing van bijzondere strafbare
  feiten kan leiden. De huidige cordinatie- en samenwerkingskosten
  zijn buitengewoon hoog.

  De commissie constateert dat de bijzondere opsporingsdiensten in
  vergelijking met de politie spaarzaam gebruik maken van observatie
  informanten en infiltratie. De commissie constateert evenwel dat
  met name de douanerecherche, de ECD en de AID steeds vaker deze
  middelen inzetten. In het bijzonder bij de douanerecherche is de
  oncontroleerbaarheid hiervan duidelijk gebleken. De vastlegging van
  de gebruikte methoden door de douanerecherche liet nogal te wensen
  over. Ook blijken bijzondere opsporingsdiensten in toenemende mate
  informanten te runnen, al dan niet in samenwerking met een
  regionale CID. De commissie is van oordeel dat bij de normering van
  de opsporingsmethoden tevens moet worden aangegeven in hoeverre
  bijzondere opsporingsdiensten gebruik mogen maken van deze
  methoden.

  De commissie constateert dat de bijzondere opsporingsdiensten
  behoefte hebben aan een orgaan dat hen in staat stelt gebruik te
  maken van CID-informatie. De bijzondere opsporingsdiensten willen
  vertrouwelijk informatie kunnen opslaan en vertrouwelijke
  informatie kunnen uitwisselen met politie en andere bijzondere
  opsporingdiensten. De commissie is van oordeel dat voorzieningen
  moeten worden getroffen die de politie en bijzondere
  opsporingsdiensten in staat stellen informatie uit te wisselen. In
  het merendeel van de gevallen doen zich geen problemen voor in de
  verhouding tussen bijzondere opsporingsdiensten en het OM. De
  commissie constateert echter wel dat de afstand tussen politie en
  OM minder groot is dan tussen bijzondere opsporingsdiensten en OM.
  Overigens lijkt de sturing die door het OM plaatsvindt door
  bijzondere diensten beter gevolgd te worden dan door de politie.
  Desondanks is de commissie van mening dat ook bij de bijzondere
  opsporingsdiensten tot een intensievere controle moet worden
  gekomen. Het gezag van het OM over de opsporing zou daartoe moeten
  worden uitgebreid tot de fase die aan opsporing voorafgaat.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken