• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Korpsbeheerders

  4.5 Korpsbeheerders

  4.5. 1 Vragen naar aanleiding van de beslispunten

  Tijdens de parlementaire enquête opsporingsmethoden is ook
  aandacht besteed aan de rol van de korpsbeheerder bij sturing en
  controle van opsporingsmethoden. De parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden constateerde dat de
  korpsbeheerders een afstandelijke positie innamen ten opzichte van
  het gebruik van opsporingsmethoden. In dit onderzoek is de rol van
  de korpsbeheerder in de fase na de parlementaire enquête
  opsporingsmethoden opnieuw onderzocht. Op basis van de beslispunten
  van de Tweede Kamer zijn de volgende vragen geformuleerd:

  a. Geeft de korpsbeheerder actief invulling aan zijn
  beheersverantwoordelijkheid voor het gebruik van
  opsporingsmethoden?
  Wordt de korpsbeheerder geïnformeerd door de korpschef over
  het beleid ter zake binnen het korps?
  b. In hoeverre is de korpsbeheerder betrokken bij de
  verantwoordelijkheid van de korpsleiding voor het functioneren van
  de recherche?
  c. Is de korpsbeheerder, als lid van de korpsleiding, op
  hoofdlijnen op de hoogte van de voortgang van zaken en gebruikte
  opsporingsmethoden? Beoordeelt de korpsbeheerder de toepassing van
  de te hanteren methoden tegen de achtergrond van zijn
  verantwoordelijkheid voor personeelszorg en integriteit van het
  politieapparaat?
  d. Op welke wijze worden conflicten geslecht bij geschil tussen
  korpsbeheerder en hoofdofficier van justitie over de toepassing van
  opsporingsmethoden?

  4.5.2 Taak korpsbeheerder, overlegorganen

  De korpsbeheerder, doorgaans de burgemeester van de grootste
  gemeente in de politieregio, is verantwoordelijk voor het beheer
  van het regionale politiekorps. Beheer betreft de zorg voor de
  organisatie in de breedste zin, zoals het financiële beleid,
  de middelen, de personeelszorg en de werving van politiemensen. Het
  KLPD vormt hierin een uitzondering. Het beheer van het KLPD ligt nu
  bij de minister van Justitie en zal binnenkort overgaan naar de
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De
  beheersverantwoordelijkheid van de korpsbeheerder houdt mede in dat
  hij deze verantwoordelijkheid voor de financiële en personele
  aspecten draagt bij de toepassing van (bijzondere)
  opsporingsmethoden. De korpsbeheerder dient aldus (mede) de
  corruptierisico’s die zijn verbonden aan het gebruik van die
  methoden tegen te gaan. Daarnaast dragen burgemeesters het gezag
  over de politie voor wat betreft de handhaving van de openbare
  orde. Gezag heeft betrekking op de beslissingsbevoegdheid over de
  inzet en het optreden van de politie. Met betrekking tot het gezag
  over de handhaving van de openbare orde en hulpverleningstaken van
  de politie zal in weinig tot geen gevallen de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit aan de orde zijn.

  4.5.3 Beheer registers

  Formeel is de korpsbeheerder ingevolge de artikelen 4 en 7 Wet
  op de politieregisters eindverantwoordelijk voor de beveiliging, de
  inhoud en het gebruik van de politieregisters, waaronder ook het
  register van de CID (Kamerstuk 25 398, nr. 3, 1996-1997). De
  korpsbeheerder dient zorg te dragen voor de juiste werking van de
  registers. Desgevraagd dienen hem daartoe ook alle gegevens te
  worden verstrekt. Hij is gehouden maatregelen te treffen ter
  bevordering van de juistheid en volledigheid van de gegevens.
  De korpsbeheerder deelt zijn verantwoordelijkheid over de juiste
  werking en de inhoud van de registers met het openbaar ministerie.
  Dit betreft met name het toezicht op de bijzondere
  politieregisters. Het openbaar ministerie dient betrokken te zijn,
  met name vanuit haar deskundigheid op het gebied van het strafrecht
  om te kunnen beoordelen of personen mogen worden geregistreerd in
  de registers.
  De korpsbeheerder is hierin evenwel eindverantwoordelijk. In de
  praktijk hebben zowel de korpsbeheerder als het openbaar ministerie
  vetorecht bij verschil van inzicht. Enerzijds mag de korpsbeheerder
  registraties blokkeren of ongedaan maken, bijvoorbeeld wanneer hij
  twijfelt aan de betrouwbaarheid of verifieerbaarheid van de
  gegevens. Anderzijds kan de korpsbeheerder feitelijk registraties
  in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
  niet in stand houden, wanneer het openbaar ministerie als
  gezagsdrager ter zake van mening is dat registratie niet geoorloofd
  is. De korpsbeheerder heeft de plicht een registerbeheerder aan te
  wijzen. Deze registerbeheerder, vaak de korpschef, is belast met
  het beheer van het CID-register en het «grijze veld»
  register. Hij draagt deze taken doorgaans op aan de chef van de
  CID. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de
  korpsbeheerder. De afstand tussen de korpsbeheerder en het
  feitelijke registerbeheer is groot.

  4.5.4 Uitoefening beheer via overlegorganen

  De korpsbeheerder oefent zijn beheers- en gezagsfunctie uit via
  diverse overlegorganen, waarin ook politiechefs en officieren van
  justitie zitting hebben, zoals het regionaal college en de
  regionale driehoek. In het regionaal college hebben alle
  burgemeesters van de politieregio en de hoofdofficier zitting. In
  dit college, waarvan de korpsbeheerder voorzitter is, beslissen de
  burgemeesters van een politieregio met de hoofdofficier van
  justitie over de hoofdlijnen van het regionale veiligheidsbeleid.
  De korpsbeheerder dient verantwoording af te leggen aan het
  regionaal college. Het college stelt jaarlijks de organisatie, de
  formatie, de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan voor het
  regiokorps vast. De korpsbeheerder is eindverantwoordelijke voor de
  uitvoering van het beleidsplan (artikel 31 Politiewet 1993). Hij
  kan de korpschef uitnodigen inlichtingen te verstrekken aan het
  regionale college. Het beheer van de politie is daarnaast in de
  zogenaamde regionale- of beheersdriehoek aan de orde. In dit
  driehoeksoverleg hebben de korpsbeheerder, de hoofdofficier van
  justitie en de korpschef van politie zitting. De rol van de
  korpsbeheerder bij de kernteams is neergelegd in de
  Kernteamregeling. In deze regeling is het dagelijkse beheer van de
  kernteams neergelegd bij de korpsbeheerder van de kernkorpsen. In
  de praktijk is dit vaak de korpsbeheerder van de grootste regio
  binnen het ressort. Deze verantwoordelijkheid deelt hij met de
  hoofdofficier van justitie.

  4.5.5 Feitelijke activiteiten

  In de verschillende deelonderzoeken is gekeken naar de rol van
  de korpsbeheerders bij de opsporing. In sommige gevallen is ook
  gekeken naar zijn rol als beheerder voor het kernteam. De meningen
  over de rol van de korpsbeheerder bij de opsporing lopen uiteen.
  Over het algemeen is de korpsbeheerder op hoofdlijnen op de hoogte
  van lopende onderzoeken en toegepaste opsporingsmethoden. Deze
  informatie krijgt hij meestal via het reguliere overleg in de
  beheersdriehoek van de hoofdofficier van justitie en de korpschef.
  Voor het overige is de korpsbeheerder nauwelijks betrokken bij de
  inzet van (bijzondere) opsporingsmethoden. Hij ziet hierin
  hoofdzakelijk een taak voor de hoofdofficier en de korpschef. Hij
  speelt alleen een rol in onderzoeken met een bijzonder karakter
  waarin bijvoorbeeld grote belangen zijn gemoeid, en in die gevallen
  dat de korpschef en de hoofdofficier van mening verschillen. Ook de
  rol van de korpsbeheerder in het beheer van politieregisters is
  gering. De invulling van de rol van korpsbeheerder ten aanzien van
  de inzet van bijzondere opsporingsmethoden is verschillend,
  afhankelijk van ieders individuele invulling aan zijn rol.

  In de regio Midden- en West-Brabant is in het overleg tussen de
  hoofdofficier van justitie, de korpschef en de korpsbeheerder eind
  1995/begin 1996 afgesproken dat de beheersverantwoordelijkheid van
  de korpsbeheerder bij de opsporing in concreto betekent dat de
  hoofdofficier van justitie en de korpschef in eerste instantie met
  elkaar zaken doen. De korpsbeheerder wordt achteraf (via
  managementrapportages) volledig geïnformeerd. Er kunnen zich
  echter situaties voordoen waarbij de korpsbeheerder wet een directe
  rol speelt in de keuze van opsporingsmethoden:
  – er doet zich een extreme situatie voor: men wil een methode
  gebruiken die geen wettelijke basis heeft of het personeel loopt
  risico’s;
  – de hoofdofficier van justitie wil een bepaalde methode toepassen,
  maar de korpschef wil niet meewerken of andersom.

  In deze gevallen komt de beheersdriehoek bij elkaar en wordt er
  uitgebreid over gesproken. Ook bij gevoelige zaken komt dit voor.
  Zo is met betrekking een deal met een crimineel in de Juliet-zaak
  de driehoek bij elkaar geroepen. In de praktijk komen deze
  situaties hoogst zelden voor. De korpsbeheerder heeft minimale
  bemoeienis met het recherchewerk. De verantwoordelijkheid ligt
  volledig bij de hoofdofficier van justitie. Ook in zijn rol als
  registerbeheerder heeft de korpsbeheerder weinig invloed. Formeel
  heeft hij een rol als registerbeheerder, maar materieel ligt de
  uitvoering bij de politie. Alleen bij de periodieke rapportages of
  problemen wordt hij betrokken bij het beheer van de registers. De
  korpsbeheerder van de regio Kennemerland is tevens beheerder voor
  het kernteam Randstad Noord & Midden. Als zodanig stelt hij in
  samenspraak met de hoofdofficier van justitie vast met welke
  onderzoeken het kernteam is belast, met dien verstande dat de
  toewijzing van onderzoeken door tussenkomst van de
  Coördinatiecommissie zware criminaliteit verloopt en na
  instemming van het College van procureurs-generaal. De
  korpsbeheerder wordt in het driehoeksoverleg op hoofdlijnen
  geïnformeerd over belangrijke opsporingsonderzoeken en over te
  hanteren (bijzondere) opsporingsmethoden. Het kernteam Noord-Oost
  Nederland bestaat uit negen deelnemende regiokorpsen. De
  korpsbeheerder van de regio IJsselland is de beheerder van het
  kernteam en is tevens belast met het beheer over de Unit
  mensensmokkel. Mede om de betrokkenheid van de negen korpsen met
  het kernteam te versterken, organiseert de beheersdriehoek van het
  kernteam twee keer per jaar een superdriehoek. De superdriehoek
  bestaat uit 9 x 3 verantwoordelijken (korpsbeheerder, korpschef en
  hoofdofficier). De korpsbeheerder van het kernkorps richt zijn
  aandacht hoofdzakelijk op het overleg met de overige betrokken
  korpsbeheerders over de instroom van personeel uit de verschillende
  regio’s bij het kernteam. Met betrekking tot (bijzondere)
  opsporingsmethoden rapporteert de leiding van de (deel-)
  onderzoeken die worden uitgevoerd door het kernteam eenmaal per
  kwartaal over de voortgang van de onderzoeken aan de regionale
  driehoek IJsselland. De korpsbeheerder geeft aan dat voor hem de
  vraag altijd is wanneer een opsporingsmethode de
  beheersverantwoordelijkheid raakt. Bij de inzet van het middel
  infiltratie bijvoorbeeld is de vraag naar de veiligheid van de
  mensen zeer van belang. Echter, de beoordeling van de noodzaak tot
  de inzet van het middel beschouwt hij als behorend tot de
  verantwoordelijkheid van de korpschef en de hoofdofficier.

  vorige    volgende   inhoud