• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – TEN GELEIDE

  TEN GELEIDE

  De parlementaire enqutecommissie opsporingsmethoden presenteert
  hierbij haar eindrapport Inzake opsporing.
  Het rapport beschrijft de georganiseerde criminaliteit, de
  opsporingsmethoden van justitie en politie en de organisatie van de
  opsporing in Nederland. Het is de neerslag van een jaar onderzoek.
  De conclusies en aanbevelingen van dit rapport geven een duidelijk
  antwoord op de hoofdvraag in deze enqute: wat er moet, wat er mag
  en wat er niet mag bij de opsporing en bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het is hoog tijd dat
  iedereen weet waar men aan toe is.

  Bij de opsporing en bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit blijkt te vaak gezondigd tegen de gulden regel: geen
  bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, geen verantwoordelijkheid
  zonder verantwoording. De normstelling is onvoldoende, in de
  organisatie is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en het
  openbaar ministerie heeft te weinig gezag over de politie. Daarom
  spreken wij van een crisis in de opsporing.
  De IRT-affaire
  heeft meer schade aangericht dan de commissie bij haar aantreden
  voor mogelijk hield. Om die schade te herstellen moesten de feiten
  boven water komen. Tonnen drugs zijn Nederland binnengekomen onder
  regie van politie en justitie. De CID-Kennemerland kon zich
  ontwikkelen tot een staatje in de staat. Belangrijker nog is vast
  te stellen waar de verantwoordelijkheden lagen en waarom de zaak zo
  lang heeft doorgeziekt. Op basis van dit rapport kan en moet de
  IRT-strijdbijl nu begraven worden om een nieuwe start te maken. De
  enqute was meer dan een IRT-enqute.

  Gezag en vertrouwen moeten worden hersteld. Er moet veel
  veranderen in regels, persoonlijke verhoudingen, gedragingen en
  opvattingen. De verhoren van de enqutecommissie hebben dat naar
  onze mening treffend aangetoond. De crisis in de opsporing gaat
  diep. Zij raakt de legitimiteit van de rechtshandhaving. Eenvoudige
  oplossingen zijn dus niet voorhanden. Nieuwe regels blijven papier
  zonder het bewustzijn dat rechtmatige, effectieve en verantwoorde
  opsporing in de democratische rechtsstaat voorwaarde is voor een
  verantwoorde bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

  De commissie vraagt de Kamer een oordeel over de aanbevelingen
  te geven.
  Wat moet er gebeuren?
  De wetgever moet betere normen stellen. Het parlement moet zijn
  taak als controleur en medewetgever zorgvuldiger uitoefenen.
  De rechter zal zich, mede op grond van betere normering, actiever
  met de controle op de opsporing bezig moeten houden. De
  rechter-commissaris krijgt daarin een belangrijker taak die hij ten
  volle zal moeten uitoefenen.

  Het openbaar ministerie moet het gezag over de opsporing
  volledig uitoefenen. De minister van Justitie draagt daarvoor de
  politieke verantwoordelijkheid, zonder uitzondering.
  De conclusies en aanbevelingen van dit rapport moeten volledig
  betrokken worden bij de reorganisatie van het openbaar ministerie.
  De juiste officier dient op de juiste plaats te zitten. De
  beheerders moeten hun beheersverantwoordelijkheid nemen. De politie
  moet weten dat zij in een democratische rechtsstaat nooit buiten
  het gezag en beheer van openbaar ministerie en bestuur kan werken.
  De soms diepe kloof tussen te afstandelijke gezagsdragers en de
  werkelijkheid van de rechtshandhaving dient te worden gedicht.

  De commissie beveelt geen nieuwe reorganisatie van het
  politiebestel aan. Maar ook de politie mag de conclusies en
  aanbevelingen van dit rapport niet laten passeren. Wat geldt voor
  het openbaar ministerie geldt voor de politie. De crisis in de
  opsporing is niet op te lossen zonder dat de politie beter gaat
  werken. De politiek verantwoordelijken moeten de oude en nieuwe
  generatie van leidinggevenden bij de politie
  doordringen van de noodzaak van samenwerking, vertrouwen en
  verantwoorde bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Goed
  rechercheren volgens de regels kan en moet synoniem zijn met
  effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

  De commissie is verantwoordelijk en staat in de schijnwerpers,
  maar commissieleden zijn nergens zonder staf. In twee personen, de
  griffier Nicolle Coenen en de secretaris Erwin Muller, wil de
  commissie de hele staf en de adviseurs danken voor hun fabelachtige
  inzet. Vermeld zij ook de warme gastvrijheid van de Eerste Kamer,
  waar de commissie meer dan een jaar gewerkt heeft.

  Namens de commissie,
  M. van Traa
  voorzitter


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken