• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Ministeries

  4.6 Ministeries

  4.6.1 Vragen naar aanleiding van de beslispunten

  In dit onderzoek is de rol van beide ministeries in de fase na
  de parlementaire enquête opsporingsmethoden nader onderzocht.
  De minister van Justitie draagt op centraal niveau de primaire
  verantwoordelijkheid voor het strafrechtelijk beleid, met inbegrip
  van het beleid ten aanzien van de georganiseerde criminaliteit. De
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt op
  centraal niveau de primaire verantwoordelijkheid voor het
  binnenlands bestuur en voor het beleid inzake de openbare orde. Een
  belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek van de commissie vormden
  de beslispunten van de Kamer. Op basis van deze beslispunten zijn
  de volgende vragen geformuleerd:

  a. Is de minister van Justitie op de hoogte van de gebruikte
  opsporingsmethoden?
  b. Hoe realiseert de minister van Justitie zijn politieke
  verantwoordelijkheid voor het doen en laten van het openbaar
  ministerie en voor de gehanteerde opsporingsmethoden?
  c. In hoeverre maakt de minister gebruik van zijn bevoegdheid en
  mogelijkheid om in te grijpen indien naar zijn oordeel het gebruik
  van opsporingsmethode onverantwoord of onrechtmatig is?
  d. Hoe is de informatievoorziening en advisering over opsporing en
  opsporingsmethoden binnen het ministerie van Justitie
  georganiseerd?
  e. Op welke wijze vult de minister van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties zijn verantwoordelijkheid in voor de kaders
  waarbinnen opsporingsmethoden worden toegepast?

  De beide ministeries worden achtereenvolgens behandeld.
  Allereerst komen de werkzaamheden en taken van het ministerie van
  Justitie aan bod. Hierbij is aandacht besteed aan initiatieven op
  het gebied van wetgeving en opsporingsbeleid en de feitelijke
  activiteiten van het ministerie. Vervolgens wordt ingegaan op de
  rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties. Bij beide ministeries ligt de nadruk op de
  betrokkenheid in de vormgeving van het opsporingsbeleid en, meer
  concreet, het gebruik en inzet van de opsporingsmethoden. Een
  belangrijk deel van de werkzaamheden naar aanleiding van de
  parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden heeft
  plaatsgevonden binnen het project Implementatie parlementaire
  enquête opsporingsmethoden (IPEO). In dit project zaten
  vertegenwoordigers uit diverse organisaties betrokken bij de
  opsporing, te weten de ministeries van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties, Justitie, het openbaar ministerie en de
  politie. Aan het eind van deze paragraaf besteedt de commissie
  aandacht aan het project IPEO.

  4.6.2 Ministerie van Justitie

  Het ministerie van Justitie is de laatste negen jaar meermalen
  gereorganiseerd. De naamgeving van afdelingen, directies en
  directoraten-generaal is voortdurend aan verandering onderhevig
  geweest. Vanaf 1995 is het ministerie volgens een nieuw
  organisatiemodel gaan werken. Voor de opsporing zijn vooral de
  ontwikkelingen met betrekking tot het directoraat-generaal
  Wetgeving, rechtshandhaving en rechtspleging van belang. Dit
  directoraat-generaal is vanaf 1998 opgesplitst in twee
  directoraten-generaal: het directoraat-generaal Rechtshandhaving en
  het directoraat-generaal Wetgeving, rechtspleging en
  rechtsbijstand.

  Directoraat-generaal Rechtshandhaving

  Onder het directoraat-generaal Rechtshandhaving vallen twee
  directies: de directie Opsporingsbeleid en de directie Handhaving.
  De directie Opsporingsbeleid heeft tot taak vorm en inhoud te geven
  aan het justitiële opsporingsbeleid. De aandacht gaat met name
  uit naar nieuwe verschijningsvormen van criminaliteit en de
  sturing, de kwaliteit, de organisatie en normering van de
  opsporing. Deze directie heeft ook bemoeienis gehad met de
  uitvoering van het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsmethoden. De
  directie Handhaving heeft vooral als taak het justitieel
  vervolgingsbeleid te ontwikkelen en vast te stellen met
  inachtneming van de verantwoordelijkheden van het openbaar
  ministerie. Binnen het directoraat-generaal Rechtshandhaving is ook
  het Bureau operationele zaken actief. Dit bureau fungeert als
  aanspreekpunt voor politie, openbaar ministerie en andere
  opsporingsinstanties waar het gaat om de uitvoering van een aantal
  gevoelige taken die de minister van Justitie meer in het bijzonder
  aangaan. Daarbij gaat het onder andere om persoonsbeveiliging,
  getuigenbescherming en de toepassing van de Regeling bijzondere
  opsporingskosten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
  bijvoorbeeld de mogelijkheid tot doorlaten en het gebruik van
  criminele infiltranten. Ook richtlijnen en alles waar de minister
  naar alle waarschijnlijkheid over zal moeten beslissen, wordt eerst
  bij Bureau operationele zaken behandeld. Zo heeft het Bureau
  operationele zaken een advies gegeven met betrekking tot het
  doorlaten van mensen in het kader van een onderzoek ter zake
  mensensmokkel.

  Directoraat-generaal Wetgeving, rechtspleging en
  rechtsbijstand

  Het directoraat-generaal Wetgeving, rechtspleging en
  rechtsbijstand is belast met de strafrechtelijke rechtshandhaving
  en de totstandkoming van de wetgeving in het algemeen. Daarnaast is
  dit directoraat-generaal gemandateerd als korpsbeheerder van het
  KLPD, het Gerechtelijk laboratorium en het Laboratorium voor
  gerechtelijke pathologie. Ook is het directoraat-generaal belast
  met rechtspleging, rechtsbijstand en juridische beroepen. Het doel
  van het directoraat-generaal Wetgeving is om te dienen als helder
  aanspreekpunt voor en betere aansluiting met het Parket-generaal
  openbaar ministerie. Door tijdgebrek als gevolg van het nodige
  herstel van vertrouwen in het openbaar ministerie en de
  daaropvolgende reorganisatie van de zittende magistratuur, zijn in
  dat verband nog niet zoveel vorderingen gemaakt.

  Per jaar worden er door de directie Wetgeving ongeveer 150
  wetsvoorstellen ontwikkeld. Voor de opsporing zijn vooral het
  wetsvoorstel Bijzondere opsporingsmethoden en de wijziging van de
  Wet op de politieregisters van belang. Al vóór het
  einde van de parlementaire enquête opsporingsmethoden waren
  er op het ministerie initiatieven voor een wettelijke regeling van
  de bijzondere opsporingsmethoden. Onder leiding van het hoofd van
  de sector Strafrecht en sanctierecht van de directie Wetgeving werd
  in juli 1995 een werkgroep samengesteld die als taak had de
  minister van Justitie van advies te dienen over de vraag hoe de
  bijzondere opsporingsmethoden, en in het bijzonder de
  opsporingsmethoden ten aanzien van de georganiseerde criminaliteit,
  moeten worden genormeerd. De werkgroep bestond uit
  vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de
  opsporingspraktijk. In de periode van juli 1995 tot eind 1996 is
  door de werkgroep diverse malen vergaderd over het wetsvoorstel
  Bijzondere opsporingsmethoden. Op het departement is nooit volledig
  duidelijk geweest hoe men in de praktijk omgaat met de Voorlopige
  Uitgangspunten. Ook heeft het lang geduurd eer het departement
  zicht kreeg op de mogelijke problemen met deze uitgangspunten. De
  status van de richtlijnen blijkt niet altijd duidelijk te zijn. De
  richtlijnen worden doorgaans in het land uitgezet voordat ze zijn
  vastgesteld. De terugkoppeling over de richtlijnen door
  (opsporings-)ambtenaren uit het veld is niet effectief.

  Implementatie nieuwe wetgeving

  Het departement heeft per brief van 18 november 1996 (Brief van
  de directie Beleid d.d. 18 november 1996, kenmerk 591891/96/IPEO)
  het College van procureurs-generaal verzocht om via de
  hoofdofficieren van justitie binnen de parketten en regiokorpsen
  bekendheid te geven aan de Voorlopige uitgangspunten. De
  uiteindelijke uitvoering is door het ministerie verder niet
  gevolgd. In verband met de capaciteit is het voor het departement
  niet mogelijk om de bekendheid van iedere wet in de praktijk te
  toetsen. Het departement heeft geen actie ondernomen om de praktijk
  helderheid te verschaffen over de regelingen die nu gelden. In
  opdracht van het ministerie van Justitie is een projectteam opgezet
  voor de implementatie van het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsmethoden. Hiervoor is binnen het ministerie een
  projectleider aangewezen die valt onder de directie
  Opsporingsbeleid. Het project is onderverdeeld in vier werkgroepen:
  «opleiding en voorlichting»,
  «uitvoeringsregelingen», «toolkit» en
  «voorbereiding van de bedrijfsorganisatie». De middelen
  voor dit project zijn echter onduidelijk: budgetten dienen nog te
  worden vastgesteld. Om bekendheid te geven aan het wetsvoorstel
  Bijzondere opsporingsmethoden hebben leden van de directie
  Wetgeving een aantal presentaties verzorgd in het land.

  Inzet bijzondere opsporingsmethoden

  De betrokkenheid van het ministerie en de minister bij de inzet
  van opsporingsmethoden is tegenwoordig veel meer een gegeven
  geworden. Er zijn verschillende voorbeelden van zaken die aan de
  minister worden voorgelegd:

  1. al of niet doorlaten;
  2. infiltranten;
  3. politiek gevoelige zaken;
  4. hoge beloningen;
  5. afbouw van informanten (wanneer dit een politiek gevoelige zaak
  betreft);
  6. (bijzondere) deals.

  Ongeveer één á twee keer per maand wordt
  een zaak aan de minister voorgelegd. De commissie heeft daarvan de
  volgende voorbeelden gevonden:

  – doorlating van mensen;
  – infiltratiezaken, waarbij één keer toestemming is
  gegeven en één maal niet;
  – afbouw van informanten.

  Elke ochtend wordt de minister door de secretaris-generaal
  geïnformeerd over uiteenlopende zaken. Deze bespreking is
  doorgaans te breed van opzet om concreet over opsporingsmethoden te
  praten. Bij de inzet van ingrijpende opsporingsmethoden of politiek
  gevoelige strafzaken komt de minister in beeld. Wel kan het
  voorkomen dat beslissingen zonder overleg met de minister worden
  genomen. Dat is bijvoorbeeld voorgekomen in augustus 1998 naar
  aanleiding van een rechtshulpverzoek. Het departement heeft
  toestemming gegeven voor de inzet van een criminele
  burgerinfiltrant zonder dat daarover eerst contact is geweest met
  de minister.

  Relatie met het openbaar ministerie

  De relatie tussen het ministerie en het openbaar ministerie
  heeft in de periode na de parlementaire enquête
  opsporingsmethoden meermalen onder druk gestaan. In de meeste
  gevallen had dit geen directe relatie met de opsporing, maar had
  het daar wel indirecte effecten op. Inmiddels zijn het openbaar
  ministerie en het ministerie overeengekomen dat zij politiek
  gevoelige zaken gezamenlijk onderzoeken en niet via ambtsberichten
  bespreken. Een voorbeeld doet zich voor bij de beantwoording van de
  Kamervragen met betrekking tot het gebruik van afluisterapparatuur
  door Duitse opsporingsambtenaren. Er is geen formele werkverdeling
  tussen het departement en het College. Wel is een inventarisatie
  gemaakt van wat er zou moeten gebeuren naast het formuleren van
  richtlijnen. Deze inventarisatie is besproken in de
  overlegvergadering. Concrete zaken komen (formeel) via de CTC en
  het College op het departement.

  4.6.3 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties

  De taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties bij de inzet van opsporingsmethoden is slechts
  beperkt. Het primaat voor de rechtshandhaving ligt bij het
  ministerie van Justitie. De rol van het ministerie van Binnenlandse
  Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vooral betrekking op aspecten
  van beheer, personeelszorg en ethiek. Na de parlementaire
  enquête opsporingsmethoden is de aandacht van dit ministerie
  voor de opsporing toegenomen. Hierna wordt ingegaan op de rol van
  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij
  het opsporingsbeleid.

  Directie Politie

  Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  is het directoraat-generaal voor Openbare orde en veiligheid
  ondergebracht. Een onderdeel daarvan is de directie Politie. De
  taak van de directie Politie is ondermeer het verbeteren van de
  kwaliteit van het politiewerk en het stimuleren van de samenwerking
  tussen de politie en organisaties in haar omgeving. Daarbij is een
  van haar doelen het bevorderen van de eenheid van de Nederlandse
  politie door de inrichting, taken en uitvoering bij regionale
  korpsen te harmoniseren. Onder deze directie valt de afdeling
  Onderwijs en loopbaanbeleid. Deze heeft tot taak de kwaliteit van
  de politie-organisatie te bevorderen door randvoorwaarden te
  scheppen voor een professioneel onderwijs- en loopbaanbeleid.
  Hierover vindt nog weinig overleg plaats met de korpsen. Bij de
  afdeling Onderwijs en loopbaanbeleid bestaat geen zicht op de
  regio’s en kernteams waaruit de cursisten afkomstig zijn. Omdat het
  budget voor opleidingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
  en Koninkrijksrelaties de komende jaren niet wordt verhoogd, vraagt
  een aantal respondenten zich af of het onderwijs voor de recherche
  daar de komende jaren voldoende prioriteit krijgt. Door de komende
  wetswijzigingen moet er extra geld worden gestoken in de opleiding
  van politie. Bij het ministerie van Justitie is wel extra geld
  vrijgemaakt voor de opleiding van het openbaar ministerie en de
  zittende magistratuur. Onder de directie Politie valt ook de
  afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken. Deze afdeling behandelt
  algemene bestuurlijke aangelegenheden inzake de politieorganisatie;
  draagt zorg voor het beleid inzake de openbare orde en
  geweldbeheersing, alsmede voor wet- en regelgeving en het
  behandelen van juridische vraagstukken. De werkzaamheden van de
  directie hebben met name betrekking op het beheer van de korpsen.
  Het kost de directie moeite haar beheerstaak om te zetten in een
  meer beleidsmatige taak. Over de interne organisatie van de korpsen
  heeft het ministerie weinig te zeggen. In aansluiting op het
  wettelijk stelsel «decentraal, tenzij … » hebben de
  regio’s de neiging zich autonoom op te stellen.

  Regelgevingsinitiatieven

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is
  zijdelings betrokken geweest bij de totstandkoming van wetgeving op
  het terrein van opsporingsmethoden; met name ten aanzien van
  beheersmatige aspecten. Het ministerie is als zodanig betrokken
  geweest bij het voorstel tot wijziging van de Wet op de
  politieregisters, mede door de rol die korpsbeheerders spelen bij
  het beheer van registers. Tevens heeft het ministerie van
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een coördinerende
  rol gehad bij de totstandkoming van de nieuwe kernteamregeling. Een
  belangrijk initiatief op wetgevingsterrein bij het ministerie van
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft het wetsvoorstel
  BIBOB. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties was een stuurgroep ingericht, waarin alle
  betrokken departementen participeerden. Het project was opgedeeld
  in drie deelprojecten: wetgeving, organisatie (waaronder een pilot
  bij de CRI) en het opzetten van een bureau BIBOB. Daarvoor is door
  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties veel
  voorwerk gedaan. De projectleider heeft bezoeken afgelegd aan
  verschillende gremia in het land om steun voor dit wetsvoorstel te
  krijgen (bij ondermeer het Korpsbeheerdersberaad, het
  Hoofdofficierenberaad en het bedrijfsleven). Over de resultaten van
  dit instrument is nog weinig te zeggen: de evaluatie van het
  pilot-project dient nog plaats te vinden.

  4.6.4 Project Implementatie parlementaire enquête
  opsporingsmethoden

  Ter uitvoering van de besluitvorming van de Tweede Kamer naar
  aanleiding van de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden is door de ministeries van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties en Justitie de projectgroep Implementatie
  parlementaire enquête opsporingsmethoden (IPEO) ingesteld. De
  stuurgroep-IPEO, die voor het eerst op 3 juli 1996 is samengekomen,
  heeft als taak gekregen de projecten ter implementatie van de
  beslispunten aan te sturen. De centrale leiding hierover is in
  handen gelegd van de secretarissen-generaal van de beide
  ministeries. Er is nooit een officieel instellingsbesluit geweest
  van de stuurgroep IPEO. Het eerste officiële stuk is een brief
  van 19 juni 1996 van de secretaris-generaal van het ministerie van
  Justitie aan de (toenmalige) voorzitter van het College van
  procureurs-generaal. Daarin spreekt de secretaris-generaal van de
  nauwe samenwerking die vereist zal zijn tussen het openbaar
  ministerie en de ministeries om de taak van de stuurgroep uit te
  voeren. Een Plan van aanpak is opgesteld en op 25 september 1996
  aan de Tweede Kamer gezonden. In het Plan van aanpak wordt een
  aantal deelprojecten aangeduid. Daarbij wordt een onderscheid
  gemaakt tussen kernthema’s en overige onderwerpen. De volgende
  kernthema’s worden genoemd:

  Wetgeving en normering

  Dit behelst een wetgevingsprogramma waarmee een nadere normering
  van opsporingsmethoden en een wijziging van de Wet op de
  politieregisters wordt bewerkstelligd

  Herstructurering van de recherchefunctie

  Dit betreft de uitvoering van de aanbevelingen ten aanzien van
  de kwaliteit van de recherchefunctie en organisatorische aspecten
  van de recherche in combinatie met al in gang gezette initiatieven
  met betrekking tot informatiehuishouding en
  informatievoorziening.

  Organisatie en werkwijze van het openbaar ministerie

  Hierbij worden de aanbevelingen van de parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden meegenomen worden in de
  reorganisatie van het openbaar ministerie naar aanleiding van het
  rapport van de commissie-Donner. Specifiek gaat de aandacht naar de
  kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het openbaar
  ministerie.

  Beleidskeuzen en prioriteitstelling in aanpak zware
  georganiseerde criminaliteit

  Ter ondersteuning van beleidskeuzen zal tweejaarlijks de aard en
  ernst van de georganiseerde criminaliteit in kaart worden gebracht,
  in navolging van het deelrapport van de onderzoeksgroep-Fijnaut.
  Ook zal een procedure worden ontwikkeld voor het verzamelen van
  operationele informatie en de hierop te baseren
  prioriteitstelling.

  Criminaliteitspreventie

  Dit betreft het nader onderzoeken van enerzijds de betrokkenheid
  van delen van groepen allochtonen bij de georganiseerde misdaad en
  anderzijds het preventief bestuurlijk optreden.

  Overige onderwerpen betreffen de versterking van het
  rechtercommissariaat; de organisatie, inrichting en taken van
  Bijzondere Opsporingsdiensten; de ontwikkeling van een
  getuigenbeschermingsprogramma; de procedure omtrent de toetsing van
  opsporingsmethoden en de organisatie van het ministerie van
  justitie. In het kader van IPEO wordt aandacht gegeven aan de
  implementatie van de beslispunten die handelen over de wijze waarop
  in de regiokorpsen de organisatie van de recherche is vormgegeven.
  Om de voortgang van de implementatie te bepalen zijn inmiddels drie
  voortgangsrapportages aangeboden aan de Tweede Kamer, op
  respectievelijk 16 april 1997, 3 maart 1998 en 18 mei 1999. De
  eerste rapportage betrof ondermeer het aangevangen
  wetgevingsprogramma ter normering van opsporingsmethoden; de
  invulling van de functie van recherche-officier van justitie; het
  ABRIO-project; en een te treffen regeling voor kernteams en
  vaststellen van hun specifieke aandachtsgebieden. De tweede
  voortgangsrapportage IPEO geeft een overzicht van de maatregelen
  die politie en justitie hebben getroffen ter uitvoering van de
  aanbevelingen van de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden. Daarvoor zijn vragen aan de korpsbeheerders
  geformuleerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties en Justitie en het Nederlands politie
  instituut, aan de hand van beslispunten 63, 67, 68, 70 t/m 74, 78,
  106 en 107. In de derde (en afrondende) voortgangsrapportage wordt
  aandacht besteed aan effecten van de implementatie van de
  uitkomsten van de enquête aan de hand van vier knelpunten
  (normering, aansturing en organisatie van de opsporing, organisatie
  van het openbaar ministerie en de samenwerking tussen het openbaar
  ministerie en politie). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de
  aanscherping van de richtlijn voor buitenlandse liaison-officieren
  in Nederland. De derde voortgangsrapportage en de bevindingen van
  de commissie vertonen belangrijke overeenkomsten. De commissie is
  echter dieper ingegaan op de praktijk van de opsporing. Daardoor
  komt een grotere diversiteit naar voren dan kennelijk op basis van
  de ambtsberichten kan worden vastgesteld. De praktijk is naar het
  oordeel van de commissie complexer dan in de derde IPEO-rapportage
  is weergegeven. Van de beslispunten die zijn aangenomen door de
  Tweede Kamer is het merendeel aan het kabinet toegewezen. Een groot
  deel daarvan kwam voor de rekening van de wetsvoorstellen
  Bijzondere opsporingsmethoden en de wijziging van de Wet op de
  politieregisters. Een ander deel daarvan is uitgevoerd dankzij de
  binnen de korpsen ontwikkelde vernieuwing bij de recherche. In
  april 1998 waren deze beslispunten volgens de ministers grotendeels
  uitgevoerd. Tevens bleek uit de tweede voortgangsrapportage dat er
  een aanvang was gemaakt met de uitvoering van het overige deel van
  deze beslispunten. De implementatie daarvan behoefde zodoende niet
  meer te worden uitgevoerd onder toezicht van de stuurgroep-IPEO,
  maar kon worden overgelaten aan de lijn-organisaties van de
  ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties. De stuurgroep-IPEO werd als zodanig in de
  zomer van 1998 opgeheven. Onder een vorm van IPEO-projectstructuur
  moest een aantal projecten blijven bestaan, waaronder het programma
  ABRIO. De betrokkenheid van het openbaar ministerie en politie bij
  deze onderwerpen zou volgens de stuurgroep het best worden
  gewaarborgd via een projectstructuur. De stuurgroep-IPEO heeft in
  haar vergadering van 9 april 1998 besloten dat de ambtelijke
  verantwoordelijkheid voor IPEO zou komen te liggen op het niveau
  van de directeur-generaal van het directoraat-generaal
  Rechtshandhaving (toen in oprichting; ministerie van Justitie) en
  Openbare orde en veiligheid (Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties). De beide ministers zouden de politieke
  opdrachtgevers blijven voor het IPEO-project. De (nieuwe)
  doelstelling van IPEO is geworden de uitvoering van de resterende
  beslispunten – ongeveer 15 van de oorspronkelijke 129
  beslispunten.

  vorige    volgende    inhoud