• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Organisatie opsporing

  6.4 Organisatie opsporing

  6.4.1 Algemeen
  6.4.2 Criminele inlichtingendiensten
  6.4.3 Tactische recherche
  6.4.4 Kernteams
  6.4.5 Korps landelijke politiediensten
  6.4.6 BVD
  6.4.7 FIOD
  6.4.8 Internationale samenwerking

  6.4.1 Algemeen

  Initiatieven tot reorganisatie

  Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie was
  aanleiding voor velen om vele initiatieven te ontplooien om te
  komen tot een betere organisatie van de opsporing. Binnen regio’s
  zijn veelal uitgebreide reorganisaties tot stand gebracht die tot
  daadwerkelijke veranderingen hebben geleid. De verschillen tussen
  regio’s zijn echter groot. In veel gevallen zijn deze regionale
  veranderingstrajecten gestimuleerd door een intern gevoelde
  noodzaak tot verandering, terwijl anderen het als extern opgelegd
  opvatten. De regio’s zijn in verschillende stadia van verandering.
  In sommige regio’s wordt geen noodzaak tot verandering
  onderkend.

  Landelijke initiatieven

  Vanuit het landelijk niveau is geen standaardstramien voor de
  regionale reorganisaties voorgesteld. Er heeft geen sturing vanuit
  het landelijk niveau plaatsgevonden omtrent de richting en inhoud
  van de regionale reorganisaties. De Politiewet gaat ook uit van een
  expliciete regionale verantwoordelijkheid voor de inrichting van de
  organisatie van het politiekorps. Dit beperkt ook de armslag van de
  drie politieberaden (het korpsbeheerdersberaad, het
  hoofdofficierenberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen) en in het
  verlengde daarvan het Nederlands Politie Instituut als
  ondersteunend orgaan. De indruk bestaat dat landelijke
  initiatieven, zoals ABRIO, los van de regionale reorganisaties tot
  stand kwamen, waardoor onduidelijk is hoe een en ander zich tot
  elkaar verhoudt. Velen waren en zijn bezig in afzonderlijke
  landelijke projectgroepen met onderdelen van de veranderingen die
  noodzakelijk zijn in de opsporing. Slechts heel weinigen zijn nog
  in staat tot het geven van een overzicht van de effecten van al
  deze initiatieven. In hoeverre deze landelijke inspanningen tot
  daadwerkelijk effecten leidt is niet altijd duidelijk.

  Centrale of decentrale recherche

  Er bestaan aanzienlijk verschillen binnen de politie omtrent de
  organisatie van de recherche. Het belangrijkste verschil wordt
  gevormd door de wijze waarop de recherchefunctie in een regio is
  gecentraliseerd of gedecentraliseerd. In sommige regio’s
  concentreert men zich op de regionale recherche, terwijl in andere
  regio’s de recherche (inclusief CID) gedecentraliseerd is naar de
  districten. Dit wordt deels veroorzaakt door de autonomie in
  organisatie die de Politiewet aan de regiokorpsen toestaat en het
  bij de politie gehanteerde organisatieprincipe, decentraal tenzij.
  Deels worden de verschillen veroorzaakt doordat er geen centrale
  uitgangspunten zijn geformuleerd na de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden waaraan de organisatie
  van de CID en de tactische recherche moet voldoen.

  Aanbeveling 27: De commissie beveelt aan meer systematisch te
  bezien welke voor- en nadelen zijn verbonden aan de verschillende
  wijzen waarop de recherche binnen de regio’s is georganiseerd en de
  resultaten daarvan voorzien van een aanbeveling terug te koppelen
  naar de korpsen.

  Korpsleiding, recherchechef en divisiechef

  De betrokkenheid van de korpsleiding bij de recherche is mede
  afhankelijk van de omvang van het korps. Bij grotere korpsen is aan
  een van de afzonderlijke leden van de korpsleiding de recherche
  toebedeeld, terwijl in kleinere korpsen het een onderdeel is van
  het takenpakket van de korpschef of zijn vervanger. De
  belangstelling van korpschefs is na de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden toegenomen. De
  recherchechef in de korpsleiding heeft meestal een totaaloverzicht
  van de rechercheprocessen in de regio. In sommige gevallen bemoeit
  de recherchechef in de korpsleiding zich intensief en operationeel
  met bepaalde opsporingsonderzoeken. De divisiechef recherche heeft
  veelal een meer gedetailleerd overzicht van de
  recherche-onderzoeken en de onderzoeksmethoden. In nagenoeg alle
  regio’s is sprake van een integratie van de verschillende
  recherche-onderdelen. Er bestaan geen geheime eenheden meer
  waarover een divisiechef geen controle heeft.

  Verhoudingen tussen politiekorpsen en openbaar ministerie

  De verhoudingen tussen politiekorpsen zijn sterk verbeterd. De
  commissie heeft slechts bij wijze van uitzondering een situatie
  aangetroffen waarin er onwerkbare verhoudingen bestaan bij en
  tussen politie-organisaties en het OM. In een enkel geval is er nog
  sprake van onderling wantrouwen tussen personen.

  Landelijke opsporing

  De commissie constateert dat er verschillende
  opsporingsorganisaties betrokken zijn bij de landelijke en
  bovenregionale opsporing (LRT KLPD, kernteams, Landelijk Parket,
  KMAR en bijzondere opsporingsdiensten) De verdeling van taken en
  zaken tussen deze organisaties is niet altijd even duidelijk. Er
  zit naar het oordeel van de commissie een zekere willekeur in de
  verdeling van de zaken over deze organisaties.
   

  Aanbeveling 28: Een fundamentele
  bezinning door het kabinet en het parlement op de organisatie van
  de landelijke en bovenregionale opsporing is noodzakelijk, waarbij
  bezien moet worden welke taken en zaken volgens welke criteria aan
  welke opsporingsorganisaties kunnen worden toebedeeld en hoe betere
  afstemming kan plaatsvinden.

   

  terug naar inhoud document

  6.4.2 Criminele inlichtingendiensten

  Gebrekkige regelgeving CID-en

  Hoewel de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden veel kritiek had op de wijze van functioneren
  van de CID-en en deze kritiek door Kamer en kabinet is
  onderschreven, is nog steeds de CID-regeling uit 1995 van kracht.
  In deze regeling staan de taken van de CID weergegeven. Van een
  nieuwe regeling waarin de taken en bevoegdheden van de CID zijn
  beschreven is geen sprake. De wijziging van de Wet op de
  politieregisters is recent tot stand gekomen, zij het dat deze
  wijziging met betrekking tot de vroeger als CID-registers bekend
  staande registers nog niet in werking is getreden. Deze wet regelt
  op welke wijze de politie bepaalde verschillende gegevens moet
  opslaan. Het bijhouden van registers van criminele informatie is
  weliswaar een belangrijke taak van de CID, maar het is volgens de
  CID-regeling niet de enige taak. Over de andere taken is geen
  nieuwe regelgeving ontstaan. In de praktijk heeft de Raad van
  Advies voor de CID de functie van de toenmalige
  Begeleidingscommissie CID gedurende 4 jaren niet overgenomen.
  Vastgesteld kan worden dat een adviesorgaan met zo’n uitgebreide
  taakstelling op een essentieel onderdeel van de politie, namelijk
  de CID, in een belangrijke periode vrijwel geen gevolg heeft
  gegeven aan de uitvoering van haar taken. De commissie heeft
  vastgesteld dat, mede omdat de CID-regeling 1995 niet is aangepast,
  CID-en zich op geheel verschillende wijze ontwikkelen of juist
  alles bij het oude laten.
   

  Aanbeveling 29- De commissie is
  van oordeel dat op zeer korte termijn een nieuwe CID-regeling moet
  worden opgesteld waarin de taken, procedures en bevoegdheden van de
  CID zijn opgenomen.

   

  Oude aandachtsgebieden

  Bij de CID-en gaat de aandacht primair uit naar de criminaliteit
  rond verdovende middelen. Er wordt wel geprobeerd op fraude en
  milieu inlichtingen in te winnen maar dit gaat nog moeizaam. Veelal
  heeft men hier te maken met een ander type informanten namelijk
  mensen die zich niet zelf met criminaliteit bezig houden. Om deze
  mensen te spreken te krijgen moeten andere netwerken worden
  benaderd. Voor zover de CID-en op deze terreinen wat boven water
  halen wordt er door de tactische recherche weinig mee gedaan.
  Vernieuwing van de aandachtsgebieden en de informanten van de CID
  krijgt kortom op papier de nodige aandacht, maar komt in de
  praktijk nog weinig voor. Wel is er in toenemende mate aandacht
  voor mensensmokkel.
   

  Aanbeveling 30: Naar het oordeel
  van de commissie moeten de CID-en meer mogelijkheden (personeel,
  financiën en organisatie) krijgen om informanten in de
  «bovenwereld» te kunnen runnen. Dit is noodzakelijk om
  tot een betere informatiepositie van de CID-en te kunnen
  komen.

   

  CID-infodesks

  Er bestaat onduidelijkheid over de taakverdeling en
  organisatorische verhouding tussen de CID en de in verschillende
  politiekorpsen ontstane infodesks. In veel regio’s is door de CID-
  of korpsleiding aangegeven dat zij het niet wenselijk achten dat
  niet operationeel te gebruiken CID-informatie breder beschikbaar
  komt dan binnen de CID zelf. Daarom is in sommige regiokorpsen
  ervoor gekozen om de infodesk alleen de beschikking te geven over
  operationeel te gebruiken CID-informatie.
   

  Aanbeveling 31: De commissie
  beveelt aan op korte termijn tot nadere regelgeving te komen
  omtrent de organisatorische en formele verhouding tussen de
  criminele inlichtingendiensten en de infodesks zodat duidelijk
  wordt wie waarover verantwoordelijk is. De relatie tussen de
  regionale CID en de infodesks moet vooral worden verhelderd wat
  betreft het toegangs- en verstrekkingenregime.

  terug naar inhoud document

  6.4.3 Tactische recherche

  Samenwerking tactische recherche en CID

  De samenwerking tussen tactische recherche en de CID verloopt in
  het algemeen beter ten opzichte van de situatie voor de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. Er blijft
  echter sprake van een zekere spanning in de relatie tussen beide
  organisatie-onderdelen. Er zijn grote verschillen niet alleen
  tussen regio’s maar ook binnen regio’s. Sommige tactische teams
  weten de CID goed te vinden en te gebruiken, andere melden zich
  nooit. De wijze waarop de tactische recherche zich meldt bij de CID
  wisselt: dan weer heeft een chef van een tactisch team rechtstreeks
  contact met een CID-rechercheur dan weer loopt het contact via de
  CID-coördinator. Met de integratie van de CID en de tactische
  recherche was het doel de CID meer ondersteunend te laten werken.
  De praktijk laat zien dat dit nog niet helemaal functioneert. De
  algemene informatie van de CID is voor de tactische recherche niet
  altijd te gebruiken.
   

  Aanbeveling 32: De afstemming
  tussen de informatiebehoefte van de tactische recherche en de
  informatievoorziening door de CID moet verder worden verbeterd. De
  CID dient op basis van de informatie die haar ter beschikking staat
  een criminaliteitsbeeld te ontwikkelen, mede op basis waarvan de
  tactische recherche kan bepalen welke onderzoeken moeten worden
  uitgevoerd. Vervolgens dient de CID ondersteunende werkzaamheden
  ten behoeve van de door de tactische recherche geselecteerde
  onderzoeken te realiseren.

  Organisatie tactische recherche

  Binnen de tactische recherche heeft veelal een reorganisatie
  plaatsgehad waardoor tot een integratie van verschillende
  recherche-eenheden gekomen kon worden. Op papier is sprake van een
  transparante organisatie waar informatie zonder problemen en via
  formele kaders wordt uitgewisseld. De praktijk laat een meer
  diffuus beeld zien, maar dat neemt niet weg dat veel initiatieven
  worden ondernomen om de tactische recherche beter te laten
  functioneren. Veel aandacht is besteed aan kwaliteit van de
  organisatie en producten. De regionale verschillen zijn ook hier
  groot.

  Ondersteuning

  De ondersteuning van de tactische recherche door een
  Observatieteam (OT), de Sectie technische ondersteuning (STO) en
  een Arrestatieteam (AT) is per regio verschillend geregeld. Soms
  zijn zij integraal onderdeel van de tactische recherche terwijl in
  andere gevallen sprake is van samenwerkingsverbanden met andere
  regio’s. De belangrijkste reden voor de verschillen in organisatie
  is gebrek aan capaciteit. De OT, STO en AT functioneren op basis
  van aanvraag. De beoordeling van het gebruik van opsporingsmethoden
  ligt bij de chef van de tactische recherche en niet bij de
  ondersteunende eenheden zelf. De districten hebben vaak ook nog
  teams voor bijstand en ondersteuning. Er bestaan geen duidelijke
  richtlijnen wanneer het regionale AT of OT kan worden ingezet. De
  inzet van de politiële infiltratieteams (PIT) is met meer
  waarborgen omgeven dan de andere ondersteunende diensten. Ten
  behoeve van een politieel infiltratietraject bestaat er een strikt
  bewakingsproces.

  Selectie onderzoeken

  Voor de selectie van onderzoeken gebruiken de regio’s
  verschillende procedures. Sommige regio’s beschikken over een
  uitgebreid model op basis waarvan de selectie van onderzoeken wordt
  bepaald. Hoewel deze vorm van selectie zeer arbeidsintensief is,
  vormt hij wel de beste garantie voor een goede selectie. Wel kost
  de intensieve procedure veel tijd en capaciteit wat ten koste gaat
  van de operationele onderzoeken. De projectplannen kennen een zeer
  grote mate van gedetailleerdheid. Voor de andere regio’s is de
  situatie problematischer. Hier wordt de selectie van zaken vooral
  bepaald door de beschikbare capaciteit en de actualiteit. In
  dergelijke gevallen is het nauwelijks mogelijk tot een selectie te
  komen, omdat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor het uitvoeren
  van nieuwe onderzoeken.
   

  Aanbeveling 33: De commissie
  beveelt aan te komen tot een meer uniforme procedure van selectie
  van onderzoeken binnen de regio’s.

  Geen rol voor de hulpofficier van justitie

  Vanuit de gedachte «hoe zwaarder de inbreuk op
  grondrechten door het gebruik van een opsporingsmethode, hoe hoger
  de autoriteit die daar toestemming voor moet geven» kan het
  mogelijk en wenselijk zijn om bij geringe inbreuken of in
  spoedeisende gevallen een voorziening te treffen binnen de
  politieorganisatie zelf. In het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsbevoegdheden en de memorie van toelichting daarop is bij
  de inzet van genoemde methoden geen rol weggelegd voor de
  hulpofficier «nieuwe stijl» (gecertificeerd sinds april
  1998). Dit wordt in de praktijk als gemis ervaren.
   

  Aanbeveling 34: De
  rechercheleiding dient zorg te dragen voor meer expliciete taken
  van de hulpofficier van justitie met betrekking tot de inzet van de
  bijzondere opsporingsmethoden. De juridische kennis van de
  hulpofficier als voorportaal voor de officier van justitie is van
  groot belang. Daarbij moet tevens aandacht worden besteed aan
  onevenwichtigheden in de wetgeving. Een hulpofficier mag wet een
  bevel geven tot spoed-huiszoeking, maar mag geen bevel tot
  stelselmatige observatie geven. Voor dergelijke verschillen moeten
  goede argumenten zijn (spoed kan dat onder omstandigheden
  zijn).

   

  terug naar inhoud document

  6.4.4 Kernteams

  Methoden

  Aangezien de kernteams zich exclusief kunnen bezighouden met
  georganiseerde criminaliteit bestaat daar een goed zicht op het
  gebruik van opsporingsmethoden. Veelal is intern al verschillende
  malen gesproken over de haalbaarheid van verschillende
  opsporingsmethoden. Daarnaast zijn de geldende richtlijnen
  intensief verspreid. Binnen de kernteams is uitgebreid nagedacht
  over de gevolgen van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden. Kernteams zijn over het algemeen zeer precies
  voor wat betreft het gebruik en registratie van
  opsporingsmethoden.

  Personeel

  De organisatie en het personeel van kernteams zijn hoogwaardig.
  De kernteams slagen er in het beste personeel naar de kernteams te
  laten komen. Dat heeft echter wel gevolgen voor het
  personeelsbeleid en de doorstroming. Het is veelal moeilijk voor
  medewerkers van kernteams om terug te keren naar de regiokorpsen in
  een gelijkwaardige functie, terwijl dat een expliciete doelstelling
  was van de kernteams. Rechercheurs zouden daar een aantal jaar
  hoogwaardige deskundigheid opdoen om die vervolgens in de regio
  waarin men terug zou keren weer uit te dragen. Dit nu blijkt om
  diverse redenen niet te werken.
   

  Aanbeveling 35: De commissie is
  van oordeel dat bezien moet worden of en in hoeverre de opgedane
  ervaring en kennis van kernteammedewerkers na hun terugkeer in de
  regio beter kan worden ingezet.

  Organisatie

  De organisatie van het kernteam is complex. In de nieuwe
  kernteamregeling van april 1999 krijgen de taken en de organisatie
  van de kernteams nader vorm. Daarbij is specifiek aandacht besteed
  aan de financiering van de kernteams en de organisatie van de CID
  van het kernteam.
   

  Aanbeveling 36: De commissie
  beveelt aan de werking van de nieuwe kernteamregeling in de
  toekomst te evalueren ten aanzien van de genoemde
  problemen.

   

  terug naar inhoud document

  6.4.5 Korps landelijke politiediensten

  Organisatie KLPD

  Het KLPD vervult uiteenlopende taken en functies in de
  opsporing, wat tot uiting komt in een sterk gevarieerde
  organisatie, waarbinnen specifieke afdelingen soms betrekkelijke
  autonome posities hebben. Verschillende onderdelen van het KLPD
  vervullen een rol in de opsporing en bestrijding van
  (georganiseerde) criminaliteit. Op dit moment bevindt veel
  verschillende informatie zich op verschillende plaatsen. Het is
  niet duidelijk welke afdeling en functionaris over welke informatie
  beschikt. De rechercheinformatie op landelijk niveau is naar het
  oordeel van de commissie te versnipperd. Het ministerie van
  Justitie heeft bij de aansturing van het KLPD het accent steeds
  gelegd op het beheer en niet zozeer op het vaststellen van
  beleidskaders. In enkele gevallen zijn speerpunten aangegeven,
  zoals «financiële recherche» en «bestrijding
  van kinderporno», maar van een integrale visie op de taken
  van het KLPD is geen sprake. Initiatieven voor richtinggevend
  beleid zijn vooral aan het KLPD zelf overgelaten. In vergelijking
  met andere onderdelen van het KLPD besteedde het ministerie van
  Justitie relatief de meeste aandacht aan de divisie CRI en het LRT.
  In 1998 is een begin gemaakt met de opzet van een Divisie Recherche
  binnen de KLPD. Dit heeft tot doel alle rechercheactiviteiten
  binnen het KLPD binnen één divisie te brengen onder
  leiding van één recherchechef. Dit moet leiden tot
  een geïntegreerde recherchefunctie, waarbij coördinatie-
  en afstemmingsproblemen worden gereduceerd. Binnen het LRT zou het
  financieel rechercheren worden ontwikkeld, mede ten behoeve van de
  regionale korpsen. Onderzoeken met een sterk financieel karakter
  worden niet per definitie aan het LRT toegewezen.
   

  Aanbeveling 37: De commissie is
  van oordeel dat pas na een herbezinning van de organisatie van de
  landelijke opsporing een standpunt kan worden ingenomen over de
  ontwikkeling naar een Divisie Recherche.

  Aanbeveling 38: De commissie meent dat bij de herbezinning op
  de organisatie van de landelijke opsporing bezien moet worden in
  hoeverre het LRT de mogelijkheden zou moeten worden geboden zich
  daadwerkelijk te ontwikkelen tot een opsporingsteam dat zich vooral
  met financieel rechercheren bezig kan houden.

   

  Nationale informatiehuishouding

  Het rapport van de Algemene Rekenkamer heeft duidelijk gemaakt
  dat de CRI voor de informatiehuishouding afhankelijk is de
  medewerking van de regiokorpsen. Sommige korpsen zijn heel snel met
  het verschaffen van informatie, anderen heel afwachtend. Dat heeft
  te maken met een dominante cultuur bij de politie van wel
  geïnteresseerd zijn in het ontvangen van onderzoeksinformatie,
  maar veel minder in het delen ervan. De mogelijkheid van sturing
  van de nationale recherche informatiehuishouding is beperkt. Dat
  heeft te maken met de organisatie van het politiebestel in zijn
  algemeenheid en de recherche in het bijzonder. Noch het ministerie
  van Justitie, noch het ministerie van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties, noch het openbaar ministerie hebben hun
  zeggenschap aangewend om tussen regiokorpsen, kernteams en de CRI
  passende samenwerking op te leggen.
   

  Aanbeveling 39: De commissie
  vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  een onderzoek in te stellen waarbij alle aspecten van centrale
  sturing van de informatiehuishouding van de Nederlandse politie in
  kaart worden gebracht. Binnen het huidige regionale politiebestel
  zal naar de verwachting van de commissie een optimale nationale
  recherche huishouding nauwelijks realiseerbaar zijn.

   

  Melding recherche onderzoeken

  Van eik onderzoek wordt in het begin een MRO (Melding Recherche
  Onderzoek) gemaakt. Op die manier kan snel een overzicht gegeven
  worden van de lopende recherchezaken. De aanmelding van MRO’s bij
  de afdeling Nationaal inzicht van de CRI kent een sterk stijgende
  lijn. Tussen medio 1997 en eind 1998 is een stijging van zeventig
  procent van de onderzoeken en een stijging van ruim tweehonderd
  procent van de entiteiten te zien, wat het nut van de
  verwijzingsindex op MRO’s uitdrukt. De korpsen kunnen met name het
  updaten, dus het toevoegen van CID-subjecten, onderzoeksgegevens
  e.d. lopende het onderzoek, in de MRO’s sterk verbeteren.
  Onvolledige MRO’s kunnen tot problemen in de samenwerking leiden.
  Het aanmelden van informanten gebeurt onder code. De aanmelding van
  onderzoekssubjecten in MRO’s gebeurt op naam. Daardoor kunnen in de
  huidige situatie beiden niet worden gematched. In VROS
  (Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten), een
  programma dat de CIDSI matcht met de MRO’s en MRO’s onderling
  matcht, kunnen in de toekomst vergelijkingen worden gemaakt die
  zonder tussenkomst van personen naar de betrokken regio’s worden
  gestuurd. Een voorwaarde voor het goed functioneren van dit systeem
  is de onvoorwaardelijke medewerking van de regiokorpsen.
   

  Aanbeveling 40: Het instrument
  MRO’s wordt door de commissie positief beoordeeld. Nadere
  richtlijnen moeten worden verstrekt omtrent de verplichting tot het
  bijhouden van de MRO’s.

   

  Recherche informatie bureaus

  Het KLPD is een centraal georganiseerd korps. De Recherche
  informatie bureaus (RIB’s) fungeren als schakel tussen de CRI en de
  regiokorpsen en kernteams. De taken van de RIB’s liggen in het
  verlengde van de taken van de CRI. Zij leveren een bijdrage aan het
  nationaal criminaliteitsbeeld en dragen bij aan de coördinatie
  van internationale rechtshulp en informatievoorzieningen. Binnen de
  regiokorpsen en kernteams bestaat grote waardering omtrent het
  functioneren van de RIB’s. Het werkaanbod van de RIB’s is sterk
  afhankelijk van de stand van de informatiehuishouding in de
  regiokorpsen en kernteams.
   

  Aanbeveling 41: De commissie
  beveelt aan het instrument van de RIB’s verder uit te breiden,
  zodat een betere uitwisseling van gegevens tussen de CRI en de
  regiokorpsen en kernteams ontstaat.

  Beschikbaarheid technische middelen.

  Het KLPD is niet altijd in staat of bereid om de naar het
  oordeel van de politiekorpsen noodzakelijke technische middelen ter
  beschikking te stellen. Soms gaan politiekorpsen er daarom toe over
  zelf (kostbare) apparatuur aan te schaffen. Daarmee ontstaan er
  naast het DTOO van het KLPD bij sommige korpsen secties technische
  ondersteuning die kunnen beschikken over een uitgebreide
  hoeveelheid observatiemiddelen, terwijl andere korpsen afhankelijk
  blijven van DTOO. Hierdoor bestaan er grote verschillen in
  technische voorzieningen van de verschillende regio’s. De DTOO van
  het KLPD past zelf nog een toets toe teneinde te bepalen of het
  vanuit juridisch oogpunt verantwoord is dat technische
  ondersteuning wordt gegeven. Dat gebeurt ook als er toestemming van
  de betreffende officier van justitie is om een opsporingsmethode
  waarvoor een technisch hulpmiddel nodig is in te zetten.
   

  Aanbeveling 42: De centrale
  capaciteit voor observatiemiddelen dient te worden uitgebreid.
  Indien daar niet voor wordt gekozen moeten op regionaal niveau meer
  middelen ter beschikking worden gesteld. De commissie acht grote
  verschillen in technische mogelijkheden tot observatie tussen de
  regio s ongewenst.

  Aanbeveling 43: De commissie ziet geen meerwaarde in een
  eigen toets door het DTOO als de regels en richtlijnen voor het
  gebruik van observatiemethoden voldoende helder zijn. Deze extra
  toets dient dan ook te vervallen.

   

  terug naar inhoud document

  6.4.6 BVD

  Georganiseerde criminaliteit

  De BVD is zich inmiddels meer gaan bezighouden met de
  georganiseerde criminaliteit. Vanwege de ruime taakomschrijving van
  de BVD is het mogelijk om de activiteiten van de BVD op het gebied
  van de georganiseerde criminaliteit binnen de taakdefinitie te
  laten vallen. Voor de BVD is de georganiseerde criminaliteit alleen
  van belang voor zover de verstrengeling van de onder- en
  bovenwereld in het geding is en de integriteit van het openbaar
  bestuur in gevaar is.

  Wet IVD

  De bevoegdheden en inlichtingenmethoden van de BVD worden nu
  helder omschreven in het wetsvoorstel. Deze bevoegdheden en
  inlichtingenmethoden komen niet overeen met de wet BOB. Er worden
  andere criteria en begrippen gehanteerd. De BVD is bevoegd tot veel
  verdergaande inlichtingenmethoden dan politie en justitie mogen ten
  aanzien van opsporingsmethoden.

  Politie – BVD

  De politie kan alleen gebruik maken van de BVD als de BVD op
  grond van haar taakstelling een eigen taak heeft. Als dat het geval
  is – en de ruime taakstelling maakt veel mogelijk – dan draagt de
  BVD bij aan het onderzoek. De informatie die de BVD verzamelt wordt
  via ambtsberichten aan de politie doorgegeven. De landelijk
  officier draagt daar zorg voor. Verschillende respondenten gaven
  aan dat de politie vooral informatie aan de BVD verstrekt, maar te
  weinig relevante informatie terug kreeg. De BVD geeft alleen
  informatie aan de politie door middel van formele ambtsberichten.
  U-bochten via de BVD is de commissie niet tegengekomen.

  Regionale Inlichtingen Diensten

  De BVD maakt voor haar werk gebruik van de RID-en. Deze RID-en
  doen tegelijkertijd werk voor de burgemeester in het kader van de
  openbare orde als voor de BVD in het kader van de taakstelling van
  de BVD. Formeel zijn deze taken strikt van elkaar gescheiden;
  feitelijk stelt menigeen dat zij door elkaar lopen. Kennis in het
  hoofd van een RID-er is zowel kennis voor de burgemeester als voor
  de BVD. Dit heeft in de praktijk geen problemen opgeleverd.
  Onduidelijk is in hoeverre de RID-en in het verlengde van de BVD
  bevoegd zijn tot het gebruik van inlichtingenmethoden.

  terug naar inhoud document

  6.4.7 FIOD

  Samenwerking FIOD en politie

  De FIOD werkt regelmatig samen met de politie. Het initiatief
  tot samenwerking kan van beide kanten komen. Zodra de FIOD in een
  douaneonderzoek bijvoorbeeld op een partij drugs stuit, wordt de
  politie vaak verzocht een bijdrage aan het onderzoek te leveren.
  Andersom doet de politie incidenteel een beroep op de FIOD om
  bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een fraudeonderzoek. De
  FIOD stelt daarbij de voorwaarde dat de betreffende onderzoeken
  aansluiten bij de primaire taak van de FIOD. Onderzoeken moeten een
  fiscale of douanecomponent in zich meevoeren. Daarnaast eist de
  FIOD vanaf het begin van het onderzoek bij strategische
  beslissingen in het onderzoek betrokken te zijn.

  Samenwerking FIOD en kernteams

  De FIOD werkt op een structurele basis samen met enkele
  kernteams. Jaarlijks wordt in het kaderconvenant met het openbaar
  ministerie capaciteit beschikbaar gesteld voor de samenwerking met
  de politie ter bestrijding van commune delicten. De personele
  constructies die hierbij worden gehanteerd lopen uiteen. Sommige
  rechercheurs zijn gedetacheerd, zoals bij het LRT het geval is,
  terwijl andere rechercheurs functioneel onder de FIOD blijven
  vallen. De bevoegdheden van FIOD-medewerkers in de kernteams
  verschillen per geval.
   

  Aanbeveling 44: De commissie
  beveelt aan een uniforme structuur af te spreken ten aanzien van de
  bevoegdheden van de FIOD medewerkers in de kernteams en het
  LRT

  CID-informatie FIOD

  Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor dat informatie
  met RCID-en wordt uitgewisseld. Informatie kan na instemming van de
  operationeel chef van de CID en goedkeuring van de CID-OvJ in de
  vorm van een proces verbaal worden overgedragen. Er zijn echter
  RCID-en (o.a. regio Utrecht) die pertinent weigeren informatie af
  te geven en zich daarbij beroepen op artikel 14 van de Wet
  Politieregisters. Waardevolle informatie gaat voor fiscaal
  onderzoek verloren doordat de FIOD niet vrijelijk over
  CID-informatie kan beschikken. Volgens verschillende respondenten
  lopen opsporings- en controlefunctionarissen van de FIOD en de
  douane in bepaalde situaties nodeloos gevaar, doordat de
  uitwisseling van CID-informatie stroef verloopt. De FIOD beschikt
  vaak niet over informatie over vuurwapengevaarlijke personen,
  hetgeen bij controle en observatie van groot belang kan zijn.
   

  Aanbeveling 45: De commissie is
  van oordeel dat de FIOD de beschikking moet krijgen over een
  volwaardige CID, waarbij nader bezien moet worden in hoeverre de
  regels voor de organisatie, taken en bevoegdheden van de CID
  aangepast moeten worden.

  terug naar inhoud document

  6.4.8 Internationale samenwerking

  Onduidelijkheid

  Hoe internationale samenwerking op het terrein van bijzondere
  opsporingsmethoden moet plaatsvinden is vooralsnog onduidelijk. In
  de praktijk van de opsporing wordt op ad hoc basis geprobeerd tot
  oplossingen te komen. De regels en richtlijnen zijn niet of
  nauwelijks aangepast aan de internationale component. Vrijwel
  iedereen neemt aan dat als een buitenlandse opsporingsorganisatie
  opsporingshandelingen wil laten verrichten men zich moet houden aan
  de Nederlandse regelgeving. Dit gaat zo ver dat men vindt dat
  nagegaan moet worden of iemand die in het buitenland als informant
  te boek staat niet toch een criminele burgerinfiltrant is. Is dat
  laatste het geval dan gaat de samenwerking niet door. Een lastige
  vraag is hoe dit moet worden vastgesteld. Deze kwestie nodigt uit
  tot het strategisch omgaan met het vragen van informatie.
  Buitenlandse opsporingsdiensten reageren vaak bevreemd op deze
  toets. Er bestaat overigens jurisprudentie die er op wijst dat de
  rechter het voldoende vindt als voldaan wordt aan de buitenlandse
  regels indien in Nederland te samen met het buitenland
  opsporingshandelingen moeten worden verricht. Er is intensieve
  samenwerking in bepaalde regio’s met België en Duitsland. In
  deze regio’s wordt nog steeds veel informeel uitgewisseld, waarna
  een en ander later formeel wordt opgevraagd. U-bochten via het
  buitenland zijn mogelijk en worden gehanteerd. Door aan een
  politieorganisatie in het buitenland informeel informatie te geven,
  kan dat via een formeel rechtshulp verzoek «gewit»
  worden. Op die manier is informele informatie via een U-bocht
  mogelijk gemaakt.
   

  Aanbeveling 46: De commissie
  beveelt aan formeel te regelen aan welke regels een buitenlandse
  opsporingsorganisatie moet voldoen als in Nederland
  opsporingshandelingen worden verricht. Daarbij dienen met bevriende
  staten afspraken gemaakt te worden omtrent de aan te leveren
  informatie over deze opsporingshandelingen. Verdergaande controle
  door de Nederlandse autoriteiten is dan niet noodzakelijk onder de
  voorwaarde dat de verdachte in het buitenland voor de rechter wordt
  gebracht.

   

  Verschillen Nederland – buitenland

  In de praktijk hebben vooral het LRT, de kernteams, de
  infiltratieteams en de observatieteams alsmede uiteraard de FIOD in
  douanezaken er meer dan gemiddeld mee te maken. Dikwijls wordt
  gesteld dat de regelgeving in het buitenland soepeler is dan in
  Nederland, maar de waarderingen daaromtrent verschillen. Sommigen
  noemen nauwelijks knelpunten. Anderen doen dat wel. Zij benadrukken
  dat in het buitenland misverstanden bestaan over de mogelijkheden
  van de Nederlandse politie en over de verplichtingen van de
  Nederlandse politie om overal toestemming voor te vragen.
   

  Aanbeveling 47: De commissie
  beveelt aan op meer structurele wijze voorlichting te geven over de
  geldende regels in Nederland met betrekking tot opsporingsmethoden
  in de landen waarmee Nederland regelmatig samenwerkt.

  Doorlaten, gecontroleerde aflevering en criminele
  burgerinfiltranten in internationaal verband

  Problemen ontstaan indien een buitenlandse opsporingsinstantie
  een partij goederen door Nederland wil laten gaan om het in een
  ander land in beslag te nemen. Volgens bepaalde definities is er
  sprake van doorlaten als er in Nederland niet wordt ingegrepen.
  Volgens andere definities is er sprake van gecontroleerde
  aflevering omdat in het buitenland in beslag zal worden genomen.
  Het is afhankelijk van de specifieke betrokkenen op welke wijze de
  praktijk van de opsporing hiermee omgaat. De indruk bestaat dat in
  het buitenland geanticipeerd wordt op de «strenge»
  houding in Nederland. De tegengestelde indruk dat het niet van
  belang is welke opsporingsmethoden in Nederland zijn toegestaan
  voor buitenlandse opsporingsdiensten bestaat echter ook. Een ander
  probleem ontstaat bij rechtshulpverzoeken omtrent criminele
  burgerinfiltranten. Met name in Duitsland en de VS wordt gewerkt
  met criminele burgerinfiltranten. Hoever men moet gaan om vast te
  stellen of daar in casu sprake van is, is onduidelijk. Het gebruik
  van buitenlandse burger-infiltranten levert problemen op omdat niet
  steeds duidelijk kan worden wat de achtergrond van de buitenlandse
  burger-infiltranten is.
   

  Aanbeveling 48. De commissie
  beveelt aan de al eerder aangegeven noodzaak tot verduidelijking
  rond doorlaten, gecontroleerde aflevering en criminele
  burgerinfiltranten ook van toepassing te laten zijn op het omgaan
  met buitenlandse rechtshulpverzoeken rond doorlaten, gecontroleerde
  aflevering en criminele burgerinfiltranten.

   

  Liaison-officers in Nederland

  Het ontbreekt nog steeds aan een voldoende kader voor de
  werkzaamheden van de buitenlandse liaison officers in Nederland. Zo
  is onduidelijk aan wie de liaison officers verantwoording moeten
  afleggen, hoe de controle op de liaison officers vorm krijgt, op
  welke wijze zij informatie kunnen en moeten uitwisselen en hoe de
  contacten met de reguliere korpsen moeten worden vormgegeven.
   

  Aanbeveling 49: De commissie
  ondersteunt de initiatieven om op korte termijn een uitgewerkt
  kader voor het optreden van liaison officers te formuleren. Het is
  ongewenst dat de liaison officers op dit moment zonder formeel
  kader vergaande opsporingsactiviteiten uitoefenen.

   

  Organisatie van de rechtshulp

  Er bestaat onduidelijkheid over de rol van de centrale
  toezichthouders (CRI en Landelijk parket enerzijds) op de
  internationale rechtshulp en de rol van de regiokorpsen (inclusief
  kernteams) en lokaal openbaar ministerie anderzijds. Er zijn nog
  geen instructies voor de omgang met verschillende soorten (kleine)
  rechtshulpverzoeken. Veel verzoeken gaan van politie naar politie
  in verschillende landen zonder dat het openbaar ministerie daarvan
  op de hoogte is. Het voornemen bestaat zeven Informatie
  Coördinatie Centra op te richten waar ook kleine
  rechthulpverzoeken moeten worden geregistreerd en van waaruit de
  voortgang kan worden bewaakt.
   

  Aanbeveling 50: De commissie
  beveelt aan deze centra zo spoedig mogelijk op te
  richten.

  vorige    volgende   inhoud