• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 9.2 Openbaar ministerie

  9.2 Openbaar ministerie

  9.2.1 Inleiding

  Het openbaarministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde. Daartoe draagt het OM het gezag over
  de opsporing en beschikt het over het vervolgingsmonopolie. Verder
  heeft het OM verschillende andere taken en sinds de
  inwerkingtreding van de Politiewet 1993, taken die voorvloeien uit
  het medebeheer van de politie. De officieren van justitie staan in
  het hirarchische verband van het openbaar ministerie onder het
  gezag van de hoofdofficier van justitie en via deze onder dat van
  de procureur-generaal bij het hof. Daarnaast bestaat
  ondergeschiktheid van alle leden van het openbaar ministerie aan de
  minister van Justitie (artikel 5 RO). De opsporingsbevoegdheid
  wordt door de wet toebedeeld aan de individuele officier van
  justitie (artikel 141 Sv). Hij kan bevelen geven inzake de
  opsporing van strafbare feiten aan andere personen met opsporing
  belast (artikel 148 Sv) en kan strafbare feiten doen opsporen
  (artikel 149 Sv). Met de opsporing van strafbare feiten zijn, naast
  de politie, ook andere diensten belast. Het onderstaande beperkt
  zich tot het gezag dat het OM over de politie uitoefent. Veel wat
  in dit hoofdstuk aan de orde komt is ook van toepassing op de
  relatie tussen het OM en de bijzondere opsporingsdiensten.

  9.2.2 Organisatie en samenwerking

  Autonomie, afstandelijkheid en variatie

  Het OM is nog steeds een organisatie waarin de individuele
  officieren van justitie over vergaande autonomie kunnen beschikken.
  Noot Het OM is ook een organisatie in verandering. Het
  reorganisatieproces dat in werking is gezet na het rapport van de
  commissie OM (commissie-Donner) is in volle omvang bezig.
  Noot De commissie zal slechts voorzover het de sturing
  en controle van de opsporingsmethoden betreft uitspraken doen over
  de organisatie van het OM.

  De sturing en controle door het OM met betrekking tot de
  selectie van onderzoeken, de voortgang van onderzoeken en de inzet
  van opsporingsmethoden wordt traditioneel gekenmerkt door
  afstandelijkheid. De commissie heeft geconstateerd dat hierin bij
  een aantal arrondissementen reeds verandering is gekomen. De
  variatie in taken, bevoegdheden en activiteiten op het gebied van
  de georganiseerde criminaliteit binnen het OM is een ander
  organisatorisch kenmerk. In de meeste parketten is de zware
  criminaliteit in een bijzondere unit ondergebracht. Aan de term
  zware criminaliteit wordt verschillend inhoud gegeven. De
  afzonderlijke arrondissementen hebben vergaande vrijheid om de
  organisatie in te richten en het beleid te bepalen. De commissie
  constateert dat de arrondissementen van deze vrijheid ook gebruik
  hebben gemaakt.

  Zaaksofficier, CID-officier en kernteamofficier

  In een aantal parketten is sprake van een scheiding tussen CID-,
  zaaks- en kernteamofficier van justitie. In enkele andere parketten
  zijn deze functies verenigd in dezelfde persoon. Dit heeft tot
  gevolg dat een
  zaaksofficier in het ene arrondissement beter op de hoogte is van
  de CID-trajecten dan in een ander arrondissement. Er bestaat
  verschil tussen de parketten in hoeverre informatie wordt
  uitgewisseld tussen de verschillende officieren van justitie.

  Speciale functie-eisen voor een officier van justitie, belast
  met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (waaronder in
  dit verband ook de met de criminele inlichtingen belaste officier
  van justitie worden bedoeld), zijn niet alszodanig geformuleerd.
  Ook plaatsvervangend en substituut officieren worden op dit terrein
  ingezet en soms zelfs raio’s aan het einde van hun stageperiode. De
  gedachte leeft overigens wel dat op dit terrein tenminste enige
  ervaring vereist is. Er bestaat geen specifieke opleiding voor deze
  officieren van justitie.

  De heer De Graaf:
  Wat vereist de functie van een zware-criminaliteitsofficier
  in het bijzonder? Waarin onderscheidt zich die functie van andere
  officieren van justitie?
  De heer Valente:
  Die functie heeft bijzondere aspecten in die zin dat de
  kwaliteiten die in zijn algemeenheid bij een officier van justitie
  aanwezig moeten zijn verder uitgediept moeten worden. Daarnaast is
  het zo dat een officier zware criminaliteit heel anders te werk
  gaat. Een officier die gewone zaken doet, zit achter zijn bureau.
  Hij heeft wel contacten met de politie, maar dat zijn meer
  contacten met betrekking tot de inhoud van een proces-verbaal of
  het aantal zaken dat hij wil verwerken. Hij wacht gewoon af tot er
  een misdrijf geconstateerd of opgespoord wordt en afgerond wordt
  met een proces-verbaal. Dat proces-verbaal bereikt hem, de zaak
  wordt voorgeleid en vervolgens begint zijn werk als vervolgende
  instantie. De officier van justitie georganiseerde criminaliteit
  gaat heel anders te werk. Hij werkt projectmatig. Hij krijgt, zoals
  dat heet, een project aangeboden. Dat betekent dat een
  doelgroepering of een doel, een enkele crimineel, aangereikt wordt.
  Dat doel wordt omschreven middels een project. Hij krijgt een team
  en daaraan geeft hij leiding. Gedurende een tijd zal hij het
  onderzoeken van de zaken en het construeren van het bewijs moeten
  leiden. Vervolgens, als de zaak, meestal na een hele tijd, tot een
  afronding komt, zal hij na de aanhoudingen de verdere vervolging
  voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat daarvoor niet alleen
  managementkwaliteiten vereist zijn. Hij moet ook nauwgezet met het
  opsporingswerk bezig zijn. Hij moet in mijn optiek ook over de
  kwaliteiten beschikken waarover een politiechef beschikt. Hij moet
  niet alleen in staat zijn om activiteiten van de opsporing in te
  schatten en te begeleiden. U weet dat een officier van justitie de
  leiding heeft bij het opsporingsonderzoek. Die leiding moet hij ook
  daadwerkelijk uitoefenen. Daarnaast is hij magistraat. Hij is de
  voorportaal van de rechter. Dat betekent dat hij in staat moet zijn
  om telkens te toetsen wat hij zelf heeft gedaan als leider van de
  opsporing.
  Noot

  Ressortelijke adviescommissies zware
  criminaliteit

  Binnen het openbaar ministerie functioneren op ressortsniveau
  tal van adviescommissies. Met de reorganisatie van het OM is ook de
  overlegstructuur veranderd.
  De ressortelijke adviescommissies zware criminaliteit zijn
  opgeheven. Deze adviescommissies adviseerden enerzijds over het te
  voeren beleid en waren anderzijds een lokaal steunpunt voor het
  Cordinerend beleidsoverleg bij de prioriteitenstelling. De rol van
  de commissies zal waarschijnlijk overgenomen worden door een
  commissie van zwacri-officieren uit een ressort onder
  voorzitterschap van een hoofdofficier die een kernteam bestuurt. De
  adviescommissie zware criminaliteit speelde in de praktijk
  nauwelijks een rol bij de prioriteitenstelling van onderzoeken. De
  commissie heeft tevens kunnen constateren dat deze adviescommissie
  nauwelijks de cordinatie of samenwerking heeft verbeterd.

  Cordinerend Beleidsoverleg (CBO)

  In de Vergadering van de procureurs-generaal van 8 januari 1992
  is besloten een landelijk cordinerend beleidsoverleg (CBO) te
  starten. De taakopdracht van het CBO is vastgelegd in een notitie
  van 7 februari 1992. De belangrijkste taken van het CBO zijn:

  van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit;
  – advisering van de Vergadering van procureurs-generaal over
  landelijke prioriteiten met name op het gebied betreffende in
  relatie tot de bestrijding van zware criminaliteit zoals
  bijvoorbeeld infiltratie, – advisering van de Vergadering van
  procureurs-generaal over allerlei onderwerpen het OM en de politie
  opsporingstechnieken, teamvorming, wetgeving, enz.;

  uitvoering van het beleidsplan zware criminaliteit.
  – onderneming van zelfstandige actie, zoals het doen van een
  landelijke analyse en voorbereiding van de De samenstelling van het
  CBO heeft voor vele discussies gezorgd. In eerste instantie was het
  CBO een overlegorgaan van alleen het OM. Na enkele jaren werd de
  politie toegelaten. Na een incident in de media werd besloten de
  politie de toegang te weigeren. Inmiddels bestaat het CBO uit de
  procureur-generaal

  portefeuillehouder zware, georganiseerde criminaliteit, de
  gezagsdragers van de kernteams (hoofdofficieren van justitie), de
  hoofdofficier die aan het hoofd staat van het Landelijk bureau
  openbaar ministerie, een bij het ministerie van Justitie
  gedetacheerde officier van justitie en als adviserende leden een
  drietal korpschefs namens de Raad van hoofdcommissarissen; het
  hoofd van de CRI woont de vergaderingen ook bij. De fricties tussen
  politie en OM blijken constant een rol te blijven spelen.

  Uit de notulen van het CBO Noot blijkt dat in veel
  vergaderingen de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:
  criminaliteitsanalyse, inventarisatie van criminele groeperingen en
  prioriteitenstelling Noot , de nota van de minister van
  Justitie inzake zware, georganiseerde criminaliteit en de
  kernteams. Verder komen infiltratie en pseudokoop regelmatig terug.
  Het gaat in deze discussies steeds om de organisatorische
  vormgeving van deze methoden. De commissie heeft geen fundamentele
  discussies kunnen terugvinden over de wenselijkheid van deze
  methoden.

  Vergadering van procureurs-generaal

  Ten behoeve van de vorming van een landelijk OM-beleid
  vergaderen de procureurs-generaal bij de hoven. Dit geschiedde tot
  voor kort in de Vergadering van procureurs-generaal, onder
  voorzitterschap van de secretaris-generaal die namens de minister
  van Justitie optrad. De procureur-generaal van het ressort
  ‘s-Hertogenbosch had de portefeuille zware, georganiseerde
  criminaliteit. De commissie constateert dat binnen de Vergadering
  van procureurs-generaal nooit een systematische discussie is
  gevoerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van specifieke
  opsporingsmethoden. Ook zijn in deze vergaderingen nooit concrete
  opsporingscasus aan de orde geweest. Opsporing en
  opsporingsmethoden waren de verantwoordelijkheid van de
  hoofdofficieren van justitie en de procureurs-generaal. Ook na het
  opheffen van het IRT, eind 1993, heeft geen inhoudelijke
  besluitvorming plaatsgevonden over opsporingsmethoden. De meningen
  verschillen over in hoeverre in de Vergadering van de
  procureurs-generaal gesproken is over de Delta-methode.

  Mevrouw Sorgdrager:
  (…) Wel werd er toen in het algemeen gesproken over de
  kwestie in Amsterdam. Dat heeft mij een beetje verbaasd in de
  beantwoording van de heer Van Randwijck en de heer
  Gonsalves.
  De voorzitter:
  H.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja. Het lijkt alsof het helemaal niet aan de orde is
  geweest. Ik herinner mij nog goed dat op de vergadering in december
  1993…
  De voorzitter:
  21 december 1993?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja. Ik herinner mij nog goed dat toen gesproken is over wat
  er in Amsterdam aan de hand was. Dat had twee aspecten.
  De voorzitter:
  Luistert u eens! Neemt u mij niet kwalijk, maar hoe kan het
  nu dat de heer Van Randwijck zegt dat er niet over gesproken
  is.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat begrijp ik ook niet. Ik heb daar met stijgende verbazing
  naar zitten luisteren. Het staat zelfs op papier.
  De voorzitter:
  Nou, op papier. In de papieren die wij hebben gezien, de
  notulen…
  Mevrouw Sorgdrager:
  …staat in dat hij mededelingen heeft gedaan over wat er
  aan de hand was.
  De voorzitter:
  Daar kun je ook een procedurele mededinging uit
  destilleren.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Zo was het niet. Er is echt over gesproken en hij heeft
  gezegd wat er aan de hand was. Hij heeft vooral de nadruk gelegd op
  de verstoorde verhoudingen in Amsterdam. Ook kwam de methode aan de
  orde.
  De voorzitter:
  Wat heeft hij toen verteld van de methode?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Niet zoveel, omdat hij op dat moment niet precies heeft
  uitgelegd wat er aan de hand was. Wij hebben wel meteen gezegd dat
  wij over de methode, die kennelijk geleid heeft tot de opheffing
  van het
  IRT, wel wat meer wilden weten. Toen hebben wij aan
  de commissie-De Wit, waarvan ik net meldde dat die in 1993 was
  ingesteld, gevraagd om vrij snel te komen met een advies daarover.
  Wij wilde toen weleens weten wat er echt aan de hand was.

  Noot
  De voorzitter:
  Toen u bij het OM binnenkwam, aan de top, hebt u toen aan de
  andere PG’s gevraagd: hebben jullie de problemen die het afgelopen
  jaar gerezen zijn – de IRT-zaak, de zaak van de opsporing, de zaak
  van de effectiviteit – besproken en zullen wij dat nu gaan
  bespreken? Hebt u dat gevraagd toen u binnenkwam?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Nee, dat heb ik niet gevraagd, want wat ik aantrof, was een
  nogal uitvoerig stelsel van nieuwe maatregelen. Er was besloten om
  een
  LRT op te richten.
  De voorzitter:
  Hebt u…
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ik heb het dus niet gedaan.
  De voorzitter:
  U hebt het niet gedaan.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Nee. Noot
  In de verhoren van de procureur-generaal te ‘s-Hertogenbosch,
  Gonsalves, en van voormalig procureur-generaal Sorgdrager kwam de
  afstandelijkheid van de procureurs-generaal duidelijk naar
  voren.
  De voorzitter:
  Heeft u in het verleden methodes als gecontroleerde
  aflevering en doorlevering in detail in de vergadering van PG’s
  besproken, met name waar het gaat om de operationele kanten van die
  kwesties?
  De heer Gonsalves:
  Het plegen van strafbare feiten door in te zetten
  infiltranten staat in de infiltratierichtlijnen. Die kwestie is dus
  ook uitgebreid aan de orde gekomen. Er is ook gesproken over

  gecontroleerde aflevering, maar dat is een veel beperkter
  begrip. Het begrip gecontroleerde doorlevering is van heel recente
  tijd. In onze ogen gaat het bij
  gecontroleerde aflevering om
  een heel duidelijke zaak, want dan volg je een partij tot de plaats
  van bestemming. Dan ga je tot aanhouding en inbeslagneming over.
  Dan laat je zo’n partij een tijdje volgen, totdat die van de plaats
  van invoer de plaats van bestemming bereikt, zodat je ook het
  afnemersnetwerk kunt aanpakken. Mits dat goed is georganiseerd en
  van voldoende veiligheidsgaranties is voorzien, zitten daar naar
  mijn mening weinig risico’s aan. Dat is iets wat regelmatig is
  gebeurd en nog steeds gebeurt. De gecontroleerde
  doorlevering…
  De voorzitter:
  Zoals wij het doorlaten nu noemen.
  De heer Gonsalves:
  …houdt in het doorlaten met het risico dat niet op de
  plaats van bestemming tot inbeslagneming wordt overgegaan. Dat doe
  je, omdat je hoopt daardoor op den duur informatie te krijgen die
  leidt tot de aanhouding van de gehele groep. Dat is naar mijn
  mening de definitie van gecontroleerde doorlevering. Daarvan hebben
  wij gezegd dat dit alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag.
  Daarbij doet zich weer die afweging van proportionaliteit voor. Het
  mag alleen met toestemming van het
  College van

  procureurs-generaal.

  De voorzitter:
  Heeft u in de afgelopen jaren die speciale casus besproken
  waarbij dat is toegepast? Heeft u daar toestemming voor
  gegeven?
  De heer Gonsalves:
  Neen, want dat wisten wij niet.
  De voorzitter:
  Dat wist u niet?
  De heer Gonsalves:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dat is u vroeger nooit gemeld.
  De heer Gonsalves:
  Neen. Dat heeft ook te maken met ons systeem. (…) Het was
  tot voor kort ook bij ons niet bekend dat een methode als de
  gecontroleerde doorlevering op grote schaal werd
  toegepast.
  De voorzitter:
  Dus er ging nooit een hoofdofficier naar een PG, waarna die
  PG dat in de vergadering bracht. Dat is nooit voorgekomen.
  De heer Gonsalves:
  Neen. Bij mijn weten niet. Het zal voor het eerst aan de
  orde zijn gekomen toen werd gesproken over de verwikkelingen rond
  de zogenaamde IRT-affaire.
  Noot
  De voorzitter:
  Met verschillende procureurs-generaal hebben wij gesproken
  over de vraag wat men in de vergadering van procureurs-generaal
  besprak. Zowel bij de heer Van Randwijck als bij de heer Gonsalves
  is ons opgevallen dat het bijna nooit over casussen, over gevallen
  ging of over opsporingsmethoden in de praktijk. Is dat volgens u
  ook zo?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Voordat ik die vraag met een ja of nee beantwoord, wil ik
  daar iets over uitleggen. De officier van justitie is binnen het
  openbaar ministerie degene die op het operationele vlak werkt. Hij
  is, zoals in de wet staat, leider van de opsporing. Hij heeft
  direct contact met de politie en hij zit heel dicht op de zaken.
  Hij is ondergeschikt aan zijn hoofdofficier. Die werkt daardoor al
  wat minder operationeel. De hoofdofficier is op zijn beurt
  ondergeschikt aan de procureur-generaal. Zo is dat in het Wetboek
  van Strafvordering opgebouwd. De procureur-generaal heeft de
  algemene taak om toe te zien op de richtige opsporing in zijn
  ressort. Zo staat het in de wet omschreven. Dat betekent dat de
  procureur-generaal op zichzelf geen operationele taak heeft. Hij
  heeft ook geen opsporingsbevoegdheid.
  De voorzitter:
  Hij is toch wel de baas van alle opsporingsambtenaren in
  zijn ressort?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, hij is de baas in die zin dat hij toezicht houdt op de
  richtige opsporing. Hij houdt zich in het algemeen dus zelf niet
  bezig met operationele zaken, behalve als er iets bijzonders aan de
  orde is waar hij wel of niet in gemengd moet worden. Dat zal straks
  nog wel aan de orde komen, neem ik aan. In het algemeen gesproken
  heeft hij dus een toezichthoudende functie en een beleidsfunctie.
  Vanuit die functies komen, of kwamen, de procureurs-generaal bijeen
  in de vergadering van procureurs-generaal. U kunt zich voorstellen
  dat in zo’n vergadering in het algemeen wordt gesproken over
  beleidskwesties, strategien, en algemene richtlijnen voor,
  bijvoorbeeld, de opsporing. Individuele gevallen kwamen eigenlijk
  niet of nauwelijks aan de orde.
  Noot De Vergadering
  van procureurs-generaal heeft wel een aantal werkgroepen ingesteld
  die de organisatie van de

  opsporing en de opsporingsmethoden nader moesten structureren. Een
  van de belangrijkste werkgroepen was

  de Werkgroep infiltratie (Werkgroep De Wit). De besluitvorming in
  de Vergadering van procureurs-generaal over het rapport van deze
  Werkgroep was onduidelijk.

  De voorzitter:
  Nu even terug naar de procureurs-generaal. U bent al
  procureur-generaal sinds 1991. Is er ooit de aandrang geweest om
  gezamenlijk te beslissen om te bekijken wat er allemaal in de eigen
  praktijk gebeurt en wat er te koop is?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee, dat hebben wij zo gezamenlijk niet afgesproken. Wij
  hebben wel de commissie-De Wit gevraagd om advies te geven. Ik ben
  zelf op dat moment, in mijn nieuwe ressort, daarmee aan de slag
  gegaan.
  De voorzitter:
  Is het dan toch niet zo dat de vergadering van de
  procureurs-generaal de verantwoordelijkheid als het ware teveel
  doorschuift naar die commissies?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, de vergadering misschien. Ik weet niet precies wat mijn
  collega’s toen gedaan hebben, maar ik heb daar aanleiding in gezien
  om in mijn ressort te vragen wat daar nu allemaal gebeurde.

  Noot

  De Vergadering van procureurs-generaal heeft veel tijd besteed aan
  de afbakening van taken en verantwoordelijkheden. De commissie
  constateert echter dat het daarbij steeds onduidelijk bleef wie nu
  daadwerkelijk binnen het OM waarvoor verantwoordelijk was inzake de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

  De voorzitter:
  Wij zijn hier in de enqutecommissie verschillende
  vertegenwoordigers van het OM tegengekomen die in ieder geval niet
  te veel verantwoordelijkheid wilden dragen. Men dacht soms eerder:
  als een ander het maar draagt. Hebt u dat ook ervaren?
  (…)
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ja. Dat is mij gebleken. Op twee niveaus doet het probleem
  van verantwoordelijkheidsstelling en de bijbehorende verantwoording
  zich voor. Dat doet zich voor in de relatie tussen de

  zaaksofficier en zijn leiding en dat doet zich voor… Er is dus
  wel attributie van bevoegdheden, zoals dat ook aan het hoofd van
  de
  BVD het geval was, maar daar was ook een
  rapportageplicht. Daar hebben wij zojuist over gesproken. Als hoofd
  van de
  BVD waren er bevoegdheden aan mij
  geattribueerd…
  De voorzitter:
  Gaat u, als u wilt, weer terug naar het OM.
  De heer Docters van Leeuwen:
  …maar was er ook een plicht om te rapporteren. Als je nu
  naar het OM kijkt, zie je dat er bevoegdheden liggen bij de

  zaaksofficier, maar dat er geen vergelijkbare rapportageplicht –
  laat staan een rapportagegewoonte – is ontstaan voor wat betreft de
  verhouding tot zijn leiding. Dat zelfde verschijnsel herhaalt zich
  in de verhouding tussen hoofdofficier en procureur-generaal. Ik heb
  daar laatst in mijn eigen ressort over gesproken. Ik heb gezegd:
  het valt mij op dat ik als PG veel minder weet van wat er in jullie
  arrondissementen omgaat dan ik gewoon was te weten als hoofd van
  de
  BVD. Noot

  College van procureurs-generaal

  In het rapport van de commissie-Donner wordt gesteld dat de
  Vergadering van procureurs-generaal zich steeds meer heeft
  ontwikkeld tot een raad van bestuur, waarin elk van de
  procureurs-generaal n of meer thematisch bepaalde portefeuilles
  beheert. Noot In het door de minister van Justitie aan
  de Kamer gezonden Plan van aanpak reorganisatie openbaar ministerie
  wordt de Vergadering van procureurs-generaal vervangen door een
  college. Ten behoeve van het functioneren van het OM als n
  organisatie wordt landelijke leiding noodzakelijk geacht. Het
  College van procureurs-generaal, dat sinds 1 januari 1995
  functioneert, vormt de hoogste autoriteit binnen het OM. De
  voorzitter van dit College is de huidige procureur-generaal te
  ‘s-Gravenhage, Docters van Leeuwen. De procureur-generaal van het
  ressort ‘s-Hertogenbosch, Gonsalves, beheert ook binnen het college
  de portefeuille zware, georganiseerde criminaliteit.

  De voorzitter:
  Mijnheer Docters, u bent procureur-generaal in het ressort
  Den Haag en u bent voorzitter van het
  college van
  procureurs-generaal. Dat staat al op uw briefpapier, wij gaan er
  allemaal ook van uit, maar officieel bestaat die functie nog niet.
  Of bestaat die nu eigenlijk wel?
  De heer Docters van Leeuwen:
  De functie bestaat omdat de collega’s in die functie hebben
  bewilligd. Ze zijn het eens met het feit dat ik voorzitter ben. En
  ook omdat de minister er in bewilligd heeft. De condities waaronder
  ik die functie bekleed, vindt u in de brief van 14 december 1994,
  bijlage 1.
  De voorzitter:
  Betekent dat nu ook dat u de baas bent van de PG’s?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Uitgaande van die brief en uitgaande van de overeenstemming
  over die brief tussen de collega’s en de minister, is het zo dat
  aan mij de bevoegdheid is overgelaten om, indien er geen
  overeenstemming in het college kan worden bereikt, een
  concept-besluit aan het college voor te leggen.

  Indien er dan nog geen consensus zou ontstaan, wordt het aan mij
  overgelaten om een beslissing te nemen.
  Noot
  Opsporingsmethoden zijn enkele malen onderwerp van discussie
  geweest in het College van procureurs-generaal. Noot
  Tussen het College en het ministerie van Justitie ontstond
  schriftelijke discussie over wie verantwoordelijk is voor
  opsporingsrichtlijnen over de voorwaarden die gesteld werden voor
  gecontroleerde afleveringen.

  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik heb een kader bepaald. Maar dat gaat dan over de
  doorleveringskwesties. Daar is een duidelijke brief over. Dat is
  een kader.
  Noot In een brief van 1 juni 1995
  vraagt de minister van Justitie het college in het licht van het
  rijksrecherche-onderzoek CID-Kennemerland uw conclusies c.q. te
  nemen maatregelen met betrekking tot de controle op de inzet van de
  infiltratiemethoden die juist voorwerp van het
  rijksrecherche-onderzoek vormen.

  Noot Het College van procureurs-generaal reageert op 8 juni 1995,
  waarin een procedure-afspraak wordt weergegeven voor als officieren
  van justitie tot gecontroleerde aflevering zouden willen overgaan.
  De volgende dag, 9 juni 1995, reageert de minister van Justitie met
  een brief aan het College, waarin zij stelt dat de brief van het
  College geen antwoord heeft gegeven op de vraag in welke mate en
  onder welke omstandigheden deze methode kan worden ingezet. De
  minister van Justitie neemt in de brief van 9 juni het volgende
  standpunt in: Tegen deze achtergond ben ik van oordeel dat tot aan
  het moment dat wetgeving op dit onderwerp tot stand is gekomen, de
  grootst mogelijke terughoudendheid dient te worden betracht met de
  inzet van deze opsporingsmethoden. Noot Vervolgens stelt
  de minister nadere voorwaarden aan gecontroleerde afevering, die in
  een brief van 15 juni 1995 door het College worden overgenomen.
  Noot In deze laatste brief van het College worden nadere
  procedure-afspraken gemaakt. Noot

  9.2.3 Sturing en controle door het openbaar ministerie

  Als wettelijke grondslag voor sturing en controle van de politie
  door het OM geldt de gezagsverhouding die is vastgelegd in artikel
  148 Sv en artikel 13, eerste lid Politiewet 1993. Het gezag van het
  OM is beperkt tot het optreden van de politie ter strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde en de uitoefening van taken ten
  dienste van justitie. De commissie gaat er vanuit dat het OM tevens
  het gezag over de politie heeft in de fase voordat sprake is van
  een redelijk vermoeden aan een strafbaar feit. Noot Voor
  de sturing en controle beschikt het OM tevens over
  beheersbevoegdheden. De hoofdofficier van justitie maakt deel uit
  van het regionaal college. In de zogeheten beheersdriehoek worden
  de hoofdofficier van justitie en de korspbeheerder geacht
  regelmatig tezamen met de korpschef over het beheer van het
  regionale politiekorps te overleggen. Noot Over de voor-
  en nadelen van de beheersbevoegdheden van het OM wordt verschillend
  gedacht. Noot

  De heer Vos:
  Kunt u aangeven wat politie en OM over en weer van elkaar
  verwachten?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ik kan u daarover eigenlijk alleen maar mijn eigen opvatting
  geven. U stelt het nu breed. Er zijn 40.000 politiemensen en 400
  officieren. Wat de politie van het openbaar ministerie mag
  verwachten is een oordeel over de legitimiteit van het handelen van
  de politie. Het openbaar ministerie moet duidelijkheid verschaffen
  of een bepaald handelen nu wel of niet toegelaten is. Daar heeft
  men behoefte aan. Men heeft er geen behoefte aan – ik reageer nu op
  basis van de gesprekken die ikzelf gevoerd heb – dat het openbaar
  ministerie het onderzoek leidt, in de zin dat het speurneus eerste
  klas wordt. Daar kan de politie zelf wel voor zorgen. De politie
  heeft er wel behoefte aan precies te weten of in deze of die zaak
  dit of dat handelen nu wel of niet toelaatbaar is of dat het
  eventueel toelaatbaar zal worden. Mij is ook gebleken dat wanneer
  daarover helderheid is, de politie zeer enthousiast is. Ik herinner
  mij een specifiek geval. Ik voer in Zeeland op een boot en toen zei
  een van de politiemensen toen mijn collega er even niet was; wij
  zeggen het maar even waar hij niet bij is, maar aan deze officier,
  daar hebben wij tenminste wat aan! Doorvragend komen er dan dit
  soort antwoorden. Het OM verwacht van de politie dat hetgeen de
  politie gedaan heeft en wil doen ook op een beoordeelbare manier
  wordt voorgelegd. Op die manier komen die twee
  verantwoordelijkheden, die voor het doen en die voor het beslissen
  en afwegen, op een juiste manier bij elkaar. Vervolgens zullen OM
  en politie ervoor moeten zorgen dat de rechter die moet toetsen
  zijn werk ook behoorlijk kan doen.
  Noot

  Selectie onderzoeken

  Binnen veel arrondissementen bestaan
  prioriteitencommissies/beoordelingscommissies waarin de keuze voor
  de te onderzoeken zaken wordt gemaakt. Noot De
  samenstelling van dergelijke commissies varieert sterk. De
  bevoegdheden van de commissies zijn niet altijd even duidelijk. De
  invloed van het OM op de selectie van de te onderzoeken zaken is
  daarmee tevens niet altijd duidelijk. De politie heeft een
  belangrijke bepalende rol in de onderzoeken die worden uitgevoerd.
  Het gezag van het OM speelt slechts op de achtergrond een rol bij
  de bepaling van de te onderzoeken zaken. De commissie geeft
  hieronder enkele voorbeelden van de wijze waarop te onderzoeken
  zaken worden geselecteerd.

  In Rotterdam neemt het Bureau project voorbereiding van de
  Regionale recherchedienst (RRD) een centrale plaats in. Na
  binnengekomen informatie doet dit bureau een kort verkennend
  onderzoek en maakt daar een proces-verbaal van op. Een dergelijk
  proces-verbaal wordt besproken in het managementteam (van de
  politie) en met de
  CID-officier van justitie. Besloten kan
  worden een proactief onderzoek te starten. De proactieve fase wordt
  afgerond met een proces-verbaal ten behoeve van het Platform
  Criminaliteitsbestrijding en de ressortelijke adviescommissie zware
  criminaliteit. Het Platform Criminaliteisbeheersing is een
  denktankachtige structuur, waarin zitting hebben het hoofd RRD, het
  hoofd van de rivierpolitie, het hoofd van het douanedistrict, de
  leider van de fiscale- en douanerecherche in de regio, een
  burgemeester uit de regio, het hoofd van de
  ARI Zuid-West,
  een hoogleraar criminologie alsmede een officier van justitie
  (unithoofd zware zaken tevens
  CID-officier van justitie).
  Naar eigen zeggen is de officier van jutsitie uiteindelijk de
  beslissingsbevoegde en ligt bij hem de
  verantwoordelijkheid.

  In Haarlem wordt voor de aanpak van georganiseerde
  criminaliteit de CRI-criteria gehanteerd. De misdaadanalisten maken
  voor aan te vangen onderzoeken een voorselectie op grond van
  informatie die beschikbaar is van de
  CID en open bronnen.
  Gesteld wordt dat de rol van de informatie uit open bronnen moet
  worden vergroot. Aan de hand van de voorselectie vindt verdere
  selectie plaats door het hoofd van de
  CID en de
  CID-officier van justitie. Voor de selectie is mede van belang
  of de strafbare feiten een effect hebben in het eigen
  arrondissement. Vervolgens bespreken het hoofd van de
  CID en
  de
  CID-officier van justitie (op ad hoc basis) de
  onderzoeksvoorstellen met het unithoofd specialismen, het hoofd van
  de regionale recherche en een officier van justitie belast met de
  behandeling van zware criminaliteit. In de eindfase worden twee
  projecten aan de hoofdofficier van justitie voorgelegd. Op deze
  wijze wordt op jaarbasis een zestal onderzoeken zware
  georganiseerde criminaliteit uitgevoerd.

  De heer Vos:
  (…) U zit in een bijzonder gebied waar meer korpsen actief
  zijn. Welke vormen van selectie worden daar gehanteerd? Ik bedoel
  selectie van onderzoeken.
  De heer Koers:
  Wij hebben per politieregio een wat verschillende
  benadering. Maar dat heeft met de kleur van de politieregio’s te
  maken. De hoofdofficier en de fungerend hoofdofficier maken met de
  burgemeester en de korpschef, zeg maar raamafspraken voor n, twee
  of drie jaar over de vraag hoeveel onderzoeken van een zwaar
  kaliber aangepakt worden. Die afspraken moeten vertaald worden.
  Nou, in de
  politieregio Gelderland Midden hebben wij
  daarvoor de methode dat er n keer in de veertien dagen of n keer in
  de drie weken overleg is met de mensen van de divisie zware
  criminaliteit, maar ook met de lokale recherchechefs, hoofd

  CID, hoofd van het Bureau financile ondersteuning, het
  unit-hoofd van Gelderland Midden van het parket en ikzelf of mijn
  vervanger daar aanwezig zijn. Dat selectie-overleg heeft een
  tweezijdig karakter: nieuwe onderzoeken worden aangedragen vanuit
  de
  CID, door de misdaadanalisten, om te kijken of die
  onderzoeken de moeite waard zijn om aan te pakken, of ze daar rijp
  voor zijn en of wij daar de capaciteit voor hebben. Gelijktijdig
  passeren in datzelfde overleg alle lopende, grote onderzoeken als
  het ware heel grof de revue: gebeurt er wat wij willen, zitten er
  problemen in en moet er bijgestuurd worden?

  Noot

  De besluitvorming over de te onderzoeken zaken in de ressortelijke
  adviescommissies en nu in de commissie van officieren zware
  criminaliteit onder leiding van de hoofdofficier met gezag over een
  kernteam en het Cordinerend Beleidsoverleg (CBO) is constant
  onderwerp van discussie. Er is veel kritiek op de selectie van de
  zaken, de basis van de besluitvorming en op de uitkomsten. Er is
  van de regio’s weinig steun voor de beslissingen van het CBO.
  Daarnaast is veel tijd besteed aan de afbakeningsdiscussie tussen
  CBO, Vergadering van procureurs-generaal en arrondissementen. De
  organen van het OM hebben de onduidelijkheid over wie
  verantwoordelijk is voor de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit laten bestaan.

  De heer Suyver:
  Ik vind dat er een aantal dingen moeten worden verbeterd. De
  prioriteitsstelling op landelijk niveau is ofschoon de afgelopen
  jaren verbeterd, een ingewikkeld en moeizaam proces. Een geweldige
  Poolse landdag, waar de heer Gonsalves probeert handen en voeten
  aan te geven.
  Noot

  Het CBO zou ingevolge zijn taakomschrijving een sturende rol dienen
  te vervullen in de vaststelling van de onderzoeken van de
  kernteams. De commissie constateert dat het CBO daarin tot op dit
  moment niet is geslaagd. De kernteamconvenanten – die bij het
  bepalen van de prioriteiten een grote rol toekennen aan de
  zogenaamde kernteamdriehoek – hebben niet aan verduidelijking
  bijgedragen. Evenmin lijkt de regionale politieleiding het gezag
  van het OM altijd te accepteren. Regionale belangen spelen bij de
  keuze van de te onderzoeken zaken nog steeds een grote rol.
  Procureur-generaal Gonsalves onderkende deze problematiek, maar
  stelt dat zowel de kernteams als de prioriteitenstelling zich in
  een opbouwfase bevinden.

  De heer Gonsalves:
  (…) Wij zijn nog steeds bezig om te proberen om daar een
  beter structuur in te brengen, maar de materie is heel taai
  gebleken. U heeft waarschijnlijk ook het rapport Tot de kern
  gelezen, dat een evaluatie is van het functioneren van de

  kernteams in het eerste jaar. Daarin komt duidelijk naar voren
  dat wij worstelen met het probleem dat de politie in Nederland
  traditioneel gedecentraliseerd is opgebouwd en dat men graag in
  eigen huis, in eigen kring de keuzen wil maken en de beslissingen
  wil nemen. Dat zijn soms heel goede beslissingen waar iedereen het
  mee eens kan zijn, maar soms kijkt men alleen naar het regiobelang
  en komen landelijke belangen in de knel. Wij hebben in een van de
  laatste CBO-vergaderingen geconstateerd dat er hele terreinen braak
  blijven liggen, omdat iedereen zegt: dat is mij te ingewikkeld,
  laat een ander dat maar doen. Dat is een klassiek probleem,
  waardoor bepaalde moeilijke onderzoeken niet werden verricht.
  Het
  CRI liep daar het land mee af, maar niemand wilde ze
  doen. Dat is niet goed. Daarom hebben de hoofdofficieren gezegd –
  dat is weer een stap vooruit – dat zij van hun gezagspositie over
  die
  kernteams gebruik moeten maken om, zodra er capaciteit
  vrijkomt, het
  CBO bepalender te laten zijn bij de invulling
  daarvan en te gaan kijken wat landelijk gezien het zwaarste weegt.
  Dan moet het regiobelang dus achteruit gezet worden. Daar geloof ik
  ook in, want ik heb dat zien gebeuren in 1988 toen er nog helemaal
  niets was en ik met mijn werkgroep een voorstel heb gedaan om te
  komen tot een 25-tal regionale teams om een begin te maken met de
  aanpak van de georganiseerde misdaad. Toen speelde hetzelfde
  probleem. Wij zijn toen toch in een paar jaar zover gekomen dat de
  lokale belangen van gemeenten en dergelijke naar achter werden
  geschoven en het regiobelang heel duidelijk veel meer naar voren
  kwam. Ik zie dan ook een ontwikkeling naar een erkenning dat
  sommige vormen van criminaliteit zo bedreigend zijn, ook landelijk
  en internationaal, dat die voorrang behoeven. U kunt echter niet
  verwachten dat dat in n of twee jaar voor elkaar is, want je moet
  er toch een zekere cultuuromslag voor bewerkstelligen.

  Noot

  Afstandelijkheid ten aanzien van de methoden

  De heer De Graaf:
  Oefent het OM op dit moment voldoende gezag uit op de
  politie?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Als het gaat om het gedeelte van het onderzoek dat in de
  wandeling wel met pro-actief wordt aangeduid, dan is het antwoord
  neen. Dat is onduidelijk en dus onvoldoende.

  Noot

  Het OM heeft in het algemeen weinig zicht op het feitelijk hanteren
  van de opsporingsmethoden. Wel heeft de commissie in sommige
  arrondissementen meer actieve sturing van de kant van officieren
  van justitie aangetroffen dan in andere. Nagenoeg iedereen is het
  erover eens dat de bevoegdheid tot het inzetten van methoden bij
  het OM behoort te liggen. Het OM wordt langzamerhand meer betrokken
  bij de inzet van methoden. Tot voor kort heeft de politie op eigen
  gezag allerlei methoden ingezet in onderzoeken naar georganiseerde
  criminalitiet.

  Het OM is reactief bij de besluitvorming over de te gebruiken
  methoden betrokken. Dit wordt wellicht mede verklaard door
  overbelasting. Zowel het rapport van de commissie-Donner als het
  plan van aanpak reorganisatie OM onderkennen dat grote
  investeringen (respectievelijk 80 en 60 miljoen op jaarbasis) nodig
  zijn om het OM tot een effectieve organisatie te maken. Hieruit
  valt af te leiden dat het OM structureel veel te weinig middelen
  had om zijn taken behoorlijk uit te oefenen. Het gezag van de
  officier van justitie wordt gerelativeerd doordat het OM in
  belangrijke mate afhankelijk is van de informatie die de politie
  aanlevert. Het OM moet in die zin op de juistheid daarvan
  vertrouwen.

  Er bestaan grote verschillen van opvatting tussen officieren van
  justitie over hun rol in de besluitvorming over de te gebruiken
  methoden. Sommigen zijn geporteerd voor een afstandelijke positie.
  Zij willen op grond van een magistratelijke rolopvatting hun
  controle van de opsporing zoveel mogelijk objectiveren. Anderen
  benadrukken het belang van een actief sturende rol bij de
  opsporing. Ook buiten het OM pleiten velen, waaronder een aantal
  politiefunctionarissen, voor een meer sturende rol van het OM. De
  verschillen van opvatting tussen officieren van justitie worden in
  belangrijke mate gevoed door de afwezigheid van een eenduidige
  gezagsconceptie. Sommigen stellen gezag gelijk met sturing op
  afstand en zien daarin meteen een reden om zich niet met concrete
  opsporingsactiviteiten te bemoeien die voortvloeien uit de inzet
  van specifieke methoden. Anderen zien hun gezagsrol als een
  opdracht zich wel degelijk met die concrete opsporingsactiviteiten
  te bemoeien. Zij achten het noodzakelijk bovenop onderzoeken
  van
  georganiseerde criminaliteit te zitten.

  Doorlichting

  Om tot een overzicht te komen van de gebruikte
  opsporingsmethoden heeft de vergadering van procureurs-generaal
  eind 1994 besloten tot een doorlichting van de lopende onderzoeken
  van regionale, interregionale en districtelijke rechercheteams. De
  hoofdofficieren dienden aan te geven welke methoden gehanteerd
  waren in de verschillende onderzoeken.

  De heer Docters van Leeuwen:
  (…) Ik wil er wel de aantekening bij maken dat de
  doorlichtingsactie naar mijn gevoel bepaald niet moet worden
  uitgelegd als een motie van wantrouwen naar de politie.
  De voorzitter:
  Leuk vonden ze het niet. Er liggende woedende brieven bij
  ons in de bak.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ik heb ook de heer Brand daarover iets horen verklaren, die
  het heeft over een brief aan de hoofdcommissarissen. Dat is
  onjuist. Die brief is gericht tot de hoofdofficieren. Zeker toen de
  doorlichtingsoperatie eenmaal liep, heb ik er natuurlijk naar
  gevraagd bij een aantal politiemensen. Toen zei men: wij kunnen
  toch wel begrijpen dat het gebeurt. Zowel politie als het OM lijdt
  onder het feit dat de grondslag waarop dit soort onderzoek wordt
  gedaan – dan praten wij over het onderzoek dat gedaan wordt voordat
  je kunt spreken van een verdachte – niet vastligt. In de wet is
  daarover niets geregeld.
  Noot

  In februari 1995 volgde een brief van de procureur-generaal te
  ‘s-Hertogenbosch portefeuillehouder zware, georganiseerde
  criminaliteit, waarin nadere gegevens worden gevraagd over de
  gehnateerde methoden om tot een meer gesystematiseerde doorlichting
  te kunnen komen. Op 15 mei 1995 stuurde deze procureur-generaal
  nogmaals een brief aan de hoofdofficieren van justitie. Niet alle
  lopende onderzoeken waren gemeld. Op 19 mei volgde nog een brief
  waarin de hoofdofficieren gemaand werden de methoden te melden.
  (…) in alle zaken die niet op de voorgeschreven wijze (…)
  uiterlijk 1 juli 1995 ter toetsing zijn aangemeld bij de

  Centrale toetsingscommissie zal moeten worden afgezien van de
  (voortgang van de) strafvervolging; wanneer het geding reeds is
  aangevangen zal bij niet tijdelijke aanmelding vrijspraak moeten
  worden gevorderd.
  Noot

  De doorlichting leverde veel feiten en gegevens op. De commissie
  constateert dat de verschillende arrondissementen en ressorten op
  zeer verschillende wijzen de verzamelde gegevens hebben
  aangeleverd. De doorlichting levert een beeld op van gebruikte
  opsporingsmethoden in Nederland. Door de diversiteit van de
  gegevens bleek het niet mogelijk een consistent overzicht te maken
  van de gebruikte methoden. Binnen het OM heeft de doorlichting geen
  vervolg gekregen.

  De heer Docters van Leeuwen:
  Die doorlichting was nodig – dat heb ik, hoewel ik toen nog
  niet benoemd was activiteiten van het openbaar ministerie, waardoor
  de geloofwaardigheid van het openbaar ministerie ten – bepaald niet
  tegengehouden – om het voorzichtig te zeggen – omdat er twijfel was
  gerezen aan de toetsende overstaan van de rechter ernstig zou
  kunnen zijn aangetast.
  De voorzitter:
  Waardoor was die twijfel gerezen?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Omdat in een aantal zaken niet voldoende duidelijk was
  geweest of het openbaar ministerie wel of niet van te voren
  toestemming had gegeven voor het gebruik van wat in de wandeling
  een bijzondere opsporingsmethode is komen te heten, terwijl er in
  die gevallen ook geen sprake was van spoedeisendheid of noodweer of
  iets dergelijks. Ik weet niet of toezicht achteraf, terwijl het
  niet achteraf had gehoeven… Dat kun je moeilijk toezicht
  noemen.
  De voorzitter:
  Heeft die doorlichting volgens u de zaken – wat er gebeurde
  – helder gemaakt?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ja. Het heeft wel enig vijven en zessen gekost eer alles op
  tafel lag. Het was, denk ik, voor de eerste keer dat het openbaar
  ministerie middels een dergelijke actie probeerde informatie te
  centraliseren. Ik denk dat dat niet eerder… Ik heb het wel
  gevraagd, maar mij zijn geen gevallen bekend waarin dat eerder is
  gedaan. Men had dus nogal wat moeite met het op gang brengen van de
  juiste informatiestroom. Er waren definitieproblemen enzovoort
  enzovoort.
  De voorzitter:
  Maar het moet u toch ook opgevallen zijn dat in ieder geval
  twee van de regio’s die bij ons veel over tafel zijn gegaan,
  namelijk Rotterdam en
  Gooi en Vechtstreek, en de zaken waar
  wij het hier over hebben gehad, in die doorlichting niet zijn te
  vinden.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Jawel, Bever, want daar heeft u het over, is wel te
  vinden.
  De voorzitter:
  Is niet in de doorlichting te vinden op de punten waar wij
  hier zo lang over gesproken hebben.
  De Docters van Leeuwen:
  Die is wel te vinden. Ik ben de precieze omschrijving kwijt.
  Een paar zaken in Gooi- en Vechtstreek waren inderdaad niet te
  vinden.
  De voorzitter:
  Vandaar ook de vraag of alles wel staat in die doorlichting,
  als je er ook bij betrekt dat in de Centrale toetsingscommissie
  bijvoorbeeld de officieren die dit speciaal moeten uitzoeken, onder
  wie de heer De Groot uit Haaglanden, zeggen: wij komen er niet uit.
  Dus weten wij nu wel alles? Weet u alles en weten wij
  alles?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ik weet in ieder geval niet alles. Noot

  Inhoudelijke criteria

  Inhoudelijke criteria voor de voorwaarden waaronder een methode mag
  worden gehanteerd, zijn schaars. Interne richtlijnen van
  afzonderlijke arrondissementen ontbreken nagenoeg. Voorzover er al
  criteria zijn, zijn deze verspreid over enkele doorgaans interne
  (landelijke) regelingen te vinden. Te wijzen valt bijvoorbeeld op
  de infiltratierichtlijn, de Regeling van de tip-, toon- en
  voorkoopgelden, de regeling deals met criminelen en de recente
  handleiding voor inkijkoperaties. De richtlijnen scheppen alleen
  duidelijkheid over wie moet beslissen.

  De algemene inhoudelijke beginselen van proportionaliteit en
  subsidiariteit domineren. Dat betekent dat nagegaan wordt of de
  inzet van de methode een redelijk middel tot een redelijk doel is
  (proportionaliteit) en of het te bereiken resultaat niet op een
  andere wijze valt te realiseren (subsidiariteit). De commissie
  constateert dat deze beginselen dermate veelomvattend zijn dat
  slechts in buitengewone omstandigheden officieren van justitie tot
  het oordeel komen dat een methode niet proportioneel of niet
  subsidiair is. Althans uit de stukken over de afwegingen in zaken
  blijkt hiervan weinig.

  De heer Docters van Leeuwen:
  Wij moeten feitelijk vaststellen dat er groot verschil van
  opvatting is gegroeid van rechtstatelijke aard.
  De voorzitter:
  En nog is.
  De heer Docters van Leeuwen:
  En dus nog is, ja.
  De voorzitter:
  Tussen wie en wie?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Er zijn naar mijn gevoel drie stromingen. Iedereen heeft
  natuurlijk zijn eigen nuancering in die opvatting, maar er zijn er
  naar mijn idee drie. De rekkelijke en de precieze. Dat vind ik niet
  het hoofdprobleem. Er is nog een derde die ik in de wandeling de
  autonome noem, totdat iemand er mij op wijst dat dit nu juist niet
  de meest juiste betiteling is…
  Noot
  De heer Koekkoek:
  Die bestrijdt u juist.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Dus dat moet ik terugnemen, maar goed. Missionarissen klinkt
  weer te…
  De voorzitter:
  De autonome missionarissen.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Degenen voor wie alleen de missie telt en waarbij de rest
  van de toepassing van het recht instrumenteel is. Dat zijn de drie
  factoren waartoe je het verschil van opvattingen steeds kunt
  herleiden. Iedereen is altijd een beetje rekkelijk; iedereen is
  altijd een beetje precies. Sommige mensen zijn niet autonoom – of
  ze dat nooit geweest zijn weet je ook niet – en een aantal mensen
  is zeer autonoom. Daar zitten dus noties over de rechtsstaat achter
  waarover opheldering moet worden verschaft. (…)

  Noot

  Sturing politie

  Het OM tracht tegenwoordig zijn gezags- en beheerstaken ten
  aanzien van de politie meer inhoud te geven. Het OM is zich steeds
  meer ervan bewust dat de politie gestuurd moet worden. Het OM
  tracht de politie te sturen op drie onderdelen:

  • welke onderzoeken worden opgepakt;
  • welke dwangmiddelen mogen worden toegepast;
  • hoe wordt het onderzoeksteam samengesteld.
  De heer Maan:
  Je blijft je eigen baas ten aanzien van bepaalde soorten
  beslissingen die je neemt, bijvoorbeeld welke eis je uiteindelijk
  op een zitting stelt, hoe je het formuleert, wat voor redengeving
  je daaraan verbindt. Daarin ben je zeker je eigen baas.
  De voorzitter:
  Als officier van justitie leidt u de opsporing, volgens het
  Wetboek van Strafvordering. Wij hebben veel officieren van justitie
  hier gehad die in feite zeggen dat zij volstrekt afhankelijk zijn
  van wat de politie hen aanlevert, dat zij nauwelijks kunnen zeggen
  dat zij het opsporingsonderzoek leiden.
  De heer Maan:
  Tot op zekere hoogte is dat uiteraard zo, want de informatie
  die je aangeleverd krijgt, op basis waarvan je beslissingen neemt,
  is informatie die je aangeleverd krijgt door de politie. In dat
  opzicht ben je dus afhankelijk van de informatie die je aangeleverd
  krijgt.
  Noot

  De sturing met betrekking tot de toepassing van opsporingsmethoden
  schiet op dit moment tekort. Het OM neemt allerlei initiatieven om
  hierin verandering aan te brengen.

  De voorzitter:
  Weet u precies wat er bij de CID-en die onder uw gezag
  staan, gebeurd is?
  De heer De Groot:
  Ik kan daar nooit een volmondig ja op geven. Ik ga ervan uit
  dat ik die trajecten die relevant zijn voor de zaak, ken. Dat is
  gebaseerd op de vertrouwensrelatie die ik met mijn CID’s heb. Maar
  ik ben natuurlijk afhankelijk van de informatie die mij verstrekt
  wordt.
  De voorzitter:
  Weet u voldoende wat er gebeurt bij de CID-en waarover u het
  gezag heeft?
  De heer De Groot:
  Ook daar kan ik nooit een sluitend antwoord op geven. Mijn
  indruk is dat ik voldoende weet, dat de politie tegenover mij
  inderdaad open aangeeft wat er speelt en wat er aan de hand is.

  Noot
  De voorzitter:
  Denkt u dat er behoefte is aan het herstel van het gezag van
  het OM?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, zeker! De reorganisatie van het OM is er natuurlijk niet
  voor niets gekomen. Het is echt nodig dat het OM sterk genoeg is,
  ook kwalitatief, om het gezag uit te oefenen. Dat moet ook
  absoluut. De politie kan in opsporingsonderzoeken alleen maar
  werken onder gezag van het OM. Het gezag moet ook werkelijk iets
  voorstellen. Het gezag moet maken dat er een zodanige verhouding is
  dat het openbaar ministerie ook de legitimiteit van het
  politiehandelen kan toetsen en op een gegeven moment ook
  beslissingen kan nemen. Dat is het gezag van het OM.
  De voorzitter:
  Is dat ook een kwestie van meer afstand nemen van het OM of
  meer doorvragen bij de politie?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik vind dat als er samengewerkt wordt – want dat doe je toch
  als politie en openbaar ministerie in een opsporingsonderzoek – het
  openbaar ministerie, de officier van justitie, leider van het
  onderzoek is. Dat betekent dat hij stuurt, dat hij beslissingen
  neemt en dat hij toetst. Dat betekent ook dat de politie zich
  toetsbaar moet opstellen en zich moet laten sturen. Dat is een
  wisselwerking in een professionele werkomgeving, waarbij men toch
  van elkaar moet weten wat wel en niet moet. Als je gaat vragen of
  er richtlijnen voor moeten komen, zeg ik: nee, je kunt niet werken
  met een papierwinkel van richtlijnen. Je moet werken op basis van
  professionele kwaliteit en je moet weten wat ieders taak daarin
  is.
  Noot

  Er bestaat een spanning tussen de toetsende rol en de
  leidinggevende rol van officieren van justitie. Enerzijds wordt van
  de officier van justitie verwacht dat hij waakt over de
  rechtmatigheid van het politie-optreden. Dat vergt een zekere
  distantie en een open oog voor de belangen en de rechten van de
  burger tegen wie de opsporing zich richt. Niet voor niets is het
  gezag over de opsporing gelegd bij een buiten de politieorganisatie
  staand orgaan. Anderzijds dient het OM de politie te sturen, ook op
  het punt van de effectiviteit van de opsporing. Daardoor dreigt het
  gevaar dat de officier van justitie zich te veel met het
  opsporingsbelang vereenzelvigd. Sommige officieren creren bewust
  een afstand tot de politie, anderen bemoeien zich intensief met
  alle beslissingen tijdens het opsporingsonderzoek. Deze keuze is
  sterk afhankelijk van het persoonlijk functioneren van de
  officieren van justitie.

  De heer Snijders:
  U moet niet vergeten dat de communicatie tussen
  politiemensen en de officieren er een is van vertrouwen. Als iets
  niet werd gezegd, wil dat niet zeggen dat dat verkeerd was. Het kon
  zijn dat het niet werd gezegd, omdat men het gesloten wilde houden.
  Misschien had wat meer moeten worden doorgevraagd, maar u moet het
  in die tijd plaatsen. Alles overziende, denk ik nu dat men wat
  vaker had moeten vragen wat er aan de hand was.

  Noot

  In een enkel geval onstond een conflict tussen de wensen van de
  politie en het gezag van de officier van justitie.

  De voorzitter:
  Ik zou nog een puntje met u willen doornemen. U heeft ooit,
  ik dacht twee jaar geleden, een conflict gehad met de politie, de
  korpsleiding over de vraag of een bepaalde
  inkijkoperatie
  moest worden doorgezet of niet. Het ging om een
  inkijkoperatie waarbij een accu in een voertuig moest worden
  bevestigd. U wilde dat wel en de politie wilde niet. Wie kreeg er
  uiteindelijk gelijk?
  De heer De Groot:
  Mag ik het even uitleggen? Ik heb inderdaad een aantal
  inkijkoperaties geaccordeerd die uiteraard zijn uitgevoerd door
  de politie en in goed overleg met het hoofd
  CID. Dat betrof
  inderdaad het bijladen van peilapparatuur die wij aan hadden
  gebracht op een voertuig. Dat ging niet om een woning maar om een
  garage-achtige toestand. Dat betrof een reeks van inkijken,
  bijladingen in een dergelijke besloten ruimte. Op een gegeven
  moment gebeurde het dat er buiten mij om besloten werd om dit
  traject af te breken.
  De voorzitter:
  Vanwege de politie?
  De heer De Groot:
  Niet de politie, vanuit een bepaald niveau van de
  politie.
  De voorzitter:
  Vanuit de korpsleiding?
  De heer De Groot:
  Precies, vanuit de top van het korps. Dan kom je denk ik
  toch bij een heel essentieel

  probleem van het CID-werk. Mijn stelling is altijd de volgende
  geweest. Als je een CID-traject aangaat en je doet dat in goed
  overleg met je hoofd
  CID en de betrokken CID-officier
  van justitie, dan moet je, als je vindt dat je dat aan je
  superieuren moet voorleggen, dat van tevoren regelen. Voor mij
  geldt dat mijn hoofdofficier, de PG en eventueel de minister en
  voor een hoofd
  CID geldt dat eventueel zijn korpschef. Maar
  het mag nooit en te nimmer gebeuren, als je eenmaal een traject
  hebt ingezet, dat er dan buiten de direct verantwoordelijke om
  rechtstreeks ingegrepen wordt in het traject. Ik zeg dit niet
  alleen vanwege het principe maar ook met het oog op de veiligheid.
  Op het moment dat er van buiten af door derden wordt ingegrepen,
  buiten degenen om die zicht hebben op het traject waarbij de

  afscherming van de informant een buitengewoon belangrijke
  plaats inneemt, kun jij de veiligheid van je
  informant niet
  meer garanderen. Daarmee werden wij ook geconfronteerd. Dat was het
  conflict. Ik heb het niet geaccepteerd dat buiten mij om ingegrepen
  werd in een traject, waarvoor ik verantwoordelijkheid had genomen,
  in het bijzonder ook wat de veiligheid van de
  informant
  betreft. Dat is exact het probleem.
  De voorzitter:
  Wanneer was dat? In de afgelopen jaren?
  De heer De Groot:
  In mijn herinnering is het denk ik ongeveer een jaar
  geleden.
  De voorzitter:
  Toen heeft uiteindelijk de korpsleiding aan het langste eind
  getrokken.
  De heer De Groot:
  Dat klopt. En ik aan het kortste.
  De voorzitter:
  Juist. En bent u, toen u eenmaal aan het kortste eind
  getrokken had, nog verder gegaan naar ministers etcetera?
  De heer De Groot:
  Ik heb tegen de korpsleiding gezegd: dit mag mij geen tweede
  keer overkomen, want anders doe ik geen zaken met jullie. Ik heb
  tegen mijn
  CID gezegd: als het gaat om de juridische
  verantwoordelijkheid van een bepaald traject vind ik dat het OM de
  eindbeslissing daarin heeft; gaat het om de inzet van mensen en de
  veiligheid van politieambtenaren, zowel op het lichamelijke als op
  het psychische vlak dan heeft uiteraard de
  korpsbeheerder
  het laatste woord; het mag niet voorkomen dat achteraf in het
  traject door derden wordt ingegrepen, want anders doe ik geen zaken
  met jullie; jullie moeten dat maar tevoren regelen en als wij weer
  zo’n traject draaien, wil ik vooraf de garantie hebben dat er niet
  van andere zijde in het traject wordt ingegrepen. Helderder kon ik
  het denk ik niet zeggen. Dat heb ik de hoofdofficier laten
  weten.
  Noot De mogelijkheden tot officier shoppen
  zijn feitelijk vaak beperkt vanwege de toewijzing van zaken
  aan

  officieren of de functionele indeling van officieren. De commissie
  constateert dat politiefunctionarissen in het verleden wel eens een
  specifieke officier kozen om toestemming te vragen voor bepaalde
  methoden. Op dit moment is dat nauwelijks meer mogelijk.

  CID-officieren en zaaksofficieren

  Speciaal ten behoeve van informatie-inwinning over CID-subjecten
  en verdachten door de criminele inlichtingendiensten is in de loop
  van de jaren tachtig binnen de arrondissementsparketten een
  speciale officier van justitie belast met werkzaamheden in dit
  kader. Hij wordt daartoe in elk arrondissement door de betrokken
  hoofdofficier aangewezen. Deze officier van justitie wordt in de
  praktijk aangeduid met de term CID-officier.

  De voorzitter:
  In hoeverre kunt u als officier het beleid van de CID
  bepalen?
  De heer De Groot:
  Ik wil het wel.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik, maar kunt u het ook?
  De heer De Groot:
  Ik probeer het. Dat is weer een stap verder. En of ik het
  kan? Dan moet ik uiterst bescheiden zijn.
  De voorzitter:
  Dus u kunt het eigenlijk niet.
  De heer De Groot:
  Niet in de mate zoals ik zou willen.
  De voorzitter:
  Wat kunt u niet wat u wel zou willen?
  De heer De Groot:
  Ik vind dat een CID als onderdeel van de
  politieorganisatie ondersteunend is aan de recherchetaak. De
  recherchetaak is gericht op criminaliteitsbestrijding. De
  prioriteiten daarvan worden deels landelijk maar ook lokaal
  bepaald. Ik vind dat de inzet van de
  CID eigenlijk de
  prioriteiten dient te volgen, zoals die door het bevoegd gezag
  worden vastgesteld. Als ik het via de andere kant mag benaderen:
  een
  CID moet niet voor zichzelf werken, moet geen informatie
  verzamelen om maar informatie te hebben; een
  CID moet ook
  niet achter de
  informanten aanlopen; een CID moet
  gericht investeren in de projecten die door het bevoegd gezag zijn
  uitgekozen in het kader van de prioriteitenstelling.

  Noot De CID-officier heeft feitelijk veelal geen inzage
  in achterliggende documenten en de CID-registers. Hij neemt

  over het algemeen genoegen met de informatie van politie. Sommigen
  willen veelal ook geen inzage in de CID-registers, de vier x
  viertjes of de journaals. De CID-officier staat niet vermeld in de
  CID-regeling 1995 als

  een van de gerechtigden tot inzage in de CID-registers.

  De voorzitter:
  Laten wij proberen het praktischer te krijgen. Wat vond u te
  onbelangrijk, dus wat vond u zaken, waarvan u zei: val mij daar
  niet mee lastig, en wat vond u dingen die u absoluut moest
  weten?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Alle details, dus hoe iets uitgevoerd wordt, het contact met
  een
  informant, hoe dat plaatsvindt, al die details hoef ik
  niet te weten. Wel wil ik weten wat er afgesproken wordt en hoe ver
  men gaat. Maar er is ook nog een chef bij de
  CID die alles
  moet weten. Hij heeft ook een verantwoordelijkheid.
  De voorzitter:
  Maar moet u niet hetzelfde weten als die chef?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik denk dat het aan de chef is om aan mij door te geven wat
  ik moet weten. Ik moet echter niet op de stoel van de chef gaan
  zitten.
  Noot
  De voorzitter:
  Hoe kunt u dan het gezag uitoefenen, als u tot dat systeem
  geen toegang hebt?
  De heer De Groot:
  Het gaat niet om het gezag van het systeem. Het gaat erom
  wat er wordt ingevoerd in het systeem en wat eruit komt. Mijn
  persoonlijke opvatting is dat het OM meer zicht zou moeten hebben
  op wat er ingevoerd wordt in het systeem.
  De voorzitter:
  Waar heeft u nu te weinig zicht op?
  De heer De Groot:
  Daar heb ik te weinig zicht op. Ik heb te weinig zicht op
  wat er in het systeem wordt ingevoerd. Heel duidelijk. Ik heb geen
  zicht op waar de informatie die in CID-registers wordt ingevoerd,
  daar wordt opgeslagen, gecombineerd, vandaan komt. Het is een soort
  centrifugeverhaal. Ik heb er geen zicht op of deze informatie
  rechtmatig is, of het geen informatie betreft die vernietigd had
  moeten worden.
  Noot De betrokkenheid van de
  CID-officieren verschilt binnen en tussen de parketten. De
  CID-officier is in het

  algemeen niet op de hoogte van alles wat binnen de CID gebeurt. De
  CID-officier is voor zijn informatie in sterke mate afhankelijk van
  de CID-chef. De sterke positie van CID-chefs belemmert soms de
  CID-officier in zijn werk. In sommige regiokorpsen bestaat er geen
  enkel vertrouwen tussen CID-chef en CID-officier. De commissie
  constateert dat de ernstig verstoorde verhoudingen in Gooi en
  Vechtstreek, zoals die tijdens de verhoren bleken te bestaan, tot
  de uitzonderingen behoren. Inmiddels wordt geprobeerd in het
  landelijk platform van CID-officieren het beleid van de
  CID-officieren van justitie op elkaar af te stemmen. Binnen het OM
  worden afspraken met de politie nauwelijks schriftelijk vastgelegd.
  Tussen de CID en de CID-officier bestaat een meer gestructureerd
  overleg dan tussen de tactische recherche en de zaaksofficieren.
  Incidenteel leggen de deelnemers afzonderlijk de gesprekken op
  papier vast. Ook worden verslagen gemaakt van contacten tussen
  CID-chefs en CID-officieren.

  De heer Maan:
  Het kiezen van een onderzoek, denk ik, is eerder iets wat in
  het kader van een overleg tussen bijvoorbeeld
  CID-officier,
  een unit-hoofd en een hoofdofficier en de politieleiding
  plaatsvindt dan dat daarin een
  zaaksofficier die de zaak
  moet gaan doen, meekiest welke zaak hij moet gaan doen. Ik kan mij
  best voorstellen dat dit ook op een ander niveau beslist wordt.
  Een
  zaaksofficier die dus verantwoordelijk is voor een
  specifieke zaak, is degene die heel sterk bepaalt welke richting
  het onderzoek uit gaat en wat daarin aan deelonderwerpen gekozen
  wordt.

  Wanneer een proactief onderzoek tactisch wordt, zal een zogenoemde
  zaaksofficier worden ingeschakeld. Hij is verantwoordelijk voor het
  tactische traject en zal het OM ter terechtzitting
  vertegenwoordigen.

  De heer Vos:
  Maar het gezag komt natuurlijk niet alleen tot uitdrukking
  op het juridisch vlak. Er moet ook een baas zijn, iemand die de
  eindverantwoordelijkheid heeft. U heeft zelf gezegd dat u juridisch
  misschien wat te weinig aan uw trekken komt op het strafrechtelijke
  terrein. Kunt u uw gezag ook in de persoonlijke zin waar maken?
  Bepaalt u de strategie?
  De heer Maan:
  Ik bepaal mede de strategie. Zoals ik zei, is dat iets wat
  je doet in overleg met het team, waarin je samen kiest op basis van
  de informatie die je krijgt, welke richting het uit gaat. Daarin
  bepaal je dus ook de strategie hoe het onderzoek vorm wordt gegeven
  en gaat lopen.
  Noot Op het moment dat een zaak op de
  zitting wordt behandeld is de zaaksofficier soms niet op de hoogte
  van alle

  CID-trajecten in het onderzoek. De onduidelijkheid over wat wel en
  wat niet in een proces-verbaal moet worden opgenomen speelt daarbij
  een belangrijke rol. Binnen het OM wint de opvatting terrein dat
  CID- en zaaksofficier over dezelfde informatie moeten kunnen
  beschikken.

  De heer Vos:
  Uit uw ervaring gesproken, bent u van mening dat zowel
  de
  CID-officier als de zaaksofficier gelijkwaardig
  genformeerd dienen te zijn over de lopende zaken?
  De heer Koers:
  Ik ben er in de loop van de jaren anders over gaan denken.
  Toen ik daar in 1991 mee begon,

  had ik heel sterk iets van: ik vertel de zaaksofficieren
  alleen maar dat wat echt noodzakelijk is. Gaandeweg merk je dat,
  wil je als een
  zaaksofficier op een goede manier tegenover
  de rechter kunnen vertellen wat er speelt en weten wat er in een
  zaak gespeeld heeft, je dan meer informatie nodig hebt. Toch vind
  ik zelf dat bijvoorbeeld de namen van de
  informanten niet
  bekend hoeven te zijn bij een
  zaaksofficier, wel welke
  methoden er gebruikt zijn, zodat de zaak gewoon open bij een
  rechter neergelegd en getoetst kan worden.
  Noot

  Naast het tactische traject is soms gelijktijdig sprake van een
  CID-traject. De verantwoordelijkheid voor het parallelle
  CID-traject is niet steeds duidelijk. Het komt voor dat de
  zaaksofficier zich op het standpunt stelt dat hij ten volle
  verantwoordelijk moet zijn voor het parallel lopende CID-traject en
  tactisch traject. De zaaksofficier is dan in staat de CID-officier
  te overrulen. Het is echter geenszins uitgesloten dat tijdens het
  tactisch onderzoek de zaaksofficier niet op de hoogte is van de
  inzet van bepaalde bijzondere opsporingsmethoden.

  De heer Vos:
  Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk in het hele gebeuren?
  Wij spreken over een
  CID-officier, een zaaksofficier
  en een hoofdofficier. U bent plaatsvervangend hoofdofficier. Bij
  wie ligt nu de verantwoordelijkheid? En wie is waarvoor
  verantwoordelijk?
  De heer Gerding:
  De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de officier van
  justitie die de zaak op de zitting naar voren brengt. Die moet
  staan voor al datgene wat tijdens het onderzoek is gebeurd. Daar
  draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor. Verder moet het
  parket, en meer in het algemeen: het openbaar ministerie, ervoor
  zorgen, dat er een doorzichtige en consistente besluitvorming
  plaatsvindt over opsporingsonderzoeken en de daarbij te hanteren
  methoden. De hoofdofficier, en bij zijn afwezigheid: zijn
  plaatsvervanger, is verantwoordelijk voor de wijze waarop de keus
  van de methodes wordt gemaakt en uiteindelijk ook voor de uitkomst
  daarvan.
  De heer Vos:
  Wanneer in de CID-fase iets onprettigs, iets onoirbaars is
  gebeurd, is het dan aan de
  zaaksofficier om de
  CID-officier een reprimande te geven? Hoe werkt dat?
  De heer Gerding:
  Bij de meeste parketten bevinden de CID-officier en
  de
  zaaksofficier zich hirarchisch gezien min of meer op
  gelijke hoogte. Het is dus de taak van de hoofdofficier om een
  dergelijke aangelegenheid naar zich toe te trekken en zijn oordeel
  daarin kenbaar te maken.
  De heer Vos:
  Draagt de hoofdofficier de eindverantwoordelijkheid voor het
  hele gebeuren?
  De heer Gerding:
  Zeker. Noot

  9.2.4 Centrale toetsingscommissie

  Instelling en taken

  In de Vergadering van procureurs-generaal van 9 maart 1994 werd de
  interimrapportage van de werkgroep-De Wit over infiltratie
  besproken. De Wit liet de Vergadering van procureurs-generaal
  schriftelijk weten dat er binnen het OM een grote diversiteit
  bestaat aan standpunten inzake het al dan niet ontwikkelen van
  bepaalde vormen van infiltratie. De conclusie luidde dat het niet
  goed mogelijk is binnen korte tijd tot een zodanig verfijnd systeem
  van regelgeving te komen dat er een enigszins uniform beleid tot
  stand komt. De voorkeur ging voor de korte termijn uit naar een
  procedurele oplossing.

  Op 26 oktober 1994 werd in de vergadering van de
  procureurs-generaal een deelrapport van de commissie-De Wit
  besproken met de titel Centrale commissie bijzondere
  opsporingsmethoden. De vergadering was van oordeel dat een
  dergelijke commissie zo snel mogelijk, met instemming van de
  minister van Justitie, moest worden ingesteld en aan het werk moest
  gaan. Op 2 december 1994 besloot de Vergadering van
  procureurs-generaal per 1 januari 1995 de Centrale
  toetsingscommissie (CTC) in te stellen; voorzitter werd
  hoofdofficier Jansen van het parket ‘s-Hertogenbosch.
  Noot De CTC bestaat uit twee kamers. Volgens artikel 2
  van het Instellingsbesluit heeft de CTC een viertal taken.
  Allereerst heeft de CTC tot taak het, al dan niet onder
  voorwaarden, verlenen van toestemming aan opsporingsmethodieken met
  een grensverleggend karakter of met een groot afbreukrisico ten
  aanzien van personen en zaken. Onder dergelijke grensverleggende
  acties worden in ieder geval begrepen:

  zoals pseudo-koop en de gecontroleerde aflevering gericht op
  inbeslagneming; – alle (inter-)nationale (projectmatige)
  infiltratiezaken met uitzondering van eenmalige of kortlopende
  acties van criminele infiltranten, die onder regie en gezag van het
  openbaar ministerie en politie strafbare feiten – alle vormen van
  al dan niet langdurige infiltratie-operaties waarbij gebruik wordt
  gemaakt van de informatie (blijven) plegen;

  coverbedrijf of een structuur van coverbedrijven, door middel
  waarvan desgevraagd facilitaire ondersteuning in – alle zogeheten
  frontstore-operaties, waarmee bedoeld wordt het opzetten en/of
  exploiteren van een
  de vorm van goederen en diensten aan criminele groeperingen of
  organisaties wordt aangeboden;

  • alle infiltratieoperaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van
   niet criminele burgerinformanten;
  • voorts ook alle operaties voortvloeiende uit (eventueel) in de
   toekomst tot stand komende wetgeving op het terrein van direct
   afluisteren alsmede deals met criminelen.

  Als tweede taak noemt het Instellingsbesluit goedkeuring te
  verlenen voor verlenging als de termijn van goedkeuring is
  verstreken. Ook kan nadere goedkeuring noodzakelijk zijn bij
  wijzigingen inzake de veiligheidsaspecten van personen, de ernst en
  frequentie van te plegen strafbare feiten en dergelijke. Als derde
  taak krijgt de CTC het ontwikkelen van richtlijnen op het terrein
  van de bijzondere opsporingsmethoden. Het Instellingsbesluit wijst
  daarbij op de mogelijkheid dat die richtlijnen ertoe leiden dat de
  besluitvorming in de toekomst weer op het niveau van de
  arrondissementen kan plaatsvinden. Als laatste taak krijgt de CTC
  opgedragen zich een beeld te vormen van de overige vormen van
  bijzondere opsporing. Daarmee wordt gedoeld op andere vormen van
  infiltratie, inkijkoperaties, operaties waarbij gebruik wordt
  gemaakt van hoogwaardige technologie, zoals peilzenders en bakens,
  in het kader van observatie. Voor wat betreft deze laatste vormen
  van opsporing is dus geen goedkeuring noodzakelijk, maar volstaat
  melding aan de CTC. De commissie heeft een registratietaak.

  De commissie is samengesteld uit een achttal leden van het
  openbaar ministerie. Daarnaast zijn er enige adviserende leden, de
  landelijke officieren van justitie en een viertal
  politiefunctionarissen.

  De voorzitter:
  Zijn de verschillende standpunten van het OM, waar het gaat
  om de zogenaamde rekkelijken en preciezen, daarin
  vertegenwoordigd?
  De heer Jansen:
  Ik kan niet zeggen dat er in de commissie een verschil
  bestaat tussen partijen. Ik geloof dat alle standpunten daarin op
  voldoende wijze zijn vertegenwoordigd en ook bij alle leden van de
  commissie bekend zijn.
  De voorzitter:
  Ook politie-ambtenaren zijn lid van die commissie.
  De heer Jansen:
  Ze zijn adviserend lid.
  De voorzitter:
  Hebben ze in de praktijk niet in feite hetzelfde te zeggen?
  Is er al eens gestemd?
  De heer Jansen:
  Er is nog nooit gestemd. Het grote belang van de adviserende
  leden, de politiemensen, is dat ze op grond van de praktijk
  adviezen kunnen geven die van belang zijn voor de werkbaarheid van
  bepaalde trajecten. Die adviezen zijn ook van belang waar het gaat
  om risico’s die aan trajecten zijn verbonden, risico’s die wellicht
  ook door degenen die de commissie advies vragen, onvoldoende zijn
  doordacht of ingezien. Daaraan hechten wij veel waarde. Ook uit de
  praktijk van de commissie blijkt dat dit een zeer belangrijke
  bijdrage is.
  Noot

  De verhouding tussen de hoofdofficieren van justitie en de CTC
  blijft onduidelijk. Het is niet duidelijk of een hoofdofficier toch
  kan beslissen een methode in te zetten nadat de CTC die methode
  heeft afgekeurd. In de praktijk blijkt dat de CTC binnen het OM
  beslissingsrecht heeft gekregen. De procureur-generaal
  portefeuillehouder georganiseerde criminaliteit kan zijn gezag
  aanwenden om een conflict tussen een hoofdofficier en de CTC te
  beslechten.

  De heer De Graaf:
  Bent u niet eigenlijk bezig te doen datgene wat een
  hoofdofficier moet doen? Is het feit dat u bestaat niet eigenlijk
  een testament van armoede voor de hoofdofficieren?
  De heer Jansen:
  Ik vind dat toch een wat zware uitdrukking: testament van
  armoede. U vindt u op mijn weg als het erom gaat: is het niet een
  terrein waarin je zoveel mogelijk centraal en uniform afspraken
  moet maken? Ik vind dat zo’n toetsingscommissie daarin een
  belangrijke rol kan vervullen. De verantwoordelijkheid blijft
  uiteindelijk in de lijn bij de hoofdofficier, maar die zal toch ter
  dege rekening houden met de adviezen van de commissie.

  Noot

  Functioneren CTC

  De CTC bevindt zich in de aanvangsfase. Er bestaat binnen het OM
  en de politie nog enige onduidelijkheid over welke zaken slechts
  gemeld moeten worden en welke zaken getoetst moeten worden.
  Noot De CTC verwacht dat dit in de loop der tijd zal
  verbeteren.

  De beslissingen van de CTC zijn vertrouwelijk en worden niet
  verspreid. Op die manier kan geen openbare jurisprudentie ontstaan
  over de in te zetten methoden. De CTC maakt kwartaalberichten die
  aan de hoofofficieren van justitie worden toegestuurd. Aangezien de
  hoofdofficier dient te beslissen of een methode wordt voorgelegd
  aan de CTC, kunnen op die manier de beslissingen van de CTC
  doorwerken. De CTC heeft inmiddels geoordeeld over 72 aanvragen. In
  bijlage 5 is schematisch aangegeven welke beslissingen de CTC heeft
  genomen. De CTC heeft zich tot nu toe vooral gebogen over de inzet
  van infiltratie-methoden. Het gaat bijna steeds om verschillende
  vormen van infiltratie, waaronder het werken het
  politie-infiltranten en burgerinfiltranten.

  De heer Vos:
  Welke criteria legt u aan? Er is geen wettelijke basis en
  dus moeten die criteria ergens vandaag worden gehaald. Waaraan
  ontleent u uw criteria?
  De heer Jansen:
  U bedoelt toetsingscriteria?
  De heer Vos:
  Ja.
  De heer Jansen:
  Voor een aantal zaken zijn er geen wettelijke regelingen.
  Wel zijn er zaken zoals
  infiltratie, waarvoor er een
  richtlijn bestaat. Die richtlijn geeft een aantal criteria aan. Dat
  zijn ook de criteria die in de rechtspraak hun weg hebben gevonden.
  Ik noem de uitgangspunten van proportionaliteit en subsidiariteit.
  Is wat je wil in verhouding met de zaak? Kan het beoogde resultaat
  niet met andere, minder vrstrekkende middelen worden bereikt? Erg
  belangrijk is ook het principe dat voorkomen wordt dat men in
  uitlokkingssituaties terechtkomt. Dit criterium gaat ook wel door
  voor het Tallon-criterium, genoemd naar een zaak die door de Hoge
  Raad is behandeld. Men mag de verdachte niet brengen tot
  handelingen die hij niet uit zichzelf zou willen plegen. Voorts
  kijken wij ook naar de behoorlijkheid en de controleerbaarheid van
  het traject, de regie die wordt gevoerd en de risico’s die men een
  infiltrant laat lopen. Daarbij kan het gaan om zijn veiligheid maar
  ook om de vraag of niet te gemakkelijk tegen een infiltrant is
  gezegd: je gaat wel onder onze regie strafbare feiten plegen maar
  maak je geen zorgen want we houden je straks wel buiten de zaak.
  Dat wordt soms wat t gemakkelijk gezegd en het is onze taak om te
  toetsen of dit inderdaad zonder kleerscheuren kan. Een ander punt
  waaraan wij absoluut stringent toetsen, is de kwestie van de

  verdiensten van de infiltrant. Daarin zijn wij zeer rigoureus.
  Wij vinden het niet acceptabel dat een infiltrant criminele

  verdiensten uit zijn activiteiten krijgt. Het is een duidelijke
  eis onzerzijds dat dit niet gebeurt en dat er wordt gezorgd voor
  een passende beloning in het kader van de tipgeldregeling. Met
  betrekking tot het maken van afspraken met infiltranten hameren wij
  op het vastleggen van die afspraken. Daar gaan wij vrij ver mee.
  Wij verlangen ook wel dat die afspraken niet alleen schriftelijk
  worden vastgelegd maar ook worden getoond aan de
  CTC.
  Noot

  Uit een analyse van de zaken tot nu toe leidt de commissie af dat
  de CTC de volgende uitgangspunten hanteert bij het werken met
  infiltranten:
  stellen;
  – er mag niet worden afgeweken van de aard en de duur van de inzet
  zonder de CTC hiervan op de hoogte te consequenties (o.a.
  aanhouding) bij schending hiervan;
  – afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en de
  burgerinfiltrant moet gewezen worden op de

  • criminele verdiensten moeten worden afgedragen in ruil voor een
   beloning van justitie;
  • aandacht moet worden besteed aan het beperken van de
   afbreukrisico’s;
  • de Nederlandse burgerinfiltrant mag doorgaans geen activiteiten
   in het buitenland verrichten. Bij buitenlandse burgerinfiltranten
   moeten goede schriftelijke afspraken worden gemaakt met de
   buitenlandse autoriteiten en gewaakt moet worden dat er absoluut
   geen sprake is van uitlokking;
  • bij gecontroleerde aflevering of doorlating moet de
   uiteindelijke omvang van een transport verdovende middelen gemeld
   worden, inclusief het deel wat eventueel uiteindelijk het milieu
   ingegaat;
  • goede psycho-sociale begeleiding van de
   politie-infiltrant;

  buitenland: handelen conform Nederlandse richtlijnen, schriftelijke
  afspraken met buitenlandse autoriteiten – in geval van een
  buitenlandse politie-infiltrant in Nederland of een Nederlandse
  politie-infiltrant in het onder meer over vrijwaring als sprake is
  van het plegen van strafbare feiten en het sturen van een rogatoire
  commissie.

  Er is geen uniforme verslaglegging van de afweging van de CTC,
  wel worden van de besprekingen in de beide kamers van de CTC
  summiere verslagen gemaakt. De CTC laat per bief weten aan de
  aanvragers wat de beslissing van de CTC is. In het merendeel van de
  gevallen wordt toestemming gegeven, waarbij de CTC specifieke
  voorwaarden stelt. In sommige gevallen werden deze voorwaarden niet
  nagekomen.

  De voorzitter:
  Ik stel u deze vraag omdat wij enkele gevallen kennen waarin
  u voorwaardelijk toestemming heeft gegeven. In een bepaald traject
  zegt u: misschien is doorlevering mogelijk maar daar moet even mee
  worden gewacht omdat wij nadere informatie willen hebben.
  Vervolgens komt men zes maanden later bij u terug en dan is het al
  gebeurd. Ik doel nu op een zaak waarin het weer gaat om het
  doorlaten van enkele duizenden kilo’s softdrugs, met de bedoeling
  een eventuele harddrugslijn uit te testen. Zo is het gegaan en ik
  vraag mij af, wat nu die toestemming waard is.
  De heer Jansen:
  Het geval waarover u nu spreekt, is bijzonder specifiek. Het
  betrof de methodiek die wel vaker voorkomt. Er komt een
  proefzending van een organisatie die wil nagaan of de afzetlijn
  naar Nederland

  betrouwbaar is. Men stuurt een partij softdrugs – geen grote
  hoeveelheid; enkele duizenden kilo’s – met de bedoeling om, als dat
  traject goed blijkt te functioneren, later een grotere zending
  harddrugs langs dezelfde lijn binnen te brengen. In het geval
  waarover u nu spreekt, vonden wij de beoogde lijntest niet
  verantwoord.

  De voorzitter:
  Maar het gebeurde tch. Later komt men bij u terug met de
  mededeling: we konden niet anders. Wat is nu het gevolg van het
  feit dat u het (nog) niet verantwoord vond?
  De heer Jansen:
  Het is nadien niet gebeurd onder de regie van politie en
  OM.
  De voorzitter:
  Dan is er toch sprake van onstuurbaarheid? U zegt dat het
  niet moet gebeuren maar het gebeurt toch. Later komt men bij u
  terug met de vraag of men nog verder kan gaan met de

  informant.
  De heer Jansen:
  Wij hebben gezegd dat die lijntest niet verantwoord was. Wij
  hadden problemen met het Tallon-criterium. Wij vonden niet dat het
  OM daaraan kon meewerken. Vervolgens hebben politie en OM hun
  handen van dat proefzendingstraject afgetrokken.
  De voorzitter:
  Maar dan weten OM en politie later toch niet dat het tch is
  gebeurd? Dan doen ze er verder niets meer mee.
  De heer Koekkoek:
  Bovendien hadden ze de partij dan in beslag moeten
  nemen.
  De heer Jansen:
  Maar men wist bij benadering niet wanneer de partij zou
  binnenkomen.
  De voorzitter:
  Later komt men bij u terug met de mededeling dat men met die
  figuur wil verder werken en dat de proefzending al heeft
  plaatsgevonden. Dan blijkt toch dat er niet aan uw voorwaarden is
  voldaan? De vraag is nu niet of u de hele casus wilt doorlopen. De
  vraag is wat voor effect dit heeft.
  De heer Jansen:
  Het is een wat ongelukkige casus. Het OM heeft zich bij onze
  beslissing neergelegd maar de proefzending kwam er toch, zij het
  niet onder regie van politie en OM. (…)
  De voorzitter:
  Ook in een ander traject is er sprake van een
  informant, die meewerkt in een criminele groep. Vooraf wordt
  gezegd dat dat goed is, onder de voorwaarde dat afspraken
  schriftelijk worden vastgelegd en dat de
  criminele winsten
  worden ingeleverd. Zes maanden later blijkt dat die
  schriftelijke vastlegging zeer moeizaam verloopt; daar wil men niet
  aan, ook de officier niet. Ook de afspraak over de
  criminele
  winsten is nog niet gemaakt. U zegt dan: maken, voor de volgende
  keer. Daarmee geeft u als het ware gelegenheid voor een
  herhalingsoefening, een herexamen. Dat wordt gehaald, maar ik vraag
  mij af wat er met die voorwaarden gebeurt als daaraan niet kan
  worden voldaan.
  De heer Jansen:
  Na de eerste periode is er teruggekoppeld, waarbij is
  gevraagd waarom niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Naar
  aanleiding daarvan is er een uitvoerige uitleg en toelichting
  gegeven. Ook al constateerden wij dat de afspraken niet op schrift
  waren aangeleverd, op grond van die uitleg vonden wij dat het
  verantwoord was om met het traject door te gaan. Wij maken wel
  vaker afspraken met officieren die neerkomen op: begin nu op deze
  manier, binnen dat kader, en kom over drie maanden terug zodat er
  nader over gesproken kan worden.
  Noot

  De CTC is tevens gevraagd enkele methoden achteraf te toetsen. De
  methoden waren dan al toegepast.

  De voorzitter:
  In een paar gevallen wordt u gevraagd om achteraf te
  toetsen. Welke zin heeft dat eigenlijk?
  De heer Jansen:
  Ik heb zoven al gezegd dat ik het toetsen achteraf
  problematisch vind. Het ligt ook duidelijk anders dan het toetsen
  vooraf. Enkele trajecten waarin wij achteraf hebben getoetst, waren
  trajecten waarin in de OM-lijn, hoofdofficier en PG, was ingestemd
  met het te lopen traject. Het belang van de toetsing achteraf door
  ons zou kunnen zijn dat wij in een bepaald traject zulke grote
  risico’s zien – dat heeft zich niet voorgedaan – of vinden dat men
  zo volstrekt ernaast heeft gezeten dat wij de mensen die nog met de
  zaak bezig zijn ontraden om dat voort te zetten. Dat is ook in een
  geval gebeurd.
  De voorzitter:
  In een geval is dat gebeurd. In welk geval is dat
  gebeurd?
  De heer Jansen:
  Dat was een geval waarin het probleem zat – het is al even
  aan de orde geweest – van de vrijwaring van de infiltrant. Men had
  gezegd: natuurlijk, wij moeten jou op een bepaald ogenblik ook wel
  aanhouden samen met de andere verdachten, want je speelt een rol in
  die zaak, maar wij halen je er wel uit. Men kwam daarmee in de
  problemen en stuurde toen aan op het maken van een
  vormfout.
  De voorzitter:
  Een welbewuste vormfout?
  De heer Jansen:
  Ja. Wij hebben gezegd dat wij dat volstrekt onaanvaardbaar
  vinden.
  De voorzitter:
  Heeft men toen naar u geluisterd?
  De heer Jansen:
  Toen heeft men naar ons geluisterd in die zin dat men zei:
  wij zijn het niet met je eens. Maar dat is ook de zaak waarin het
  beroep op de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Toen heeft de portefeuillehouder wie gelijk
  gegeven?
  De heer Jansen:
  De portefeuillehouder heeft gezegd: ik vind het
  buitenproportioneel om de hele zaak af te blazen nu je zover bent,
  maar leg je probleem aan de rechter voor; laat de rechter uitmaken
  wat hij ervan vindt en wat hij eventueel…
  De voorzitter:
  Uiteindelijk is die weg van de vormfout dus niet
  gekozen?
  De heer Jansen:
  Dat klopt. (…)
  De voorzitter:
  U heeft ook de zaken getoetst, achteraf, waarbij het is
  gegaan om de doorlevering van harddrugs en die gespeeld hebben in
  het ressort Den Haag. Wat was het doel van die toetsing
  achteraf?
  De heer Jansen:
  Dat was eigenlijk dezelfde bedoeling als opgesloten lag in
  de overgangsregeling. Het waren lopende trajecten, zaken die nog
  niet onherroepelijk waren afgedaan.
  De voorzitter:
  Het ging om enige honderden kilo’s. Als mijn conclusie juist
  is, zegt u: eigenlijk is het onbegaanbaar maar toch is het
  begrijpelijk.
  De heer Jansen:
  Zojuist heb ik al aangegeven wat onze visie is op het
  hoofdstuk doorleveren. Met die visie hebben wij die trajecten
  bekeken. Ten aanzien van n traject hebben wij de opmerking gemaakt
  dat wij zeker niet akkoord zouden zijn gegaan met het doorleveren
  van een zo grote hoeveelheid. Ten minste hadden wij bedongen dat
  een stap zou zijn ingebouwd. Men had veel kleiner moeten beginnen
  en moeten nagaan wat die kleine stap zou opleveren. Echter, het was
  een gelopen traject waarbij tot en met de hoogste OM-functionaris
  was ingestemd met deze werkwijze.
  Noot

  Beslissing minister

  De minister heeft in ieder geval n maal een beslissing van de
  CTC overruled. Het gaat daarbij om een infiltratie-actie in het
  zuiden van het land.

  De voorzitter:
  U bent met een infiltratietraject bij de Centrale
  toetsingscommissie geweest. Waar ging dat over?
  De heer Paulissen:
  Wij deden een infiltratie in een criminele
  organisatie, die vanuit Nederland internationaal opereert.
  De voorzitter:
  Daarbij is aan de orde geweest dat er eventueel doorgelaten
  moest worden?
  De heer Paulissen:
  Ja. Op een gegeven moment zijn wij voor de keuze gekomen of
  er een gecontroleerde doorvoer moest plaatsvinden. Wij hebben
  gezegd: als wij die niet laten plaatsvinden, dus als wij op de
  eerste partij ingrijpen, dan komen wij naar onze inschatting niet
  tot een ontmanteling. Wij vinden het middel van de

  infiltratie, dat wij gebruikt hebben en dat op dat moment geheel
  blootgelegd zou moeten worden, dan niet meer opwegen tegen hetgeen
  wij bereiken. Daarom vonden wij dat wij eenmalig moesten laten
  doorgaan.

  De voorzitter:
  Had u daarvr al eenmalig doorgelaten? In vroegere
  zaken?
  De heer Paulissen:
  Een bewuste gecontroleerde doorvoer hebben wij wel eens op
  het programma gehad, maar is er uiteindelijk nooit gekomen. In een
  bepaalde zaak hebben wij wel eens gezegd: hier zou doorvoer kunnen
  plaatsvinden. Toen hebben wij gezegd: maximaal 500 kilo hasj en
  eventueel een hoeveelheid van ongeveer 3 kilo harddrugs, beide
  eenmalig. Dat zijn voornemens geweest die uiteindelijk niet zijn
  uitgevoerd. Wel is het eens gebeurd – maar dat is jaren geleden –
  dat wij 3 kilo gewoon zijn kwijtgeraakt. Dat was een
  mislukte

  gecontroleerde aflevering. En 300 kilo hasj zijn wij een keer
  kwijtgeraakt.

  De voorzitter:
  Het infiltratietraject dat u bij de Centrale
  toetsingscommissie bracht, was een traject met
  politie-infiltratie. Dat heeft voor u het voordeel dat u in
  ieder geval meer in het proces-verbaal krijgt. U kunt het dus beter
  gebruiken dan een burger-infiltratietraject.
  De heer Paulissen:
  En het is controleerbaar. Dat vind ik ook heel belangrijk.
  Ik zei net dat informantenacties niet 100% stuurbaar zijn. In de
  professionele begeleiding die op
  infiltratie plaatsvindt,
  vind ik dat ik daarbij voor mij zelf, als teamleider, een grote
  mate van zekerheid heb dat dingen zo gebeuren zoals wij ze gepland
  hebben.
  De voorzitter:
  In welke orde van grootte wilde u eventueel doorleveren om
  daarna meer succes te hebben?
  De heer Paulissen:
  Wij wilden eenmalig doorleveren. Het is in ieder geval een
  wat grotere partij geweest dan 500 kilo.
  De voorzitter:
  Meer dan 1000 kilo?
  De heer Paulissen:
  Laat ik zeggen: enige duizenden.
  De voorzitter:
  Had u een garantie dat het bij die ene keer zou
  blijven?
  De heer Paulissen:
  Gezien de turbulentie die er op dit moment rond de
  gecontroleerde doorvoer is, hadden wij voor ons zelf gesteld:
  jongens, in deze tijd moeten wij echt een plan maken waarin het
  maar n keer plaatsvindt.
  De voorzitter:
  Maar je kunt dan natuurlijk een situatie hebben waarin je
  zegt: wij moeten het toch twee keer doen.
  De heer Paulissen:
  Die situatie moet je niet uitsluiten. Wij hebben die in dit
  geval wl uitgesloten. Ik denk ook niet – zo helder heb ik het ook
  voor de
  CTC gezegd – dat ik in dit specifieke geval voor een
  tweede keer terug was gegaan met: heren, er is mij iets overkomen
  waarover ik eens met u wil praten.
  De voorzitter:
  De CTC heeft deze werkwijze goedgekeurd. Daarna keurt
  de minister het af.
  De heer Paulissen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Is u geworden waarom de minister het afkeurde? Hoorde u dat
  via de telefoon van Justitie? Hoe is dat gegaan?
  De heer Paulissen:
  Ik ben er zelf niet bij geweest, maar wij hebben
  uiteindelijk een briefje van de minister gekregen, een heel kort
  briefje: op het punt van de gecontroleerde doorvoer kon zij op dit
  moment geen toestemming geven.
  De voorzitter:
  Dat moet ongeveer in mei van dit jaar zijn geweest.
  De heer Paulissen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u het toen weer op een andere manier opgepakt? Wat is
  er toen gebeurd?
  De heer Paulissen:
  Wij hebben toen besloten te stoppen. Wij vonden de
  gecontroleerde doorvoer echt noodzakelijk voor het bereiken van het
  grotere doel in de
  infiltratie. Wij zijn meteen gaan denken
  of er binnen de consignes van de minister nog mogelijkheden waren
  om dat doel op een andere manier te bereiken. Toen werden wij
  helaas geconfronteerd met het feit dat de zaak was uitgelekt in de
  pers. Toen hebben wij besloten om de zaak abrupt te stoppen.

  Noot

  De voorzitter van de CTC verklaarde het volgende over de beslissing
  van de minister:

  De heer Koekkoek:
  U heeft gezegd dat de CTC uiterst terughoudend en
  beheerst optreedt. Toch heeft de minister in twee gevallen uw
  oordeel opzij gezet. Hoe verklaart u dit in algemene zin? Op
  concrete gevallen komen wij later terug.
  De heer Jansen:
  Er is n geval dat duidelijk naar voren komt. Of in het
  andere geval de minister iets heeft tegengehouden, is mij nog
  steeds niet duidelijk. In het geval waarin dat wl heel duidelijk
  speelde, is de desbetreffende doorlevering voorgelegd aan de
  minister van Justitie nadat in de lijn van het OM door
  hoofdofficier en PG was besloten dat het belangrijk en verstandig
  was om die kwestie aan de minister voor te leggen. Dat gebeurde in
  de week nadat de commotie over de
  RCID Kennemerland was
  losgebrand. Enerzijds kun je zeggen dat het jammer was dat de
  minister deze zaak, die zo goed in elkaar zat, tegenhield.
  Anderzijds gebiedt de nuchterheid te constateren dat, als je vindt
  dat een zaak de politieke verantwoordelijkheid van de minister kan
  raken en je de zaak daarom aan de minister voorlegt, die minister
  natuurlijk ook het recht heeft om neen te zeggen.
  De heer Vos:
  Maar is nu het bestaan van de CTC naar aanleiding
  hiervan ter discussie gesteld? De
  CTC is toch als het ware
  in haar hemd gezet?
  De heer Jansen:
  Dat vind ik wat zwaar uitgedrukt. Naar aanleiding van deze
  gebeurtenis is er wl een brief gegaan – een brief van mij,
  geschreven namens de
  CTC – naar het college van PG’s. Daarin
  heb ik gesteld dat ik, als dit het laatste woord is over
  doorlevering, wat dergelijke zaken betreft een probleem zie voor
  de
  CTC.

  Noot
  De minister lichtte haar beslissing als volgt toe:

  De voorzitter:
  Ligt het aan de politieke gevoeligheid dat u in mei van het
  jaar van de infiltratie-operatie in het Zuiden zegt die niet meer
  te willen doen. Die methode leek, vergeleken met de IRT-methode,
  zeer verantwoord te zijn. Ik doel dus op de infiltratiemethode van
  het
  kernteam in het Zuiden, waarvan u zegt het niet meer te
  willen doen, omdat er te weinig garantie is dat men de zaak echt in
  beslag kan nemen.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Als de zaak waar u nu over spreekt, in het Zuiden des lands,
  loopt, is er geen kader wat de Centrale toetsingscommissie
  kennelijk had vastgesteld.
  De voorzitter:
  Zij vonden het goed!
  Mevrouw Sorgdrager:
  Zij vonden het goed, maar het openbaar ministerie twijfelde
  kennelijk, want men is naar mij toegekomen met de vraag of het door
  kon gaan. Wij hebben toen die methode besproken en bekeken wat de
  te verwachten effectiviteit was. Ik vond, nu men het mij toch
  vroeg, dat men een te vaag doel had. De effectiviteit van de
  methode was niet groot genoeg. Ik verwachtte dat men over enige
  tijd weer bij mij zou komen met dezelfde vraag over dezelfde zaak.
  Dat moesten wij dus gewoon niet doen. (…)
  De voorzitter:
  Nu is de voorzitter van de toetsingscommissie bijna
  opgestapt vanwege uw afwijzing. Daar heeft hij over gedacht. Dat
  heeft hij hier ook verklaard. Ik doel op de heer Jansen. Betekent
  dat nu dat u zegt dat in de toekomst de
  Centrale
  toetsingscommissie het maar moet beslissen of zegt u dat u
  daarin een eigen mogelijkheid tot ingrijpen houdt?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik vind dat ik vanuit de ministerile verantwoordelijkheid
  die mogelijkheid moet houden. Dat moet de commissie ook weten. En
  de voorzitter ook.
  De voorzitter:
  Geldt dat voor alles wat de commissie beslist?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Kijk, ook daar ligt het aan de prudentie van de commissie
  wanneer iets wel of niet aan de minister moet worden voorgelegd. Ik
  kan natuurlijk niet ieder beslissing die de commissie moet nemen
  bewerken, en dat wil ik ook niet. De commissie zal dus zelfstandig
  beslissingen moeten nemen, binnen de

  kader die ik heb gesteld. Wanneer men het gevoel heeft dat iets
  het kader te buiten gaat of dat er sprake is van een twijfelgeval,
  dan vind ik dat men het uiteindelijk aan mij moet voorleggen. In
  principe moet de commissie, natuurlijk binnen de kaders, zelf
  kunnen werken.

  De voorzitter:
  Het is aan de commissie om u te informeren of is het aan de
  secretaris van de commissie?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee, het is aan de commissie om mij te informeren. Ik vind
  dat wij dat ook heel zuiver moeten houden. Het is eigenlijk niet
  eens aan de commissie, maar aan de voorzitter van het openbaar
  ministerie. De commissie werkt immers met een mandaat van het
  college van procureurs-generaal. Het hoort dan via de voorzitter
  bij mij terecht te komen.
  De voorzitter:
  U heeft toch die commissie…
  Mevrouw Sorgdrager:
  Het is een commissie van het openbaar ministerie.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik even niet. Nu zegt de heer Hirsch Ballin: ik
  heb gezorgd voor die commissie. Dat is dezelfde commissie, namelijk
  de
  Centrale toetsingscommissie. Daar bent u toch gewoon
  helemaal verantwoordelijk voor, ook voor het instellen
  daarvan?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik heb ervoor gezorgd dat het college van
  procureurs-generaal per 1 januari 1995 die commissie heeft
  ingesteld. Die commissie heeft een eigen taakomschrijving, doet dat
  namens het
  college van

  procureurs-generaal.

  De heer Vos:
  Weet de voorzitter van de CTC wat u belangrijk vindt?
  Weet hij wanneer hij u zaken melden moet?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat neem ik aan, dat hij dat weet. Noot

  9.2.5 Beoordeling

  Organisatie

  Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van officieren van justitie
  zijn onderling niet goed afgebakend. Inhoudelijke richtlijnen over
  opsporingsmethoden waren binnen het OM tot voor kort nagenoeg
  afwezig. Binnen de top van het OM zijn de opsporingsmethoden
  slechts in hoofdlijnen besproken. De Vergadering van
  procureurs-generaal heeft nooit systematisch de wenselijkheid en
  haalbaarheid van specifieke opsporingsmethoden beoordeeld.

  De commissie is van oordeel dat de reorganisatie van het OM een
  positieve bijdrage kan leveren aan een verantwoorde opsporing.
  Daarvoor zal het noodzakelijk zijn dat officieren van justitie,
  hoofdofficieren en procureurs-generaal expliciet hun
  verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het gezag over de
  opsporing. De commissie constateert dat het daaraan in de afgelopen
  jaren ontbroken heeft.

  Selectie onderzoeken

  De commissie is van oordeel dat de selectie van te onderzoeken
  strafzaken te onduidelijk is. In de wet staat dat het OM het gezag
  heeft over de opsporing. De commissie heeft de indruk dat bij de
  selectie van onderzoeken niet het OM maar anderen de
  selectiebeslissing nemen. De procedures die moeten worden gevolgd
  om tot een keuze te kunnen komen zijn te complex en te langdurig.
  Velen bemoeien zich op enigerlei wijze met deze besluitvorming. De
  verschillende commissies die zich bezig houden met deze
  besluitvorming zijn deels oneigenlijk. De commissie heeft de indruk
  gekregen dat feitelijk de politie de beslissing neemt over de te
  onderzoeken zaken.

  De commissie acht het gewenst dat het OM advies vraagt aan al
  deze betrokkenen, in het bijzonder de politie, maar is van oordeel
  dat het OM de beslissing dient te nemen over de te onderzoeken
  zaken. Op dit moment schiet de gezagsuitoefening van het OM naar
  het oordeel van de commissie op dit punt tekort.

  Sturing en controle methoden

  De commissie constateert dat het OM in het verleden te weinig
  sturing heeft gegeven aan de inzet van opsporingsmethoden. Het OM
  heeft zich onvoldoende op de hoogte gesteld van de methoden die
  door politie en bijzondere opsporingsdiensten werden gebruikt. Met
  het argument van de noodzakelijke vertrouwelijkheid werd
  onvoldoende doorgevraagd over wat nu precies gedaan werd door de
  politie. Het OM heeft te weinig als eis gesteld dat beslissingen
  over de gebruikte opsporingsmethoden schriftelijk werden
  vastgelegd. Het gevolg is dat nu nauwelijks meer kan worden
  gereconstrueerd welke methoden in welke zaken zijn gehanteerd. Het
  OM heeft nauwelijks inhoudelijke richtlijnen geformuleerd die
  sturing zouden hebben kunnen geven aan de inzet van
  opsporingsmethoden.

  Het OM is naar het oordeel van de commissie tekort geschoten in
  zijn sturende en controlerende taak ten
  aanzien van het gebruik van opsporingsmethoden. In hoofdstuk 3
  heeft de commissie beschreven tot welke gevolgen dit gebrek aan
  sturing en controle heeft geleid. De commissie voegt daaraan toe
  dat het ontbreken van een eenduidige gezagsconceptie bij het OM in
  belangrijke mate heeft bijgedragen aan het gebrek aan sturing en
  controle.

  De CTC kan een rol spelen in de intercollegiale toetsing. De
  commissie juicht het werk van de CTC als vorm van een dergelijke
  toetsing vooraf toe, maar zij wijst een beslissende rol voor de CTC
  af. De commissie is bovendien van oordeel dat er meer structurele
  inhoudelijke beleidslijnen moeten komen. De commissie constateert
  dat de CTC zulke beleidslijnen tot op dit moment niet ontwikkeld
  heeft.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken