• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 9.7 Tweede Kamer

  9.7 Tweede Kamer

  9.7.1 Bevindingen

  Onderzoek commissie

  De Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden heeft in haar
  rapport een tweetal vragen gesteld over de rol van het
  parlement.
  1.Wat is de rol geweest van de Commissie voor de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten met betrekking tot het toezicht op de
  opsporingsmethoden?2.Hoe moet de controle door het parlement op het
  gebruik van opsporingsmethoden vorm krijgen?

  In het vooronderzoek van de commissie is de rol van de Kamer
  beperkt onderwerp van onderzoek geweest. Om een antwoord op de
  vragen te kunnen geven heeft de commissie gemeend door middel van
  de openbare verhoren aandacht te moeten besteden aan de wijze
  waarop de Kamer, en in het bijzonder de Commissie voor

  de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de vaste Commissies voor
  justitie en de politie hun controlerende rol tot nu toe hebben
  uitgeoefend en adequaat zouden kunnen uitoefenen in de toekomst. De
  vaste Commissies voor Justitie en de politie hebben een groot
  aantal wetsvoorstellen en nota’s behandeld die direct of indirect
  het onderzoeksterrein van de enqutecommissie betreffen. Ook de
  vaste Commissies voor verkeer en waterstaat en voor het
  milieubeheer hebben een aantal wetsvoorstellen behandeld die een
  relatie hebben met het onderzoek van de commissie. Ter
  voorbereiding van de verhoren heeft de commissie de standpunten van
  de verschillende fracties over de volgende wetsvoorstellen en
  nota’s geinventariseerd: Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie
  politiebestel (21.847), de Politiewet 1993 (22.562), de nota De
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. Dreigingsbeeld en plan
  van aanpak (22.838), de Pluk ze-wet (21.504), de Herziening van het
  gerechtelijk vooronderzoek (23.251), het wetsvoorstel Opnemen van
  gesprekken met een technisch hulpmiddel (Direct afluisteren)
  (23.047), Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen (22.268) en
  Anonieme getuigen in strafvordering (22.483) van belang. Op basis
  van deze inventarisatie heeft zij enkele getuigen verhoord over de
  rol van het parlement.

  De heer Koekkoek :
  Vindt u, naar aanleiding hiervan, dat regering en parlement,
  dus ook de Tweede Kamer, te kort geschoten zijn in hun taak om
  tijdig goede wetgeving tot stand te brengen?
  De heer Corstens:
  Ja, wat betreft die methoden waarmee inbreuk wordt gemaakt
  op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de
  wetgever naar mijn gevoel te kort geschoten. Men heeft zich in het
  justitile en strafrechtelijke veld onvoldoende gerealiseerd wat in
  1983 de implicaties zijn geweest van het in Nederland codificeren
  van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat
  heeft men zich onvoldoende gerealiseerd. Ook toen die Grondwet tot
  stand kwam, is men zich daar eigenlijk nauwelijks bewust van
  geweest. Men heeft gezegd dat het een vaag recht is en men heeft
  zich niet gerealiseerd wat de consequenties voor het
  strafrechtelijke veld zouden kunnen zijn.
  Noot

  Georganiseerde criminaliteit en methoden

  De commissie constateert dat het parlement, en in het bijzonder
  de Tweede Kamer, de afgelopen jaren de nadruk heeft gelegd op de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Daarbij heeft de
  Kamer zich er niet altijd van vergewist met welke methoden de
  georganiseerde criminaliteit werd bestreden. De organisatie van de
  opsporing is slechts op onderdelen aan de orde geweest, zo blijkt
  uit de behandeling van de wetsvoorstellen en de Handelingen van de
  Tweede Kamer. De Richtlijn infiltratie 1991 en de CID-regeling zijn
  nooit door de Kamer besproken. Ook het instellen van de CID als
  zodanig is nooit besproken. Infiltratie in algemene zin is wel aan
  de orde geweest.

  De voorzitter:
  Is er vr het losbarsten van de IRT-affaire nooit gezegd: wij
  zouden dit toch eigenlijk in het totaal moeten inkaderen?
  Tegenwoordig zegt iedereen dat er wetgeving moet komen. Waarom zei
  men dat eerder niet? Is het allemaal alleen maar het gevolg van het
  exploderen van de IRT-affaire?
  De heer Wooldrik:
  Nee, dat beeld is onjuist. Er is in de gedachtenvorming op
  het departement wel degelijk gesproken over de wenselijkheid om de
  proactieve fase beter te regelen. Het eind van het elastiek van het
  Wetboek van Strafvordering kwam in zicht.
  De voorzitter:
  Waarom is het er nooit van gekomen?
  De heer Wooldrik:
  Het initiatief daartoe is in 1993 al genomen door de
  gezamenlijke nota van collega Van de Beek en Patijn, een van de
  raadsadviseurs van wetgeving. Deze nota is ook aan de minister
  voorgelegd. Het wordt tijd om dit te gaan regelen, zo luidde de
  boodschap. Dat gebeurde naar aanleiding van de discussie over het
  wetsvoorstel inzake
  direct afluisteren. Dat lag al bij de
  Kamer. Er moesten wijzigingen komen en toen zeiden wij: je kunt de
  proactieve fase wel voor
  direct afluisteren regelen, maar
  dat schip houdt het niet. Je zult de zaak moeten uitbreiden tot
  algemene wetgeving. Dat hebben wij aan de minister
  voorgelegd.
  De voorzitter:
  Wij willen graag weten waarom het wel op een stukje gebeurt
  – het gebruik van een proactieve
  telefoontap
  terwijl…
  De heer Wooldrik:
  Nee…
  De voorzitter:
  In het wetsvoorstel dat bij de Kamer kwam, wordt
  pro-activiteit ineens als begrip ingevoerd voor een
  stukje.
  De heer Wooldrik:
  Nee, naar aanleiding van die discussie hebben wij, wetgeving
  en beleid, aan de minister voorgelegd dat het tijd werd voor aan
  algehele regeling van de proactieve fase.
  De voorzitter:
  Wilde de minister dat niet?
  De heer Wooldrik:
  De minister wilde het wel, want hij zei ja op de nota. Dat
  gebeurde in juli 1993. Wij zijn nu twee jaar verder.
  De voorzitter:
  Waarom is niet een algemeen raamwerk neergezet?
  De heer Van de Beek:
  Bij het wetsvoorstel inzake direct afluisteren zie je
  aanvankelijk dat de proactieve fase

  wordt gentroduceerd, gericht op n misdrijf. In het antwoord zie
  je een verbreding. De proactieve fase – tegenwoordig spreken wij
  van voorbereidend opsporingsonderzoek – krijgt dan een veel bredere
  strekking. Binnen het kader van het Wetboek van Strafvordering is
  dat een nogal forse omwenteling. In juli 1993 hebben wij de
  minister voorgesteld om het breder op te zetten. Het antwoord was
  ja, met daarbij het wetsvoorstel inzake
  direct afluisteren
  om te bezien hoe de Kamer erop zou reageren. Toen het in maart
  1994 ook mondeling tijdens de behandeling in de commissie goed was
  gevallen, hebben wij het volgende voorstel aan de minister gedaan:
  nu wij proactief een ja krijgen van de Kamer, willen wij het in het
  Wetboek van Strafvordering onderbrengen. Gaat u er, omdat de
  koppeling is gemaakt naar het
  CID-subject, mee akkoord om
  ook op het terrein van de
  CID wetgeving voor te
  bereiden?
  De voorzitter:
  Waarom is niet gewoon eerder besloten om een raamwet te
  maken? In het wetsvoorstel dat naar de Kamer ging, komt het begrip
  proactieve fase opeens naar voren, maar alleen voor dit specifieke
  punt.
  De heer Van de Beek:
  Mijn poging is erop gericht om te duiden dat het veel breder
  is.
  De voorzitter:
  Het was niet veel breder.
  De heer Van de Beek:
  Aanvankelijk niet, maar in de memorie van antwoord staat een
  vrij uitvoerige toelichting. Er is een switch gemaakt.
  De voorzitter:
  Daarmee werd toch niet het totale begrip gentroduceerd, met
  een bijbehorende definitie? Dat gebeurde toch alleen voor het
  specifieke punt van het afluisteren? Mijn vraag is: hoe kan het nu
  dat op het departement, waar hierover blijkbaar al veel langer werd
  nagedacht, niet is gezegd dat er een algemene wet moest
  komen?
  De heer Van de Beek:
  Dat zeiden wij op het departement. Noot De
  Kamer heeft er niet op aangedrongen bij de ministers om haar
  inzicht te geven in de gebruikte methoden

  en de organisatie van de opsporing. Het feit dat de wetsvoorstellen
  op het gebied van de organisatie van de opsporing en
  wetsvoorstellen die raken aan gebruik van methoden werden in
  verschillende voorbereid. Verschillende woordvoerders van dezelfde
  partijen hebben een oordeel gegeven over de afzonderlijke
  wetsvoorstellen, Het bleek niet goed mogelijk het geheel van
  wetsvoorstellen om de implicaties voor de strafvordering als geheel
  te beoordelen.

