• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verandering in de opsporing

  6.2 Verandering in de opsporing

  Voordat de commissie ingaat op de drie onderdelen van de crisis
  wil zij eerst een aantal meer algemene opmerkingen maken.

  Crisis en verandering

  De crisis in de opsporing zoals die door parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden, Kamer en kabinet is
  vastgesteld wordt door degenen die belast zijn met de opsporing
  maar zeer ten dele herkend. Menigeen zegt dat er weliswaar sprake
  was van een crisis in Kennemerland, maar dat die crisis zich niet
  afspeelde in de eigen regio of het eigen arrondissement. «Wij
  werkten altijd al netjes» heeft de commissie in vele
  toonaarden gehoord. Desalniettemin heeft vrijwel iedereen zich
  ingezet om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Dat is op
  zichzelf opmerkelijk, omdat aangenomen moet worden dat een crisis
  meer veranderingsbereidheid genereert wanneer hij herkend wordt dan
  wanneer dat niet het geval is. Het besef dat grenzen aan de
  opsporingsmethoden gesteld worden door de politieke besluitvorming
  is diep verankerd in de opsporingsorganisaties. Politie en openbaar
  ministerie zijn vergaand bereid om politieke besluitvorming die hun
  werkwijze raakt, uit te voeren. Maar ook een andere factor speelt
  een rol: politie en justitie hebben mede door de enquête een
  gevoelige klap in de beeldvorming opgelopen. Zeker kort na het
  uitbrengen van het enquêterapport was werken bij de politie
  of het OM niet iets om overal mee te koop te lopen. Er leek weinig
  reden om trots te zijn op het opsporingswerk. Ook als men zelf
  beter meende te weten was de omgeving daarvan niet te overtuigen.
  Dergelijke ervaringen ziet men niet graag herhaald. Reden dus om nu
  dan maar te doen wat men vraagt. Kritiek is dan in iéder
  geval veel moeilijker. De eigen verantwoordelijkheid wordt zo
  kleiner. Er kan gewezen worden naar datgene wat moet. De commissie
  heeft vastgesteld dat kort na het uitkomen van het
  enquêterapport en de debatten daarover openbaar ministerie en
  politie een periode buitengewoon terughoudend zijn geweest. Geen
  enkel risico mocht worden gelopen dat ongewild of per ongeluk toch
  de politiek vastgestelde uitgangspunten zouden worden geschonden.
  Deze defensieve en angstige houding is inmiddels verlaten. Gebleven
  is echter dat men moeilijke beslissingen liever niet zelf neemt,
  maar voorlegt aan een hiërarchisch of gezagsmatig hogere
  functionaris. Voor een deel vloeit deze opstelling ook voort uit de
  aanbevelingen die de enquétecommissie heeft gedaan en die in
  de kern zijn overgenomen door Kamer en kabinet. En voor een deel is
  deze opstelling te verklaren uit onzekerheid: wat houden de nieuwe
  regels nu precies in? De commissie acht het van belang dat het
  professioneel zelfvertrouwen verder wordt herwonnen. Daarvoor is
  een hindernis gelegen in de onduidelijkheid en onzekerheid die
  bestaat m.b.t. de vraag wat nu wet en wat nu niet mag. Die
  onzekerheid en onduidelijkheid kunnen en moeten worden weggenomen.
  Zij zijn de afgelopen periode naar het oordeel van de commissie te
  groot geweest.

  Expertise

  Nu de crisis in de opsporing ertoe heeft geleid dat bepaalde
  opsporingstechnieken door de politiek als ongewenst zijn
  aangemerkt, lag het voor de hand daarvoor alternatieven te
  ontwikkelen. De commissie heeft vastgesteld dat daarover in
  verschillende gremia wel wordt nagedacht, maar dat er onvoldoende
  systematische vastlegging en uitwisseling van de verkregen
  inzichten plaatsvindt. Oplossingen die in de praktijk van de
  opsporing worden gevonden voor specifieke problemen zijn niet of
  nauwelijks toegankelijk voor anderen. Alle betrokkenen zoeken voor
  de eigen organisatie oplossingen. Deze oplossingen worden niet
  tussen de verschillende-organisaties uitgewisseld. Daarnaast heeft
  de commissie geconstateerd dat er weinig systematisch wordt
  nagedacht over nieuwe opsporingsstrategieën. Slechts een
  enkele strategie, zoals financieel rechercheren, komt enigszins van
  de grond. Het belang daarvan wordt breed onderkend. Tegelijkertijd
  is de daarvoor benodigde kennis maar mondjesmaat voor handen. Er
  zijn weinig financiële experts en aan hen is moeilijk te
  komen. Bovendien weten gewone rechercheurs niet veel van de
  mogelijkheden van financieel rechercheren, hetgeen maakt dat zij
  soms informatie verloren laten gaan die behulpzaam had kunnen zijn.
  Digitaal rechercheren staat nog maar in de kinderschoenen. De
  strategie om te komen tot «ontmanteling» van criminele
  organisaties is ten gevolge van de enquête in vergaande mate
  gerelativeerd. Daarvoor in de plaats zouden meer «korte
  klappen» moeten worden gemaakt. Voor zover dat wordt
  uitgelegd als ingrijpen zodra een strafbaar feit zichtbaar wordt,
  wordt deze strategie binnen politie en justitie niet gedragen. Men
  ervaart het als ineffectief om «de kleine jongens te pakken
  en de grote jongens te laten lopen». Waar de «korte
  klappen»-strategie wordt uitgelegd als het vooral aanpakken
  van de faciliterende personen en organisaties is deze voor de
  praktijk nog niet erg uitgewerkt. Waar het gaat om juist een
  combinatie van de «korte klappen» strategie en de lange
  termijn»-strategie lijkt er ook nog geen heldere strategische
  notie voorhanden hoe dit vorm moet krijgen.

  Aanbeveling 1: Er dienen organisatorische en inhoudelijke
  voorzieningen te worden gecreëerd waar de praktische inzichten
  en oplossingen voor problemen in de opsporing bij elkaar worden
  gebracht en toegankelijk worden gemaakt. Alternatieve
  opsporingsstrategieën dienen meer systematisch te worden
  ontwikkeld en beoordeeld op hun werkbaarheid in de praktijk. Dit
  mag gegeven het belang van een effectieve criminaliteitsbestrijding
  niet aan de toevallige creativiteit van individuele functionarissen
  van het OM of de politie worden overgelaten. De commissie beveelt
  aan een expertisecentrum in te richten waar deze activiteiten
  kunnen worden ondergebracht. Dit dient gepaard te gaan met
  opheffing/sanering van werkgroepen, overlegplatforms en commissies
  die zich met bepaalde aspecten van de opsporing(smethoden) bezig
  houden.

  vorige    volgende    inhoud