• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 1.1 Voorgeschiedenis en instelling

  HOOFDSTUK 1 INLEIDING

  1.1 Voorgeschiedenis en instelling

  1.1.1 Instelling commissie

  Aan het einde van het kamerdebat van 7 april 1994 over de
  opheffing van het interregionaal rechercheteam ( IRT)
  Noord-Holland/Utrecht nam de Kamer de motie Dijkstal c.s. aan.
  Noot Deze motie bracht de wens tot uitdrukking om een
  parlementair onderzoek in te stellen naar de opsporingsmethoden die
  in Nederland gebruikt worden en de controle erop. Hier ligt het
  begin van het werk van de parlementaire enqute opsporingsmethoden.
  Het was duidelijk dat de Kamer, tegen de achtergrond van de
  IRT-affaire, beter genformeerd wilde zijn over dit onderwerp.

  De Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden werd op 1 juni
  1994 ingesteld door de vaste commissie voor Justitie om een
  voorstel terzake voor te bereiden. Noot Op 21 oktober
  1994 bracht zij haar rapport Opsporing gezocht uit met
  daarin de aanbeveling aan de Kamer om een parlementaire enqute over
  dit onderwerp te houden. Na het debat op 16 november van dat jaar
  werd daartoe door de Kamer besloten. Noot Op 6 december
  1994 stelde de voorzitter van de Kamer de enqutecommissie
  opsporingsmethoden in. Zij kent de volgende leden:
  Noot

  M. van Traa (voorzitter, PvdA)
  Th.C. de Graaf (vice-voorzitter, D66)
  A.K. Koekkoek (CDA)
  O.P.G. Vos (VVD)
  M. Rabbae (GroenLinks)
  A. Rouvoet (RPF)
  E.G. Aiking-Van Wageningen (AOV, thans Groep Nijpels)
  De enqutecommissie (verder genoemd de commissie) had de opdracht
  onderzoek te doen naar: -de aard, ernst en omvang van de zware,
  georganiseerde criminaliteit;-de feitelijke toepassing, de
  rechtmatigheid, het verantwoord zijn en de effectiviteit van de
  opsporingsmethoden;-de organisatie, het functioneren van en de
  controle op de opsporing.

  1.1.2 Vragen Opsporing gezocht

  Het rapport Opsporing gezocht van de Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden vormde de basis voor de beslissing
  van de Kamer tot instelling van de enqutecommissie. Noot
  Het primaire doel van het nadere onderzoek was het verkrijgen van
  informatie met het oog op het normeren van methoden die door
  politie, bijzondere opsporingsdiensten en justitie kunnen worden
  gehanteerd. De 77 vragen die de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden in haar rapport had vermeld, vormden de
  belangrijkste leidraad. De vragen van de werkgroep kunnen worden
  verdeeld in vragen waarop een feitelijk antwoord moet worden
  gezocht en vragen waarop een normerend antwoord noodzakelijk is. De
  commissie heeft in haar onderzoek beide proberen te
  beantwoorden.

  De commissie heeft er voor gekozen de bevindingen van het
  rapport Opsporing gezocht als uitgangspunten te hanteren
  voor nader en verder onderzoek. De werkgroep heeft een algemeen
  beeld geschetst van de problematiek. De commissie meende dat het
  noodzakelijk was te bezien in hoeverre dat algemene beeld
  bevestigd kon worden door nader systematisch onderzoek. De algemene
  bevindingen van de werkgroep zijn daarmee tevens onderwerp van
  onderzoek.
  De Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden kon niet aan alle
  onderwerpen evenveel aandacht besteden. De commissie heeft
  vastgesteld dat op enkele onderdelen nieuw en aanvullend onderzoek
  noodzakelijk was. Zo heeft de werkgroep bijvoorbeeld slechts in
  hoofdlijnen aandacht besteed aan de bijzondere opsporingsdiensten.
  De commissie besloot een meer diepgaand onderzoek naar deze
  diensten te doen. De aard en omvang van de zware, georganiseerde
  criminaliteit bleef voor de werkgroep onduidelijk. De commissie
  kwam tot de conclusie dat nieuw onderzoek noodzakelijk was om
  uitspraken te kunnen doen over deze thematiek.

  Hoewel het rapport Opsporing gezocht de basis vormde voor
  de opzet van het werk van de commissie, heeft de commissie vanaf
  het begin besloten het onderzoek naar de drie genoemde thema’s
  zodanig in te richten dat op systematische wijze de bevindingen van
  de werkgroep getoetst konden worden.

  1.1.3 Definities en indelingen

  Het rapport Opsporing gezocht geeft de volgende definitie
  van het begrip opsporingsmethode: Het verzamelen, registreren en
  verwerken van gegevens en informatie door overheidsorganisaties
  over (de voorbereiding van) crimineel handelen en criminele
  organisaties met het doel te komen tot vervolging danwel tot het
  voorkomen of beindigen van crimineel handelen of criminele
  organisaties.
  De werkgroep heeft gewerkt met deze brede
  definitie, die al het overheidshandelen dat ingezet wordt om
  crimineel handelen te bestrijden, wil omvatten. De commissie heeft
  ook met deze brede definitie gewerkt om alle verschillende
  verschijningsvormen van opsporingsmethoden zo goed mogelijk in
  kaart te brengen. De commissie verstaat onder crimineel handelen
  het plegen van strafbare feiten. Dit zegt echter niet alles over de
  vraag of het ook wenselijk is opsporing een zo ruim bereik te
  geven. Daarmee kunnen alle activiteiten van de overheid die gericht
  zijn op voorkomen of beindigen van crimineel handelen of criminele
  organisaties, zoals preventiebeleid of anti-corruptiemaatregelen,
  ook opsporingsmethoden genoemd gaan worden. Bij deze ruime
  omschrijving vervaagt het begrip opsporing teveel en dreigt de
  primaire doelstelling van opsporen: het ophelderen van strafbare
  feiten om te komen tot een strafrechtelijke sanctie, uit het oog te
  worden verloren. Noot Opsporen, als vorm van
  strafrechtelijk onderzoek, dient altijd dat primaire doel te
  hebben. Daartoe dienen bevoegdheden om bepaalde methoden te
  gebruiken. In het laatste hoofdstuk komt de commissie hierop terug.
  De hier gehanteerde definitie is dus niet de norm, maar de door de
  commissie onderzochte feitelijke situatie. Hoe worden deze methoden
  toegepast? Hoe worden ze georganiseerd en gecontroleerd?

  In het rapport Opsporing gezocht wordt een verschil
  gemaakt tussen de begrippen opsporingsmethode en opsporingsmiddel,
  als aanduiding van een concrete opsporingsactiviteit. In de
  praktijk blijkt dat onderscheid soms moeilijk te hanteren. Het gaat
  bijvoorbeeld bij het doorlaten van drugs om een aantal handelingen
  die niet altijd elk afzonderlijk als opsporingsmiddel zijn aan te
  merken, maar wel gezamenlijk een opsporingsmethode vormen.

  De volgende opsporingsmethoden, onderverdeeld in een aantal
  categorien, heeft de commissie onderzocht:

  I- Observatie

  • aftappen telecommunicatie (telefoon, fax, semafoon)
  • inzage computerbestanden
  • scannen mobiele telefoons en semafoons
  • afluisteren met technische hulpmiddelen zoals
   richtmicrofoons
  • observeren en volgen
  • gebruik plaatsbepalingsapparatuur
  • postvang (schending postgeheim)
  • fotograferen en het maken van video-opnames
  • inkijkoperaties

  II- Informanten

  – informanten
  – informant/tipgever Bij informanten is aandacht besteed aan:
  – gestuurde informanten

  • werving en registratie
  • beloning informanten
  • strafbare feiten door informanten
  • anonimiteit en bescherming
  • afspraken (deals) met criminelen
  • kroongetuigen
  • corruptiegevoeligheid

  III- Infiltratie

  • pseudo-koop, voorkoop en toonkoop
  • pseudo-verkoop
  • projectmatige infiltratie
  • gecontroleerde aflevering
  • doorlaten
  • frontstore

  Bij elke infiltratiemethode is de vraag wie infiltreert:

  • politie-infiltrant
  • criminele burgerinfiltrant
  • niet-criminele burgerinfiltrant

  IV- Informatie

  • informatie-inwinning bij derden
  • misdaadanalyse
  • fenomeenonderzoek
  • financieel rechercheren

  In de afzonderlijke hoofdstukken zullen omschrijvingen gegeven
  worden van de centrale begrippen. Definities blijken essentieel in
  dit onderzoek. Misverstanden waren veelal terug te voeren op
  verschillende definities van begrippen.

  De commissie heeft, in navolging van de werkgroep, niet alle
  opsporingsmethoden onderzocht. Zij heeft zich in de eerste plaats
  op opsporingsmethoden gericht, die ingezet worden ter bestrijding
  van de georganiseerde criminaliteit. Zo is bijvoorbeeld geen
  aandacht besteed aan het verhoor, de confrontatie en het
  sporenonderzoek zoals door de technische recherche en het
  gerechtelijk laboratorium worden verricht.

  1.1.4 Beoordelingsvragen

  De commissie heeft verschillende beoordelingsvragen gehanteerd
  teneinde haar oordeel over de opsporingsmethoden, de organisaties
  van en de controle op de opsporing te kunnen onderbouwen. Bij de
  beoordeling van de bevindingen stelde de commissie zich de volgende
  vragen: a Hebben de gebruikte methoden een wettelijke of
  jurisprudentile basis? Is het gebruik van de methode
  rechtmatig?

  b Zijn de bevoegdheden vastgelegd? Zijn de bevoegdheden
  duidelijk?
  c Zijn de gebruikte methoden controleerbaar? Is het gebruik van de
  methoden vastgelegd? d Is vooraf toestemming gegeven voor het
  gebruik van de methoden? Heeft controle achteraf plaatsgevonden op
  het gebruik van de methoden?

  e Zijn de gebruikte methoden, de toestemming vooraf en/of de
  controle achteraf openbaar? Is het gebruik van
  de methode geheel of gedeeltelijk geheim gehouden?
  f Zijn de gebruikte methoden verantwoord? In welke mate zijn de
  methoden subsidiair en proportioneel? In hoeverre zijn risico’s
  genomen door het gebruik van methoden?
  g Zijn de methoden effectief? In hoeverre heeft het gebruik van
  methoden bijgedragen aan het resultaat van de opsporing?
  h Functioneren de organisaties die een rol hebben in de opsporing
  effectief en efficint? i Hebben functionarissen hun
  verantwoordelijkheid genomen? Zijn bevoegdheden uitgeoefend? De
  commissie heeft deze beoordelingsvragen normatief geformuleerd
  teneinde tot een beoordeling te kunnen komen over de methoden en
  organisatie van de opsporing. Het gaat bij de beantwoording van
  deze vragen steeds om een oordeel van de commissie en niet om een
  beschrijving van feiten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken