• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Openbaar ministerie landelijk

  4.3 Openbaar ministerie landelijk

  Het recent aanvaarde wetsvoorstel Reorganisatie openbaar
  ministerie geeft een formele basis aan zowel het Landelijk parket
  als het College van procureurs-generaal. Om het openbaar ministerie
  als één organisatie te laten functioneren wordt in
  het wetsvoorstel de landelijke leiding over het openbaar ministerie
  in handen gelegd van het College van procureur-generaal. Het
  College laat zich hierbij – behalve door het eigen Parketgeneraal –
  ondersteunen en adviseren door tal van landelijke werkgroepen en
  commissies. Een deel van die overlegstructuren is actief op het
  onderzoeksgebied van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden. Een bijzondere rol is weggelegd voor het
  Landelijk parket in de aansturing van het Landelijk rechercheteam
  en delen van het KLPD en in de beleidsontwikkeling met betrekking
  tot de bestrijding van de (inter)nationale zware georganiseerde
  criminaliteit.

  In deze paragraaf staan de ontwikkelingen op het terrein van het
  landelijk openbaar ministerie centraal. De commissie hanteert voor
  dit deel van het evaluatie-onderzoek de volgende vragen:

  a. Welke rol heeft het College van procureurs-generaal gespeeld
  bij het vertalen van de politieke uitgangspunten, zoals vastgesteld
  na de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, naar
  de praktijk? Welke rol speelt het College bij de beslissing omtrent
  de inzet van opsporingsmethoden? Hoe krijgt de toetsing door het
  College feitelijk vorm?
  b. Hoe functioneert de Centrale toetsingscommissie (CTC)? Hoe is de
  CTC organisatorisch vormgegeven? Over welke onderwerpen heeft de
  CTC een advies uitgebracht?
  c. Welke rol speelt de Coördinatiecommissie zware
  criminaliteit (voorheen Coördinerend beleidsoverleg) op dit
  moment?
  d. Welke rol vervult de landelijke vergadering van
  recherche-officieren bij het vormgeven van de recherchefunctie?

  Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het Landelijk parket
  en enkele landelijke werkgroepen en commissies, zoals het Landelijk
  platform CID-officieren en het Landelijk overleg
  recherche-officieren. In de daarop volgende paragraaf staat
  centraal de wijze van selecteren van de onderzoeken voor de
  kernteams met behulp van de Coördinatiecommissie zware
  criminaliteit en de weegploeg alsmede de onderlinge operationele
  afstemming van kernteamonderzoeken in de Werkgroep zware
  georganiseerde criminaliteit (ZGC-IRT; voorheen het Landelijk
  overleg coördinerende officieren (LOCO) genoemd). Vervolgens
  komt het College van procureurs-generaal aan de orde, onder meer
  met betrekking tot zijn rol in de vaststelling van de normering in
  het interregnum en het overleg met de minister in de zogenoemde
  «Overlegvergadering». Daarna wordt de toetsing (en de
  registratie) van de inzet van bepaalde bijzondere
  opsporingsmethoden door de CTC besproken.

  4.3.1 Landelijk parket

  In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel Reorganisatie
  openbaar ministerie staat dat de oprichting van een Landelijk
  parket nodig werd geacht om structurele invulling te kunnen geven
  aan de gezagsuitoefening over het Landelijk rechercheteam
  (Kamerstuk 25392, nr. 3, 1996-1997, p. 16 e.v.). Daarnaast heeft
  het Landelijk parket een beleidsondersteunende functie binnen het
  openbaar ministerie op het gebied van de bestrijding van ernstige
  vormen van criminaliteit, zowel nationaal ais internationaal. Het
  Landelijk parket stuurt naast het Landelijk rechercheteam ook het
  Rechercheteam transport en logistiek van het Korps landelijke
  politiediensten (KLPD), inclusief de CID(-en) aan. Daarnaast
  behoort het Landelijk parket volgens zijn eigen (koers)plannen
  beleid te ontwikkelen in het kader van een nationale criminele
  strategie. Het Landelijk parket draagt ook zorg voor een aantal
  internationale aspecten van de bestrijding van de zware en
  georganiseerde criminaliteit.

  Het Landelijk parket rekent de volgende activiteiten tot zijn
  hoofdtaken:
  – het uitoefenen van gezag met betrekking tot het KLPD;
  – het leiding geven aan opsporingsonderzoeken en het ontwikkelen
  van daaraan gerelateerd beleid,
  – het ontwikkelen van beleid op het terrein van voor de opsporing
  ondersteunende diensten bij het KLPD, zoals afdeling nationale
  coördinatie politiële infiltratie (ANCM), Dienst
  bijzondere recherche zaken (DBRZ), Dienst technologie en
  operationele ondersteuning (DTOO) en Meldpunt ongebruikelijke
  transacties (MOT),
  – de beleidsontwikkeling op het terrein van de taakuitoefening van
  de kernteams en
  – het uitvoeren van internationale rechtshulpverzoeken en het
  voeren van internationaal overleg.

  Het Landelijk parket kent naast een hoofdofficier, een
  recherche-officier voor het KLPD en een ondersteunende staf van
  beleidsmedewerkers, enkele gespecialiseerde (landelijke) officieren
  van justitie. Per 16 april 1999 is de portefeuilleverdeling als
  volgt:

  – een officier van justitie voor de aansturing van het Landelijk
  rechercheteam (LRT) en tevens drie officieren voor de strafzaken
  van het LRT;
  – één landelijk officier van justitie voor het
  Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT) die in het bijzonder is
  belast met (inter-) nationale bestrijding van het witwassen van
  criminele gelden;
  – één officier van justitie voor de criminele
  inlichtingendienst van het KLPD en de Recherchedienst transport en
  logistiek (RT&L) van het KLPD en voor de bijzondere
  opsporingsdiensten (o.a. de Algemene inspectiedienst, de
  Economische controledienst en de Fiscale inlichtingen- en
  opsporingendienst) alsmede voor het Gedetineerden registratie en
  informatiepunt (GRIP);
  – één officier van justitie voor de afdeling
  nationale coördinatie politiële infiltratie (ANCPI) van
  het KLPD en voor (inter-)nationale infiltratie,
  getuigenbescherming, de coördinatie mensensmokkel en voor
  terreur die tevens liaison is voor de BVD;
  – één officier van justitie voor de internationale
  rechtshulp waaronder in het bijzonder ook het landelijke contact
  grensoverschrijdende observatie (LCGO), het Maritiem informatiepunt
  (MIP) en de rechtshulpcoördinatie Nederlandse Antillen;
  – de recherche-officier van justitie van het KLPD is tevens
  verantwoordelijk voor de (criminele) inlichtingendienst van de
  Rijksrecherche. Daarnaast is hij plaatsvervangend hoofdofficier van
  justitie van het Landelijk parket.

  Officieren hebben bijna dagelijks contact met de leiders van de
  onderzoeken waaraan zij zijn verbonden. Er is daarnaast regelmatig
  contact tussen de landelijke CID-officieren de CID-chef van het
  LRT. Een aantal landelijke officieren van justitie is zelfs zo’n
  twee dagen per week bij het LRT aanwezig en heeft daar een eigen
  bureau. Het frequente contact tussen officieren en de leden van de
  onderzoeksteams komt de wederzijdse relatie ten goede en verlaagt
  voor rechercheurs de drempel om de officier (juridisch)
  ingewikkelde kwesties voor te leggen. De nauwe relatie leidt er
  echter ook toe dat de bemoeienis van de officier van justitie in
  sommige gevallen doorschiet tot operationele zaken. Uit de
  interviews blijkt dat al langer onzekerheid bestaat over de vraag
  welke officier verantwoordelijk is voor bepaalde delen van het
  KLPD. Dit is onder meer het gevolg van verscheidene
  functiewisselingen tussen de officieren van het landelijk parket
  onderling, terwijl ook de taakverdeling niet altijd helder is (en
  was) noch op schrift noch in de praktijk. Daarnaast strekt het
  gezag van de hoofdofficier van het Landelijk parket, in
  overeenstemming met de wens van het College van
  procureurs-generaal, zich uit over het hele KLPD. Dat is dus ook
  over onderdelen van het KLPD die niet volledig gedekt worden door
  de taakstelling van het Landelijk parket. Het gaat in het bijzonder
  om taken met betrekking tot mobiliteit en de veiligheid van het
  Koninklijk Huis. Ten behoeve van de landelijke beleidsontwikkeling
  en coördinatie op het gebied van zware georganiseerde
  criminaliteit participeert het Landelijk parket in verschillende
  werkgroepen, commissies en platforms die hieronder worden
  behandeld. In sommige gevallen is ook de inhoudelijke ondersteuning
  van deze commissie in handen van het Landelijk parket. Het komt ook
  voor dat het Parket-generaal inhoudelijke (dan wel
  secretariële) ondersteuning biedt aan enkele
  overlegstructuren; een helder beleid ontbreekt.

  4.3.2 Landelijke overleggen

  Landelijk overleg recherche-officieren van justitie

  Het landelijk overleg van recherche-officieren is begin 1998
  voor de eerste maal bijeen geweest. Ondanks een vergaderfrequentie
  van zo’n vijf maal per jaar heeft het overleg geen inhoudelijk
  secretariaat (en ontbreekt het dus aan adequate verslaglegging).
  Het arrondissement waar het eerstvolgende overleg wordt gehouden,
  neemt de inhoudelijke voorbereiding van de dag op zich. Bij de
  start van het landelijk overleg was er de ambitie om de gaten en
  problemen in de normering op te vullen onder meer door het
  verzamelen en analyseren van praktijkvoorbeelden. Daar is het
  echter niet van gekomen. Uit de verslagen van de bijeenkomsten van
  het landelijk overleg kan worden afgeleid dat voornamelijk is
  gesproken over de feitelijke invulling van de functie van
  recherche-officier en over enkele rapporten (onder andere
  «Rekkelijk of precies?»), circulaires (bijvoorbeeld
  inzake observatie) en het kwaliteitstraject (ABRIO), alsmede over
  enkele concrete casus uit de opsporingspraktijk. Noch aan de
  normering in het interregnum en de mogelijke knelpunten daarin noch
  aan het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden is blijkens
  de verslagen expliciet aandacht besteed. Het landelijk overleg van
  recherche-officieren heeft per brief van 15 december 1998 aan het
  College navraag gedaan over de (toekomstige) status van het overleg
  en de mogelijkheden voor inhoudelijke ondersteuning. Dit had mede
  te maken met de eerdere beslissing van het College van
  procureurs-generaal van 30 september 1998 om de functionaliteit van
  de recherche-officier binnen een aantal jaren onderdeel te maken
  van het takenpakket van de plaatsvervangend hoofdofficier van
  justitie of de teamleider zware criminaliteit. Naar de mening van
  het College bestaat er geen noodzaak om een platform van
  recherche-officieren (als ook een counterpart bij politie) op te
  richten. De inschatting zou namelijk zijn dat een dergelijk
  platform weinig toevoegt aan het streven een duidelijke sturing op
  de recherchefunctie aan te brengen, omdat de werkelijke sturing in
  de werkprocessen op lagere niveaus plaatsvindt. Een antwoord op
  genoemd verzoek heeft het landelijk overleg recherche-officieren
  tot op heden niet ontvangen.

  Landelijk platform CID-officieren

  Het Landelijk platform CID-officieren bestaat – onder
  voorzitterschap van de hoofdofficier bij het Landelijk parket – uit
  de CID-officieren die op de 19 parketten belast zijn met gezag over
  het CID-werk en enkele landelijke officieren van justitie in
  verband met hun taak bij het inlichtingenwerk van de Centrale
  recherche informatie (CRI) van het KLPD. Met een geringe
  vergaderfrequentie van zo’n vijf maal per jaar levert het Landelijk
  platform CID-officieren, naast de mogelijkheid van intercollegiale
  toetsing, een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en normering van
  de bijzondere opsporingsmethoden alsmede aan het onderwijs
  daarover. Het Landelijk platform CID-officieren heeft voor zover
  bekend geen officieel instellingsbesluit. Het Landelijk platform
  CID-officieren bracht in samenwerking met het Landelijk parket en
  de Centrale toetsingscommissie verschillende concept-richtlijnen
  zoals bijvoorbeeld de Voorlopige uitgangspunten met betrekking tot
  de inzet van (bijzondere) opsporingsmethoden en -middelen en de
  Gedragscode CID-officieren. Ook is uit haar midden het
  Ontwikkelteam recherche-officier geformeerd met als taak de
  functies van recherche-officier van justitie en CID-officier van
  justitie te beschrijven. In het Landelijk platform CID-officieren
  komen vragen en dilemma’s naar voren, zoals: hoe moet met
  minderjarige informanten worden omgegaan; hoe kunnen onderzoeken
  worden afgeschermd; moet aan de rechter worden gemeld dat bepaalde
  CID-informatie afkomstig is van personen die ook
  getuigenverklaringen hebben afgelegd (in verband met de
  dubbeltelling van bepaalde informatie). De opvattingen van
  CID-officieren, over wat wel en niet toelaatbaar is, blijken in de
  praktijk uiteen te lopen. Onderwerpen waarover de CID-officieren
  overeenstemming hebben bereikt, zijn onder andere
  «gecodificeerd» in een gedragscode. Hierin zijn
  beleidslijnen opgenomen voor de controle van registers, de
  inhoudelijke sturing van de CID en de relatie met zaaks- en
  recherche-officieren. Het Landelijk platform CID-officieren
  bespreekt voorts inhoudelijke onderwerpen die relevant zijn voor
  CID-officieren, zoals een notitie over de conceptcriteria kwaliteit
  informant en over het «afschermingsprocesverbaal». Ook
  worden tijdens de vergaderingen a-typische casus besproken. Om de
  vergaderingen heen vindt regelmatig bilateraal contact tussen
  CID-officieren plaats. Verder is het Landelijk platform
  CID-officieren betrokken bij de ontwikkeling van de door de
  Stichting Studiecentrum Rechtshandhaving verzorgde CID-cursus. Het
  Landelijk platform CID-officieren evalueert deze cursus en doet
  voorstellen voor verbetering.

  4.3.3 Selectie zaken kernteams

  Tijdens de vergadering van het College van procureurs-generaal
  van 4 juli 1996 is besloten het Coördinerend beleidsoverleg
  zware criminaliteit (CBO) om te vormen tot
  Coördinatiecommissie zware criminaliteit (Cc zwacri). Noch van
  het Coördinerend beleidsoverleg noch van de
  «nieuwe» Cc zwacri bestaat een instellingsbesluit of
  een formele taakstelling. In de vergadering van het College van
  procureurs-generaal van 5 februari 1992 is wel gesproken over de
  taak van het Coördinerend beleidsoverleg. Samengevat bestaat
  de taak uit:

  – de coördinatie van de aanpak van georganiseerde misdaad,
  het ter zake nemen van initiatieven en het zodanig adviseren,
  stimuleren, begeleiden en evalueren;
  – de beleidsvoorbereiding en advisering binnen het openbaar
  ministerie (in het bijzonder de vergadering van de
  procureurs-generaal) inzake structurele knelpunten en problemen in
  de aanpak van vormen van georganiseerde criminaliteit.

  Naar de mening van de hoofdofficier van het Landelijk parket
  zijn binnen die taak in de loop der jaren wisselende accenten
  gelegd (Brief van de heer Holthuis aan het Parketgeneraal in
  verband met de commissie Kalsbeek, d.d. 10 februari 1999, kenmerk
  4834). Sinds eind 1996 gaat de aandacht van de Cc zwacri echter
  primair uit naar de advisering van het College over de
  prioriteitstelling van de onderzoeken voor de kernteams. Met de
  naamsverandering kreeg de Cc zwacri ook een andere samenstelling;
  in de plaats van enkele advocaten-generaal en recherchechefs werd
  de taak overgenomen – onder voorzitterschap van de
  portefeuillehouder zware georganiseerde criminaliteit binnen het
  College van procureurs-generaal – door de zeven hoofdofficieren,
  onder wier verantwoordelijkheid de kernteams en het LRT
  functioneren. Daarnaast zijn zo’n zeven leden – overwegend
  korpschefs – als adviserende leden aangewezen. De Cc zwacri heeft
  een weegploeg ingesteld. Onder voorzitterschap van de hoofdofficier
  bij het Landelijk parket bestaat de weegploeg uit enkele
  vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en politie (CRI) die
  niet rechtstreeks met de kernteams te maken hebben. De weegploeg
  vormt als het ware het «voorportaal» van de Cc zwacri
  en in het verlengde daarvan van het College voor wat betreft de
  toetsing van onderzoeksvoorstellen van de kernteams.

  Gewijzigde procedure prioritering van kernteamonderzoeken

  Tot eind 1996 kwam het er in de praktijk op neer dat de
  driehoeken van de korpsen van de kernteams bepaalden welke
  onderzoeken door de kernteams werden gedaan. Het College van
  procureurs-generaal kwam, ook in de convenanten, slechts een
  marginale rol toe. De koppeling van de gekozen onderzoeken aan het
  kwantitatief overzicht van criminele groeperingen van de CRI werkte
  moeizaam. Daarbij speelde niet alleen een rol dat de criteria
  tussentijds gewijzigd werden en dat deze niet door het openbaar
  ministerie en politie werden herkend; ook andersom werden (de
  subjecten uit) aangedragen onderzoeken regelmatig niet herkend door
  de CRI, al dan niet als gevolg van het gebrek aan informatie uit de
  regio’s. Bij brief van 31 december 1996 heeft de toenmalig
  voorzitter van het CBO de nota «Prioriteitstelling bij het
  landelijk optreden tegen georganiseerde misdaad» aan de
  kernteamhoudende hoofdofficieren van justitie gestuurd (Kenmerk
  3345/6220). Deze nota is mede opgesteld om een gestroomlijnde
  procedure voor de toewijzing van onderzoeksvoorstellen en zicht op
  de lopende onderzoeken mogelijk te maken. De procedure beoogt het
  College de gelegenheid te geven om haar centrale rol te vervullen.
  Volgens de nota worden onderzoeksvoorstellen voorbereid in de
  «informatieplatforms», die onder verantwoordelijkheid
  van de hoofdofficier rond eik kernteam en het LRT zijn gevormd. De
  hoofdofficier legt vervolgens periodiek, na overleg met de kernteam
  driehoek, een aantal concrete onderzoeksvoorstellen voor aan de Ce
  zwacri. Het secretariaat van de Ce zwacri zendt vervolgens de
  onderzoeksvoorstellen ongelezen door naar de weegploeg. De
  onderzoeksvoorstellen worden vervolgens door de weegploeg
  samengevat en getoetst aan de «mate van maatschappelijke
  schade van criminaliteit, in materiële en immateriële
  zin» ( Landelijke Voortgangsrapportage Kernteams 1997, p. 2
  onder 4). Van dit hoofdcriterium zijn vijf concrete
  beoordelingscriteria afgeleid:

  1. aantasting van integriteit van lijf en goed of
  persoonlijke/zakelijke levenssfeer;
  2. geldelijk gewin en geldelijke doorwerking;
  3. uitwerking op overheden;
  4. uitwerking op wettige markten en
  5. tegenstrategieën.

