• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 8.8 Binnenlandse veiligheidsdienst

  8.8 Binnenlandse veiligheidsdienst

  8.8.1 Inleiding

  De commissie heeft besloten ook onderzoek te doen naar de rol
  die de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) en de Regionale
  inlichtingendiensten (RID-en) spelen bij de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit. De commissie is van oordeel dat het
  van belang is voor het beeld van de organisatie en het functioneren
  van de opsporing dat de commissie inzicht krijgt in de methoden die
  de BVD en de RID-en hanteren bij de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit.

  Ten behoeve van dat onderzoek zijn relevante documenten van de
  BVD en de RID-en opgevraagd. Met de direct betrokkenen bij de BVD
  en de RID-en hebben de commissie en haar staf gesprekken
  gevoerd.

  8.8.2 Organisatie en samenwerking

  In artikel 8, tweede lid van de Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten wordt de taak van de BVD als volgt
  geformuleerd:ahet verzamelen van gegevens omtrent organisaties en
  personen welke door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun
  activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij
  een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische
  rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige
  belangen van de Staat;bhet verrichten van veiligheidsonderzoeken
  ter zake van de vervulling van vertrouwensfuncties, dan wel van
  functies in het bedrijfsleven, welke naar het oordeel van Onze ter
  zake verantwoordelijke Ministers de mogelijkheid bieden de
  veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat te
  schaden;chet bevorderen van maatregelen ter beveiliging van
  gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat
  wordt geboden en van die onderdelen van de overheidsdienst en van
  het bedrijfsleven, welke naar het oordeel van Onze terzake
  verantwoordelijke Ministers van vitaal belang zijn voor
  de instandhouding van het maatschappelijk leven.

  In totaal zijn bij de BVD ongeveer 560 personen werkzaam.
  De rol van de BVD en de RID-en bij de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit is marginaal. Er is nauwelijks sprake
  van eigen analyses van informatie over dit onderwerp. Van
  bestrijding sec door de BVD of de RID-en is geen sprake. Uit de
  publieke uitlatingen en jaarverslagen van de BVD kan het beeld
  oprijzen dat de BVD zich intensief bemoeit met de georganiseerde
  criminaliteit. Noot Maar dit beeld wordt door de BVD
  ontkend. De BVD besteedt pas zelfstandig aandacht aan de
  georganiseerde criminaliteit als hierbij sprake is van aantasting
  van de integriteit van het openbaar bestuur. Dit wordt dan opgevat
  als n van de aantasters van de staatsveiligheid of de democratische
  rechtsorde. Georganiseerde criminaliteit is op zichzelf geen
  onderzoeksonderwerp van de BVD.

  De integriteit van het openbaar bestuur is een onderwerp dat
  verschillende diensten aangaat: politie, OM, Rijksrecherche, BVD.
  De cordinatie tussen deze organisaties is in het algemeen niet
  optimaal. De BVD beschikt niet over een inventarisatie van gevallen
  waarin de georganiseerde criminaliteit de integriteit van de
  overheid bedreigt. Noot

  BVD en politie

  De BVD verricht niet op eigen initiatief onderzoek naar
  strafbare feiten. De BVD neemt wel in bijzondere gevallen met
  liaisons deel aan strafrechtelijke onderzoeken van de politie,
  bijvoorbeeld in het Haagse Copa-team en het Columbia-team. De
  politie heeft soms het idee dat de BVD deel uitmaakt van het team,
  terwijl de BVD van zijn kant steeds afstand tot de politie claimt.
  De liaisons hebben tot taak na te gaan welke informatie van de BVD
  mogelijk relevant is in het kader van het strafrechtelijk
  onderzoek. Indien de BVD over bruikbare informatie beschikt, wordt
  deze uitsluitend via een ambtsbericht van het hoofd van de BVD aan
  een team ter beschikking gesteld. Dit gebeurt op basis van de
  artikelen 11 en 12 WIV.

  De voorzitter :
  Maar welke wettelijke basis is er om op deze manier te
  werken?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Voor de BVD is de wettelijke basis te vinden in de
  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  De voorzitter:
  Op grond van die wet kan men inlichtingen verzamelen, maar
  die dienst kan op grond daarvan toch geen inlichtingen verzamelen
  voor een strafproces? De ambtenaren van de
  BVD zijn namelijk
  geen opsporingsambtenaren.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Nee, zij verzamelen inlichtingen op grond van hun
  bevoegdheid en als zij mij iets vertellen dat mogelijk van belang
  kan zijn, kunnen wij dat ook gebruiken in een strafproces.
  De voorzitter:
  Maar het is toch niet genoeg dat u dat zegt. Voor zoiets
  moet toch een wettelijke basis zijn. Is die er in voldoende
  mate?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik meen dat uiteindelijk de rechter zal toetsen en dat hij
  zal zeggen of hij er genoegen mee neemt. Maar als een
  informant
  iets zegt en wij brengen die informatie in een strafproces, dan
  toetst de rechter toch ook.
  De voorzitter:
  Dan wordt een proces-verbaal gemaakt door
  opsporingsambtenaren.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Maar hiervan wordt ook proces-verbaal opgemaakt.
  De voorzitter:
  Door wie dan?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Door de afdeling DBRZ. Noot Ik krijg het
  ambtsbericht en geef dat in handen van die afdeling en daar maakt
  men er een proces-verbaal van.
  De voorzitter:
  Dus dan is de BVD eigenlijk een grote
  informant.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Maar wel een superinformant. Noot De sturing
  van de RID-en door de BVD is uiterst moeizaam. Binnen de BVD sluit
  men niet uit dat in de toekomst geen gebruik meer zal worden
  gemaakt van de RID-en. Traditioneel bestaat er een spanning tussen
  de CRI en de BVD. Na het rapport van de Commissie relatie BVD-CRI
  (de commissie-Blok) is de verhouding tussen beide diensten
  verbeterd. Op dit moment wordt intensief informatie uitgewisseld
  voorzover dat past in de taakuitoefening van beide diensten.

  8.8.3 Methoden

  Methoden BVD

  De BVD spoort geen strafbare feiten op. Wel worden dezelfde
  methoden gehanteerd bij de uitoefening van de
  eigenlijke taak van de BVD als door opsporingsinstanties. Bovendien
  heeft de BVD de mogelijkheid om direct af te luisteren. De
  bijzondere methoden die de BVD gebruikt zijn niet in een wet
  opgenomen. De inzet van deze middelen wordt getoetst aan de hand
  van interne vertrouwelijke richtlijnen. De BVD doet soms
  onderzoeken waarbij sprake is van bijvangst. Volgens betrokkenen
  wordt dan bij toeval informatie over criminele activiteiten
  (wapens, drugs) gevonden.

  Uitwisseling informatie BVD – politie

  Informatie van de BVD kan relevant zijn voor een strafrechtelijk
  opsporingsonderzoek. De minister van Justitie heeft zich in een
  brief aan de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten op het standpunt gesteld dat van de BVD
  afkomstige informatie door politie en justitie kan worden gebruikt
  ten behoeve van de legitimatie van de aanvang van een
  strafrechtelijk onderzoek. Als regel zal hierover een ambtsbericht
  van het hoofd van de BVD aan de officier van justitie uitgaan. Het
  wordt niet uitgesloten geacht dat de informatie bij spoedeisende
  situaties eerst mondeling wordt verstrekt en dat er dan achteraf
  alsnog een schriftelijk ambtsbericht volgt. Het gaat om enkele
  tientallen ambtsberichten per jaar. Zo kan het voorkomen dat de BVD
  door middel van een ambtsbericht informatie uit een BVD-telefoontap
  verstrekt aan de politie. Het staat de rechter vrij om van de BVD
  afkomstige informatie al dan niet voor het bewijs te gebruiken. De
  enkele omstandigheid dat de informatie afkomstig is van de BVD,
  maakt nog niet dat die informatie onrechtmatig is verkregen.
  Noot Betrokkenen stellen dat er slechts in incidentele
  gevallen sprake is van rechtstreekse contacten. De basis van de
  informatie-verstrekking aan de politie wordt gevormd door artikelen
  11 en 12 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het is de
  vraag of deze artikelen daarvoor voldoende basis bieden. In een
  enkel geval geeft de politie via de BVD CID-informatie aan het
  bestuur. Dat betrof bijvoorbeeld betreft een zaak van politieke
  infiltratie. De politie beschikt in principe niet over de
  mogelijkheid om de informatie rechtstreeks door te geven.

  De BVD krijgt met regelmaat informatie over georganiseerde
  criminaliteit van haar zusterdiensten in het buitenland die zich
  hiermee wel bezighouden.

  De heer Rabbae:
  Wat bepaalt de grens van de informatie-uitwisseling
  tussen u en een zusterinstelling in het buitenland?
  De heer Van Helten:
  De informatie-uitwisseling moet altijd kloppen met de
  taakstelling van de dienst en zijn bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden. Dat geeft een kader waar wij niet buiten
  mogen treden.
  De heer Rabbae:
  Dat is het enige criterium?
  De heer Van Helten:
  Nee, dat hangt van het onderwerp af. Er zal altijd een zeer
  kritisch blik worden geworpen op de mogelijkheid dat men
  bijvoorbeeld vanuit het buitenland tracht invloed uit te oefenen op
  de Nederlandse situatie. Dat is een heel sterke beperking.
  De heer Rabbae:
  Het is niet afhankelijk van de vraag of er in het andere
  land al dan niet sprake is van wetgeving omtrent
  privacy-bescherming?
  De heer Van Helten:
  Dat is een zeer belangrijk punt.
  De heer Rabbae:
  Ook in de uitwisseling van informatie tussen geheime
  diensten?
  De heer Van Helten:
  Ja, want wij zijn gehouden aan onze eigen
  privacy-voorschriften en die voorschriften worden niet terzijde
  gelegd als wij spreken met een buitenlandse zusterdienst.
  De voorzitter:
  Maar in algemene zin blijft toch overeind dat, zoals hier de
  vertegenwoordiger van de
  CRI heeft gezegd, de
  informatie-uitwisseling met die diensten weer gebeurt op de
  vertrouwensbasis? Wat ze er verder mee doen, kunt u toch nooit
  direct controleren?
  De heer Van Helten:
  Dat is een van de punten die het ingewikkeld maken. Als je
  niet zeker weet wat de buitenlandse zusterdienst doet met de
  gegevens die je geeft, dan moet je het eigenlijk niet doen. Dat
  legt wel eens een druk op de verhoudingen die soms door een ander
  land wordt vertaald als onwil van Nederland om volledig mee te
  werken. Wij moeten zicht hebben op wat er gebeurt. Dat is trouwens
  een internationale regel, het derde-landenprincipe (third party
  principle). Dat houdt in dat als je informatie uitwisselt met een
  zusterdienst, je alleen maar gebruik mag maken van die informatie
  met toestemming van die zusterdienst. Dat geldt voor ons ook. Als
  wij informatie geven aan een zusterdienst dan moeten wij
  redelijkerwijze controle hebben op datgene wat ze ermee doen.

  Noot

  Gebruik technische kennis

  De politie maakte in incidentele gevallen gebruik van de
  technische kennis van de BVD. De activiteiten van de BVD-ambtenaren
  hebben dan plaats onder verantwoordelijkheid van de politie en de
  officier van justitie.

  De heer Vos:
  Ik zou de vraag wat breder willen maken. Doet de politie wel
  eens een beroep op de expertise, de bijzondere vaardigheden, de
  technische instrumenten die bij de dienst beschikbaar
  zijn?
  De heer Van Helten:
  Dat gebeurt wel eens.
  De heer Vos:
  In welke gevallen gebeurt het?
  De heer Van Helten:
  Van geval tot geval wordt bekeken wat er kan gebeuren. Een
  en ander wordt zeer precies vastgelegd.
  De heer Rabbae:
  Heeft u ooit een gaatje geboord of een camera geplaatst voor
  de politie?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben wel eens technische activiteiten voor politie en
  justitie verricht.
  De heer Rabbae:
  Dat doet u nog steeds.
  De heer Van Helten:
  In zeer beperkte mate. Het is uiterst zelden
  noodzakelijk.
  Noot Steeds wordt een schriftelijk
  akkoordverklaring van de officier van justitie gevraagd zodat geen
  onduidelijkheid kan bestaan over de verantwoordelijkheid. Zelden
  worden de eigen BVD-bevoegdheden gebruikt ten behoeve van een
  politie-onderzoek, tenzij er sprake is van een eigen BVD-belang
  (gevaar voor aantasting van de staatsveiligheid of de democratische
  rechtsorde). De BVD doet vaker een beroep op de Divisie
  ondersteuning van het KLPD. Deze KLPD-medewerkers werken dan onder
  verantwoordelijkheid van de BVD. Deze samenwerking vindt vooral
  plaats indien de middelen van de BVD zijn uitgeput.
  De heer Koekkoek:
  Komt het andersom ook voor, dat de politie en met name
  Driebergen, u helpt met technische hulpmiddelen?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Komt dat veel voor?
  De heer Van Helten:
  Dat komt nog steeds voor.
  De heer Koekkoek:
  Komt het in toenemende mate voor?
  De heer Van Helten:
  Ja, ik heb de indruk dat het wat vaker gebeurt dan vroeger.
  Maar wij doen dat in het kader van het regime van artikel 18 van de
  wet, waarin de politie-ambtenaren werkzaamheden voor de
  BVD
  uitoefenen. Dan gebeurt het dus wel onder ons regime.
  Noot

  8.8.4 Sturing en controle

  Algemene sturing en controle BVD

  De BVD verricht zijn taak in ondergeschiktheid aan de minister
  van Binnenlandse Zaken (art. 2 WIV). Deze minister is politiek
  verantwoordelijk. Politieke sturing van de BVD vindt in breder
  verband plaats in de ministerile commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten. Deze commissie bestaat uit de
  minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken,
  Justitie, Defensie, Economische Zaken en Financin. Hier vindt
  overleg plaats over de organisatie en samenwerking tussen de BVD en
  de Militaire inlichtingendienst. De minister van Binnenlandse Zaken
  legt in de eerste plaats politieke verantwoording af aan de
  commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Van deze
  commissie maken de fractievoorzitters van CDA, PVDA, VVD en D66
  deel uit.

  De controle op en de sturing van de BVD staan ter discussie. In
  een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
  State (juni 1994) wordt gesteld dat in de Wet op de inlichtingen-
  en veiligheidsdiensten niet voldoende is aangegeven onder welke
  omstandigheden en met welke middelen de BVD bevoegd is inbreuk te
  maken op de persoonlijke levenssfeer van een individu.

  Landelijk officier van justitie

  De landelijke BVD-officier van justitie heeft een controlerende
  taak bij de ambtsberichten van de BVD aan het OM. De landelijke
  officier heeft een beperkt zicht op de activiteiten van de BVD. De
  BVD bepaalt welke informatie aan de landelijke officier wordt
  verstrekt. De landelijke officier kan dan ook niet zelfstandig
  beoordelen of de wijze waarop de informatie door de BVD is
  verkregen rechtmatig is. Zij geeft geen sturing aan de onderzoeken
  waaruit die informatie afkomstig is. Noot

  8.8.5 Beoordeling

  De commissie constateert dat de BVD in overeenstemming met zijn
  taakomschrijving in de Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten geen zelfstandig onderzoek doet naar
  georganiseerde criminaliteit. De
  commissie constateert echter ook dat na 1989 in de jaarverslagen
  bij politiek en publiek het beeld is uitgedragen dat de BVD zich
  intensief bezig zou houden met de georganiseerde criminaliteit. De
  commissie is van oordeel dat de BVD zich terecht onthoudt van
  intensieve bemoeienis met de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit. Het werkterrein van een binnenlandse
  veiligheidsdienst moet binnen een democratische rechtsstaat zo
  beperkt mogelijk gehouden worden. De commissie is van oordeel dat
  de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit geen taak is van
  de BVD.

  De commissie constateert allerlei vormen van
  informatie-uitwisseling en dwarsverbanden tussen de politie en de
  BVD, inclusief RID-en. Het is niet altijd even duidelijk op welke
  grond dit gebeurt. Noot Dit geldt eveneens voor de
  bevoegdheden op basis waarvan methoden worden ingezet. Het is ook
  niet altijd duidelijk wie recht heeft op welke informatie. De
  commissie is van oordeel dat het grensvlak tussen politie en BVD
  nadere normering behoeft. Dit wil niet zeggen dat in de relatie
  tussen de BVD en de politie veel zaken fout gaan. De commissie is
  echter wel van oordeel dat een meer precieze regeling noodzakelijk
  is om vermenging van belangen te voorkomen. Het gaat bij de nadere
  normering zowel om informatie-uitwisseling tussen de politie en de
  BVD als om wederzijdse operationele ondersteuning.

  Het is nauwelijks mogelijk voor de landelijk officier van
  justitie om daadwerkelijk controle uit te oefenen op de
  rechtmatigheid van de informatie die per ambtsbericht aan het OM
  wordt toegestuurd. De commissie is van oordeel dat de landelijke
  BVD-officier van justitie inzage moet kunnen krijgen in alle
  relevante documentatie die ten grondslag ligt aan het ambtsbericht.
  Zij hecht aan een strakke procedure, aangezien informatie van de
  BVD kan worden gebruikt als begin voor een strafrechtelijk
  onderzoek, en zelfs als bewijs. Dan mag naar het oordeel van de
  commissie geen enkele discussie kunnen ontstaan over de herkomst
  van de informatie.


  vorige         inhoudsopgave en zoeken