• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Het advies van mr J.K. Franx

  Het advies van mr J.K. Franx
  Noot

  Aan mr J.K. Franx werden onder meer de volgende vragen
  voorgelegd:- Hoe ver gaat het verschoningsrecht van
  politieambtenaren werkzaam bij de criminele inlichtingendiensten in
  het licht van de bevoegdheden van de commissie op basis van de Wet
  op de Parlementaire Enqute?

  Parlementaire Enqute?In zijn advies van 22 februari 1995 aan de
  commissie verwijst Franx veelvuldig naar – Wat dient te worden
  verstaan onder het belang van de staat in het kader van artikel 21
  van de Wet op de een eerder advies aan de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden. Noot Franx stelt dat het
  verschoningsrecht van politie-ambtenaren, werkzaam bij de criminele
  inlichtingendiensten, wordt geregeld in artikel 20, tweede en derde
  lid, van de Wet op de Parlementaire Enqute. Aan artikel 19 van de
  Wet op de Parlementaire Enqute Noot kan een
  CID-ambtenaar geen verschoningsrecht ontlenen, omdat in het
  algemeen toch zal moeten worden aangenomen dat (al dan niet als
  vertrouwelijk bestempelde) relevante informatie hun uitsluitend bij
  de uitoefening van hun opsporingstaak is toevertrouwd, en niet in
  een vertrouwensfunctie als die waarop artikel 19 het oog heeft. Een
  weigering van een CID-functionaris om vragen van de commissie te
  beantwoorden zal zijns inziens slechts kunnen worden gebaseerd op
  het belang van de staat, zoals bronbescherming in verband met
  opsporingsbelangen, en niet op het verschoningsrecht van artikel
  19. Volgens Franx is het in algemene zin niet goed te zeggen wat
  het belang van de staat inhoudt. Wel lijkt het hem aannemelijk dat
  het begrip het belang van de staat een enger begrip is dan het
  algemeen belang, dat ziet op belangen van de gemeenschap, ook
  zonder direct verband met een staatsorgaan. In zijn ogen is wat te
  zeggen voor de zienswijze dat het belang van de privacybescherming
  onder het belang van de staat valt, wanneer het gaat om de
  effectuering van het inlichtingenrecht van artikel 68 van de
  Grondwet. Dit zou wel ertoe kunnen leiden dat elk door het recht
  beschermd individueel (priv)belang onder het belang van de staat
  kan worden gebracht, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Zelf acht
  hij het goed verdedigbaar dat privacybescherming niet een belang
  van de staat is, maar een individueel belang. Vervolgens stelt
  hij:

  Bij een inquisitoir, op waarheidsvinding gericht instrument
  als de parlementaire enqute geldt dat mijns inziens nog sterker.
  Daar komt bij dat de Wet op de Parlementaire Enqute de mogelijkheid
  kent van besloten vergaderingen en van een
  geheimhoudingsplicht
  ten aanzien van aan de onderzoekscommissie ter inzage verstrekte
  bescheiden. Voor zover echter het (ook in het besloten overleg)
  onthullen van persoonlijke gegevens ertoe leiden dat de preventie
  of de opsporing en berechting van ernstige strafbare feiten wordt
  gefrustreerd, kan – over die band – het belang van de staat in het
  geding zijn. Denkbaar is dat belangrijke
  informanten en
  getuigen zich ook door de mogelijkheid van een zeer beperkte
  openbaring van tot hun persoon of hun materile en immaterile
  belangen herleidbare gegevens laten afschrikken om verder
  medewerking aan de bestrijding van zware criminaliteit te
  verlenen.

  In het advies van 20 oktober 1994 gaat Franx in op een van de
  manieren waarop de enqutecommissie met een beroep op het belang van
  de staat, toegespitst op voorkoming en de bestrijding van zware
  criminaliteit zou kunnen omgaan:

  Het niet-openbaar worden van (in het verleden gebezigde)
  opsporingmethoden behoeft, naar mijn mening, niet zonder verdere
  toelichting te worden aanvaard als een belang van de Staat. Het
  belang van de Staat lijkt in het onderhavige geval te bestaan uit
  voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit. Dat belang kan
  meebrengen dat de gebezigde opsporingsmethoden niet althans niet
  volledig en tot in concrete details openbaar gemaakt worden. Een
  probleem kan hierbij zijn dat op dit punt feitelijk al het een en
  ander in de pers en in andere publiciteitsmedia openbaar gemaakt
  is. (…) In het licht van die al bestaande publiciteit lijkt het
  weinig reel de opsporingsmethodes als geheel te brengen onder
  het
  verschoningsrecht van artikel 20, tweede lid. Een
  parlementaire enqutecommissie mag mijns inziens vragen naar de
  bekende weg, maar zij zal met de – dus al bekende – antwoorden niet
  meteen tevreden zijn. Het komt mij voor dat vragen met een
  verifirende strekking beantwoord zullen moeten worden. Het probleem
  onstaat zodra de vragen zich gaan toespitsen op details, op
  beweegredenen en op andere kwesties die tot nu toe inderdaad geheim
  zijn. (…) De maatstaf voor het in artikel 20, tweede lid
  bedoelde
  verschoningsrecht zal bij iedere afzonderlijke
  vraag telkens moeten zijn of beantwoording daarvan de preventie en
  de bestrijding van de hier bedoelde zware criminaliteit in

  gevaar kan brengen.
  Franx adviseert dan ook in het licht van het vorenstaande om de te
  ondervragen personen of de om het verstrekken van inzage in
  bescheiden te verzoeken personen steeds met doelgerichte, concrete
  vragen te confronteren en bij een beroep op het belang van de staat
  een precieze, aan de betrokken vraag gerelateerde, motivering
  daarvan te verlangen.

  4.2.4 Afspraken commissie en bewindslieden

  Het overleg tussen de commissie en de bewindslieden resulteerde
  in afspraken over de behandeling van gevoelige informatie en over
  de inzage van criminele inlichtingen door de
  onderzoeksgroep-Fijnaut, die in opdracht van en onder
  verantwoordelijkheid van de commissie onderzoek verrichtte naar de
  aard, ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit. De
  afspraken gaven nadere invulling aan het recht van de commissie
  kennis te nemen van alle bescheiden die zij relevant achtte voor de
  vervulling van haar taak, conform artikel 3 van de Wet op de
  Parlementaire Enqute.

  De commissie heeft zich in die afspraken verplicht criminele
  inlichtingen, waaronder gegevens uit de registers van de criminele
  inlichtingendiensten, vertrouwelijk te behandelen om geen afbreuk
  te doen aan aan de belangen van de opsporing van strafbare feiten
  en privacy. Wanneer de commissie gegevens opvroeg die volgens de
  verstrekker herleidbaar zijn tot de persoon van informanten of
  waarvan verstrekking tot levensbedreigende situaties konden leiden,
  konden deze gegevens worden geanonimiseerd of gecodeerd door de
  verstrekker, dat wil zeggen dat zij niet herleidbaar waren tot de
  identiteit van de bron van de criminele inlichtingen. De commissie,
  in de persoon van haar voorzitter of bij diens ontstentenis de
  ondervoorzitter, kon alle gegevens die ter kennis kwamen van de
  commissie, haar medewerkers of de onderzoeksgroep-Fijnaut verifiren
  door kennisname van niet-geanonimiseerde en niet-gecodeerde
  gegevens. Vergelijkbare afspraken zijn gemaakt tussen de commissie
  en de minister van Binnenlandse Zaken over de wijze waarop de
  Binnenlandse veiligheidsdienst medewerking aan de commissie zou
  verlenen. De commissie is van oordeel dat, gezien de aard van de te
  onderzoeken materie, met de afspraken recht is gedaan aan zowel het
  belang van bronbescherming als aan haar bevoegdheden. De afspraken,
  alsmede de toelichting daarop, zijn als kamerstuk gedrukt.
  Noot Naar aanleiding van de gemaakte afspraken werd in
  het gebouw van de Binnenlandse veiligheidsdienst een
  voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de hoofdofficieren van
  justitie, de korpschefs en recherchechefs. Namens de commissie
  waren twee stafleden aanwezig. Na het maken van de afspraken bleek
  dat de commissie over alle door haar gewenste gegevens kon
  beschikken.

  4.2.5 Vervolg onderzoek

  Tot mei 1995 heeft de commissie zich voornamelijk bezig gehouden
  met het verzamelen en bestuderen van documenten en het interviewen
  van personen die direct of indirect zijn betrokken bij de
  opsporing. In de tweede helft van maart 1995 werden de eerste
  tussenrapportages van de verschillende deelonderzoeken in de
  commissie besproken. De tussenrapportages bestonden uit twee
  onderdelen. Het eerste onderdeel bevatte onder meer de
  belangrijkste inhoudelijke bevindingen en aandachtspunten. Het
  tweede onderdeel bevatte onder meer suggesties voor te verzamelen
  informatie of te interviewen personen, voor de door de commissie te
  horen personen en voor verbeteringen van de
  onderzoeksmethode/organisatie. Deze tussenbalans leidde tot het
  besluit de onderzoeken naar de criminele inlichtingendiensten, de
  tactische recherche en de kernteams alsmede de thema-onderzoeken
  financieel rechercheren, het methodenonderzoek (observatie,
  infiltratie, informanten, informatie), het casusonderzoek
  strafzaken georganiseerde criminaliteit te verdiepen. Vervolgens
  stelden de griffier en de inhoudelijk secretaris op basis van
  interviews, documentatie van de aangeschreven organisaties,
  literatuur en gesprekken met de staf een lijst van voorlopige
  bevindingen van de organisatie-onderzoeken en van de methoden
  samen, waarin de inhoudelijke stand van zaken werd weergegeven. De
  lijst vormde voor de commissie en haar staf een middel om vast te
  stellen welke onderdelen nog nader moesten worden onderzocht, over
  welke onderwerpen voldoende informatie was verzameld en welke
  thema’s in de gesprekken en verhoren aan de orde moesten komen.

  In de maanden juni, juli, augustus en begin september bereikte
  het voorbereidend onderzoek met de gesprekken een hoogtepunt.
  Tegelijkertijd met deze gesprekken werd in juni de eerste versie
  van de concept-rapportages van de deelonderzoeken in de commissie
  besproken. Deze discussie leidde tot aanvullingen, verdere
  uitwerking, nadere detaillering. In bepaalde gevallen moest
  aanvullend onderzoek worden verricht. In het kader van het
  onderzoek inzake internationale aspecten van opsporingsmethoden
  en
  informatie-uitwisseling brachten leden van de commissie vergezeld
  door leden van de staf werkbezoeken aan Brussel en aan Londen. Het
  lid Koekkoek, vergezeld van twee stafleden, bezocht Brussel, waar
  werd gesproken met vertegenwoordigers van de Gerechtelijke politie,
  de Rijkswacht en de nationaal magistraat (landelijk functionaris
  van het Belgische openbaar ministerie). Het lid De Graaf, ook
  vergezeld van twee stafleden, bracht een bezoek aan Londen. Daar
  werden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Crown
  prosecution service (het Britse Openbaar Ministerie), het Home
  Office, de Metropolitan police (New scotland yard), de South
  eastern regional crime squad, de National criminal intelligence
  service en de City of London police. Onderwerpen die tijdens beide
  buitenlandse werkbezoeken aan de orde kwamen, waren: de aard,
  omvang en ernst van de georganiseerde criminaliteit;
  opsporingsmethoden in het algemeen; undercover-operaties; het
  gebruik van informanten; observatie; de internationale
  samenwerking, in het bijzonder met Nederland; de organisatie van en
  de controle op de opsporing.

  Eind augustus 1995 was de tweede versie van de
  concept-rapportages gereed voor behandeling door de commissie,
  evenals de tussenrapportage van de onderzoeksgroep Fijnaut. De
  concept-rapportages, de tussenrapportage en de gesprekken vormden
  de basis voor een lijst van bevindingen, op grond waarvan de
  selectie van de te horen personen werd gemaakt. Eind november 1995
  werd de derde versie ter bespreking aan de commissie
  voorgelegd.


  vorige
  volgende


  Inhoudsopgave en zoeken