  De Concept-instructie prioriteitstelling landelijk optreden
  tegen zware en georganiseerde criminaliteit (1998) voegt daar nog
  een zesde criterium aan toe:

  6.internationaal actief zijn van de criminele groepering of het
  criminele netwerk.

  De (nieuwe) procedure voor Landelijke prioriteitstelling voor
  optreden tegen zware en georganiseerde criminaliteit (nota en
  Concept-instructie) beoogt een evenwichtiger en heldere selectie en
  prioritering van de kernteamonderzoeken. Aan de hand van een aantal
  criteria adviseren de weegploeg en in het verlengde daarvan de Ce
  zwacri het College van procureurs-generaal over toe te wijzen
  kernteamonderzoeken. Begin 1997 is een aanvang gemaakt met de
  implementatie van de toedelingsprocedure ingevolge genoemde nota en
  de verdere uitwerking daarvan in de Concept-instructie landelijke
  prioriteitstelling (versie van 3 maart 1998). Twee maal per jaar
  berichten de kernteams (via de Ce zwacri) het College over hun
  voortgang. Sinds november 1998 staat eens per maand de voortgang
  van de onderzoeken van één van de kernteams centraal.
  De hoofdofficier en/of officier van het geselecteerde kernteam
  worden uitgenodigd om in de vergadering van het College van
  procureurs-generaal een toelichting te geven. De lopende
  kernteamonderzoeken (gestart voor 1997) zijn niet onderworpen aan
  het nieuwe regime voor de landelijke prioriteitstelling.

  De voorzitter: De laatste vraag in dit blokje. U noemde net
  kernteamonderzoeken. Kunt u een voorbeeld geven van de aanvraag
  voor een kernteamonderzoek dat u heeft afgewezen, omdat het niet
  voldeed aan de criteria zoals u die hanteerde?
  De heer Ficq (waarnemend voorzitter van het College van
  procureurs-generaal): Nee, want die bereiken over het algemeen het
  college niet. De weegploeg geeft aan, dat een bepaalde zaak het
  niet haalt. Als een hoofdofficier het daar niet mee eens is, kan
  hij dat vervolgens voorleggen aan het college. Dat is nooit
  gebeurd. Maar ik kan u de cijfers geven.
  De voorzitter: Nee, niet de cijfers. Ik wil graag inhoudelijk
  weten, hoe het gaat.
  De heer Ficq: De inhoudelijke afwegingen heb ik niet gezien.
  De voorzitter: De weegploeg adviseert u. Ik zou mij daarom kunnen
  voorstellen, dat u daarvan een rapportage krijgt in de trant van:
  uit onderzoeken blijkt dat die zaak niet past in de
  prioriteitsstelling.
  De heer Ficq: Het had minder te maken met niet-passende
  prioriteitsstelling qua onderwerp, dan met het feit dat het
  onderzoek op zich niet zwaar genoeg was om aan een kernteam te
  worden toebedeeld. De voorzitter: In de praktijk hebben de criteria
  die uzelf hanteert als het gaat om de kernteamonderzoeken geen
  bepalende invloed. Maar het gaat veel meer om de vraag, of de
  onderzoeken zwaar genoeg zijn.
  De heer Ficq: Beide. Zij hebben in die zin voldoende invloed, dat
  de onderwerpen die worden aangereikt zich wel degelijk binnen de
  totale prioriteitsstelling bewegen, en soms ook daarbuiten. Dat is
  maar goed ook, want het betekent dat bepaalde typen onderzoek
  worden aangepakt, die anders niet zouden zijn aangepakt als je
  alleen binnen die terreinen zou zijn gebleven. Wij deden gelukkig
  al mensensmokkelonderzoeken voordat zij als prioriteit werden
  aangewezen. Voor milieuonderzoeken geldt hetzelfde. Maar watje bij
  de weegploeg ziet, is dat die onderzoeken niet zwaar genoeg scoren
  om te worden toebedeeld aan een kernteam. (Verslag
  Rondetafelgesprek, 25 mei 1999)

  Verschillende kernteams geven aan dat de nieuwe procedure voor
  toedeling van kernteamonderzoeken te lang duurt. Daardoor komen in
  een aantal gevallen de informatieposities van de kernteams in
  gevaar. Het effect hiervan is dat naast de formele
  toewijzingsprocedure de praktijk bestaat dat als naar het oordeel
  van het kernteam de toewijzing te lang duurt, het onderzoek wordt
  gegund aan een ander dan het kernteam.

  De heer Biesheuvel: Ik heb nog een vraag over de procedure voor
  de toewijzing van kernteamonderzoeken. Een van de bevindingen is
  dat het behoorlijk lang duurt, wat nogal problematisch kan zijn
  voor de informatiepositie van een kernteam. Een kernteam wil zo
  snel mogelijk aan de slag, maar dan moet een onderzoeksvoorstel
  eerst de hele procedure door. U hoeft van mij niet de hele
  procedure uit te leggen. Wat ik wil weten is of er ook een snelle
  slag geslagen kan worden.
  De heer Ficq (waarnemend voorzitter van het College van
  procureurs-generaal): Als het lang duurt, ligt het meer aan de
  verantwoordelijke hoofdofficier Die kan daar met zijn recherche en
  kemteamchef wat aan doen. De coördinatiecommissie zware
  criminaliteit vergadert eens in de twee maanden. Er wordt ook
  regelmatig gerapporteerd wanneer er capaciteit vrijkomt. Dat
  gebeurt niet onverwachts. Men wordt ook gevraagd om zich tijdig te
  bezinnen op onderzoeken die de ruimte die vrijkomt kunnen opvullen.
  Als het nodig is om een korte klap te maken, dan kan dat altijd.
  Als de weegploeg het voorstel gewogen heeft, kan ik als
  portefeuillehouder namens het college, vooruitlopend op de
  beslissing van het college, een onderzoek toebedelen. Ik heb dat in
  voorkomende gevallen ook wet gedaan. Het hoeft niet alleen een
  kwestie van capaciteit te zijn, maar het kan ook een kwestie zijn
  van actuele kennis die beschikbaar komt en die een snelle inzet
  gewenst maakt. Dat facet doet zich meer voor dan het andere.
  De voorzitter: U zegt dus dat u kunt afwijken van de normale
  procedure als het snel moet gebeuren. We hebben kunnen vaststellen
  dat de klacht dat het te lang duurt algemeen is. Ik wil nu even
  checken of die klacht in de openbaarheid stand houdt.
  De heer Aalbersberg (chef kernteam Noord-Oost Nederland): De heer
  Van Zwam heeft al aangegeven dat de zuivere procedure in Noord-Oost
  Nederland, ook in het kader van de samenwerking, goed wordt
  gevolgd. Vanuit de regio’s komen onderwerpen naar boven. Die worden
  in een «auditing group» van de regio’s besproken en
  klaargemaakt. Dan gaat het naar de selectiedriehoek in Noord-Oost
  Nederland die daar een oordeel over velt. Dan gaat het naar de
  beheersdriehoek van de regio IJsselland. Dan gaat het via de
  hoofdofficier naar de coördinatiecommissie, de weegploeg en
  uiteindelijk komt het bij het college terecht. Dat is natuurlijk
  een vrij lange procedure, terwijl het voor een kernteam heel
  belangrijk is om voortdurend een stevig onderzoek te hebben lopen
  op het aandachtsgebied. Dat versterkt het inzicht voor het
  informatieplatform.
  De voorzitter: U als kemteamchef besluit op een dag dat u een
  bepaald kernteamwaardig onderzoek moet proberen te halen. Hoe lang
  neemt dan de regionale procedure in beslag en hoe lang neemt de
  landelijke procedure in beslag? Ik begrijp dat ik vraag naar
  gemiddelden. Kunt u ongeveer aangeven hoe lang het duurt?
  De heer Aalbersberg: Ik baseer me op het verleden. In een aantal
  gevallen heeft de totale periode bijna vier tot vijf maanden in
  beslag genomen. (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  Analyse van de weging en prioritering van kernteamonderzoeken
  1997 -heden

  In onderstaand overzicht zijn de onderzoeksvoorstellen van de
  kernteams (het overzicht is afgeleid uit de schriftelijke
  beantwoording van de vragen van de commissie in aanvulling op de
  interviews en de toegezonden stukken over weegploeg en de Ce
  zwacri: brief d.d. 28 april 1999, kenmerk 1999041294) weergegeven
  die ter prioritering zijn voorgelegd aan respectievelijk de
  weegploeg, de Cc zwacri en het College van procureurs-generaal. Het
  overzicht loopt vanaf 1997 omdat begin 1997 een aanvang is gemaakt
  met de implementatie van de nieuwe toedelingsprocedure.
   

  1997 
  Onderzoeks- 
  voorstel van: 

  KT Haagl 
  KT R’dfam 
  KT A’dam 
  KT Zuid 
  KT NON 

  LRT 

  KT RNM 

  Totaal

  aantal 
    

  6 
  5 
  3 
  9 
  3 

  2 

  1 

  29

  Weegploeg 
  onvol- 
  doende 
  info 

  5 (*) 

  8 (**) 
   
   
   
   
    

  13

  KT-waardig 
    

  5 

  2 
  1 
  3 (***) 

  2 

  1 

  14

  toebede- 
  len aan 
  ander KT 
   
    

  aan USD 
   
   
   
   
    

  0

  Cc zwacri 
  onvol- 
  doende  
  info 
   
   
   
   
   
   
   
   
    

  KT-waardig 
    

  5 

  2 
  1 
  3 

  2 

  1 

  14

  toebede- 
  len aan  
  ander KT 
   
    

  aan USD 
   
    

  1 
  KT Adam 

  1

  College PPGG 
  onvol- 
  doende 
  info 
   
   
   
   
   
   
   
   
    

  KT-waardig 
    

  5 

  2 
  1 
  3 

  2 

  1 

  14

  toebedelen  
  aan ander  
  KT 
   
    

  aan USD 

  1 
  KT Adam 
  1 (****) 
  KT Adam 

  2

  *- Zelfs na rappel wordt geen nadere informatie
  geleverd.

  **- Idem: zelfs na rappel wordt geen nadere
  informatie geleverd.

  ***- Waarvan twee verkennende
  onderzoeken.

  ****- Het paste beter in het aandachtsgebied van
  het kernteam Amsterdam-Amstelland: Hollandse netwerken.

   
   

  1998 
  Onderzoeks- 
  voorstel van: 

  KT Haagl 
  KT R’dfam 
  KT A’dam 
  KT Zuid 
  KT NON 
  LRT 
  KT RNM 

  Totaal

  aantal 
    

  6 
  5 
  0 
  0 
  5 
  3 
  0 

  19

  Weegploeg 
  onvol- 
  doende 
  info 
   
   
   
   
   
   
    

  0

  KT-waardig 
    

  6 
  2(*) 
    

  3(***) 
  0(****) 
    

  11

  toebede- 
  len aan 
  ander KT 
   
   
   
   
   
   
    

  0

  Cc zwacri 
  onvol- 
  doende  
  info 
   
   
   
   
   
   
    

  0

  KT-waardig 
    

  6 
  2 
    

  3 
  0 
    

  11

  toebede- 
  len aan  
  ander KT 
   
   
   
   
   
   
    

  0

  College PPGG 
  onvol- 
  doende 
  info 
   
   
   
   
   
   
    

  0

  KT-waardig 
    

  6 
  2 
    

  3 
  0 
    

  11

  toebedelen  
  aan ander  
  KT 

  1 NON(**) 
   
   
   
   
    

  1

  *- Het betrof derhalve drie niet kernteamwaardige
  onderzoeken.

  **- Het gaat om een verkennend onderzoek dat beter
  binnen het aandachtsgebied van het kernteam Noord-Oost Nederland
  past: Turkse criminele organisaties.

  ***- De twee niet kernteamwaardige onderzoeken zijn
  toch aan het kernteam toebedeeld.

  ****- Van de drie niet kernteamwaardige onderzoeken
  zijn er twee wel aan het LRT toebedeeld.

  In 1997 legden de kernteams en het LRT in totaal 29
  onderzoeksvoorstellen voor ter prioritering. Bedacht dient te
  worden dat een onderzoeksvoorstel meestal in meerdere onderzoeken
  uiteenvalt.

  De heer Biesheuvel: Mijnheer Van Zwam, hoeveel onderzoeken
  worden er door kernteams in uw regio verricht?
  De heer Van Zwam (voormalig chef kernteam Noord-Oost Nederland):
  Wij praten over onderzoeken die ons door het college zijn
  toebedeeld. In Noord-Oost Nederland, waar ik tot voor kort
  verantwoordelijk was, werd ervoor gekozen om slechts de onderzoeken
  te doen die ons werden toebedeeld. Een onderzoek valt uiteen in een
  aantal subdossiers, dus het hangt af van de manier van tellen. In
  de afgelopen jaren zijn er gemiddeld twee á drie onderzoeken
  als hoofddoelstelling geformuleerd en deze onderzoeken vielen
  uiteen in gemiddeld twee a drie subdoelstellingen. Wanneer zich in
  een hoofddoelstelling een activiteit voordeed die niet kon worden
  getolereerd, zoals een transport van verdovende middelen of een op
  handen zijnde liquidatie, bestond wel het besef dat moest worden
  ingegrepen. Dit werd dan zodanig georganiseerd dat de
  hoofddoelstelling zo min mogelijk gevaar liep of tegelijkertijd ook
  werd gerealiseerd. Alles bij elkaar zijn in Noord-Oost Nederland in
  de afgelopen jaren 25 á 30 dossiers onder handen geweest
  De heer Biesheuvel: Als wij dus in een overzicht van uw regio voor
  1997 drie onderzoeken vermeld zien staan, betreft dit aantal
  volgens u drie hoofdonderzoeken die uiteenvallen in
  subonderzoeken?
  De heer Van Zwam: Dat is een juiste formulering.
  ( Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999)

  In 1998 daalt het totaal aantal aangemelde onderzoeksvoorstellen
  naar 19. Voor de beoordeling van de kernteamwaardigheid van 13
  onderzoeksvoorstellen heeft de weegploeg om nadere informatie
  verzocht (kernteam Zuid: 8 en kernteam Rotterdam: 5). De weegploeg
  heeft hierop – ook na rappel – geen antwoord ontvangen. Weging
  heeft niet kunnen plaatsvinden en onduidelijk is of en zo ja, door
  wie de onderzoeken zijn opgepakt. Van de 13
  «teruggezonden» onderzoeken waren 9 afkomstig van het
  kernteam Zuid; slechts één onderzoek van het kernteam
  Zuid is opgepakt door de Unit synthetische drugs (USD). Dit, in
  combinatie met het feit dat het kernteam Zuid tot op heden geen
  nieuw onderzoeksvoorstel heeft voorgelegd, bevestigt het vermoeden
  dat enkele kernteams weinig nieuwe onderzoeken uitvoeren.

  Het kernteam Amsterdam-Amstelland legt in 1998 geen nieuw
  onderzoeksvoorstel ter weging voor. Hetzelfde beeld levert het
  kernteam Randstad Noord en Midden dat ~ vanwege het al langlopende
  onderzoek naar (de groepering van) U. – pas onlangs twee
  onderzoeksvoorstellen ter weging heeft aangeleverd ( Het
  onderzoeksvoorstel dat in 1997 door het kernteam Randstad Noord en
  Midden is ingediend, ging naar het kernteam Amsterdam). Het
  kernteam Rotterdam-Rijnmond legde in de onderzocht periode 10
  onderzoeksvoorstellen voor; slechts één
  onderzoeksvoorstel werd én «kernteamwaardig»
  bevonden én ook daadwerkelijk toebedeeld aan Rotterdam (In
  1998 werden van de vijf onderzoeksvoorstellen van kernteam
  Rotterdam er twee kernteamwaardig bevonden; één
  daarvan werd toebedeeld aan het kernteam Noord-Oost Nederland en
  slechts één werd toebedeeld aan het kernteam
  Rotterdam). Van de zijde van het bevoegd gezag is aangegeven dat
  het predikaat «niet kernteamwaardig» onderzoek voor
  Rotterdam geen probleem is; het onderzoek wordt gewoon vervolgd
  door Unit 2 van de regionale recherchedienst in plaats van door het
  kernteam.

  De heer Rouvoet: Dat betekent dat een kwestie als beschikbare
  capaciteit een heel belangrijke rol kan spelen, misschien wel
  belangrijker dan het gewicht van een onderzoek dat zich op een
  gegeven moment aandient. De vraag kan zijn: wie heeft op dit moment
  de ruimte om dit te draaien? Dan kan het zijn dat een
  kernteamwaardig onderzoek bij de regionale recherche
  terechtkomt.
  De heer Jansen (hoofd regionale recherchedienst): Dat kan.
  De heer Van Zwam (voormalig chef kernteam Noord-Oost Nederland):
  Misschien mag ik de opmerking van collega Jansen een beetje
  aanvullen. Ik onderscheid grofweg twee soorten kernteams, de
  randstedelijke kernteams en de meer perifere of groene kernteams
  zoals zij zijn genoemd. In het gebied waarin ik werk, Noord-Oost
  Nederland, zijn negen politieregio’s. Daar is de gemiddelde divisie
  niet zo groot als het kernteam Noord-Oost Nederland. Het kernteam
  NON bestaat inmiddels uit 170 mensen. Je kan niet aan een divisie
  van een kleine regio een grootschalig onderzoek opdragen. Dat kan
  wel aan een divisie van de regionale recherche in
  Amsterdam-Amstelland, in Rotterdam-Rijnmond of in Haaglanden.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999)

  In 1998 is het beleid voor het toebedelen van (niet)
  kernteamwaardig onderzoek aangepast. Voor een aantal
  (niet-kernteamwaardige) onderzoeken achtte de weegploeg, de Cc
  zwacri en het College alsnog toebedeling aan een kernteam
  gerechtvaardigd, omdat de criminaliteitsvorm van zodanig ernstige
  aard is en past in het aandachtsgebied van een kernteam. «Het
  wegzetten van deze onderzoeken bij een regionaal politiekorps was
  vanwege het spoedeisende karakter van het onderzoek en het niet
  altijd helder zijn van de competentie in relatie tot de op het spel
  staande belangen niet wenselijk». Daarnaast worden enkele
  niet-kernteamwaardige onderzoeken (bijvoorbeeld 2
  onderzoeksvoorstellen van het kernteam Noord-Oost Nederland en 3
  voorstellen van het Landelijk rechercheteam in 1998) toebedeeld op
  basis van:
  het verwachte leereffect;
  het ontwikkelen van een informatiepositie;
  een – politieke – prioriteit;
  onduidelijkheid over het bevoegde arrondissement en/of het zo goed
  mogelijk benutten van vrije capaciteit binnen de kernteams.

  In totaal komt het in de onderzochte periode slechts drie maal
  voor dat een onderzoek weliswaar kernteamwaardig wordt bevonden,
  maar aan een ander kernteam wordt toebedeeld.

  De heer Biesheuvel: Maar we hebben kunnen vaststellen dat ook
  onderzoeken worden toebedeeld die niet-kernteamwaardig zijn. Wat is
  daar precies de reden van? Je zou kunnen denken dat ook
  niet-kernteamwaardige onderzoeken worden toebedeeld om de mensen
  maar bezig te houden. De heer Ficq (waarnemend voorzitter van het
  College van procureurs-generaal): Het kan zijn dat er een enkele
  keer wat capaciteit vrijkomt bij een kernteam en dan kun je
  besluiten om de korte klap te maken. Dan moetje niet sjabloonmatig
  reageren en zeggen dat iets niet mag omdat het bij de regionale
  recherche moet gebeuren, Als de regionale recherche de handen vol
  heeft, kun je niet zeggen datje het laat lopen. Ik vind dat geen
  verantwoorde prioriteitsstelling. In voorkomende gevallen wordt een
  kernteam dus voor dat doel ingezet. Een tweede mogelijkheid is dat
  een kernteam dat een bepaald aandachtsgebied toebedeeld heeft
  gekregen een onderzoek aanpakt dat niet helemaal aan de criteria
  voldoet om het inzicht in de materie te verdiepen en thuis te raken
  in wat er op dat deelterrein gebeurt. We hebben dat recentelijk
  gezien bij de unit mensensmokkel. Een nieuw aandachtsgebied
  betekent ook het opbouwen van expertise om in de toekomst het
  expertisecentrum te kunnen zijn voor de rest van de Nederlandse
  politie. (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999)

  In twee gevallen gaat het onderzoek naar het kernteam
  AmsterdamAmstelland. in het ene geval is tijdens de vergadering van
  de Cc zwacri door betrokken hoofdofficieren besloten dat het
  onderzoeksvoorstel van het kernteam Randstad Noord en Midden beter
  past binnen het aandachtsgebied «Hollandse netwerken»
  van het kernteam AmsterdamAmstelland. In het andere geval wordt een
  onderzoeksvoorstel van het LRT door het College opgedragen aan de
  hoofdofficier van Amsterdam.

  «Het LRT is weliswaar opgericht om dit soort onderzoeken
  te doen, maar van meet af aan is duidelijk geweest dat dit geen
  exclusieve opdracht met uitsluiting van anderen betrof»,
  aldus de brief van het College aan beide betrokken hoofdofficieren
  (Brief d.d. 8 april 1998 van het College aan de betrokken
  hoofdofficieren, kenmerk 1998040474). Dit laat volgens het college
  onverlet dat er wet sprake moet zijn van reële betrokkenheid
  van het LRT bij dit onderzoek. Voor wat betreft het onderzoek zou –
  ook in de externe presentatie duidelijk sprake moeten zijn van een
  samenwerkingsverband.

  Operationele afstemming onderzoeken van de kernteams

  De daadwerkelijke operationele afstemming tussen de onderzoeken
  van de verschillende kernteams dient plaats te vinden in de
  Werkgroep zware georganiseerde criminaliteit (ZGC-IRT). Deze
  werkgroep is onder de Ce zwacri gebracht. Tot maart 1998 had deze
  werkgroep de naam Landelijk overleg coördinerende officieren
  van justitie (LOCO). De Werkgroep ZGC-IRT heeft hoofdzakelijk tot
  doel tot operationele afstemming te komen tussen de
  «coördinerende» officieren. Dat zijn de
  zaaksofficieren/ CID-officieren van justitie die belast zijn met de
  onderzoeken van de kernteams. Het voorzitterschap is in handen van
  de hoofdofficier bij het Landelijk parket. De werkgroep verricht
  daarnaast ook beleidsmatige activiteiten bijvoorbeeld in het kader
  van de (concept-)instructie prioriteitstelling landelijk optreden,
  de kernteamregeling, de vertaling van de resultaten van de
  WODC-monitor georganiseerde criminaliteit en het Model
  voortgangsrapportage kernteams. De werkgroep ZGC-IRT komt gemiddeld
  zo’n vijf maal per jaar bijeen. Sinds 14 maart 1997 wordt zo’n twee
  keer per jaar een gezamenlijke vergadering met de kernteamchefs
  georganiseerd.

  Tenslotte

  Samenvattend kan over de toewijzing van onderzoeken aan de
  kernteams het volgende worden opgemerkt. Het College van
  procureurs-generaal wijkt zelden af van het advies van de Ce
  zwacri, terwijl de Ce zwacri, een groot deel van haar adviezen
  baseert op het oordeel van de weegploeg, die als enige het
  originele onderzoeksvoorstel onder ogen krijgt. Desgewenst geeft de
  desbetreffende hoofdofficier een toelichting in de vergadering van
  de Ce zwacri. Het komt relatief weinig voor dat onderzoeken worden
  toebedeeld aan een ander kernteam dan dat het onderzoeksvoorstel
  heeft ingediend. Er is de commissie geen geval bekend geworden van
  tussentijdse overname van kernteamonderzoeken door een ander
  kernteam. De criteria voor «kernteamwaardigheid» van
  voorgesteld onderzoek lieten te weinig ruimte voor onder meer
  politieke prioriteiten. Het komt daarom met name in 1998 voor dat
  aan een aantal kernteams «niet kernteamwaardig»
  onderzoek wordt toebedeeld op basis van «extra»
  criteria: het verwachte leereffect, het ontwikkelen van een
  informatiepositie, een -politieke prioriteit, onduidelijkheid over
  het bevoegde arrondissement en/of het zo goed mogelijk benutten van
  vrije capaciteit binnen de kernteams. Sommige kernteams blijken
  niet steeds kernteamwaardige onderzoeken te doen. De capaciteit van
  de kernteams wordt op deze manier niet optimaal gebruikt.

  4.3.4 College van procureurs-generaal

  Het wetsvoorstel Reorganisatie openbaar ministerie zorgt voor
  een formele basis voor het College van procureurs-generaal. Het
  rapport van de Commissie openbaar ministerie concludeerde al in
  1993 dat het openbaar ministerie onvoldoende als eenheid
  functioneerde. Een College van procureurs-generaal moest de
  landelijke leiding over het openbaar ministerie in handen worden
  gegeven. Het wetsvoorstel doorbreekt het vroegere stelsel waarin –
  afgezien van de rol van de vergadering van procureurs-generaal
  -vijf territoriale procureurs-generaal naast elkaar werkten. De
  hiërarchische relatie tussen de ressorts- en de
  arrondissementsparketten is daarmee ook losgelaten; zij zijn
  nevengeschikt aan elkaar geworden en in gelijke ondergeschiktheid
  aan het College als geheel in plaats van aan een van de
  procureurs-generaal zoals dat voordien het geval was.

  De centrale positie van het College is neergelegd in de
  artikelen 130 en 139 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet
  RO). Artikel 130, vierde lid, geeft het College de bevoegdheid om
  algemene en bijzondere aanwijzingen te geven met betrekking tot de
  taken van het openbaar ministerie. De Memorie van Toelichting op
  het wetsvoorstel stelt hierover: «deze bevoegdheid is
  onbeperkt, zij strekt zich uit tot alle taken en bevoegdheden op
  het terrein van de strafrechtelijke handhaving, alsmede tot de
  andere taken waarmee het openbaar ministerie bij of krachtens de
  wet is belast (Kamerstuk 25 392, nr. 3, 1996-1997, p. 10). De
  hoofden van de parketten zijn in hun ambtsuitoefening ondergeschikt
  aan het College, aldus artikel 139 van het wetsvoorstel.

  Portefeuilleverdeling binnen College van procureurs-generaal

  Het College bestaat thans uit vijf procureurs-generaal. Het
  bleek geen eenvoudige opgave om in de onderzochte periode 1996-1999
  nieuwe procureurs-generaal aan te trekken. Mede vanwege de
  problematiek rond het vertrek van de voorzitter van het College
  functioneerde het College gedurende een half jaar (van februari
  1998 tot september 1998) zelfs feitelijk met het minimum aantal van
  drie procureurs-generaal (Kamerstuk 25 392, nr. 3, 1996-1997, p. 8
  ). De portefeuilleverdeling tussen de leden van het College behoort
  in het verlengde van de reorganisatie van het openbaar ministerie
  op basis van functionaliteit plaats te vinden. De territoriale
  (ressortelijke) portefeuilles van de leden van het College dienen
  zoveel mogelijk te worden afgebouwd. Toch lijkt het College zich
  nader te beraden op de vraag in hoeverre een zekere territoriale
  werkwijze haalbaar is binnen de wettelijke context. De meeste
  portefeuilles met betrekking tot de onderwerpen van de
  parlementaire enquétecommissie opsporingsmethoden vielen een
  aanzienlijke periode onder de waarnemend voorzitter. Het betreft
  naast de portefeuille zware georganiseerde criminaliteit (waaronder
  het Landelijk parket in oprichting, de Centrale toetsingscommissie,
  het voorzitterschap van de Coördinatiecommissie zware
  criminaliteit en de Recherche advies commissie) onder meer de
  portefeuilles terreur, spionage, BVD en de reorganisatie van het
  openbaar ministerie. Een van de andere leden van het College had de
  volgende portefeuilles: de stuurgroep Implementatie parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden, politie, de Raad voor
  het KLPD en de CRI, de Rijksrecherche en de internationale
  rechtshulp. Het aantreden van de nieuwe voorzitter van het College
  op 1 april 1999 zal vermoedelijk op korte termijn leiden tot een
  nieuwe indeling van de portefeuilles onder de leden van het
  College.

  Feitelijke activiteiten College

  Het College van procureurs-generaal komt in principe wekelijks
  bijeen. De procureurs-generaal stemmen hierin onderling hun
  voornaamste activiteiten af. Wekelijks worden enkele vaste
  agendapunten besproken, zoals de stand van zaken wat betreft de
  reorganisatie en het onderwerp euthanasie. Het College bespreekt de
  gevallen waarin de individuele procureurs-generaal een
  vervolgbeslissing hebben genomen. Naast de vaste agendapunten
  beslist het College in bepaalde gevallen over de inzet van
  bijzondere opsporingsmethoden en de toedeling van
  opsporingsonderzoeken aan de kernteams. Het overgrote deel van de
  agendapunten heeft betrekking op de bedrijfsvoering binnen het
  openbaar ministerie. Naast de selectie van zaken voor de kernteams
  en zaken ter toetsing vanuit de CTC, komen opsporingsonderzoeken en
  strafzaken in het College van procureurs-generaal aan de orde
  indien «het potentieel juridische, maatschappelijke of
  politieke afbreukrisico voor het openbaar ministerie groot
  is» (Brief d.d. 15 april 1999 van C.R.L.R.M. Ficq aan de
  Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden). Recente
  voorbeelden zijn het onderzoek naar eventueel gepleegde meineed van
  de zaaksofficier in de Juliet-zaak, de Hercules-zaak, Srebrenica NP
  408, de afdoening van de aangifte van Lancee tegen leden van het
  openbaar ministerie en een rijksrechercheur, het voorgenomen
  requisitoir tegen de vierde verdachte in de Tjoelker-zaak en
  aspecten van de Gorcumse zaak die raken aan de bewijspositie. Het
  College van procureurs-generaal had de afgelopen jaren de handen
  vol aan de reorganisatie van het openbaar ministerie. Het Plan van
  aanpak reorganisatie openbaar ministerie benoemde in totaal
  veertien reorganisatieprojecten, waarvan het merendeel inmiddels is
  afgerond. De berichten over de resultaten van de reorganisatie
  lopen evenwel uiteen. De voortgangsrapportages van de minister van
  Justitie aan de Tweede Kamer tonen een relatief positief beeld ten
  opzichte van enkele onderzoeken en rapportages van externe
  onderzoeksbureaus.

  Overlegvergadering minister(ie) van Justitie en het College van
  procureurs-generaal

  In het kader van de afstemming van het beleid vindt er
  maandelijks overleg plaats tussen het College en het departement.
  Dit wordt de Overlegvergadering genoemd. Ook al geeft het
  wetsvoorstel Reorganisatie openbaar ministerie geen wettelijke
  regeling voor dit overleg en kan dus niet gesproken worden van een
  besluitvormend orgaan in juridische zin, de Memorie van Toelichting
  noemt het periodieke overleg wel degelijk en stelt dat bij
  afwezigheid van de minister het overleg wordt voorgezeten door de
  secretaris-generaal (Kamerstuk 25 392, nr. 3, 1996-1997, p. 9). Aan
  de ene kant biedt de Overlegvergadering de minister de gelegenheid
  zijn ministeriële verantwoordelijkheid voor het handelen van
  het openbaar ministerie te effectueren en biedt het een
  uitdrukkelijke gelegenheid om de minister op de hoogte te brengen
  van het voorgenomen beleid. Aan de andere kant kan het overleg het
  College verzekeren van ministeriële steun bij gevoelige
  onderwerpen. Voor de inzet van bepaalde bijzondere
  opsporingsmethoden in een concrete zaak is het soms noodzakelijk
  dat toestemming van het College van procureurs-generaal wordt
  verkregen en ook de minister van Justitie op de hoogte wordt
  gesteld. Meer in het bijzonder wordt ingevolge de Voorlopige
  uitgangspunten geëist dat de minister door het College van
  procureurs-generaal op de hoogte wordt gesteld van (voorgenomen)
  ontheffingen op het verbod van de inzet van een criminele
  burgerinfiltrant en het doorlaten. Zo daarvoor enige aanleiding
  bestaat, treedt de voorzitter van het College van
  procureurs-generaal met de minister van Justitie in overleg. De
  minister wordt in de praktijk over het algemeen op de hoogte
  gebracht van (concrete vragen over) doorlaten, gebruik van
  burger-infiltranten, hoge beloningen, deals, de afbouw van bepaalde
  informanten en politiek gevoelige zaken.

  Normering door het College – concept-richtlijnen – in afwachting
  van wetgeving

  Het College heeft de bevoegdheid om algemene of bijzondere
  aanwijzingen te geven met betrekking tot de taken van het openbaar
  ministerie. Formeel doet het er niet veel toe of dergelijke
  aanwijzingen de naam richtlijn, handleiding, instructie dragen of
  dat deze gewoon in de vorm van brief van het College aan de
  parketten zijn vervat. In de brief van 24 januari 1997 van de
  toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal
  waarmee de Voorlopige uitgangspunten met betrekking tot de inzet
  van (bijzondere) opsporingsmethoden en -middelen werden aangeboden
  aan de hoofdofficieren van justitie, staat het volgende over de
  status van de regels in het interregnum:

  «In het debat van de Tweede Kamer op 6 en 7 november 1996
  bleek dat de Kamer van mening is dat de politie, openbaar
  ministerie en bijzondere opsporingsdiensten geen afwachtende
  houding mogen aannemen ten aanzien van wat te zijner tijd, naar
  aanleiding van de aanbevelingen van de Enquétecommissie
  Opsporingsmethoden, aan normering in wetgeving en richtlijnen zal
  worden vastgelegd. ( .. ) Ik teken daarbij het volgende aan. Dat de
  uitgangspunten een voorlopig karakter dragen, wil niet zeggen dat
  daarmee op vrijblijvende wijze kan worden omgegaan. Ik verzoek u
  dan ook om erop te willen toezien, dat daadwerkelijk conform deze
  uitgangspunten wordt gewerkt.».

  Het lag in de bedoeling eind 1997 een evaluatie van de
  praktijkervaringen met de onderhavige uitgangspunten te laten
  plaatsvinden. De resultaten van deze evaluatie, die zou worden
  voorbereid door het Landelijk platform CID-officieren van justitie,
  zouden samen met de stand van de wetgeving van dat moment worden
  verwerkt in een geactualiseerde versie en de uitgangspunten. De
  brief vervolgt:

  «Uiteindelijk zal een en ander, wanneer de tijd rijp is,
  als richtlijn van het College een meer definitieve vorm
  krijgen.»

  In de jaren na het uitbrengen van de Voorlopige uitgangspunten
  ontstonden verschillende andere concept-richtlijnen en richtlijnen.
  In hoofdstuk 2 zijn de verschillende regelingen en richtlijnen
  uitgebreid besproken. De diverse landelijke werkgroepen en
  commissies bleven in die tussenperiode tal van nieuwe
  concept-richtlijnen opstellen, soms in opdracht van het College,
  soms op eigen initiatief. Dit gebeurde deels ter verduidelijking
  van de Voorlopige uitgangspunten en deels als gevolg van politieke
  debatten en de ontwikkeling van het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsbevoegdheden. Het Landelijk platform CID-officieren
  formuleerde niet alleen genoemde Voorlopige uitgangspunten – de
  aanzet daartoe werd gegeven door één van haar leden –
  maar leverde tevens een bijdrage aan onder meer de
  Concept-richtlijn Informanten/infiltranten en de
  Concept-gedragscode voor CID-officieren. De Centrale
  toetsingscommissie ontwikkelde – al dan niet in opdracht van het
  College – niet alleen meerdere Concept-richtlijnen doorlaten en
  gecontroleerd afleveren – ook wel de Richtlijn «Niet
  ingrijpen» genoemd – maar vervaardigde ook verscheidene
  concepten voor de Procedure in toetsings- en registratiezaken (bij
  de CTC en het College). Concept-richtlijnen werden niet verheven
  tot definitieve richtlijnen omdat ofwel het College niet tot een
  besluit kon komen ofwel het concept in discussie bleef tussen
  openbaar ministerie en het departement van Justitie. Een bekend
  voorbeeld is de Concept-richtlijn doorlaten en gecontroleerd
  afleveren die als gevolg van een meningsverschil tussen de minister
  en het College niet is vastgesteld. Gedurende ruim
  één jaar is het concept tenminste zes keer besproken.
  Uiteindelijk is het concept van de agenda afgevoerd. Bij dit
  laatste dient wel bedacht te worden dat besluitvorming over de
  concept-richtlijnen in een aantal gevallen samenviel met de
  politieke discussies over de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Een
  beperkt aantal deskundigen, waarvan een deel elkaar telkens weer
  tegenkomt in de verschillende landelijke werkgroepen en commissies,
  heeft de ontwikkeling van tal van belangrijke richtlijnen voor de
  normering van de bijzondere opsporingsmethoden gestimuleerd. Het
  College van procureurs-generaal ondersteunde deze ontwikkeling door
  het goedkeuren van specifieke richtlijnen. In enkele gevallen heeft
  zij zelf expliciet gevraagd om de verdere ontwikkeling van
  specifieke richtlijnen. Het College zorgde in het verlengde daarvan
  veelal voor algemene verspreiding van de concepten. Het College
  heeft zich er niet van vergewist in hoeverre de regelingen en
  richtlijnen daadwerkelijk bij de betrokken (hoofd-) officieren van
  justitie bekend werden. Evenmin is systematisch nagegaan of het
  geheel aan richtlijnen voldoende duidelijkheid bood aan de
  praktijk.

  4.3.5 Centrale toetsingscommissie

  De Centrale toetsingscommmissie (CTC) adviseert het College van
  procureurs-generaal over de inzet van bepaalde opsporingsmethoden
  in een voorgelegde concrete zaak. Oorspronkelijk was de CTC
  ingevolge haar lnstellingsbesluit uit 1994 een zelfstandig
  beslisorgaan voor de inzet van een aantal bijzondere
  opsporingsmethoden. Als gevolg van de debatten in de Tweede Kamer
  over de aanbevelingen van de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden is de taak van de CTC medio 1996 gewijzigd. De
  CTC is thans een adviesorgaan van het College van
  procureurs-generaal. Het College neemt de uiteindelijke beslissing
  over de toelaatbaarheid van ter toetsing voorgelegde
  opsporingsmethoden. In het lnstellingsbesluit CTC uit 1994 wordt
  gesproken van één commissie met zeven bij naam
  genoemde leden, zes adviserende leden en twee secretarissen. De CTC
  bestaat nu feitelijk uit twee kamers met eik een eigen voorzitter
  en zo’n zes leden waaronder enkele (landelijke) officieren van
  justitie en een politiefunctionaris. In de praktijk is er geen
  onderscheid tussen adviserende of «gewone» leden van de
  CTC. Er is een secretaris, gedetacheerd vanuit het ministerie van
  Justitie, voor beide kamers van de CTC. Opvallend is dat sinds de
  instelling van de CTC in 1995 geen wezenlijke functieroulatie heeft
  plaatsgevonden. Pas onlangs besloot de CTC enkele leden te gaan
  vervangen en eik jaar twee leden per kamer te laten rouleren met
  twee nieuwe leden. Uit de Voorlopige uitgangspunten van het College
  van procureurs-generaal van eind 1996 blijkt dat de volgende
  bijzondere opsporingsmethoden, door tussenkomst van de
  hoofdofficier, aan de CTC ter toetsing moeten worden
  voorgelegd:

  – verschillende vormen van (langdurige en projectmatige)
  infiltratie, waaronder ook storefronts;
  – doorlaten van schadelijke of gevaarlijke goederen;
  – afspraken met getuigen (deals met criminelen) en
  – verzoeken om getuigenbescherming.

  Het gebruik van de volgende methoden wordt bij de CTC ter
  registratie aangemeld: pseudo-, toon- en voorkoopgeld,
  gecontroleerde aflevering, doorlating van overige
  (niet-schadelijke) goederen, inkijkoperaties, het gebruik van
  videocamera’s en bewegingsmelders in een loods en het gebruik van
  bepaalde plaatsbepalingsapparatuur. Met de registraties wordt als
  zodanig nauwelijks iets gedaan. Van een analyse van de ter
  registratie aangemelde opsporingsmethoden is geen sprake.

  Voorwaarden voor het aanbrengen van zaken bij de CTC

  De voorwaarden voor toetsing of registratie bij de CTC komen in
  de verschillende genoemde (concept-) regelingen niet overeen. Met
  name voor een van de meest omstreden bijzondere methoden, het
  doorlaten, weken de regelingen onderling (sterk) af. Toch lijkt
  over het algemeen voldoende duidelijk voor welke zaken toetsing bij
  de CTC noodzakelijk is.

  De voorzitter: Dezelfde vraag over de eenduidigheid van het
  openbaar ministerie wil ik ook graag stellen aan de heer Holthuis,
  die volgens mij vanwege zijn functie bij de CTC een redelijk beeld
  moet hebben van wat verschillende officieren al of niet wenselijk
  vinden, zij het dat daar een zeef in zit, want het zijn alleen de
  wat lastiger vragen die bij u komen. Merkt u, als iemand van het
  openbaar ministerie bij u op de zitting van de CTC komt, dat
  onderling voorstellen met een afwijkende motivatie worden
  gedaan?
  De heer Holthuis (voorzitter CTC en hoofdofficier van justitie,
  Landelijk parket): Als ik praat over de huidige tijd, is dat niet
  het geval. De officieren die de zaken voor komen brengen bij de
  CTC, zitten op dezelfde lijn en stellen dezelfde vragen aan de CTC
  over wat wel en niet mag. Vlak na «Van Traa», met name
  in het begin van de CTC-tijd, dus drie a vier jaar geleden, waren
  er wel verschillen merkbaar, en was de ene officier wel eens
  geneigd iets grensverkennends voor te stellen aan de CTC, wat een
  andere officier ongetwijfeld niet zou doen. Maar die
  grensverkennende neigingen zien wij op dit moment bij de CTC niet
  meer aanwezig.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999)

  In de praktijk wordt overwegend positief gedacht over de CTC en
  de wijze waarop de zaken worden getoetst. De CTC heeft sinds haar
  instelling de initiële kritiek weten om te buigen: binnen het
  openbaar ministerie wordt de CTC nu vooral gezien als een tamelijk
  gezaghebbende groep deskundige collega’s. Kritische geluiden zijn
  er over onduidelijkheid omtrent de te volgen procedure en de nadruk
  op juridische kwesties. De jurisprudentie van de CTC is niet
  (algemeen) toegankelijk voor het veld; slechts de overweging van de
  CTC in een specifieke door de hoofdofficier aangeboden zaak wordt
  met enige regelmaat algemeen bekend gemaakt op dat parket en/of in
  de betrokken politieregio. Een overzicht van de jurisprudentie
  (deels geanonimiseerd) is bij de CTC echter wel voorhanden.

  De heer Holthuis: Het streven van de toetsingscommissie is
  altijd geweest om onze jurisprudentie te bundelen en uit te zetten
  in het land. Van dat voornemen is nog te weinig terechtgekomen. Dat
  heeft ermee te maken dat het heel moeilijk is om jurisprudentie op
  onderwerpen die nog volop onder de rechter zijn – je zit helemaal
  in het voortraject van de zaak – al aan iedereen bekend te maken,
  omdat je daarmee wellicht iets onthult over de strafzaak waarin dit
  aan de orde is geweest. Dat is een praktisch bezwaar om
  jurisprudentie van de CTC aan de man te brengen. Wij hebben niet
  stelselmatig jurisprudentie uitgezet. Wij hebben die wet en er kan
  ook kennis van worden genomen. Door consequent te zijn in onze
  uitspraken en het college daarin consequent te adviseren, hebben
  wij wel duidelijkheid geschapen voor degenen die ons om advies
  vroegen. Van een brede uitzetting van onze jurisprudentie is het
  echter nog niet gekomen.
  De voorzitter: Daar is het niet van gekomen, maar u had liever
  gehad dat het er wel van was gekomen?
  De heer Holthuis: Ja, op de een of andere manier. Het is ook een
  capaciteitsprobleem, want het is weer een hele klus om dat allemaal
  op te schrijven en uit te zetten. Wij hebben inmiddels wel een heel
  dikke jurisprudentiebundel die wij voor eigen gebruik hanteren,
  maar die is nog niet stelselmatig uitgezet.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999)

  De CTC heeft in zekere zin geleid tot een verschuiving van de
  verantwoordelijkheid van de individuele zaaksofficier van justitie:
  allereerst binnen de verantwoordingslijn van het arrondissement
  (via de rechercheofficier naar de hoofdofficier) en vervolgens
  daarbuiten (via de CTC naar het College van procureurs-generaal).
  Overigens heeft deze procedure hoofdzakelijk een interne werking
  binnen het openbaar ministerie; de rechter is er formeel niet aan
  gebonden.

  De heer Rouvoet: ( .. ) Ik heb nog een vraag aan de heer Cloin.
  De heer Goossens noemde een aantal toetsende instanties. Hoe kijkt
  de recherche aan tegen het aantal keren dat men opnieuw met zijn
  water voor de dokter moet komen? Is dat doorgeschoten, of vindt u
  het goed dat verschillende instanties op verschillende momenten in
  toetsende zin naar uw werk kijken?
  De heer Cloin (chef Divisie recherche, regiopolitie Midden- en
  West-Brabant): Wij spreken wel eens schertsend van een
  toetsingscircus. Ik begin maar bij het basisteam of een team dat de
  georganiseerde criminaliteit aanpakt, want daar beginnen de vragen
  te leven: welke opsporingsmethode zouden wij kunnen toepassen? De
  deals zijn al genoemd, de inkijkoperatie, pseudo-koop dan wel
  infiltratie. Je ziet dat er binnen het team over wordt
  gediscussieerd. Je krijgt dan dus een toetsing binnen het team.
  Vervolgens gaat dat naar de verantwoordelijke voor het team: het
  hoofd van de criminaliteitsafdeling. Hij denkt: mijn korpschef moet
  er op zijn minst ook van weten als het zover komt. Die wordt dan
  ook geïnformeerd. En in onze situatie wil ook de
  korpsbeheerder ervan weten. En dan heb ik alleen nog maar de
  politielijn gehad. Dan zijn er inmiddels zes of zeven mensen op de
  hoogte, die allemaal ook iets willen onthouden en iets moeten
  noteren. Met andere woorden: er zit een groot risico aan vast,
  vooral als het gaat om een gevoelige opsporingsmethode. Daarnaast
  is er ook de OM-lijn. De zaaksofficier, meestal niet de oudste,
  gaat naar zijn unithoofd en legt dat voor. Die gaat op zijn beurt,
  afhankelijk van de opsporingsmethode, naar de hoofdofficier.
  Vervolgens komt de zaak bij de toetsingscommissie als het om een
  behoorlijke methode gaat. Die commissie legt het voor aan de PG.
  Als het even kan, gaat het ook nog naar de minister. Met elkaar
  hebben wij dus een behoorlijk circus opgebouwd, al is dat wel te
  verklaren. Slagvaardig is het in ieder geval niet. Er zit ook een
  gevaarlijke kant aan, want veel mensen weten dan van zo iets
  gevoeligs. Ik denk dan met name aan infiltratie. (Verslag
  Rondetafelgesprek, 25 mei 1999)

  Analyse CTC-zaken

  Uit de overzichten van de CTC kan het volgende schema van
  toetsings- en registratiezaken over de periode 1995-1998 worden
  afgeleid:
   
   
   

  Totaal toetsing   
  Toestemming 
  Toestemming onthouden 
  Terugverwezen 

  Politie-infiltratie 
  Burgerinfiltratie 
  Afspraak met crimineel 
  Getuigenbescherming 
  Overig 

  Totaal registratie  
  Peilbakenzender 
  Foto/Video observatie 
  Kijkoperatie 
  Gecontroleerde aflevering 
  Voorkoop 
  Overig 

  1995 

  73 
  55 

  22 
  37 


  390 
  145 
  164 
  14 
  34 
  14 
  19

  1996 

  40 
  28 
  35 

  16 

  10 

  495 
  128 
  177 

  31 

  13

  1997 

  43 
  30 

  10 

  20   425 
  139 
  223 
  17 
  28 

  12

  1998 

  38 
  24 

  8(*) 

  26 
  6(**) 


  362 
  160 
  90 
  11 
  83 

  9

  *- Van de acht terugverwezen zaken in 1998 is
  één zaak afgedaan als registratiezaak,
  één zaak is voor de CTC-toets kapot gegaan en zes
  zaken zijn door de betrokken hoofdofficier teruggenomen of waren
  nog niet rijp voor toetsing.

  **- Het betrof vier maal een niet-criminele
  burgerinfiltrant en twee maal een criminele
  burgerinfiltrant.

  Het aantal toetsingszaken in 1998 lijkt zich in vergelijking met
  de voorgaande jaren (43 toetsingszaken in 1994 en 40 in 1996) te
  stabiliseren. Het hoge aantal toetsingszaken in 1995 (73) heeft
  volgens het Jaarverslag 1998 van de CTC te maken met de zogenaamde
  «doorlichtingsactie» die in dat jaar heeft
  plaatsgevonden over zaken die daarvoor hadden gelopen. Voor
  langlopende infiltratieacties geldt dat daarvoor steeds tussentijds
  opnieuw toestemming (gemiddeld drie maanden) moet worden verleend.
  Verder valt op dat in het overzicht geen categorie is opgenomen
  voor het «doorlaten» terwijl dat in de periode 1996 tot
  heden een aantal malen aan de CTC is voorgelegd. Een analyse van de
  meldingsformulieren over 1998 voor de registratiezaken bij de CTC
  leert dat veel meldingen worden gedaan zonder dat daar volgens de
  regels een verplichting toe bestaat. Het gaat daarbij om enkele
  fysieke observaties en een aantal videocamera-observaties die noch
  in een loods noch met zicht in een loods of een woning
  plaatsvinden. Er wordt ook melding gemaakt van het doorlaten van
  niet schadelijke goederen zoals bijvoorbeeld compact-discs. In de
  overzichten komt de registratie daarvan echter niet terug. Niet
  duidelijk is wat onder de categorie «overig» moet
  worden verstaan. In de melding van de gecontroleerde afleveringen
  zit een aanzienlijke stijging van 31 in 1996 naar 83 in 1998. In
  één zaak wordt een «gecontroleerde doorlevering
  in het kader van mensensmokkel» gemeld. Opmerkelijker genoeg
  was in een andere zaak een observatie in verband met de vraag of
  vrouwelijke asielzoekers in de prostitutie in het buitenland
  terecht zouden komen ter toetsing voorgelegd. Een dergelijk
  onderzoek hoeft niet ter toetsing te worden voorgelegd, maar de CTC
  sprak zich niettemin over de te volgen handelwijze in het kader van
  die observatie uit. Het is onduidelijk of er enige inhoudelijke
  aandacht wordt besteed aan de meldingen ter registratie. Meer in
  het algemeen bestaat de indruk dat de meldingsformulieren
  nauwelijks op juistheid (van melding) worden gecontroleerd. Het
  overzicht wordt niet voor analysedoeleinden gebruikt; zelfs niet om
  te bezien of de juiste zaken ter registratie worden aangemeld. Een
  aantal parketten meldt onwaarschijnlijk weinig zaken ter
  registratie aan. Zo doet het lage aantal voorkopen (9 in 1998)
  vermoeden dat niet alle «aankopen» (al dan niet
  inclusief «pseudo-kopen») worden gemeld. In geval van
  een onjuiste melding wordt veelal geen contact opgenomen met de
  meldende partij. De meerwaarde van de registratie in deze vorm kan
  – anders dan dat zij enig inzicht biedt in de toepassing van
  bijzondere opsporingsmethoden – ernstig worden betwijfeld.

  Gang van zaken CTC-toetsing

  In het kader van dit onderzoek zijn enkele bezoeken afgelegd aan
  de CTC en zijn de (achterliggende) stukken van de CTC-zaken en de
  adviezen van de CTC en de beslissing van het College bestudeerd.
  Eén keer is de hele gang van een aantal toetsingszaken
  gevolgd door het bijwonen als toehoorder van zowel de CTC-toetsing
  als de vergadering van het College van procureurs-generaal. Het
  eerste uur van de vergadering wordt besteed aan het
  «inlezen» in de zaken, dat zijn de schriftelijk
  verzoeken aan CTC en een summiere schriftelijke toelichting van
  politie en openbaar ministerie. Vervolgens verzamelt de voorzitter
  de vragen die de leden van de CTC hebben na lezing van de
  schriftelijke stukken. Daarna volgt een mondelinge toelichting van
  het verzoek door de officier van justitie en enkele politiemensen
  die bij de desbetreffende zaak zijn betrokken. Tijdens de
  behandeling van de zaken bij de CTC wordt niet systematisch aan een
  aantal criteria getoetst. De voorgelegde opsporingsmethoden worden
  niet volgens een vast stramien en aan duidelijk criteria getoetst.
  Noch de voorwaarden in het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsmethoden, noch de «eigen» concept-richtlijnen
  worden in de vergadering ter hand genomen. De eigen competentie van
  de CTC lijkt zelden onderwerp van discussie. In geen van de
  verlengingszaken voor infiltratie werd expliciet nog getoetst aan
  de proportionaliteit en de subsidiariteit; wanneer eenmaal in het
  begin toestemming is verleend voor een infiltratieactie lijkt dat
  voor de criteria in het vervolg van het traject voldoende.
  Opvallend is ook dat niet lijkt te worden teruggekeken hoe eerder
  in dezelfde zaak of in soortgelijke zaken door de CTC is
  geoordeeld, terwijl er een vrij uitgebreid overzicht
  (geanonimiseerd) van de CTC jurisprudentie (voor eigen gebruik)
  voor handen is. Het College neemt over het algemeen de adviezen van
  de CTC over. De discussie met betrekking tot de inzet van
  opsporingsmethoden wordt in het College niet meer ten principale
  gevoerd.

  vorige   volgende    inhoud