• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 9.6 Ministeries

  9.6 Ministeries

  9.6.1 Inleiding

  De minister van Justitie draagt de primaire verantwoordelijkheid
  voor de opsporing. De minister van Binnenlandse Zaken is op grond
  van zijn beheersverantwoordelijkheid betrokken bij de opsporing. De
  commissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de beide
  departementen in het verleden betrokken zijn geweest bij de
  organisatie van de opsporing en de besluitvorming rond het gebruik
  van opsporingsmethoden.

  9.6.2 Ministerie van Justitie

  Organisatie

  De verhouding tussen het ministerie van Justitie en het OM is al
  vele jaren onderwerp van discussie. De commissie constateert dat de
  verhouding tussen het ministerie van Justitie en de hoofdofficieren
  en de
  procureurs-generaal feitelijk minder hirarchisch is dan de wet RO
  (artikel 5) doet vermoeden. Het ministerie is terughoudend met
  directe sturing van het OM. Het ministerie heeft de opsporing op
  hoofdlijnen aan het OM gelaten.

  De reorganisatie van het ministerie van Justitie is medebepalend
  voor de rol van het ministerie ten opzichte van het OM. Ambtenaren
  op het ministerie spreken van een voorwaardendenscheppende rol die
  het ministerie moet vervullen ten opzichte van het OM. De
  verhouding tussen de minister en het nieuwe College van
  procureurs-generaal moet zich nog uitkristalliseren.

  De voorzitter :
  Waar het ons om gaat, is ook de praktijk. Heeft u enige
  invloed doen uitoefenen op het openbaar ministerie over wat er van
  methodieken die u bekend werden, gemeld moest worden? Heeft u enige
  invloed gehad in de discussie over de vraag wat er in een
  proces-verbaal moet staan? Ons is namelijk gebleken dat dat soms
  tot zaken leidde die klapten.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat is niet de taak van een minister van Justitie. De
  rechter heeft hier uiteraard de toetsende taak ten aanzien van
  opsporing en vervolging. Dat is ook de reden waarom in de wetten
  over administratieve rechtspraak door de jaren heen de
  strafvorderlijke kwesties zijn uitgezonderd. Verder heeft uiteraard
  de procureur-generaal volgens het Wetboek van Strafvordering de
  taak om te waken over de richtige opsporing; dat is een toeziende
  taak. Mijn inspanningen waren erop gericht om het openbaar
  ministerie in staat te stellen, die taak te vervullen. Mijn taak
  was niet om het openbaar ministerie als het ware aan de leiband te
  nemen en zelf de rol te gaan vervullen van een opperste ambtenaar
  van het openbaar ministerie, maar om in de organisatie, ook de
  organisatie van de politie en de relatie tussen OM en politie, het
  mogelijk te maken dat het openbaar ministerie deze rol vervult.

  Noot

  De afstand van het ministerie van Justitie tot de dagelijkse
  opsporing is groot. Het ministerie draagt weinig kennis van de
  feitelijke uitvoering van de opsporing.

  De heer Suyver:
  Het denken over opsporingsmethoden, waaronder doorlevering,
  is de laatste jaren ontwikkeld. De casustiek die daarbij aan de
  orde kwam is niet steeds duidelijk op het departement
  terechtgekomen. Ik geef dat toe. Toch meen ik dat ik afgezien van
  de IRT-zaak en de
  Delta-methode – doorlevering maakt daarvan
  deel uit – globaal voldoende op de hoogte was om te kunnen
  beoordelen wat er aan opsporingsmethoden werd gebruikt en
  uitgevoerd om mijn minister daarover voldoende helder te kunnen
  informeren.
  Noot
  De voorzitter:
  Mijnheer Hirsch Ballin, u heeft alle mogelijkheid om uiteen
  te zetten wat uw taakopvatting en wat uw verantwoordelijkheid zijn.
  Ik vraag u alleen: wat wist u?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik wist wat een minister van Justitie behoort te weten over
  deze diensten.
  De voorzitter:
  Wat was dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat zij er zijn, dat er regels zijn gesteld omtrent hun
  functioneren en dat er regels zijn gesteld over het toezicht erop.
  Ik heb mij daarnaast regelmatig in gesprekken georinteerd. Ik heb
  mij dus niet als supervisor opgesteld, maar ik heb mij georinteerd
  op hoe dingen in de praktijk gaan. Dat heeft bijvoorbeeld geleid
  tot een werkbezoek met indringende gesprekken aan een van de
  infiltratieteams.
  De voorzitter:
  Wist u hoe CID-informatie verzameld wordt?
  De heer Hirsch Ballin:
  Wat betreft de precieze werkwijze, als u bedoelt hoe dat in
  een concrete strafzaak gaat, moet het antwoord nee zijn. Wat
  betreft de algemene patronen van werken, is het antwoord
  ja.
  De voorzitter:
  Wist u wanneer iemand in de praktijk een CID-subject
  wordt?
  De heer Hirsch Ballin:
  Wanneer wordt iemand in de praktijk een CID-subject?
  Er is uiteraard een heleboel over gesproken in de afgelopen maanden
  en jaren, maar als ik even terugga naar het niveau van basiskennis
  dat aanwezig was en aanwezig hoort te zijn: een
  CID-subject
  is iemand van wie vage maar toch redelijk duidelijke
  aanwijzingen bestaan dat hij als verdachte kan worden aangemerkt,
  zonder dat dit op dat moment strafvorderlijk kan worden
  gebruikt.
  De voorzitter:
  Wist u van het bestaan van grijze-veldsubjecten?
  De heer Hirsch Ballin:
  Die term is, geloof ik, voor mij vrij nieuw. Ik heb die de
  afgelopen maanden uiteraard gehoord.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit die regeling van 1986 bekeken, die
  CID-regeling?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb die regeling niet bekeken op de manier waarop je een
  stuk bekijkt wanneer het je wordt voorgelegd voor vaststelling of
  wijziging.
  Noot

  Georganiseerde criminaliteit

  Bestrijding van georganiseerde criminaliteit vormt vanaf het midden
  van de jaren tachtig een prioriteit van het ministerie van
  Justitie.

  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Wooldrik, u vertelde al iets over de nota
  Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Deze nota kan beschouwd
  worden als een startpunt voor de betrokkenheid van het departement
  bij de aanpak van de zware, georganiseerde criminaliteit. De
  directe aanleiding hiervoor lag in een aangenomen motie. Was voor
  die tijd gestructureerd binnen het departement nagedacht over de
  ernst van de situatie en wat daarvoor nodig was?
  De heer Wooldrik:
  Wel degelijk. Een van de eerste aanzetten voor het denken
  over het verschijnsel van de georganiseerde criminaliteit is terug
  te vinden in de nota Samenleving en criminaliteit uit het midden
  van de tachtiger jaren. Dit heeft geleid tot verhoogde aandacht
  voor dit verschijnsel, met name binnen het openbaar ministerie,
  maar ook bij de politie. De
  CRI is in de tachtiger jaren
  begonnen met het maken van landelijke inventarisaties. Daarnaast
  hebben wij op de directie Politie een afdeling Opsporing die zich
  met name met dit onderwerp heeft beziggehouden. De nota was dus
  niet het echte startschot. Ik zie haar meer als een enorme
  intensivering van de aandacht voor het verschijnsel. De politiek
  vroeg erom – zie de motie-Krajenbrink/Jurgens – en de minister
  heeft daarop een nota geproduceerd, die heeft geleid tot een veel
  intensiever aanpak van het verschijnsel. Het dreigingsbeeld werd
  door iedereen zo serieus ervaren, dat met de bestaande middelen
  niet kon worden volstaan. Achterin zo’n nota van het departement
  staat dan ook een aantal beleidsvoornemens.

  Noot
  De kennis over de aard en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit was gefragmenteerd. Er bestond geen eenduidig
  overzicht van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

  De voorzitter:
  Wat wist u van de criminaliteit, wat heeft uw beeld gevormd?
  Wat wist u van aard, ernst en omvang?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat beeld werd gevormd door ten eerste dingen die behoren
  tot de kennis van ieder die een beetje met het justitie- en
  politieveld te maken heeft. Dat beeld is in de loop der jaren
  scherper en ernstiger naar voren gekomen. Maar de gedachte dat het
  eigenlijk een bijkomstig nevenprobleem is, was niet de mijne. Dat
  werd ook al jaren daarvoor door mensen uit het openbaar ministerie
  naar voren gebracht. Er waren ook krantepublikaties in die tijd. Er
  waren serieuze perspublikaties waaruit bleek dat er een vrij grote
  kennis aanwezig was over criminele organisaties, over netwerken die
  er werden gevormd. Een van de pijnlijkste ervaringen, ook uit een
  oogpunt van het functioneren van de rechtsstaat, is naar mijn
  oordeel dat velen, zeg zo’n beetje iedereen, weten dat er een
  probleem is, daar namen bij noemen, er werkwijzen bij aangeven,
  maar dat politie en justitie niet verder komen dan het
  onderscheppen van transporten, dus het hulppersoneel achter de
  tralies brengen. Die spanning, die discrepantie, tussen aan de ene
  kant een probleem dat bekend is en dat in die periode al werd
  beschreven in journalistieke en wetenschappelijke publikaties en
  waar ook in de kring van politie en justitie door velen over werd
  gesproken, en aan de andere kant de mogelijkheden om ertegen op te
  treden, is iets ondraaglijks voor wie de rechtsstaat ter harte
  gaat.
  Noot

  Het projectbureau aanpak georganiseerde criminaliteit is opgezet
  ter uitvoering van de nota De georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. Dreigingsbeeld en plan van aanpak
  van september
  1992. Noot Het project-bureau is ondergebracht bij de
  Directie politie en heeft een aantal werk- en stuurgroepen
  ingesteld.

  De heer Rouvoet:
  Voelde u de hete adem van de Kamer in uw nek?
  De heer Suyver:
  Die voel je altijd in je nek. Zo hoort het ook in een
  democratische rechtsstaat.
  De voorzitter:
  Dat was toch niet de hete adem in uw nek? Het was de hete
  adem recht vooruit. U ging allemaal rennen? In feite was het dat
  toch? Wij wilden toch allemaal?
  De heer Suyver:
  Inderdaad. Het was meer de hete adem van het fenomeen. Wij
  onderkenden met z’n allen dat die zware criminaliteit een monster
  was dat aanpak vergde.
  De heer Rabbae:
  U zegt, dat het monster moest worden bestreden. Een
  politieman die hier enige tijd geleden zat heeft tegen ons gezegd:
  ik moet wel, want de politiek heeft gezegd dat wij deze monsters
  moeten aanpakken. In hoeverre heeft u paniekvoetbal gespeeld? Er
  werden mensen het veld ingestuurd ronder remmen en zonder
  normering.
  De heer Suyver:
  Het was een algeheel gevoelen, dat de zware misdaad adequate
  bestrijding behoefde. Dat is geen opdracht van de politiek of van
  de minister. Wij wilden dat met z’n allen. Dat wilde ook de
  minister van Justitie, ook ik. Zonder normering vind ik te ver
  gaan. Er was weliswaar geen codificatie van bijzondere
  opsporingsmethoden, maar er was wel jurisprudentie.

  Noot

  Er is een Nationaal platform voor de criminaliteitsbeheersing
  opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van
  de overheid en van het bedrijfsleven. Onder dit platform
  functioneren stuur- en werkgroepen die zich richten op onderzoek en
  preventie. Voorts is er een werkgroep bestuurlijk-administratieve
  aanpak in het leven geroepen, die onder leiding van Binnenlandse
  Zaken staat. Het projectbureau heeft tevens zorggedragen voor de
  instelling van de kernteams en dient de organisatorische
  consequenties voor politie, OM en zittende magistratuur te bewaken.
  Op het ministerie van Justitie wordt tevens het secretariaat
  gevoerd van de CTC en de Recherche-adviescommisie (RAC) en wordt
  zorggedragen voor uitvoering van de Regeling tip, toon en
  voorkoopgelden alsmede het beheer en de verantwoording van daarvoor
  beschikbare financin. De rollen van en de verhoudingen tussen de
  vele werkgroepen zijn onduidelijk. Wie in de praktijk over de
  samenstelling van deze werkgroepen beslist is onduidelijk. Er is
  sprake van een intern coptatiesysteem. Vooral als geen formele
  regelgeving volgt blijken rapporten van werkgroepen en commissies
  een belangrijke rol te spelen bij de bepaling van het beleid. Er
  bestaat geen overzicht van alle bestaande werkgroepen. Het is de
  vraag hoe de cordinatie en afstemming van de vele werkgroepen vorm
  krijgen.

  Wetgeving methoden

  Het gebruik van opsporingsmethoden is volgens het ministerie van
  Justitie primair een verantwoordelijkheid van het OM. Ook omdat het
  OM geen problemen signaleerde bij het gebruik van
  opsporingsmethoden deed het ministerie van Justitie niets.
  Opsporingsmethoden hebben lange tijd niet de aandacht van het
  ministerie gehad die zij wel hadden verdiend. Pas na de opheffing
  van het IRT werd meer systematisch aandacht besteed aan de de
  opsporingsmethoden.

  Het ministerie van Justitie is nauwelijks met eigen initiatieven
  gekomen ten aanzien van het gebruik van opsporingsmethoden. De
  sturing door het ministerie vond plaats door deelname aan de vele
  overlegvormen. Directe initiatieven en sturing waren uitzondering.
  Op het ministerie ontbrak een visie ten aanzien van de inzet van
  methoden. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de bestaande
  jurisprudentie toereikend was voor OM en politie om te kunnen
  beslissen welke methoden op welke wijze konden worden
  gehanteerd.

  De heer Wooldrik:
  (…) Er zijn discussies (…) geweest over de vraag of de
  rechtsstatelijkheid aanleiding geeft om tot een intensivering van
  de wetgeving op dit terrein te komen. De conclusie was dat dat op
  dat moment niet nodig was.
  De voorzitter:
  Waarom was dat de conclusie?
  De heer Wooldrik:
  Ik probeerde dat al aan te geven. De jurisprudentie van de
  Hoge Raad gaf hier geen aanleiding toe. De proactieve opsporing
  werd onder omstandigheden door de rechtspraak aanvaard. Het was de
  algemene lijn op het departement om te zeggen: als dat zo is,
  vinden wij dat een voldoende waarborg voor de normering van de
  opsporingsmethoden.
  Noot
  De heer Rouvoet:
  Is dat wat de heer Wooldrik noemde: het was nog houdbaar?
  Proef ik dat ook bij u?
  De heer Suyver:
  Dat speelt ook een rol. Er is een hoop jurisprudentie
  geweest van de Hoge Raad. Die gaf in die tijd geen aanleiding om
  over te gaan tot een wettelijke normering van het totale terrein
  van het pro-actief optreden. (…)
  De heer Koekkoek:
  U had de overtuiging dat de georganiseerde criminaliteit kon
  worden aangepakt zonder deze methoden te regelen?
  De heer Suyver:
  Ja. Op dat moment wel. Noot Binnen het
  project aanpak georganiseerde criminaliteit op het ministerie van
  Justitie werd niet systematisch aandacht besteed aan de normering
  van opsporingsmethoden. Noch in de nota, noch bij de uitvoering
  daarvan heeft een algemene orintatie, laat staan herbezinning,
  plaatsgehad over de door politie en justitie gehanteerde
  opsporingmethoden.
  De heer Rouvoet:
  Daarom ben ik begonnen met de vraag hoe die afweging is
  gemaakt. Vervolgens is de stelling ten departemente: waar het gaat
  om die rechtsbescherming kijken wij naar de Hoge Raad. Wij nemen
  een afwachtende houding aan als het gaat om de praktijk. Nu lopen
  wij aan tegen de vraag, welke methoden worden gehanteerd en of die
  in alle gevallen de toets van de kritiek kunnen doorstaan.
  Nogmaals, is het niet te veel veronachtzaamd?
  De heer Suyver:
  Achteraf kijkend, zeg ik: wij hadden eerder of serieuzer met
  meer capaciteit werk moeten maken van een normering van de
  bijzondere opsporingsmethoden. Daarin zit zeer uitdrukkelijk het
  punt van de rechtsbescherming. Dat denken over die wetgeving had
  wat eerder moeten worden aangevat.
  Noot
  De heer Hirsch Ballin:
  U vroeg net naar de regeling van de proactieve fase. Over de
  proactieve fase is een

  reeks arresten gewezen door de Hoge Raad die aangeven dat dat
  onder bepaalde voorwaarden, zoals subsidiariteit, proportionaliteit
  en inachtneming van de eisen over het binnentreden, enzovoorts,
  geoorloofd is. Ik wil daarbij het volgende aantekenen naar
  aanleiding van uw vraag over de gang van zaken met voorstellen in
  nota’s. In het begin van mijn ambtsperiode heb ik ernstig overwogen
  om niet in plaats van, maar naast het ter hand nemen van een aantal
  specifieke wetgevingsprojecten, voor de middellange termijn te gaan
  werken aan een hercodificatie van straf…
  De voorzitter:
  Het hele Wetboek van Strafvordering.
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker. Een van de argumenten die daarvoor naar voren werd
  gebracht door hoogleraren straf en strafprocesrecht, die daarvoor
  pleitten, zoals professor Groenhuijsen, hoogleraar in Tilburg, en
  professor Corstens, ook door uw commissie gehoord, was dat de
  regeling van de strafvordering in het wetboek maar een gedeelte van
  de opsporings- en vervolgingsactiviteiten werkelijk vatte. Daarbij
  kwam ook de proactieve fase naar voren. Het ter hand nemen van zo’n
  hercodificatie van strafvordering werd toen zeer sterk ontraden van
  de kant van de wetgevingsjuristen van het departement. Ik heb die
  mogelijkheid nooit totaal uitgesloten, maar dat was wel de reden
  waarom ik in een toespraak in Nijmegen op het congres, waar ik net
  ook aan refereerde, in 1991 heb gezegd dat ik het van belang vond
  om naast de commissie-Moons een soort denktank – dat woord heb ik
  toen gebruikt – ten aanzien van de lange-termijnontwikkeling van
  straf…
  Noot

  De stafafdeling Wetgeving publiekrecht vond aanvankelijk geen
  gehoor voor haar voorstellen om tot een wettelijke regeling te
  komen.

  De voorzitter:
  U sprak over het klimaat. Door wie is dat klimaat in de
  afgelopen periode bepaald?
  De heer Patijn:
  U bedoelt het klimaat van de
  criminaliteitsbestrijding?
  De voorzitter:
  Ja! Ga er maar tegenaan. Daardoor kwam u volgens u niet
  voldoende aan de bak.
  De heer Patijn:
  Ja, dat is ingezet door Korthals Altes en doorgetrokken door
  Hirsch Ballin. Ik heb ook begrepen, dat de Tweede Kamer wel eens
  ministers erover heeft onderhouden dat zij er onvoldoende aan
  deden.
  De voorzitter:
  Dat zij er onvoldoende aan deden?
  De heer Patijn:
  Ja! De voorzitter: Daarbij bent u dus, vindt
  u, tekort gekomen?
  De heer Patijn:
  In het verlengde daarvan was er een klimaat dat er alleen
  opgespoord moest worden. Ik heb toen gezegd: prima, maar dan moet
  je het wettelijk regelen. Daar bestonden toch wel weerstanden
  tegen.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit de minister, de heer Hirsch Ballin of de heer
  Korthals Altes, daarover benaderd, als u hem eens in de gang
  tegenkwam?
  De heer Patijn:
  Ik heb alleen in de nota die hier aan de orde is geweest,
  van juli 1992, de minister zwart op wit hiertegen
  gewaarschuwd.
  De voorzitter:
  Heeft u het hem wel eens gezegd op de gang?
  De heer Patijn:
  Dat herinner ik mij niet.
  De voorzitter:
  Moet u daarvoor nog dieper in uw memorie tasten?
  De heer Patijn:
  Ik had wel overleg met hem, maar ik rekende niet op een erg
  willig gehoor voor dat soort opmerkingen. Daarom liet je het maar
  achterwege.
  Noot

  Ambtenaren van de Directie politie waren van mening dat een
  wettelijke regeling niet nodig was: de jurisprudentie zou het naar
  hun oordeel houden. De Directie wetgeving, voorheen Stafafdeling
  wetgeving publiekrecht, had een andere mening.

  De heer Koekkoek:
  Is uw advies in december 1989 aan de minister
  voorgelegd?
  De heer Patijn:
  In december 1989 heb ik mij erbij neergelegd, dat de heer
  Suyver daar geen behoefte aan had. Ik verkeerde toen in de
  veronderstelling, dat hij het niet op prijs zou stellen dat ik
  langs hem heen naar de minister zou gaan.
  De voorzitter:
  Dat stellen hogeren nooit op prijs, maar dan kun je het toch
  nog wel doen.
  De heer Patijn:
  Ik heb later, in juli 1992, in het kader van de behandeling
  in de ministerraad van het wetsvoorstel afluisteren met een
  technische hulpmiddel, de minister in een nota waarin allerlei
  punten aan de orde komen aan het slot toch nog eens gewezen op het
  gevaar dat er inbreuk op privacy zou worden geoordeeld door de
  rechter, wanneer de
  observatie met met name technische
  hulpmiddelen niet wettelijk zou worden geregeld. Er bleven mij
  geluiden bereiken dat het niet lekker zat. Minister Hirsch Ballin
  heeft die nota gezien. Hij heeft allerlei aantekeningen op de nota
  gemaakt. Op dit onderdeel heeft hij geen aantekening gemaakt. Ik
  heb dat opgevat als een bevestiging van wat de heer Suyver twee
  jaar eerder had gezegd. Ik heb ook afgezien van verder aandringen.
  Ik moet er ook op letten dat ik niet drammerig overkom.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer Patijn:
  Dat wordt niet van de wetgever verwacht.
  De voorzitter:
  Niet drammerig overkomen als wetgever!
  De heer Patijn:
  Ik zat in een situatie waarin ik met enig wantrouwen bekeken
  werd, alsof ik voor de politie allerlei vormen van opsporing
  onmogelijk maakte. In een sfeer van wantrouwen moet je wat je naar
  voren brengt doseren.
  Noot
  De voorzitter:
  (…) de heer Patijn heeft hier verklaard dat hij in 1992
  geen gehoor kreeg. In 1993 kreeg hij te horen: ga het eens
  bekijken. Als wij dan kijken naar 1994, dan zit de commotie over
  de
  IRT daartussen. Het standpunt staat niet vast. Dat was
  dan de nota van de heer Patijn, mevrouw Jongeneel en de heer Van de
  Beek. Dat is dezelfde nota. Het kon natuurlijk wel bekeken worden,
  maar het had niet de eerste prioriteit naast de uitbreiding van de
  bevoegdheden. Dan is de vraag ook aan u. U zegt dat het zo moeilijk
  is om de proactieve fase te definiren. Was het niet zo dat de
  wetgever gewoon een knoop moest doorhakken?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Voor alle duidelijkheid: de voorstellen die er werden
  gedaan ten aanzien van
  direct afluisteren enzovoorts, waren
  steeds gebaseerd op een zeer nauwkeurige afweging van bevoegdheden
  en van bescherming van verdachten en van mensen die wellicht ten
  onrechte als verdachte zouden kunnen worden aangemerkt. Ten tweede,
  de voorstellen om in de Politiewet de proactieve fase te regelen,
  zijn mij bij het begin van de vorige kabinetsperiode niet
  voorgelegd. Maar ik kan mij zeer goed voorstellen dat toen van de
  kant van de Directie politie van het
  ministerie van Justitie
  werd gezegd dat dit niet iets was om in de nieuwe Politiewet mee
  te nemen. Ten derde, ik wil het volgende opmerken als het gaat om
  het nader normeren van de proactieve fase. Aan het slot van de nota
  van 1992 werd geen voorstel gedaan, het werd gesignaleerd. Ik kan
  mij ook goed voorstellen – ik heb daar geen precieze gegevens over
  – dat ik daar toen ook nog contact over heb gehad met de
  directeur-generaal politie en criminaliteitsbestrijding. Het
  vervolg van de zaak was dat ik in juli 1993, dus lang voordat er
  iets boven water kwam van de toestanden in en rond het
  IRT,
  volmondig heb ingestemd met het voorstel om dit voor te bereiden. U
  vindt ook in het stuk dat in die maand naar de Kamer is gegaan, van
  mij de uitdrukkelijke uitspraak dat een scherper toezicht van het
  openbaar ministerie op de CID’s nodig is, en het voornemen daarover
  advies te vragen aan de vergadering van procureurs-generaal.

  Noot

  Ook al wordt op het ministerie onderkend dat regelgeving voor de
  proactieve fase nodig is, over de wijze waarop de regelgeving moet
  worden gerealiseerd, lopen de meningen uiteen. De meeste steun
  krijgt het idee van kaderstellende wetgeving, met daaraan gekoppeld
  strikte regelgeving voor het toezicht op de inzet en uitvoering van
  bijzondere opsporingsmethoden alsook het vasthouden aan
  geheimhouding van operationele bijzonderheden. Gedetailleerde
  wetgeving waarin de opsporingsmethoden limitatief zijn opgesomd,
  kan op minder steun rekenen.

  Directe bemoeienis

  Door de IRT-affaire is de aandacht van de top van het ministerie
  voor het gebruik van opsporingsmethoden toegenomen. Binnen de
  systematiek van de relaties tussen ministerie en OM worden de
  opsporingsmethoden niet langer als technische onderwerpen beschouwd
  maar hebben zij inmiddels het predikaat gevoelig en, in sommige
  gevallen, zoals doorlating, zelfs het predikaat preponderant
  gekregen. Daarmee is de betrokkenheid van het ministerie bij het
  gebruik van opsporingsmethoden tot op het politieke niveau een
  gegeven.

  Enkele malen is de minister een concrete opsporingsmethode in
  een strafzaak voorgelegd. Het blijft echter bij enkele
  uitzonderingen op de regel dat het OM de beslissing neemt over de
  opsporingsmethoden.

  De heer Hirsch Ballin:
  Laat ik het benaderen vanuit de verantwoordelijkheid. Het
  gewoon toepassen van opsporingsmethoden is een zaak die niet door
  de minister van Justitie van geval tot geval moet worden beslist.
  Er zijn slechts bij zeer hoge uitzondering dingen aan mij
  voorgelegd. Ik vond en vind dat iets aan een minister van Justitie
  moet worden voorgelegd, als het de gewone, min of meer geijkte en
  afgesproken kaders te buiten en te boven gaat. Dus de kaders zoals
  je die kunt afleiden uit de richtlijnen
  infiltratie en de
  jurisprudentie daarover.
  Noot
  De heer Rouvoet:
  Zijn er gevallen geweest waarvan u hebt gezegd: dit moet de
  minister weten?
  De heer Wooldrik:
  Dat gebeurt niet zo vaak. Het gebeurt natuurlijk in de
  algemene kaders. Moet er getuigen-bescherming komen? Er zijn
  concrete onderzoeken geweest waarbij dat gevraagd is. Er zijn
  verzoeken om
  tipgeld. Dat zijn typisch incidentele zaken
  waarin een routine is opgebouwd. Verder zijn er een paar concrete
  zaken die aan de minister zijn voorgelegd. Er is een bijzondere
  infiltratie-actie geweest op verzoek van Canada.
  De voorzitter:
  Wat heeft u als Directeur politie aan de minister
  voorgelegd? Van welke methoden vond u dat de minister ze moest
  weten?
  De heer Wooldrik:
  Er zijn twee of drie van dat soort incidenten geweest. Ik
  noemde de Canadese zaak en er was nog iets dat de Amerikanen graag
  met Nederland samen wilden doen. Verder is er nog een hele serie
  zaken die op ambtelijk niveau zijn afgedaan. (…)
  De voorzitter:
  In de periode die u kent heeft u de minister verder dus
  nooit iets voorgelegd?
  De heer Wooldrik:
  Niet op dit terrein. Niet dat ik mij kan herinneren. Wel
  algemene kaders, wel algemeen beleid, wetgeving,
  getuigen-bescherming. Het departement wenst niet in individuele
  zaken zelf de verantwoordelijkheid van het begin tot het eind te
  nemen. Dat kan helemaal niet. (…)
  De voorzitter:
  En daarvr is nooit over specifieke infiltratieprojecten of
  methoden gesproken?
  De heer Wooldrik:
  De activiteiten waar ik mij op dat moment mee bezig mocht
  houden, betroffen de afloop van de IRT-affaire en het leiden van
  het project dat door collega Van de Beek werd gedaan. De algemene
  opinie was toch: probeer ervoor te zorgen dat de organisatorische
  randvoorwaarden worden gerealiseerd om die criminaliteit aan te
  pakken en richt je niet op allerlei specifieke incidenten. Zo nu en
  dan kwamen ze binnen en die werden besproken, maar het was niet de
  invalshoek van de directie politie om steeds achter al die
  incidenten aan te lopen.
  Noot

  Zoals reeds gemeld in hoofdstuk 8 is minister Sorgdrager n maal
  afgeweken van de beslissing van de CTC.

  Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden

  De Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden uit 1985 regelt de
  uitkering van tipgelden aan informanten. Op het ministerie van
  Justitie wordt het secretariaat van deze regeling gevoerd. In
  hoofdstuk 5 is de inhoud van de uitvoering van deze regeling aan de
  orde gekomen. Al langere tijd wordt op het ministerie van Justitie
  nagedacht over een herziening van deze regeling.

  De uitvoering van deze regeling was nagenoeg volledig in handen
  van een enkele ambtenaar, in dit geval Zwanenburg. Zonder dat hij
  de beschikking had over duidelijke richtlijnen en regels op grond
  waarvan de tipgelduitkeringen gedaan moesten worden, keerde hij
  namens de minister van Justitie jaarlijks rond de 2 miljoen gulden
  aan tipgelden uit. Hij werd evenwel in elke zaak voorafgaand
  geadviseerd door de CRI.

  De heer De Graaf:
  Over uitkeringen in het kader van die regeling wordt
  uiteindelijk besloten door de minister van Justitie en namens haar
  wordt de regeling door ambtenaren uitgevoerd.
  De heer Zwanenburg:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Bent u degene die uiteindelijk de hoogte van een uitkering
  vaststelt?
  De heer Zwanenburg:
  In de praktijk wordt het maximum van een tipgeld
  vastgesteld door het departement. Als de officier van mening is
  dat een lager bedrag noodzakelijk is, stelt hij een minimum
  vast.
  De heer De Graaf:
  Zo gaat het in de praktijk toch niet? De officier dient toch
  een aanvraag in en vermeldt dan het bedrag van de uitkering aan
  een
  informant?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, maar in het vooroverleg, waarin er alleen nog sprake is
  van de informatie die de
  informant mogelijk zal leveren,
  wordt een indicatie gegeven van het bedrag van het
  tipgeld.
  Soms blijkt achteraf dat de informatie veel minder is dan de

  informant heeft toegezegd. Dan wordt het bedrag bijgesteld en
  dat kan mede door de betrokken officier worden gedaan.
  De heer De Graaf:
  Komt het in de praktijk voor dat u een maximum voorstelt,
  bijvoorbeeld van f.15.000, en dat er uiteindelijk maar f.3000 wordt
  uitgekeerd?
  De heer Zwanenburg:
  Op incidentele basis wordt er door de officier inderdaad
  naar beneden bijgesteld. Dat zijn incidenten.
  De heer De Graaf:
  Ik ben in uw archief wel de omgekeerde situatie
  tegengekomen, namelijk dat er veel hogere bedragen door de officier
  of de hoofdofficier van justitie worden gevraagd, maar dat het
  departement vindt dat er veel minder moet worden
  uitgekeerd.
  De heer Zwanenburg:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Dat komt vaker voor, lijkt mij.
  De heer Zwanenburg:
  Ook dat zijn incidenten, dus dat er echt verschil van mening
  is over de hoogte van het
  tipgeld. Noot
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Zwanenburg, de tip-, toon- en
  voorkoopgeldenregeling geeft geen bedragen, geen maxima en geen
  richtbedragen voor de soorten informatie. Hoe komt u tot een
  oordeel of een advies over datgene wat moet worden uitbetaald op
  aanvragen?
  De heer Zwanenburg:
  In 1990 heeft een werkgroep van de rechercheadviescommissie
  geadviseerd over het

  vaststellen van wegingsfactoren. Die werden daarvoor impliciet
  gebruikt, maar zij zijn nu specifiek op papier gezet met een
  toelichting wat eronder verstaan wordt. De PG’s hebben daarmee
  ingestemd. Vanaf 1990 kom je dus aan de hand van die vaste, goed
  omschreven criteria, een achttal, op een bedrag uit, in relatie met
  je ervaring op dit terrein.
  De heer De Graaf:
  Kunt u aangeven hoe u die factoren weegt? Ik begreep uit uw
  publikatie waarover wij eerder hebben gesproken, dat daar een
  puntentelling bij komt.
  De heer Zwanenburg:
  Die puntentelling wordt niet gehanteerd. Er wordt nu gekeken
  naar het risico voor de
  informant, de betrouwbaarheid van
  de
  informant, de aard van de zaak, het kaliber en de
  organisatiegraad van de verdachte. Wat heeft het opgeleverd? Om wat
  voor soort misdrijf gaat het? In hoeverre is de rechtsorde erdoor
  geschaad? Gaat het om woninginbraken of om een grote criminele
  organisatie die zich bezighoudt met de invoer van verdovende
  middelen? Ook de kostenbesparing voor de politie is een belangrijk
  aspect. Op grond van die factoren, met een schatting van de hoogte
  van het risico en de organisatiegraad, en in een vergelijking met
  soortgelijke zaken die eerder hebben gespeeld, kom je op een
  bedrag.
  De heer De Graaf:
  Uw ervaringen leiden dus tot een vorm van
  jurisprudentie.
  De heer Zwanenburg:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Staat dat ergens opgeschreven? Wordt dat bijgehouden, zodat
  je als het ware de normen kunt afleiden uit alle zaken die gespeeld
  hebben?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, het staat niet zo expliciet op papier.
  Noot Slechts in uitzonderingsgevallen moest hij advies
  vragen aan de leiding van het departement. Kleinere zaken besprak
  hij met een collega op zijn afdeling. Het moment waarop hij zich
  bij de departementsleiding of de minister ging melden werd aan zijn
  beoordelingsvermogen overgelaten.
  De heer De Graaf:
  (…) Als een aanvraag wordt ingediend, moet die worden
  getoetst door het ministerie. Was u, mijnheer Wooldrik, toen u
  hoofd van de Directie politie was, altijd degene die de aanvragen
  inhoudelijk heeft beoordeeld?
  De heer Wooldrik:
  Alleen de bijzondere gevallen werden aan mij voorgelegd. De
  routinegevallen werden afgedaan op basis van de ervaring van mijn
  medewerkers in overleg met het politieveld en in overleg met
  de

  CRI die daarin een zekere cordinerende rol vervult.

  De heer De Graaf:
  En had u van te voren aangegeven wat onder de categorie
  bijzonder zou vallen?
  De heer Wooldrik:
  Waar verschil van mening over zou bestaan tussen – de heer
  Zwanenburg gaf het al aan – het OM en wat men redelijk vond, wat
  gebruikelijk was om voor soortelijke gevallen uit te betalen en
  bedragen die boven de f.100.000 zouden uitgaan.
  De heer De Graaf:
  Boven de f.100.000?
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat was zo’n beetje de richtlijn die Zwanenburg
  hanteerde.
  Noot
  De voorzitter:
  Is u wel eens in 1993 voorgelegd dat er f.275.000 betaald is
  aan een
  informant?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee.
  De voorzitter:
  Nooit?
  De heer Hirsch Ballin:
  Daarvoor geldt hetzelfde als wat ik net zei. Van beide geldt
  dat ik ervan overtuigd ben dat ik het mij zou herinneren als het
  aan mij was voorgelegd. Het antwoord op uw vraag is…
  De voorzitter:
  Vond u niet dat u dat had moeten weten?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, als u nu het bedrag noemt, kan ik daar niet zonder meer
  iets over zeggen. Ik zou meer moeten weten van het geval. Dat
  zou…
  De voorzitter:
  Het betreft namelijk iemand die ook nog zijn criminele
  winst mocht behouden, zo bleek hier in de enqute.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nou, dat geval is mij niet voorgelegd.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Hirsch Ballin, het was tot dan toe en eigenlijk tot
  nu toe het hoogste bedrag dat ooit aan
  tipgeld is uitgekeerd
  en ver boven de toen gebruikelijke maximale of hoge bedragen die
  nog niet eens een ton raakten. Het kan toch niet zo zijn dat dat
  niet aan u is voorgelegd?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik kan u geen ander antwoord geven dan ik net gaf, namelijk
  dat het niet aan mij is voorgelegd.
  Noot

  De regeling geeft tevens enkele uitgangspunten voor de omgang
  tussen CID-rechercheurs en informanten.

  Kernteams en prioriteitenstelling

  Op het ministerie van Justitie werd ten aanzien van twee
  onderwerpen, de organisatie en het functioneren van de kernteams en
  de onderzoeksprioriteitenstelling, de vinger aan de pols gehouden.
  Na zeer intensief overleg
  zijn er convenanten gesloten tussen enerzijds de beide
  politieministers en anderzijds de betrokken korpsbeheerders en
  hoofdofficieren van justitie. Deze convenanten zijn meer een soort
  intentieverklaringen waarin is vastgelegd dat er een kernteam zal
  komen, waar het zich mee bezig zal houden, dat het is gericht op
  het ontmantelen van criminele groeperingen, dat er jaarlijks een
  plan van aanpak zal worden opgesteld, dat past binnen de landelijke
  prioriteitenstelling van de Vergadering van procureurs-generaal en
  dat er jaarlijks financile verantwoording zal worden afgelegd. Er
  staat niet in de convenanten hoe de teams moeten worden ingericht.
  Dat werd (en wordt) door de beide departementen gezien als een
  verantwoordelijkheid van de beheersdriehoek.

  Uit de evaluatie van het inrichten en het functioneren van de
  kernteams, verricht door het projectbureau Aanpak georganiseerde
  criminaliteit en neergelegd in het rapport Tot de Kern dat
  in september 1994 verscheen, bleek dat het kernteamconcept, zoals
  dat voor ogen stond, nergens was gerealiseerd. Naar aanleiding
  daarvan zijn er gesprekken tussen de beide politieministers en de
  verantwoordelijken voor een kernteam geweest met als onderwerp de
  omvang van het team, de personele bezetting en de
  onderzoeksprioriteitenstelling. De indruk bestaat dat het
  ministerie van Justitie meer invloed zou willen hebben op de
  feitelijke invulling en taakuitvoering van de kernteams. Kortom: de
  sturingsmogelijkheden zouden te beperkt zijn.

  Ook de onderzoeksprioriteitenstelling verloopt niet naar wens.
  Er was een structuur opgebouwd waarin de uit te voeren onderzoeken
  van beneden af worden aangegeven. De ressortelijke adviescommissie
  maakt een keuze, deze keuze wordt in het CBO vergeleken met de
  gegevens die de CRI heeft geleverd (in de inventarisatie criminele
  groeperingen) en met de gegevens uit de andere ressorten. Op deze
  wijze behoort de prioriteitenstelling van de door het kernteam te
  verrichten onderzoeken te worden vastgesteld. Tot dusver heeft dit
  nog niet echt zo gefunctioneerd. Het ministerie is voorstander van
  een meer centrale keuze van te onderzoeken zaken.

  De heer Rouvoet:
  Die afweging kan ik volgen. Had u het gevoel – u zat er
  vanuit het project natuurlijk toch heel dichtbij – dat u als
  departement greep had op de ontwikkeling en de opzet van die

  kernteams? Was u de regisseur, om het zo uit te drukken? Uit het
  projectplan klinkt op dat de georganiseerde criminaliteit op een
  andere manier aangepakt zou moeten worden, via
  kernteams.
  Had u daar greep op, nu het zo werd overgelaten aan het
  veld?
  De heer Van de Beek:
  In die zin dat wij heel goed de ontwikkelingen volgden.
  Wanneer ik, als projectleider, van mening was dat er te veel sprake
  was van vertraging of een ontwikkeling in gang werd gezet waarvan
  ik vond dat dit niet zo de bedoeling was, stelde ik dat aan de
  orde.
  De heer Rouvoet:
  Hoe kon u dat dan verbeteren? Hoe kon u ingrijpen?
  De heer Van de Beek:
  Ik greep niet in, ik stelde het aan de orde. Ik legde het
  voor, bijvoorbeeld aan de procureur-generaal-portefeuillehouder of
  aan het
  CBO dat daar dan een beslissing op had te nemen. Een
  andere mogelijkheid was om het aan de minister voor te leggen. U
  weet dat dit ook een keer is gebeurd en dat naar aanleiding daarvan
  door de beide bewindslieden gesprekken zijn gevoerd met de
  verantwoordelijke

  korpsbeheerders en hoofdofficieren.

  De heer Rouvoet:
  Geldt niet, mijnheer Van de Beek, dat u niet kn ingrijpen,
  omdat u geen beheersinstrumenten had? De invloed die je kunt
  aanwenden, loopt voor een belangrijk deel via middelen en geld en
  die zijn bij uitstek een zaak van het collega-departement van
  Binnenlandse Zaken.
  De heer Van de Beek:
  Ja, maar…
  De heer Rouvoet:
  Dat moet u niet leuk hebben gevonden, want u kon nu niet
  daadwerkelijk ingrijpen.
  De heer Van de Beek:
  Nee, er was een uitstekende samenwerking.(…)
  De voorzitter:
  En de landelijke keuze is toch niet gelukt, mijnheer Van de
  Beek? Dat blijkt toch uit de nota Tot de kern?
  De heer Van de Beek:
  Dat was het moment waarop wij wat kritiek hadden op de gang
  van zaken.
  De voorzitter:
  Nu, wat kritiek… Het is vrij fundamentele kritiek die u op
  dat moment heeft. In de herfst van vorig jaar, als ik het goed zeg
  uit mijn hoofd, maakt u de nota Tot de kern, en daarin levert u
  fundamentele kritiek.
  De heer Van de Beek:
  Een belangrijk uitgangspunt was de wens tot samenwerking van
  zowel openbaar ministerie als politie en departement, om het verder
  vorm te geven. Daarbinnen was er kritiek over het tempo en de wijze
  waarop het verder werd uitgewerkt en die kritiek is
  opgeschreven.
  De voorzitter:
  Maar de keuzen blijken toch nog steeds voor het grootste
  deel in de regio te worden gemaakt? U kunt daar, vanuit het
  departement, toch bijzonder weinig sturing aan geven?
  De heer Van de Beek:
  Het was niet zo dat het departement wilde gaan bepalen welke
  zaken…
  De voorzitter:
  Nee, maar toch wel in algemene zin, zo van: waar houdt u
  zich mee bezig, zijn dat inderdaad de zaken waarvan ook wij vinden
  dat ze op landelijk niveau moeten worden aangepakt?
  De heer Van de Beek:
  Ja, dat is waar.
  De voorzitter:
  En daar was u zeer ontevreden over?
  De heer Van de Beek:
  Ook dat is het geval. Noot

  9.6.3 Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken richt zich de laatste
  jaren op het bevorderen van integraal veiligheidsbeleid. Dit houdt
  mede in dat bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit
  niet alleen justitile inspanningen, maar ook gewapend bestuursrecht
  en bestuurlijke preventie geboden zijn.

  Methoden

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geen directe bemoeienis
  met het gebruik van opsporingsmethoden. De verantwoordelijkheid
  voor de rechtshandhaving ligt volgens betrokkenen volledig bij het
  ministerie van Justitie. Binnen het ministerie was lange tijd de
  veronderstelling dat het recherchewerk een prerogatief was van het
  ministerie van Justitie. Pas na de eerste incidenten werd beseft
  dat aan recherchemethoden ook aspecten van beheer, personeelszorg
  en ethiek kleven.

  De heer Koekkoek:
  Hoe ziet u als oud-minister van Binnenlandse Zaken de
  verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken – hij
  heeft toch te maken met de
  korpsbeheerders en hij is
  verantwoordelijk voor het grootste deel van de politiebegroting –
  voor opsporingsmethoden?
  De heer Van Thijn:
  Ik vind dat de minister van Binnenlandse Zaken vooral te
  waken heeft over de integriteit. De politie dient te functioneren
  onder het bevoegde gezag en in overeenstemming met de heersende
  regels. Het is met name de taak van de minister van Binnenlandse
  Zaken om op dat laatste ook toe te zien en een marginale toetsing
  uit te voeren. Het voortouw ligt hier natuurlijk volop bij de
  minister van Justitie.
  Noot
  De heer Koekkoek:
  Ik spreek u nu aan als minister van Binnenlandse Zaken en
  niet zozeer als vice-premier. Wat is de verantwoordelijkheid van de
  minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld bij de vraag of er
  een aparte
  criminele inlichtingendienst moet zijn in de
  regiokorpsen?
  De heer Dijkstal:
  Ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken samen met de
  minister van Justitie een verantwoordelijkheid heeft voor het
  politiebestel, de organisatie van de politie, zeg maar de
  Politiewet die er ligt en waarin je dit soort dingen zou moeten
  regelen als je iets anders wilt. Die dubbele verantwoordelijkheid
  is zo bij wet geregeld.
  De heer Koekkoek:
  U voelt zich daar medeverantwoordelijk voor?
  De heer Dijkstal:
  Jazeker.
  De heer Koekkoek:
  En ook voor de organisatie van de
  opsporingsmethoden?
  De heer Dijkstal:
  Ja, de organisatie van de politie, dus inclusief de CID’s
  die zijn opgezet, en inclusief de vraag wat die
  CID wel of
  niet mag. In die zin dus zeker.
  Noot

  De toelaatbaarheid en het gebruik van opsporingsmethoden vallen
  primair binnen de verantwoordelijkheid van de minister van
  Justitie. Indien echter het gebruik van opsporingsmethoden de
  werkverhoudingen in en tussen regiokorpsen benvloedt of indien
  daarbij de veiligheid van politiepersoneel in het geding is, draagt
  de minister van Binnenlandse Zaken daarvoor een
  mede-verantwoordelijkheid.

  De heer Koekkoek:
  Ik wilde nog met u spreken over uw verantwoordelijkheid als
  minister van Binnenlandse Zaken voor opsporingsmethoden. In
  hoeverre is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk
  voor de organisatie van opsporingsmethoden en voor
  criminele
  inlichtingendiensten die zich daarmee bezighouden? Hoe ziet u
  dat?
  De heer Dijkstal:
  Wij hebben het nu niet over de beleidsmatige kant van de
  zaak, want dat doe je met elkaar in het kabinet. Ik denk dat er
  vanuit Binnenlandse Zaken een aantal speciale invalshoeken zijn. In
  de eerste plaats is er het beheer op afstand. Wat dat precies is,
  weet ik nog niet helemaal met deze Politiewet. Het suggereert in
  ieder geval dat er aan de beheersmatige kant van de zaak een
  medeverantwoordelijkheid is van de minister van Binnenlandse
  Zaken.
  Noot

  Beheer op afstand vergt enerzijds zelfbeperking van de kant van het
  ministerie van Binnenlandse Zaken. Anderzijds is de
  mede-verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken op
  dit terrein, zoals gezegd, langzamerhand in toenemende mate in
  beeld gekomen. In de IRT-affaire was de minister van Binnenlandse
  Zaken op beslissende momenten nadrukkelijk aanwezig.

  Binnenlandse Zaken maakt zich wel zorgen over de rol van
  korpsbeheerders ten aanzien van de inzet van methoden. Het is
  onduidelijk wat de beheersbevoegdheid van de korpsbeheerder
  betekent voor de opsporing.
  Uit een interne notitie wordt duidelijk dat het ministerie van
  Binnenlandse Zaken vanuit de beheersverantwoordelijkheid van de
  korpsbeheerders wel degelijk een zekere verantwoordelijkheid voor
  de korpsbeheerders ziet.

  Binnenlandse Zaken en Justitie

  Op verschillende terreinen van de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit hebben de twee ministeries gedeelde of
  complementaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In veel
  gevallen zijn de ministers gehouden in overeenstemming dan wel in
  of na overleg met elkaar te handelen. Des te opvallender is het
  ontbreken van een gestructureerd overleg tussen de beide
  ministeries over de georganiseerde criminaliteit en de bijzondere
  opsporingsmethoden. Dit klemt temeer omdat de verdeling van
  bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de twee ministeries in
  de praktijk niet altijd even duidelijk is. Er is sprake van een
  constante discussie en soms zelfs strijd tussen Justitie en
  Binnenlandse Zaken over allerlei onderwerpen die de politie raken.
  Het onderwerp opsporingsmethoden is echter nauwelijks reden geweest
  voor discussie, laat staan strijd tussen beide departementen.

  De voorzitter:
  Waarom kan het (recht van de officier van justitie op inzage
  in CID-registers, red.) niet gewoon in de CID-regeling staan? Is
  Binnenlandse Zaken daar tegen geweest?
  De heer Patijn:
  Elke regeling is een resultante van een
  vechtpartij.
  De voorzitter:
  Dat vroeg ik niet.
  De heer Patijn:
  Wat de CID-regeling betreft, ben ik wel betrokken geweest
  bij de bepaling die ik net noemde en ook wel bij een andere
  bepaling. Het feitelijk overleg met Binnenlandse Zaken heb ik niet
  bijgewoond. Maar ik heb wel begrepen, dat er problemen waren die in
  overleg moesten worden opgelost. Dat leidt op een bepaalde manier
  tot compromissen.
  De voorzitter:
  Dus de formule over wat de CID-officier nu mag is het
  resultaat van een compromis met Binnenlandse Zaken?
  De heer Patijn:
  Ja, zij het dat ik niet ontevreden ben over het
  resultaat.
  Noot In de praktijk bestaat nogal eens
  het misverstand dat de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit het exclusieve domein van Justitie is. Niet voor
  niets adviseert de Recherche advies commissie de beide ministers
  over de meest doelmatige inrichting en werking van de
  recherchediensten van de politie en over de uitrusting van die
  diensten met apparatuur en technische hulpmiddelen. Binnenlandse
  Zaken en Justitie hebben beide via het beheer invloed op de
  kernteams. Justitie heeft het initiatief gehad bij de
  totstandkoming van de kernteams. Dit neemt niet weg dat
  Binnenlandse Zaken, als beheerder op afstand, betrokken is geweest
  bij het afsluiten van de convenanten, met inbegrip van de financile
  paragrafen. In de convenanten is de verplichting opgenomen voor de
  teams om jaarlijks een plan van aanpak te leveren en een verslag
  van werkzaamheden in te dienen. Voorts dient te worden
  gerapporteerd hoe de afspraken op beheersgebied zijn gerealiseerd.
  Binnenlandse Zaken beziet daarbij de rechtmatigheid en
  doelmatigheid van de bestede gelden.
  De voorzitter:
  Het is wl uw verantwoordelijkheid, zeker als u geld voor
  de
  kernteams betaalt. Als u bij de kernteams bent,
  spreekt u ook over opsporingsprioriteiten en -methoden. Dat hebben
  wij in de stukken gezien.
  De heer Dijkstal:
  De ministerile verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde ligt bij de minister van Justitie. Nu
  is het de vraag hoe de lijn ligt tussen de minister van Justitie,
  de PG, de hoofdofficier van justitie en de officier van justitie.
  Dat is een vraag die een rechtsstatelijk karakter heeft. Wij zijn
  altijd uitgegaan van een relatieve autonomie van het openbaar
  ministerie. Daarbij werd verondersteld dat in een specifiek geval
  niet de minister het doet. In de beleidsmatige kant is dat wl het
  geval. De vraag is of zo’n verhouding nog steeds voldoet. Parallel
  daaraan loopt de discussie over de reorganisatie van het openbaar
  ministerie, een mogelijk andere rol van de PG’s en alles wat
  daarmee annex is. Dat is een redelijk gecompliceerde materie. Ik
  voel mij op dit moment niet bevoegd, maar ik zou het ook niet juist
  vinden om er nu al te stellige uitspraken over te doen.
  De voorzitter:
  Maar u doet dat wel over allerlei andere punten, zoals
  de
  infiltratie en de opsporingsmethoden. U neemt geen blad
  voor de mond. Het is voor ons belangrijk om te weten of u er enig
  brood in ziet om zelf medeverantwoordelijk te worden voor de keuze
  van de prioriteiten van datgene wat wordt aangepakt in de zware
  georganiseerde criminaliteit dan wel of u zegt dat u dat verre van
  u houdt.
  De heer Dijkstal:
  Ik denk dat het er tussenin ligt. In beleidsmatige zin: ja.
  Ik wijs op de gegroeide praktijk in de afgelopen jaren, waarin
  bijvoorbeeld in overleg met de Kamer diezelfde Kamer zegt dat het
  tijd wordt dat de minister daar en daar iets aan gaat doen. Dan
  ontstaat er een politieke beleidsprioriteit, bijvoorbeeld vanuit de
  Kamer. Dan kan de minister zeggen dat de Kamer daar gelijk in heeft
  en dat hij dat zal proberen te doen. In die
  zin is het antwoord:
  ja. De vraag is echter tot hoe ver dat strekt. Ik vind het
  moeilijk om daar nu een klip en klaar antwoord op te geven.

  Noot

  9.6.4 Beoordeling

  De minister van Justitie draagt de politieke
  verantwoordelijkheid voor het aangeven van de kaders voor het
  gebruik van de door politie en justitie te hanteren
  opsporingsmethoden. Op het ministerie is de verantwoordelijkheid
  voor het hanteren van deze opsporingsmethoden aanvankelijk reactief
  opgevat, en – op de stafafdeling wetgeving na – niet zozeer
  normerend. Voor de discussie over opsporingsmethoden werd naar het
  OM verwezen. De heersende opvatting was dat de beoordeling over de
  toelaatbaarheid van opsporingsmethoden een zaak van het OM en de
  rechter is. Tenzij er duidelijke contra-indicaties waren, behoefde
  het ministerie niet op de hoogte te zijn van de inzet van bedoelde
  opsporingsmethoden in concrete zaken: de minister is geen
  super-opsporingsambtenaar.

  Om aan de ministerile verantwoordelijkheid inhoud te geven
  moet het departement signalen over dergelijke contra-indicaties
  ontvangen. Als de politieke verantwoordelijkheid in het geding kan
  komen, bijvoorbeeld bij het opzetten van een
  frontstore ten
  behoeve van een buitenlands onderzoek of bij het beschikbaar
  stellen van een zeer hoog bedrag aan tip-, toon- of voorkoopgeld,
  dient de minister op de hoogte te worden gesteld. De commissie
  constateert dat het
  ministerie van Justitie tot voor kort
  nauwelijks enige bemoeienis had en wilde hebben met de praktische
  toepassing van methoden van opsporing. Het ministerie achtte dit de
  verantwoordelijkheid van het OM. De commissie is van oordeel dat
  het
  ministerie van Justitie eerder de noodzaak tot normering
  van methoden en organisatie van opsporing had moeten onderkennen.
  Indien het
  ministerie van Justitie eerder normering van de
  methoden en nadere regeling van de organisatie van de opsporing had
  voorgesteld, waren waarschijnlijk veel problemen voorkomen. De
  politieke verantwoordelijkheid op centraal niveau voor de normering
  van de methoden en de organisatie van de opsporing ligt bij de
  minister, en niet bij het OM.

  Het ministerie had naar het oordeel van de commissie
  voldoende mogelijkheden de problematische situatie, die bleek bij
  de IRT-affaire, te onderkennen. Door de structuur van en de
  werkwijze op het departement drongen signalen vanuit het veld over
  problemen met methoden en organisatie van de opsporing in
  ontoereikende mate tot de verantwoordelijke bestuurders door. De
  commissie merkt hierbij op dat de ambtelijke top van het ministerie
  meermalen in gebreke is gebleven in haar communicatie met de
  politieke top. De commissie constateert dat het ministerie zich in
  het verleden vooral heeft bezig gehouden met de effectiviteit van
  de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In hoog tempo
  werden nota’s en vergaande wetsvoorstellen naar het parlement
  gezonden. De commissie is van oordeel dat het ministerie zich in
  zijn wetgevingsprogramma sterker had moeten richten op een meer
  algemene normering van de opsporing. Naar het oordeel van de
  commissie draagt de minister van Binnenlandse Zaken
  medeverantwoordelijkheid voor het bepalen van de kaders waarbinnen
  opsporingsmethoden worden toegepast. Daarbij tekent de commissie
  wel aan dat deze verantwoordelijkheid meer op afstand is dan de
  verantwoordelijkheid van het
  ministerie van Justitie.
  Belangrijker voor de inzet van opsporingsmethoden is de
  verantwoordelijkheid voor het beheer van de politie. Via deze
  beheersverantwoordelijkheid kan de nodige invloed worden
  uitgeoefend op de methoden die de politie ter beschikking
  staan.

  In verschillende gevallen loopt het overleg tussen de
  ministeries moeizaam en levert de tevredenheid van het ene
  ministerie over de resultaten van het overleg, ontevredenheid van
  het andere op.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken