• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 8.7 Koninklijke marechaussee en Rijksrecherche

  8.7 Koninklijke marechaussee en Rijksrecherche

  8.7.1 Inleiding

  Zowel de Koninklijke marechausse (Kmar) als de Rijksrecherche
  spelen een rol in de opsporing van strafbare feiten in het kader
  van georganiseerde criminaliteit. De commissie meent dat het
  noodzakelijk was daar enige aandacht aan te besteden. Daarbij heeft
  de commissie aandacht besteed aan de organisatie en het
  functioneren van de Kmar op Schiphol en enkele algemene aspecten
  van het functioneren van de Rijksrecherche.

  8.7.2 Koninklijke marechaussee

  Organisatie

  De Koninklijke marechaussee, District Luchtvaart, is per 1
  januari 1994 belast met reguliere politietaken op Schiphol. De Kmar
  valt onder het beheer van het ministerie van Defensie en onder
  gezag van het ministerie van Justitie. Zaken die uit de
  douane-controles komen, worden niet, zoals bij andere
  buitengrenzen, door de douanerecherche overgenomen, maar door de
  Kmar. De Kmar maakt proces-verbaal op en zoekt contact met het OM
  Haarlem. Bij de rechtbank te Haarlem zijn twee van de zes kamers
  bijna uitsluitend bezig met Schiphol-zaken.

  Ter versterking van de buitengrenzen is in 1994 het Schipholteam
  opgericht. Dit team is een samenwerkingsverband tussen de Kmar en
  de douane post Surveillance Hoofddorp. De dagelijkse aansturing van
  het Schipholteam gebeurt door het hoofd van de tactische recherche
  op Schiphol. Het team heeft tot taak het opsporen en aanhouden van
  drugskoeriers in de passagiersterminal, alsmede het zo optimaal
  mogelijk verlenen van assistentie aan zowel nationale als
  internationale opsporingsinstanties. Er is contact met het CRI, en
  dan met name met de liaison-officers. Twee teamleiders, twee
  cordinatoren en 24 rechercheurs maken deel uit van dit team,
  gelijkelijk verdeeld over de beide samenwerkende diensten. De leden
  van de Koninklijke marechaussee zijn ook onbezoldigd
  douane-ambtenaar. Noot

  Methoden

  De Kmar hanteert volgens eigen zeggen nagenoeg alle
  opsporingsmethoden die in dit onderzoek centraal staan. De Kmar
  beschikt over een observatieteam. Er is in het recente verleden
  gebruik gemaakt van een camera die gericht werd op een
  XTC-laboratorium op Schiphol. Tevens geeft de douane aan dat
  videocamera’s worden ingezet op het schoonmaak-en bedienend
  personeel op Schiphol. Door een OT is onder meer een peilbaken
  geplaatst in een koffer.

  Sinds 1985/86 beschikt dit onderdeel over een eigen criminele
  inlichtingendienst van zeven mensen, te weten een chef, een
  plaatsvervangend chef, vier runners en een documentalist. Deze
  Kmar-CID runt tussen de tien en de vijftien informanten. De
  identiteit van de informanten is bekend bij de hele CID-groep. Bij
  het actief werven van informanten gaat de voorkeur uit naar
  werknemers op Schiphol met een criminele achtergrond. Zware
  criminelen krijgen uiteraard geen toegangspasje, maar de indruk
  bestaat dat sommige werknemers diep genoeg in het criminele circuit
  zitten om interessant te zijn voor de CID. Er is gewerkt met een
  gestuurde burgerinformant met een blanco verleden die in het
  criminele milieu is gemanoeuvreerd door hem op bepaalde caf’s te
  wijzen. Ongeveer twee ton aan
  tipgeld is in de loop der
  jaren door hem verdiend. De criminele gelden, die door hem verdiend
  zijn naar aanleiding van activiteiten voor de
  CID, zijn
  afgedragen en successievelijk aan hem terug uitbetaald. Met de

  afbouw is begonnen doordat door de ogen van de buitenwereld deze
  persoon gezien werd als een crimineel.

  Gecontroleerde afleveringen maken een belangrijk deel uit van de
  werkzaamheden van de Kmar. Het Schipholteam en de justitile dienst
  van de Kmar maken melding van een aanzienlijk aantal gecontroleerde
  afleveringen in 1994. Zo heeft het Schipholteam onder meer 44
  partijen cocane gecontroleerd afgeleverd naar vijftien
  verschillende landen. Noot De Justitile dienst deed 62
  gecontroleerde afleveringen van drugs in 1994, waarvan dertien in
  Nederland en 49 naar het buitenland. Noot

  8.7.3 Rijksrecherche

  De Rijksrecherche heeft tot taak onderzoek te verrichten naar
  strafbare feiten, waarbij vermoedelijk ambtenaren van politie of
  van bijzondere opsporingsdiensten of leden van het OM of van de
  rechterlijke macht zijn
  betrokken. Noot In dat kader wordt aandacht besteed aan
  het misbruik van verschillende opsporingsmethoden. De taak van de
  politie, de Rijksrecherche en de BVD bij de controle op de
  opsporingsmethoden overlapt deels. Het streven is erop gericht een
  eigen CID op te richten om toegang te krijgen tot politieregisters.
  Cruciale vraag daarbij is welke methoden de Rijksrecherche hanteert
  en hoe de sturing en controle plaatsvindt.

  De heer Kuijper :
  De rest van de Rijksrecherche Nederland had vrijwel geen
  ervaring op dat gebied. Men zag dus ook de noodzaak van de vorming
  van een
  CID niet in. Een van de grote bezwaren was ook dat
  men dan eventueel activiteiten ging ontwikkelen die niet pasten in
  het beeld van de Rijksrecherche. Je bent bezig met de
  integriteitshandhaving en je zou dan zelf risico’s gaan lopen op
  CID-gebied door activiteiten te gaan ontplooien waarmee je buiten
  de grenzen zou kunnen komen. Dit heel globaal weergegeven.
  De heer Rabbae:
  Dit zou betekenen dat je niet alleen maar informatie krijgt
  van de politie, maar dat je ook informatie geeft aan de
  politie?
  De heer Kuijper:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Daar zou u voor zijn?
  De heer Kuijper:
  Daar ben ik voor, ja. Ik ben voor een vrije
  informatie-uitwisseling op het criminele gebied. Ik zou met
  betrekking tot de Rijksrecherche wel de restrictie willen maken dat
  er informatie is die niet naar de CID-en kan, maar dat is dan ook
  informatie waar de CID-en niet mee uit te voeten kunnen. Ik bedoel
  dat in de zin van dat je een organisatie niet moet belasten met
  informatie waar zij niks aan heeft.
  Noot

  8.7.4 Beoordeling

  De commissie constateert dat de Rijksrecherche voor haar
  werkzaamheden op het vlak van de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit toegang moet hebben tot CID-registers. De
  Rijksrecherche dient niet de beschikking te krijgen over een eigen
  CID.

  De commissie constateert dat de KMAR gebruik maakt van vergaande
  opsporingsmethoden zoals het runnen van een niet-criminele
  burgerinfiltrant. Over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
  de KMAR bij het inzetten van deze opsporingsmethoden is niets
  wettelijk vastgelegd. De KMAR Schiphol heeft een methode gehanteerd
  die vragen oproept over de controleerbaarheid en stuurbaarheid. De
  commissie acht het wenselijk dat zowel voor de KMAR als voor de
  Rijksrecherche wettelijk wordt omschreven welke opsporingsmethoden
  zij kunnen hanteren voor hun onderscheiden taken. Vanwege de
  specifieke taken van beide diensten acht de commissie het
  noodzakelijk nauwkeurig te bezien in hoeverre deze diensten
  dezelfde opsporingsmethoden moeten kunnen gebruiken die zijn
  toegestaan voor de politie en in hoeverre zij opsporingsmethoden
  die de politie niet mag gebruiken wel moeten kunnen hanteren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken