• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Openbaar ministerie

  4.2 Openbaar ministerie

  De afgelopen jaren vond binnen het openbaar ministerie een
  grootscheepse reorganisatie plaats. De aanleiding vormde het
  rapport van de op verzoek van de Kamer ingestelde Commissie
  openbaar ministerie (commissie-Donner, 1994). Het rapport bevatte
  een analyse van de ontwikkelingen in taak en functioneren van het
  openbaar ministerie. De commissie constateerde dat er kritiek was
  ontstaan op het functioneren van het openbaar ministerie. Deze
  kritiek was mede het gevolg van verdere differentiatie en
  verbreding van de rechtshandhaving en het relatief schaarser worden
  van de beschikbare middelen. De noodzaak tot afstemming en
  prioritering die daarmee gepaard ging, zette het openbaar
  ministerie steeds verder onder druk, en leidde tot kritiek op de
  kwaliteit van vooral het bestuurlijk en beleidsmatig functioneren
  van het openbaar ministerie. Tevens kwam aan het licht dat er in
  toenemende mate onduidelijkheid was ontstaan over de kerntaak van
  het openbaar ministerie (Kamerstuk 24 034, nr. 10, 1995-1996, p.
  3). Samengevat functioneerde het openbaar ministerie kwalitatief en
  als eenheid onvoldoende. Het Plan van aanpak dat vervolgens door
  het kabinet werd geformuleerd vormde feitelijk het startpunt voor
  een ingrijpende reorganisatie. Recent is het wetsvoorstel
  Reorganisatie openbaar ministerie in de Eerste Kamer aangenomen.
  Het wetsvoorstel doorbreekt het vroegere stelsel waarin – afgezien
  van de rol van de vergadering van procureurs-generaal -vijf
  territoriale procureurs-generaal naast elkaar werkten. Het College
  van procureurs-generaal krijgt de landelijke leiding over het
  openbaar ministerie in handen. Het wetsvoorstel verschaft het
  Landelijk parket een formele basis. Het merendeel van de
  beleidsvormende en bestuurlijke activiteiten die vroeger op het
  ressortsparket werden verricht, zijn met de (ressortelijke)
  procureurs-generaal mee overgegaan naar het Parket-generaal. Het
  openbaar ministerie bestaat thans – vooruitlopend op genoemd
  wetsvoorstel – uit negentien arrondissementsparketten en
  één Landelijk parket, vijf ressorten en
  één College van procureurs-generaal binnen het
  Parket-generaal. De ressortsparketten hebben voornamelijk tot taak
  strafzaken bij de gerechtshoven te behandelen en de juridische
  kwaliteit van de rechtspleging in eerste aanleg te bewaken. Daar
  vindt in mindere mate dan op de arrondissementsparketten de
  feitelijke sturing en controle over de opsporing plaats. In deze
  paragraaf zal daarom eerst worden ingegaan op de (gezags)taak van
  het openbaar ministerie over de opsporing op arrondissementsniveau.
  Vervolgens komt het openbaar ministerie op landelijk niveau aan de
  orde (4.3). In die paragraaf gaat het in het bijzonder om het
  functioneren van het College van procureurs-generaal, het Landelijk
  parket, de Centrale toetsingscommissie en de verschillende
  landelijke overlegstructuren.

  4.2.1 Arrondissementen algemeen

  Binnen het openbaar ministerie is het arrondissementsparket
  dé werkvloer voor de bestrijding van zware georganiseerde
  criminaliteit. Aan het hoofd van eik arrondissementsparket staat
  een hoofdofficier van justitie. Daarnaast is in navolging van de
  aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden op eik parket een recherche-officier van
  justitie benoemd. Op de meeste parketten bestaat een
  specialistische (expertise-)unit waarbinnen een aantal officieren
  zich bezighoudt met de bestrijding van de zware criminaliteit. Zo’n
  team bestaat over het algemeen uit enkele zaaksofficieren en
  één of meer CID-officieren voor de regio (en soms ook
  voor een kernteam). Bij sommige parketten is het team aangevuld met
  enkele specialisten zoals de milieu-officier en de fraude-officier.
  Voor wat betreft het gezag van het openbaar ministerie over de
  politie is het belangrijk op te merken dat de regiogrenzen voor
  politie niet parallel lopen met de grenzen van de arrondissementen
  en ressorten. Dat wordt veelal opgelost door voor sommige
  politieregio’s fungerend hoofdofficieren aan te wijzen; zo is er in
  het arrondissement Den Haag één hoofdofficier voor
  het hele gebied terwijl de fungerend hoofdofficier zich in het
  bijzonder bezighoudt met de politieregio Hollands Midden.

  Voor het evaluatie-onderzoek naar het functioneren van het
  openbaar ministerie op arrondissementsniveau hanteert de commissie
  de volgende vragen:

  a. Worden alle opsporingshandelingen verricht onder het gezag
  van het openbaar ministerie? Hoe krijgt de functie van de
  recherche-officier vorm?
  b. Wat betekent het gezag van het openbaar ministerie? Beslist het
  openbaar ministerie over de te onderzoeken zaken en de te gebruiken
  opsporingsmethoden? In hoeverre aanvaardt de politie het gezag van
  het openbaar ministerie?
  c. Zijn de taken van de recherche-officier, zaaksofficier,
  kernteamofficier, CID-officier, zwacri-officier, fraude-officier en
  milieu-officier van justitie op een zodanige wijze beschreven dat
  er duidelijkheid wordt verschaft over hun afzonderlijke taken en de
  afstemming daartussen? Zijn deze taakomschrijvingen gebaseerd op
  een landelijke richtlijn?
  d. Hebben de recherche-officier en de officieren die hem bijstaan
  directe toegang tot alle registers en andere vormen van
  gegevensverzameling en verslaglegging? Houdt de recherche-officier
  toezicht op de registratie van informanten en CID-subjecten?

  Algemeen beeld

  Onlangs liet het College van procureurs-generaal een
  «foto» maken van de arrondissementsparketten (maart
  1999) op basis waarvan een schets is gemaakt van de ontwikkeling
  die de parketten hebben doorgemaakt sinds 1995/1996 (Audit
  ldeaaltypisch parket, Beelden, percepties en feiten, Den Haag,
  maart 1999). Dit onderzoek werd uitgevoerd om vast te stellen in
  hoeverre het vernieuwde openbaar ministerie vorm heeft gekregen. De
  parketten zijn aan de hand van de volgende vier aspecten in beeld
  gebracht: management en organisatie, externe positionering,
  professionaliteit en primair proces. Over het algemeen oordelen
  politie, lokaal bestuur, zittende magistratuur, balie en
  reclassering gunstiger over de prestaties van het openbaar
  ministerie dan vier jaar geleden.

  Blijkens het rapport is onder meer de directe relatie met
  ketenpartners waaronder de politie geïntensiveerd, met name op
  de parketten (bijvoorbeeld ook door de parketsecretarissen op de
  politiebureaus en het project «Justitie in de Buurt»).
  Er blijkt meer consensus te bestaan over de externe rol van het
  openbaar ministerie. De externe partners zijn doorgaans positief
  over de juridische kwaliteit van de parketten bij zware en/of
  specialistische zaken die vaak door ervaren officieren worden
  gedraaid. De parketleiding treedt echter nog onvoldoende als
  eenheid naar buiten. Intern is een ontwikkeling zichtbaar van een
  leiderschapsstijf die als laissez-faire kon worden omschreven naar
  een stijl die beschreven kan worden als top-down en evenwichtig.
  Intervisie en intercollegiale toetsing is op de parketten echter
  niet of nauwelijks geïnstitutionaliseerd. Het personeelsbeleid
  en ook het betrekken van medewerkers bij belangrijke beslissingen
  en het creëren van draagvlak komt nog onvoldoende uit de verf
  Het openbaar ministerie gaat vaker over tot vervolging van
  verdachten, minder zaken eindigen in sepot en er vinden minder
  heenzendingen plaats. Het aantal zaken dat bij de rechter wordt
  aangebracht is weliswaar gelijk gebleven, maar de gemiddelde
  zwaarte van de zaken nam toe.

  De afzonderlijke officieren van justitie zijn inderdaad veel
  «dichter op de zaken gaan zitten» en nauwer gaan
  samenwerken met de politie. De samenwerking tussen in het bijzonder
  de zaaks- en CID-officieren enerzijds en de politie anderzijds
  wordt door beide partijen overwegend positief ervaren. De officier
  van justitie heeft als het ware het leemte in de normering van
  bijzondere opsporingsmethoden moeten opvullen.

  De heer Pommer (CID-officier van justitie, parket Maastricht):
  Drie jaar geleden was het duidelijk anders dan nu. Of ik daar
  herkenning bij had? Daarvan moet ik zeggen: ja, deels. Als het gaat
  om de gezagsfunctie en dan heel concreet om bijvoorbeeld het
  accepteren van onderzoeken, het volgen van die onderzoeken en het
  toepassen van bijzondere opsporingsmiddelen, dan was het inderdaad
  zo dat het openbaar ministerie toentertijd een wat grotere afstand
  had tot de politie en dat er sinds die tijd veel is verbeterd in de
  organisatie van zowel het OM, als de politie. Men weet elkaar goed
  te vinden. Bij het OM is veel veranderd, in de zin dat er een
  rechercheofficier is gekomen. De officieren zelf zitten wat mij
  betreft kort op het onderzoek en er is een duidelijke structuur ook
  bij de politie neergezet, waar nu bijvoorbeeld
  recherchecoördinatoren werken die contact onderhouden met het
  OM. Dankzij de komende wetgeving is er ook heel veel duidelijk
  geworden bij de politie: men weet op welke momenten ook het OM moet
  worden ingeschakeld.
  De voorzitter: Maar u herkende destijds het beeld dat door de
  enquêtecommissie werd geschetst, in grote lijnen?
  De heer Pommer: Ik herkende het beeld dat door de
  enquêtecommissie werd geschetst.
  (…)
  De voorzitter: U beschrijft wat u nu zou doen. Is er in de
  afgelopen drie jaar een ontwikkeling geweest? Was u meteen na het
  uitkomen van het rapport wat voorzichtiger dan nu of is het grosso
  modo gelijk gebleven?
  De heer Pommer: Toen het rapport net was uitgekomen, leek er een
  soort koudwatervrees te bestaan bij zowel de tactische rechercheurs
  als de CID-rechercheurs: er mag eigenlijk helemaal niets meer. Met
  die opmerking kwamen zij natuurlijk bij het OM. De contacten waren
  in Limburg-Zuid in ieder geval vrij kort. Wij wisten elkaar vrij
  snel te vinden. Toen er werd opgemerkt dat er niets meer mocht, heb
  ik vrij snel duidelijk gemaakt dat er eigenlijk heel veel mocht. Je
  moet het wel beschrijven, je moet het op papier zetten, het moet
  transparant zijn en je moet het voorleggen aan de officier. Als je
  het aan mij voorlegt, dan kan er veel meer, maar overleg het. Ik
  heb gemerkt dat Van Traa nu veel meer tussen de oren zit dan drie
  jaar geleden, toen het rapport uitkwam. Nu weet men bij de politie,
  zowel aan de tactische kant als bij de CID, dat Van Traa tussen de
  oren zit en dat men dus naar een officier moet om bepaalde vragen
  voor te leggen. Dat gebeurt ook ongeacht welke opsporingsmethode
  wordt toegepast. Of het nu gaat om een cameraobservatie of wat dan
  ook, de meest eenvoudige en voor de hand liggende
  opsporingsmethoden worden voorgelegd aan de officier. Ik ben er
  100% van overtuigd dat elke rechercheur op de basiseenheid of in de
  districten weet hoe hij met Van Traa moet omgaan. Dat vind ik een
  groot winstpunt.’ (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  Cultuuronderzoek politie en openbaar ministerie

  In het rapport «Rekkelijk of precies; Boeven vangen in de
  polder» uit 1997 wordt onder meer gewaarschuwd voor de
  «angstcultuur» die door de wetgever bij politie en
  openbaar ministerie is veroorzaakt. Dat kan in de toekomst in de
  uitvoering mogelijk nieuwe ongewenste gedragspatronen opleveren,
  zoals het afschuiven van verantwoordelijkheden van de recherche in
  de richting van de officier van justitie. De driehoekspartners
  geven in oktober 1998 aan de bevindingen met betrekking tot de
  cultuur bij politie en openbaar ministerie te herkennen. Voor wat
  betreft het openbaar ministerie concludeert het rapport onder meer
  dat er nog veel variatie bestaat in beroepsbeelden van de
  officieren van justitie (van «crime-fighter» tot iemand
  die zich angstvallig aan de regels houdt); het openbaar ministerie
  ontwikkelt zich steeds meer van een organisatie van professionals
  naar een professionele organisatie. Daarnaast blijkt de druk op het
  openbaar ministerie om te scoren in de strijd tegen de
  criminaliteit nog buitengewoon hoog; de combinatie van
  maatschappelijk en organisatorische druk vergroot het risico van
  fouten of misstappen, door tijdgebrek, scoringsdrift of onvoldoende
  aandacht voor de vormeisen. De gemiddelde zaaksofficier stelt zich,
  aldus het rapport, behoedzaam op. Soms lijkt zijn opstelling zelfs
  aan angst te grenzen. Fouten maken lijkt eigenlijk niet toegestaan;
  op de zitting is de officier boegbeeld van het openbaar ministerie,
  maar tevens de kop van Jut. Tenslotte wordt in het rapport onder
  meer gewaarschuwd tegen bureaucratische «overkill»
  (overregulering werkt contraproductief), een gebrek aan goede
  nieuwe mensen in de toekomst wegens verminderde aantrekkelijkheid
  van het openbaar ministerie en ook tegen een te stevige greep van
  het openbaar ministerie op de recherche. In het onderzoek van de
  commissie worden deze beelden genuanceerd. Het openbaar ministerie
  heeft inderdaad een meer strakke regie genomen ten aanzien van de
  opsporing, maar de commissie heeft geen sfeer van angst of
  terughoudendheid aangetroffen binnen het openbaar ministerie. Wel
  hebben politie en openbaar ministerie-functionarissen de neiging
  bij twijfel over het gebruik van bepaalde opsporingsmethoden, de
  beslissing voor te leggen aan een hogere autoriteit. De
  nauwkeurigheid en voorzichtigheid bij het gebruik van bijzondere
  opsporingsmethoden zijn toegenomen.

  De voorzitter: Is er wel eens sprake van dat u, als de politie
  iets totaal anders wil, uw gezag echt moet laten gelden? Of komt
  dat in de praktijk eigenlijk niet voor, omdat u het altijd eens
  wordt?
  De heer Pommer (CID-officier van justitie, parket Maastricht): Dat
  laatste is meestal het geval. In theorie kun je je conflicten
  voorstellen, maar omdat de persoonlijke verhoudingen erg goed zijn
  en de lijnen erg kort, ben je daar altijd vrij snel uit. Als wij
  het in het begin een keer niet eens waren, dan heb ik dat nooit als
  een conflict ervaren. Tot nu toe zijn wij het altijd eens
  geworden.
  De voorzitter: Mijnheer Koers, hebt u wel eens ervaren dat u uw
  gezag moest laten gelden?
  De heer Koers (recherche-officier van justitie, parket Amsterdam):
  Ik sluit mij gedeeltelijk aan bij collega Pommer. Het is nooit
  voorgekomen dat ik mijzelf echt moest laten gelden, dus dat ik met
  de vuist op tafel moest slaan. Wel komt het in discussies met de
  recherchechef of met iemand van de korpsleiding voor dat op het
  scherp van de snede wordt gediscussieerd over de vraag wie waarvoor
  verantwoordelijk is. Als officier van justitie ben je
  verantwoordelijk voor watje uiteindelijk bij de rechter neerlegt-
  een korpschef is verantwoordelijk voor veiligheid, voor zijn
  personeel. Met name bij het gebruik van bijzondere
  opsporingsmethoden kunnen dit soort discussies een rol gaan spelen,
  waarbij ie een benadering vanuit twee verschillende invalshoeken
  krijgt. Het OM benadert het vooral vanuit de zaak, omdat wij, in
  tegenstelling tot de korpschef niet de werkgever zijn die
  verantwoordelijk is voor de politieman die wordt ingezet. Zoiets
  kan tot nuances leiden, maar het heeft nog nooit tot een conflict
  geleid of tot een situatie waarin wij zodanig tegenover elkaar
  stonden dat wij er niet uit kwamen. Wij zijn er altijd uit gekomen.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  Door de cumulatie van schriftelijke bevelen klaagt de politie in
  sommige gevallen over verregaande bureaucratisering na de
  parlementaire enquête opsporingsmethoden. Bovendien is de
  positie van de hulpofficier (nieuwe stijl) uitgehold, doordat hij
  in het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden geen enkele
  rol krijgt toebedeeld. Er wordt gepleit voor een rol van de
  hulpofficier in bepaalde spoedeisende gevallen. De politie beslist
  in geen van de onderzochte regio’s zelfstandig over de inzet van
  bijzondere opsporingsmethoden; eerder wordt bij de geringste
  twijfel contact met de officier opgenomen.

  De voorzitter: Ik wil graag naar het niveau van de concrete
  opsporingsonderzoeken en hetgeen er sindsdien veranderd is. Kunt u,
  mijnheer Roerink, het liefst aan de hand van praktijkvoorbeelden
  aangeven welke beslissingen uw mensen niet meer zelf nemen, maar
  door het openbaar ministerie laten nemen?
  De heer Roerink (chef Divisie regionale recherche, regiopolitie
  Limburg-Zuid): Als het gaat om het niveau van de concrete
  opsporingsonderzoeken vraag ik mij af of er zo verschrikkelijk veel
  veranderd is op dat punt. Ik zie die verandering vooral in het
  CID-werk, met name de omgang met informanten. Ik denk dat vroeger
  de runners veel zaken zelf moesten oplossen, in de zin of zij met
  verdachten mee mochten naar iets. Dat zijn zaken die door Van Traa
  nu besproken worden met de CID-officieren en in het overleg steeds
  aan de orde worden gesteld en tot een beslissing worden gebracht,
  daar waar de rechercheurs het vroeger eigenlijk zelf uitzochten. Ik
  vind dat de meest in het oog springende verandering die door Van
  Traa onmiddellijk is veroorzaakt.
  De voorzitter: Door de tactische recherche wordt natuurlijk ook
  gebruikgemaakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals
  observeren. Het zal ook wel voorkomen dat men over de tap het een
  en ander hoort. Hoe is dat nu?
  De heer Roerink: Ik denk dat in de tactische fase wij door Van Traa
  geleerd hebben dat alles wat wij doen transparant moet worden
  gemaakt~ dat het getoetst moet worden door de officier van justitie
  en dat wij het voor de rechter moeten kunnen verantwoorden. Dat
  betekent dat bij alle zaken die in de tactische fase plaatsvinden,
  bij elke rechercheur veel meer het bewustzijn aanwezig is dat het
  op papier moet, dat het volledig op papier moet, dat het besproken
  moet worden met de officier van justitie en dat het voor de rechter
  verdedigd moet kunnen worden. In de aanvangsfase, kort na het
  verschijnen van het rapport-Van Traa, was daar ook wel verwarring
  over. Hoe moesten wij dat doen en wat betekende dit? Wij hebben
  inmiddels geleerd, ook door diverse rechtszaken, dat als je alles
  netjes op papier zet en de rechter het kan toetsen, je ook
  succesvolle veroordelingen weet te krijgen. Het effect is dus wel
  dat wij ervan geleerd hebben dat transparantie nog niet een
  mislukking hoeft in te houden.’ (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei
  1999.)

  Overigens is het geautomatiseerde communicatie- en
  administratiesysteem (COMPAS) van het openbaar ministerie nog niet
  aangepast aan de hoeveelheden bevelen van het openbaar ministerie
  die nodig zullen zijn als de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden
  in werking treedt. De Centrale systeem organisatie van het
  departement van Justitie heeft aangegeven geen kans te zien de
  noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, omdat voorrang moeten
  worden gegeven aan het millenniumprobleem.

  Overlegvormen

  In de onderzochte regio’s plegen openbaar ministerie en politie
  structureel overleg over zowel het te voeren beleid als over
  operationele aspecten van opsporingsonderzoeken. In het bijzonder
  worden de selectie van zaken en de inzet van bijzondere
  opsporingsmethoden besproken. Verder komen de aanpak van
  opsporingsonderzoeken en onderwerpen als vastlegging en
  verantwoording ter sprake. Veelal is de afspraak dat
  zaaksofficieren en teamchefs van tactische teams elkaar wekelijks
  spreken. Ad hoc, met betrekking tot lopende zaken, komt het voor
  dat het contact intensiever is en meerdere malen per week of zelfs
  elke dag plaatsvindt. Zo vindt er ook structureel overleg plaats
  tussen de FIOD en het openbaar ministerie op bestuurlijk niveau in
  het Centraal tripartite overleg (CTPO). In dit overleg komen
  beleidsmatige kwesties over de bestrijding van fiscale
  (douane-)fraude, vraagstukken met betrekking tot wet- en
  regelgeving en de verdeling van de bijdrage van de FIOD aan de
  bestrijding van commune delicten aan de orde. Tevens vindt er
  regelmatig overleg plaats tussen de CID-officier en de chef RCID
  afwisselend met en zonder andere CID-medewerkers. Tijdens deze
  bijeenkomsten worden ook beleidsmatige en operationele aspecten van
  opsporingsonderzoeken behandeld. Ook worden daar eventueel nieuwe
  informanten besproken.

  Bij het kernteam Noord-Oost Nederland vindt er in vergelijking
  met de periode voor de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden intensiever en structureler overleg plaats
  tussen de CID en de CID-officier. De gezagsuitoefening van de
  CID-officier over ondermeer de inschrijving van informanten is nu
  duidelijker zichtbaar Een voorbeeld daarvan was een geval waarbij
  de liaison-officier in Istanbul meldde dat hij aan goede informatie
  uit Budapest kon komen voor het kemteamonderzoek naar visa-fraude.
  De informatie zou afkomstig zijn van een goede informant. De voors
  en tegens zijn met de CID-officier besproken met als resultaat dat
  het niet doorging. De verwachting was dat deze mensen als
  verdachten in het onderzoek naar voren zouden komen.

  4.2.2 Taken en functies van de verschillende officieren van
  justitie

  Een van de conclusies in het rapport van de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden was dat voor het
  takenpakket en de organisatorische plaats van de CID-officieren, de
  kernteamofficieren en de zwacri-offcieren een landelijke standaard
  ontbrak. In deze subparagraaf wordt daarom nader ingegaan op de
  taken en functie(omschrijvingen) van een aantal bijzondere
  officieren van justitie en de feitelijke invulling daarvan.
  Achtereenvolgens wordt de stand van zaken met betrekking tot de
  hoofdofficier, de recherche-officier, de CID-officier, de
  zaaksofficier, de kernteamofficier en de zwacri-officier
  behandeld.

  Hoofdofficier van justitie

  De Politiewet 1993 kent bevoegdheden toe aan zowel de officier
  van justitie als de hoofdofficier. De officier van justitie heeft
  het gezag over de politie bij de uitvoering van de politietaak ter
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (artikel 13
  Politiewet 1993) en is belast met de directe aansturing van de
  politie en andere opsporingsdiensten in onderzoeken. De
  (hoofd)officier van justitie neemt deel aan het driehoeksoverleg –
  het overleg met de burgemeester en de politiechef -waarin
  afstemming en coördinatie van de taakuitvoering van de politie
  plaatsvindt. De hoofdofficier neemt als lid van het regionaal
  college, waarin alle burgemeesters uit de politieregio zijn
  verenigd, deel aan de besluitvorming over de belangrijkste
  beheersstukken en hij is betrokken bij het opstellen van de
  stukken. Naast de genoemde beheerstaken staat de hoofdofficier aan
  het hoofd van een arrondissementsparket. Hij kan algemene en
  bijzondere aanwijzingen geven aan bij het parket werkzame
  ambtenaren in het kader van de uitoefening van de taken en
  bevoegdheden van het parket. Het is sterk afhankelijk van de
  persoon van de hoofdofficier in hoeverre hij gedetailleerd op de
  hoogte is van zaken en methoden. Over het algemeen kan gesteld
  worden dat hij zich op hoofdlijnen op de hoogte laten houden. Dit
  neemt niet weg dat de hoofdofficieren zich soms in concrete zaken
  uitgebreid laten voorlichten over de inhoud van de zaak en de
  gebruikte methoden. Bepaalde bijzondere opsporingsmethoden zoals
  infiltratie, doorlaten, deals met criminelen en
  getuigenbescherming, kunnen alleen door tussenkomst van de
  hoofdofficier ter toetsing bij de Centrale toetsingscommissie
  worden voorgelegd. Sommige hoofdofficieren hebben een zeer directe
  invloed op de wijze waarop de opsporing vorm krijgt, terwijl andere
  hoofdofficieren meer overlaten aan het inzicht van de
  recherche-officier of andere individuele officieren. De
  hoofdofficieren hebben zich vanuit hun beheerstaak – die zich
  beperkt tot regionaal niveau -verenigd in een eigen beraad, het
  Hoofdofficierenberaad. Deze overlegvorm heeft geen formele status.
  De agendapunten betreffen voornamelijk het integraal management. In
  en rondom de vergadering zoekt men ook steun bij elkaar over
  uiteenlopende onderwerpen die verwant zijn aan het gezag en beheer
  over de politie, de recherchefunctie alsmede het management op de
  parketten. In het bijzonder stond op de agenda het project
  Implementatie parlementaire enquêtecommissie (IPEO) en de
  Aanpak Bedrijfsvoering Recherche Informatie en Opleiding (ABRIO).
  Het komt ook voor dat het College van procureurs-generaal het
  Beraad bij wijze van klankbord raadpleegt. Eens in de zes weken
  vergadert het dagelijks bestuur van het Hoofdofficierenberaad
  tezamen met het College.

  Recherche-officier van justitie

  Door de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
  en de Tweede Kamer is bepaald dat er een persoon verantwoordelijk
  dient te zijn voor de recherche zowel binnen de politie als binnen
  het openbaar ministerie. Zo is de functie van recherche-officier
  van justitie in het leven geroepen. Ingevolge beslispunt 69 dient
  er een officier van justitie van tenminste het niveau van eerste
  klasse als recherche-officier verantwoordelijk te zijn voor de
  organisatie en het functioneren van de recherche, inclusief de CID
  en ondersteunende eenheden. De recherche-officier dient volledig op
  de hoogte te zijn van de methoden die door de recherche worden
  gehanteerd en hij (of de officieren die hem bijstaan) krijgt het
  recht van directe toegang tot alle registers en andere vormen van
  gegevensverzameling en verslaglegging. De recherche-officier houdt
  toezicht op de registratie van informanten en CID-subjecten. Onder
  verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal dient
  het beleid ter zake door de landelijke vergadering van
  recherche-officieren te worden gecoördineerd. De
  arrondissementen met een kernteam behoren ook over een
  kernteamofficier te beschikken, die valt onder de
  verantwoordelijkheid van de recherche-officier van de betreffende
  politieregio. Per brief van het College van procureurs-generaal van
  april 1997 aan de hoofdofficieren worden voor de functie van
  recherche-officier drie modellen aangereikt:

  a. de recherche-officier als vrijgestelde officier van justitie
  1e klas; In dit model maakt de recherche-officier deel uit van de
  parketleiding en houdt zich uitsluitend bezig met de portefeuille
  «kwaliteit recherchefunctie». De CID-officier valt
  rechtstreeks onder de recherche-officier.
  b. de recherche-officier gecombineerd met de functie van
  plaatsvervangend hoofdofficier; in dit model heeft de
  plaatsvervangend hoofdofficier de portefeuille «kwaliteit
  recherchefunctie» en valt de CID-officier onder de
  plaatsvervangend hoofdofficier. Op grote parketten biedt het
  takenpakket van de plaatsvervangend hoofdofficier daar geen ruimte
  voor.
  c. een combinatie van de functie van recherche-officier en die van
  teamleider van een team zware criminaliteit; in dit model heeft de
  recherche-officier binnen de parketleiding de portefeuille
  «kwaliteit recherchefunctie» en geeft de
  recherche-officier leiding aan een zwacri-team.

  De taken van de recherche-officier – beschreven door het
  «Ontwikkelteam recherche-officier» – hebben betrekking
  op de kwaliteit van de opsporing, de inzet van bijzondere
  opsporingsmethoden, de prioritering van onderzoeken en de
  bijzondere opsporingsdiensten. De recherche-officier is
  verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opsporing in het
  arrondissement. Een belangrijk onderdeel daarvan is het toezicht op
  de informatiehuishouding van het korps, waaronder is begrepen de
  CID. Aangezien heel het werkveld van de CID-officier binnen het
  terrein van de rechercheofficier valt, staat de CID-officier onder
  gezag van de recherche-officier. Hetzelfde geldt voor de
  kernteamofficier. De vereniging in één persoon van de
  functies van recherche-officier en CID-officier is dan ook niet
  mogelijk, aldus de brief van het College. De recherche-officier is
  formeel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een procedure
  voor de inzet van de bijzondere opsporingsmethoden en de naleving
  daarvan. De recherche-officier heeft tevens een adviserende rol in
  de keuze voor concrete onderzoeken en de prioritering daarvan.
  Verder heeft de recherche-officier ingevolge de tussenrapportage
  van het Ontwikkelteam het gezag over de bijzondere
  opsporingsdiensten voor zover die in het arrondissement opereren.
  Uit het recente «Overzicht positionering van
  recherche-officier» (februari 1999) blijkt dat op acht
  parketten de functie van recherche-officier wordt gecombineerd met
  de functie van plaatsvervangend hoofdofficier. Op zes parketten is
  de recherche-officier tevens hoofd van een team zware
  criminaliteit. Op de overige parketten is de recherche-officier een
  vrijgestelde officier van justitie (eerste klas; Overzicht
  positionering van de rechercheofficier, College van
  procureurs-generaal, 11 februari 1999). In de praktijk bleek het
  niet altijd even eenvoudig om in de eigen structuur van het parket
  de recherche-officier in te passen en invulling daaraan te
  geven.

  De voorzitter: Aan dezelfde mensen: de functie van
  rechercheofficier is door de enquêtecommissie bedacht. Hoe
  bent u dat gaan invullen? Wie heeft bedacht dat het zus of/zo
  moest?
  Mevrouw van Zeben (recherche-officier van justitie, parket
  ‘s-Gravenhage): Het is een mix geweest van twee invalshoeken. Er
  heeft een traject op landelijk niveau plaatsgevonden. Er is met de
  recherche-officieren gesproken over de vraag hoe ze het zouden
  invullen en over de begeleiding.
  De voorzitter: Wie heeft het opgestart?
  Mevrouw Van Zeben: Er is een landelijk ontwikkelteam geweest onder
  leiding van de heer Van der Kerk van het OM. Dat team heeft als
  eerste in grote lijnen aangegeven hoe die functie ingevuld zou
  moeten worden. Vervolgens heeft de aanwijzing van de verschillende
  rechercheofficieren plaatsgevonden en die zijn daarna periodiek met
  elkaar om de tafel gaan zitten. In eerste instantie was er
  begeleiding, maar nu is dat zonder begeleiding. We spreken elkaar
  regelmatig en stemmen dan dingen af
  De voorzitter: U hebt dus met elkaar zo’n beetje het concept
  ontwikkeld.
  Mevrouw Van Zeben: Ja.
  De heer Koers (recherche-officier van justitie, parket Amsterdam):
  Ik denk dat het inderdaad zo is gegaan. Alleen valt niet te
  ontkennen dat elke hoofdofficier daar op een gegeven moment een
  eigen stempel op gedrukt. In Amsterdam is er bijvoorbeeld heel
  bewust voor gekozen dat er tussen de teamleiders en de
  parketleiding geen rechercheofficier zou worden gezet en ook geen
  vrijgestelde rechercheofficier. Het is een lijnverantwoordelijkheid
  van de hoofdofficier en dan moetje het daar ook inbrengen.’
  (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  Een enkeling sprak in dit verband van het «gedrocht van de
  rechercheofficier». In velerlei opzicht ontbeert de functie
  van de recherche-officier iets «eigens»: voor de inzet
  van bepaalde bijzondere (zware) opsporingsbevoegdheden of bij
  gevoelige zaken en het aanbrengen van zaken ter toetsing bij de CTC
  is de hoofdofficier verantwoordelijk, terwijl het onderhouden van
  contacten met de CID en de controle op de CID-registers
  voornamelijk voor de rekening van de CID-officier komt. Ten aanzien
  van de kernteams speelt de recherche-officier feitelijk een geringe
  rol: de hoofdofficieren van de kernteams vergaderen in de
  Coördinatiecommissie zware criminaliteit onder meer ten
  behoeve van de prioriteitstelling van de kernteams, terwijl de
  (coördinerende) kernteamofficieren zorgen voor onderlinge
  operationele afstemming binnen de Werkgroep zware georganiseerde
  criminaliteit (werkgroep ZGC-IRT). Uit de diepte- en
  breedte-onderzoeken in de regio’s komt een zeer wisselend beeld van
  de invulling door de recherche-officier naar voren. Hij overlegt
  bijna steeds met enige regelmaat met de hoofdofficier en/of de
  CID-officier, variërend van wekelijks tot eens in de twee
  á drie maanden. Een van de recherche-officieren geeft aan
  niet meer dan 5% van zijn tijd te besteden aan het recherchewerk.
  Het accent in de functie lijkt dan voornamelijk te liggen op de
  implementatie van de kwaliteitsprojecten voor de recherche (ABRIO).
  In sommige arrondissementen is echter de rol van de
  recherche-officier meer expliciet gemaakt. In deze arrondissementen
  biedt de recherche-officier daadwerkelijk een bijdrage aan de inzet
  en toetsing van bijzondere opsporingsmethoden. De wijze waarop de
  functie wordt ingevuld, is sterk afhankelijk van de persoon die de
  functie vervult. De meerwaarde van de functie van
  recherche-officier is niet in alle arrondissementen even duidelijk.
  In de vergadering van het College van procureurs-generaal van 30
  september 1998 is besloten de functie van recherche-officier na
  twee á drie jaar uit de planning- en controlcyclus te halen,
  en de functionaliteit tot een onderdeel van het takenpakket van de
  plaatsvervangend hoofdofficier of teamleider zware criminaliteit te
  maken. De CID-officier zal daarbij rapporteren aan een van de twee
  functionarissen. Het alternatief dat de functie van
  recherche-officier wordt gecombineerd met de CID-functie wordt
  afgewezen.

  CID-officier van justitie

  Met betrekking tot de CID-officier van justitie is in navolging
  van de aanbevelingen aan de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden en de beslispunten van de Kamer vastgesteld dat
  «de officier van justitie toestemming dient te geven voor het
  inschrijven en runnen van informanten. Hij is daarvoor ten volle
  verantwoordelijk en heeft toegang tot alle relevante informatie,
  inclusief de identiteit van de informant». De officier van
  justitie dient jaarlijks te bezien of informanten nog verder gerund
  moeten worden. Hij dient maandelijks te bezien of verder gegaan
  moet worden met de gestuurde informant(en). Over lopend
  opsporingsonderzoek behoort frequent overleg plaats te vinden
  tussen de CID-chef, de leiding van het opsporingsteam, de
  zaaksofficier en de recherche-officier. De taakbeschrijving van de
  CID-officier van justitie door het Ontwikkelteam sluit aan bij de
  beslispunten van de Kamer en loopt vooruit op de nieuwe wetgeving.
  De kerntaak van de CID-officier is met name het – dagelijks –
  toezicht houden op het gebruik van informanten en de wijze waarop
  de verschillende registers (zware criminaliteit,
  vaststellingsregister en tijdelijke) worden gebruikt. De
  CID-officier zal toezicht moeten houden op de inschrijving en
  afscherming van informanten. Tevens zal hij de grens moeten bewaken
  tussen het runnen van informanten en het inzetten van infiltranten.
  Het toezicht op de inzet van de methoden ligt bij de
  recherche-officier van justitie, onder wiens directe gezag de
  CID-officier valt. Verder dient de CID-officier te voorkomen dat de
  CID eigen doelen gaat nastreven en dient hij erop toe te zien dat
  de CID zich beperkt tot haar ondersteunende taak in het
  rechercheproces. De CID-officier informeert de zaaksofficier over
  de resultaten van de CID-activiteiten tijdens de informatie- en
  opsporingsfase. Er bestaat tevens een Instructie voor de officier
  van justitie belast met de gezagsuitoefening over het
  informatienetwerk. In dit document wordt aangegeven waaraan de
  gezagsuitoefening door de CID-officier moet voldoen en hoe deze
  officier in de praktijk dient te opereren. De verschillende taken
  en overlegvormen van de CID-officier komen in deze instructie
  uitgebreid aan de orde. In de praktijk heeft de CID-officier
  daadwerkelijk gezag over de CID, in het bijzonder met betrekking
  tot de beslissing tot het al dan niet inschrijving van een
  informant (en zijn dossier) en de afspraken (over afscherming) en
  de registers van de CID. Meer dan in het verleden bemoeit een
  CID-officier zich met het functioneren van de CID. Hij is beter op
  de hoogte van welke informanten zijn ingeschreven, welke informatie
  zij geven en welke afspraken met hen worden gemaakt. De
  CID-officier is zeer regelmatig bij de CID aanwezig. In de praktijk
  heeft de CID-officier desgewenst inzage in de CID-registers, ook al
  is hij daartoe formeel niet gerechtigd (artikel 15 Wet op de
  politieregisters). De CID-officier heeft intensief overleg met de
  CID-chef onder meer over de informatie van verschillende
  informanten. De CID-officier heeft over zijn functioneren
  regelmatig contact met de recherche-officier en de hoofdofficier.
  Er is vaker contact tussen de CID-officier en de zaaksofficier
  omtrent de noodzakelijke informatie in een specifieke zaak. Een en
  ander impliceert dat ook binnen het openbaar ministerie de noodzaak
  en wenselijkheid van een intensievere controle op de CID wordt
  onderkend. In de meeste arrondissementen is ook aan de
  organisatorische voorwaarden voldaan om deze betrokkenheid in de
  volle breedte te verwezenlijken.

  De CID-officier in Rotterdam laat feitelijk een deel van haar
  taak over aan de CID-secretaris, een beleidsmedewerker bij het
  openbaar ministerie. Deze mag alle tipgelden tot f 750,-
  zelfstandig afdoen. Periodiek verricht hij ook een steekproef ter
  controle op het CID-register. Een andere CID-officier voert eens in
  de acht á negen maanden, in aanwezigheid van de operationeel
  chef van de CID, zelf steekproefsgewijs controle uit op de
  informanten en subjectenregisters. Over het algemeen raadpleegt de
  CID-officier de CID-registers niet rechtstreeks, slechts een
  enkeling controleert wel zelfde registers. Hij heeft vaak ook geen
  direct contact met de informanten.

  Zoals vermeld is ertoe besloten dat eenzelfde persoon niet zowel
  de functie van recherche-officier en als die van CID-officier mag
  vervullen (Brief College van procureurs-generaal d.d. 28 april 1997
  (PaG/0/97/474)). In de praktijk komt het wel voor dat een
  CID-officier tevens zaaksofficier is. Ook komt het door
  capaciteitsgebrek voor dat een kernteamofficier tevens CID-officier
  is voor een onderdeel van het kernteam c.q. dat een
  kernteam-CID-officier tevens zaaksofficier is voor een onderdeel
  van het kernteam. Door respondenten wordt aangegeven dat het hier
  evenwel om noodoplossingen gaat.

  De voorzitter: Ik weet dat het in Amsterdam ook voorkomt dat een
  CID-officier dezelfde persoon is als de zaaksofficier. Komt het ook
  voor in één zaak of wordt gezegd- als iemand
  CID-officier is, kan hij niet een zaak hebben waar CID-informatie
  in zit die hij kan kennen uit hoofde van die functie?
  De heer Koers (recherche-officier van justitie, parket Amsterdam):
  Ik zou uw woorden willen nuanceren. Wij zijn ertoe overgegaan om de
  CID-officier in principe alleen als CID-officier te laten werken.
  In het verleden was dat niet mogelijk, omdat er nog oude zaken
  doorliepen. Ook nu komt het af en toe voor dat onze CID-officier in
  zijn eigen zaak de rol van CID-officier moet vervullen. Hierbij is
  de vraag heel erg belangrijk of in beide trajecten van zijn zaak
  collegiale toetsing plaatsvindt doordat hij overlegt met de
  rechercheofficier en, zeker in het CID-gedeelte, met de
  parketleiding. Op die manier heb je er een toezichthouder bij en
  voorkom je dat de CID-officier met zichzelf moet discussiëren
  over het gedeelte van zijn werk dat valt onder zijn functie als
  zaaksofficier. Zo lossen wij dat op. Wij gaan zelfs nog een stap
  verder. wij hebben op dit moment een tweede CID-officier
  aangewezen. Alleen is het ook nu om praktische redenen noodzakelijk
  dat beide CID-officieren ook zaakswerk doen. Wij zijn echter wel
  bezig met het opleiden van een tweede officier tot CID-officier
  zodat het als het ware wat breder kan worden neergezet. Hiervoor
  zijn twee redenen. Ten eerste kunnen zij dan met elkaar overleggen
  en ten tweede ontlast je zo je andere mensen. Dat laatste is van
  belang voor ons als werkgever, want het is een hondenbaan.
  De voorzitter: Mijnheer Ficq, wat vindt u van die combinatie in
  één persoon van de CIDen de zaaksofficier voor het
  hele traject?
  De heer Ficq (waarnemend voorzitter van het College van
  procureurs-generaal): Dat is een oude discussie. Ik herinner mij
  dat het in mijn tijd als hoofdofficier in Den Bosch en voorzitter
  van de begeleidingscommissie-CID zelfs een tijdje de officiële
  leer was datje beide functies absoluut gescheiden moest houden. Dat
  is later vervaagd. Het wezenlijke punt waar de heer Koers ook op
  doelt, is dat de rechercheofficier de vragen moet toetsen waar een
  CID-officier tegenaan loopt als hij door de omvang van het parket
  wordt gedwongen om zelfzaken te doen waarin ook CID-methoden een
  rol spelen. Die toetsing is typisch de rol van de
  rechercheofficier, omdat de CID-officier anders in die
  dubbelfunctie terechtkomt. Dat men vóór de commissie-
  Van Traa vond dat die functies volstrekt moesten worden gescheiden,
  had niets te maken met de gescheiden verantwoordelijkheden, maar
  meer met het feit dat een officier dan over zoveel kennis beschikt
  dat hij dingen in het strafdossier zet of in zijn behandeling ter
  zitting brengt die hun neerslag niet vinden in het dossier. Dat was
  destijds de achtergrond waarom werd gezegd: houdt die functies,
  alsjeblieft, gescheiden. Na de commissie-Van Traa heeft het inzicht
  terrein gewonnen dat alles in principe toetsbaar moet zijn en moet
  worden vastgelegd, omdat je moet kunnen laten zien watje hebt
  gedaan. De praktische bezwaren zijn daarom ook minder geworden,
  maar nog steeds is het mogelijk datje voorinformatie hebt over een
  informant die materiaal heeft aangeleverd op grond waarvan een
  onderzoek is gestart. In zo’n geval maak je jezelf nodeloos
  kwetsbaar als je als zaaksofficier op de zitting functioneert en
  wordt het moeilijker om die informant af te schermen. Dat zijn
  evenzovele redenen om het in principe niet te doen, maar de
  hoofdreden om die functies niet te laten samenvallen, is dat de
  CID-officier nodeloos kwetsbaar wordt, omdat hij toch een aantal
  beslissingen moet nemen die moeten kunnen worden getoetst. Een
  aantal zaken moet door de rechercheofficier worden getoetst, maar
  de CID-officier moet die zaken ook kunnen verantwoorden tegenover
  de zaaksofficier, want die moet tegenover de rechter in kunnen
  staan voor de zuiverheid van zijn zaak.
  De voorzitter: Dus ten principale mag…
  De heer Ficq: Onze duidelijke voorkeur ligt, ten principale, bij
  het gescheiden houden van die functies.
  De voorzitter: Hoe communiceert u – om dat lelijke woord maar eens
  te gebruiken – dat met het openbaar ministerie? Weet men daar dat
  het uit nood is geboren? Hoe kan het dat het toch voorkomt, terwijl
  u zegt dat u het eigenlijk geen goede lijn vindt?
  De heer Ficq: Het komt voor, zoals de heer Pommer zo-even ook al
  aangaf, omdat parketten soms niet de omvang hebben die het mogelijk
  maakt om al die zaken gescheiden te houden.
  De voorzitter: Een capaciteitsprobleem, dus.’
  (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  Zaaksofficier, kernteamofficier en andere specialistische
  officieren

  De zaaksofficieren van justitie dienen in navolging van de
  beslispunten (met name beslispunt 66) van de Tweede Kamer
  gezagsmatig verantwoordelijk te zijn voor alle
  opsporingsactiviteiten binnen hun zaken. Zij zijn daarmee tevens
  verantwoordelijk voor de opsporingsactiviteiten van de CID en de
  ondersteunende eenheden in hun eigen zaak. Er is daarom intensief
  overleg nodig tussen de zaaksofficieren en de recherche-officier.
  De zaaksofficier – officieel de arrondissementsofficier van
  justitie geheten – is belast met het beslissen over de afdoening
  van zaken, het uitoefenen van gezag over de politie en het
  formuleren van beleidsmaatregelen. Hij draagt zorg voor de
  dagelijkse sturing van de opsporing en neemt beslissingen over de
  wijze van afdoening van strafzaken, legt strafbare feiten in een
  dagvaarding ten laste en behandelt strafzaken ter terechtzitting.
  Daarnaast is hij in principe belast met het formuleren van
  maatregelen ten behoeve van de realisatie van met het bestuur,
  maatschappelijke en particuliere organisaties overeengekomen
  beleid. De zaaksofficier is dus bij een zaak betrokken vanaf het
  moment dat een zaak het «tactische traject» ingaat. Hij
  is op de zitting verantwoordelijk voor het hele opsporingsonderzoek
  en daarmee ook voor alle CID-activiteiten. In de praktijk hebben de
  zaaksofficier en de CID-officier regelmatig overleg.
  Geïnterviewden geven aan dat de scherpe scheiding tussen CID-
  en zaaksofficier, die door de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden werd geconstateerd, is verdwenen. De
  zaaksofficier is van het hele traject op de hoogte. De
  zaaksofficier heeft intensief contact met de rechercheteams van de
  tactische recherche. Veel meer dan in het verleden het geval was
  bemoeien zaaksofficieren zich met alle facetten van het
  opsporingsonderzoek. Naar het oordeel van zowel politie- als
  justitiefunctionarissen kan het openbaar ministerie op dit moment
  in de meeste gevallen weer worden aangeduid als de leider van het
  opsporingsonderzoek. In de meeste onderzochte organisaties zijn
  afspraken gemaakt over de verdeling van taken en
  verantwoordelijkheden tussen politie en openbaar ministerie.
  Slechts incidenteel wordt melding gemaakt van officieren van
  justitie die proberen een te vergaande sturing van het
  opsporingsonderzoek te bewerkstelligen met als gevolg dat zij ook
  zo het beheer naar zich toetrekken.

  Aan elk kernteam is een eigen officier van justitie verbonden
  die het kernteam aanstuurt en de verschillende activiteiten
  coördineert. Om die reden wordt ook wel gesproken van
  coördinerend officier van justitie, ter onderscheiding van de
  zaaksofficieren die een deel van de kernteamzaken onder zich hebben
  en ter terechtzitting aanbrengen.

  De heer Rouvoet: (…) Wat betekent de betrokkenheid van het OM
  bij het recherchewerk voor uw dagelijkse werkzaamheden? Kijkt u
  voortdurend over de schouders mee? Draait u mee? Hoe moet ik dit
  zien in het licht van de verantwoordelijkheid voor de manier waarop
  u uw gezag over de opsporing uitoefent?
  De heer Klunder (kernteamofficier Noord-Oost Nederland): Ik moet
  dan toch even duidelijk maken dat ik niet zelf zaaksofficier ben in
  dit soort opsporingsonderzoeken, maar dat ik dan functioneer in
  mijn rol als coördinerend officier. En dat is een iets andere
  rol. Ik weet wel hoe de zaaksofficieren dat doen, want daar houd ik
  wet toezicht op. Er wordt ook met mij overleg gepleegd over de
  wijze waarop de strategie van het onderzoek verloopt. Wat ik heb
  gezien – en ik doe dit nu ruim tweeënhalfjaar – is dat de
  zaaksofficieren in de kernteamonderzoeken vanaf het begin zeer
  dicht op de zaak zitten. Zij hebben zeer nauw contact met de leider
  van het onderzoek en zijn zeer nauw betrokken bij en houden
  toezicht op het rechercheproces. U moet dat toezicht niet zien als
  toezicht op afstand, waarbij wordt aangegeven wat er moet gebeuren.
  Er worden voorstellen gedaan voor de meest effectieve wijze van
  handelen. De zaaksofficier heeft met name tot taak om te kijken
  naar de rechtmatigheid daarvan en om zijn blik vooruit te werpen op
  de zitting. Hij moet in staat zijn om te voorzien welke
  discussiepunten er kunnen ontstaan als de zaak op de zitting wordt
  gebracht. Je hebt als officier van Justitie de taak – dat is ook
  mijn persoonlijke opvatting – dat er zo weinig mogelijk
  discussiepunten komen, zodat een zo clean mogelijke zaak op de
  zitting wordt gepresenteerd. Dat is de belangrijkste taak van de
  zaaksofficier als het gaat om de aansturing van dit soort
  onderzoeken. U heeft het eerder gehad over de
  informatiehuishouding. Ik zou graag een onderscheid willen zien.
  Enerzijds is er de informatiehuishouding die bij de regio’s bestaat
  en die op dit ogenblik ook wordt verbeterd. Dat is dus de
  informatiehuishouding waarbij wordt bezien welke informatie je over
  de criminele situatie in je gebied naar voren kunt brengen.
  Anderzijds is er de inrichting van de CID en de
  informatievergadering en -opslag bij de CID. Dat zijn voor mij twee
  verschillende dingen. Het één is van belang om als OM
  als het ware mee te kunnen kijken naar het criminaliteitsbeeld in
  de regio, zodat je een goede criminaliteitspolitiek op regionaal
  niveau kunt voeren. Je moet ook in staat zijn om die informatie op
  te schalen – en daar wordt op dit ogenblik aan gewerkt – en bij
  informatieplatforms neer te leggen. Zo krijg je een breder beeld
  dan alleen van de regio. Ik kijk dan met name naar het belang voor
  de kernteams. Dat is mijn positie op dit ogenblik. Je moet ervoor
  zorgen datje met de capaciteit van de kernteams die zaken uit de
  regio’s kunt aanpakken die dat ook verdienen’ (Verslag
  Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  In de praktijk bestaan er officieren die zich voornamelijk
  toeleggen op een bepaald soort zaken, zoals de zwacri-officier, de
  fraude-officier en de milieu-officier van justitie. Zo behandelt de
  zwacri-officier voornamelijk zaken met betrekking tot zware
  georganiseerde criminaliteit (bijvoorbeeld verdovende middelen,
  vuurwapens en gewelddelicten waaronder liquidaties). Op sommige
  arrondissementsparketten zijn dergelijke officieren samengebracht
  in een specialistische unit (bijvoorbeeld in Rotterdam en Den
  Haag). De fraude- en milieu-officier leggen zich respectievelijk
  toe op fraude- en milieuzaken. Een landelijke functieomschrijving
  voor deze «bijzondere officieren» en voor de
  kernteamofficier is nog niet tot stand gekomen. Deze
  functieomschrijvingen worden in het najaar van 1999 verwacht.

  vorige    volgende   inhoud