• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 9.5 Korpsbeheerders

  9.5 Korpsbeheerders

  Ook korpsbeheerders dragen verantwoordelijkheid voor de sturing
  en controle van opsporingsmethoden.

  9.5.1 Bevindingen

  De korpsbeheerder voert evenals voor andere onderdelen van de
  politie het beheer over de CID.

  De heer Rouvoet :
  Het onderwerp komt straks ongetwijfeld nog terug als wij
  over het beraad zelf spreken. Nu zou ik u eerst iets willen vragen
  over uw eigen korps. Hoe goed kent u uw korps? Ik doel met name op
  de recherche en de
  CID.
  De heer d’Hondt:
  Beperkt, denk ik. Ik ken mijn korps goed als het gaat om de
  structuur, de middelen die daarmee gepaard gaan en de afspraken
  over het hanteren van methoden, en beperkt als het gaat om de
  inhoud, om de vraag welke onderzoeken er worden gedaan, hoe ze
  verlopen enz. Dergelijke zaken komen heel weinig aan de orde.

  Noot

  De korpsbeheerder is tevens verantwoordelijk voor het beheer van de
  politieregisters, zo ook voor het beheer van de CID-registers. Ten
  aanzien van de CID heeft de korpsbeheerder namelijk de plicht een
  registerbeheerder aan te wijzen. Noot

  De heer Koekkoek:
  Als korpsbeheerder was u ook verantwoordelijk voor
  de
  politieregisters. Kun je die verantwoordelijkheid
  waarmaken?
  Mevrouw Schmitz:
  Je bent verantwoordelijk voor het beheer, voor de
  veiligheid, voor het feit dat daar de juist informatie in komt en
  dat er correct mee wordt omgegaan. Dat beheer delegeer je aan de
  korpschef. Ik vind dat wel een lastige verantwoordelijkheid, want
  die echt invullen, doe je als
  korpsbeheerder eigenlijk
  niet.
  De heer Koekkoek:
  Hoe zou het beter geregeld kunnen zijn? Je kunt die
  verantwoordelijkheid eigenlijk niet waarmaken. Dat begrijp ik van
  u.
  Mevrouw Schmitz:
  Ik denk dat het heel lastig is. Je zegt niet ieder half
  jaar: laat mij die
  politieregisters eens zien. Zo werkt dat
  niet.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit een politieregister gezien?
  Mevrouw Schmitz:
  Nee.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit gevraagd: wat zit daar nou in,
  jongens?
  Mevrouw Schmitz:
  Nee. Ik meen dat je die verantwoordelijkheid misschien
  rechtstreeks kunt laten bij de korpschefs of bij justitie/OM.
  Inhoudelijk heb je er geen bemoeienis mee. Dat zou ook kunnen. Er
  zijn wel meer dingen waarvoor je verantwoordelijk bent en waarop je
  aanspreekbaar bent. Maar hoe maak je dat in de veelheid van zaken
  waar? Dat is waar.
  Noot
  De heer Rouvoet:
  Heeft u wel eens in de CID-registers gekeken?
  De heer d’Hondt:
  Ik heb er nooit in gekeken.
  De heer Rouvoet:
  U mag het wel.
  De heer d’Hondt:
  Ik ben beheerder van die registers, dus ik kan erin kijken,
  maar het is niet nodig in verband met de professionaliteit en mijn
  verantwoordelijkheid, dus waarom zou ik het doen? Ik moet ze
  beheren.
  De voorzitter:
  Maar mag u er nu in kijken? U bent beheerder, maar u moet
  toch alleen een registerbeheerder aanwijzen?
  De heer d’Hondt:
  Ik moet een beheerder aanwijzen en ik draag de
  verantwoordelijkheid voor het beheer van de registers. U weet dat
  de CID-regeling geen wettelijke, maar een ministerile regeling is.
  Als er in verband met een goed beheer van de registers aanleiding
  is om erin te kijken, dan is er in principe geen belemmering voor,
  denk ik.
  Noot Korpsbeheerders denken verschillend
  over hun verantwoordelijkheid voor de aanpak van de
  georganiseerde

  criminaliteit.

  De heer Koekkoek:
  Wij hadden het over de driehoek die de prioriteiten bepaalt.
  Dus dan moeten wij denken aan de korpschef, de officier van
  justitie die zich met zware criminaliteit bezighoudt en de

  korpsbeheerder, de burgemeester. Het lijkt mij dat die nogal een
  eind bij u vandaan zitten.
  De heer Van Amerongen:
  Het is even iets anders. Het lijkt wel of wij overal anders
  in zijn als regio. Als afdeling hebben wij een eigen driehoek: twee
  burgemeesters uit de regio en de zwacri-officier, samen met de
  afdelingschef. Dat is de driehoek die ook het bevoegde gezag
  vormt.
  De heer Koekkoek:
  Dat zijn twee burgemeesters die zich namens het regionale
  college met de zware criminaliteit bezighouden. (…)

  Noot De betrokkenheid van korpsbeheerders bij de
  toepassing van (bijzondere) opsporingsmethoden is gelegen in

  zijn verantwoordelijkheid voor de personele en financile aspecten
  alsmede de corruptiegevoeligheid van het gebruik van dergelijke
  methoden. Noot

  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat een korpsbeheerder verantwoordelijk is
  voor ongeoorloofd politie-optreden?
  Mevrouw Schmitz:
  Je bent als korpsbeheerder verantwoordelijk voor de
  wijze waarop politiemensen worden ingezet. En dan bedoel ik ook hun
  persoonlijke situatie en hun veiligheid. Voor de gezagslijn van
  justitie heb je het openbaar ministerie, maar als beheerder ben je
  een heel eind verantwoordelijk. Als men buiten het eigen gebied
  optreedt en als men acties onderneemt die te ver gaan, en in mijn
  ogen zeer vergaand te ver gaan, ja, dan heb je een
  verantwoordelijkheid. Overigens sta ook ik wel voor de intentie
  waarmee de mensen gewerkt hebben.
  De heer Koekkoek:
  De korpsbeheerder is medeverantwoordelijk voor
  riskante operaties?
  Mevrouw Schmitz:
  Je bent zeker medeverantwoordelijk.
  De voorzitter:
  U neemt die verantwoordelijkheid nu ook?
  Mevrouw Schmitz:
  Bestuurders delegeren natuurlijk veel aan de korpsleiding,
  dat is duidelijk. Maar waar een korpsleiding verantwoordelijk is,
  is uiteraard daarmee ook de beheerder verantwoordelijk, dus ik vind
  dat ik daar medeverantwoordelijk voor ben.
  Noot
  De heer Rouvoet:
  Welke afspraken hebt u gemaakt of maakt u over het hanteren
  van methoden?
  De heer d’Hondt:
  Omdat het niet strak geregeld is, hebben wij de afspraak dat
  wij in de gezagsdriehoek, maar ook in de beheersdriehoek de
  methoden aan de orde laten komen die bijzonder van aard zijn en die
  niet bij de
  Centrale toetsingscommissie aan de orde komen.
  En wij hebben de afspraak dat wij dat doen als de korpschef, de
  hoofdofficier van justitie of de gebiedsofficier van justitie er
  behoefte aan heeft, omdat men met bepaalde aspecten van een methode
  in z’n maag zit. Soms heeft het te maken met het aantal mensen dat
  beschikbaar gesteld moet worden, soms ligt het aan het geld of de
  middelen die gefourneerd moeten worden, soms ook is het een kwestie
  van de veiligheid van degenen die eraan meewerken en soms gaat het
  om algemeen bestuursrechtelijke aspecten.
  Noot
  De heer Rabbae:
  Vindt u dat de korpsbeheerder in principe een veto
  kan uitspreken over de inzet van een methode?
  De heer d’Hondt:
  Jazeker.
  De heer Rabbae:
  In welke gevallen?
  De heer d’Hondt:
  Als het gaat om de veiligheid van het personeel of om de
  hoeveelheid personeel die wordt ingezet. Dat zijn de belangrijkste
  redenen, denk ik. Soms zit het ook in de arbeidsvoorwaarden.

  Noot

  De meeste korpsbeheerders stellen zich in de praktijk terughoudend
  op als het gaat om opsporingsmethoden. Zij hanteren daarbij de
  opvatting dat er een afbakening van verantwoordelijkheden is tussen
  het OM als gezagdrager over de opsporingstaken van de politie en de
  korpsbeheerder als beheerder van de politie.

  De heer d’Hondt:
  (…) Kijk, in het algemeen zijn korpsbeheerders er
  uitermate terughoudend mee om zich bezig te houden met de
  opsporingsmethoden. Men vindt toch eigenlijk dat die onder de
  verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie vallen. Ik
  formuleer het opzettelijk zo: het is een
  gezagsverantwoordelijkheid, maar gezagsverantwoordelijkheid zonder
  verantwoordelijkheid voor het beheer kan natuurlijk niet. Er staat
  in de Politiewet dat het beheer ondergeschikt is aan het gezag,
  maar er wordt verder geen onderscheid gemaakt. Dus waar de grenzen
  precies getrokken moeten worden, kun je niet ontlenen aan de
  definities die de wet geeft. Dat moet in de praktijk worden
  opgebouwd en dat is op zichzelf ook geen probleem, want aan de ene
  kant heb je de structuur van de wet, die ingewikkeld is, en aan de
  andere kant heb je de verantwoordelijkheden voor het dagelijkse
  politiewerk, wat betekent dat de grenzen verkend worden en dat er
  afspraken gemaakt worden als de betrokkenen elkaars grenzen
  overschrijden.
  Noot

  Bij de besluitvorming over opsporingsmethoden staat het gezag van
  het OM over de politie centraal. Dit neemt niet weg dat de
  verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders ook betrekking heeft op
  wezenlijke aspecten van de opsporingspraktijk zoals de integriteit
  en de veiligheid van politieambtenaren. In de praktijk leidt het
  beheer in al zijn facetten er niet toe dat korpsbeheerders zich
  vergewissen van het gebruik van allerlei opsporingsmethoden door de
  politie.

  De heer Rouvoet:
  Ik neem aan dat er een gelaagdheid is. Er is een
  criminele inlichtingendienst met een eigen chef in de lijn naar
  de korpschef en daarboven de
  korpsbeheerder. Is het in uw
  korps bekend in welke gevallen u iets wilt weten, via de korpschef
  of anderszins?
  De heer d’Hondt:
  Wat de CID betreft is dat alleen bekend via de
  algemene afspraak dat men het moet melden als er sprake is van
  afwijkende methoden, andere dan gebruikelijke methoden, als er
  sprake is van onveiligheid in een situatie die naar het oordeel van
  de korpschef niet tot de normale, gebruikelijke gang van zaken
  behoort. Die afspraak is ook met de officier en de hoofdofficier
  van justitie gemaakt.
  Noot

  Korpsbeheerders stellen niet alles te willen weten van
  opsporingsmethoden. Zij hielden, in elk geval tot voor kort, er een
  strikte beheersopvatting op na. In een enkel geval bleek het
  onvermijdelijk dat de korpsbeheerder ook buiten dat strikte kader
  op de hoogte werd gebracht van een opsporingsmethode.

  De voorzitter:
  Wist uw korpsbeheerder van het uitgeven van
  paspoorten ten behoeve van de
  valse identiteit?
  De heer Straver:
  Ja, dat heb ik met haar besproken. Wij hadden haar
  medewerking nodig omdat wij medewerking nodig hadden van de
  afdeling burgerzaken van de gemeente.
  Noot

  De casustiek waarbinnen de methoden daadwerkelijk toegepast worden,
  rekenen de korpsbeheerders tot de verantwoordelijkheid van het OM.
  Zij verschaften zichzelf daarmee tot voor kort de legitimatie hun
  verantwoordelijkheid te beperken tot beheersaspecten sec.

  De voorzitter:
  Heeft u ook gevraagd, op welke grondslag er werd ingekeken?
  Of vond u dat een aangelegenheid van het openbaar
  ministerie?
  De heer d’Hondt:
  Het is natuurlijk primair toch de verantwoordelijkheid van
  het openbaar ministerie. Ik heb wel gezegd dat ik genteresseerd ben
  in de grenzen van het hanteren van de methode, als het bij ons een
  keer voorkomt. Maar wij hebben daar tot nu toe geen discussie over
  gehad.
  De voorzitter:
  U heeft afgesproken dat dat soort opsporingsmethoden –
  inkijken, het gebruik van actieve
  informanten of
  infiltranten – vooraf met u worden doorgenomen?
  De heer d’Hondt:
  Die worden getoetst, ja. Noot De
  (hoofd)officier van justitie en de korpschef behoren de
  korpsbeheerder in te lichten over methoden die consequenties hebben
  voor de organisatie, de financin en andere beheersaspecten van de
  politie. De
  hoofdofficier moet de korpsbeheerder daar af en toe over
  terugmelden. In de praktijk wordt er weinig gevraagd en weinig
  teruggemeld. De randvoorwaarden betreffen onderwijl tevens de
  veiligheid van politiemensen en uitgaven die buiten het ter
  beschikking staande budget vallen. Het komt echter in de meeste
  regio’s nooit voor dat vooraf in het beheersoverleg over bijzondere
  opsporingsmethoden is gesproken. In dat overleg zijn evenmin vaste
  afspraken gemaakt over opsporingsmethoden waarbij technische
  apparatuur wordt ingezet. Alle verantwoordelijkheden van de
  korpschef voor het personeel zijn een afgeleide van de
  beheersverantwoordelijkheid van de korpbeheerder.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer d’Hondt, hebben de korpsbeheerders het
  gevoel dat sommige korpschefs – een aantal van hen is hier
  opgetreden – te sterk op de voorgrond treden?
  De heer d’Hondt:
  Er zijn zeker korpsbeheerders die dat gevoel
  hebben.
  Korpsbeheerders vinden natuurlijk dat korpschefs in
  het algemeen hun geluid moeten kunnen laten horen voorzover het met
  de professionaliteit van de politie te maken heeft. Daar heeft de
  samenleving ook behoefte aan; men wil weten wat politiechefs van
  bepaalde dingen vinden. Maar als het gaat om het functioneren in
  ondergeschiktheid aan het gezag – en dat is de kern van ons bestel
  – moet er natuurlijk niet te veel aan de hand zijn met de
  verhouding tussen korpschefs en
  korpsbeheerders.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat sommige korpschefs in dit opzicht te ver zijn
  gegaan?
  De heer d’Hondt:
  Op grond van de ervaring kun je dat wel zeggen, ja.
  De heer Koekkoek:
  En hoe wilt u dit als korpsbeheerder verder
  voorkomen?
  De heer d’Hondt:
  Nogmaals, primair door te zorgen voor goede verhoudingen,
  want met goede verhoudingen ontstaan dit soort dingen niet. Dat
  betekent dat er niet te veel nadruk moet worden gelegd op de
  onderlinge competentiegeschillen, maar vooral op professionaliteit
  en verantwoordelijkheid. En voor het overige denk ik dat de formele
  situatie strikt gehandhaafd moet worden.
  Noot

  De verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders voor de opsporing
  staat op dit moment ter discussie binnen het korpsbeheerdersberaad.
  De nog niet afgeronde discussie tendeert naar een conclusie van de
  korpsbeheerders dat hun beheerstaak samengaat met een zekere
  verantwoordelijkheid voor het gebruik van opsporingsmethoden. Om
  die verantwoordelijkheid te kunnen uitoefenen dienen zij op de
  hoogte te zijn van de te gebruiken en gebruikte opsporingsmethoden.
  Noot

  9.5.2 Beoordeling

  De commissie is van oordeel dat de korpsbeheerders een
  eigenstandige verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van het
  gebruik van opsporingsmethoden. Het beheer van een politiekorps
  impliceert tevens inzicht in en controle op de te gebruiken
  methoden voorzover het de zorg voor het personeel betreft. De
  commissie constateert dat de korpsbeheerders tot nu toe een
  afstandelijke positie hebben ingenomen ten aanzien van de
  opsporingsmethoden. De commissie acht het wenselijk dat de
  korpsbeheerders, in goed overleg met de hoofdofficieren van
  justitie, de eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van
  opsporingsmethoden meer inhoud geven. Daarbij hoort een eigen
  verantwoordelijkheid voor de registers van de politie, in het
  bijzonder van de CID. Van dit laatste zijn de meeste
  korpsbeheerders zich niet bewust.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken