• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijzondere bevindingen

  HOOFDSTUK 5 BIJZONDERE BEVINDINGEN

  5.1 Inleiding
  5.2 Voorgeschiedenis
  5.3 Informatie aan de Tweede Kamer
  5.4 Verschillende onderzoeken
  5.5 De bevindingen
  5.6 Conclusie en aanbeveling
   

  5.1 Inleiding

  De commissie heeft tijdens haar onderzoek verschillende
  bevindingen gedaan die gerelateerd kunnen worden aan de
  Delta-methode en de IRT-affaire waar de parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden in haar eindrapport
  uitgebreid verslag van heeft gedaan. De commissie heeft daarin
  aanleiding gevonden hier nader onderzoek naar te doen. In een
  aantal interviews die in het kader van de evaluatie is gehouden is
  aan deze bevindingen aandacht besteed. Daarnaast zijn ook gerichte
  interviews met betrokken functionarissen gehouden. Verder heeft de
  commissie tal van relevante documenten bestudeerd, waaronder de
  dossiers van het rijksrecherche-onderzoek naar het functioneren van
  de RCID-Kennemerland (het «Fort-dossier»), stukken die
  aanwezig zijn in de archieven van het College van
  procureurs-generaal en de Centrale toetsingscommissie, alsmede
  onderzoeksdossiers. Het beeld dat uit dit deel van het onderzoek
  oprijst is van dien aard dat de commissie het noodzakelijk heeft
  gevonden om naast het algemene beeld dat uit het
  evaluatie-onderzoek bestaat van de huidige praktijk van de
  opsporing, ook van de hoofdlijnen van deze bijzondere bevindingen
  verslag te doen. Daarbij is meegewogen dat er een samenhang is met
  de thema’s van het evaluatie-onderzoek: de toepassing van
  bijzondere opsporingsmethoden, de organisatie van de opsporing en
  de uitoefening van het gezag over de opsporing. Tegelijkertijd zijn
  de feiten en gebeurtenissen waarop de bevindingen betrekking hebben
  naar het oordeel van de commissie niet maatgevend of representatief
  voor de huidige praktijk van de opsporing. Dit is voor de commissie
  reden om aan deze zaken in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht te
  besteden. De hieronder weergegeven bevindingen acht de commissie
  ieder op zich ernstig. Het beeld wordt echter nog verontrustender
  indien zij in onderlinge samenhang worden bezien.
  De commissie is zich ervan bewust dat haar onderzoek niet alle
  vragen beantwoordt; zowel de beschikbare tijd als het gegeven dat
  een parlementaire commissie niet beschikt over
  opsporingsbevoegdheden brengen in dit opzicht beperkingen met zich
  mee. De onderhavige feiten en gebeurtenissen hebben plaatsgevonden
  in een periode die zich uitstrekt van ver voor de parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden tot op dit moment.
  Bovendien doen er in het veld van politie en justitie veel
  geruchten de ronde over allerlei aspecten van de IRT-affaire en de
  Delta-methode. De commissie is zich er overigens van bewust dat
  hierbij ook sprake kan zijn van contra-informatie vanuit de
  criminele wereld. Dit alles in aanmerking nemende, heeft de
  commissie naar beste vermogen het waarheidsgehalte van hetgeen haar
  ter kennis is gekomen getoetst. In dit hoofdstuk zijn alleen die
  bevindingen opgenomen waarvoor naar het oordeel van de commissie
  tijdens het onderzoek voldoende feitelijke grondslag is gebleken.
  Van belang daarbij is voorts dat in de rapportage door de commissie
  rekening is gehouden met het feit dat deels sprake is van
  operationele gegevens. De belangen van de opsporing en de
  veiligheid van personen zijn zwaarwegende overwegingen geweest bij
  de vormgeving van dit hoofdstuk.

  terug naar inhoud document

  5.2 Voorgeschiedenis

  Teneinde de bijzondere bevindingen in perspectief te plaatsen,
  geeft de commissie hieronder eerst een korte weergave van de
  voorgeschiedenis. Het gaat hierbij om de relevante conclusies van
  de parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden en het
  Fort-team.

  De parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden

  De parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden
  heeft in haar op 1 februari 1996 gepresenteerde eindrapport
  uitgebreid verslag gedaan van de Delta-methode die door het IRT
  Noord-Holland/Utrecht was uitgevoerd. De Deltamethode als
  opsporingsmethode kenmerkte zich door.

  a. het doorlaten van grote partijen drugs;
  b. niet door politie en justitie te controleren en te sturen
  criminele burgerinfiltranten;
  c. die hun criminele winsten konden behouden;
  d. de faciliterende rol van de politie, en;
  e. het gebruik van criminele gelden door de politie.

  De parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden
  heeft de methode afgewezen omdat deze nauwelijks te sturen en te
  controleren valt. Politie en justitie zijn door deze gang van zaken
  afhankelijk geworden van criminele informanten en infiltranten.
  Behalve dat de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden de methode op zichzelf als onverantwoord
  kwalificeerde, constateerde zij dat de betrokken
  politiefunctionarissen hun meerderen over de werkelijke gang van
  zaken omtrent de methode niet hebben ingelicht. De
  verantwoordelijke procureurs-generaal, hoofdofficieren van justitie
  en officieren van justitie, en de leiding van de verschillende
  politiekorpsen hebben daarbij, door niet te zorgen voldoende op de
  hoogte te geraken van de methoden die de verschillende CID-en
  hanteerden, hun verantwoordelijkheid niet uitgeoefend.

  Op basis van gegevens waarover de parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden kon beschikken heeft zij
  de volgende bevindingen over doorgelaten containers met drugs in de
  beschreven trajecten gedaan. Door middel van ongeveer 50 containers
  is in totaal 285 ton softdrugs en 100 kilo cocaïne
  doorgelaten. De CID-Kennemerland heeft daarvan in ieder geval 32
  containers voor haar rekening genomen. Daarvan is terug te traceren
  dat waarschijnlijk rond de 100 ton op de markt terecht is gekomen;
  160 ton is traceerbaar in beslag genomen. Naast de te traceren
  containers bestaan enige aanwijzingen dat in parallel-trajecten
  meer containers zijn doorgelaten. Harde gegevens ontbreken echter.
  Het is daarom moeilijk een betrouwbaar totaalgetal te geven. Ook in
  andere onderzoeken zijn overigens soft- en harddrugs
  doorgelaten.

  De parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden
  heeft tevens een oordeel gegeven over XTC-transporten naar
  Engeland. Bij deze transporten zijn miljoenen XTC-pillen bewust
  doorgelaten en op de markt terecht gekomen. De betreffende
  officieren van justitie hebben, gezien de wetenschap waarover het
  IRT en het openbaar ministerie beschikten, ter zake de
  departementsleiding onvoldoende ingelicht, waardoor de minister de
  Tweede Kamer onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd. Tijdens
  deze trajecten is de territoriale soevereiniteit van het Verenigd
  Koninkrijk ondergeschikt gemaakt aan de aanpak van een criminele
  organisatie door het IRT in het ressort Amsterdam is – zo heeft de
  parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden
  vastgesteld – het besluit gevallen de informatie van het oude IRT
  niet meer in andere en nieuwe zaken te gebruiken. De parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden acht het noodzakelijk
  dat nader bezien wordt welke informatie uit het IRT-onderzoek nog
  gebruikt kan worden in lopende of op te starten strafrechtelijke
  onderzoeken. Mocht het hiermee mogelijk zijn ernstige strafbare
  feiten alsnog op te lossen, dan dient dat besluit heroverwogen te
  worden, aldus de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden.

  Rijksrecherche

  In april 1995 start de rijksrecherche een onderzoek naar het
  functioneren van de CID van het regionale politiekorps
  Kennemerland. Het onderzoek heeft tot doel het feitelijk
  functioneren van de CID van het politiekorps Kennemerland vanaf
  1990 in kaart te brengen. De werkwijze van de RCID-chef Langendoen
  en zijn medewerker Van Vondel stond in het onderzoek centraal Eind
  maart 1996 rondt de rijksrecherche het onderzoek door het
  zogenoemde Fort-team af In dit uitgebreide rapport worden veel van
  de bevindingen van de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden nader verdiept. Enkele van de vele bevindingen
  van het Fort-team zijn:

  a. Met betrekking tot softdrugs-trajecten; De RCID Kennemerland
  is betrokken geweest bij de invoer van tenminste 47 containers en
  twee zendingen per luchtvracht, waarmee illegaal soft drugs in
  Nederland werden ingevoerd. Met deze containers is in totaal 230
  000 kilo soft drugs met medeweten van de RCID Kennemerland binnen
  het grondgebied van Nederland gebracht. Hiervan is ruim 104 000
  kilo in beslag genomen, 108 000 kilo op de markt gekomen en van
  bijna 18 000 kilo is de uiteindelijke bestemming niet vastgesteld.
  Vanaf 1992 zijn de aantallen containers die drugs bevatten per jaar
  gestegen. Bovendien bevatten de containers in trajecten die later
  startten relatief meer drugs en minder deklading. De hoeveelheid
  binnengebrachte drugs steeg per jaar aanzienlijk.
  b. Met betrekking tot harddrugs, Het is waarschijnlijk dat de RCID
  Kennemerland al in 1991 cocaïne gecontroleerd liet doorgaan;
  ook later vonden doorlatingen van harddrugs plaats. Van de
  cocaïnezaken waarbij de RCID Kennemerland betrokken was, is
  relatief veel in het criminele milieu verdwenen. Vastgesteld is dat
  in 1992 minimaal 70 kilo cocaïne die onder controle was van de
  RCID, niet verantwoord is. De toestemming die de toenmalige
  procureur-generaal in januari 1993 gaf voor het doorlaten van een
  grote partij cocaïne (130~140 kilo) wordt later als
  legitimatie gebruikt om een traject met een andere infiltrant – de
  «groei-informant» – te beginnen.
  c. Met betrekking tot het XTC-traject, Tenminste 1450 000 XTC
  pillen, 1840 kilo soft drugs en 200 kilo amfetamine zijn met
  medeweten van de Nederlandse, maar zonder medeweten van de Britse
  autoriteiten, naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. De in
  Engeland veroordeelde Nederlandse chauffeur is willens en wetens
  aan de drugssmokkel blijven meewerken; de Nederlandse overheid was
  hiervan op de hoogte.
  d. Met betrekking tot de rot van informanten; Nergens is gebleken
  of en hoe de zogenoemde «IRT-groei-infórmant»
  feitelijk werd gestuurd en gecontroleerd. De aangetroffen
  CID-informatierapporten over deze informant zijn daarvoor volstrekt
  ontoereikend. Er zijn aanwijzingen dat de rol van de voor het IRT
  ingezette «groei-informant» al langer bij criminele
  organisaties bekend was. De infiltrant had er alle belang bij dat
  de methode werd voortgezet en dat de doelstelling niet bereikt zou
  worden; niet gebleken is dat hij «in vertrouwen
  gegroeid» is. e. Met betrekking tot samenwerking en de wil om
  de zaak tot de bodem uit te zoeken; In het ressort Amsterdam is nog
  steeds sprake van een basaal wantrouwen tussen een aantal politie-
  en OM-functionarissen. Het feit dat vertrouwelijke informatie
  tijdens het onderzoek «lekte», werkte zeer belemmerend
  op de voortgang(-smogelijkheden) van het onderzoek.

  Ondanks het uitgebreide onderzoek naar het functioneren van de
  RCID Kennemerland zijn niet alle feiten boven water gekomen. In het
  rapport van de rijksrecherche schrijft het Fort-team dat sommige
  twijfels zijn gebleven, nieuwe twijfels zijn ontstaan. Aanvullend
  formuleert het Fort-team 26 vragen waarop geen antwoord kon worden
  verkregen. Deze vragen hebben vooral betrekking op de werkelijke
  rol van «de groei-informant», de mogelijke verwevenheid
  van de betrokken politiefunctionarissen met criminaliteit en de
  herkomst en aanwending van de grote hoeveelheden geld uit het
  Delta-traject

  terug naar inhoud document

  5.3 Informatie aan de Tweede Kamer

  De toenmalige minister van Justitie heeft bij twee gelegenheden
  met de Tweede Kamer gesproken over een nader onderzoek en mogelijk
  strafrechtelijk vervolg in verband met de bevindingen van de
  rijksrecherche. Tijdens het debat met de regering over het rapport
  van de parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden op
  9 mei 1996 deelde zij de Kamer desgevraagd mee dat er verschillende
  onderzoeken zijn gestart. Er werd een strafrechtelijk onderzoek
  voorbereid in verband met de bevindingen van de rijksrecherche. Het
  College van procureurs-generaal gaf opdracht tot het opstellen van
  een misdaadanalyse waarin alle tot dan toe bekende feiten worden
  meegenomen. Er is in het arrondissement Amsterdam een gerechtelijk
  vooronderzoek geopend. Vervolgens sprak de Kamer op 7 november 1996
  met de minister over het «plan van aanpak» naar
  aanleiding van het rapport van de parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden. Tijdens dit debat zette
  de minister uiteen dat binnen het Landelijk rechercheteam een team
  is samengesteld dat ter voorbereiding van een strafrechtelijk
  onderzoek de resultaten van het rijksrechercheonderzoek zal
  analyseren. De verwachting was dat de voorbereidende fase begin
  1997 zou zijn afgerond, waarna beslissingen over een eventueel
  strafrechtelijk onderzoek kunnen worden genomen. Bij die
  gelegenheid zegde de minister de Kamer toe dat, als het mogelijk is
  zonder een strafrechtelijk onderzoek te doorkruisen, de Kamer over
  de antwoorden op de nog openstaande 26 vragen van de rijksrecherche
  zal worden geïnformeerd. Enige informatie betreffende de
  resultaten van eventuele onderzoeken of antwoorden op de 26 vragen
  heeft de Kamer echter nooit bereikt.

  terug naar inhoud document

  5.4 Verschillende onderzoeken

  Het College van procureurs-generaal heeft op basis van het
  rapport van het Fort-team en in het bijzonder de 26 vragen het LRT
  opdracht gegeven een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de
  groei-informant en zijn dubbelrol, naar betrokken ambtenaren,
  onderzoek naar criminele geldstromen gericht op ontneming van
  onrechtmatig verkregen vermogen en een combinatie van het
  voornoemde.

  Daarnaast is in opdracht van het College van procureurs-generaal
  een team samengesteld, onder leiding van het Landelijk parket, dat
  de opdracht kreeg een verkennend onderzoek te doen met als doel
  zicht te krijgen op verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Het
  College heeft bij de opdracht tevens aangegeven dat gezocht diende
  te worden naar concrete aanknopingspunten die zouden kunnen leiden
  tot een of meer tactische vervolgonderzoeken. Dit onderzoek is 25
  juni 1997 gestopt, de informatie is overgedragen aan de FIOD, het
  Copa-team, het LRT, de rijksrecherche en de niet strafrechtelijk
  relevante informatie is overgedragen aan de BVD.
  Voorts zijn er nog twee afzonderlijke onderzoeken gestart. Het
  eerste onderzoek betrof een onderzoek naar een Colombiaanse
  drugslijn (Taartman), en het tweede onderzoek werd gedaan naar de
  rol van een informant in het XTC-traject (Haagse Kees).
  Het onderzoek naar de Colombiaanse drugslijn heeft geleid tot een
  strafzaak waarin tegen de hoofdverdachte 14 jaar is geëist. De
  andere onderzoeken hebben tot op dit moment geen resultaat gehad in
  die zin, dat er verdachten konden worden vervolgd of dat eventuele
  corruptie is aangepakt. Het gebrek aan resultaat heeft volgens de
  commissie verschillende oorzaken, welke de commissie uit diverse
  gesprekken met betrokken opsporingsambtenaren heeft opgetekend:

  – De voor de onderzoeken benodigde informatie is op
  verschillende plaatsen gedeeltelijk aanwezig.
  – De archieven van het Fort-team zijn tot
  «Staatsgeheim» verklaard, waarbij als argument een
  mogelijk beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd
  genoemd.
  – Volgens sommige leden van het openbaar ministerie vormen de
  toezeggingen die zijn gedaan aan degenen die verklaringen hebben
  afgelegd in een feitenonderzoek een obstakel voor verder
  strafrechtelijk onderzoek.
  – Het zogeheten besmet verklaren van de informatie van het IRT
  Noord-Holland/Utrecht door enkele daarbij betrokken leden van het
  openbaar ministerie schept nog steeds onduidelijkheid over de
  mogelijkheid deze informatie te gebruiken.
  – Na de opheffing van het IRT hebben verschillende verdachten tegen
  wie de onderzoeken waren gericht een kennisgeving van niet verdere
  vervolging ontvangen, hetgeen nieuw te starten onderzoeken
  compliceert.
  – Verschillende betrokkenen weigeren verder met elkaar samen te
  werken of informatie te verstrekken, omdat de professionaliteit en
  het onderlinge vertrouwen ter discussie staan.

  terug naar inhoud document

  5.5 De bevindingen

  A. Parallel-importen

  De commissie is gestuit op documenten, bestaande uit
  verklaringen en analyses, waaruit blijkt dat er sprake is (geweest)
  van parallel-importen cocaïne. Containers met slechte weed
  werden via de in het eindrapport van de parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden beschreven route
  aangevoerd en daarna in beslag genomen of doorgelaten. Daarnaast
  werden echter containers met kwalitatief goede weed en cocaïne
  ingevoerd. Deze containers met kwalitatief goede weed en
  cocaïne zijn op de markt terecht gekomen. Het is vastgesteld
  dat het gaat om minimaal acht parallel-importen, waarbij
  cocaïne werd ingevoerd naast de ladingen slechte weed. Deze
  acht importen betreffen slechts de door politie in beslag genomen
  of doorgelaten partijen. De omvang van de parallelimporten buiten
  deze inbeslagnames van slechte weed via de Deltamethode is niet
  vastgesteld. De hoeveelheid cocaïne die in het geding is,
  bedraagt tenminste 15 000 kilo. Daarnaast zijn er sterke
  aanwijzingen voor nog enkele duizenden kilo’s. De hoeveelheid van
  15 000 kilo brengt nu op de criminele markt een bedrag van ongeveer
  750 000 000 gulden op (groothandelswaarde). De zogenoemde
  straatwaarde bedraagt dan 1,2 miljard gulden. Het bedrag is zo hoog
  dat het aannemelijk is dat een aanzienlijk deel van dit geld in de
  bovenwereld is geïnvesteerd, belegd of op een rekening is
  vastgezet en niet alleen wordt gebruikt ter financiering van
  criminele activiteiten. Het is niet duidelijk of de goederen en het
  geld in Nederland zijn gebleven. Medewerking van de douane en van
  de politie is bij de parallel-importen noodzakelijk geweest,
  aangezien in een aantal gevallen gebruik is gemaakt, blijkens de
  bill of lading/cognossement, van door de politie opgerichte
  storefronts. Een douane-ambtenaar heeft altijd zorg gedragen voor
  de afdoening van de omzetbelasting en invoerrechten. De douane
  heeft ook meegewerkt om de containers of ongecontroleerd of
  voorzien van een onjuist nummer te importeren.

  B. Dubbelinformanten

  Na afloop van de onderzoeken van de enquêtecommissie en
  het Fort-team hebben zich verschillende informanten bij politie en
  justitie gemeld, met het verzoek om bescherming. Deze informanten
  moesten worden afgebouwd, hetgeen inhield dat hen grote sommen geld
  of bescherming werd aangeboden. Na verloop van tijd bleek, dat de
  betreffende informanten de aangeboden faciliteiten niet hebben
  aangewend om uit het criminele milieu te stappen, doch dat zij hun
  criminele activiteiten voortzetten. Verschillende informanten
  hebben derhalve een dubbelrol gespeeld. Zij deden zich bij de
  politie voor als informant over een criminele organisatie, terwijl
  zij feitelijk voor deze criminele organisaties werkten. Feitelijk
  organiseerden zij de hierboven genoemde parallel-importen. De
  overheid heeft zich ten opzichte van deze dubbelinformanten in een
  chantabele positie gemanoeuvreerd.

  C. XTC-zaak

  De in Engeland veroordeelde chauffeur is ten minste een maal,
  onder bedreiging met een vuurwapen, door een informant gedwongen
  met een vrachtwagen XTC naar Engeland te gaan. De chauffeur is tot
  20 jaar gevangenisstraf veroordeeld en geplaatst onder het zwaarste
  regime. De Engelse autoriteiten hebben overigens, voor zover de
  commissie bekend, nimmer hun beklag gedaan over de grote
  hoeveelheden XTC die met meerdere transporten op de Engelse markt
  terecht zijn gekomen.

  D. Stagnerend onderzoek

  Verschillende leden van het openbaar ministerie, waaronder het
  College van procureurs-generaal, en ambtenaren van het ministerie
  van Justitie kenden in ieder geval een deel van de hierboven
  beschreven informatie. Delen van de informatie hebben geleid tot
  nadere deelonderzoeken. Deze deelonderzoeken hebben een wisselend
  succes gehad. Het vervolg van de onderzoeken stuitte meerdere malen
  op verzet. Enkele onderdelen zijn tot op dit moment nog niet nader
  tactisch onderzocht:

  – parallel-importen;
  – corruptie van verschillende ambtenaren (naar een deel van de
  corruptieverdenkingen vinden wel onderzoeken plaats);
  – verschillende liquidaties.

  E. Afspraken met een crimineel

  Een lid van het openbaar ministerie heeft een tiental gesprekken
  met een top crimineel gevoerd, in aanwezigheid van zijn advocaten.
  Hij laat zich niet door anderen vergezellen. Tijdens de eerste
  gesprekken zijn met de top crimineel vergaande afspraken gemaakt
  over het niet vervolgen voor feiten door hem in het verleden
  gepleegd, met uitzondering van levensdelicten en het voorlopig niet
  executeren van een door hem uit te zitten langdurige
  onherroepelijke gevangenisstraf. De topcrimineel wordt overigens
  door het betreffende lid van het openbaar ministerie aangemerkt als
  informant. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst
  waarvan de commissie kennis heeft genomen. De afspraken zijn tot
  stand gekomen zonder dat de daarvoor geldende procedures, zoals
  onder andere vastgelegd in de Richtlijn afspraken met criminelen en
  in de ethische code voor de CID, zijn gevolgd. De
  verantwoordelijken (een hoofdofficier, het College van
  procureurs-generaal en het ministerie van Justitie) hebben
  overigens na de eerste besprekingen met de crimineel toestemming
  gegeven voor het maken van de afspraken. Voor de commissie blijft
  onduidelijk welke inhoudelijke reden er is voor het maken van deze
  afspraak aangezien de betrokken top crimineel wordt verdacht van
  deelname aan een omvangrijke criminele organisatie, waarvan de
  deelnemers vele ernstige misdrijven zouden hebben gepleegd. Het is
  onduidelijk of de informatie die door hem zou kunnen worden
  verstrekt, een dergelijke afspraak kan c.q. mag rechtvaardigen,
  temeer omdat er enkele goede redenen zijn om aan de betrouwbaarheid
  van de door de crimineel verstrekte informatie te twijfelen. De
  tegenprestatie van het openbaar ministerie, namelijk om niet te
  vervolgen voor feiten in het verleden begaan en de hem opgelegde
  straf niet te executeren, staan hiermee in geen verhouding.

  F Kennis

  De genoemde bevindingen zijn al langere tijd, ook in mogelijke
  samenhang, bekend bij het College van procureurs-generaal en het
  ministerie van Justitie. De huidige ministers van Justitie en van
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waren slechts
  gedeeltelijk op de hoogte van dit feitencomplex. Zij zijn
  uiteindelijk op 26 maart 1999 door de commissie hiervan op de
  hoogte gebracht in verband met veiligheidsaspecten en het
  verontrustende karakter van bovengenoemde bevindingen. De
  beschikbare kennis heeft nog niet geleid tot het instellen van een
  integraal onderzoek. Wel zijn eerst op 18 mei jongstleden de drie
  betrokken hoofdofficieren van justitie door de voorzitter van het
  College van procureurs-generaal ontvangen, hen is in dat gesprek
  gevraagd alle beschikbare informatie te verstrekken.

  terug naar inhoud document

  5.6 Conclusie en aanbeveling

  De commissie is van mening dat de bovenstaande bevindingen
  zodanig ernstig zijn dat een diepgaand onderzoek geboden is. Het is
  van het grootste belang dat definitief klaarheid wordt gebracht in
  het complex van feiten, gebeurtenissen en geruchten met betrekking
  tot de IRT-affaire en de Delta-methode, inclusief de nieuwe
  bevindingen van de commissie ter zake. De commissie acht het
  onbevredigend en in het licht van de ernst van haar bevindingen
  zeer ongewenst dat strafrechtelijke onderzoeken niet tot een
  afronding (kunnen) worden gebracht. Daarnaast is de commissie van
  oordeel dat de voortdurende onduidelijkheid over tal van aspecten
  en de aanhoudende geruchten in de kring van politie en justitie
  schadelijk zijn, zowel voor de opsporing als voor de verhoudingen
  binnen en tussen de bij deze zaken betrokken opsporingsinstanties.
  Ook om die reden is het zaak dat er opheldering komt, zodat ofwel
  geruchten definitief ontzenuwd kunnen worden, ofwel passende
  maatregelen en sancties volgen.

  De commissie is van oordeel dat er een integraal onderzoek,
  waarbij alle beschikbare informatie wordt betrokken, dient plaats
  te vinden onder directe verantwoordelijkheid van de minister van
  Justitie. In adequate parlementaire controle moet worden voorzien
  door middel van een speciale ad hoc commissie uit de vaste
  commissie voor Justitie, overeenkomstig de door de Werkgroep
  vervolgonderzoek enquétecommissie opsporingsmethoden aan de
  vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties geadviseerde constructie.

  vorige    volgende    kalsbeek