  De Kamer heeft zich onvoldoende gerealiseerd hoe de
  bovengenoemde wetsvoorstellen met elkaar samenhangen. Aan de
  proactieve fase in het wetsvoorstel Direct afluisteren is slechts
  door enkele woordvoerders aandacht besteed. Het wetsvoorstel heeft
  niet geleid tot een meer fundamentele discussie in het parlement
  over de wenselijkheid van een dergelijke proactieve fase.

  De commissie heeft verschillende kamerleden verhoord die in de
  afgelopen jaren een rol speelden bij de wetgeving rond de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Uit de
  onderstaande citaten wordt duidelijk dat de kamerleden zich niet
  altijd bewust waren hoe methoden ter bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit door politie en justitie werden
  toegepast. Tevens blijkt dat de kamerleden zeer verschillend
  dachten over de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit
  in Nederland.

  De heer Koekkoek:
  Vond u meer bevoegdheden niet nodig voor de aanpak van de
  zware, georganiseerde criminaliteit?
  De heer Korthals:
  Op dat moment nog niet, om de doodeenvoudige reden dat ik
  altijd gevonden heb dat de politie niet voldoende gebruik maakte
  van de bevoegdheden die zij had.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer bent u ertoe bereid geworden, wel meer bevoegdheden
  aan de politie toe te staan?
  De heer Korthals:
  Het werd op een gegeven moment volstrekt duidelijk dat de
  politie zonder uitbreiding van de bevoegdheden niet ertegen op kon.
  Het was ook duidelijk dat de capaciteit onvoldoende zou worden
  uitgebreid. Hetzelfde gold voor het openbaar ministerie, dat wat
  archasch was in zijn organisatie. Dan krijg je vanzelf een
  ontwikkeling om ze via wetgeving meer bevoegdheden te geven. Ik had
  zelf altijd liever gezien dat je eerst vanuit de innerlijke kracht
  van politie en justitie zou opereren en niet direct zou denken aan
  uitbreiding van bevoegdheden.
  De voorzitter:
  Wist u nu wat politie en justitie in de praktijk
  deden?
  De heer Korthals:
  In de praktijk van de opsporing?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Korthals:
  Ik ben er natuurlijk niet daadwerkelijk getuige van geweest,
  maar in mijn vak van advocaat had ik wel enig idee gekregen van
  datgene wat de politie aan het doen was.
  De voorzitter:
  Wanneer hoorde u voor het eerst van het begrip proactieve
  fase?
  De heer Korthals:
  Het begrip als zodanig kwam pas eind jaren tachtig
  op.
  De voorzitter:
  Wist u wat de criminele inlichtingendienst
  was?
  De heer Korthals:
  Wij zijn op een gegeven moment op werkbezoeken bij de
  politie geweest. Daar werd ons ook

  zeer geheimzinnig duidelijk gemaakt wat de criminele
  inlichtingendienst van de politie deed. Bovendien wisten wij dat
  de werkgroep-Gonsalves bezig was om de criminele inlichtingendienst
  verder op te zetten.
  Noot
  De heer Vos:
  Mijnheer Wolffensperger, ik zou u willen vragen: Wat wist u
  van de opsporingsmethoden? U bepleit zelf dat opsporing gericht
  wordt op structuren die achter de strafbare feiten liggen. Wat wist
  u van de methoden die op dat moment gehanteerd werden?
  De heer Wolffensperger:
  Om te beginnen bij uw aanknopingspunt: Ik heb mij bij de
  behandeling van een aantal wetsvoorstellen – en het citaat dat u
  geeft, komt ongetwijfeld uit de behandeling van het wetsvoorstel
  inzake
  direct afluisteren
  De heer Vos:
  Ik heb dit citaat gehaald uit het nota-overleg over
  dreigingsbeeld en plan van aanpak.
  De heer Wolffensperger:
  Ik heb mij op het standpunt gesteld, namens mijn fractie,
  dat een samenleving bereid moet zijn om materieel en formeel
  strafrecht aan te passen aan de noden en de behoeften van deze
  tijd. Ik kan u straks, desgevraagd, aangeven waar voor mij de
  grenzen lagen, want die hebben een grote rol gespeeld. Maar bij dat
  aanpassen kwamen ook voortdurend de grondslagen van ons strafrecht
  ter sprake. Ik heb toen bij het onderwerp waarover u nu spreekt,
  gezegd dat zelfs grondslagen van het strafrecht geen
  onveranderlijke grootheden zijn waar nooit iets aan verschoven of
  veranderd zou kunnen worden. Dat speelde met name bij de proactieve
  fase waarover u nu spreekt, waarbij immers de grondslag van het
  Wetboek van strafvordering (er moet een dader zijn met een daarop
  gerichte opsporing) verlaten werd omdat – ik haal nu weer het
  wetsvoorstel

