• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 1.2 Procedure en werkwijze

  1.2 Procedure en werkwijze

  In bijlage 1 wordt uitgebreid ingegaan op de werkwijze van de
  commissie en de procedures waarlangs tot beslissingen is gekomen.
  In deze paragraaf zullen de hoofdlijnen van de gevolgde procedures
  en de werkwijze van de commissie aan de orde komen.

  1.2.1 Opzet onderzoek

  De commissie besloot een onderscheid te maken tussen interne
  onderzoeken en een extern onderzoek. Noot De interne
  onderzoeken vonden plaats door de commissie en haar staf. Het
  externe onderzoek werd onder verantwoordelijkheid van de commissie
  uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappers. De interne en
  externe onderzoeken zijn als bijlagen bij dit eindrapport van de
  commissie gevoegd.

  Georganiseerde criminaliteit

  De commissie heeft vier hoogleraren criminologie verzocht
  onderzoek te doen naar de aard en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Prof. dr C.J.C.F. Fijnaut
  (onderzoeksleider), prof. dr F. Bovenkerk, prof. dr G.J.N. Bruinsma
  en prof. dr H.G. van de Bunt hebben een uitgebreid onderzoek gedaan
  naar de navolgende onderwerpen:

  a georganiseerde criminaliteit door autochtone groepen;
  b georganiseerde criminaliteit door buitenlandse en allochtone
  groepen;
  c betrokkenheid van enkele branches bij de georganiseerde
  criminaliteit;
  d betrokkenheid van vrije beroepsgroepen (advocaten, notarissen en
  accountants) bij de georganiseerde criminaliteit;
  e fraude en witwassen;
  f georganiseerde criminaliteit in Amsterdam;
  g georganiseerde criminaliteit in Nijmegen, Arnhem en Enschede;
  h contra-strategien door criminele organisaties.
  In afzonderlijke rapportages is de onderzoeksgroep ingegaan op deze
  onderwerpen. De bevindingen van deze deelonderzoeken worden
  verwoord in aparte rapporten in de bijlagen 8 tot en met 11. Het
  onderzoek van de groep Fijnaut vond plaats onder
  verantwoordelijkheid van de commissie. Binnen die
  verantwoordelijkheid is het een onafhankelijk wetenschappelijk
  oordeel over de aard en omvang van de zware, georganiseerde
  criminaliteit. De commissie geeft in hoofdstuk 2 van dit rapport
  haar oordeel over de bevindingen van de onderzoeksgroep.

  Methoden

  De commissie heeft gekozen voor de volgende onderzoeken naar
  methoden en thema’s: a observatie;
  b informanten;
  c infiltratie;
  d andere wijzen van omgaan met informatie: zoals misdaadanalyse,
  financieel rechercheren en fenomeenonderzoek;
  e informatiehuishouding (opslag en verstrekking van gegevens) en
  bestuurlijke rechtshandhaving; f corruptiegevoeligheid van
  methoden;
  g internationale opsporing;
  h rechtsvergelijking (Belgi, Duitsland, Verenigd Koninkrijk,
  Verenigde Staten). Bij de onderzoeken observatie, informanten,
  infiltratie en andere wijzen van omgaan met informatie is steeds
  aandacht besteed aan de omschrijving van de methode, waarbij de
  verschillende verschijningsvormen aan de orde komen, de juridische
  grondslag (regelgeving en jurisprudentie), de feitelijke vormen
  waarin de methoden worden toegepast, de sturing en controle van de
  methoden en de verslaglegging van de inzet van de methoden.

  Naast deze studies heeft de commissie besloten dat het wenselijk
  en noodzakelijk was nader en diepgaander onderzoek te doen naar
  enkele bijzondere gevallen. In Nederland hebben zich enkele grote
  strafzaken voorgedaan die een beeld geven van het functioneren van
  politie en justitie bij de inzet van opsporingsmethoden. De
  commissie heeft gekeken naar de zaak Charles Z., de zaak Henk R.,
  de Ramola-zaak, de Laundry-zaak, het Copa-onderzoek, de AH
  Oosterbeek-zaak, het Export-onderzoek in Twente en het TCR
  /TCA-onderzoek. De casusbeschrijvingen zijn hoofdzakelijk gestoeld
  op de stukken die ter terechtzitting door het openbaar ministerie
  zijn gepresenteerd en de uitspraken van rechtbank, gerechtshof en
  Hoge Raad, aangevuld met informatie uit de openbare verhoren van
  zowel bij deze zaken betrokken leden van het politieel
  onderzoeksteam als de zittende en staande magistratuur. Verder
  komen de Delta-methode, het Beveronderzoek , het functioneren van
  de CID Kennemerland en de CID Gooi en Vechtstreek in een apart
  hoofdstuk aan de orde. In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 geeft de
  commissie haar bevindingen over deze casus.

  Organisaties

  De commissie en haar staf hebben onderzoek gedaan naar
  verschillende organisaties die een rol spelen bij de opsporing.
  Daarbij stonden verschillende vragen centraal. Welke
  opsporingsmethoden worden op welke wijze door deze organisaties
  gebruikt? Hoe is de interne organisatie vormgegeven? Hoe zijn de
  leden van de organisatie opgeleid? Met welke organisaties wordt
  samengewerkt bij de opsporing? Wie bepaalt of en hoe de
  opsporingsmethoden worden ingezet? Hoe vindt de controle op de
  inzet van de opsporingsmethoden plaats? Het antwoord op deze vragen
  moet bijdragen aan het antwoord op de vraag naar rechtmatigheid,
  effectiviteit en verantwoord zijn van de gebruikte
  opsporingsmethoden.

  De volgende organisaties zijn onderwerp van onderzoek
  geweest:
  a criminele inlichtingendiensten;
  b tactische recherche en ondersteunende diensten (observatieteams,
  arrestatieteams, secties technische ondersteuning, Dienst
  technische operationele ondersteuning van het Korps landelijke
  politiediensten, politile infiltratieteams en bureaus financile
  ondersteuning);

  c kernteams, inclusief het landelijk rechercheteam;
  d bijzondere opsporingsdiensten (Fiscale inlichtingen- en
  opsporingsdienst, Algemene inspectiedienst, Economische
  controledienst, Dienst recherchezaken, Milieubijstandsteam);
  e Binnenlandse veiligheidsdienst en de politieke ofwel regionale
  inlichtingendiensten; f Koninklijke marechaussee op Schiphol en de
  Rijksrecherche;
  g openbaar ministerie;
  h rechters-commissarissen;
  i korpsbeheerders en burgemeesters;
  j ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken.
  In algemene zin is aandacht besteed aan de advocatuur, de
  zittingsrechters, de Tweede Kamer en de particuliere
  recherchebureaus.

  1.2.2 De staf

  De commissie kon beschikken over een uitgebreide staf.
  Noot De leiding van de staf, de cordinatie van het
  onderzoek, van de interviews, voorgesprekken en verhoren en de
  redactie van de rapporten waren in handen van mr N.J.P. Coenen,
  griffier van de enqutecommissie (plaatsvervangend griffier Tweede
  Kamer) en mr dr E.R. Muller, inhoudelijk secretaris en
  onderzoekscordinator van de enqutecommissie (Crisis Onderzoek Team,
  Vakgroep Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus
  Universiteit Rotterdam).
  De deelonderzoeken van de commissie werden geleid en geredigeerd
  door prof. mr Y. Buruma, Vakgroep Strafrecht en Strafprocesrecht,
  Katholieke Universiteit Nijmegen; mr J. Mooijen, officier van
  justitie te Den Haag; J. Schipper, commissaris van politie
  Haaglanden; mr P.C. Vegter, rechter-commissaris te Arnhem en mr
  P.G. Wiewel, Vakgroep Strafrecht en Strafprocesrecht, Universiteit
  van Amsterdam. Zij hadden tevens een rol in de voorbereiding van de
  voorgesprekken en de verhoren.

  De verschillende deelonderzoeken van de commissie werden
  uitgevoerd en geschreven door de volgende onderzoekers: dr M. den
  Boer, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en
  Rechtshandhaving, Rijksuniversiteit Leiden; mr D. Ph. van
  Boetzelaer, substituut officier van justitie Den Haag; mr G.P.M.
  Grootscholten, strafrechtjuriste; drs M.L.M. Hertogh, Studiecentrum
  Recht en Beleid, Rijksuniversiteit Leiden; J. Klijnsmit, inspecteur
  van politie Rotterdam-Rijnmond; drs A.G. Roubos, bestuurskundige;
  drs A. van Schaardenburgh, Vakgroep Arbeids- en
  Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam; drs P.H. van
  Toorn, afgestudeerd Europese Studies en bestuurskundige; A.J.
  Wolfs, doctoraal student bestuurskunde en strafrecht
  Rijksuniversiteit Leiden; mr D. Nava, assistent-griffier. Een deel
  van de onderzoekers heeft meegewerkt aan de voorbereiding van
  voorgesprekken en verhoren.

  De commissie werd ondersteund door A.W. de Kool, documentalist;
  M. Leeflang, documentalist; P. Hercules, medewerker secretariaat;
  L. Peters, medewerker secretariaat; K. Rangoe, bode en S. van
  Wageningen, bode. De commissie heeft veelvuldig gebruik gemaakt van
  de adviezen van beide inhoudelijke adviseurs: prof. dr U.
  Rosenthal, Crisis Onderzoek Team, Vakgroep Bestuurskunde,
  Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam en prof.
  mr G. Knigge, Vakgroep Strafrecht en Strafprocesrecht,
  Rijksuniversiteit Groningen. Door de combinatie van de
  verschillende disciplines van de stafleden kon optimaal gebruik
  gemaakt worden van een ieders kennis en kunde. Elk van de stafleden
  heeft een veiligheidsonderzoek ondergaan en heeft een
  geheimhoudingsplicht getekend.

  De commissie en haar staf hebben tijdens het onderzoek gebruik
  kunnen maken van de ruimten van de Eerste Kamer. De commissie is de
  Eerste Kamer zeer erkentelijk dat zij deze ruimten en ondersteuning
  ter beschikking heeft gesteld. Zij heeft zich thuis gevoeld in de
  beschermde omgeving van de Eerste Kamer. De stenografische dienst
  heeft woordelijke verslagen gemaakt van alle gesprekken en
  verhoren. Daarnaast heeft zij enkele interviews, die op band zijn
  opgenomen, woordelijk uitgewerkt. De commissie heeft het zeer op
  prijs gesteld dat de stenografische dienst te allen tijde bereid
  was tot het snel vervaardigen van verslagen van de vele gesprekken
  van de commissie.

  1.2.3 Afspraken ministers

  Vanaf de aanvang van het onderzoek was duidelijk dat recht
  gedaan moest worden aan zowel de noodzaak van bescherming van
  gevoelige informatie als de rechten en bevoegdheden van de
  enqutecommissie. Daartoe heeft de commissie afspraken gemaakt met
  de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.
  Noot In het kader van deze afspraken zijn de voorzitter
  en de vice-voorzitter van de commissie uitgebreid op de hoogte
  gehouden van de bevindingen van het rijksrechercheteam dat een
  onderzoek doet naar de gebeurtenissen bij de CID-Kennemerland, het
  zogenaamde Fortteam. Dit team, onder leiding van de
  advocaten-generaal mr S. Zwerwer en mr P.H.A.J. Cremers en de
  commissaris van politie, toegevoegd aan de procureur-generaal te
  ‘s-Hertogenbosch mr D. Pijl, is de commissie bij haar werk zeer
  behulpzaam geweest. De commissie heeft zich verplicht criminele
  inlichtingen, waaronder gegevens uit CID-registers, vertrouwelijk
  te behandelen om geen afbreuk te doen aan de belangen van opsporing
  van strafbare feiten en privacy. Indien de commissie gegevens wilde
  hebben die volgens de verstrekker herleidbaar waren tot de persoon
  van een informant of volgens de verstrekker tot levensbedreigende
  situaties aanleiding kan geven, kon de ambtenaar de gegevens
  anonimiseren en/of coderen zodat zij niet meer herleidbaar waren
  tot de bron van de criminele inlichtingen. Vervolgens konden de
  gegevens worden voorgelegd aan de officieren van justitie mr M. van
  Erve en mr A. van der Kerk die onderzochten of de anonimisering
  en/of codering in overeenstemming was met de afspraken. Deze
  procedure is verschillende malen gevolgd bij gegevens afkomstig van
  de criminele inlichtingendiensten en van de centrale
  toetsingscommissie van het openbaar ministerie. De commissie, in de
  persoon van haar voorzitter of bij diens ontstentenis de
  vice-voorzitter, kon alle gegevens die ter kennis kwamen van de
  commissie, haar medewerkers of de onderzoeksgroep Fijnaut,
  verifiren door kennisname van niet-geanonimiseerde en/of
  niet-gecodeerde gegevens. Bij de stukken waarbij sprake was van
  anonimisering en/of codering is regelmatig geverifieerd door de
  voorzitter of de vice-voorzitter wat de werkelijke gegevens waren.
  In een enkel geval leidde dat tot wijziging van de anonimisering.
  De commissie heeft pas na langdurig overleg inzage gekregen in de
  complete geheime bijlagen bij de rapportage van de
  commissie-Wierenga. De geheime bijlagen bestaan uit een
  aanbiedingsbrief, delen van processen-verbaal van de gesprekken van
  de commissie-Wierenga met getuigen, en twee processen-verbaal van
  commissaris van politie te Rotterdam H.A. Jansen. Pas tijdens de
  verhoren bleek de commissie dat er
  sprake was van een inhoudelijke aanbiedingsbrief, met daarin
  belangrijke conclusies over de methode van het IRT
  Noord-Holland/Utrecht. Eerder had de commissie deze
  aanbiedingsbrief niet ter inzage gekregen van het ministerie van
  Justitie. Volgens de minister van Justitie was dit slechts te
  wijten aan een misverstand. Op 20 oktober 1995 kreeg de commissie
  de beschikking over de aanbiedingsbrief en de processen-verbaal van
  Jansen. De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken
  weigerden de geheime delen van de processen-verbaal van de getuigen
  van de commissie- Wierenga aan de commissie ter beschikking te
  stellen. Tien getuigen maakten bezwaar dat de commissie de
  beschikking kreeg over de geheime delen van hun processen-verbaal.
  Na intensieve gesprekken tussen de commissie en het kabinet is op
  10 november 1995 afgesproken dat de commissie de beschikking krijgt
  over alle delen van de geheime bijlagen. Indien geciteerd wordt uit
  proces-verbaal van verhoren van getuigen die daartegen bezwaar
  hebben, wordt in overleg getreden met de minister van Binnenlandse
  Zaken. Noot Hiermee werd voorkomen dat de commissie een
  oordeel aan de Kamer zou moeten vragen of het belang van de staat
  door de ministers zou kunnen worden ingeroepen. De commissie heeft,
  door te kunnen beschikken over de geheime bijlagen, een oordeel
  kunnen geven over de complete bevindingen van de
  commissie-Wierenga, in het licht van haar eigen onderzoek over de
  zogenaamde Delta-methode, die een bijzondere opsporingsmethode bij
  uitstek bleek te zijn. De commissie meent dat deze afspraken hebben
  bijgedragen aan de mogelijkheden van de enqutecommissie om
  verantwoord onderzoek te doen. Nadat in het begin de nodige
  verwarring was opgetreden, kon de commissie lopende het onderzoek
  beschikken over alle door haar gewenste gegevens. De rechten en
  bevoegdheden van de commissie zijn door de afspraken niet tekort
  gedaan.

  1.2.4 Uitvoering onderzoek

  De commissie heeft zeer veel documenten verzameld. In bijlage 1
  is een lijst opgenomen van de documenten waarover de commissie kon
  beschikken. Indien een verstrekker een document als vertrouwelijk
  bestempelde, werd door de commissie daar als zodanig mee omgegaan.
  Dat neemt niet weg dat de commissie besloot in het belang van een
  verantwoorde rapportage in enkele gevallen over te gaan tot
  openbaarmaking van gedeelten van bepaalde documenten die eerder als
  vertrouwelijk waren bestempeld. Noot In de periode
  januari tot en met mei 1995 heeft de commissie zich gericht op het
  verzamelen en bestuderen van documenten en het interviewen van
  betrokken personen. In totaal zijn met name door de stafleden ruim
  driehonderd personen genterviewd. In bijlage 1 is een lijst
  opgenomen van de genterviewde personen. De genterviewden werd
  toegezegd dat de informatie vertrouwelijk zou worden behandeld en
  dat niet rechtstreeks zou worden geciteerd uit de gesprekken dan
  met toestemming van de betrokkene. Leden van de commissie en de
  staf hebben vele personen en organisaties bezocht in binnen- en
  buitenland. Op deze manier heeft de commissie getracht zich een
  beeld te vormen van de feitelijke opsporing. Enkele leden van de
  commissie en de staf zijn op bezoek geweest bij politie- en
  justitiefunctionarissen in Belgi en Engeland.

  De documentenanalyse en de gesprekken resulteerden in een lijst
  van voorlopige bevindingen, die als basis diende voor het verdere
  vervolg van het onderzoek en de selectie van de personen die de
  commissie zou willen horen. Hieraan werd tevens een discussie
  gekoppeld over de normering van methoden en organisatie. In de
  maanden juni 1995 tot januari 1996 werden 128 gesprekken gevoerd
  door de commissie. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met deze
  gesprekken. Deze gesprekken dienden een tweeledig doel. In de
  eerste plaats was het de bedoeling nadere gegevens van een bepaald
  persoon te verkrijgen over het onderwerp van de enqute. In de
  tweede plaats werden de gesprekken gebruikt als een selectiemiddel
  voor de te verhoren personen. Enkele gesprekken volgend op de
  verhoren dienden om vragen die waren ontstaan naar aanleiding van
  de verhoren te kunnen beantwoorden. De gesprekken vonden alle
  plaats in het gebouw van de Eerste Kamer. Van elk gesprek werd een
  stenografisch verslag gemaakt dat de genterviewde werd voorgelegd.
  Deze verslagen worden niet openbaar gemaakt. Zij dienden ter
  ondersteuning van de openbare verhoren en zijn gebruikt als
  achtergrondinformatie bij het opstellen van de rapporten.

  Medio 1995 werden door de staf en de externe onderzoeksgroep de
  verschillende deelonderzoeken verder uitgewerkt. Daarmee werd
  bereikt dat eind augustus van alle deelonderzoeken een
  concept-rapportage beschikbaar was. Deze concept-rapportages
  alsmede de voorgesprekken vormden de basis voor een lijst van
  bevindingen.

  1.2.5 Openbare verhoren

  Het openbaar verhoren van getuigen is een essentieel onderdeel
  van een parlementaire enqute. Alle getuigen zijn door de commissie
  onder ede gesteld. De verhoren dienden vijf doelen. In de eerste
  plaats de waarheidsvinding. In de tweede plaats werd zo kennis
  genomen van de opvattingen van getuigen. Ten derde
  werden onduidelijkheden opgehelderd die uit de verschillende
  deelonderzoeken naar voren waren gekomen. In de vierde plaats
  verkreeg de commissie op deze wijze een openbare bevestiging van
  haar bevindingen. Tenslotte werd het publiek inzicht gegeven in de
  praktijk van opsporing en criminaliteitsbestrijding. De verhoren
  hadden tevens een publieke verantwoordingsfunctie. De commissie
  heeft zich terdege gerealiseerd dat de openbare verhoren bepalend
  zijn voor de meningsvorming over de enqute.

  Om deze verschillende doelen zo goed mogelijk te verwezenlijken
  heeft de commissie gekozen voor een weloverwogen opbouw van de
  openbare verhoren. In de eerste verhoren werd een beeld gegeven van
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland door de vier
  hoogleraren en enkele functionarissen uit de praktijk van politie
  en justitie. Vervolgens gaven getuigen inzicht in algemene aspecten
  van de verschillende methoden en organisaties van opsporing. Daarna
  werd expliciet aandacht besteed aan een aantal casus: de
  Delta-methode, het vervolg van de Delta-methode (CID Kennemerland,
  Gooi en Vechtstreek, Beveronderzoek), de zaak Charles Z., de zaak
  Henk R., de zaak AH Oosterbeek, de Laundry-zaak, de Ramola-zaak, de
  TCR/TCA-zaak, de infiltratiezaak Twente en de Copa-zaak. De
  verhoren eindigden met getuigen die politieel, justitieel,
  bestuurlijk en politiek verantwoordelijk zijn voor de sturing en
  controle van de opsporing en zodoende deze aspecten konden
  verduidelijken. De commissie heeft met de keuze van de te horen
  personen veel aandacht besteed aan gerezen moeilijkheden bij de
  opsporing. Deze aandacht was noodzakelijk om de feiten in de
  organisatie beter te begrijpen en een goed oordeel ten behoeve van
  de toekomst van de opsporing te kunnen vormen. De voorgesprekken,
  de concept-rapportages en de lijst van bevindingen vormden de basis
  waarop besloten werd welke personen zouden worden verhoord. De
  commissie besloot dat telkens een week voordat verhoren
  plaatsvonden bekend zou worden gemaakt wie er die week zou worden
  verhoord. Daarmee was het voor de commissie mogelijk in te spelen
  op ontwikkelingen tijdens de verhoren. De oorspronkelijke lijst is
  daardoor sterk gewijzigd.

  De commissie heeft 93 openbare verhoren gehouden in tien weken.
  In totaal zijn 88 personen in het openbaar verhoord. Een aantal
  personen is verzocht terug te komen voor een tweede verhoor. Voor
  de eerste keer werden de openbare verhoren van een enqutecommissie
  rechtstreeks uitgezonden op televisie. De NOS heeft daartoe zelf
  het besluit genomen, waarmee de commissie heeft ingestemd.
  Ongetwijfeld heeft de enqute door deze rechtstreekse uitzendingen
  een extra dimensie gekregen. De commissie erkent dat de
  rechtstreekse uitzending voor sommige getuigen moeilijk kan zijn,
  maar voor het werk van de commissie zijn deze integrale
  live-uitzendingen positief geweest. Op deze manier was voor een
  ieder zichtbaar hoe in het openbaar verantwoording werd afgelegd
  voor en door de commissie.

  Bij de verhoren van enkele getuigen zijn specifieke
  veiligheidsmaatregelen getroffen (vermommingen, begeleid
  binnenkomen en vertrekken, specifieke camera-opstelling, verbod op
  inzoomen, en filmen en fotograferen op de rug). Over deze
  veiligheidsmaatregelen vond steeds overleg plaats tussen de
  betrokken getuige, de betrokken minister en de commissie. Het
  verhoor van getuige Karstens Noot op 25 september 1995
  kon geen doorgang vinden toen de commissie op het allerlaatste
  moment werd geconfronteerd met voorwaarden van de minister van
  Justitie waarvan de commissie niet eerder in kennis was gesteld.
  Aangezien geen tijd meer was om tot nader overleg te komen, besloot
  de commissie zich er officieel van te vergewissen of getuige
  Karstens aanwezig was. Nadat de voorzitter de getuige had
  opgeroepen, bleek hij niet te verschijnen. Daarop was overleg met
  de minister van Justitie noodzakelijk. Dit overleg resulteerde in
  nadere afspraken over de voorwaarden waaronder personen zouden
  kunnen verschijnen in de openbare verhoren. Karstens is alsnog
  verhoord, zij het vermomd, op 2 oktober 1995.

  Er hebben geen besloten verhoren onder ede plaats gevonden. De
  commissie was van mening dat de meerwaarde van een besloten verhoor
  voor haar werkzaamheden gering zou zijn. Het is, gezien de Wet op
  de Parlementaire Enqute, niet mogelijk een besloten verhoor
  rechtstreeks te gebruiken in een openbare rapportage. De commissie
  besloot geen geheime rapportage te schrijven om te voorkmen dat het
  openbare politieke debat slechts over een deel van de bevindingen
  zou kunnen gaan. Zij werd hierin gesterkt door de verwikkelingen
  rond de geheime bijlagen van de commissie-Wierenga.

  Enkele getuigen bleken vanwege hun gezondheidstoestand niet in
  staat verhoord te worden door de commissie. Noot De
  commissie heeft zich vergewist van de onmogelijkheid van een
  verhoor. Getuige Kuitert Noot gaf persoonlijke redenen
  op om niet in het openbaar verhoord te kunnen worden. Op basis van
  schriftelijke vragen van de commissie heeft de getuige een
  ondertekend proces-verbaal gemaakt met de antwoorden op de vragen
  van de commissie. Dit proces-verbaal is opgenomen in bijlage 1.

  De commissie constateert dat de Wet op de Parlementaire Enqute
  geen ruimte laat voor het uitbrengen van een openbaar verslag van
  een besloten verhoor. Zij heeft, in tegenstelling tot vorige
  enqutecommissies, van die regel niet willen afwijken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken