• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Gezag en toezicht op de opsporing

  6.5 Gezag en toezicht op de opsporing

  6.5.1 Openbaar ministerie
  6.5.2 Openbaar ministerie landelijk
  6.5.3 Rechters-commissarissen
  6.5.4 Ministeries en korpsbeheerders
  6.5.5 Parlement
  6.6 Bijzondere bevindingen

  6.5.1 Openbaar ministerie

  Politie-openbaar ministerie

  De contacten tussen de politie en het openbaar ministerie met
  betrekking tot de inzet van opsporingsmethoden zijn
  geïntensiveerd. Het overleg tussen politie en openbaar
  ministerie vindt veelvuldig plaats. Het ,openbaar ministerie
  probeert feitelijk sturing en controle op de opsporing te
  realiseren. Politiefunctionarissen vragen eerder dan in het
  verleden de officier van justitie om advies of een beslissing. In
  de meeste onderzochte regio’s is sprake van een betere relatie
  tussen openbaar ministerie en politie.

  Versterkt gezag

  Het openbaar ministerie is er sinds de parlementaire
  enquête opsporingsmethoden diep van doordrongen dat men het
  gezag over de politie diende te hernemen. Bij zaaksofficieren is
  dat het meest merkbaar. Vrijwel zonder uitzondering zijn
  zaaksofficieren zeer betrokken op het recherchewerk. Over zaken en
  de beslissingen die tijdens het onderzoek moeten worden genomen is
  veel en intensief contact. Soms wordt gevreesd dat de zaaksofficier
  te veel op de stoel van de chef van het rechercheteam gaat zitten.
  Ook CID-officieren oefenen hun gezag intensiever uit dan voorheen,
  al zijn hier grotere verschillen tussen de arrondissementen. Er
  zijn CID-officieren die al,«hun» informanten bij
  codenaam kennen, er zijn ook CID-officieren die de standaardbevelen
  laten afhandelen door een parket-secretaris. De meeste
  CID-officieren van justitie proberen intensief het werk van de
  runners en coördinatoren te sturen en te controleren. Niet
  iedere CID-officier is op de hoogte van alle informanten en hun
  werkzaamheden. De precieze activiteiten van informanten blijven het
  werkterrein van de runners. De controle is echter – in vergelijking
  met de periode voor de enquête opsporingsmethoden – over het
  algemeen sterk verbeterd. wel zijn er aanzienlijke verschillen
  tussen de arrondissementen. De functie van de recherche-officier
  ten opzichte van de politie is onduidelijk. Hoewel er wel personen
  zijn benoemd, hebben zij niet allen het gewenste overzicht over de
  opsporingsmethoden en zaken. Omdat de functie van
  recherche-officier vaak gecombineerd wordt met een andere functie,
  besteden sommige recherche-officieren zeer weinig tijd aan deze
  taak. Er zijn ook enkele recherche-officieren die een grote
  betrokkenheid hebben ten aanzien van de opsporing. Zij achten hun
  functie-inhoud van belang, maar betwijfelen of daarvoor een aparte
  recherche-officier moet worden aangesteld.
   

  Aanbeveling 51: De rol van de
  CID-officier van justitie moet meer eenduidig vorm krijgen in de
  praktijk. De hoofdofficieren c.q. de recherche-officieren dienen er
  op toe te zien dat de CID-officier daadwerkelijk intensieve sturing
  en controle uitoefent ten aanzien van de CID.

   

  Aanbeveling 52: De veelvormigheid
  van de functie van recherche-officier kan voorlopig blijven
  bestaan, maar over een aantal jaren moet de functie van
  recherche-officier worden geëvalueerd, teneinde de meerwaarde
  ervan te kunnen bepalen.

   

  Scheiding functies

  De scheiding tussen de functies van CID-officier en
  zaaksofficier is niet altijd optimaal. In sommige arrondissementen
  is sprake van een vrijgestelde CID-officier, terwijl in andere
  arrondissementen de functie van CID-officier wordt gecombineerd met
  de functie van zaaksofficier. Dat laatste acht de commissie
  kwetsbaar. Vooral bij kernteams zijn er nog wel eens overlappingen
  tussen de verschillende functies vanwege een tekort aan
  officieren.
   

  Aanbeveling 53: De commissie acht
  een combinatie van de functies CID-officier en zaaksofficier voor
  zware criminaliteit onwenselijk. Indien capaciteitsoverwegingen
  leiden tot een dergelijke combinatie van functies, dient
  additionele capaciteit te worden gerealiseerd.

   

  Hoofdofficier

  Het is sterk afhankelijk van de persoon van de hoofdofficier in
  hoeverre hij gedetailleerd op de hoogte is van de zaken en
  methoden. Over het algemeen kan gesteld worden dat zij zich op
  hoofdlijnen op de hoogte laten houden. Dit neemt niet weg dat
  hoofdofficieren zich soms in concrete zaken uitgebreid laten
  voorlichten over de inhoud van de zaak en de gebruikte methoden.
  Sommige hoofdofficieren hebben een zeer directe invloed op de wijze
  waarop de opsporing vorm krijgt.

  terug naar inhoud document

  6.5.2 Openbaar ministerie landelijk

  College van procureurs-generaal

  Het College heeft verschillende richtlijnen vastgesteld. Aan de
  implementatie van deze richtlijnen is, na de verzending aan de
  hoofdofficieren, door het College verder geen aandacht geschonken.
  Het College is belast met de toewijzing van onderzoeken die door de
  kernteams moeten worden verricht. Het College houdt zich
  incidenteel bezig met specifieke onderzoeken. Dit kan zijn omdat
  daar bijvoorbeeld veel media-aandacht voor is, omdat de zaak
  politiek gevoelig is of omdat deze om ingrijpende beslissingen
  vraagt. Voor zover deze beslissingen door het College vooruitlopend
  op de Wet BOB en op basis van de Voorlopige uitgangspunten moeten
  worden genomen door het college worden deze voorbereid door de CTC.
  Ook hier is een klacht dat aan de spoedeisendheid van de beslissing
  niet altijd recht wordt gedaan.
   

  Aanbeveling 54: De commissie
  beveelt aan dat het College van procureurs-generaal op korte
  termijn voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel BOB nadere
  beslissingen neemt omtrent de doorwerking van richtlijnen en regels
  over opsporingsmethoden en de herziening van de procedure tot
  toewijzing van kernteamonderzoeken. De commissie verwacht van het
  College een meer actieve houding ten aanzien van de normering en
  organisatie van de opsporingsmethoden.

  Keuze zaken

  Het College van procureurs-generaal beslist over de toewijzing
  van onderzoeken aan de kernteams. Voordat deze beslissing wordt
  genomen brengt de Coördinatiecommissie zware criminaliteit (Cc
  Zwacri) een advies over het betreffende onderzoek uit. Dat advies
  wordt voorbereid door de door de Cc Zwacri ingestelde
  «weegploeg». De onderzoeken worden aangedragen door de
  hoofdofficier van justitie waaronder het kernteam gezagsmatig valt.
  Hij bedient zich daarbij van de coördinerend officier van het
  kernteam. Voor deze procedure geldt de instructie
  «Prioriteitstelling landelijk optreden tegen zware en
  georganiseerde criminaliteit». De criteria voor
  «kernteamwaardigheid» van voorgesteld onderzoek lieten
  te weinig ruimte voor onder meer politieke prioriteiten. Het komt
  daarom met name in 1998 voor dat aan een aantal kernteams
  «niet kernteamwaardig» onderzoek wordt toebedeeld op
  basis van «extra» criteria: het verwachte leereffect,
  het ontwikkelen van een informatiepositie, een -politieke
  prioriteit, onduidelijkheid over het bevoegde arrondissement en/of
  het zo goed mogelijk benutten van vrije capaciteit binnen de
  kernteams. Sommige kernteams blijken niet steeds kernteamwaardige
  onderzoeken te doen. De capaciteit van de kernteams wordt op deze
  manier niet optimaal gebruikt. Hoewel de keuze van zaken formeel
  goed geregeld is zijn er toch klachten. Zo duurt het te lang voor
  het College van procureurs-generaal een beslissing neemt (6-8
  weken). Informatie die van belang is voor het onderzoek veroudert
  in die tijd. Soms wordt daarom al een voorschot genomen op het
  onderzoek als het eenmaal de Cc Zwacri is gepasseerd. De Unit
  mensensmokkel klaagt dat men te weinig zaken heeft. Als een
  onderzoek tegen de verwachting in snel verloopt, ontstaat er een
  periode van duimen draaien. Soms neemt men zijn toevlucht tot de
  ondersteuning bij regionale onderzoeken. Dit heeft echter ook weer
  nadelen: zodra er een nieuw kernteamonderzoek afkomt moet met de
  regio worden gestopt.
   

  Aanbeveling 55: De commissie
  beveelt aan de selectieprocedure voor kernteamzaken te
  vereenvoudigen en te versnellen. Daarbij moet meer dan nu het geval
  is duidelijk worden gemaakt op grond van welke criteria een
  onderzoek als kernteamwaardig wordt aangemerkt Voorkomen moet
  worden dat een kernteam langere tijd geen kernteamwaardig onderzoek
  uitvoert zodat er sprake is van onderbelasting van sommige
  kernteams.

  Landelijk parket

  Het Landelijk parket heeft zich ontwikkeld tot een scharnierpunt
  voor de inzet en toetsing van bijzondere opsporingsmethoden. Veel
  landelijke initiatieven komen hier in bepaalde personen samen. Wat
  betreft inhoud en organisatie is het Landelijk parket sterk te
  vergelijken met andere parketten, met uitzondering van de
  specifieke zaken.

  Landelijke overleggen

  Er zijn verschillende landelijke overlegvormen (landelijk
  overleg recherche-officieren van justitie en het landelijk platform
  CID-officieren van justitie) die met enige regelmaat spreken over
  de problemen waarmee zij in de praktijk van de opsporing te maken
  hebben. De commissie concludeert dat deze overlegvormen
  verschillende activiteiten hebben ondernomen die een positieve
  bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van de opsporing.

  Centrale toetsingscommissie

  De toetsing vooraf (vooral ook door de CTC) is in ontwikkeling.
  De normen op grond waarvan deze toetsing plaatsvindt zijn voor de
  uitvoerenden niet altijd duidelijk. De CTC heeft zich ontwikkeld
  tot een tamelijk gezaghebbende groep van deskundige collega’s.
  Inmiddels heeft zich een zekere inhoudelijke jurisprudentie gevormd
  over de voorwaarden en organisatie van de inzet van bijzondere
  opsporingsmethoden. De CTC heeft nog geen kans gezien deze
  «jurisprudentie» terug te koppelen naar degenen die
  belast zijn met de opsporing.
   

  Aanbeveling 56: De criteria
  waaraan de CTC toetst moeten duidelijk gemaakt worden aan politie
  en officieren van justitie. De jurisprudentie van de CTC dient
  toegankelijk te worden gemaakt voor alle betrokkenen.

  Aanbeveling 57: De toetsing van opsporingsmethoden door de
  CTC kan aan betekenis winnen door a) een meer gestructureerde
  behandeling van de voorgelegde onderzoeken, b) structurering en
  uniformering van de over te leggen dossierstukken en c) een
  expliciete toetsing aan de voorwaarden voor inzet, in het bijzonder
  de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit.

   

  Aanbeveling 58: In verband met de
  onduidelijkheid over de registratieplicht en dientengevolge de
  gebrekkige en onvolledige melding van opsporingsmethoden, heeft de
  registratie van opsporingsmethoden bij de CTC nauwelijks of geen
  meerwaarde. Het verdient aanbeveling deze te beëindigen en in
  plaats daarvan periodiek wetenschappelijk onderzoek te laten
  verrichten naar de frequentie van toepassing van de betreffende
  methoden.

  terug naar inhoud document

  6.5.3 Rechters-commissarissen

  Wettelijke positie rechter-commissaris

  Wetgeving leidend tot versterking van de rol van de
  rechter-commissaris als de autoriteit die binnen het gerechtelijk
  vooronderzoek overzicht over alle opsporingshandelingen houdt,
  zoals voorgestaan in de beslispunten, is in de afgelopen periode
  niet van kracht geworden. Het wetsvoorstel BOB zal evenmin tot
  versterking van de rol van de rechter-commissaris leiden. In het
  wetsvoorstel wordt in het algemeen de officier van justitie als
  bevoegde autoriteit aangewezen.

  Controle door de rechter-commissaris

  Door respondenten worden veranderingen aangewezen in de houding
  van de rechter-commissaris en zijn wijze van toetsen. Op het moment
  dat de rechter-commissaris bij een onderzoek wordt betrokken -vaak
  wanneer de officier van justitie een telefoontap vraagt – moet de
  rechter-commissaris beoordelen of de informatie die aan dat verzoek
  ten grondslag ligt, voldoende is. Aangegeven wordt dat de toets van
  rechters-commissarissen na de parlementaire enquête
  opsporingsmethoden kritischer is geworden. Er zou geen genoegen
  (meer) worden genomen met de enkele mededeling dat «uit
  betrouwbare CID-informatie is gebleken dat…» Er wordt door
  de rechter-commissaris meer «in de diepte» getoetst. De
  commissie juicht deze ontwikkeling tot een meer intensieve toetsing
  door de rechter-commissaris toe. De rechter-commissaris vervult op
  deze manier steeds meer de rol van onderzoeksrechter.

  Horen van getuigen

  In grote zaken worden in de instructiefase vaak enorm veel
  getuigen gehoord door de rechter-commissaris. Naast
  «bewijsgetuigen» worden tegenwoordig steeds meer
  «rechtmatigheidsgetuigen» gehoord. Het horen van deze
  getuigen door de rechter-commissaris kost heel veel capaciteit.
  Daar komt bij dat tijdens de behandeling van de zaak ter
  terechtzitting vaak een groot deel van deze getuigen nogmaals wordt
  gehoord door de zittingsrechter. In hoger beroep wordt een (groot)
  deel van de getuigen zelfs voor de derde keer door een rechter
  gehoord.
   

  Aanbeveling 59: De commissie
  beveelt aan nader onderzoek te (laten) verrichten naar
  mogelijkheden om een eenmaal door een rechter-commissaris) gehoorde
  rechtmatigheidsgetuige, niet nogmaals door een rechter te doen
  horen.

  Coördinerend rechter-commissaris

  In de zes arrondissementen waar een kernteam is gevestigd, is
  een coördinerend rechter-commissaris benoemd in de rang van
  vice-president van de arrondissementsrechtbank. De parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden constateerde dat de
  functie van coördinerend rechter-commissaris nog niet is
  uitgekristalliseerd en dat er behoefte bestaat aan een wettelijke
  onderbouwing van de coördinerend rechter-commissaris. Een
  wettelijke onderbouwing van de functie is er niet. Inmiddels heeft
  de functie zich wel meer uitgekristalliseerd. Binnen het kabinet is
  de coördinerend rechter-commissaris mede belast met de interne
  organisatie en met de contacten naar het parket en (de rest van) de
  strafsector. Daarnaast hebben de coördinerend
  rechters-commissarissen de aandacht gericht op het aanbieden van
  expertise op specifieke onderwerpen (onder andere telematica en
  DNA-onderzoek) aan de kabinetten.

  Aanbeveling 60: De commissie beveelt aan nu daadwerkelijk een
  wettelijke basis voor de coördinerend rechter-commissaris te
  formuleren. Daarbij kan tevens een nadere formulering van de taken
  en bevoegdheden worden opgenomen.

  terug naar inhoud document

  6.5.4 Ministeries en korpsbeheerders

  Activiteiten ministerie van Justitie

  Het ministerie van Justitie heeft zich primair gericht op het
  wetgevingsproces omtrent het wetsvoorstel BOB en het wetsvoorstel
  wijziging van de Wet politieregisters. Tevens is door middel van
  het project IPEO (implementatie parlementaire enquête
  opsporingsmethoden) geprobeerd de organisatorische en inhoudelijke
  veranderingen vorm te geven. De betrokkenheid van het ministerie en
  de minister bij de inzet van opsporingsmethoden is veel meer een
  gegeven geworden. Er zijn verschillende voorbeelden van zaken die
  aan de minister worden voorgelegd: 1. al of niet doorlaten; 2.
  infiltranten; 3. politiek gevoelige zaken; 4. hoge beloningen; 5.
  afbouw van informanten (wanneer dit een politiek gevoelige zaak
  betreft); 6. en (bijzondere) deals.

  Ongeveer één á twee keer per maand wordt
  een zaak aan de minister voorgelegd. Vanuit het ministerie van
  Justitie zijn geen gestructureerde inspanningen ondernomen om de
  regelgeving omtrent de bijzondere opsporingsmethoden bekend te
  maken in de praktijk van de opsporing. Het ministerie ging er van
  uit dat het College van procureurs-generaal deze taak zou
  uitvoeren.
   

  Aanbeveling 61: De commissie
  beveelt aan dat het ministerie van Justitie een actievere houding
  aanneemt ten aanzien van de implementatie met betrekking tot de
  normering van de bijzondere opsporingsmethoden.

   

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  De rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijkrelaties ten aanzien van opsporingsmethoden is zeer
  beperkt. Vanuit de beheersverantwoordelijkheid van het ministerie
  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn er echter wel
  aanknopingspunten voor een zekere betrokkenheid van dit ministerie.
  Een uitzondering moet daarbij gemaakt worden voor het voorontwerp
  BIBOB, dat geheel onder verantwoordelijkheid van dit ministerie
  valt. De opleiding van de politie is de primaire
  verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties. Er is geen extra geld uitgetrokken voor de
  opleiding van politie in verband met de wijzigingen in de
  regelgeving ten gevolge van de parlementaire enquête
  opsporingsmethoden.
   

  Aanbeveling 62: De commissie
  beveelt aan te komen tot een inventarisatie van de
  opleidingsbehoefte bij de politie ten aanzien van de bijzondere
  opsporingsmethoden en zo nodig daarvoor additionele middelen ter
  beschikking te stellen.

  Korpsbeheerders

  De meningen over de rol van de korpsbeheerder bij de opsporing
  lopen uiteen. Over het algemeen is de korpsbeheerder op hoofdlijnen
  op de hoogte van lopende onderzoeken en toegepaste
  opsporingsmethoden. Deze informatie krijgt hij meestal via het
  reguliere overleg in de beheersdriehoek van de hoofdofficier van
  justitie en de korpschef. Voor het overige is de korpsbeheerder
  nauwelijks betrokken bij de inzet van (bijzondere)
  opsporingsmethoden, hij ziet hierin hoofdzakelijk een taak voor de
  hoofdofficier en de korpschef. Hij speelt alleen een rol in
  onderzoeken met een bijzonder karakter waarin bijvoorbeeld grote
  belangen zijn gemoeid, en in die gevallen dat de korpschef en de
  hoofdofficier van mening verschillen. Ook de rol van de
  korpsbeheerder in het beheer van politieregisters is gering. De rol
  van korpsbeheerder ten aanzien van de inzet van bijzondere
  opsporingsmethoden is verschillend, afhankelijk van ieders
  individuele invulling ervan. Formeel is de korpsbeheerder
  verantwoordelijk voor het registerbeheer. In praktijk wordt het
  beheer van de CID-registers, inclusief de CID-registers van de
  kernteams, uitgevoerd door een functionaris onder supervisie van de
  RCID-chef. Gebleken is dat het schonen van de registers conform de
  termijnen in de CID-regeling 1995 niet in alle korpsen is
  bijgehouden. De indruk bestaat bij de commissie dat de CID-en nog
  nauwelijks actie nemen op het schonen van hun registers zolang de
  gewijzigde Wet politieregisters nog geen kracht van wet heeft. Het
  is ook niet een ieder duidelijk wat er nu precies gaat veranderen.
  De implementatie van deze wetswijziging wordt momenteel door het
  ministerie van Justitie voorbereid.
   

  Aanbeveling 63: De commissie
  beveelt aan de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder voor de
  CID-registers te herzien. De hoofdofficier van justitie, en namens
  hem de CID-officier van justitie, dient de verantwoordelijkheid
  voor het beheer van de CID-registers te krijgen. Deze aanbeveling
  heeft consequenties voor de Politiewet.

  terug naar inhoud document

  6.5.5 Parlement

  Personeel

  Na de debatten over het rapport van de enquêtecommissie
  opsporingsmethoden heeft de Kamer gesproken over het Plan van
  aanpak. Tijdens het plenaire debat bleek dat de reorganisatie van
  de politie onbedoelde effecten heeft gehad. De Kamer en de minister
  van Binnenlandse Zaken hebben namelijk nauwelijks invloed (meer) op
  het personeelsbeleid ten aanzien van politiefunctionarissen. Met
  betrekking tot de personele wisselingen bij het Openbaar Ministerie
  heeft het rapport-Ficq een grote rol gespeeld. Het is de commissie
  niet gebleken dat het hieruit voortvloeiende personeelsbeleid
  negatieve gevolgen voor de opsporing heeft gehad.

  Voortgangsrapportages

  De vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties hebben door middel van de IPEO-rapportages de
  voortgang van de uitvoering van de beslispunten door het kabinet
  gecontroleerd. De toegankelijkheid van de voortgangsrapportages was
  niet groot. Het gevaar bestaat dat de overleggen tussen Kamer en
  kabinet daarover verzanden in details. Hetzelfde geldt voor de
  voortgangsrapportages van het groot project Reorganisatie Openbaar
  Ministerie. Bestudering daarvan leidt tot de opmerking dat het
  beeld dat in de voortgangsrapportages wordt opgeroepen een ander
  beeld is dan het beeld dat de commissie zich heeft gevormd. Ook de
  leden van de vaste commissie voor Justitie hebben in verschillende
  overleggen aangegeven niet helemaal overtuigd te zijn van het in de
  rapportages geschetste optimistische beeld. Debet aan het
  detaillistische gehalte van de voortgangsrapportages is het
  informatiestramien dat in overleg tussen Kamer en kabinet tot stand
  is gekomen. De commissie is van mening dat het instrument grote
  projectenprocedure niet is toegesneden op reorganisatieprojecten
  zoals van politie en openbaar ministerie.

  Wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden

  Het rapport van de enquêtecommissie heeft geleid tot het
  wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden, een voorstel tot
  wijziging van de Wet op de politieregisters en enkele andere
  daarmee samenhangende wetsvoorstellen. De Kamer heeft bovengenoemde
  wetsvoorstellen niet gezamenlijk c.q. in samenhang behandeld,
  ondanks aandrang daartoe van de zijde van de minister van Justitie.
  Ook vindt er niet altijd afstemming plaats met wetgeving op de
  terreinen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de
  eiectronische snelweg en de privacy. De Kamer heeft de behandeling
  van het wetsvoorstel BOB onnodig vertraagd, waardoor de
  onduidelijkheid bij politie en justitie langer heeft voortgeduurd
  dan noodzakelijk was. Het wetsvoorstel was eind 1997 gereed voor
  plenaire behandeling. Door de crisis rondom het College van
  procureurs-generaal, de Tweede Kamerverkiezingen, de formatie en
  het inwerken van de nieuwe minister van Justitie is het
  wetsvoorstel eerst in november 1998 plenair behandeld. Mede
  daardoor heeft de onduidelijkheid over de normen met betrekking tot
  de opsporingsmethoden onnodig lang geduurd.
   

  Aanbeveling 64: De Kamer dient
  zich bij het plannen van de agendering van wetsvoorstellen beter
  rekenschap te geven van het belang van een tijdige behandeling voor
  de praktijk.

  Evaluatie-onderzoek als parlementair instrument

  De Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden heeft een
  in de parlementaire geschiedenis unieke opdracht gekregen. Niet
  eerder heeft de Kamer op deze wijze onderzocht hoe door haar
  vastgestelde uitgangspunten ten aanzien van beleid en wetgeving hun
  uitwerking hebben op de praktijk. De commissie meent erin geslaagd
  te zijn in een relatief korte periode een goed overzicht de krijgen
  over het complexe werkterrein van politie en justitie voor zover
  het opsporingsmethoden en de organisatie daarvan betreft.

  De mogelijkheden van het parlement zijn in die zin uniek dat –
  mits op basis van goede afspraken – de Kamer toegang heeft tot alle
  voor haar onderzoek relevante informatie. Nergens in de
  overheidsorganisatie heeft iemand de mogelijkheid om dit type
  onderzoek zelf te doen. De Kamer beschikt immers over specifieke
  rechten en bevoegdheden, terwijl de regering ingevolge artikel 68
  van de Grondwet een informatieplicht jegens de Kamer heeft. Voorts
  kan de Kamer door haar werkwijze ook tijd voor haar leden vrijmaken
  om dit soort onderzoek intensief uit te voeren. Wel kan worden
  aangetekend dat de werking van dit instrument mede afhankelijk is
  van de medewerking van de betrokken bewindslieden.

  Het is de commissie overigens gebleken dat voor dit onderzoek
  enquêtebevoegdheden niet nodig waren. Bij de aanvang van een
  dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat een commissie
  investeert in het winnen van het vertrouwen van de te onderzoeken
  organisaties en functionarissen, zodat de betrokkenen overtuigd
  raken van het belang van het onderzoek.

  terug naar inhoud document

  6.6 Bijzondere bevindingen

  De commissie is van mening dat de bevindingen die zijn
  weergegeven in hoofdstuk 5 zodanig ernstig zijn dat een diepgaand
  onderzoek geboden is. Het is van het grootste belang dat definitief
  klaarheid wordt gebracht in het complex van feiten, gebeurtenissen
  en geruchten met betrekking tot de IRT-affaire en de Delta-methode,
  inclusief de nieuwe bevindingen van de commissie ter zake. De
  commissie acht het onbevredigend en in het licht van de ernst van
  haar bevindingen zeer ongewenst dat strafrechtelijke onderzoeken
  niet tot een afronding (kunnen) worden gebracht. Daarnaast is de
  commissie van oordeel dat de voortdurende onduidelijkheid over tal
  van aspecten en de aanhoudende geruchten in de kring van politie en
  justitie schadelijk zijn, zowel voor de opsporing als voor de
  verhoudingen binnen en tussen de bij deze zaken betrokken
  opsporingsinstanties. Ook om die reden is het zaak dat er
  opheldering komt, zodat ofwel geruchten definitief ontzenuwd kunnen
  worden, ofwel passende maatregelen c.q. sancties volgen.
   

  Aanbeveling 65: De commissie is
  van oordeel dat er een integraal onderzoek, waarbij alle
  beschikbare informatie wordt betrokken, dient plaats te vinden
  onder directe verantwoordelijkheid van de minister van
  Justitie.
  Aanbeveling 66: In adequate
  parlementaire controle moet worden voorzien door middel van een
  speciale ad hoc commissie uit de vaste commissie voor Justitie,
  overeenkomstig de door de Werkgroep vervolgonderzoek
  enquêtecommissie opsporingsmethoden aan de vaste commissies
  voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  geadviseerde constructie.

  vorige    inhoud