  direct afluisteren aan – er ook actie werd ondernomen waarbij
  niet de dader, maar de structuren waarover u spreekt,
  aanknopingspunt voor de actie waren.
  Ik heb toen gezegd dat zelfs de grondslagen van het strafrecht zich
  lenen om aan te passen aan de behoeften van deze tijd, mits dat
  maatschappelijk noodzakelijk is, mits dat bewust gebeurt -dus
  parlement en regering zich er bewust van zijn dat iets dat als
  grondslag in het Wetboek van strafvordering gold, ter discussie
  komt – en mits men dat zo minimaal mogelijk doet.

  De heer Vos:
  Maar was u zich bewust van wat er eigenlijk
  gebeurde?
  De heer Wolffensperger:
  Zonder enige twijfel. Noot
  De voorzitter:
  (…) Was u goed op de hoogte van opsporingsmethoden? Wist u
  wat er te koop was? Wist u wat er gebeurde? Had u weleens van
  een
  inkijkoperatie gehoord, voordat u en uw collega Van
  Kalsbeek daarover vragen stelden?
  De heer Stoffelen:
  Ik had daar eigenlijk nauwelijks van gehoord. Ik had wel
  gehoord van de neiging om de grenzen van de wet op te zoeken en die
  te overschrijden. Die vragen werden eigenlijk gesteld naar
  aanleiding van kranteberichten.
  De voorzitter:
  Kende u de activiteiten van de criminele
  inlichtingendienst?
  De heer Stoffelen:
  Eigenlijk nauwelijks. Wat ik mij kan herinneren, is dat op
  een gegeven moment de term proactief rechercheren aan de orde kwam.
  Ik hou absoluut niet van die term. Ik vind hem versluierend,
  verwarrend. Ik ben er tegen.
  Noot
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Van der Burg, ik wil eerst met u spreken over uw
  kennis en inzicht in het fenomeen georganiseerde criminaliteit. Een
  aantal wetsvoorstellen waar u al over sprak, zijn mede genspireerd
  door de dreiging van die georganiseerde criminaliteit. Dat blijkt
  althans onder meer uit de nota Georganiseerde criminaliteit:
  dreigingsbeeld en plan van aanpak. U heeft bij de behandeling van
  die nota op 23 maart 1993 aangegeven dat het belangrijk was dat de
  Kamer inzicht kreeg in de ingroei van de zware en georganiseerde
  criminaliteit, die uitsluitend en alleen gericht is op het
  economisch gewin. U heeft er toen bij gezegd dat dat inzicht in
  hoge mate ontbrak. Dat was, denk ik, een oordeel over de nota, maar
  het zei ook iets over uw eigen kennis van dat moment. Kunt u daar
  iets meer over vertellen?
  De heer Van der Burg:
  Ik wil eerst even vertellen dat de notitie – ik heb haar in
  het debat niet nota genoemd, maar notitie – tot stand is gekomen
  omdat bij de begroting van 1991 collega Krajenbrink namens de
  CDA-fractie een motie heeft ingediend die breed ondersteund is in
  de Kamer en waarin de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
  werd gevraagd om inzicht te geven in de georganiseerde
  criminaliteit. Over de opstelling van die motie-Krajenbrink is in
  de fractiecommissie voor Justitie gesproken.
  De voorzitter:
  Dat was, meen ik, de motie-Krajenbrink/Jurgens.
  De heer Van der Burg:
  Inderdaad. De toenmalige coalitie was blij met die motie,
  omdat wij daarmee breed het gevoelen van de Kamer tot uitdrukking
  konden brengen dat wij na een periode, waarin losse wetsvoorstellen
  gepresenteerd waren, dus zonder verband – die periode is al
  aangevangen onder de minister van Justitie Korthals Altes – een
  totaalbeeld wilden krijgen. Die notitie heeft zeer lang op zich
  laten wachten. Vervolgens is het probleem geweest dat bespreking
  van die notitie herhaaldelijk is uitgesteld, omdat er intussen een
  discussie was ontstaan over het inrichten van vijf of zes IRT’s.
  Toen ik uiteindelijk in maart het woord mocht voeren, was de
  reactie, ook op het ANP-nieuws, dat Van der Burg erg kritisch was
  over een notitie van het

  kabinet. Op mijn initiatief is er, voorafgaande aan de openbare
  behandeling, een besloten gedeelte geweest, waarbij ook de
  procureur-generaal Gonsalves, portefeuillehouder georganiseerde
  criminaliteit, aanwezig was. Zonder te treden in hetgeen in het
  besloten gedeelte is gezegd, kan ik wel zeggen…

  De voorzitter:
  Dat kunt u wel doen, hoor.
  De heer Van der Burg:
  Ik ben er echter niet veel wijzer van geworden.
  De voorzitter:
  Wat is daar dan gezegd?
  De heer Van der Burg:
  Daar is gevraagd of van BVD-zijde en CRI-zijde en van de
  zijde van de portefeuillehouder een andere inkleuring kon worden
  gegeven. Ik heb in het debat gezegd – dat is niet stenografisch
  weergegeven, maar analytisch – dat ik het een notitie vond vol met
  algemeenheden.
  De voorzitter:
  Dus ook de mededelingen van de CRI en de
  procureur-generaal stelden u niet tevreden door precisie?
  De heer Van der Burg:
  Helemaal niet. Ik kon dat ook merken bij mijn collega’s,
  want het was een groep, bestaande uit politie- en
  justitiespecialisten. Na dat eerste debat is de zaak eigenlijk niet
  afgerond, maar heeft een vervolg gekregen in januari 1994.
  De heer De Graaf:
  In februari.
  De heer Van der Burg:
  Ja. Dat was waarom ik het vol met algemeenheden vond. Mijn
  eigen wetenschap was gebaseerd op de informatie die wij zelf als
  CDA-fractiecommissies Justitie en Politie hadden vergaard in
  gesprekken met onze adviseurs.
  Noot

  Commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten

  De commissie heeft geconstateerd dat in de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten verschillende onderwerpen aan
  de orde werden gesteld die betrekking hadden op de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit. Het kabinet zocht een forum waar
  het naar zijn mening informatie kon geven zonder dat het risico
  bestond dat de informatie openbaar zou worden. Om die reden is
  bijvoorbeeld het geheime deel van de rapportage van de
  commissie-Wierenga aan die commissie voorgelegd.
  Noot

  De voorzitter:
  Is u weleens iets voorgeschoteld, waarvan u zei dat u het
  niet wilde behandelen, omdat het niet onder uw competentie
  viel?
  De heer Brinkman:
  In de tijd die ik heb meegemaakt, vanaf 1989, hebben wij een
  aantal malen gezegd dat iets niet tot onze competentie behoorde. De
  commissie heeft dit expliciet aangeduid tegenover de bewindslieden
  bij het hoofdonderwerp van de IRT-affaire. Daarnaast zijn er
  onderwerpen aan de orde geweest, waarbij wij tegen de betrokken
  bewindslieden hebben gezegd dat het goed was dat het besproken
  werd. De operationele kant daarvan moest geheim blijven, maar het
  was zaak om de beleidsmatige aspecten hetzij in de plenaire
  vergadering hetzij in een van de andere commissievergaderingen aan
  de orde te krijgen. (…)
  De heer Rabbae:
  Ik neem aan dat u niet hoefde te tekenen, wanneer u
  mondelinge informatie kreeg, want dat lijkt mij onmogelijk, maar
  dat is niet mijn vraag. Hebt u in de commissie vaak gesproken over
  de zware georganiseerde criminaliteit, en zo ja, hoe vaak?
  De heer Brinkman:
  Daarover is zeker een aantal keren gesproken. Ik herinner
  mij dat wij in de gesprekken met de plenaire Kamer, wanneer wij
  verslag deden van onze werkzaamheden, te horen kregen dat onze
  commissie actiever was dan zijn voorgangers. In mijn herinnering
  hebben wij zeker 6, 7 of 8 keer gesproken over de georganiseerde
  criminaliteit. Dat ging niet steeds over dezelfde groep, maar over
  aspecten van dat fenomeen.(…)
  De heer Rabbae:
  Als u met de minister van Binnenlandse Zaken de zware
  georganiseerde criminaliteit besprak, kon u dan altijd constateren
  dat dit gerelateerd was aan de staatsveiligheid?
  De heer Brinkman:
  Staatsveiligheid respectievelijk de betrekkingen met andere
  landen, voorzover zij een punt van overweging zouden kunnen vormen
  voor onze staatsveiligheid. Dat klinkt academisch en abstract, maar
  ik noem maar de verhouding tot de voormalige of huidige delen van
  het Koninkrijk. Dat betrof niet alleen onze staatsveiligheid, maar
  ook de positie van die landen.
  Noot

  Hiermee is de Kamer als geheel informatie onthouden die naar de
  mening van de commissie van wezenlijk belang is voor de beoordeling
  van de georganiseerde criminaliteit en de gebruikte methode. De
  commissie acht het onwenselijk dat de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten gebruikt wordt als de geheime
  commissie van de Kamer voorzover het onderwerpen betreft die niet
  direct met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van doen hebben.

  De heer Rabbae:
  U hebt niet de indruk dat het kabinet de commissie gebruikte
  als een soort klankbordgroep om een aantal zaken te bespreken; meer
  als een soort seniorenconvent dan als een commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten?
  De heer Brinkman:
  Nee, bepaald niet. Om te beginnen is er in ons parlementaire
  stelsel geen seniorenconvent. Anders dan een voorgesprek over
  Suriname dat is uitgemond in een officieel overleg met de commissie
  over een onderwerp dat tot de taak van de commissie hoorde, kan ik
  mij niets soortgelijks herinneren. Wij hebben systematisch
  afgehouden dat er zoiets zou moeten komen. Het kabinet dat er in de
  periode 1989-1994 was, heeft hier ook niet op aangedrongen.
  Bovendien spraken wij in de praktijk echt over de operationele
  gegevens, omdat het kabinet deze binnen bracht. Wij spraken over
  gewoonten en gebruiken. Ik zal er maar weer een voorbeeld van
  noemen. Als het ging over de positie van de inlichtingendienst in
  het buitenland, de kwestie Suriname en andere onderwerpen, kwamen
  er inderdaad operationele gegevens op tafel. Als het ging over de
  vraag of het beleidsmatig en juridisch door de beugel kon, werd dat
  steeds doorverwezen naar de betrokken commissie, meestal de
  commissie voor politie en justitie. In de verslagen van de openbare
  kamervergaderingen wordt regelmatig verwezen naar vergaderingen die
  de commissie voor politie en justitie hield, bijvoorbeeld als het
  ging om opsporingsmethodieken. Wij hebben ons dus niet bezig
  gehouden met de vraag of een bepaalde opsporingsmethodiek als
  zodanig juridisch door de beugel kon.
  Noot

  9.7.2 Beoordeling

  De commissie is van oordeel dat het parlement onvoldoende oog
  heeft gehad voor de samenhang tussen de vele wetsvoorstellen ter
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De Tweede Kamer
  heeft naar het oordeel van de commissie onvoldoende oog gehad voor
  de rechtsstatelijkheid van de opsporing. De proactieve fase is geen
  onderwerp geweest van een diepgaand debat tussen regering en
  parlement. Er was een constante druk vanuit kabinet, justitie en
  politie om tot wetgeving te komen die politie en justitie meer
  bevoegdheden gaven om de georganiseerde criminaliteit te kunnen
  bestrijden. Die druk is door de Kamer niet weerstaan. Integendeel,
  ook zij heeft aangedrongen op een krachtige bestrijding van deze
  vorm van criminaliteit. De commissie is van oordeel dat de Tweede
  Kamer bij haar wetgevende activiteiten meer aandacht had moeten
  besteden aan de normering van de opsporingsmethoden en het
  functioneren van de organisatie van de opsporing.

  De Tweede Kamer heeft de regering niet verzocht te komen met een
  beter kwalitatief beeld van de georganiseerde criminaliteit. De
  commissie constateert dat de kamer geen bijdrage heeft geleverd aan
  het ontstaan van een beter beeld van de georganiseerde
  criminaliteit.

  De commissie acht het onwenselijk dat in de toekomst in de
  Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderwerpen
  worden besproken die geen directe relatie hebben met de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De commissie meent dat indien
  de ministers de Kamer vertrouwelijk willen inlichten over
  opsporingsmethoden of georganiseerde criminaliteit zij dat moeten
  doen via het inlichten van de vaste commissie voor Justitie. De
  commissie acht het onwenselijk dat de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaat functioneren als de
  geheime commissie van de Kamer.


  vorige         inhoudsopgave en zoeken