• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 9.3 Rechters-commissarissen

  9.3 Rechters-commissarissen

  9.3.1 Inleiding

  De Nederlandse rechter-commissaris roept niet dezelfde beelden
  op als de Italiaanse. In ons land staan de rechters-commissarissen
  niet in de frontlinie van de strijd tegen de misdaad. Dit is het
  gevolg van het feit dat in Nederland niet de rechter-commissaris,
  maar de officier van justitie de aard en de omvang van het
  strafrechtelijk onderzoek bepaalt. Dat neemt niet weg dat er
  actieve en minder actieve rechters-commissarissen in Nederland
  zijn, ook waar het onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit
  betreft. De commissie besteedt aandacht aan de organisatie en het
  functioneren van de rechters-commissarissen. Het gaat daarbij dan
  vooral om de rol die de rechter-commissaris speelt en kan spelen
  bij de inzet van opsporingsmethoden.

  9.3.2 Organisatie

  Rol rechter-commissaris

  In grote lijnen gezien bevindt de Nederlandse
  rechter-commissaris zich midden op de weg die van politie-onderzoek
  naar de terechtzitting leidt. In het geheel van de
  strafrechtspleging is de rol van de rechter-commissaris echter
  beperkt. Aan het overgrote deel van de strafzaken komt geen
  rechter-commissaris te pas. De officier van justitie dagvaart de
  verdachte dan op basis van het door de politie verichte
  opsporingsonderzoek. In andere gevallen komt het voor dat nadat de
  politie een strafzaak heeft onderzocht de officier van justitie
  aangeeft, welke strafbare feiten door de rechter-commissaris verder
  zouden moeten worden uitgediept. Deze laatste verhoort dan
  verdachten en getuigen over de feiten die de officier heeft
  omschreven, in aanwezigheid van de raadsman van de verdachte. De
  rechter-commissaris kan bepalen dat bepaalde ingrijpende
  maatregelen, zoals inbewaringstelling, huiszoeking en telefoontap
  worden uitgevoerd. Als de rechter-commissaris zijn werk gedaan
  heeft, kan de zaak naar de terechtzitting. De redenen voor de
  officier van justitie om een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen
  zijn divers. De in de praktijk belangrijkste reden is gelegen in
  het feit dat de rechter-commissaris over bevoegdheden beschikt die
  de officier van justitie mist. Te denken valt onder meer aan het
  doen van huiszoekingen en het aftappen van telefoons.

  Als de officier van justitie zulke ingrijpende maatregelen nodig
  acht, zal hij daarvoor altijd naar de rechter-commissaris moeten.
  De rol die een rechter-commissaris speelt tijdens een onderzoek
  naar een criminele organisatie wordt in het onderstaande voorbeeld
  uitgewerkt.

  Nadat de rechter-commissaris of het kabinet (zijn
  kantoor) door de zaaksoffier is benaderd over de vraag of hij in de
  gelegenheid is om een groot en langdurig gerechtelijk vooronderzoek
  te verrichten, volgt op de vordering van de officier het openen van
  een gerechtelijk vooronderzoek en het verlenen van machtiging tot
  het afluisteren van telefoons. De
  rechter-commissaris toetst
  het bestaan van een verdenking, mogelijk extra kritisch als die op
  CID-informatie berust.

  Vervolgens toetst hij verzoeken tot het verlengen van de
  machtigingen
  telefoontap, en verzoeken om nieuwe taps. Hij
  ontvangt de verslagen van de tapgesprekken.
  Afhankelijk van zijn nieuwsgierigheid en de mededeelzaamheid van de
  officier en de politie (beide hebben met taakopvatting te maken)
  ontvangt hij informatie over het opsporingsonderzoek, zoals een
  infiltratietraject. Vervolgens wordt hij benaderd om een datum voor
  de huiszoeking te bepalen. Voorafgaand aan de huiszoeking vindt een
  briefing plaats. Van te voren is genformeerd of de

  rechter-commissaris speciale wensen heeft inzake deze
  huiszoeking (bijvoorbeeld op het terrein van het proces-verbaal van
  inbeslagneming, of de aanwezigheid van de officier van justitie).
  Afhankelijk van het soort onderzoek vinden de aanhoudingen direct
  plaats, of verlopen enkele maanden, soms nog meer, tussen
  huiszoekingen en aanhoudingen. Na de aanhouding wordt de

  rechter-commissaris benaderd voor verhoor van de verdachten die
  al enkele dagen

  inverzekering zijn gesteld en van wie de officier de
  inverzekeringstelling nog enkele dagen wil laten voortduren,
  voordat eventueel inbewaringstelling wordt gevraagd. Zo’n verhoor
  dient om de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling te toetsen.
  Dit doet zich vooral voor als het een zo groot onderzoek betreft,
  dat het veel tijd vergt om de verdachten omtrent de verdenkingen te
  verhoren.

  Enkele dagen daarna verhoort de rechter-commissaris de
  verdachten op vordering van de officier van justitie tot
  inbewaringstelling. Hij bepaalt of die vordering wordt toegewezen.
  Vanaf dit moment krijgt de
  rechter-commissaris meer greep op
  het gerechtelijk vooronderzoek. Hij ondervraagt de verdachte over
  zijn aandeel in de verdenkingen, in aanwezigheid van de advocaat.
  Hij heeft, evenals de advocaat, van de officier de processtukken
  ontvangen die de verdenking moeten staven en hij vormt zich een
  oordeel over de gegrondheid van die verdenking aan de hand van die
  stukken en aan de hand van de verklaring en de opmerkingen van de
  verdediging. De
  rechter-commissaris gaat vervolgens op
  verzoek van het OM en de verdediging en op eigen initiatief de
  getuigen horen die nader licht op het onderzoek kunnen werpen. Het
  betreft vaak getuigen die ook al door de politie zijn ondervraagd,
  maar andere getuigen, vaak door de verdediging voorgedragen, zijn
  zeker geen uitzondering. Onder de getuigen neemt de bedreigde
  getuige een bijzondere plaats in (art 226a e.v. Sv).

  Naast een aantal niet onbelangrijke, maar betrekkelijk weinig
  voorkomende werkzaamheden als het leiden van reconstructies van
  strafbare feiten en het opgraven van lijken voor nader onderzoek,
  spelen rogatoire commissies uit en naar het buitenland een
  toenemende rol in het gerechtelijk vooronderzoek. Op verzoek van
  buitenlandse justitile autoriteiten die belast zijn met de
  buitenlandse takken van het grote onderzoek kunnen
  rechters-commissarissen onderzoekshandelingen, zoals verhoren en
  huiszoekingen verrichten, vaak in aanwezigheid van buitenlandse
  collega’s of opsporingsambtenaren. Omgekeerd kunnen zij zelf in het
  buitenland aanwezig zijn bij getuigenverhoren of andere
  onderzoekshandelingen die op hun verzoek in dat buitenland worden
  ondernomen. Die aanwezigheid dient uiteraard om erover te waken dat
  de juiste vragen worden gesteld en dat de waarheidsvinding aan
  Nederlandse maatstaven voldoet. Rogatoire commissies vinden plaats
  in het kader van internationale rechtshulpverdragen.

  Als de rechter-commissaris de indruk heeft dat door de
  verhoren en andere activiteiten de zaak voldoende tot klaarheid is
  gebracht, of in ieder geval niet duidelijker kan worden, sluit hij
  het gerechtelijk vooronderzoek. In grotere onderzoeken is het niet
  ongebruikelijk dat nadat de terechtzitting is begonnen (dit moet
  binnen ongeveer honderd dagen na de aanhouding) de zaak wordt
  aangehouden zodat het vooronderzoek kan worden voortgezet. Zo kan
  het gebeuren dat de inhoudelijke behandeling ter terechtzitting pas
  negen maanden na de aanhouding begint. Ook nadat het gerechtelijk
  vooronderzoek afgerond is kan het voorkomen dat een

  rechter-commissaris de zaak terugkrijgt, namelijk omdat de
  rechtbank of, in hoger beroep, het hof aanvullend onderzoek nodig
  acht.

  Het strafrecht was in het verleden het stiefkindje bij de
  rechtbanken. Inmiddels bestaat een volstrekte gelijkwaardigheid met
  civiel recht. Rechters moeten nu op minimaal twee terreinen kunnen
  opereren. De functie van rechter-commissaris staat in vergelijking
  met het verleden hoger in aanzien. Een benoeming als
  rechter-commissaris is van belang voor een verdere carrire in de
  rechterlijke macht. De formele wettelijke positie van de
  rechter-commissaris is tweeslachtig. Enerzijds is hij leider van
  het gerechtelijk vooronderzoek en heeft hij de bevoegdheid tot het
  uitoefenen van zware dwangmiddelen. Anderzijds bepaalt niet de
  rechter-commissaris, maar de officier welke strafbare feiten
  onderwerp van gerechtelijk vooronderzoek zullen zijn.

  Onafhankelijkheid, beleid en hirarchie

  De rol van de rechter-commissaris kan alleen begrepen worden
  tegen de achtergrond van de onafhankelijkheid van de rechterlijke
  macht, met name de zittende magistratuur. Artikel 113 van de
  Grondwet draagt de berechting van strafbare feiten aan de
  rechterlijke macht op. Artikel 117 van de Grondwet wet bepaalt dat
  de leden van de rechterlijke macht, met rechtspraak belast voor het
  leven worden benoemd. De hirarchie die bijna elke organisatie kent
  in vormgeving en uitvoering van haar hoofdtaak, ontbreekt op de
  rechtbanken. De onafhankelijkheid van de zittende magistratuur
  heeft veroorzaakt dat van een gezamenlijke visie op beleid ten
  aanzien van strafrechtelijke vraagstukken binnen een rechtbank geen
  sprake is. De primaire richtsnoeren zijn de wet en jurisprudentie.
  Van beleid van rechters-commissarissen op het terrein van de inzet
  van opsporingsmethoden is nauwelijks sprake.

  Cordinerend rechter-commissaris

  In de zes arrondissementen waar een kernteam is gevestigd is een
  cordinerend rechter-commissaris (CRC)
  benoemd in de rang van vice-president van de
  arrondissementsrechtbank. Noot De CRC zou de volgende
  taken moeten vervullen:

  • hij cordineert de behandeling van kernteam zaken;
  • hij staat de andere rechters-commissarissen die zaken van dat
   kernteam behandelen bij;
  • hij begeleidt de opleiding van die
   rechters-commissarissen;
  • hij is aanspreekpunt voor de kernteamofficieren.

  De functie van cordinerend rechter-commissaris is nog niet
  uitgekristallisseerd. De inhoud van de functie wordt zeer
  verschillend beoordeeld: van aparte onderzoeksrechter tot enige
  cordinatie tussen de rechters-commissarissen. Er bestaat behoefte
  aan een wettelijke onderbouwing van de Justitie. Noot

  Verhouding met anderen

  Over het algemeen bestaat er weinig direct contact tussen de
  rechter-commissaris en de politie. Soms is er rechtstreeks contact
  tussen de politie en de rechter-commissaris als het OM niet te
  bereiken is. De rechters-commissarissen hebben naar eigen zeggen
  behoefte aan een meer magistratelijke opstelling van het OM.
  Volgens sommigen ontbreekt het wel eens aan een onafhankelijke
  sturende rol van het OM ten opzichte van de politie.

  9.3.3 Methoden

  Inzicht methoden

  De rechter-commissaris is vooraf niet op de hoogte van
  bijzondere opsporingsmethoden in de proactieve fase. In enkele
  gevallen meldt de officier een bijzondere opsporingsmethode. Over
  het algemeen zijn de rechters-commissarissen niet op de hoogte van
  de opsporingsmethoden die worden gebruikt, tenzij zij daar
  wettelijk toestemming voor moeten geven. De commissie constateert
  dat van enige controle door de rechters-commissarissen van de in
  dit onderzoek centraal staande methoden geen sprake is geweest. De
  rechters-commissarissen rekenen dat doorgaans niet tot hun taak,
  hoewel zij wettelijk gezien tijdens het gerechtelijk vooronderzoek
  belast zijn met de leiding van het onderzoek.

  De meningen over de vraag of de rechter-commissaris een
  toetsende of sturende rol moet krijgen in de fase voordat sprake is
  van een verdenking variren per genterviewde rechter-commissaris.
  Sommigen stellen dat de rechter-commissaris zich verre moet houden
  van het actief opsporen en zich moet beperken tot zijn toetsende
  rol volgens de wet. Formeel geeft de wet de rechter-commissaris een
  toetsende rol. Anderen zien wel degelijk een rol bij het vooraf
  beoordelen van in te zetten opsporingsmiddelen.

  Inhoud controle

  De controle van de rechter-commissaris heeft merendeels nagenoeg
  automatisch plaats. De verlenging van telefoontaps op vordering van
  de officier zal zelden op tegenwerking van een rechter-commissaris
  stuiten. De commissie heeft in meerdere onderzoeken kunnen
  constateren dat nadat eenmaal een telefoontap is goedbevonden een
  volledige afweging bij een verzoek tot verlenging niet meer
  plaatsvond. Slechts een minderheid van de rechters-commissarissen
  leest ook daadwerkelijk de tapverslagen. Toch wordt een vordering
  tot een gerechtelijk vooronderzoek soms teruggestuurd door de
  rechter-commissaris naar de officier van justitie. De controle van
  de rechter-commissaris leidt af en toe tot een andere beslissing
  dan de officier en de politie voor wenselijk hielden.

  De heer Vos:
  Hoe vaak weigert u als rechter-commissaris een
  besluit, bijvoorbeeld om de telefoon af te luisteren of een
  huiszoeking te doen? Kunt u dat in percentages aangeven? Is dat 5%,
  10%?
  De heer Gelderman:
  Tja, cijfertjes. Het komt een enkele keer voor, maar niet
  vaak.
  De heer Vos:
  Negen van de tien gevallen worden door u
  gehonoreerd?
  De heer Gelderman:
  Ja.
  De heer Vos:
  Is de kwaliteit van de aanvragen dan zo subliem dat u in
  bijna alle gevallen genoopt bent om te honoreren?
  De heer Gelderman:
  Ze zijn gewoon, niet subliem. Het is gewoon een net
  proces-verbaal, met helderheid over de situatie en over de vraag
  waarom dit middel moet worden gebruikt en waarom iets anders niet
  meer mogelijk is en met een duidelijk beeld van de verdenking. Ik
  vind dat een keurig beeld op grond waarvan je zo’n beslissing kunt
  nemen.
  Noot

  De controle van de rechter-commissaris heeft nu vooral betrekking
  op vormen van observatie, vooral het afluisteren van
  telecommunicatie aangezien daar een wettelijke regeling voor
  bestaat waarin de rechter-commissaris een toetsende rol heeft. Het
  verschijnsel infiltranten en informanten lijkt meer verontrusting
  te veroorzaken dan observatie of inkijkoperaties. Hier klagen leden
  van de zittende magistratuur over een gebrek aan openheid bij het
  OM en politie. Al acht men het op zichzelf begrijpelijk dat niet
  alles over de informant kan worden prijsgegeven, men wijst erop dat
  de rechter zijn toetsende taak moet kunnen uitoefenen Het rotsvaste
  geloof in het proces-verbaal is afgekalfd bij de
  rechters-commissarissen. De rechtbanken worden kritischer. Het
  inzicht van rechtbanken in het gebruik van opsporingsmethoden is
  desondanks niet groot. De rechtbanken zien veel niet.

  De heer Vos:
  En biedt u in dit kennelijk strafrechtelijk hoogseizoen
  voldoende weerstand aan verzoeken die door de politie aan uw adres
  gericht worden? Of is het stempelwerk, zoals ook in het rapport van
  de werkgroep gezegd is?
  De heer Gelderman:
  Nee, nee. Het kan zijn dat er in een al lopend GVO een
  nieuwe tap moet komen en dat dit razend snel moet gebeuren. Dat kan
  dan, omdat je al wat kennis van de zaak hebt, vrij snel beslist
  worden. Maar dat zijn uitzonderingen. Wij nemen bewust de tijd om
  af te wegen en goed te motiveren, waarom er een bepaalde stap gezet
  wordt. (…)
  De heer Vos:
  Een gesloten CID-traject is gesloten. Als u niets weet van
  het gesloten traject en toch de vraag krijgt of de telefoon mag
  worden afgetapt, dan ligt het bij u om te besluiten of u meer
  informatie inwint, dan wel of u zich voldoende genformeerd
  geacht.
  De heer Gelderman:
  Als er een te kort CID-rapport ligt, vraag ik om meer, want
  ik wil zelf kunnen toetsen wat de grondslag van de vordering is. Ik
  ga niet af op schaduwbeelden.
  De heer Vos:
  U wilt dus weten of er een al dan niet gesloten CID-traject
  heeft plaatsgevonden en wat de inhoud daarvan is.
  De heer Gelderman:
  Ja. Maar ik moet u zeggen dat het contact wat dat betreft
  met ook het OM betrekkelijk open is. Wij zitten in hetzelfde
  gebouw; dat maakt het makkelijk: direct bereikbaar. Het betekent
  dat, als ik een proces-verbaal krijg dat naar mijn smaak te weinig
  informatie geeft, te weinig body heeft, om er voor mijzelf een
  beslissing op te baseren, n telefoontje genoeg is om de officier
  bereid te vinden te komen en uit te leggen wat er aan de hand is.
  (…)
  De heer Vos:
  En als u bijvoorbeeld een proces-verbaal krijgt, waarin
  staat dat uit CID-informatie gebleken is dat iemand betrokken is
  bij een delict in verdovende middelen: wat doet u dan? Gaat u dan
  vragen: wat is die CID-informatie?
  De heer Gelderman:
  Zeker.
  De heer Vos:
  Per definitie?
  De heer Gelderman:
  Ja, in principe misschien wel per definitie; het is maar hoe
  je het uitdrukt. Wanneer voor mij de informatie te weinig grijpbaar
  is, te weinig helder is, vraag ik nader, bijvoorbeeld: wat is het
  karakter van de
  informant? Is hij betrouwbaar of niet
  betrouwbaar? Heeft hij het zelf gezien, deze informatie, of heeft
  hij het maar van horen zeggen? Is het gecheckt en waar blijkt dat
  allemaal uit? Die informatie wordt dan ook verstrekt.

  Noot
  De rechters-commissarissen zijn nauwelijks op de hoogte hoe tijdens
  de parallelle opsporing het opsporingsonderzoek vorm krijgt. Zij
  weten alleen dat wat van belang is voor het gebruik van
  dwangmiddelen door de rechters-commissarissen.
  Rechters-commissarissen zijn bereid ten behoeve van een betere
  informatiepositie verschillende gerechtelijke vooronderzoeken naast
  elkaar te laten lopen.

  9.3.4 Beoordeling

  De commissie constateert dat er onduidelijkheid bestaat over de
  rol die rechters-commissarissen bij onderzoeken naar georganiseerde
  criminaliteit hebben. Wettelijk gezien hebben zij tijdens het
  gerechtelijk vooronderzoek de leiding van het onderzoek naar de
  feiten waarvoor de officier van justitie dat onderzoek heeft
  gevorderd. De commissie constateert tevens dat
  rechters-commissarissen op dit moment nauwelijks het gebruik van
  andere methoden dan de wettelijk omschreven methoden toetsen.
  Infiltratie, het runnen van informanten en andere vormen van
  observatie komen slechts zelden voor een rechter-commissaris. De
  wijze waarop de rechter-commissaris zijn toetsende rol vervult,
  varieert. Vaak beperkt de rechter-commissaris zich tot een
  gesoleerde beoordeling van het van hem gevraagde dwangmiddel.
  Slechts een enkele rechter-commissaris stelt zich minder
  terughoudend op. De commissie is van oordeel dat tot de toetsende
  taak van de rechter-commissaris behoort dat hij inzicht eist in het
  lopende opsporingsonderzoek. Hij moet immers beoordelen of de
  gegevens op grond waarvan bijvoorbeeld een telefoontap wordt
  gevorderd, betrouwbaar en
  op rechtmatige wijze verkregen zijn. Een beoordeling van
  proportionaliteit en subsidiariteit is voorts niet goed mogelijk
  als de rechter-commissaris geen weet heeft van de andere
  opsporingsmethoden die in het onderzoek worden toegapst en de
  resultaten die daarvan mogen worden verwacht. Daarbij heeft de
  commissie geconstateerd dat slechts in uitzonderingsgevallen
  beslissingen van de rechter-commissaris ter zitting opnieuw worden
  bediscussieerd. De commissie heeft kunnen constateren dat, indien
  nieuwe feiten aan het licht kwamen, zittingsrechters enkele malen
  rechters-commissarissen om nader onderzoek verzochten. De
  cordinerend rechter-commissaris is een nieuw fenomeen. Binnen de
  rechters-commissarissen bestaat nog verschil van mening over de
  wenselijkheid en de taken van een cordinerend rechter-commissaris.
  Deze discussie is terug te voeren op de spanning tussen de
  rechterlijke onafhankelijkheid en de noodzaak tot enige
  beleidsmatige uniformering.

  De commissie is van oordeel dat een toetsing vooraf door een
  rechter-commissaris van in te zetten ingrijpende opsporingsmethoden
  wenselijk en noodzakelijk is. Op die manier kan door een
  rechterlijke toetsing gekomen worden tot een effectieve en
  verantwoorde wijze van opsporing.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken