• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Conclusies en aanbevelingen

  HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

  6.1 Verantwoording

  Aan de instelling van de Tijdelijke commissie evaluatie
  opsporingsmethoden ligt de motie Schutte ten grondslag. Deze motie
  nodigt de Kamer uit de effecten van de aanbevelingen van de
  parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden te volgen
  en te evalueren. De Kamer dient in de woorden van het lid Schutte
  «op haar eigen manier de vinger aan de pols» te houden
  (Handelingen Tweede Kamer, 9 mei 1996, blz. 5434). Teneinde deze
  motie uit te voeren is een werkgroep ingesteld die een voorstel
  heeft gedaan. Het voorstel van deze werkgroep is overgenomen door
  de Kamer en zo geworden tot de opdracht van de Tijdelijke
  commissie-evaluatie opsporingsmethoden. De kern van deze opdracht
  luidt: het maken van een inhoudelijke analyse van de stand van
  zaken op basis van beschikbare documenten en contacten met de
  praktijk van de opsporing (politie, openbaar ministerie en andere
  opsporingsinstanties). De centrale vraag die daarbij beantwoord
  dient te worden is of de drievoudige crisis in de opsporing zoals
  vastgesteld door de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden en in navolging daarvan door Kamer en kabinet,
  effectief is bestreden.

  Van crisis naar verandering

  Het werk van de commissie nam een aanvang ruim twee en een half
  jaar nadat Kamer en kabinet hun standpunt hadden bepaald over de
  beslispunten zoals die door de parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden waren voorgelegd. Met
  het vaststellen van de politieke uitgangspunten kon een begin
  worden gemaakt met het bestrijden van de crisis in de opsporing.
  Intensieve normerings- en reorganisatieprocessen zijn daarna in
  gang gezet. Sommige daarvan zijn inmiddels – met meer of minder
  succes – afgerond. Andere zijn nog in volle gang. De vraag of de
  twee en een half jaar die sinds het najaar van 1996 zijn verstreken
  goed zijn benut heeft een rol gespeeld bij het formuleren van
  conclusies. Bedacht moet daarbij worden dat de afgelopen jaren in
  zekere zin een tussenperiode, een interregnum, vormden. Immers de
  politieke uitgangspunten waren vastgesteld, maar de oude normering
  en de daarop gebaseerde jurisprudentie waren daarmee niet van de
  baan. Pas sinds kort is duidelijk hoe belangrijke wetgeving op het
  terrein van de opsporing, zoals het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsbevoegdheden (BOB) en het Wetsvoorstel tot wijziging van
  de Wet op de politieregisters zal gaan luiden. Geen van beide
  wetten is op dit moment al formeel in werking getreden.

  Fasen van verandering

  Veranderingen verlopen in principe niet snel en probleemloos als
  zij door een crisis vooraf zijn gegaan. Een crisis kan wel de
  bereidheid tot veranderen in gang zetten of versterken. Dat zal
  sterker gelden naarmate de crisis door alle betrokkenen als zodanig
  wordt herkend. De commissie heeft in haar onderzoek vastgesteld dat
  voor menigeen geen sprake was van herkenning. Structurele
  veranderingen vergen een lange adem en zijn processen die
  geleidelijk verlopen. Veranderingen zijn niet voltooid met het
  bekend maken van formele doelstellingen, het uitvaardigen van
  wetten en regels en het wijzigen van organisatiestructuren. Deze
  leiden pas tot aanhoudende resultaten indien zij zowel door de
  individuele leden van de organisatie als door de omgeving worden
  geaccepteerd. De mate van acceptatie is weer in hoge mate
  afhankelijk van de mate waarin men met de formele veranderingen
  werken kan en zijn taak – het bestrijden van de georganiseerde
  criminaliteit – kan uitvoeren. Uiteindelijk moeten veranderingen in
  de sociale structuren van de organisatie worden geïntegreerd.
  Zij moeten de uitvoerders eigen worden. Dit proces van
  institutionalisering en internalisering kost vaak veel tijd en is
  niet gemakkelijk. Begeleiding en training, hulp en leiding bij
  nieuwe, nog onzekere situaties zijn daarbij wezenlijk.

  vorige    volgende    inhoud