• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Normering

  6.3 Normering

  6.3.1 Algemeen
  6.3.2 Observatiemethoden
  6.3.3 Informanten en infiltranten
  6.3.4 Gecontroleerde aflevering en
  doorlaten

  6.3.5 Overige methoden
  6.3.6 Opleiding
   

  6.3.1 Algemeen

  Tussenperiode

  Tussen het moment waarop de politieke uitgangspunten met
  betrekking tot de normering werden vastgesteld en het tot stand
  komen van formele wetgeving lag een periode – de afgelopen
  tweeëneenhalf jaar – waarin veel onduidelijkheid bestond. Er
  zijn in het interregnum tussen de parlementaire enquête en de
  formele wetgeving verschillende richtlijnen en concept-richtlijnen
  gemaakt. De status van de richtlijnen en conceptrichtlijnen is niet
  altijd duidelijk. De consistentie binnen en tussen de verschillende
  richtlijnen schiet tekort. De bekendmaking van de regels en
  richtlijnen aan de politie en functionarissen van het openbaar
  ministerie die direct betrokken zijn bij het uitvoerend
  opsporingswerk was onvoldoende. De inhoud van de regels en
  richtlijnen is bij betrokkenen derhalve onvoldoende bekend. Tevens
  leven er verschillende ideeën over wat de normering precies
  inhoudt (Naar aanleiding van de gereleveerde feiten onder
  «Tussenperiode» en «Concepten», is het
  commissielid Niederer van oordeel dat het totaal van activiteiten,
  ondernomen op landelijk niveau door het ministerie van Justitie en
  meer in het bijzonder het College van procureurs-generaal, in de
  door de commissie onderzochte periode positiever moet worden
  gewaardeerd. Voorts tekent hij aan dat in deze periode de formele
  wetgeving nog niet tot stand was gekomen).

  Concepten

  Er is op centraal niveau te weinig zorg voor gedragen dat er
  voldoende duidelijkheid ontstond omtrent de normering van
  opsporingsmethoden in de afgelopen drie jaar. Het heeft ontbroken
  aan een richtinggevende uitwerking omtrent de inzet van
  opsporingsmethoden in het interregnum. De commissie heeft
  vastgesteld dat de praktijk van de opsporing met name problemen
  heeft met de uitleg van het verbod op doorlaten en het onderscheid
  tussen informanten en infiltranten. Weliswaar werden de Voorlopige
  uitgangspunten geformuleerd, die door het College aan de
  hoofdofficieren zijn gestuurd, maar richtlijnen over deze
  belangrijke onderwerpen waaraan in de praktijk grote behoefte
  bestaat, zijn blijven steken in een conceptfase. Hoewel deze
  richtlijnen slechts concepten waren, werd er door de praktijk bij
  gebrek aan beter wel op gevaren. De conceptrichtlijn doorlaten is
  nooit verder gekomen dan de conceptfase, omdat het College en het
  departement van Justitie inclusief de toenmalige minister van
  Justitie, het over de inhoud niet eens konden worden. De
  werkgroep-Van de Beek heeft een eerste aanzet gegeven tot nadere
  precisering van de voorwaarden waaronder opsporingsmethoden worden
  ingezet. Naar het oordeel van de commissie blijft de noodzaak
  bestaan van verdere toelichting en instructie’.
   

  Aanbeveling 2: Nu het wetsvoorstel
  BOB naar verwachting binnenkort in werking zal treden moet de
  praktijk intensief worden geïnstrueerd over de wijze waarop
  met de nieuwe regelgeving moet worden omgegaan. Dat betekent vooral
  meer duidelijkheid omtrent de uitvoeringsregelingen van het
  wetsvoorstel BOB, meer aandacht voor de verspreiding en meer
  aandacht voor de implementatie. Of de uitvoeringsregelingen in de
  praktijk worden begrepen en werkbaar zijn moet regelmatig worden
  getoetst door korpsleiding en hoofdofficier van justitie. Bij
  gebleken problemen dient een terugkoppeling plaats te vinden naar
  het ministerie van Justitie en het College hetgeen eventueel kan
  leiden tot verduidelijking of wijziging van die
  regelgeving.

   

  Toekomstige wetgeving

  De commissie constateert dat een omvangrijk wetgevingsprogramma
  tot stand is gebracht als uitvloeisel van het rapport van de
  parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden. Hoewel
  niet alle voorstellen direct voortvloeien uit dat rapport hebben
  zij wel alle raakvlakken daarmee. De uitgangspunten die door de
  parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden zijn
  aangegeven, worden in deze wetsvoorstellen daadwerkelijk als
  uitgangspunt gehanteerd. Daarbij dient vermeld te worden dat vooral
  het wetsvoorstel BOB politie en openbaar ministerie meer
  mogelijkheden tot het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden
  toekent dan waarvan de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden uitging. In het interregnum is zowel door
  regering als Kamer de noodzaak onderkend van een meer uitgebreide
  toekenning van bevoegdheden tot inzet van opsporingsmethoden. Deze
  politieke ontwikkeling is echter niet altijd onderkend door de
  uitvoerenden.

  Vastleggen van opsporingshandelingen en -methoden

  Het uitgangspunt van de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden dat de opsporing transparant moet zijn wordt
  door een ieder onderschreven. Dat betekent dat
  opsporingshandelingen moeten worden vastgelegd. Dat gebeurt ook
  steeds: soms in een proces-verbaal, soms in een journaal en soms op
  andere wijze. Het is beter mogelijk dan in het verleden om de
  gebruikte opsporingsmethoden te controleren. De betere vastlegging
  leidt wel tot kritiek op een te ver doorgevoerde bureaucratisering
  van de opsporing. Er zouden te veel procedurele handelingen moeten
  worden verricht voordat tot opsporing overgegaan kan worden of
  voordat verder gegaan kan worden met de opsporing. De commissie
  constateert dat deze administratieve bureaucratie vooral bij
  verzoeken tot verlenging van de toestemming voor het gebruik van
  een bepaalde methode een rol speelt. Het geautomatiseerde
  communicatie- en administratiesysteem (COMPAS) van het openbaar
  ministerie is nog niet aangepast aan de hoeveelheden bevelen van
  het openbaar ministerie die nodig zullen zijn als de Wet bijzondere
  opsporingsbevoegdheden in werking treedt. De Centrale Systeem
  Organisatie van het departement van Justitie heeft aangegeven geen
  kans te zien de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen omdat
  voorrang moet worden gegeven aan het millenniumprobleem.
   

  Aanbeveling 3: Om onnodige
  bureaucratisering van de opsporing te voorkomen acht de commissie
  het wenselijk te bezien of met name de bevelen tot verlenging van
  een opsporingsbevoegdheid kunnen worden verminderd.

  Aanbeveling 4: COMPAS dient te worden aangepast aan de
  grotere hoeveelheden bevelen. Dit dient naar het oordeel van de
  commissie hoge prioriteit te krijgen. Gevreesd moet anders worden
  voor vormfouten door het openbaar ministerie.

   

  Meer procedures

  Voordat wordt overgegaan tot het inzetten van opsporingsmethoden
  bestaat er een intensievere toetsing dan voorheen. Daarvoor zijn
  vooral procedurele voorwaarden geformuleerd. Er bestaat een grote
  diversiteit aan toetsingscriteria. ]n wet en richtlijnen worden
  vooral procedures geregeld en wordt de inhoud van de verschillende
  opsporingsmethoden goeddeels aan de praktijk van de opsporing
  overgelaten. De procedures hebben tot gevolg dat de
  verantwoordelijkheid voor de inzet van opsporingsmethoden op steeds
  hogere niveaus wordt gelegd. Deze hogere niveaus ontberen eveneens
  inhoudelijke criteria op grond waarvan tot een beslissing kan
  worden gekomen.

  Toetsing door de rechter

  Door de verbetering van de procedurele voorwaarden waaronder
  bijzondere opsporingsmethoden kunnen worden ingezet, wordt het voor
  de rechter inzichtelijker welke methoden op welke wijze gehanteerd
  zijn. In verschillende rechtszaken is aan de orde geweest of er
  sprake was van een toetsing vooraf door de CTC. Het niet voorleggen
  aan de CTC heeft echter niet tot gevolg dat het openbaar ministerie
  niet-ontvankelijk wordt verklaard door de rechter. Uiteindelijk
  bepaalt de rechter onafhankelijk of hij de inzet van specifieke
  opsporingsmethoden goedkeurt Rechters laten het gebruik van de
  meeste opsporingsmethoden toe als politie en justitie zich
  verantwoorden. Er zijn slechts enkele zaken geweest waarbij de
  rechter op basis van het gebruik van «foute»
  opsporingsmethoden het openbaar ministerie niet ontvankelijk heeft
  verklaard en meestal speelde dan ook gebrekkige verantwoording een
  rol. Met deze lijn in de jurisprudentie wordt bij openbaar
  ministerie en politie niet of nauwelijks rekening gehouden, mede
  omdat men daarvan onvoldoende op de hoogte is. De relatieve
  competentie van de rechterlijke macht wordt als knelpunt ervaren.
  Dit speelt in onderzoeken met verdachten in andere delen van
  Nederland dan de lokatie van waaruit het rechercheteam werkt,
  hetgeen de efficiency van de opsporing kan schaden.
   

  Aanbeveling 5: Er dient een
  toegankelijk systeem te worden opgezet voor de relevante
  jurisprudentie omtrent opsporingsmethoden onder
  verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal.

  Aanbeveling 6: Aangezien er geen principiële bezwaren
  verbonden lijken te zijn aan de wijziging van de regeling van de
  relatieve competentie, stelt de commissie voor een wetswijziging
  ter zake voor te bereiden.

   

  Notificatieplicht

  De in het wetsvoorstel BOB geregelde kennisgeving aan
  betrokkenen, zogenoemde notificatieplicht, zal naar het oordeel van
  verschillende betrokkenen in de praktijk problemen met zich
  brengen. Dit artikel 126bb wetsvoorstel BOB bepaalt dat aan
  betrokkene moet worden meegedeeld dat bevoegdheden zijn
  uitgeoefend, zodra het onderzoek dat toelaat. Artikel 13 EVRM
  garandeert een ieder die beweert dat zijn rechten en vrijheden
  neergelegd in het EVRM zijn geschonden, het recht op een
  «effective remedy before a national authority». Hoewel
  een mededelingsplicht niet zonder meer uit artikel 13 EVRM
  voortvloeit, kan zij als een geëigende invulling daarvan
  worden gezien. Ook al kan dit het onderzoek zelf niet meer schaden,
  dan heeft artikel 126bb van het wetsvoorstel BOB als nadeel dat
  tactische informatie bloot kan komen te liggen. Er kunnen zich dan
  vergelijkbare situaties voorzien met die waarbij in een lopend
  (gerechtelijk voor)onderzoek informatie bekend wordt die noodzaakt
  tot afzonderlijk strafrechtelijk ingrijpen. Bijvoorbeeld de
  informatie uit een telefoontap dat een kleine hoeveelheid drugs zal
  worden afgeleverd. Ingrijpen al dan niet door middel van wegtippen
  heeft dan het nadeel dat niet met zekerheid het onderliggende
  hoofdonderzoek kan worden afgeschermd bij beslissingen, in het
  bijzonder niet als de termijn van circa 100 dagen voorlopige
  hechtenis is verstreken en derhalve in de afgetipte zaak een
  volledig proces-verbaal moet zijn samengesteld.
   

  Aanbeveling 7: De commissie
  beveelt aan nader te bepalen dit de notificatie op een zodanige
  manier plaats dient te vinden, dat wordt voorkomen dat tactische
  informatie openbaar moet worden gemaakt.

  terug naar inhoud document

  6.3.2 Observatiemethoden

  Algemeen

  In de wereld van de observatiemethoden hebben zich vooral
  technische wijzigingen voorgedaan. Er moet veel moeite gedaan
  worden om de technische ontwikkelingen van telecommunicatie bij te
  houden teneinde het tappen mogelijk te laten blijven. Er zijn
  weinig problemen met de normering van observatiemethoden. De
  normering voor het gebruik van observatiemethoden is redelijk
  helder. Wel bestaat er de nodige discussie over de inhoud van het
  begrip «stelselmatig», dat frequent wordt gebruikt in
  de normering van observatiemethoden. Ook bij de behandeling van het
  wetsvoorstel BOB zijn over het begrip «stelselmatig»
  tegenstrijdige interpretaties gegeven. Voor de praktijk van de
  opsporing is niet duidelijk waar precies de grenzen moeten worden
  getrokken. Overigens kunnen de observatieteams voldoende werken met
  bestaande regels. Wel is ook hier sprake van een steeds sterkere
  bureaucratisering.
   

  Aanbeveling 8. Het begrip
  «stelselmatig» dient ten behoeve van de praktijk van de
  opsporing eenduidig uitgewerkt te worden.

  Taps en camera’s

  De meest gebruikte opsporingsmethode is observatie met behulp
  van taps en camera’s. In de praktijk bestaat de vrees dat camera’s
  steeds moeilijker ingezet kunnen worden, omdat in de rechtszaal
  steeds vaker gevraagd wordt de beelden te tonen, die door camera’s
  zijn opgenomen. Daardoor wordt immers ook duidelijk waar de camera
  is geplaatst. Dit betekent dus meer inzicht voor de criminele
  wereld in de tactiek van de politie. Verder kan het gevaar
  opleveren voor degenen bij wie bijvoorbeeld in huis een camera is
  geplaatst en wordt het risico van ontdekking van geplaatste
  apparatuur groter.
   

  Aanbeveling 9: Onder andere bij
  bepaalde vormen van observatie blijkt in de praktijk dat zich
  problemen voordoen met de openbaarmaking van tactische aspecten van
  de opsporingsmethoden (plaats en techniek van camera’s). Nader
  bezien moet worden in hoeverre van de camerawaarnemingen
  proces-verbaal kan worden opgemaakt zonder dat de tactische
  informatie (plaats en techniek) hierdoor wordt
  prijsgegeven.

  Inkijkoperaties

  Inkijkoperaties zijn volgens richtlijn en toekomstige wetgeving
  toegestaan. De praktijk van de opsporing gaat er voorzichtig mee
  om. In het recente verleden zijn de commissie geen specifieke
  problemen met betrekking tot inkijkoperaties gebleken.

  Direct afluisteren.

  In de praktijk bestaat er behoefte aan direct afluisteren. Velen
  binnen de opsporingspraktijk zien het als een effectieve
  aanvullende opsporingsmethode. Het middel wordt nog niet ingezet.
  Dat is terecht want het wordt pas mogelijk bij de inwerkingtreding
  van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden.
   

  Aanbeveling 10: Er moet worden
  gewaarborgd dat er voldoende technische capaciteit beschikbaar is
  voor het nieuwe middel direct afluisteren.

  Technische ontwikkeling

  De voortdurende technische ontwikkelingen maken dat de politie
  soms stuit op problemen waar nog geen wettelijke oplossing voor
  bestaat. Voorbeelden hiervan zijn het tappen van Internet alsmede
  PTT-medewerking bij de incallregistratie van via buitenlandse
  providers bellende Nederlanders. Ook de mobiele telefonie stelt de
  politie voor problemen.
   

  Aanbeveling 11: De commissie is
  van oordeel dat op korte termijn technische voorzieningen voor de
  praktijk ter beschikking moeten komen om deze problemen op te
  kunnen lossen.

  terug naar inhoud document

  6.3.3 Informanten en infiltranten

  Onderscheid tussen informant en infiltrant

  Het onderscheid tussen informant en infiltrant is onduidelijk.
  Het is sterk afhankelijk van de functionaris welk onderscheid wordt
  gehanteerd. Verschillende criteria worden gehanteerd: dan weer is
  het plegen van strafbare feiten een onderscheidend criterium, dan
  weer het in de buurt van criminelen functioneren, dan weer de
  mogelijkheid van afscherming. Een combinatie van deze criteria komt
  ook voor. Cruciaal lijkt meestal te zijn of het openbaar ministerie
  weet heeft van de strafbare feiten, niet zozeer of informanten
  strafbare feiten plegen. Veel informanten plegen strafbare feiten.
  Volgens sommigen is al sprake van een infiltrant als de politie
  vraagt ergens een kijkje te gaan nemen. Het begrip «gestuurde
  informant» bemoeilijkt deze discussie nog verder. Het
  moeizame onderscheid tussen informant en infiltrant leidt tot
  lastige situaties in de praktijk. Daardoor wordt door de CID met
  sommige informanten creatief omgegaan: de politie hoort bepaalde
  zaken bewust niet, de politie vraagt de informant bepaalde zaken
  niet te vertellen, de politie laat een informant zelf op een idee
  komen zodat de politie niet verweten kan worden dat zij de
  informant heeft gestuurd. Deze «creatieve» oplossingen
  zijn mogelijk omdat CID-en ervan uitgaan dat de dagelijkse gang van
  zaken van informanten toch niet volledig is na te gaan.
   

  Aanbeveling 12: Een nadere
  afbakening van de begrippen informanten en infiltranten is
  noodzakelijk. De commissie beveelt aan het onderscheid te zoeken in
  het al dan niet onder regie van politie en justitie plegen van
  strafbare feiten. Dat betekent dat een infiltrant onder regie van
  politie en justitie bepaalde strafbare feiten kan plegen. Een
  informant mag geen strafbare feiten plegen. Uitzondering moet
  daarbij worden gemaakt voor bepaalde hand- en spandiensten van
  geringe importantie in relatie tot het delict waarover de informant
  informatie geeft, die van een informant gevraagd kunnen worden en
  bij weigering waarvan de «dubbelrol» van de informant
  onmiddellijk aan het licht zou treden. Om die reden moeten de
  strafbare feiten de informant niet worden aangerekend. De aard van
  de toegestane hand- en spandiensten moeten worden omschreven in de
  overeenkomst met de informant. Dit oordeel van de commissie wijkt
  af van hetgeen in het rapport van de werkgroep Van de Beek over
  deze thematiek is opgemerkt.

  Criminele burgerinfiltrant

  Het besef dat er geen gebruik mag worden gemaakt van criminele
  burgerinfiltranten is in de praktijk goed doorgedrongen sinds de
  parlementaire behandeling van het wetsvoorstel BOB. Ook daarvoor
  was door de Kamer al uitgesproken dat de criminele burgerinfiltrant
  niet ingezet zou mogen worden. Zowel de «Voorlopige
  uitgangspunten» als de CTC-richtlijnen maken uitzonderingen
  op het verbod mogelijk. Onduidelijk is wat moet worden verstaan
  onder «crimineel». Is dat iemand die ooit veroordeeld
  is? Maakt het dan nog uit voor welk strafbaar feit? Is er al sprake
  van «crimineel» indien men kleine hand- en spandiensten
  verricht die onder het delict «deelnemen aan … » of
  «medeplichtigheid aan … » zouden kunnen vallen? Of is
  er alleen sprake van als men deel uitmaakt van de criminele
  organisatie waarop gerechercheerd wordt? Deze vragen worden
  weliswaar beantwoord in de Concept-richtlijn informanten en
  infiltranten maar de status van deze richtlijn is onduidelijk. De
  praktijk van de opsporing blijkt van het daar vermelde onvoldoende
  op de hoogte. Een burgerinfiltrant wordt volgens deze
  Concept-richtlijn als crimineel aangemerkt wanneer hij actief is in
  hetzelfde criminele veld of binnen hetzelfde criminele milieu als
  waarin hij gaat infiltreren, dan wel wanneer hij ten aanzien van de
  gepleegde of nog te plegen misdrijven waartegen het onderzoek zich
  richt, een relevant strafrechtelijk verleden heeft. De vraag of een
  dergelijk strafrechtelijk verleden relevant is, is ter beoordeling
  van het openbaar ministerie. Een enkele keer is de afgelopen jaren
  nog een criminele infiltrant-ingezet. Ook is een te goeder trouw
  zijnde informant later als (criminele burger)infiltrant aangemerkt,
  omdat hij omwille van zijn geloofwaardigheid strafbare hand- en
  spandiensten moest verrichten.
   

  Aanbeveling 13: De commissie
  beveelt aan de definitie van criminele burgerinfiltrant zoals
  omschreven in de Concept-richtlijn informanten en Infiltranten te
  volgen en daadwerkelijk bekend te maken in de praktijk van de
  opsporing. Daarbij dienen casusgewijs voorbeelden gegeven te worden
  van de consequenties van deze definitie. De werkgroep Van de Beek
  geeft hiertoe een eerste aanzet, maar naar het oordeel van de
  commissie blijft er te veel onduidelijkheid bestaan.

   

  Het aantal informanten

  De commissie heeft niet kunnen vaststellen of het aantal
  informanten na het rapport van de enquêtecommissie is
  verminderd. De beschikbare cijfers kunnen niet vergeleken worden.
  Sommige runners klagen er over dat personen minder vaak met de
  politie willen praten, omdat zij eerder als infiltrant zouden
  moeten worden gerund dan in het verleden. Andere runners stellen
  dat wat betreft de bereidheid van informanten om informatie aan de
  politie te geven geen verandering is opgetreden. Nog weer anderen
  stellen dat de geringere bereidheid van informanten om met de
  politie te werken de criminaliteitsbestrijding – ook kwantitatief
  -nadelig beïnvloedt. Harde gegevens hierover bestaan echter
  niet, het gaat meer om indrukken van opsporingsfunctionarissen. De
  commissie heeft ten aanzien van dit onderwerp een wisselend beeld
  aangetroffen.
   

  Aanbeveling 14: De commissie
  beveelt aan over enige tijd door het kabinet te laten onderzoeken
  of en in hoeverre de informatiepositie van de politie in negatieve
  zin is beïnvloed door het aantal informanten, waarover de
  politie de beschikking heeft.

   

  Afschermen informanten

  In de praktijk van de opsporing is het idee dominant dat de
  identiteit van de informant moet worden beschermd. Hierop worden
  twee uitzonderingen gemaakt. In de eerste plaats als de informant
  zelf strafbare feiten pleegt en in de tweede plaats als de
  informant zelf bekend maakt voor de politie diensten te hebben
  verricht. De problematiek van de afscherming van de informant roept
  problemen op in relatie met de strafvorderlijke regeling van de
  bedreigde getuige. Niet elke informant levert bewijsmateriaal of
  gegevens aan de hand waarvan de rechtmatigheid van de opsporing kan
  worden getoetst. Maar indien hetgeen de informant aandraagt later
  van rechtstreeks strafprocessueel belang blijkt, rijst de vraag of
  de informant als (bedreigde) getuige zal moeten optreden. Dat vergt
  beslissingen van de officier van justitie en de
  rechter-commissaris. De overgang van de status van informant naar
  die van (al dan niet bedreigde) getuigen en de daarmee gepaard
  gaande afstemming van verantwoordelijkheden tussen CID-officier van
  justitie en zaaksofficier is niet helder geregeld.
   

  Aanbeveling 15: De commissie
  beveelt aan nadere regels te stellen voor het runnen van
  informanten, in het bijzonder ten aanzien van het waarborgen van
  anonimiteit en de afscherming van informanten.

  Politie-informant

  Velen delen de opvatting van de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden, de Kamer en het kabinet
  dat politiemensen niet als informant zouden moeten worden
  ingeschreven. In de praktijk zijn er wel voorbeelden dat het in een
  specifiek geval volgens de politie toch noodzakelijk is geacht. Te
  denken valt aan de politiefunctionaris die weet heeft van strafbaar
  gedrag in zijn familiekring. De commissie heeft in enkele gevallen
  vernomen dat politiefunctionarissen daadwerkelijk als informant
  waren ingeschreven.
   

  Aanbeveling 16: Tegen de
  achtergrond van het eerder ingenomen standpunt van de Kamer dient
  te worden bezien of op andere wijze aan de onder bijzondere
  omstandigheden gerechtvaardigde wens tot afscherming van de
  identiteit van opsporingsambtenaren tegemoet kan worden
  gekomen.

  Afspraken met informanten

  De afspraken met informanten worden soms vastgelegd in een
  specifiek contract; in andere gevallen worden slechts mondeling
  afspraken gemaakt. Op dit terrein bestaat nog geen uniforme
  praktijk. Er is onduidelijkheid over de vraag wat gewenst is.
  Illustratief is de vraag: «Als je iets schriftelijk vastlegt,
  kan de informant je dan via een civiele actie voor de rechter tot
  nakoming dwingen?» Tevens bestaat er discussie over welke
  inhoudelijke afspraken met informanten gemaakt kunnen worden.
  Conform het wetsvoorstel BOB dient de overeenkomst tot het
  stelselmatig inwinnen van informatie schriftelijk te worden
  vastgelegd.
   

  Aanbeveling 17: De commissie acht
  het noodzakelijk dat er meer inzicht aan de praktijk wordt geboden
  in de vereisten waaraan een overeenkomst met een informant moet
  voldoen, en in de consequenties die ook voor de overheid kunnen
  voortvloeien uit het sluiten van een overeenkomst met een
  informant. Een en ander moet leiden tot een
  standaard-overeenkomst.

  Politie-infiltratie

  De praktijk van de politie-infiltratie is weinig veranderd. Ook
  nu nog wordt alleen gewerkt volgens de vastgestelde richtlijnen en
  met een intensieve controle en begeleiding. De daarvoor bestaande
  organisatie is verder geprofessionaliseerd.

  Selectie informanten

  Informanten worden nog steeds «uit de verhoorkamer»
  geplukt of melden zich spontaan. Het gaat dus nog steeds om de oude
  criminaliteitsbeelden. Er zijn weinig tot geen informanten op de
  nieuwe criminaliteitsbeelden zoals fraude en milieu. Informanten
  zijn sterk gericht op de al bekende vormen van criminaliteit. Er
  worden in toenemende mate pogingen gedaan om bovenwereldinformanten
  te runnen. Dit heeft nog slechts in enkele zaken en regio’s tot
  resultaten geleid. Wie niet als informanten mogen werken zijn de
  zogenaamde geheimhouders (medisch personeel, notarissen). Zij
  hebben wel vaak relevante informatie. Het kan gebeuren dat hun
  beroepsgeheim hen ook zelf in gevaar brengt.
   

  Aanbeveling 18: Een nadere studie
  naar de vraag hoe geheimhouders moeten omgaan met criminele
  informatie acht de commissie noodzakelijk.

   

  Regeling bijzondere opsporingsgelden

  Omtrent de Regeling Bijzondere Opsporingsgelden heeft de
  commissie geen bijzondere bevindingen. Naar het oordeel van de
  praktijk van de opsporing functioneert deze regeling naar
  tevredenheid. Wel wordt met enige regelmaat geklaagd over de hoogte
  van de uit te keren gelden; deze zouden te laag zijn.

  Getuigenbescherming

  Getuigenbescherming komt weinig voor (circa drie zaken per jaar
  bereiken de CTC). Er is inmiddels tamelijk precies geregeld wanneer
  iemand in aanmerking komt voor getuigenbescherming. Naarmate men
  het begrip informant beperkter uitlegt en dus vaker zegslieden als
  infiltrant zal moeten aanmerken, zal het beroep op
  getuigenbeschermingsprogramma’s toenemen.

  Deals met criminelen

  In de Richtlijn afspraken met criminelen (1997) is de procedure
  voor het maken van afspraken tussen criminelen en het openbaar
  ministerie vastgelegd. Het doel van deze afspraken is te komen tot
  een toetsbare getuigen verklaring in ruil voor een tegenprestatie
  van het openbaar ministerie. Een wetsvoorstel Toezeggingen aan
  getuigen in strafzaken is in behandeling bij de Kamer. Uit de
  «deals» die de commissie bekend zijn geworden, blijkt
  dat eenduidigheid in de toepassing van dit middel ontbreekt. In de
  praktijk heerst nog onvoldoende helderheid over de volgende, elkaar
  deels overlappende, elementen van een «deal»:

  – de definitie van een deal in het algemeen (afspraak met een
  verdachte of veroordeelde);
  – het moment waarop van een deal kan worden gesproken;
  – de inhoud van de tegenprestatie door het openbaar ministerie;
  – de gevallen waarin tot een deal mag worden overgegaan
  (bijvoorbeeld alleen bij bepaalde ernstige misdrijven) en
  – de vorm waarin de afspraak dient te worden gegoten

  Het is niet steeds zonneklaar wanneer een afspraak valt aan te
  merken als deal in de zin van de richtlijn en het wetsvoorstel en
  wanneer er sprake is van een transactie of schikking (in de
  financiële sfeer). Daarnaast heeft de commissie enkele
  afspraken met criminelen aangetroffen die geen of slechts
  zijdelings betrekking hebben op getuigenissen tegen derden. Deze
  afspraken werden bijvoorbeeld ingegeven door gebrek aan
  zittingscapaciteit, maar kunnen niet formeel als
  <<deal>> worden aangeduid conform de Richtlijn en het
  wetsvoorstel. De praktijk blijkt een ruimere mogelijkheid tot het
  maken van afspraken te wensen dan in het wetsvoorstel Toezeggingen
  aan getuigen in strafzaken.
   

  Aanbeveling 19: De commissie is
  van oordeel dat nadere besluitvorming noodzakelijk is over de
  reikwijdte van de mogelijke afspraken met criminelen.

  Storefronts

  De commissie is slechts in beperkte mate storefronts
  tegengekomen in haar onderzoek. De meeste storefronts blijken te
  bestaan om iemand een betrouwbare cover te geven. De commissie
  heeft geen informatie gekregen dat er specifieke problemen zijn ten
  aanzien van het gebruik van storefronts.

  Pseudo-koop

  Pseudo-koop zou volgens betrokkenen in toenemende mate gebruikt
  worden. Pseudo-koop hoeft echter slechts aangemeld te worden bij de
  CTC ter registratie, zodat een volledig overzicht niet goed
  mogelijk is. Toestemming van de CTC is niet nodig. In de praktijk
  roept dit bevreemding op omdat voor pseudo-koop vrijwel altijd (een
  lichte vorm van) infiltratie nodig is. Voor infiltratie is wel
  toestemming van de CTC nodig. Ook in de wet BOB zijn pseudo-koop en
  infiltratie ontkoppeld. Leden van politiële infiltratieteams
  verwachten dat hiermee ruimte wordt gecreëerd aan individuele
  rechercheurs, terwijl juist bedoeld was eenduidig te reguleren. Er
  is in de praktijk behoefte aan een verdere uitwerking van het
  begrip pseudo-koop. Vragen die beantwoord moeten worden zijn: wat
  mag aan de pseudo-koop vooraf gaan? Hoe groot mag de koop zijn? Wat
  zijn de veiligheidsaspecten van de individuele
  politieambtenaar?
   

  Aanbeveling 20: De commissie is
  van oordeel dat pseudo-koop moet worden opgevat als een vorm van
  infiltratie. De voor infiltratie geldende normen en procedures
  dienen ook mutatis mutandis voor pseudo-koop te worden
  gevolgd.

  terug naar inhoud document

  6.3.4 Gecontroleerde aflevering en
  doorlaten

  Doorlaten en gecontroleerde afleveringen

  Het besef dat er niet mag worden doorgelaten heeft een ieder in
  opsporingsland zich eigen gemaakt. Tegelijkertijd bestaat er in de
  praktijk veel onduidelijkheid wanneer dat verbod op doorlaten nu
  precies geldt. Behalve de «Voorlopige uitgangspunten»
  zijn er slechts conceptrichtlijnen die bovendien onderling
  tegenstrijdig zijn. In de praktijk bestaat zeer grote behoefte aan
  meer duidelijkheid. Veel voorkomende vragen zijn: «Wat te
  doen als je onverwacht op de tap hoort dat er iets aankomt?»,
  «Wat te doen als iemand over de tap zegt dat hij een kleine
  hoeveelheid hard drugs voor eigen gebruik in huis heeft?»,
  «Wat te doen als je niet zeker weet of je een hoeveelheid
  drugs met behulp van een observatieteam kunt volgen maar wel zeker
  weet dat als je tot inbeslagname overgaat, een nog grotere
  hoeveelheid later niet meer te pakken zal zijn?»,
  «Welke goederen vallen onder het verbod op doorlaten?»,
  As er ook sprake van doorlaten als de gecontroleerde aflevering is
  mislukt?» Doorlaten onder regie van de politie («actief
  doorlaten») vormt een hoge uitzondering en geschiedt vooral
  bij «ethisch indifferente» goederen (bijvoorbeeld
  compact discs). Het komt echter voor dat in twee identieke casus de
  CTC negatief adviseert. De CTC accepteert niet optreden als men bij
  toeval – zonder eigen regie, bijvoorbeeld tijdens telefoontap –
  oploopt tegen een zending (passief doorlaten). De CTC houdt niet
  bij hoe vaak er sprake is van doorlaten. In 1998 werd bij de CTC 83
  keer gecontroleerde aflevering geregistreerd. De jaren daarvoor was
  er slechts sprake van een derde of minder van dit aantal. Het is de
  vraag of deze ter registratie aangemelde zaken de werkelijk
  voorkomende hoeveelheid gecontroleerde afleveringen dekken. Het zal
  immers vaak voorkomen dat men bijvoorbeeld drugs in het vizier
  krijgt deze niet meteen in beslag neemt. Alleen al om
  organisatorische en/of tactische redenen zal daar enige tijd
  overheen gaan. Men ervaart dat echter niet als gecontroleerde
  aflevering. Analytisch is er echter geen onderscheid. Hier is een
  reëel risico voor het hanteren van verschillende
  «creatieve oplossingen» («er zijn geen tolken
  beschikbaar; er is geen AT beschikbaar; wij hebben het niet
  gehoord»). De minister van Justitie heeft de Kamer in de
  periode na het debat over het rapport van de enquêtecommissie
  opsporingsmethoden niet eigener beweging en periodiek
  geïnformeerd hoe vaak doorlaten is voorgekomen. Dit laatste
  was wel toegezegd tijdens het debat met de Kamer over het rapport
  van de enquêtecommissie
   

  Aanbeveling 21: De commissie
  beveelt aan om op zeer korte termijn aan de praktijk van de
  opsporing duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van het
  verbod op doorlaten. Ook die leden van de commissie die indertijd
  tegen het amendement-Kalsbeek c.s. hebben gestemd zijn – onder
  handhaving van hun destijds ingenomen standpunt inzake het verbod
  op doorlaten – van mening dat de betekenis van art. 126ff voor de
  praktijk dient te worden verhelderd. Daarmee neemt de commissie
  afstand van het eerder door de Tweede Kamer ingenomen standpunt dat
  geen nadere richtlijn tot stand zou moeten worden gebracht met
  betrekking tot doorlaten. De commissie geeft de volgende
  aanwijzingen voor de verduidelijking van artikel 126ff van het
  wetsvoorstel BOB:

   

  – Volgens artikel 126ff van het wetsvoorstel BOB dient er sprake te
  zijn van een bevel als omschreven in de titels Ma tot en met V De
  informatie die door de politie van een informant wordt verkregen
  omtrent een op handen zijnd transport (titel Va van het
  wetsvoorstel BOB) valt hier kennelijk niet onder. De commissie
  beveelt aan titel Va aan het artikel toe te voegen.
  – Volgens artikel 126ff van het wetsvoorstel BOB moet er sprake
  zijn van het weten van de vindplaats van de betreffende voorwerpen.
  Naar het oordeel van de commissie betekent weten van de vindplaats
  van de betreffende voorwerpen dat de politie voldoende aanwijzingen
  heeft waar en op welk moment zich voorwerpen bevinden waarvan het
  aanwezig hebben of voorhanden hebben ingevolge de wet verboden is
  vanwege hun schadelijkheid voor de volksgezondheid of hun gevaar
  voor de veiligheid en voorts dat inbeslagneming van deze voorwerpen
  in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mogelijk is.
  – Volgens artikel 126ff mag de inbeslagneming in het belang van het
  onderzoek worden uitgesteld met het oogmerk om op een later
  tijdstip daartoe over te gaan. Er dient nadere duidelijkheid te
  worden gecreëerd omtrent de periode waarin niet tot
  inbeslagname wordt overgegaan.
  – Volgens artikel 126ff kan sprake zijn van een zwaarwegend
  opsporingsbelang waardoor de verplichting tot inbeslagneming niet
  geldt. Er kan sprake zijn van een zwaarwegend opsporingsbelang om
  een bepaalde hoeveelheid van betreffende voorwerpen door te laten
  om een redelijkerwijs te verwachten grotere hoeveelheid van deze
  voorwerpen in beslag te kunnen nemen. Naar het oordeel van de
  commissie is de hoeveelheid van de bedoelde door te laten
  voorwerpen afhankelijk van de mate waarin de voorwerpen schadelijk
  zijn voor de volksgezondheid of gevaarlijk zijn voor de
  veiligheid.
  – De veiligheid van politiële infiltranten kan een onderdeel
  zijn van het zwaarwegend opsporingsbelang.
  – Het College van procureurs-generaal dient toestemming te geven
  voor doorlaten, wat impliceert dat het college door middel van
  piketdienst vierentwintig uur per dag beschikbaar moet zijn.

  Doorlaten mensen

  Er is verder veel onduidelijkheid met betrekking tot doorlaten
  van mensen. De motie Rouvoet c.s. maakt de aanpak van mensensmokkel
  moeilijk, volgens de betrokkenen. Recent hebben de CTC en in
  navolging daarvan het college van procureurs-generaal en de
  minister besloten wel een aantal mensen «door te laten»
  teneinde een organisatie in mensensmokkel te kunnen oprollen. De
  minister heeft zijn inzicht ter zake en de wijze waarop hij dus de
  motie-Rouvoet c.s. interpreteert in een brief aan de Kamer
  uiteengezet. De commissie vindt dat hiermee veel van in de praktijk
  gevoelde onduidelijkheid is weggenomen, terwijl recht gedaan lijkt
  te worden aan de intentie van de motie. Deze had immers de
  bedoeling te voorkomen dat mensen op welke wijze dan ook in
  mensonwaardige situaties geraken.
   

  Aanbeveling 22: De commissie
  ondersteunt de wijze waarop de minister het doorlaten omtrent
  mensen heeft omschreven. Het is naar het oordeel van de commissie
  wel zaak om er voor te zorgen dat ten behoeve van de praktijk van
  de opsporing een richtlijn ter zake wordt opgesteld.

  terug naar inhoud document

  6.3.5 Overige methoden

  Informatie-behoefte overheid

  Er is om diverse redenen grote behoefte aan informatie over
  personen en organisaties die zich bezighouden met de verstoring van
  de rechtsorde. De overheid heeft deze informatie nodig:

  a. omwille van de opsporing;
  b. omwille van de openbare orde;
  c. omwille van de staatsveiligheid;
  d. omwille van de bestuurlijke rechtshandhaving.

  Informatiegaring ten behoeve van de opsporing is geregeld in het
  Wetboek van strafvordering; die ten behoeve van de ordehandhaving
  is gebaseerd op artikel 2 Politiewet; die ten behoeve van de
  staatsveiligheid op de Wet op de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten (WIV), waarvan een nieuwe versie in
  voorbereiding is; en die ten behoeve van de bestuurlijke
  rechtshandhaving in het voorontwerp bevordering integere
  besluitvorming openbaar bestuur (BIBOB). De regimes in deze wetten
  lopen sterk uiteen. Het komt de commissie voor dat niet alle
  verschillen even doordacht zijn. Bovendien is de regeling van het
  opslag en vooral het gebruik als gevolg van de voorgestelde
  wijziging van de Wet politieregisters, het voorontwerp BIBOB en
  verspreide andere regelgeving minder scherp onderscheiden dan deze
  diverse regimes zouden doen vermoeden: bijvoorbeeld in het kader
  van opsporingsonderzoek vergaarde gegevens kunnen (zeker in de
  toekomst) gebruikt worden ten behoeve van de bestuurlijke
  rechtshandhaving. De afstemming tussen de diverse regimes behoeft
  daarom nadere aandacht.
   

  Aanbeveling 23: De commissie
  beveelt aan deze problematiek nader te bezien, waarbij in het
  bijzonder aandacht moet worden besteed aan de navolgende
  onderwerpen. Een wettelijke basis, breder dan artikel 2 Politiewet,
  is noodzakelijk voor de informatieverzameling in het kader van de
  openbare orde. De verschillen tussen het wetsvoorstel BOB en het
  wetsvoorstel IVO dienen nader te worden bezien. De BVD krijgt
  namelijk in het wetsvoorstel IVD verdergaande bevoegdheden dan de
  politie en het OM in het wetsvoorstel BOB. Dit klemt te meer nu
  bedreiging voor de staatsveiligheid in niet onbelangrijke mate
  lijkt voort te komen uit ontwikkelingen in de georganiseerde
  criminaliteit. Ook de relatie tussen de wetgeving met betrekking
  tot persoonsregistraties en de overige wetgeving die van belang is
  voor het vergaren van informatie dient beter te worden
  afgestemd.

  Verkennend onderzoek

  Binnen sommige kernteams is lang geworsteld met de vraag wat wel
  en niet mag in het kader van een verkennend onderzoek. De vraag is
  onder andere in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van gegevens
  uit verschillende registers. Zo rijst de vraag hoe in het kader van
  verkennend onderzoek de Wet Persoonsregistraties, respectievelijk
  de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet
  politieregisters zich tot elkaar verhouden. Verder rijst de vraag
  wat het belang is van een verkennend onderzoek indien volgens het
  regime van de Wet Politieregisters de gegevens na zes maanden
  moeten worden vernietigd. In verband met het financieel
  rechercheren doen zich vergelijkbare problemen voor. Een twistpunt
  met betrekking tot het verkennend onderzoek is de overlap met
  strafrechtelijk onderzoek. De neiging bestaat om een
  opsporingsonderzoek te starten zodra men tijdens een verkennend
  onderzoek op een strafbaar feit stuit. Op zich zou men dan wel
  kunnen doorgaan met het verkennend onderzoek, maar er bestaat
  beduchtheid dat informatie uit een gerechtelijk vooronderzoek dan
  terugvloeit in het verkennend onderzoek of dat de schijn daarvan
  wordt gewekt, hetgeen later in de operationele zaak vragen zal
  oproepen ten aanzien van de start van die zaak.
   

  Aanbeveling 24: De afbakening van
  het verkennend onderzoek ten aanzien van andere wetgeving en het
  strafrechtelijk onderzoek moet worden verhelderd.

  Financieel rechercheren

  Financieel rechercheren wordt door velen als een belangrijk
  opsporingsmiddel gezien. Toch wordt het middel nog maar op
  bescheiden schaal ingezet. Een belangrijke oorzaak daarvoor is het
  gebrek aan deskundige menskracht. De doorstroming is groot en
  nieuwe mensen zijn niet eenvoudig te vinden. Voor financieel
  rechercheren is het nodig dat mensen binnen de politie worden
  opgeleid. Aan een accountant van buiten heb je niet veel als je
  moet rechercheren op een schoenendoos vol papieren. De cursussen
  die nu bestaan schieten te kort omdat ze te oppervlakkig zijn.
  Gewone rechercheurs hebben in de regel meestal weinig feeling met
  en deskundigheid over financieel rechercheren. Mede daardoor gaat
  informatie verloren die bruikbaar zou zijn voor een financieel
  onderzoek. De FIOD is een belangrijke partner bij het financieel
  rechercheren. Meldingen van ongebruikelijke transacties (MOT)
  hebben alleen effect voor de opsporing als zij gekoppeld kunnen
  worden aan CID-gegevens. Daardoor gaan veel MOT-meldingen verloren.
  Bij lopend onderzoek wordt te weinig gebruik gemaakt van
  MOT-meldingen Veel regio’s denken er niet aan om hun subject eens
  te checken bij het MOT-meldpunt. Voor zover het gaat om het volgen
  van een geldspoor valt op dat hierover zeer positief wordt
  gesproken: het is echter zeer arbeidsintensief en kan slechts bij
  een beperkt aantal zaken worden gebruikt.
   

  Aanbeveling 25: Het financieel
  rechercheren moet verder worden uitgebouwd, zowel in de opleidingen
  en capaciteit als in de plaats die het heeft bij de
  criminaliteitsbestrijding.

  Bestuurlijke rechtshandhaving

  Bestuurlijke rechtshandhaving wordt door velen als heel
  belangrijk gezien. Met name in Amsterdam is dit instrument tot
  ontwikkeling gekomen. Onderkend wordt dat bij een aantal
  methodieken die door het bestuur worden gehanteerd juridische
  kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Met de inwerkingtreding van
  de wet BIBOB kunnen deze waarschijnlijk het hoofd worden
  geboden.

  terug naar inhoud document

  6.3.6 Opleiding

  Opleidingsbehoefte en -capaciteit

  Er heeft geen structurele scholing van politie- en
  OM-functionarissen ten aanzien van de opsporingsmethoden
  plaatsgevonden. Het LSOP en de SSR konden te weinig opleidingen en
  cursussen verzorgen. Wel hebben er enige plaats gevonden. Voor
  kernteam medewerkers is een groter aanbod van opleidingen
  voorhanden dan voor andere politiemensen. Kernteams hebben daar ook
  meer budget voor. «Gewone» rechercheurs hebben een
  grote mate van vrijheid om te bepalen of zij een cursus willen
  volgen. Dat neemt niet weg dat veel rechercheurs wel degelijk in de
  afgelopen periode opleidingen hebben gevolgd. Veel van deze
  opleidingen hebben ook een zeker raakvlak met
  opsporingsmethoden.
   

  Aanbeveling 26: De commissie
  beveelt aan te komen tot een inventarisatie van opleidingsbehoefte
  bij de politie, het openbaar ministerie en de zittende magistratuur
  ten aanzien van de bijzondere opsporingsmethoden en zo nodig
  daarvoor additionele middelen ter beschikking te stellen. Een
  cursus opsporingsmethoden moet gelden als verplichte opleiding voor
  rechercheurs.

   

  vorige    volgende    inhoud