• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Rechters-commissarissen

  4.4 Rechters-commissarissen

  4.4.1 Vragen naar aanleiding van de beslispunten

  De parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden
  heeft de rol die de rechter-commissaris speelt en kan spelen bij de
  inzet van opsporingsmethoden beschreven. Zij constateerde dat de
  formeel wettelijke positie van de rechter-commissaris tweeslachtig
  is. Enerzijds is hij de leider van het gerechtelijk vooronderzoek
  en heeft hij de bevoegdheid tot het uitoefenen van zware
  dwangmiddelen. Zo kan de rechter-commissaris onder meer bepalen dat
  de inbewaringstelling, huiszoeking en telefoontap worden
  uitgevoerd. Anderzijds bepaalt niet de rechter-commissaris, maar de
  officier van justitie welke strafbare feiten onderwerp van
  gerechtelijk vooronderzoek zijn. De commissie heeft op basis van de
  beslispunten naar aanleiding van de parlementaire enquête
  opsporingsmethoden de volgende algemene vragen geformuleerd:
  a. Heeft de rechter-commissaris een overzicht van de gebruikte
  opsporingsmethoden?
  b. Welke rol speelt de rechter-commissaris bij de inzet en controle
  van opsporingsmethoden?

  4.4.2 Rol van de rechter-commissaris

  In de beslispunten van de Kamer wordt met betrekking tot de
  rechter-commissaris het volgende overwogen. In de voorstellen tot
  normering wordt aan de rechter-commissaris een belangrijker taak
  dan voorheen toebedacht. Dit vereist een getalsmatige en
  inhoudelijke versterking van het rechter-commissariaat. De
  rechter-commissaris moet bereid zijn een actievere toetsende rol op
  zich te nemen dan tot op heden het geval is. Hij toetst het gebruik
  van voorgestelde opsporingsmethoden en houdt binnen het
  gerechtelijk vooronderzoek overzicht over alle
  opsporingshandelingen, ook in de zogenoemde parallelle trajecten.
  Nieuwe wetgeving zal de rechter moeten brengen tot een actievere
  toets van de rechtmatigheid van gebruikte opsporingsmethoden. De
  functie van rechter-commissaris dient uitgeoefend te worden door
  meer ervaren rechters, mogelijk ook voor langere tijd dan nu het
  geval is. De werkomstandigheden van de rechter-commissaris vragen
  eveneens dringend om verbetering. In het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsmethoden wordt in het algemeen de officier van justitie
  als bevoegde autoriteit aangewezen. Hiermee wordt – aldus de
  Memorie van Toelichting – de centrale positie van de officier van
  justitie in het opsporingsonderzoek benadrukt. Hij zal in het
  concrete geval de afweging tussen burgerrechten enerzijds en het
  opsporingsbelang anderzijds moeten maken. Bij zeer ingrijpende
  bevoegdheden wordt een machtiging van de rechter-commissaris
  voorgeschreven. De rechter-commissaris is betrokken bij de
  telefoontap en het opnemen van vertrouwelijke communicatie. Hij
  moet vooraf toestemming geven tot de toepassing van deze
  bevoegdheden en zal dus moeten beoordelen of aan de wettelijke
  voorwaarden is voldaan (Kamerstuk 25 403, nr. 3, 1996-1997). Een
  versterking van de rol van de rechter-commissaris als de autoriteit
  die binnen het gerechtelijk vooronderzoek overzicht over alle
  opsporingshandelingen houdt, zoals voorgestaan in de beslispunten,
  blijkt uit dit wetsvoorstel dus niet.

  De heer Rouvoet: Het is duidelijk dat men zaken vastlegt met het
  oog op verantwoording later. Dat heeft een aantal voordelen, zoals
  transparantie, verantwoording en al die zaken die tijdens de
  enquête en later zijn besproken. Tijdens de interviews die
  wij hebben gehouden, zijn ons ook schaduwzijden van een striktere
  vastlegging van vooral de methoden voorgehouden. Zo zou er sprake
  zijn van een zekere mate van bureaucratisering. Lang niet iedere
  vastlegging wordt door iedereen even zinvol gevonden. Ik wil daar
  nog een enkele vraag over stellen aan enkele betrokkenen, te
  beginnen met de heer Goossens. Hoe zwaar weegt voor hem als
  rechter-commissaris het belang van een zorgvuldige vastlegging van
  opsporingsmethoden? Zegt hij: «Hoe meer ordners, hoe
  liever» ? Wij weten echter ook een beetje hoe het in de
  praktijk gaat, bijvoorbeeld in een gerechtelijke vooronderzoek,
  vindt u dat er sprake is van een zekere bureaucratie en dat het ook
  wel een tandje minder kan op uw bureau?
  De heer Goossens (coördinerend rechter-commissaris rechtbank
  Rotterdam): Na de parlementaire enquête is de rechtspleging
  eigenlijk tamelijk fundamenteel veranderd. Die enquête heeft
  werkelijk vergaande consequenties gehad voor de dagelijkse gang van
  zaken in de rechtspleging. U spreekt over «hoe meer
  ordners». De eindeloze reeks zaken van 20, 30, 50, 100 of 150
  ordners heeft pas een grote vlucht genomen na de parlementaire
  enquête. Een voorbeeld hiervan is de situatie in Rotterdam.
  In de jaren 1994/1995 legde het aantal zaken dat meerdere dagen in
  beslag nam – ik wil het woord «megazaken» liever niet
  in de mond nemen – beslag op een minimaal deel van de
  zittingscapaciteit van de rechtbanken. In 1997 was dat aantal zaken
  gegroeid naar 80 en in 1998 naar 113. De prognose is dat het in
  dezelfde lijn zal doorgroeien in 1999 en 2000. Het beslag dat
  daarmee wordt gelegd op de totale capaciteit die een rechtbank kan
  opbrengen voor meervoudige strafzittingen, is een kwart of iets
  meer. Dat geeft aan hoe groot het beslag is dat dergelijke zaken
  leggen op de rechtbanken. Het grootste deel van die capaciteit gaat
  op aan het controleren en toetsen van de rechtmatigheid van de
  gebruikte opsporingsmethoden (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei
  1999).

  Volgens het wetsvoorstel Herziening gerechtelijk vooronderzoek
  (Kamerstuk 23 251, nr. 119, 1998-1999) wordt de rol van de
  rechter-commissaris bij de vroegere huiszoeking beperkt tot die
  gevallen van «doorzoeking» die in woningen
  plaatsvinden. Doorzoekingen van andere plaatsen komt volgens
  artikel 96c Wetboek van strafvordering toe aan de officier van
  justitie. Bovendien is voor de zogenoemde spoeddoorzoeking geen
  vordering tot opening van een gerechtelijk vooronderzoek meer
  vereist, maar een machtiging van een rechter-commissaris. Artikel
  177a Wetboek van strafvordering eist dat in geval ter zake van een
  feit waarop een gerechtelijk vooronderzoek betrekking heeft,
  opsporing geschiedt, de officier van justitie ervoor zorg draagt
  dat de rechter-commissaris hieromtrent ten spoedigste wordt
  ingelicht. Verder wordt de afscherming via de rechter-commissaris
  zoals die reeds bestaat in verband met de regeling bedreigde
  getuigen (artikelen 190 en 226a Wetboek van strafvordering) in
  artikel 187d wetsvoorstel BOB aangevuld met een regeling krachtens
  welke de rechter-commissaris kan beletten dat antwoorden van een
  getuige op vragen ter kennis komen aan de officier van justitie, de
  verdachte of diens raadsman, kort gezegd in het belang van die
  getuige, of als een zwaarwegend opsporingsbelang zou worden
  geschaad. Voorts wordt in het wetsontwerp Toezeggingen aan getuigen
  in strafzaken een hoofdrol aan de rechter-commissaris
  toegekend.
  Met uitzondering van artikel 177a Wetboek van strafvordering gaat
  het bij al deze veranderingen om beslissingen van de
  rechter-commissaris die betrekking hebben op één of
  meer afzonderlijke getuigen. Noch het door de
  enquétecommissie beoogde overzicht over parallelle
  trajecten, noch de actievere toets van de rechtmatigheid is aan de
  rechter-commissaris toegedacht. In plaats daarvan is hem bovenal
  een rol toegedacht om in wisselende context beslissingen van het
  openbaar ministerie tot geheimhouding al dan niet te
  legitimeren.
  Twee ontwikkelingen hebben tegen elkaar in gewerkt. Enerzijds wilde
  de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden een
  grotere rol aan de rechter-commissaris toedelen. Anderzijds ging de
  commissie Moons – die voorstellen heeft gedaan welke ten grondslag
  liggen aan het wetsvoorstel Herziening gerechtelijk vooronderzoek –
  uit van de gedachte dat het openbaar ministerie de controle op de
  opsporing net zo goed of zelfs beter kan doen. Voor een afweging
  van beide benaderingen is het volgende van gewicht. In de eerste
  plaats doet zich voor dat het aantal grote strafzaken
  («megazaken») vooral in de grootstedelijke
  arrondissementen drastisch is toegenomen. In Rotterdam schat men
  daar nu een kwart van de totale capaciteit mee doende te zijn.
  Juist in die zaken wordt de meeste tijd ter terechtzitting besteed
  aan de beoordeling van de rechtmatigheid van de gebruikte
  opsporingsmethoden. Dikwijls kunnen vragen worden teruggewezen naar
  de rechter-commissaris, maar bepaald niet altijd. Daar staat in de
  tweede plaats tegenover dat verwijzing en/of beoordeling door de
  rechter-commissaris de openbaarheid van het strafproces inperkt. Er
  is juist in dat verband in de derde plaats zorg voor de positie van
  de rechter-commissaris. Al in de reacties op het rapport van de
  parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden gaven
  rechters er blijk van bezorgd te zijn, dat de rechter-commissaris
  zou verworden tot een «crime-fighter»; dat zou afbreuk
  doen aan de rechterlijke onafhankelijkheid en het gezag van de
  officier van justitie uithollen. Daar is in de vierde plaats
  tegenover gesteld dat – zoals nu ook uit de mond van diverse
  respondenten was te vernemen – steeds vaker te zien is dat een
  officier van justitie anders weegt dan een rechter. Het openbaar
  ministerie zit per definitie dichter op de opsporing. Dat betekent
  enerzijds dat een officier beter weet wat er gebeurt, maar
  anderzijds dat een officier «teveel» meegaat met de
  politie. Als van politiezijde wordt opgemerkt dat de officier soms
  zo’n groot enthousiasme aan de dag legt, dat van politiezijde op
  rechtsstatelijke overwegingen moet worden gewezen, dan kan men
  daarin een argument zien om de toets van de officier aan een
  daadwerkelijke, brede – en niet alleen op het niveau van
  legitimering van individuele beslissingen – toets van de
  rechter-commissaris te onderwerpen. In de vijfde plaats moet dan
  wel gezocht worden naar een zodanige inpassing van de rol van de
  rechter-commissaris dat de zittingsrechter wel de uiteindelijke
  rechtmatigheidstoetsing kan verrichten maar er toch geen dubbel
  werk wordt verricht. Deze toetsing kan wellicht marginaler
  plaatsvinden, terwijl uiteraard aan de volle beoordeling van de
  bewijsbeslissing niet wordt afgedaan. In de huidige en in de
  voorgestelde wettelijke regeling zal – zo stelt een respondent – de
  vraag steeds weer rijzen in hoeverre bewijsmateriaal dat vanwege de
  wens tot afscherming zonder de redenen van wetenschap wordt
  gepresenteerd, daadwerkelijk bij de bewijsvoering ter zitting zal
  worden gebruikt. In een zaak waarin het Amsterdamse hof de Wet
  getuigenbescherming in strijd had geacht met het recht op een
  eerlijk proces (artikel 6 EVRM) waarna het Hof zelf de getuige
  wilde horen, casseerde de Hoge Raad, om dat in een geval waarin de
  wetgever een beoordeling aan de rechter-commissaris heeft
  voorbehouden (met de mogelijkheid van hoger beroep op de
  raadkamer), dit oordeel onttrokken is aan de zittingsrechter.
  Indien de zittingsrechter in een bijzonder geval van oordeel zou
  zijn dat door toepassing van de Wet getuigenbescherming door de
  rechter-commissaris de verdediging dermate is beknot in het recht
  om de bedreigde getuige te ondervragen dat dit niet meer in
  overeenstemming valt te brengen met artikel 6 EVRM, brengt dit mee
  dat de verklaring niet kan meewerken aan het bewijs (HR 20 april
  1999, nr. 110077). In de 4M-zaak overwoog de Hoge Raad: Met Hof
  heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat de
  verdediging met het doen horen van de in het verzoek genoemde
  rechters-commissarissen niet beoogde dezen te doen verklaren
  omtrent hetgeen door hen is waargenomen of ondervonden, maar dat
  het verzoek er louter toe strekte om die rechters-commissarissen
  verantwoording te doen afleggen van door hen in deze zaak genomen
  beslissingen. Tegen die achtergrond moet het oordeel van het Hof
  aldus worden verstaan dat in het eindonderzoek ter terechtzitting
  voor een dergelijke verantwoording in beginsel geen plaats
  is» (HR 18 mei 1999, nr. 109076). Het lijdt dus – wat er ook
  verder zij van deze uitspraken – geen twijfel dat ook volgens de
  Hoge Raad de wetgever taken kan toedelen aan de rechter-commissaris
  welke worden onttrokken aan het oordeel van de zittingsrechter.

  4.4.3 Toets rechter-commissaris met betrekking tot
  dwangmiddelen

  In de afgelopen periode zijn de wettelijke bevoegdheden van de
  rechter-commissaris niet gewijzigd. Desondanks worden door
  respondenten wel veranderingen aangewezen in de houding van de
  rechter-commissaris en zijn wijze van toetsen. Op het moment dat de
  rechter-commissaris bij een onderzoek wordt betrokken -vaak wanneer
  de officier van justitie een telefoontap vraagt – moet de
  rechter-commissaris beoordelen of de informatie die aan dat verzoek
  ten grondslag ligt, voldoende is. Een aantal geïnterviewden
  geeft aan dat de toets van rechters-commissarissen na de
  parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden kritischer
  is geworden. Er zou geen genoegen (meer) worden genomen met de
  enkele mededeling dat «uit betrouwbare CID-informatie is
  gebleken dat..». In de eerste plaats verlangt een
  rechter-commissaris (in het algemeen) meer onderbouwing. Eén
  tip is niet voldoende. Deze dient door andere (objectieve)
  informatie, bijvoorbeeld uit observaties, te worden ondersteund.
  Daarnaast worden ook eisen gesteld aan het onderliggende materiaal.
  Een enkel rapport is niet voldoende, ook de onderliggende stukken,
  bijvoorbeeld het proces-verbaal van het observatieteam of het
  verstrekkingsproces-verbaal van de CID aan het tactisch team
  omtrent de betrouwbaarheid en de aard van de CID-informatie, moeten
  daarbij worden gevoegd. Er wordt derhalve veel meer «in de
  diepte» getoetst. Dit brengt met zich dat rapportages vaker
  worden teruggestuurd omdat de informatie nog onvoldoende is of
  omdat de redenering die aan het verzoek ligt (nog) niet sluitend
  is. De ervaring is – zo geeft een respondent aan – dat dit nogal
  eens stuit op irritatie en onbegrip van met name de politie. Het
  resultaat is echter dat de gevraagde extra informatie er altijd
  komt en er in het vervolg van het onderzoek minder problemen zijn.
  Ook de politie ziet hier steeds meer de waarde van in.

  De heer Goossens (coördinerend rechter-commissaris,
  rechtbank Rotterdam): Dan kom ik bij de verslaglegging. Natuurlijk
  hadden rechters ook voor de parlementaire enquête een rol,
  maar daar is nooit zoveel over gezegd. In het rechter-commissariaat
  kun je eigenlijk wel zeggen dat de eisen die aan verslaglegging
  worden gesteld aanzienlijk zijn aangescherpt. Ik geef een
  voorbeeld. Ik kan natuurlijk niet voor de gehele rechterlijke macht
  spreken; ik zit hier alleen maar als Rotterdams
  rechter-commissaris. Rechters komen in beeld als je het hebt over
  het toepassen van dwangmiddelen. Er bestaat landelijk vrijwel
  consensus tussen rechters-commissarissen dat het beginnen van
  gerechtelijk vooronderzoek om op enigerlei wijze dwangmiddelen te
  gaan uitoefenen niet meer kan gebeuren met de enkele mededeling of
  rapportage: «ons is ambtshalve bekend geworden» of
  «uit CID-informatie is bekend geworden». Zij zullen in
  de eerste plaats op dat moment reeds verstrekkingsprocessen-verbaal
  bij de rapportage gevoegd willen hebben. In de tweede plaats is het
  in het algemeen niet meer zo dat het gebeurt op een enkele
  verstrekking van CID-informatie. Over het algemeen kun je zeggen
  dat ze de eis zullen stellen dat die informatie wordt afgedekt door
  een ander opsporingsmiddel of door CID-informatie uit een andere
  bron. Ik zeg niet dat het een wet van Meden en Perzen is, maar dat
  is wel een ontwikkeling die je sinds die tijd kunt waarnemen.
  Waarom is die vastlegging zo belangrijk? Waarom ben ik niet
  gevoelig voor het argument dat het erg veel bureaucratische
  perikelen oplevert? Op het moment datje dwangmiddelen gaat
  toepassen, zul je hoge eisen moeten stellen aan de informatie die
  je verstrekt krijgt. Hoe eerder je de gelegenheid hebt om die
  informatie op een kritische en goede manier te toetsen, hoe beter
  je beslissing is om een gerechtelijk vooronderzoek te starten of
  een bepaald dwangmiddel toe te staan.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  4.4.4 Rol rechter-commissaris bij het horen van getuigen

  Respondenten constateren dat zowel het aantal getuigen dat wordt
  gehoord op zich toeneemt, als het aantal getuigen dat zowel door de
  rechter-commissaris als door de rechter wordt gehoord. Enkele jaren
  geleden werden alleen «bewijsgetuigen», getuigen die
  kunnen verklaren of de verdachte het ten laste gelegde feit al dan
  niet heeft gepleegd, gehoord. Tegenwoordig worden daarnaast steeds
  meer «rechtmatigheidsgetuigen», getuigen die kunnen
  verklaren omtrent de (on)rechtmatigheid van de gebruikte
  opsporingsmethoden, gehoord. Het horen van deze getuigen door de
  rechter-commissaris kost heel veel capaciteit. Eén van de
  respondenten noemt een percentage van 60% van getuigen die dan
  nogmaals door de zittingsrechter in eerste aanleg worden gehoord.
  In hoger beroep wordt een (groot) deel van de getuigen zelfs voor
  een derde keer door de rechter gehoord.
  De toename van het horen van getuigen op de terechtzitting is
  (mede) een consequentie van de invloed die in Nederland wordt
  toegekend aan de jurisprudentie van het Europese hof voor de
  rechten van de mens (EHRM) en met name aan de jurisprudentie
  omtrent het onmiddellijkheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de
  zittingsrechter recht doet op basis van het materiaal dat ter
  zitting door hemzelf of ten overstaan van hem naar voren is
  gebracht (G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Gouda
  Quint, Arnhem, 1995, p. 58). Een aantal geïnterviewden heeft
  erop gewezen dat dit beginsel afkomstig is uit Engeland en Amerika,
  waar het instituut rechter-commissaris niet bestaat. Bovendien is
  de Europese rechtspraak geënt op één feitelijke
  instantie. Indien het onmiddellijkheidsbeginsel onbeperkt wordt
  toegepast in twee instanties, betekent dit dat er veel dubbelop
  wordt gedaan. Er wordt wel geprobeerd het horen van getuigen te
  beperken en bijvoorbeeld regie-afspraken te maken met het openbaar
  ministerie en de verdediging, maar daarbij is de rechter
  afhankelijk van de medewerking van beide partijen. Staat de
  verdediging erop dat een getuige wordt gehoord – en wordt dit
  verzoek gemotiveerd – dan is het bijna onmogelijk om dit af te
  wijzen. Sommige respondenten geven aan dat wellicht de oplossing
  gezocht kan worden in een zekere taakverdeling tussen de
  rechter-commissaris en de zittingsrechter. Zo zou kunnen worden
  overwogen om het horen van «rechtmatigheidsgetuigen»
  over te laten aan de rechter-commissaris en de (belangrijke)
  «bewijsgetuigen» op de zitting te horen.

  De heer Rouvoet: ( .. ) Ik kom bij de heer Enders. De heer
  Goossens zei eerder dat er toch een trend waarneembaar is dat
  informanten vaker moeten worden gehoord. Hoe kijkt u er vanuit de
  CID-verantwoordelijkheid tegenaan? Ziet u ook dat dit in toenemende
  mate het geval is en wat vindt u daarvan?
  De heer Enders (chef Criminele inlichtingendienst, regiopolitie
  Midden- en West-Brabant): Wij zijn zover nog niet. Wel is het bij
  ons een aantal keren voorgekomen dat de runners, die contact hebben
  met de informant, zijn gehoord bij de rechter-commissaris. Er
  worden voldoende waarborgen geschapen dat het uiterlijk van de
  heren niet zichtbaar wordt. Wij hebben nog niet meegemaakt dat
  informanten op de zitting moesten verschijnen.
  De heer Rouvoet: Maar dan hoeft u als CID-chef niet ter zitting te
  verschijnen, maar moeten de runners verschijnen.
  De heer Enders: In principe gaan de CID-chefs. Indien er meer
  indringende vragen zijn dan wel als de advocatuur vragen heeft of
  aanvoert dat er redenen zijn om aan te nemen dat die CID-chef de
  waarheid niet vertelt dan wel niet volledig is, worden de runners
  alsnog gehoord. Over de plaats van de camera is onder andere in Den
  Bosch een uitspraak geweest. Daar was ook een camera gebruikt. De
  lokatie werd niet bekendgemaakt, maar de apparatuur waarmee de
  opnamen waren gemaakt werd ter plaatse in het hof opgesteld, waarna
  werd vastgesteld of met die apparatuur kon worden gezien wat de
  verbalisant had geverbaliseerd. Dan ben je er ook al een heel stuk.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  De heer Goossens (coördinerend rechter-commissaris,
  rechtbank Rotterdam): Ik wil op twee punten een reactie geven. Ik
  heb de eerste zaken meegemaakt waarin informanten zijn gehoord. De
  verschuiving van het horen van de CID-chef naar het horen van de
  runners gaat in de richting van het horen van die informanten. Je
  zult er ooit mee moeten ophouden. Er is belangrijke Europese
  rechtspleging op dat terrein. Als je runners moet horen, zul je dat
  altijd proberen te doen in het gerechtelijk vooronderzoek buiten de
  openbaarheid van de terechtzitting, maar in aanwezigheid van de
  verdediging. Je loopt altijd het rijtje van mogelijkheden af, Je
  begint met de CID-chef Komt daar niet of niet voldoende
  gedetailleerd de informatie uit die je nodig hebt, dan is het best
  verantwoord en volgens de Europese rechtspraak ook toegestaan om
  opsporingsbelangen te beschermen, bijvoorbeeld door
  informantenrunners vermomd te verhoren. Dat heeft het voordeel
  datje rechtstreeks vragen kunt laten stellen door de verdediging en
  dat de lichaamstaal afleesbaar is. Ik heb er geen principiële
  bezwaren tegen. Sterker nog, het is niet zozeer een gebruikelijk
  middel – zo vaak gebeurt het niet – maar wel een acceptabel middel.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  4.4.5 Werkgroep Meijeringh

  In het kader van de verdere uitwerking van de aanbevelingen van
  de parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden is op
  verzoek van de minister van Justitie een werkgroep ingesteld – de
  werkgroep Meijeringh – om voorstellen te ontwikkelen voor de
  versterking van het rechter-commissariaat. In maart 1997 heeft de
  werkgroep een tussenrapport uitgebracht met een voorstel voor de
  verdeling van het voor 1997 beschikbare extra budget. In juni 1997
  heeft de werkgroep haar eindrapport uitgebracht. De werkgroep
  constateert knelpunten op het gebied van de externe communicatie,
  de afstemming binnen de strafrechtsketen en de interne organisatie.
  Rekening houdend met deze knelpunten heeft de werkgroep eisen
  geformuleerd waaraan het kabinet rechter-commissaris zou moeten
  voldoen. Met betrekking tot de bezetting van het kabinet
  rechter-commissaris doet de werkgroep aanbevelingen een buffer te
  vormen voor de opvang van piekbelasting, de ondersteuning uit te
  breiden, met name met functies op het niveau van stafjurist dan wel
  gerechtssecretaris, en enige capaciteitsuitbreiding te realiseren
  om zowel de rechters-commissarissen als de ondersteuning in staat
  te stellen opleidingen te volgen. Voorts worden er aanbevelingen
  gedaan op het punt van overlegstructuren, opleidingen,
  loopbaanbeleid en werklastmetingssystematiek.

  4.4.6 De coördinerend rechter-commissaris, overleg en
  afstemming

  In de zes arrondissementen waar een kernteam is gevestigd, is
  een coördinerend rechter-commissaris benoemd in de rang van
  vice-president van de arrondissementsrechtbank. De parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden constateerde dat de
  functie van coördinerend rechter-commissaris nog niet is
  uitgekristalliseerd en dat er behoefte bestaat aan een wettelijke
  onderbouwing van de functie. Een wettelijke onderbouwing van de
  functie is er niet. Inmiddels is de functie wel meer
  uitgekristalliseerd. Binnen het kabinet is de coördinerend
  rechter-commissaris mede belast met de interne organisatie en met
  de contacten naar het parket en (de rest van de) strafsector.
  In Rotterdam overlegt de coördinerend rechter-commissaris
  ongeveer één maal in de drie maanden met het parket.
  Tijdens dit overleg deelt de officier van justitie mee wanneer
  grote onderzoeken ongeveer naar het tactische traject gaan. Aldus
  bestaat de mogelijkheid om binnen het kabinet te sturen op
  deskundigheid van de rechter-commissaris en wordt het
  «fórumshoppen» door officieren van justitie
  tegengegaan. Aan grote zaken zijn twee rechters-commissarissen
  verbonden: één rechter-commissaris behandelt de zaak,
  de andere «spiegelt»; hij fungeert als invaller en
  vraagbaak. Iedere nieuwe rechter-commissaris krijgt een mentor. Ook
  een korte stage bij de regionale recherchedienst maakt deel uit van
  het inwerkpakket van een rechter-commissaris in Rotterdam.

  4.4.7 Landelijke vergadering van rechters-commissarissen

  Binnen de kabinetten komen rechters-commissarissen regelmatig
  bijeen voor het bespreken van knelpunten en voor onderlinge
  afstemming. Landelijk is er een vergadering van
  rechters-commissarissen. Dat is een praktisch overlegplatform waar
  vakinhoudelijke onderwerpen worden besproken. Men komt drie
  á vier keer per jaar bijeen. De vergadering wordt niet
  altijd even trouw bezocht. Eén van de respondenten gaf
  overigens aan dat hij deze vergadering niet kende. Daarnaast is er
  een vergadering van coördinerend rechters-commissarissen. Deze
  komt één keer per twee maanden bijeen. Besloten is de
  aandacht te verschuiven van het aanbieden van hulp bij
  kernteamonderzoeken naar het aanbieden van meer
  «specialistische hulp». Zo is er bijvoorbeeld een
  uniform document ontwikkeld voor een aan de providers gerichte
  vordering tot medewerking aan een telefoontap. Dergelijke
  documenten worden vervolgens aan alle kabinetten aangeboden en in
  het algemeen geaccepteerd. In meerderheid is men doordrongen van
  het nut van een eenduidig beeld bij derden. Binnen de vergadering
  van coördinerend rechters-commissarissen is er een
  portefeuilleverdeling ontstaan. Op dit moment zijn er de volgende
  «permanente» portefeuilles: internationale rechtshulp,
  telematica, bedreigde getuigen, DNA-onderzoek en (de consequenties
  van) het nieuwe gerechtelijk vooronderzoek.

  4.4.8 Verhouding met politie en openbaar ministerie

  Rechters-commissarissen hebben meer dan in het verleden te maken
  met officieren van justitie van buiten het eigen
  arrondissementsparket en politie buiten de eigen regiokorpsen. Zo
  heeft men vaker te maken met officieren van het Landelijk parket,
  kernteams van buiten de regio en gespecialiseerde diensten zoals
  bijvoorbeeld de Unit synthetische drugs. De geïnterviewde
  rechters-commissarissen zijn in het algemeen positief over de
  deskundigheid van de kernteams en infiltratieteams. Wel zijn er
  kritische geluiden over het KLPD. Als aandachtsgebied wordt de
  opsporing van de «middencriminaliteit» genoemd. De
  deskundigheid van de opsporingsambtenaren die zich hiermee
  bezighouden kan beter. Over het openbaar ministerie zijn
  verschillende geluiden te horen. Daarbij wordt aangegeven dat het
  voor de onderlinge verhoudingen verschil maakt of men te maken
  heeft met een magistratelijke officier of met een «crime
  fighter». Officieren van expertiseteams worden bestempeld als
  goed opgeleide, ervaren officieren met oog voor de risico’s die
  verbonden zijn aan het gebruik van (bijzondere) opsporingsmethoden.
  Anderzijds wordt ook gemeld dat officieren het zo druk hebben dat
  zij aan het echt toetsen niet meer toekomen en de
  rechter-commissaris de zaak vaak beter kent dan de officier. Een
  respondent geeft aan dat de scheiding tussen CID- en zaaksofficier
  is verdwenen; de zaaksofficier is volledig op de hoogte van het
  CID-traject. De kritiek van de parlementaire
  enquétecommissie opsporingsmethoden op dit punt heeft tot
  resultaat geleid.

  vorige    volgende   inhoud