• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Tweede Kamer

  4.7 Tweede Kamer

  De parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden
  heeft over de rol van de Tweede Kamer twee beslispunten
  geformuleerd. Deze resulteren in de volgende onderzoeksvragen:

  a. Hoe geeft de Kamer vorm aan de verbetering van de controle op
  het functioneren van het openbaar ministerie en de politie met
  betrekking tot opsporingsmethoden?
  b. In hoeverre betrekt de Kamer bij de beoordeling van wetgeving de
  samenhang met de praktijk en de gevolgen van wetgeving voor de
  rechtsstaat?

  De parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden
  heeft gesignaleerd dat de Kamer in het verleden niet altijd even
  consistent handelde als medewetgever en controleur van het
  regeringsbeleid. De commissie heeft onderzocht op welke wijze de
  Kamer de afgelopen drie jaar heeft gehandeld ten aanzien van de
  bestrijding van de drievoudige crisis en of zij meer consistent is
  gaan handelen. Na de debatten over het rapport van de
  enquétecommissie opsporingsmethoden heeft de Kamer gesproken
  over het Plan van aanpak inzake de uitvoering van de aanbevelingen.
  Tijdens het plenaire debat bleek dat de reorganisatie van de
  politie onbedoelde effecten heeft gehad. De Kamer en de minister
  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben namelijk
  nauwelijks invloed (meer) op het personeelsbeleid ten aanzien van
  politiefunctionarissen. Met betrekking tot de personele wisselingen
  bij het openbaar ministerie heeft het rapport-Ficq een grote rol
  gespeeld. De commissie heeft hier geconcludeerd dat het
  personeelsbeleid op dit punt geen opvallende gevolgen heeft voor de
  opsporing. Wel heeft het bevreemding gewekt dat één
  van de officieren verantwoordelijk voor de Delta-methode tot voor
  kort lid was van de CTC.

  Voortgangsrapportages

  De vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties hebben door middel van de IPEO-rapportages de
  voortgang van de uitvoering van de beslispunten door het kabinet
  gecontroleerd. De toegankelijkheid van de voortgangsrapportages was
  niet groot. Het gevaar bestaat dat de overleggen tussen Kamer en
  kabinet daarover verzanden in details. Hetzelfde geldt voor de
  voortgangsrapportages van het groot project Reorganisatie openbaar
  ministerie. Bestudering van de rapportages leidt tot de opmerking
  dat het beeld dat in de voortgangsrapportages wordt opgeroepen een
  ander beeld is dan het beeld dat de commissie zich heeft gevormd.
  Ook de leden van de vaste commissie voor Justitie hebben in
  verschillende overleggen aangegeven niet helemaal overtuigd te zijn
  van het in de rapportages geschetste optimistische beeld.

  Wetsvoorstel Bijzondere opsporingsmethoden

  Het rapport van de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden heeft geleid tot het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsbevoegdheden, een voorstel tot wijziging van de Wet op de
  politieregisters en enkele andere daarmee samenhangende
  wetsvoorstellen. De Kamer heeft bovengenoemde wetsvoorstellen niet
  gezamenlijk, dan wel in samenhang behandeld, ondanks aandrang
  daartoe van de zijde van de minister van Justitie. Ook vindt er
  niet altijd afstemming plaats met wetgeving op de terreinen van de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de electronische snelweg, en
  de privacy. De Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel
  Bijzondere opsporingsmethoden onnodig vertraagd, waardoor de
  onduidelijkheid bij politie en justitie langer heeft voortgeduurd
  dan noodzakelijk was. Het wetsvoorstel was eind 1997 gereed voor
  plenaire behandeling. Door de crisis rondom het College van
  procureurs-generaal, de Tweede Kamerverkiezingen, de formatie en
  het inwerken van de nieuwe minister van Justitie is het
  wetsvoorstel eerst in november 1998 plenair behandeld. De Kamer
  rappelleerde tot nog toe onvoldoende op toezeggingen. Inmiddels
  worden de toezeggingen van de minister aan de Kamer geregistreerd.
  Met behulp van deze administratie kan de Kamer haar controlerende
  taak beter uitvoeren.

  vorige    volgende    inhoud