• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 9.4 De korpsleiding

  9.4 De korpsleiding

  9.4.1 Bevindingen

  Veel – zij het niet alle – korpschefs hebben te weinig aandacht
  gehad voor de ontwikkeling van bijzondere
  opsporingsmethoden.

  De voorzitter :
  Heeft de korpsleiding zich ooit wel eens met deze praktische
  dingen beziggehouden?
  De heer Van Steeg:
  Niet in die zin dat de korpsleiding gekeken heeft: is dit nu
  een
  CID-subject, of een opvraag heeft gedaan van een
  CID-subject en daar inhoudelijk naar gekeken heeft. Maar de
  korpsleiding heeft zich bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk bemoeid met
  het moment waarop het geautomatiseerd ging worden en met het moment
  waarop wij de nieuwe organisatie ingingen en op verschillende
  locaties de informatie in gingen kloppen. U kunt zich immers
  voorstellen dat dit gaat via telefoonlijnen die beveiligd moeten
  worden. De heer Wiarda heeft zich daar zeer persoonlijk en
  nadrukkelijk mee bemoeid.
  De voorzitter: Ik bedoel:
  met het praktische werk?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  U heeft zich in een ander verband nog wel eens wat krasser
  uitgelaten over het verstand dat de korpsleiding heeft van het
  CID-werk.
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe kras was?
  De heer Van Steeg:
  Dat was zo kras dat ik zei, dat Jan Wiarda veel verstand
  heeft van het managen van ons korps en ik van het CID-werk, en dat
  wij het ieder op ons eigen vlak moeten doen. Ik denk dat dit heel
  goed werkt. Uiteraard heeft hij wel de taak van controleren en daar
  heeft hij weer een afdelingschef voor.
  Noot

  Sommige korpschefs geven aan zich tot voor kort nooit met de
  recherche in het algemeen en de CID in het bijzonder te hebben
  bemoeid. Het overgrote deel van de korpschefs heeft zelfs weinig of
  geen recherche-ervaring.

  De voorzitter:
  Heeft u zich in het verleden, voordat het interregionale
  rechercheteam uit elkaar spatte, inhoudelijk veel met
  opsporingsmethodes beziggehouden?
  De heer Nordholt:
  Nee, ik heb in de 36 jaar dat ik bij de politie werk geen
  dag bij de recherche gediend. Ik ben geen recherchechef geweest. Ik
  ben in 1984 begonnen als korpschef in Groningen. Ik was daarbij
  natuurlijk wel verantwoordelijk voor de recherche. Sinds 1 januari
  ben ik daarvoor verantwoordelijk in Amsterdam, maar zonder
  recherche-ervaring.
  De voorzitter:
  Wat wist u van onderzoeken die liepen? Wat wist u van
  methoden die gebruikt werden? Wat wist u van voorkeuren? Wat wist u
  van keuzes?
  De heer Nordholt:
  Wat ik wist, wist ik al toen ik naar Amsterdam ging. In dat
  korps werd gebruik gemaakt van de methode
  pseudo-koop. Ik
  wist ook, maar dat was pas in een latere fase, dat die

  pseudo-koop die op zichzelf al een vorm van infiltratie
  is, veranderd is in korte-termijninfiltratie. Ik denk dat
  pseudo-koop later zelfs veranderd is in
  lange-termijninfiltratie. Wij hebben daarover gesproken in de
  gemeenteraad. De
  pseudo-koop was destijds een heikel
  onderwerp. Het heeft nog even geduurd alvorens dat middel kon
  worden ingevoerd. De heer Van Thijn heeft zich daar nogal sterk
  voor gemaakt.
  Noot

  Voor de korpsleiding gold zeker tot voor kort, evenals voor de
  korpsbeheerder, dat andere prioriteiten dan
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit voorrang kregen.
  Dit wordt bevestigd door de gang van zaken tijdens de reorganisatie
  van de politie. De kracht van de recherche-afdelingen is nergens
  hoofddoel van de reorganisatie geweest.

  De heer De Graaf:
  Mag ik het vergelijken met het openbare-ordevraagstuk: een
  beetje openbare-ordeprobleem… daar bent u als korpschef misschien
  niet op de bok, maar wel heel dichtbij zodat u precies weet wat er
  aan de hand is. Waar zit nu het verschil in? Dat de recherche toch
  veel afstandelijker wordt benaderd?
  De heer Wiarda:
  Dat zit hem in de traditie, dat de openbare orde een zaak is
  van de burgemeester, die ook
  korpsbeheerder was in de oude
  situatie. In de nieuwe situatie is hij in Utrecht ook nu weer

  korpsbeheerder. Het contact met de burgemeester is veel
  intensiever… van openbare-orde-operaties het directe
  afbreukrisico, ook in de publiciteit en in politiek opzicht veel
  nadrukkelijker is en de politile en justitile kansen altijd in
  sterke mate een zaak is geweest van de professionals bij politie en
  openbaar ministerie. Daar treedt nu dus wel een verandering in op
  en waar het moment komt, dat ik genformeerd moet zijn over zaken,
  daar hebben we net al iets over uitgewisseld. Maar als u het hebt
  over een infiltratie-actie… als het gaat over een politile

  infiltratie met een politie-infiltratie in een operatie
  bij ons, dan moet ik dat weten. Dat vind ik zo vergaand en riskant,
  dat ik daar echt zelf bij betrokken wil zijn. Maar als het gaat
  over het runnen en het aansturen van criminele

  informanten in het milieu – die dan nu infiltrant heten, maar
  dat daargelaten – dan vind ik dat iets, wat binnen de professionele
  lijn van openbaar ministerie en recherche kan blijven, mits – en
  dat is ook iets nieuws – ik daar wel in de zin van controle over
  hoe die zaak in het algemeen verloopt daar indringend naar kijk. U
  moet niet vergeten, dat er een divisiechef recherche tussen zit,
  die zeer berekend is voor zijn functie.
  Noot De
  geringe aandacht voor opsporingsmethoden kan bovendien worden
  verklaard uit de overweging dat niet de korpsleiding, maar de
  officier van justitie de recherche aanstuurt. Toch neemt dit
  laatste niet weg dat de korpschef even goed verantwoordelijk is
  voor de CID en de ondersteunende recherchediensten als voor het
  wijkteam. Bovendien heeft hij, en niet het OM, de leiding over die
  diensten. Sterkte, opleiding, kwaliteit en ondersteuning zijn in de
  eerste plaats zijn verantwoordelijkheid.

  Inmiddels bestaat die aandacht wel. Hierbij moeten echter wel
  kanttekeningen worden geplaatst. De voornaamste problemen in de
  verhouding tussen de korpschef en de CID vloeien voort uit het door
  de CID gepercipieerde belang hun bronnen te beschermen. In het
  beste geval krijgt de korpschef alles te horen, als hij dat wil,
  zelfs de namen van de informanten. Er zijn echter veel
  CID-medewerkers die het niet juist achten de korpschef te
  informeren over de details van hun werkzaamheden. Zelfs op
  uitdrukkelijke vragen van de korpsleiding wordt dan geen antwoord
  gegeven. Deze houding van de CID lijkt echter op zijn retour te
  zijn.

  De heer De Graaf:
  U hebt wel eens eerder gezegd, dat de noodzakelijke
  afscherming van informanten en het aparte traject dat
  de
  criminele inlichtingendienst aflegt toch wel voor
  culturele spanningen in de politie zorgt, tussen de
  politie-onderdelen. Ik neem aan dat dit is tussen
  criminele
  inlichtingendienst en tactische recherche, de meer
  operationele recherche. Heeft het bij u tot enige spanning
  aanleiding gegeven toen u zei: ik wil alles weten? Is er niet
  gezegd: dit is echt te geheim om aan de korpschef te vertellen; wij
  vertellen het hooguit aan de
  CID-officier, als wij het al
  kunnen vertellen?
  De heer IJzerman:
  Ik heb die ervaring niet. Er is in ons korps geen enkele
  terughoudendheid, noch binnen de leiding van de
  CID, noch
  binnen de divisieleiding. Wij schermen het wel af voor anderen. Het
  wordt uiteraard niet in den brede in het korps besproken, ook niet
  met districtschefs enz. Met de korpsleiding worden dat soort zaken
  uitvoerig besproken.
  Noot

  De houding van de korpsleiding blijft, ook als er geen geheimen
  voor haar zijn, afstandelijk. Ook het informeren van het OM lijkt
  niet haar eerste zorg.

  De heer IJzerman:
  Ik vind dat hij niet met CID-rechercheurs moet spreken, niet
  operaties moet begeleiden, enzovoorts. Dat moet hij aan de
  vakmensen overlaten. Ik zal de situatie in Twente als voorbeeld
  nemen. Daar vindt enkele malen per maand indringend overleg plaats
  tussen de chef
  CID en de CID-officier over wat er
  onder handen is, wat de daarbij relevante aspecten zijn, wat
  getoetst moet worden. Op het moment dat er tussentijds relevante
  indringende dingen gebeuren, wordt er teruggekoppeld.

  Noot
  De heer Koekkoek:
  Toen op een gegeven moment het inkijken bekend werd,
  ontstond er toch enige paniek in de tent, als ik het zo zeggen mag.
  In elk geval vond men het nodig om met z’n allen naar u toe te
  komen en het u voor te leggen. Ik schets het misschien wat kort,
  maar dat was op een moment dat de zaak liep bij de rechtbank. Kunt
  u er een verklaring voor geven, ook al was het misschien wat laat
  geweest, dat u niet gezegd hebt: dit moet de
  zaaksofficier
  weten; dit moet het OM weten; zo gauw mogelijk want anders gaan
  we voor de

  bijl?

  De heer Wiarda:
  Ja. Ik kreeg die informatie over die zaak naar aanleiding
  van de eerste publikatie. Dat was, geloof ik, in de Telegraaf van
  21 februari…
  De voorzitter:
  Dat was 21 februari 1994.
  De heer Wiarda:
  Ja. Ik heb daar toen onmiddellijk overleg over gehad met Van
  Baarle, lid van de korpsleiding belast met de justitile
  portefeuille, om als een haas deze zaak te overleggen met het OM en
  te repareren. Ik hoefde daarbij niet aan te geven – ik heb dat ook
  niet gedaan – hoe dat gerepareerd moest worden, want dat is een
  kwestie van overleg. Hij heeft daarop het divisiehoofd recherche,
  de heer Deelman, over die zaak gesproken. De conclusie was: overleg
  met de
  CID-officier. Dus de CID-chef kreeg de opdracht:
  overleggen met de
  CID-officier. Dat is ook gebeurd, maar
  daar heeft wat tijdverlies tussen gezeten. Uiteindelijk krijgt
  de

  CID-officier de informatie enige dagen nadat het onderzoek ter
  zitting is gesloten.

  De voorzitter:
  Het duurt een maand.
  De heer Wiarda:
  Alles bij elkaar dus een maand.
  De heer Koekkoek:
  Dat is dus niet goed gelopen.
  De heer Wiarda:
  Dat ben ik met u eens. Noot

  9.4.2 Beoordeling

  De korpsleiding heeft tot voor kort weining aandacht voor
  recherchekwesties of opsporingsmethoden gehad. De meeste korpschefs
  hebben ook geen recherche-achtergrond. Die houding lijkt nu te
  veranderen. Korpschefs willen niet langer dat CID-aangelegenheden
  geheim voor hen blijven. Zij willen in belangrijke zaken, zoals
  doorlatingen en infiltraties, gekend worden. Het is niet duidelijk
  of die accentverschuiving ook gevolgen heeft voor zaken die direct
  samenhangen met de kwaliteit van de recherche zoals sterkte,
  opleidingen en personeelsbeleid. De commissie constateert dat
  sommige korpschef moeite hebben het gezag van het OM – en het gezag
  van het bestuur – ten volle te aanvaarden. Dit belast de
  gezagsuitoefening door het OM. Dat is in het bijzonder het geval in
  enkele grootstedelijke regiokorpsen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken